Number of found documents: 290
Published from to

Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. R&D (R&D) is one of the key drivers in the long run enabling productivity, economic growth, employment, sustainable development and the social cohesion of society. The results of research, development and innovation and their use play an important role in all areas of today's society. Keywords: výzkum; vývoj; zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015

Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhly v termínu 7. a 8. října 2016 volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Based on the decision of the President of the Republic No. 138/2016 Coll. Of the Law of 21 April 2016 on the Announcement of Elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic pursuant to Article 63 (1) Article 16 (2) and having regard to Article 17 (1) of Constitutional Law No. 1/1993 Coll., The Constitution of the Czech Republic and § 1 Paragraph 3 of Act No. 247/1995 Coll., On Elections to the Parliament of the Czech Republic and on Amendment and Supplement some other acts in the wording the elections were held on 7 and 8 October 2016 in one third of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. Keywords: senát; Česká republika; senate; Czech republic; volby; parlament Available in a digital repository NRGL
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2016
Český statistický úřad
2016 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2013 - 2015, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2016

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem šestkrát. Na podzim roku 1996 proběhly také první volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále Senát PČR). Rokem 2014 byl dovršen cyklus, kdy se ve všech volebních obvodech konaly volby do Senátu PČR čtyřikrát. Keywords: senát; senate; volby; všeobecné volby; parlament; vláda Available in a digital repository NRGL
20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR

V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie. Důležitost investic do VaV je v současnosti zdůrazňována ve všech vyspělých státech i z toho důvodu, že výsledky těchto činností a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. Efektivní alokace finančních zdrojů v této oblasti se neobejde bez znalosti historického vývoje a současného stavu. K určování priorit a směřování budoucích politik v této oblasti jsou proto potřebná kvalitní a spolehlivá statistická data. Without a corresponding amount of funds from both the state and the business sector, it is not possible to expect R & D (R & D) in the Czech Republic to deliver high-quality, internationally competitive knowledge, innovation and technology. The importance of R & D investment is now highlighted in all developed countries, as the results of these activities and their use play an important role in all areas of today's society. Effective allocation of financial resources in this area can not be done without knowledge of historical development and current situation. Therefore, high quality and reliable statistical data are needed to determine the priorities and direction of future policies in this area. Keywords: nepřímá podpora; věda; výzkum; indirect support; science; research; statistická data; náklady Available in a digital repository NRGL
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014

Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Výsledky účtu kultury - 2014
Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny. The Czech Republic's Satellite Account for Culture (also referred to as the "Culture Account") was, for the first time, prepared in a verification version for the reference year 2009 following the task of the Government Resolution No. 1452 of 2008. During the preparation of the account and in the evaluation of its results for This year and the following year it turned out that some of the assumptions and intentions contained in the original methodological manual to the account can not be fully fulfilled, Must be repaired. Keywords: kultura; veřejné finance; makroekonomická statistika; podniková statistika Available in a digital repository NRGL
Výsledky účtu kultury - 2014

Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V ...

Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Centrum informací a statistik kultury
Český statistický úřad, 2016

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském životě a životních způsobech většiny skupin obyvatelstva. Ve snaze sledovat stav a vývoj těchto jevů, provádí Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem pravidelné výběrové šetření zaměřené na informační a komunikační technologie v domácnostech a u obyvatelstva. In recent decades, the spread of information and communication technologies (ICT) has had a dramatic impact not only on the economy, the means of production, but also on the social life and lifestyles of most population groups. In an effort to monitor the situation and the development of these phenomena, the Czech Statistical Office, in cooperation with Eurostat, is conducting a regular sampling survey focused on information and communication technologies in households and the population Keywords: výpočetní technika; telekomunikace; domácnost; statistická analýza Available in a digital repository NRGL
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016

Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
2016 - Czech
Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců. Carrying out a task of price statistics of construction works and constructions was included in statistical surveys for trend of producer price levels. Keywords: stavebnictví; finanční analýza; cenový index; srovnávací analýza Available in a digital repository NRGL
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců....

Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014
Odbor statistik rozvoje společnost; český statistický úřad
2016 - Czech
Seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v období let 2012–2014 je hlavním cílem této publikace. Výsledky z této statistiky se využívají na národní úrovni především k zabezpečení statistických údajů potřebných pro výkon státní správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Getting acquainted with the latest data on innovative business activities in the Czech Republic in the period 2012-2014 is the main goal of this publication. The results of these statistics are used at national level primarily to provide statistical data needed for state administration performance in the area of ​​research, development and innovation. Keywords: ekonomický výzkum; ekonomický rozvoj; inovace; podnik Available in a digital repository NRGL
Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014

Seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v období let 2012–2014 je hlavním cílem této publikace. Výsledky z této statistiky se využívají na národní ...

Odbor statistik rozvoje společnost; český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vycházejí ze společného zpracování údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí sledovaného roku (v termínu 31. 10. 2016) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 05. 2017) Publicity Incapacity for Disease and Accidents in the Czech Republic in the first half of 2016 offers a basic overview of temporary incapacity for work of the Czech population due to illness or accident in the first half of 2016. Data on sickness and injury incapacity for work are based on the joint processing of the data of the Czech Social Administration Security (CSSA) and the Czech Statistical Office (CZSO) and are always published 1 st half of the reference year (31 October 2016) and cumulative for the whole year (31 May 2017) Keywords: zdravotnictví; nemoci; úrazy; práce; sociální pojištění Available in a digital repository NRGL
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016

Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases