Number of found documents: 447
Published from to

Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice
Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
2017 - Czech
Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika poskytující rámec a postupy pro hodnocení role zelené infrastruktury ve městech doposud nebyla v podmínkách ČR zpracována. Uplatnění konceptu ekosystémových služeb v čistě městském prostředí představuje na území České republiky ojedinělý a inovativní přístup, který přispěje k efektivnějšímu působení místních veřejných politik zejména v oblasti územního plánování, udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí. Metodika přispívá k uplatnění strategických závazků v oblasti Strategie ochrany biodiverzity a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. The methodology was created in response to international and national commitments and strategies, which aim to preserve and improve the quality of ecosystems and ecosystem services in urban areas. The methodology provides a framework and procedures for evaluating the role of green infrastructure in cities have not yet been processed in the Czech Republic. Applying the concept of ecosystem services in the purely urban environment represents in the Czech Republic a unique and innovative approach that will contribute to more effective operations of local public policies, especially in urban planning, sustainable development of society and the environment. The methodology contributes to the implementation of the strategic commitments in the Biodiversity Strategy and Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic. Keywords: ecosystem service; urban environment; green infrastructure; spatial planning Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice

Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika ...

Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Effect of high temperature and water short age stresses duration during anthesison the selected winter wheat yield formation components
Hlaváčová, Marcela; Rapantová, Barbora; Novotná, Kateřina; Klem, Karel; Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav
2016 - English
The aim of this study was to assess the effect of drought and high temperatures on Tobak winter wheat variety during one of the most sensitive developmental stage (anthesis) from the viewpoint of harvest index (HI) and spike productivity (SP). The 5 growth chambers (where the plants were exposed to these stress factors) were used for these purposes. The various protocols consisting in photosynthetically active radiation (PAR) course, relative air humidity (RH) and daily temperature courses were run. The plants were divided into 2 groups within each growth chambers: (1) Drough-stressed (Dry) and (2) well-watered (Wet). Two lengths of stresses duration were tested: 3 and 7 days. The plants were exposed to ambient weather conditions up to the full maturity after stresses exposition within the growth chambers. Subsequently, the plants were harvested manually and HI and SP were evaluated. The statistical analyses showed that the effect of each stress factor separately was statistically significant both for HI and SP14, nevertheless, these two factors interaction was statistically significant only in the case of HI. Keywords: growth chamber; harvest index (HI); spike productivity; Tobak; winter wheat Available at various institutes of the ASCR
Effect of high temperature and water short age stresses duration during anthesison the selected winter wheat yield formation components

The aim of this study was to assess the effect of drought and high temperatures on Tobak winter wheat variety during one of the most sensitive developmental stage (anthesis) from the viewpoint of ...

Hlaváčová, Marcela; Rapantová, Barbora; Novotná, Kateřina; Klem, Karel; Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Drought monitor for the Czech Republic-www.intersucho.cz
Trnka, Miroslav; Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Možný, M.; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Hayes, M.; Eitzinger, Josef; Žalud, Zdeněk
2016 - English
Because drought and its impacts are among the worst hydrometeorological extremes (including also Central European conditions), the aim of this paper is to describe the core and use of the Integrated drought monitoring system for the Czech Republic. Land-use, information about soil, vegetation characteristics and meteorological data are used as inputs to validated water balance SoilClim model, which is applied for estimates of actual and reference evapotranspiration and water saturation of the soil profile in % or soil moisture content in mm. Moreover the prognosis of expected soil moisture (based on probabilistic analysis) is calculated for next 1, 2, 4 and 8 weeks. Main results are weekly updated in form of drought occurrence maps, which are published in spatial resolution 500 m for whole territory of the Czech Republic and for all its 76 districts separately. Final maps with detail comments are available at drought topic dedicated web page (ANONYM 3 2014). Keywords: model; soil moisture; land use; evapotranspiration; drought assessment Available at various institutes of the ASCR
Drought monitor for the Czech Republic-www.intersucho.cz

Because drought and its impacts are among the worst hydrometeorological extremes (including also Central European conditions), the aim of this paper is to describe the core and use of the Integrated ...

Trnka, Miroslav; Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Možný, M.; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Hayes, M.; Eitzinger, Josef; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Drought periods in 2014
Zahradníček, Pavel; Trnka, Miroslav; Štěpánek, Petr; Semerádová, Daniela; Farda, Aleš
2016 - English
The first half of year 2014 was characterized by the occurrence of extreme weather. Episode without precipitation were alternated with thunderstorms, temperature were mostly above normal and was occurred first heat wave. The year began with a very mild winter, when amount of snow was only 27% of long term average and in agricultural region South Moravia only about 10%. The winter temperature was more than 2 degrees C higher than normal. March and April were characterized by low sum of precipitation mainly again in South Moravia, both months were about 70% of long term average. March and April temperature were significantly above normal (March about more than about 4 degrees C and April more than 2 degrees C). In contrast May was cold and rainy. In the middle of the month there were persistent rainfall, which caused an increase of river levels and flooding several areas. June was again very dry. These weather conditions led to the strong dry episodes during first half of the year. Keywords: data quality-control; model; drought; Czech Republic; year 2014; precipitation; temperature Available at various institutes of the ASCR
Drought periods in 2014

The first half of year 2014 was characterized by the occurrence of extreme weather. Episode without precipitation were alternated with thunderstorms, temperature were mostly above normal and was ...

Zahradníček, Pavel; Trnka, Miroslav; Štěpánek, Petr; Semerádová, Daniela; Farda, Aleš
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice
Cudlín, Ondřej; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, Pavel
2016 - Czech
Pro stanovení změn biodiverzity v povodí Dřevnice jsme využili vybrané GIS nástroje. Nejprve jsme\nvytvořili mapu krajinného pokryvu. Biotopy přírodní a přírodě blízké byly převzaty z mapování biotopů\nNATURA 2000 a více antropicky ovlivněné biotopy z mapování Corine Land Cover. Vývoj změny využití\nkrajiny jsme zjišťovali pomocí modelu Land Change Modeler, který predikuje scénáře budoucího stavu na\nzákladě série dat krajinného pokryvu z několika historických období. Pro zjištění stávajícího stavu biotopů\njsme nejprve vytvořili vrstvu oblastí se současným vysokým ohrožením biodiverzity na základě nízké\npřirozenosti biotopů. Pak jsme využili model Globio 3, který pracuje s 5 základními hybnými silami\n(přirozenost biotopů, přítomnost infrastruktur, vzdálenost od sídel, depozice dusíku a změna klimatických\ncharakteristik v podmínkách klimatické změny). Model Globio 3 používá pro každou vrstvu s jednou\nhybnou silou indikátor MSA (průměrný počet druhů na plochu). S ohledem na podmínky ČR a veřejně\nnedostupnou celorepublikovou databázi Nálezových dat ochrany přírody, jsme byli nuceni pozměnit\nindikátor na MHV (průměrná hodnota biotopu na plochu), zohledňující míru ohroženosti podle\npřirozenosti biotopu podle metodiky BVM. Výstupem je GIS vrstva, znázorňující klasifikaci dopadu všech\npěti hybných sil na kvalitu biotopu a umožňující určit místa s vysokým stupněm ohrožení, která potřebují\nobecnou ochranu přírody s ohledem na klimatickou změnu. Na předchozí mapový podklad navazuje\nvrstva, která umožňuje vybrat prioritní plochy dosud nechráněných, přírodních a přírodě blízkých\nbiotopů pomocí modelu Marxan. Model kombinuje existující kategorie ochrany chráněných území,\nhodnotu biodiverzity (vyjádřenou v korunách metodou BVM) a penalizaci za případnou degradaci\ncenného biotopu vlivem nedostatečné ochrany, abundanci a distribuci zájmových druhů (v naší modifikaci\ncenných a zachovalých biotopů). Souběžně se snaží o prostorovou kompaktnost návrhu. We use several GIS tools to assess and predict the changes in biodiversity in the Dřevnice catchment. First,\nwe created GIS layer, consisted of natural and near to nature habitats (system Natura 2000) and Corine\nLand Cover for more anthropically influenced habitats. The Land Change Modeller was used to predict the\ndevelopment of land cover on the basis of comparison of data in several historical periods. To determine\nthe areas with high threat to biodiversity we created firstly another GIS layer of habitats with low\nnaturalness. Afterwards we used the model GLOBIO 3, which works with five basic driving forces (habitat\nnaturalness, infrastructure presence, distance from communications, nitrogen pollution load and\nmodelled climatic change parameters). GLOBIO 3 uses for each layer the MSA indicator (mean species\nabundance per area), which reflects the worldwide threat to selected endangered species. With regard to\nthe conditions of the Czech Republic and non‐availability of the nationwide database of finding data on\nprotected plant and animals, we should change this indicator for MHV (mean habitat value per area). Last\nGIS layer enables us to select up to now unprotected areas with a high value of biodiversity and naturalness of habitats for environmentally friendly agriculture and forestry management by model Marxan. The model combines the existing categories of natural reserves, biodiversity values (expressed in CZK according to Biotope Valuation Method) and the penalty for any nature degradation due to inadequate protection, abundance and distribution of species of interest (in this case the valuable and\npreserved habitats). Simultaneously it aims for a spatial compactness of design. The output is a layeridentifying the refugia for preservation and spreading of wild plants and animals to the cultural landscape,\nespecially with regard to climate change. Keywords: biodiverzita; Land change modeler; Globio 3; Marxan Available at various institutes of the ASCR
Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice

Pro stanovení změn biodiverzity v povodí Dřevnice jsme využili vybrané GIS nástroje. Nejprve jsme\nvytvořili mapu krajinného pokryvu. Biotopy přírodní a přírodě blízké byly převzaty z mapování ...

Cudlín, Ondřej; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, Pavel
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Dálkový průzkum Země jako podpůrný nástroj při posuzování zemědělského sucha
Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Žalud, Z.; Tadesse, T.; Hayes, M.; Wardlow, B.; Trnka, Miroslav
2016 - Czech
Díky satelitnímu snímání v rámci Dálkového průzkumu Země (DPZ) lze získávat velmi cenné údaje o podmínkách na rozsáhlých územích (napříč kontinenty i státy) i pro menší území v rozlišení stovek až desítek metrů. Mezi velké přednosti těchto přístupů patří časová a prostorová kontinuita získaných údajů. Pro hodnocení stavu vegetačního krytu na zemském povrchu jsou často využívány tzv. vegetační indexy. Předkládaný příspěvek si klade za cíl demonstrovat možnosti využití vegetačního indexu EVI2 (Enhanced Vegetation Index) v rámci sledování odezvy stavu vegetace na výskyt sucha. Výsledky jsou zaměřeny na popis situací ve vybraných letech za období 2000-2015 s využitím dat získaných pomocí zařízení MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) neseného družicí Terra. Prezentována jsou data dostupná v týdenním kroku pro celé území České republiky. Very important information about vegetation condition within wide areas (through continents and states) or for local areas in resolution from hundreds to tens of meters could be obtained from satellites within remote sensing. The temporal and spatial continuity is big advantage of this method. Namely so-called vegetation indices are often used for vegetation cover condition assessment. The aim of submitted study is to present possibility of using EVI2 (Enhanced Vegetation Index) for assessment of drought impact within vegetation. The results for selected years of the period 2000-2015 achieved using MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) aboard Terra satellite are included. The data in weekly time step and for the whole Czech Republic are presented. Keywords: satellite; vegetation indices; water balance Fulltext is available at external website.
Dálkový průzkum Země jako podpůrný nástroj při posuzování zemědělského sucha

Díky satelitnímu snímání v rámci Dálkového průzkumu Země (DPZ) lze získávat velmi cenné údaje o podmínkách na rozsáhlých územích (napříč kontinenty i státy) i pro menší území v rozlišení stovek až ...

Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Žalud, Z.; Tadesse, T.; Hayes, M.; Wardlow, B.; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha
Daněk, J.; Harmáčková, Veronika Zuzana; Lorencová, Eliška; Sejková, A.; Zelený, J.; Vačkář, David
2016 - Czech
Cílem studie je zpracování socioekonomické analýzy oblasti Soutoku Vltavy a Berounky a navržení možných variant řešení sdílené správy příměstského parku (PP) v této administrativně roztříštěné oblasti. Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje výsledky studie v podobě kvalitativní sociologické analýzy analyzující hodnotové postoje jednotlivých aktérů, komunikační bariéry, návrhy modelů správy území a výsledky dotazníků o postojích obyvatel. Zpracování socioekonomické studie probíhá v rámci pilotního projektu založení Příměstského parku Soutok, který koordinuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). The aim of the study is to elaborate the socioeconomic analysis of the region at the confluence of the Vltava and Berounka rivers and proposing possible solutions for the shared governance of the peri-urban park (PP) in administratively divided region. The summary report contains results of the study as a qualitative sociological analysis to analyze the value attitudes of individual actors, communication barriers, designing models of governance and, the results of the questionnaires on the attitudes of the inhabitans. This socioeconomic study is part of a pilot project, the establishment of a suburban park Confluence, which is coordinated by The Prague Institute of Planning and Development (IPR). Keywords: stakeholder analysis; peri-urban park; socioeconomic conflicts; landscape values; governance Available at various institutes of the ASCR
Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha

Cílem studie je zpracování socioekonomické analýzy oblasti Soutoku Vltavy a Berounky a navržení možných variant řešení sdílené správy příměstského parku (PP) v této administrativně roztříštěné ...

Daněk, J.; Harmáčková, Veronika Zuzana; Lorencová, Eliška; Sejková, A.; Zelený, J.; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Uhlíková bilance urbánního ekosystému
Pavelka, Marian
2016 - Czech
Předmětem této zprávy je shrnutí výstupů realizovaných v rámci projektů spolupráce Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. se Statutárním městem Brno a Hvězdárnou a planetáriem Brno, příspěvkovou organizací, které byly realizovány v rámci dvou ročních projektů Uhlíková bilance urbánního ekosystému 2015 a Uhlíková bilance urbánního ekosystému 2016, které byly uskutečněny v roce 2015 a v roce 2016. This report is a summary of outputs implemented within the collaborative projects of the Institute of Global Change Research ASCR with the City of Brno and Observatory and Planetarium in Brno, which were implemented in 2015 and 2016 within the framework of two annual projects of the Carbon Balance of the Urban Ecosystem in 2015, and the Carbon Balance of Urban Ecosystems 2016. Keywords: Eddy covariance technique; CO2 fluxes in urban areas Available at various institutes of the ASCR
Uhlíková bilance urbánního ekosystému

Předmětem této zprávy je shrnutí výstupů realizovaných v rámci projektů spolupráce Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. se Statutárním městem Brno a Hvězdárnou a planetáriem Brno, ...

Pavelka, Marian
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Crop yield estimation in the field level using vegetation indicies
Jurečka, František; Hlavinka, Petr; Lukas, Vojtěch; Trnka, Miroslav; Žalud, Zdeněk
2016 - English
Remote sensing can be very useful tool for agriculture management. In this study, remote sensing methods were applied for yield estimation in the field level. There were compared remote sensing data together with yield data obtained from the field. The study area is located in Polkovice in Olomoucký region and a crop planted there in the year 2016 was spring barley as one of most important crops grown in the region. The study area in Polkovice is located at lower elevations with intensive crop production and is climatologically warmer and drier than other areas of the Czech Republic. Year 2016 was the first year when the harvest device has been used for yield analysis in this study area. The output of this method is the yield map displaying the amount of crop harvested in the particular place in the field. The yield data from the field were then compared with remote sensing data in the form of vegetation indices. Two of them were used for comparison – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and a two-band Enhanced Vegetation Index (EVI2). These indices have been often used for yield estimation in different studies but mostly in larger scales. This study investigates use of NDVI and EVI2 at more detailed scale while using various remote sensing methods. Comparisons show that remote sensing data can provide accurate estimation and can be used for yield forecasting or supplement traditional ways of yield estimation. Results of the study show that yield-index correlations are stronger for satellite data than for the drone data. NDVI showed slightly stronger correlations than EVI2. Strongest correlations between vegetation indices and yields were found for NDVI from Sentinel 2. Keywords: Yield; drone; spring barley; NDVI; EV12 Fulltext is available at external website.
Crop yield estimation in the field level using vegetation indicies

Remote sensing can be very useful tool for agriculture management. In this study, remote sensing methods were applied for yield estimation in the field level. There were compared remote sensing data ...

Jurečka, František; Hlavinka, Petr; Lukas, Vojtěch; Trnka, Miroslav; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
2016 - Czech
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Keywords: climate change adaptation; adaptation strategy; methodological framework; urban adaptation; cities Fulltext is available at external website.
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě ...

Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
Ústav výzkumu globální změny , 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases