Number of found documents: 14
Published from to

Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě
Zemek, František; Pikl, Miroslav; Holub, Petr; Klem, Karel; Záhora, J.; Vavříková, J.
2017 - Czech
Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově stabilních faktorů povodí a těch faktorů, které může člověk svým působením v krajině ovlivňovat. K ním patří způsoby a intenzita pěstování polních plodin na orné půdě povodí. Parametry druhé skupiny jsou získávány na základě metod obrazové spektroskoie leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat Sentinel-2. The methodology demonstrates on the case study of a catchment (cca 200 km2 in size) how to identify the areas with high risk of nitrogen (N) leaching to underground water in arable land. It uses synergy between “conservative” characteristics of the catchment, such as orographic features, bedrock and soil hydrological properties, and the dynamic ones, which are represented by vegetation properties. The latter are identified through the imaging spectroscopy of wheat canopy obtained from airborne hyperspectral and/or Sentinel-2 multispectral data. Keywords: nitrogen leaching; underground water; remote sensing Available at various institutes of the ASCR
Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě

Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově stabilních faktorů povodí a těch ...

Zemek, František; Pikl, Miroslav; Holub, Petr; Klem, Karel; Záhora, J.; Vavříková, J.
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav; Štěpánek, Petr; Chuchma, F.; Možný, M.; Bartošová, Lenka; Hlavinka, Petr; Balek, Jan; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Farda, Aleš; Semerádová, Daniela; Meitner, Jan; Bláhová, M.; Fiala, R.; Žalud, Zdeněk
2017 - Czech
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz. The methodology describes how to predict soil moisture and drought intensity, and at the same time addresses reliability of the predictions and how these can be used. The ability to predict soil moisture values over a period of up to 9 days is presented through using ensemble of models for numerical weather forecasts. This method brings also new opportunities to mitigate impacts during drought events by farmers using such forecasting tools. With regard to the relatively high predictability of soil moisture and drought intensity, the methodology introduces the basic procedures and provides necessary information for the users. In this methodology, the results of 2017 drought event are presented as an example. The drought forecasting system for the Czech Republic is fully functional and is and will be available through www.intersucho.cz. Available at various institutes of the ASCR
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě

Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty ...

Trnka, Miroslav; Štěpánek, Petr; Chuchma, F.; Možný, M.; Bartošová, Lenka; Hlavinka, Petr; Balek, Jan; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Farda, Aleš; Semerádová, Daniela; Meitner, Jan; Bláhová, M.; Fiala, R.; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice
Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
2017 - Czech
Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika poskytující rámec a postupy pro hodnocení role zelené infrastruktury ve městech doposud nebyla v podmínkách ČR zpracována. Uplatnění konceptu ekosystémových služeb v čistě městském prostředí představuje na území České republiky ojedinělý a inovativní přístup, který přispěje k efektivnějšímu působení místních veřejných politik zejména v oblasti územního plánování, udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí. Metodika přispívá k uplatnění strategických závazků v oblasti Strategie ochrany biodiverzity a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. The methodology was created in response to international and national commitments and strategies, which aim to preserve and improve the quality of ecosystems and ecosystem services in urban areas. The methodology provides a framework and procedures for evaluating the role of green infrastructure in cities have not yet been processed in the Czech Republic. Applying the concept of ecosystem services in the purely urban environment represents in the Czech Republic a unique and innovative approach that will contribute to more effective operations of local public policies, especially in urban planning, sustainable development of society and the environment. The methodology contributes to the implementation of the strategic commitments in the Biodiversity Strategy and Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic. Keywords: ecosystem service; urban environment; green infrastructure; spatial planning Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice

Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika ...

Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Wimmerová, Markéta; Žalud, Zdeněk
2017 - Czech
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin. The publication describes the application of growth model for evaluation of different farming methods in the cultivation of selected field crops and their influence on selected soil processes and conditions. This publication focuses on complex simulations in the soil-plant-atmosphere-farmer interaction system using the HERMES model. The ability to simulate processes in crop rotation scheme continuously and uninterruptedly (e.g. over a period of more than 100 years) gives the opportunity to assess the long-term trends in soil processes, both due to different approaches to farming and combined with selected location and soil conditions. It is possible also for selected scenarios of climate change in future. This material presents both the outputs for weather conditions without any considered climate change and conditions reflecting the shift in climatic conditions during the 21st century based on 6 selected climatic scenarios. The expected impacts on the growth and yields of the target field crops are also quantified for the selected combination of conditions. Keywords: application of growth model; selected field crops; HERMES Available at various institutes of the ASCR
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy

Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato ...

Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Wimmerová, Markéta; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
2016 - Czech
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Keywords: climate change adaptation; adaptation strategy; methodological framework; urban adaptation; cities Fulltext is available at external website.
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě ...

Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Aplikace růstových modelů pro lokální hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané plodiny
Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Žalud, Zdeněk
2015 - Czech
Metodika je zaměřena na přehledný popis problematiky využití specializovaných softwarových nástrojů nazývaných růstové modely s důrazem na jejich aplikaci pro hodnocení dopadů změny klimatu na lokální úrovni. Ambicí této publikace je seznámit čtenáře se stručnou historií vývoje růstových modelů, jejich členěním, aktuálními trendy jejich vývoje a využití, ale v první řadě prezentovat metody přípravy vstupních databází, prvotního nastavení modelů, kalibraci jejich parametrů, přes ověření spolehlivosti prostřednictvím nezávislého vzorku dat (validace), propojení se scénáři očekávaného vývoje klimatu v budoucnu až po hodnocení dopadů změny podmínek na významné polní plodiny a vybrané reprezentativní lokality v České republice. This publication is focused on the description of specialized software named as crop growth models and its using emphasizing the application for climate change impact assessment at local scale. The ambition of this publication is to introduce brief history of the crop growth models development, its classification, actual trends of their progress and applications and last but not least, present procedure leading to the preparation of the input datasets, the initial setup, parameters calibration, validation through set of independent datasets and consequently the implementation of climate change scenarios for assessment of possible impact of future conditions on selected important field crops and set of representative sites in the Czech Republic. Keywords: growth models; climate change Available in a digital repository NRGL
Aplikace růstových modelů pro lokální hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané plodiny

Metodika je zaměřena na přehledný popis problematiky využití specializovaných softwarových nástrojů nazývaných růstové modely s důrazem na jejich aplikaci pro hodnocení dopadů změny klimatu na ...

Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Metodika hodnocení environmentálního rizika pro poskytování ekosystémových služeb
Pártl, Adam; Loučková, Blanka; Hák, T.; Janoušková, S.; Lorencová, Eliška; Rejentová, L.; Stein, Z.; Vačkář, David
2015 - Czech
Certifikovana metodika představuje v kontextu Česke republiky zcela nový metodický postup, který vychází z řady odborných vědeckých i aplikovaných studii zaměřených na hodnocení rizika na různych úrovních. Integrované hodnoceni environmentálniho rizika pro poskytovaní ekosystémovych služeb zatím nebylo v ČR uskutečněno a pro jeho provedeni ani dosud nebyla vypracována žádna metodika či metodicky návod. Metodika obsahuje popis nových a unikatních postupů hodnoceni rizika pro poskytování ekosystémových služeb a jejich zranitelnosti. Integrované postupy metodiky vycházeji z klasickeho hodnoceni rizika a zranitelnosti vůči environmentalnímu ohroženi. Metodika byla v rámci projektu EnviSec - Integrovane hodnoceni dopadu globalnich zmen na environmentalni bezpecnost Česke republiky (VG20122015091) ověřena. Výstupy zpracované podle certifikovane metodiky jsou jiz přístupné v rámci Narodniho geoportalu INSPIRE a v mapové aplikaci uvedeného projektu na intemetové adrese http://envisec.cenia.cz. The proposed methodology is new in the context of the Czech Republic, and it is based on a number of foreign professional both scientific and applied studies that focus on risk assessment at different levels. Integrated assessment of environmental risks of ecosystem services has not yet been implemented m the Czech republic. Also the implementation process has not been developed, nor any methodology or any methodological guide. The methodology provides new and unique method for risk assessment of prov1s1on of ecosystem services and their vulnerability. Integrated method is based on the classical risk assessment and vulnerability to environmental hazards. This method has been verified within the EnviSec project Integrated assessment of the global change impacts on the environmental security of the Czech Republic (VG20122015091). The results of risk assessment, implemented according to this methodology, are already available at the National Geoportal INSPIRE and included into the map application of the mentioned project at the http://envisec.cenia.cz. Keywords: ecosystem services; risk assessment; spatial analysis; environmental safety Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení environmentálního rizika pro poskytování ekosystémových služeb

Certifikovana metodika představuje v kontextu Česke republiky zcela nový metodický postup, který vychází z řady odborných vědeckých i aplikovaných studii zaměřených na hodnocení rizika na různych ...

Pártl, Adam; Loučková, Blanka; Hák, T.; Janoušková, S.; Lorencová, Eliška; Rejentová, L.; Stein, Z.; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině
Fučík, P.; Zemek, František; Hakrová, P.; Svobodová, M.; Zajíček, A.; Šlachta, M.; Pikl, Miroslav; Duffková, R.; Mrkvička, J.; Bystřický, V.; Procházka, J.; Skalický, M.; Holubík, O.; Moravcová, J.; Novotný, Jan; Skalická, J.; Peterková, J.; Musil, M.; Šantrůček, J.; Matoušková, V.; Brom, J.; Hanuš, Jan; Novotná, K.; Huislová, P.
2015 - Czech
Publikace předkládá metodické postupy pro přímou i nepřímou kvantifikaci vlivu pastvy skotu na půdu, vodu a biodiverzitu v různých geomorfologických zónách pastevních areálů. Tyto postupy jsou formulovány na základě poznatků a zkušeností dosažených řešitelským týmem v rámci experimentálního, multioborového projektu, jakož i ve vazbě na dostupné znalosti z domácí i zahraniční literatury. Jsou navrženy a popsány zásady pro monitoring, zpracování a hodnocení sledovaných parametrů půdy, vody, vegetace a bezobratlých a dále jsou doporučeny související vhodné podklady a přístupy z hlediska interpretace leteckých / družicových snímků pro vyhodnocování některých parametrů pastevních areálů. Metodika je určena pro pracovníky odborných útvarů státních orgánů MZe a MŽP z hlediska přípravy efektivních podkladů / principů pro rozhodovací procesy, související s problematikou dotačních titulů, vázaných na pastevní hospodaření. Další využití poskytuje metodika pro odborné subjekty, zabývající se hodnocením pastevních areálů z pohledu analýz vazeb pastvy na složky životního prostředí (experti, výzkumní pracovníci, univerzity). Inovativnost předkládané multidisciplinární metodiky spočívá v tom, že popsané přístupy umožňují kvantifikaci vlivu pastvy skotu jednak na jednotlivé parametry pastevních areálů – půdy, kvantitativních i kvalitativních ukazatelů vody, vegetace a bezobratlých a dále jejich vzájemných vazeb a případných příčinných faktorů a to jak metodami přímými (monitoringem či odběry a hodnocením vzorků) tak v některých případech přístupy nepřímými – pomocí nástrojů a metod Dálkového průzkumu Země. This methodology introduces the approaches for assessment of soil, water, plant, forage and invertebrates characteristics of pastures as influenced by cattle grazing. These parameters are necessary to observe and evaluate in order to set the optimal grazing management of pastures for support of the sustainable land use and for mitigating the negative impacts of agriculture on the environment. Moreover, the proper management of pastures enables to improve livestock welfare, market challenges of foods, and strenghten and diversify various activities in rural areas. For the assessment of grazing-induced changes of aforementioned parameters, the focus is oriented towards different pasture geomorphological / hillslope zones, where grazing may exhibit in a distinct manner. The approaches are postponed based on literature survey as well as on knowledge acquired during a multi-branch research project. The methodology shows the principles for monitoring and evaluation of parameters regarding soil physics and chemistry, water quality and quantity, plant diversity and forage quality and ecology of selected invertebrate species. Beside this, approaches for application and interpretation of remote sensing methods and tools for detecting the changes in plant and soil pasture characteristics are introduced and discussed. The methodics is targeted on one hand for specialist from state administration offices (Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment) as a background for evaluation of the effectiveness of subsidy programmes focused on grazing management. On the other hand, the approaches described in the methodics can serve the experts for an integrated assessment of grazing management on various pasture parameters or on the environment. The novelty of the methodics lies in the multi-level approach, which enables to assess the pasture parameters both individually or jointly, according to their mutual interrelatons and possible driving factors. Keywords: Cattle grazing; pastures; soil compaction; water quality; plant diversity; pasture invertebrates Available at various institutes of the ASCR
Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině

Publikace předkládá metodické postupy pro přímou i nepřímou kvantifikaci vlivu pastvy skotu na půdu, vodu a biodiverzitu v různých geomorfologických zónách pastevních areálů. Tyto postupy jsou ...

Fučík, P.; Zemek, František; Hakrová, P.; Svobodová, M.; Zajíček, A.; Šlachta, M.; Pikl, Miroslav; Duffková, R.; Mrkvička, J.; Bystřický, V.; Procházka, J.; Skalický, M.; Holubík, O.; Moravcová, J.; Novotný, Jan; Skalická, J.; Peterková, J.; Musil, M.; Šantrůček, J.; Matoušková, V.; Brom, J.; Hanuš, Jan; Novotná, K.; Huislová, P.
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin
Pokorný, Radek
2015 - Czech
Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé metody využívající nejčastěji přístroje s optickými čidly. Metodika nově uvádí chybějící informace v manuálech těchto přístrojů, konkrétně uvádí přesnější metodický popis jak zjistit vhodnost podmínek měření, jak přesněji postupovat při volbě počtu a uspořádání měřičských stanovišť v porostu, jaké použít korekce atd. tak, aby výsledná hodnota LAI byla stanovena efektivně a dostatečně přesně. This guideline introduces theory and methodological approaches for LAI estimation in forest stands, especially those which are user-friendly in the field as well as sufficiently accurate. These approaches include indirect methods, which use instruments with optical sensors. This guideline fills the gaps in the information given in the instruction manuals to these instruments. It gives a detailed description of how to assess whether the current conditions for LAI measurement are suitable, how to establish a grid of measurement points in a stand and what corrections to apply, etc. in order to obtain the desired value of LAI effectively and accurately. Keywords: health status; leaf area; light conditions; production potential Available in a digital repository NRGL
Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin

Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé ...

Pokorný, Radek
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Metodologický rámec integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice
Vačkář, David; Frélichová, Jana; Lorencová, Eliška; Pártl, Adam; Harmáčková, Veronika Zuzana; Loučková, Blanka
2014 - Czech
Strategie biodiverzity EU do roku 2020 ukládá členským státům do roku 2014 zmapovat a posoudit stav ekosystémů a jejich služeb na vlastním území. Zároveň má být posouzena ekonomická hodnota těchto služeb (Cíl 2; Akce 5, Zlepšit znalost ekosystémů a jejich služeb v EU). V souvislosti s tímto závazkem vznikla předkládaná metodika, jejímž záměrem je poskytnout jednotný konceptuální rámec a základní principy pro hodnocení ekosystémových služeb v České republice. Cílem překládané metodiky je stanovit základní zásady a postupy pro hodnocení a sledování stavu služeb ekosystémů, zejména s ohledem na přípravu a realizaci národního hodnocení služeb ekosystémů. Metodologický rámec pro hodnocení ekosystémových služeb v České republice slouží Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro přípravu strategií a koncepcí v oblasti ochrany biodiverzity, zejména v návaznosti na §79, odst. 2(a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. EU biodiversity strategy to 2020 requires Member States in 2014 to map and assess the state of ecosystems and their services in its national territory. At the same time, the economic value of these services should be assessed (Goal 2, Action 5, Improve knowledge of ecosystems and their services in the EU). In connection with this commitment we present methodology, which aims to provide a coherent conceptual framework and basic principles for the assessment and valuation of ecosystem services in the Czech Republic. The aim of the methodology is providing basic principles and procedures for assessing and monitoring the status of ecosystem services, especially with regard to the preparation and implementation of the national assessment of ecosystem services. The methodological framework for the assessment of ecosystem services in the Czech Republic supports the Ministry of the Environment as the basis for the development of strategies and policies in the field of biodiversity conservation, especially in relation to Section 79, para. 2 (a) of the Act no. 114/1992 Coll., On Nature and Landscape Conservation, as amended. Keywords: ecosystem services; national assessment; scenarios; ecosystem services assessment Available at various institutes of the ASCR
Metodologický rámec integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice

Strategie biodiverzity EU do roku 2020 ukládá členským státům do roku 2014 zmapovat a posoudit stav ekosystémů a jejich služeb na vlastním území. Zároveň má být posouzena ekonomická hodnota těchto ...

Vačkář, David; Frélichová, Jana; Lorencová, Eliška; Pártl, Adam; Harmáčková, Veronika Zuzana; Loučková, Blanka
Ústav výzkumu globální změny , 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases