Number of found documents: 140
Published from to

Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy
Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
2018 - Czech
Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální skenovací kalorimetrií a termogravimetrií (DSC-TG) a termomechanickou analýzou (TMA). Výsledky prokázaly tepelnou nestabilitu Cs2HfCl6 a jeho rozklad na chlorid cesný a hafničitý nad eutektickou teplotou.\n This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry and thermomechanical analysis). Results showed thermal instability of Cs2HfCl6 and its significant decomposition to cesium and hafnium chloride above the eutectic temperature. Keywords: Cs2HfCl6; DSC-TG; TMA; krystal Available at various institutes of the ASCR
Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy

Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
Fyzikální ústav, 2018

Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
2017 - Czech
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Samples of protective layers based on DLC (Diamond-like-Carbon) on different substrates (test bodies and real components) were studied by several diagnostic methods.\nRaman spectroscopy was used for the detection of bindings in order to specify the structural variations, surface modifications both for as-deposited samples and particularly for samples that underwent different stress tests.\nScanning Electron Microscope (SEM) was used to examine the surface structure of layers in different locations on the sample and to search suitable test spots for the subsequent analysis by the Atomic Force Microscope (AFM). AFM in special modes was employed to measure the maps local mechanical properties (friction, tip adhesion, energy dissipation, etc.).\nOn a selected sample, the cross-sectional structure of the sample was analysed by the Focussed Ion Beam (FIB) and the elemental composition in various thicknesses was documented by the Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Keywords: diamond like carbon layers; Raman spectroscopy; Atomic Force Microscopy; Scanning Electron Microscopy; Focussed Ion Beam; Energy Dispersive Spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016

Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie ...

Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
Fyzikální ústav, 2017

Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru
Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
2017 - Czech
Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru a kvazikontinuálního (QCW) ytterbiového vláknového laseru s cílem vytvořit kvalitní otvory. Procesy vrtání těmito lasery byly porovnávány a byl zkoumán vliv parametrů použitých laserů na kvalitu a rozměry otvorů. Konkrétně se jednalo o studium vlivu energie pulsu, délky pulsu a počtu pulsů na průměr a kruhovitost vstupního a výstupního otvoru, „aspect ratio“ a přítomnost taveniny na okrajích otvoru. Pro oba lasery byly stanoveny optimální parametry procesu, při jejichž použití docházelo k vytvoření kvalitních otvorů bez nečistot a vzniku trhlin. Vytvořené otvory byly pozorovány a hodnoceny pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT 3100.\n Technical ceramic such as Al2O3 can be found in many fields of human activity due to its characteristic properties, like high hardness and brittleness, high thermal conductivity and wear, and chemical resistance. In this paper the percussion drilling of alumina ceramics was performed by Nd:YAG laser and quasi-continuous-wave ytterbium fiber laser with the aim to produce holes with high quality. Both processes were compared and the effects of the laser parameters on the holes quality and geometry were examined. Namely, the effects of wavelength, pulse energy, pulse length and number of pulses on the entrance and exit holes diameter and circularity, taper, aspect ratio and the presence of the melt were analyzed. The optimum parameters were found for both lasers ensuring the production of high duality holes without cracks or impurities. The holes were observed by scanning confocal microscope OLYMPUS LEXT 3100. Keywords: laser technology applied research Available at various institutes of the ASCR
Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru

Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí ...

Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
Fyzikální ústav, 2017

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2017 - Czech
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The aim of the methodology is application of low-temperature plasma in veterinary treatment. Low-temperature plasma (NTP) has non-specific antimicrobial effects and it can be safely applied to living tissues without damaging them. The methodology presents the solution of dermatological problems with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and for the promotion of healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; veterinary medicine; dermatology; antimicrobial decontamination; wound healing Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě

Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2017

Možnosti dělení keramických materiálů pulsním Nd:YAG laserem
Chmelíčková, Hana; Řiháková, L.
2017 - Czech
Příspěvek pojednává o optimalizaci procesu dělení keramických materiálů o tloušťce do 8 mm, konkrétně oxidové keramiky Al2O3, polykrystalického křemíku a slinuté dlaždice. Nd:YAG pulsní laser LASAG byl nastaven do konfigurace pro vrtání. V řadě experimentů byla zjišťována závislost hloubky řezu na rychlosti posuvů, procentu překrytí laserových stop a energii v pulsu. The paper deals with the optimization of the process of cutting of ceramic materials up to 8 mm thick, namely Al2O3 oxide, polycrystalline silicon and sintered tiles. Nd: YAG pulse Laser LASAG was set to drilling configuration. In a number of experiments, the depth of cut depth dependence on feed rate, laser overlay percentage, and pulse energy was determined. Keywords: laser cutting; drilling and welding; research; interaction with the material Available at various institutes of the ASCR
Možnosti dělení keramických materiálů pulsním Nd:YAG laserem

Příspěvek pojednává o optimalizaci procesu dělení keramických materiálů o tloušťce do 8 mm, konkrétně oxidové keramiky Al2O3, polykrystalického křemíku a slinuté dlaždice. Nd:YAG pulsní laser LASAG ...

Chmelíčková, Hana; Řiháková, L.
Fyzikální ústav, 2017

Příprava vzorků
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky. The basic summyry of metallography and materialography as it is exploited for SEM samples´ preparation and connected techniques. Keywords: SEM; metallography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků

Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky....

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2016 - Czech
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The main aim of the methodology is sterilization of skin surface and wounds in veterinary medicine based on low-temperature plasma. Low-temperature plasma has a non-specific antimicrobial effect and therefore can be safely applied to the living tissue without causing any damage. The methodology describes a solution for sterilization of tissues and wounds with bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination as well as for healing of chronic and non-healing wounds. Methodology presents solutions sterilization of tissues and wounds with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and promote healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; sterilize; the wound; skin surface Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran

Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2016

Difrakce zpět rozptýlených elektronů
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace. Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications. Keywords: EBSD method; SEM; microstructure Available at various institutes of the ASCR
Difrakce zpět rozptýlených elektronů

Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace.


Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications.

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016
Olejník, Kamil
2016 - Czech
Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes. We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes.\n Keywords: electron microscope calibration; electron-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016

Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification ...

Olejník, Kamil
Fyzikální ústav, 2016

Aproximace Fourierových koeficientů difrakčních profilů
Čerňanský, Marian
2016 - Czech
Je podán stručný přehled aproximací, které se vyskytují ve Warrenově–Averbachově interpretaci Fourierových koeficientů difrakčních profilů. Je ukázáno, že jisté aproximace průběhu Fourierových koeficientů umožňují stanovit velikost krystalitů a mikrodeformací jen z jedné difrakční linie.\n\n Approximations in the Warren-Averbach interpretation of Fourier coeeficients of diffraction profiles are briefly summarized. It is shown, that certain approximations of a course of Fourier coefficients enable estimate of crystallite size and microstrain only from a single diffraction line. Keywords: line profile analysis; Fourier coefficients; crystallite size; microstrain Available at various institutes of the ASCR
Aproximace Fourierových koeficientů difrakčních profilů

Je podán stručný přehled aproximací, které se vyskytují ve Warrenově–Averbachově interpretaci Fourierových koeficientů difrakčních profilů. Je ukázáno, že jisté aproximace průběhu Fourierových ...

Čerňanský, Marian
Fyzikální ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases