Number of found documents: 128
Published from to

Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců. An overview of mass spectrometric approaches for determining the positions of double bonds and methyl branches in aliphatic chains. Keywords: mass spectrometry; derivatization Available at various institutes of the ASCR
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury

Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
2017 - Czech
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen. Thiram is a relatively frequently used fungicide in agriculture and gardening. However, its behavior in environmental systems has not been elucidated in detail up to now. The effect of thiram presence in three different soil types on the yield and chlorophyll contents in garden strawberry plantation was investigated. It is possible to conclude that its presence in soil significantly increased the chlorophyll a and b contents in slightly acidic soil from Humpolec location. The changes of investigated parameters could be ascribed to supported mobilization of Mg, acting together with other nutrients mobilized in low pH of soils. The yield decreased addition in all tested soil types under thiram application. Keywords: pesticides; fungicides; magnesium; thiram Available at various institutes of the ASCR
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)

Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti ...

Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie
Vrkoslav, Vladimír
2017 - Czech
Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích. The use of desorption ionization techniques for the distribution of molecules in both typical and non-standard applications was described. Keywords: MSI; molecular imaging Available at various institutes of the ASCR
Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie

Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích....

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů
Matějková, Stanislava
2017 - Czech
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Dále byly vyvinuty metody pro rychlou simultánní analýzu makro- i mikroelementů v rostlinném materiálu a stanovení potenciálně škodlivých prvků v tělech pískomilného hmyzu. Solid sampling electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) enable simple and rapid multielemental analysis of major, minor and trace elements without the need for pre-treatment of solid or liquid samples. By comparison with more common ICP-OES combined with a solution nebulization, the risk of contamination of analysed samples is reduced. The detection limits and the sample quantity needed for analysis via ETV-ICP-OES decrease as a result of the high-efectivity transport of the sample aerosol into the ICP torch. The connection of ETV unit to simultaneous ICP-OES allows us the fast direct and fully automatised analysis of numerous samples. The technique enable usually the combined calibration with home-made or certified solid and aqueous standards. We developed the methodology for tracking the carboran-based candidate-drugs time dependent concentration and for their pharmacokinetic evaluation. The method is based on direct boron or together boron and cobalt contents direct estimation in little amounts of fresh frozen mice tissues (5 – 10 mg of serum, brain or liver). We created also methods for multielement analysis of plant material and for determination of potentionaly harmful elements in insect bodies.\n Keywords: ETV-ICP-OES; biological samples; multielemental analysis Available at various institutes of the ASCR
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů

Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i ...

Matějková, Stanislava
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů. Introduction to the interpretation of electron ionization mass spectra, basic principles and rules including illustrative examples. Keywords: mass spectrometry; interpretation Available at various institutes of the ASCR
Úvod do problematiky interpretace EI spekter

Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
2016 - Czech
Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala dostatečnou mez detekce, a zároveň nedocházelo k interferenci iontů analytu s matričními ionty. Tato matrice byla na řezy nanášena sublimací. Při MALDI MSI analýzách na reálných vzorcích myší, kterým byl perorálně podán metformin, bylo zjištěno, že v ledvinách byla nejvyšší relativní koncentrace metforminu ve vnitřní zóně dřeně 30 min po podání léčiva. Jednu hodinu po podání se již koncentrace metforminu začala snižovat. Pro potvrzení těchto výsledků bude tato studie dále rozšířena o kvantifikaci metforminu v ledvinách, která bude provedena analýzou homogenátů tkání ledvin pomocí LC-MS. Mass spectrometry imaging is a powerful technique suitable for visualization of the distribution of a wide variety of compounds within tissue sections. The main aim of the study was the development and optimization of a sample preparation procedure allowing determination of the distribution of orally dosed metformin in mice kidney sections. Metformin is the first-line medication for the treatment of type 2 diabetes. The optimization of the sample preparation step before imaging experiments included the selection of a suitable matrix and the optimization of various parameters of MALDI analysis. 2,5-dihydroxybenzoic acid was identified as the best matrix providing highest sensitivity. A sublimation method was successfully used for the matrix deposition. The highest relative concentration of metformin was found in the inner zone of kidney 30 minutes after the drug administration. Keywords: mass spectrometry imaging; metformin; MALDI; MALDI MSI Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání

Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala ...

Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii
Cvačka, Josef
2016 - Czech
Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech. Principles and application examples of time of flight analyzers in mass spectrometry and other fields were explained. Keywords: TOF; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii

Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin
Vrkoslav, Vladimír
2016 - Czech
Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin. Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described. Keywords: non-polar compounds; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin

Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin.


Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described.

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
2016 - Czech
On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). Instrumentační přístup EC-ESI-MS potvrzuje vytvoření prvního metabolického produktu T (Tm). Tm se tvoří rozpadem disulfidové vazby. Je diskutován katalytický účinek mědi pocházející z měděné pracovní elektrody na tuto reakci. On-line hyphenation of a home-made electrochemical cell with an electrospray ionization mass spectrometer (EC-ESI-MS) was investigated to be applicable in mimicking of thiram (T) metabolism. The EC-ESI-MS instrumental approach confirms the creation of the first metabolic product of T (Tm). Tm is created via the decay of the disulfide bond. The catalytic effect of copper originated from the copper working electrode to this reaction is discussed. Keywords: cytochrome P450; oxidation; reduction; lab-on-chip; ex situ Available at various institutes of the ASCR
Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií

On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
2016 - Czech
Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný modifikátor, optimalizován teplotní program a zvoleny sledované spektrální čáry. U většiny těchto čar byla pomocí Mandelova testu linearity ověřena lineární kalibrační závislost intenzity signálu na množství analytu, u ostatních byla použita závislost kvadratická. Dále byly pro všechny spektrální čáry určeny LOD ze slepých pokusů. Také byl sledován vliv velikosti navážky vzorku na přesnost měření, kde optimální se jeví navážky mezi jedním a dvěma miligramy, v závislosti na očekávaném obsahu analytů ve vzorku. Analýzou CRM INCT-OBTL-5 Tabákových listů byla u 7 ze 12 stanovovaných analytů testem výtěžnosti potvrzena přesnost vyvinuté metody. I tak byla u většiny analytů zjištěna odchylka mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou obsahu analytu v CRM do deseti procent, což je srovnatelné s publikovanými výsledky a s požadavky běžně kladenými na použitou metodu. Dalším cílem výzkumu bude posouzení vlivu průtoku nosného a „bypass“ plynu na průběh a přesnost analýzy. Dále se pokusíme vyzkoušet současné zapojení ETV a zmlžovače jako zdroje signálu interního standardu a posoudit vliv takového zapojení na průběh analýzy a její výsledky. This paper describes optimization and validation of operating conditions of electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method for quantification of Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Sr and Zn in plant materials. Besides the optimization of the temperature program, the selection of the gaseous modifier and the spectral wavelengths to be measured, it was studied how the sample quantity affects the result quality of the developed method. During the validation process, the accuracy and precision of the method were checked by analysis of a certified reference material. Limits of detection were estimated by analyses of blank samples. For almost all previously mentioned elements, the method meets requirements commonly applied on analyses by ETV combined with ICP-OES. Keywords: electrothermal vaporization; optical emission spectrometry; inductively coupled plasma; plants Available at various institutes of the ASCR
Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním

Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný ...

Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases