Number of found documents: 505
Published from to

Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy
Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
2018 - Czech
Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální skenovací kalorimetrií a termogravimetrií (DSC-TG) a termomechanickou analýzou (TMA). Výsledky prokázaly tepelnou nestabilitu Cs2HfCl6 a jeho rozklad na chlorid cesný a hafničitý nad eutektickou teplotou.\n This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry and thermomechanical analysis). Results showed thermal instability of Cs2HfCl6 and its significant decomposition to cesium and hafnium chloride above the eutectic temperature. Keywords: Cs2HfCl6; DSC-TG; TMA; krystal Available at various institutes of the ASCR
Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy

Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
Fyzikální ústav, 2018

XXIII Czech-Polish seminar: Structural and ferroelectric phase transitions
Hlinka, Jiří; Pokorný, Jan; Bubnov, Alexej
2018 - English
This is the Book of Abstracts for the XXIII Czech-Polish Seminar (CPSEM-2018 conference) held in Kouty on May 21 - 25, 2018. The special objective of the conference is expressed in the conference subtitle: Structural and Ferroelectric Phase Transitions. The continuous worldwide interest to this conference series is proving that it has a respected position within the series of International/European conferences covering all interdisciplinary field of the research related to structural and ferroelectric phase transitions. At the CPSEM-2018 conference more than 110 participants from 14 countries all over the world presented 16 invited lectures and selected 36 oral contributions. About 60 posters were presented during two poster sessions. Keywords: ferroelectric phase transitions; structural Available at various institutes of the ASCR
XXIII Czech-Polish seminar: Structural and ferroelectric phase transitions

This is the Book of Abstracts for the XXIII Czech-Polish Seminar (CPSEM-2018 conference) held in Kouty on May 21 - 25, 2018. The special objective of the conference is expressed in the conference ...

Hlinka, Jiří; Pokorný, Jan; Bubnov, Alexej
Fyzikální ústav, 2018

Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology
Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
2017 - English
Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless steel). The adhesion can be improved by doping the DLC layer by chromium, as described in this article. Chromium doped diamond like carbon layers (Cr DLC) were deposited by hybrid deposition system using KrF excimer laser (deposition diamond like carbon - graphite target) and\nmagnetron sputtering (deposition chromium - chromium target). Carbon and chromium contents were determined by wavelength dispersive X-ray spectroscopy.\n Keywords: DLC; chromium doped; mechanical properties; PLD Available at various institutes of the ASCR
Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology

Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless ...

Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
Fyzikální ústav, 2017

Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films
Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
2017 - English
In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into formation and properties of GoD. The diamond films are coated by a nm thin sputtered Ni layer and heated to 900°C in a forming gas atmosphere (H2/Ar) to initiate catalytic thermal CVD process. The samples are cleaned from residual Ni after the growth process. We employ scanning electron microscopy, Raman micro-spectroscopy and Kelvin probe force microscopy to correlate material, structural, and electronic properties of graphene on diamond. We show how grain size and grain boundaries influence graphene growth and material and electronic properties. For instance we show that the grain boundaries (with non-diamond carbon phases) in diamond films have an important role. They influence the electronic properties and they are beneficial for forming graphene on diamond higher quality. Keywords: graphene; diamond; microscopy; micro-spectroscopy; electronic properties Available at various institutes of the ASCR
Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films

In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into ...

Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2017

Characterization and tribological testing of a carbon-based nanolayer prepared by ion beam assisted deposition
Horažďovský, T.; Kovač, J.; Drbohlav, Ivo
2017 - English
Carbon-based nanolayers have been attracting much attention due to their excellent low-friction properties, their high hardness and their good wear resistance. In this work we present the results of material research aimed at reducing the friction of the functional surfaces of titanium implants, and thus extending their lifetime to reoperation. An analysis of the chemical composition showed that the modified surface is composed of a carbon-based nanolayer, a mixed interface, and a nitrogen-enriched sublayer. Raman spectroscopy showed the DLC character of the carbon-based nanolayer with sp2 rich bonds. A TiN compound was detected by X-ray diffraction in the modified surface area.\n Keywords: nanolayer; friction; nanohardness Available at various institutes of the ASCR
Characterization and tribological testing of a carbon-based nanolayer prepared by ion beam assisted deposition

Carbon-based nanolayers have been attracting much attention due to their excellent low-friction properties, their high hardness and their good wear resistance. In this work we present the results of ...

Horažďovský, T.; Kovač, J.; Drbohlav, Ivo
Fyzikální ústav, 2017

Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
2017 - Czech
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Samples of protective layers based on DLC (Diamond-like-Carbon) on different substrates (test bodies and real components) were studied by several diagnostic methods.\nRaman spectroscopy was used for the detection of bindings in order to specify the structural variations, surface modifications both for as-deposited samples and particularly for samples that underwent different stress tests.\nScanning Electron Microscope (SEM) was used to examine the surface structure of layers in different locations on the sample and to search suitable test spots for the subsequent analysis by the Atomic Force Microscope (AFM). AFM in special modes was employed to measure the maps local mechanical properties (friction, tip adhesion, energy dissipation, etc.).\nOn a selected sample, the cross-sectional structure of the sample was analysed by the Focussed Ion Beam (FIB) and the elemental composition in various thicknesses was documented by the Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Keywords: diamond like carbon layers; Raman spectroscopy; Atomic Force Microscopy; Scanning Electron Microscopy; Focussed Ion Beam; Energy Dispersive Spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016

Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie ...

Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
Fyzikální ústav, 2017

Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru
Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
2017 - Czech
Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru a kvazikontinuálního (QCW) ytterbiového vláknového laseru s cílem vytvořit kvalitní otvory. Procesy vrtání těmito lasery byly porovnávány a byl zkoumán vliv parametrů použitých laserů na kvalitu a rozměry otvorů. Konkrétně se jednalo o studium vlivu energie pulsu, délky pulsu a počtu pulsů na průměr a kruhovitost vstupního a výstupního otvoru, „aspect ratio“ a přítomnost taveniny na okrajích otvoru. Pro oba lasery byly stanoveny optimální parametry procesu, při jejichž použití docházelo k vytvoření kvalitních otvorů bez nečistot a vzniku trhlin. Vytvořené otvory byly pozorovány a hodnoceny pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT 3100.\n Technical ceramic such as Al2O3 can be found in many fields of human activity due to its characteristic properties, like high hardness and brittleness, high thermal conductivity and wear, and chemical resistance. In this paper the percussion drilling of alumina ceramics was performed by Nd:YAG laser and quasi-continuous-wave ytterbium fiber laser with the aim to produce holes with high quality. Both processes were compared and the effects of the laser parameters on the holes quality and geometry were examined. Namely, the effects of wavelength, pulse energy, pulse length and number of pulses on the entrance and exit holes diameter and circularity, taper, aspect ratio and the presence of the melt were analyzed. The optimum parameters were found for both lasers ensuring the production of high duality holes without cracks or impurities. The holes were observed by scanning confocal microscope OLYMPUS LEXT 3100. Keywords: laser technology applied research Available at various institutes of the ASCR
Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru

Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí ...

Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
Fyzikální ústav, 2017

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2017 - Czech
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The aim of the methodology is application of low-temperature plasma in veterinary treatment. Low-temperature plasma (NTP) has non-specific antimicrobial effects and it can be safely applied to living tissues without damaging them. The methodology presents the solution of dermatological problems with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and for the promotion of healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; veterinary medicine; dermatology; antimicrobial decontamination; wound healing Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě

Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2017

The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering
Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
2017 - English
The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the deposition of the intrinsic ZnO thin films with submicron thickness 50-500 nm on fused silica glass substrates and investigated the localized defect states below the optical absorption edge down to 0.01 % using photothermal deflection spectroscopy from UV to IR. We have shown that the defect density, the optical absorptance and the related optical attenuation in planar waveguides can be significantly reduced by annealing in air at 400 °C. Keywords: ZnO; reactive magnetron sputtering; plasma treatment; photothermal deflection spectroscopy; optical spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering

The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the ...

Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
Fyzikální ústav, 2017

Hydrogen plasma treatment of ZnO thin films
Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Remeš, Zdeněk
2017 - English
ZnO is an attractive wide band gap semiconductor with large exciton binding energy, high refractive index, high biocompatibility and diversety of nanostructure shapes which makes it suitable for many applications in the optoelectronic devices, optical sensors, and biosensors. We study the effect of hydrogen plasma treatment of the nominally undoped ZnO thin film deposited by DC reactive magnetron sputtering of Zn target in the gas mixture of argon and oxygen plasma. The SEM images show that the crystal size increases with film thickness. We confirm, that the electrical conductivity significantly increases after hydrogen plasma treatment by 4 orders of magnitude. Moreover, the increase of the infrared optical absorption, related to free carrier concentration, was detected below the optical absorption edge by the photothermal deflection spectroscopy.\n Keywords: ZnO; reactive magnetron sputtering; hydrogen plasma treatment Available at various institutes of the ASCR
Hydrogen plasma treatment of ZnO thin films

ZnO is an attractive wide band gap semiconductor with large exciton binding energy, high refractive index, high biocompatibility and diversety of nanostructure shapes which makes it suitable for many ...

Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Remeš, Zdeněk
Fyzikální ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases