Number of found documents: 28
Published from to

Country Report: The Czech Republic
Klicperová-Baker, Martina; Franke, Helena; Schwarz, Petr; Košťál, J.
2010 - English
Research report on the Czech aspect of European citizenship – the state of ethno-national diversity, migration, gender situation, attitudes to the EU, understanding of the European polity and European public sphere. The study brings original results of a representative survey of Czech citizens (N=1037) in addition to the first, preliminary results of media analysis and interviews with political and cultural elites. This volume, the Czech contribution to international Eurosphere project, is a part of a series of 16 Eurosphere country reports, it serves also as a framework for interpretation of Eurosphere empirical results. It contains a number of graphs, tables and illustrations. It is complemented by illustrations by a cartoonist Miroslav Kemel. Keywords: EU; Czech Republic; Diversity; European citizenship; Evropská unie Available at various institutes of the ASCR
Country Report: The Czech Republic

Research report on the Czech aspect of European citizenship – the state of ethno-national diversity, migration, gender situation, attitudes to the EU, understanding of the European polity and European ...

Klicperová-Baker, Martina; Franke, Helena; Schwarz, Petr; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2010

Post-Communist Syndrome: a Mental Heritage. A Theoretical Framework and Empirical Findings
Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I.; Košťál, J.
2010 - English
The article discusses post-totalitarian symptoms and the concept of post-totalitarian syndrome which can explain mentality of some dissatisfied Eastern European citizens. The current Czech post-totalitarian conditions are analyzed in terms of specific grievances and human needs; it is suggested that the disappointed include numerous frustrated but otherwise pro-democratic citizens. Complaints focus on economic insecurity (fear of unemployment, lack of security at the old age), crime (both white collar economic and street crime), lack of overall safety and disappointment with the general decline of interpersonal relations. Although respondents found it much easier to be upset with the current circumstances than with the totalitarian past, direct questions referring to the pre-1989 police state revealed an overwhelming awareness of and frustration with it. The most intense current anger is provoked by misconduct of politicians, yet democracy as a regime is not doubted. Keywords: post-communism; democracy; post-communist syndrome; demokracie Available at various institutes of the ASCR
Post-Communist Syndrome: a Mental Heritage. A Theoretical Framework and Empirical Findings

The article discusses post-totalitarian symptoms and the concept of post-totalitarian syndrome which can explain mentality of some dissatisfied Eastern European citizens. The current Czech ...

Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I.; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2010

The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract
Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - English
The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. The programme of the ECP15 included contributions on distinctive personality issues, such as personality genetics, personality and behavioral control, neurophysiology of intelligence, and methodological issues of personality research. Furthermore, presenters introduced their findings about personality and social relationships, developmental aspects of personality, as well as personality and cultural differences. The ECP 15 also hosted dialogues between personality psychology and newly established theoretical approaches such as positive psychology. Keywords: European Association of Personality Psychology; ECP15; conference; osobnost; psychologie Available at various institutes of the ASCR
The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract

The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with ...

Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project
Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
2008 - English
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. Keywords: childhood cancer treatment; quality of life; kvalita života Available at various institutes of the ASCR
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project.

Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
Psychologický ústav, 2008

Self-Management of Teachers
Řehulka, Evžen
2007 - English
Studie se zabývá aplikací problematiky selfmanagementu, který je rozvíjen především v ekonimickém prostředí, na učitelskou profesi. Selfmanagement chápaný jako sebeřízení, event. sebevýchova, může být zajímavým a originálním východiskem pro studium učitelství. V rámci těchto myšlenek je proveden orientační výzkum učitelek základních škol, kde se ukázalo, že učitelky jsou schopny užitečně využívat hlavních idejí selfmanagementu a uvědomují si cíle v sebevzdělávání i v sebevýchově, a rovněž diference mezi stanovenými cíly a reálnými dovednostmi v této oblasti, přičemž největší úkoly v selfmanagementu nacházejí v oblasti rozvoje osobnosti. This paper with application of self-management issues to teaching, though its being developed mainly for economic environment. Self-management, taken as self-control or self-education, can become interesting and original source for studies of teaching. Within this frame an orientation research of basic school female teachers was performed; the research has shown that these teachers are able to use main ideas of self-management and they understand well goals of self-education and self-upbringing and also differences defined goals and real abilities in this area and they see the mail tasks of self-management in the field of personality development. Keywords: self-management; female teachers; self-education; sebevzdělání; sebevýchova Available at various institutes of the ASCR
Self-Management of Teachers

Studie se zabývá aplikací problematiky selfmanagementu, který je rozvíjen především v ekonimickém prostředí, na učitelskou profesi. Selfmanagement chápaný jako sebeřízení, event. sebevýchova, může být ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2007 - English
Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován idejemi, které určují nové paradigma ve školství a zdravotnictví jak u nás, tak ve světě. Tyto nové myšlenky jsou dány především dokumenty Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO), které byly přijaty a rozpracovány našimi vládními, společenskými i vědeckými orgány a organizacemi a novými rámcovými vzdělávacími programy, které představují zásadní změny v našem školství. Podrobněji se teoretickými východisky zabýváme na následujících stránkách, kde popisujeme projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired by ideas, which define new paradigm in the school and health system both in our country and in the world. These new ideas are determined first of all by documents of World Health Organisation (WHO), shich have been accepted and elaborated by our government, social and scientific authorities and organisations and new framework curricula, which represent fundamental changes in our school system. We deal eith theoretical issues in detail in the following pages describing the project SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21 CENTURY. Keywords: school; health; teacher; zdraví Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

The Structure of Quality of Life in Relation to Teacher's Work Load Struktura
Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
2007 - English
Studie představuje přípravný teoretický projekt pro zkoumání kvality života a učitelského stresu, které může přinést nové výsledky než zkoumání zdraví a učitelského stresu Postulujeme koncepci struktury kvality života a jednoduchý předvýzkum umožňuje postavit hypotézy a zvážit všechny okolnosti, které je nutno akceptovat při objasňování kvality života a učitelského stresu. This study presents a preparative theoretical project that deals with evaluation of life standard and stress of teachers, and it can also produce some new results concerning other areas than only stress of teachers. The conception of the structure and basic pre-research enables us to build hypotheses and evaluate all conseQuences, which need to be accepted when clarifying the teachers´quality of life and stress. Keywords: health; quality of life; structure of quality of life; zdraví; kvalita života Available at various institutes of the ASCR
The Structure of Quality of Life in Relation to Teacher's Work Load Struktura

Studie představuje přípravný teoretický projekt pro zkoumání kvality života a učitelského stresu, které může přinést nové výsledky než zkoumání zdraví a učitelského stresu Postulujeme koncepci ...

Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

10th European Congress of Psychology
Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
2007 - English
Sborník obsahuje abstrakta příspěvků, které byly prezentovány na Desátém Evropském Psychologickém Kongresu, který se konal v Praze od 3. - 6. července 2007. The present collection of abstracts represents the written and oral presentations given at the Xth European Congress of Psychology, which took place in Prague, Czech republic from 3. - 6. July, 2007. Keywords: congress; psychology; Prague; psychologie Available at various institutes of the ASCR
10th European Congress of Psychology

Sborník obsahuje abstrakta příspěvků, které byly prezentovány na Desátém Evropském Psychologickém Kongresu, který se konal v Praze od 3. - 6. července 2007....

Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
Psychologický ústav, 2007

Linguistic Abstractness, Intergroup Bias and National Essentialism
Kouřilová, Sylvie; Geschke, D.; Finell, E.; Bilewicz, M.; Casini, A.
2007 - English
Tato experimentální studie navazuje na model lingvistických kategorií Semina a Fiedlera (1988, 1991) a jeho rozšíření o kategorii podstatných jmen (Carnaghi, Maass, Gresta, Bianchi, Arcuri, & Cadinu, 2008). Výzkumu Carnaghiho a kol. prokázal odlišnou míru induktivního potenciálu podstatných a přídavných jmen. V naší studii jsme propojili výsledky výzkumu o rozdílném induktivním potenciálu podstatných a přídavných jmen s problematikou meziskupinových postojů a národnostního esencialismu. Ve čtyřech evropských zemích jsme testovali, zda označení národnosti pomocí podstatných jmen způsobuje vyšší míru meziskupinového zkreslení ve prospěch vlastního národa ve srovnání s označením pomocí přídavného jména. Předpokládali jsme, že použití abstraktnější kategorie podstatných jmen (např. Čech) povede k vyšší míře vnitroskupinového favoritismu ve srovnání s použitím méně abstraktní kategorie přídavných jmen (např. český). Ve shodě s výsledky Carnaghiho a kol. jsme dále předpokládali, že vztah mezi abstraktností výrazů pro označení národnosti a meziskupinovým zkreslením je mediován národnostním esencialismem. V kontextu našeho výzkumu národnostní esencialismus definujeme jako systém přesvědčení, který je založen na různých komponentách národní identity. Ve shodě s Habermasem (2000) rozlišujeme tři komponenty národní identity: etnickou, kulturní a občanskou. Označení národnosti pomocí podstatného jména (např. Němec versus německý) implikuje vyšší míru národnostního esencialismu, který dále ovlivňuje míru vnitroskupinového zkreslení ve prospěch vlastního národa. Language Abstraction, Intergroup Bias and National Essentialism is a part of an international project initiatedat the EAESP Summer School 2006 in Padova supervised by Anne Maass and Guen R. Semin. Our experimental study builds on the Linguistic Category Model (LCM) by Semin & Fiedler (1988, 1991) and itsrecent developments suggested by Carnaghi, Maass, Gresta, Bianchi, Arcuri, & Cadinu (submitted). In their research, Carnaghi et al. have shown differences in the inductive potential of nouns versus adjectives. We attempted to link their findings with intergroup attitudes and national essentialism. In four European countries, we examined whether the use of nouns versus adjectives for nationality labels of target persons has effects on intergroup bias. The use of more abstract language for the description of a target person (e.g. a Czech) should lead to stronger intergroup bias than the use of less abstract language (e.g. Czech). Based on Carnaghi and colleagues’ ideas we supposed that the link between more abstract language and stronger intergroup bias is mediated via the process of ascribing more essentialist characteristics to the target person. In the context of our research, national essentialism is defined as a belief system that is based on different components of national identity. Along with Habermas (2000), we distinguish three components of national identity: ethnic, cultural and civic. Denoting nationality with a noun (e.g. a German) should trigger a higher rate of perceived essentialism whereas using an adjective for a nationality label (e.g. German) should lead to a lower level of perceived essentialism. Keywords: language abstraction; linguistic category model; intergroup bias, national essentialism; podstatná jména; přídavná jména Available at various institutes of the ASCR
Linguistic Abstractness, Intergroup Bias and National Essentialism

Tato experimentální studie navazuje na model lingvistických kategorií Semina a Fiedlera (1988, 1991) a jeho rozšíření o kategorii podstatných jmen (Carnaghi, Maass, Gresta, Bianchi, Arcuri, & Cadinu, ...

Kouřilová, Sylvie; Geschke, D.; Finell, E.; Bilewicz, M.; Casini, A.
Psychologický ústav, 2007

Healthy personality model and its application in pedeutology
Řehulka, Evžen
2006 - English
Studie se zabývá otázkami tvoření modelu zdravé ososbnosti, která představuje bazální východisko pro další individuální rozvoj člověka. Teoreticky tento model vychází z ideí psychologie zdraví a je vymezen uvědomnělou individuální odpovědností, celoživotní aktivitou, vůlí k získávání poznatků, cílevědomým zařazením do sociálních vztahů, poučeným vztahem k materiálnímu prostředí, vědomým vztahem k vlastní tradici a kulturnímu dědictví a snahou o prožitek štěstí a radosti. Teoreticky i výzkumně ověřujeme tuto koncepci na učitelích, kde otázky zdravé osobnosti považujeme za mimořádně důležité. The study deals with questions of forming model of a healthy personality that represents a basis for further individual development of man. Theoretically, the model comes from the ideas of health psychology and is determined by aware individual responsibility, whole-life activities, will for acquiring new knowledge, purposeful ranking in social relation-ships, qualified relation to material environment, conscious relationship to ones´ own tradition and cultural heritage and by an eneavour for enjoyment of happiness and joy. We verify this conception, both in theory and by investigations, in teachers where the issues of a healthy personality are considered to be of extreme importance. Keywords: personality; health; osobnost; zdraví Available at various institutes of the ASCR
Healthy personality model and its application in pedeutology

Studie se zabývá otázkami tvoření modelu zdravé ososbnosti, která představuje bazální východisko pro další individuální rozvoj člověka. Teoreticky tento model vychází z ideí psychologie zdraví a je ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases