Number of found documents: 650
Published from to

Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
2017 - Czech
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme. Polypores can serve as long-term bioindicators of air pollution by heavy metals. The aim of this work was to investigate their potential to monitor concentration of mercury species in the air. Keywords: mercury; speciation analysis Available in a digital repository NRGL
Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.

Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který ...

Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2017

Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů. The optimum operating conditions for fluidized bed combustion of dry stabilized sewage sludge are evaluated and described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; combustion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.

Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány na prvkové složení (PIXE) a vzorky z let 2009/2010 také na iontové složení (IC). K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM2.5 byl použit model Positive Matrix Factorization (PMF). Pokles koncentrací téměř všech prvků za sledované období je zřejmý. Mírný nárůst koncentrací K odpovídá nárůstu spotřeby biomasy k domácímu vytápění. Výsledkem modelu bylo pět faktorů pro období let 1993/94/95 a 6 faktorů pro období let 2009/2010. Pět faktorů pro období let 1993/94/95 bylo určeno jako spalování hnědého uhlí, spalování topného oleje/ropy/nafty, prach z dálkového transportu, resuspendovaný prach/půda a spalování černého uhlí. Pro období let 2009/2010 bylo určeny faktory sírany, dusičnany, domácí spalování, průmysl, resuspendovaný prach a smíšený faktor mořský aerosol a prach z dálkového transportu. Hlavní zdroje, industriální zdroje regionálního původu, spalující uhlí/olej/ropu/naftu v devadesátých letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu.\n The objective of this study is to compare the PM2.5 chemical composition and sources at a rural background site in Central Europe between the years 1993/1994/1995 and 2009/2010. Chemical analysis of PM2.5 for 29/26 elements by PIXE and water-soluble inorganic ions by IC (2009/2010) was performed. The Positive Matrix Factorization (PMF) was applied to the chemical composition of PM2.5 to identify its sources. The results of chemical analysis and source apportionment have been compared. The decrease in time of almost all elements concentrations especially the metals regulated by the EU Directive are evident. The median ratios show significant improvement in levels of analysed elements in PM2.5. Slight increase of K levels points to rise in the residential wood combustion. The apportioned sources in the years 1993/94/95 were brown coal combustion, oil combustion, dust – long-range transport, re-suspended dust/soil and black coal combustion. The industrial combustion of brown/black coal and oil of the regional origin dominated. The six factors in the years 2009/2010 were assigned as sulphate, nitrate, residential heating, industry, re-suspended dust, sea salt + dust/soil – LRT. The secondary sulphate from coal combustion and residential biomass burning of the local origin dominated. Keywords: chemical composition; rural background site; metals Available in a digital repository NRGL
Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.

Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Obsah a formy rtuti v choroších z různě znečištěných oblastí Čech.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
2017 - Czech
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme. Polypores can serve as long-term bioindicators of air pollution by heavy metals. The aim of this work was to investigate their potential to monitor concentration of mercury species in the air. Keywords: mercury; speciation analysis Available in a digital repository NRGL
Obsah a formy rtuti v choroších z různě znečištěných oblastí Čech.

Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který ...

Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2017

Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
2017 - Czech
V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění bioplynu. In the contribution, a liquid membrane in the form of supported ionic liquid and water membrane is used for the separation. Part of the contribution is devoted to condensing water membrane and its potential for efficient biogas cleaning. Keywords: biogas cleaning; separation; liquid membrane Available at various institutes of the ASCR
Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.

V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
Ústav chemických procesů, 2017

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

"Bezkontaktní" měření emisí částic spalovacích motorů: Prvotní zkušenosti s detekcí nadměrných emisí.
Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Skácel, J.; Beránek, V.; Ondráček, Jakub
2017 - Czech
V této studii je ověřován koncept měření přístroji s rychlou odezvou, které odebírají vzorek z bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel. Pro měření byl použit elektrostaický třídič částic a fotoakustický sensor, spolu s paralelním měřením koncentrací CO2. Údaje získané z těchto měřících přístrojů byly následně použity pro výpočet emisí na kilogram paliva. Celá studie byla provedena pro ověření použitelnosti výše uvedených metod pro identifikaci hlavních znečišťovatelů ovzduší v rámci provozu po místních komunikacích.\n A roadside measurement of particulate matter concentrations with two fast-response instruments, an electric mobility particle sizer and a photoacoustic sensor, with parallel CO2 measurement used to calculate emissions per kg of fuel, was conducted as a preliminary assessment of suitability of the method to identify high particle emitters. Keywords: roadside measurement; concentrations; photoacoustic sensor Available in a digital repository NRGL
"Bezkontaktní" měření emisí částic spalovacích motorů: Prvotní zkušenosti s detekcí nadměrných emisí.

V této studii je ověřován koncept měření přístroji s rychlou odezvou, které odebírají vzorek z bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel. Pro měření byl použit elektrostaický třídič částic a ...

Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Skácel, J.; Beránek, V.; Ondráček, Jakub
Ústav chemických procesů, 2017

Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy. In the Czech Republic, long-term sub-micron measurement has been set up simultaneously at two background stations, almost ten years ago. The first station is Prague-Suchdol, an urban background station that started in 11/2007, the second is Košetice observatory, a rural background station starting its measurement in 4/2008. Keywords: background stations; sub-micron measurement; aerosols Available in a digital repository NRGL
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.

Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské ...

Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Jeremiáš, Michal; Svoboda, Karel; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Brynda, J.; Trakal, L.; Straka, Pavel; Bičáková, Olga; Innemanová, P.
2017 - Czech
V článku jsou shrnuty hlavní vlastnosti biocharu (biouhlu) vyrobeného středně-teplotní pomalou pyrolýzou anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu. The article summarizes the main properties of biochar produced by medium-temperature slow pyrolysis of anaerobically stabilized sewage sludge. Keywords: biochar; sewage sludge; pyrolysis Available in a digital repository NRGL
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.

V článku jsou shrnuty hlavní vlastnosti biocharu (biouhlu) vyrobeného středně-teplotní pomalou pyrolýzou anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Jeremiáš, Michal; Svoboda, Karel; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Brynda, J.; Trakal, L.; Straka, Pavel; Bičáková, Olga; Innemanová, P.
Ústav chemických procesů, 2017

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík. Fluidized bed incineration of dry stabilized sewage sludge in oxygen-enriched atmosphere is described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; incineration Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.

Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases