Number of found documents: 123
Published from to

Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
2016 - Czech
Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala dostatečnou mez detekce, a zároveň nedocházelo k interferenci iontů analytu s matričními ionty. Tato matrice byla na řezy nanášena sublimací. Při MALDI MSI analýzách na reálných vzorcích myší, kterým byl perorálně podán metformin, bylo zjištěno, že v ledvinách byla nejvyšší relativní koncentrace metforminu ve vnitřní zóně dřeně 30 min po podání léčiva. Jednu hodinu po podání se již koncentrace metforminu začala snižovat. Pro potvrzení těchto výsledků bude tato studie dále rozšířena o kvantifikaci metforminu v ledvinách, která bude provedena analýzou homogenátů tkání ledvin pomocí LC-MS. Mass spectrometry imaging is a powerful technique suitable for visualization of the distribution of a wide variety of compounds within tissue sections. The main aim of the study was the development and optimization of a sample preparation procedure allowing determination of the distribution of orally dosed metformin in mice kidney sections. Metformin is the first-line medication for the treatment of type 2 diabetes. The optimization of the sample preparation step before imaging experiments included the selection of a suitable matrix and the optimization of various parameters of MALDI analysis. 2,5-dihydroxybenzoic acid was identified as the best matrix providing highest sensitivity. A sublimation method was successfully used for the matrix deposition. The highest relative concentration of metformin was found in the inner zone of kidney 30 minutes after the drug administration. Keywords: mass spectrometry imaging; metformin; MALDI; MALDI MSI Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání

Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala ...

Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii
Cvačka, Josef
2016 - Czech
Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech. Principles and application examples of time of flight analyzers in mass spectrometry and other fields were explained. Keywords: TOF; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii

Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin
Vrkoslav, Vladimír
2016 - Czech
Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin. Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described. Keywords: non-polar compounds; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin

Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin.


Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described.

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
2016 - Czech
On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). Instrumentační přístup EC-ESI-MS potvrzuje vytvoření prvního metabolického produktu T (Tm). Tm se tvoří rozpadem disulfidové vazby. Je diskutován katalytický účinek mědi pocházející z měděné pracovní elektrody na tuto reakci. On-line hyphenation of a home-made electrochemical cell with an electrospray ionization mass spectrometer (EC-ESI-MS) was investigated to be applicable in mimicking of thiram (T) metabolism. The EC-ESI-MS instrumental approach confirms the creation of the first metabolic product of T (Tm). Tm is created via the decay of the disulfide bond. The catalytic effect of copper originated from the copper working electrode to this reaction is discussed. Keywords: cytochrome P450; oxidation; reduction; lab-on-chip; ex situ Available at various institutes of the ASCR
Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií

On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
2016 - Czech
Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný modifikátor, optimalizován teplotní program a zvoleny sledované spektrální čáry. U většiny těchto čar byla pomocí Mandelova testu linearity ověřena lineární kalibrační závislost intenzity signálu na množství analytu, u ostatních byla použita závislost kvadratická. Dále byly pro všechny spektrální čáry určeny LOD ze slepých pokusů. Také byl sledován vliv velikosti navážky vzorku na přesnost měření, kde optimální se jeví navážky mezi jedním a dvěma miligramy, v závislosti na očekávaném obsahu analytů ve vzorku. Analýzou CRM INCT-OBTL-5 Tabákových listů byla u 7 ze 12 stanovovaných analytů testem výtěžnosti potvrzena přesnost vyvinuté metody. I tak byla u většiny analytů zjištěna odchylka mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou obsahu analytu v CRM do deseti procent, což je srovnatelné s publikovanými výsledky a s požadavky běžně kladenými na použitou metodu. Dalším cílem výzkumu bude posouzení vlivu průtoku nosného a „bypass“ plynu na průběh a přesnost analýzy. Dále se pokusíme vyzkoušet současné zapojení ETV a zmlžovače jako zdroje signálu interního standardu a posoudit vliv takového zapojení na průběh analýzy a její výsledky. This paper describes optimization and validation of operating conditions of electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method for quantification of Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Sr and Zn in plant materials. Besides the optimization of the temperature program, the selection of the gaseous modifier and the spectral wavelengths to be measured, it was studied how the sample quantity affects the result quality of the developed method. During the validation process, the accuracy and precision of the method were checked by analysis of a certified reference material. Limits of detection were estimated by analyses of blank samples. For almost all previously mentioned elements, the method meets requirements commonly applied on analyses by ETV combined with ICP-OES. Keywords: electrothermal vaporization; optical emission spectrometry; inductively coupled plasma; plants Available at various institutes of the ASCR
Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním

Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný ...

Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků
Matějková, Stanislava
2015 - Czech
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Solid sampling electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) enable simple and rapid multielemental analysis of major, minor and trace elements without the need for pre-treatment of solid or liquid samples. By comparison with more common ICP-OES combined with a solution nebulization, the risk of contamination of analysed samples is reduced. The detection limits and the sample quantity needed for analysis via ETV-ICP-OES decrease as a result of the high-efectivity transport of the sample aerosol into the ICP torch. The connection of ETV unit to simultaneous ICP-OES allows us the fast direct and fully automatised analysis of numerous samples. The technique enable usually the combined calibration with home-made or certified solid and aqueous standards. We developed the methodology for tracking the carboran-based candidate-drugs time dependent concentration and for their pharmacokinetic evaluation. The method is based on direct boron or together boron and cobalt contents direct estimation in little amounts of fresh frozen mice tissues (5 – 10 mg of serum, brain or liver).\n Keywords: ETV-ICP-OES; biological samples; multielemental analysis Available at various institutes of the ASCR
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků

Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i ...

Matějková, Stanislava
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace
Slabá, Eva; Matys Grygar, Tomáš; Elznicová, J.
2015 - Czech
Cílem této studie je zhodnotit historickou kontaminaci uranem v nivních sedimentech a původních korytech Ploučnice mezi 72. až 73. říčním kilometrem Ploučnice, v nivě na levém břehu řeky, cca 800m pod městem Mimoň a zdůvodnit, proč by mělo posouzení historické zátěže být zařazeno do procesu příprav revitalizačních prací. Bylo provedeno mapování gama aktivity na povrchu nivy, na jehož základě byly ručním žlábkovým vrtákem odebrány hloubkové profily nivních sedimentů i vzorky ze starých koryt odstavených regulacemi v 80. letech, které byly analyzovány rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF). Následně byla provedena další mapování ručním XRF spektrometrem s cílem upřesnit rozložení uranu v jednom z nejvíc kontaminovaných míst v nivě. Vývoj vodního toku včetně studia přesného modelu terénu byl zpracován pomocí GIS. Analýza hloubkových profilů kontaminantů v nivě umožnila rekonstruovat vývoj historické kontaminace s výjimečným časovým rozlišením, představujícím zatím nejpodrobnější záznam vývoje znečištění od konce 19. století do regulace toku. Bylo prokázáno, že v minulosti docházelo k takovým rychlým bočním posunům meandrujícího toku, že by v důsledku případné revitalizace v blízké budoucnosti pravděpodobně došlo k remobilizaci historické kontaminace zpět do říčního systému. The aim of the study was to estimate the uranium contamination in the alluvial sediments of original river beds of the Ploučnice river between 72-73 river kilometer on a left bank, near Mimoň town, and evaluate if the contamination should be included into preparation of revitalization projects. The study of contamination was started by mapping the gamma activity of the surface of the floodplain. Based on the resulting map the sediment samples were taken by hand earth drill from the former floodplain and channels abandoned in the 1980s by regulations. The samples were analysed by laboratory X-ray fluorescence (XRF). This step was followed by subsequent mapping by handheld XRF to specify the contamination pattern in the floodplain in more details. The evolution of watershed as well as the exact terrain model were processed by GIS program. Two major contaminated areas have been found, and further sampling was conducted. This enabled us to reconstruct the historical development of contamination at exceptional time scale resolution and describe precisely the evolution from the 19th century to the time of the regulation of that river reach. It has also been shown, that any revitalization in the near future would be probably thwarted due to extremely fast river changes which would cause an immediate re-introduction of the historical contamination into the fluvial system. Keywords: Ploučnice river; uranium contamination; historical contamination; river floodplain; analysis of sediments; revitalization Available at various institutes of the ASCR
Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace

Cílem této studie je zhodnotit historickou kontaminaci uranem v nivních sedimentech a původních korytech Ploučnice mezi 72. až 73. říčním kilometrem Ploučnice, v nivě na levém břehu řeky, cca 800m pod ...

Slabá, Eva; Matys Grygar, Tomáš; Elznicová, J.
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Detekce dasatinibu pomocí předřazené reakce s mědí a hmotnostní detekcí
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.; Navrátil, Tomáš
2015 - Czech
Stanovení dasatinibu (DAS) bylo provedeno pomocí elektrochemické separace následované hmotnostně spektrometrickou detekcí. Elektrochemická separace je založena na reakci DAS s pevnou měděnou elektrodou. Afinita DAS k mědi je podpořena redoxní reakcí vedoucí k fragmentaci DAS. The determination of dasatinib (DAS) was provided using front-end electrochemical separation with mass detection. The electrochemical separation is based on the reaction of DAS with copper solid electrode. The affinity of DAS to copper is supported by redox reaction yealding to DAS fragmentation. Keywords: electrochemical separation; hyphenation; EC-ESI-MS; copper Available at various institutes of the ASCR
Detekce dasatinibu pomocí předřazené reakce s mědí a hmotnostní detekcí

Stanovení dasatinibu (DAS) bylo provedeno pomocí elektrochemické separace následované hmotnostně spektrometrickou detekcí. Elektrochemická separace je založena na reakci DAS s pevnou měděnou ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.; Navrátil, Tomáš
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Ionizační techniky
Vrkoslav, Vladimír
2015 - Czech
Byly popsány principy nejdůležitějších ionizačních technik, jejich rozdělení a příklady využití. Classification, principles and application examples of the most important ionization techniques were described. Keywords: mass spectrometry; ion source; ionization Available at various institutes of the ASCR
Ionizační techniky

Byly popsány principy nejdůležitějších ionizačních technik, jejich rozdělení a příklady využití....

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Mobilitní spektrometrie DMF/FAIMS
Cvačka, Josef
2015 - Czech
Byly popsány principy mobilitní spektrometrie DMF/FAIMS a byly uvedeny příklady využití. Principles and application examples of ion mobility spectrometry DMS/FAIMS were described. Keywords: mass spectrometry; ion mobility; ion analyzers Available at various institutes of the ASCR
Mobilitní spektrometrie DMF/FAIMS

Byly popsány principy mobilitní spektrometrie DMF/FAIMS a byly uvedeny příklady využití.


Principles and application examples of ion mobility spectrometry DMS/FAIMS were described.

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases