Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2770
Published from to

Obraz ženy v literatuře raného a vrcholného romantismu
Povolná, Anna; Schneider, Thomas; Grill, Markus
2018 - German
The Bachelor Thesis focuses on the representation of women in literary texts of Early and High Romanticism. This representation and its particular aspects will be examined based on the analysis of selected texts. For this purpose following texts are being used: Lucinde by Friedrich Schlegel, Zu Bacharach am Reine und Rheinmärchen by Clemens Bretano and Der Sandmann by E. T. A. Hoffmann. The aim of this Thesis is to capture the perception of a woman during that period, and mainly to critically assess the male perspective on approach to a woman. Práce se zabývá obrazem ženy v literární epoše raného a vrcholného romantismu. Na základě analýzy vybraných literárních textů bude zkoumán obraz ženy a jeho jednotlivé aspekty. Texty, se kterými bude pracováno, jsou následující: Lucinde od Friedricha Schlegela, Zu Bacharach am Rheine und Rheinmärchen od Clemense Brentana a Der Sandmann od E. T. A. Hoffmanna. Cílem práce je zachytit vnímaní ženy v daném období, a především kriticky zhodnotit mužskou perspektivu pohledu na ženu. Keywords: Frauenbild|Romantik|Textanalyse|kritische Rezeption; representation of women|Romanticism|text analysis|critical reception Available in a digital repository NRGL
Obraz ženy v literatuře raného a vrcholného romantismu

The Bachelor Thesis focuses on the representation of women in literary texts of Early and High Romanticism. This representation and its particular aspects will be examined based on the analysis of ...

Povolná, Anna; Schneider, Thomas; Grill, Markus
Univerzita Karlova, 2018

Srovnání zpracování hesel v německo-ruských online slovnících
Chelyshkova, Anna; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2018 - German
This bachelor thesis compares lexicographical processing of words in German-Russian online dictionaries. Its basis is formed by detailed analysis of selected sources. For the above studies were taken a few words of two parts of speech, namely: verbs durchsuchen, umstellen and nouns Platz, Ort, Stelle. Comparison carried out through the given information in dictionaries. Due to the synopsis it will be possible, to find disadvantages of entries, to assess the quality of equivalence and suggest possible improvements for the information proposal offers online dictionaries. Based on the above analyses and their results to each word will be compiled an revised dictionary entry. Keywords: entry, dictionary, online dictionary, German, Russian, information proposal Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním lexikografického zpracování hesel v německo-ruských online slovnících. Její základ tvoří podrobná analýza vybraných zdrojů. Pro výše zmíněný výzkum bylo vybráno několik hesel dvou slovních druhů, a to slovesa durchsuchen, umstellen a podstatná jména Platz, Ort, Stelle. Srovnání se uskuteční s pomocí informace, která se představuje ve slovnících. Díky této synopsi se podaří najít deficity srovnání slov, ohodnotit kvalitu ekvivalence a navrhnout možná zlepšení pro informační nabídku online slovníků. Na základě provedených analýz a jejich výsledků byly sestavené zdokonalené heslové stati ke každému lemmatu. Klíčová slova: heslo, slovník, online slovník, němčina, ruština, informační nabídka Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Stichwort|Wörterbuch|Online-Wörterbuch|Russisch|Deutsch|Informationsangebot; entry|dictionary|online dictionary|Russian|German|information offer Available in a digital repository NRGL
Srovnání zpracování hesel v německo-ruských online slovnících

This bachelor thesis compares lexicographical processing of words in German-Russian online dictionaries. Its basis is formed by detailed analysis of selected sources. For the above studies were taken ...

Chelyshkova, Anna; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky
Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
2018 - German
This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - verschieden/unterschiedlich and bedeutend/bedeutsam. The 15 primary collocators (according to the syntactic position of each adjective) have been examined using the InterCorp parallel corpus methods in order to find out the most frequent Czech equivalence. Keywords: lexical-semantic relations, near synonymy, lexicography, corpora, cooccurrence analysis, Self Organizing Maps, CCDB Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. 15 primárních kolokátů získaných pro každé adjektivum (dle syntaktické pozice adjektiva) je zpracováno prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp za účelem získání nejčastějších českých ekvivalentů. Klíčová slova: lexikálně-sémantické vztahy, blízká synonyma, lexikografie, korpusy, kookurenční analýza, Self Organizing Maps, CCDB Keywords: lexikálně-sémantické vztahy|blízká synonyma|lexikografie|korpusy|kookurenční analýza|Self Organizing Maps|CCDB; lexical-semantic relations|near synonymy|lexicography|corpora|cooccurrence analysis|Self Organizing Maps|CCDB Available in a digital repository NRGL
Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky

This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - ...

Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.
Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
2018 - German
The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and 1608. The thesis is concerned with the political-cultural, religious and social attitudes in the Czech lands in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century, offices, German as the language of the offices and the praxis of the offices during the reign of Maximilian II. and Rudolf II. The aim of the thesis is to textologically analyze with a focus on the Macrostructure and Microstructure of the selected documents, their comparison and therefore contribute to the research of the German language used in the offices in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century in the time of Habsburg. Předkládaná diplomová práce se zabývá textologickou analýzou padesáti německy psaných listin, vydaných Maxmiliánem II. ve Vídni v letech 15641574 a Rudolfem II. v Praze v období 15781608. V práci se pojednává o politicko-kulturních, duchovních a společenských poměrech v českých zemích v druhé polovině 16. a na počátku 17. století, kancelářích, němčině jako jazyku kanceláří a kancelářské praxi za doby Maxmiliána II. a Rudolfa II. Cílem práce je provést textologický rozbor se zaměřením na strukturu i jazykové prostředky vybraných listin, vzájemně je porovnat a přispět tak k výzkumu německého jazyka v kontextu jazyků kanceláří v době Habsburků ve druhé polovině 16. a na začátku 17. století. Keywords: listina - jazyk kanceláří - němčina - historiolingvistika - textologie; Document - Chancery Language - German - Historiolinguistics - Textology Available in a digital repository NRGL
Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.

The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and ...

Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
Univerzita Karlova, 2018

Ernst Jünger In Stahlgewittern a Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues - srovnání
Müllerová, Kamila; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
2018 - German
This thesis introduces the books Im Westen nichts Neues from Erich Maria Remarque and In Stahlgewittern from Ernst Jünger. Further is the thesis concentrated on the comparison of these two books, that is not only from the point of view of literature, but also from the point of view of history and social-psychology. The goal is a close analysis of the form and content of both writings, just as a comparison of the author's approach to the topic of first world war. The thesis also has the aim of creating a summary of the main differences and similarities of the writings so that it results in a general overview. KEY WORDS Ernst Jünger, Erich Maria Remarque, Erster Weltkrieg, (Anti-)Kriegsliteratur, Textanalyse, Textvergleich, Sozialpsychologie Tato práce se zabývá představením textů Im Westen nichts Neues od Ericha Maria Remarqua a In Stahlgewittern od Ernsta Jüngera. Dále je pozornost zaměřena na jejich srovnání, a to jak z hlediska literárního, tak i historického a sociálně psychologického. Cílem je důkladná analýza formy a obsahu obou děl, stejně jako srovnání přístupu autorů k tématu druhé světové války. Práce má také za cíl vytvořit shrnutí hlavních rozdílů a podobností obou děl a jejich autorů tak, aby vznikl obecný přehled. KLÍČOVÁ SLOVA Ernst Jünger, Erich Maria Remarque, Erster Weltkrieg, (Anti-)Kriegsliteratur, Textanalyse, Textvergleich, Sozialpsychologie Keywords: Ernst Jünger|Erich Maria Remarque|(Anti-)Kriegsliteratur|Sozialpsychologie|Textanalyse|Textvergleich|Erster Weltkrieg; Ernst Jünger|Erich Maria Remarque|(Anti-)war literature|social psychology|text analysis|text comparison|first world war Available in a digital repository NRGL
Ernst Jünger In Stahlgewittern a Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues - srovnání

This thesis introduces the books Im Westen nichts Neues from Erich Maria Remarque and In Stahlgewittern from Ernst Jünger. Further is the thesis concentrated on the comparison of these two books, that ...

Müllerová, Kamila; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2018

Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině
Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2018 - German
The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among the means of expressing epistemic modality and are often neglected in current dictionaries and grammars, although they have a different meaning than the verb they originated from. The diploma thesis analyzes parentheses (ich) glaub(e) in German and myslím in Czech via spoken language corpora. The German data were acquired from FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch) which is a part of IDS Mannheim corpora. The Czech data come from ORAL v1 (Český národní korpus). The overall aim was to describe their syntactic behaviour, their semantics, and in some cases their prosodic features. The theoretical part focuses on distinguishing between discourse markers and particles. Such distinction forms a foundation for the analysis. The differentiation between grammaticalization and pragmaticalization is also commented on. Both parentheses were examined with relation to their syntactic position, syntactic integration, and their potential function as fillers. Based on the analysis, both constructions evince an advanced level of particularization and have features of particles and/or discourse markers.... Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností tzv. verbálních epistémických parentezí. Parenteze typu (ich) glaub(e) nebo (ich) mein(e) v němčině a myslím v češtině povětšinou nefigurují ve výčtech prostředků vyjadřování epistémické modality. Zároveň se v současných slovnících a gramatikách netěší velkému zájmu, ačkoli vyjadřují jiný význam než sloveso, ze kterého vznikly. Diplomová práce představuje korpusovou analýzu parenteze (ich) glaub(e) v mluvené němčině a myslím v mluvené češtině. Německá data byla získána z korpusu FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch), který je součástí korpusů IDS Mannheim. Analýza české konstrukce proběhla v korpusu mluvené češtiny ORAL v1 (Český národní korpus). Cílem práce bylo především popsat syntaktické chování obou parentezí, jejich sémantickou stránku a v některých případech i jejich prozodické vlastnosti. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku rozlišování diskurzních markerů od částic, toto rozlišení pak tvoří východisko pro provedenou analýzu. Zároveň se orientuje na rozlišování procesu gramatikalizace (tedy procesu, při kterém vznikají gramatické kategorie) a pragmatikalizace (tedy procesu, který je spojován se vznikem různých výrazů patřících do pragmatické roviny jazyka). Konstrukce byly sledovány především s ohledem na jejich... Keywords: korpus|episémická modalita|pragmatikalizace|partikulizace|mluvený jazyk|pragmatika|diskurzní marker|částice|gramatikalizace; corpus|epistemic modality|spoken language|particulization|pragmaticalization|discourse marker|particle|grammaticalization|pragmatics Available in a digital repository NRGL
Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině

The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among ...

Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Štěstí a neštěstí v životě židovských protagonistů novely Adalberta Stiftera Abdiáš a povídek Leopolda Komperta Koňské žíně, Mlčící, Min a Partička
Schmelzová, Lea; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
2018 - German
Keywords: Glück; Unglück; Liebe; Leben; Judentum; Humor; Realismus; štěstí; neštěstí; láska; život; židovství; humor; realismus; fortune; misfortune; love; life; Jewishness; humor; realism Available in a digital repository NRGL
Štěstí a neštěstí v životě židovských protagonistů novely Adalberta Stiftera Abdiáš a povídek Leopolda Komperta Koňské žíně, Mlčící, Min a Partička

Schmelzová, Lea; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Komentovaný překlad: Stanovy Pražského Fotbalového Svazu
Schulz, Christopher Bernhard; Rytel-Schwarz, Danuta; Heinz, Christof
2018 - German
Keywords: Bachelorarbeit; Bachelorarbeit Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: Stanovy Pražského Fotbalového Svazu

Schulz, Christopher Bernhard; Rytel-Schwarz, Danuta; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2018

Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten
ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf der Tour Otta Roelda, Kinder einer Stadt Hanse Natonka a Blanche oder Das Atelier im Garten Paula Kornfelda, na kterých je ukázáno, že se programatika Nové věcnosti neodráží pouze v dílech autorů z Výmarské a Rakouské republiky, nýbrž že je i nedílnou součástí fenoménu pražské německé literatury. Analytická část disertační práce je rozdělená do tří kapitol, ve kterých jsou postupně rozebrány všechny tři romány. Vedly stylistických a tematických prvků Nové věcnosti se předmětem výzkumu stala i (praktická) antropologie (Verhlatenslehren der Kälte), kterou popsal Helmut Lethen ve své stejnojmenné monografii a jejichž tři varianty byly analyzovány v jednotlivých románech. Nejen z tematického, ale i z čistě formálního hlediska je Roeldův román vynikajícím příkladem Nové věcnosti vypravěč si od vyprávění drží odstup, styl je objektivní a věcný a celý text nese díky Malenského vyjmenovávání jednotlivých pravidel chování v oblasti práce prvky nově-věcné příručky. Natonkův a Kornfeldův román se sice oba odehrávají v prostředí typickém pro novou věcnost (Natonek aplikuje kromě světa sportu i svět médií a Kornfeld se věnuje postavení 'Nové ženy' (Neue Frau) v meziválečné společnosti), vypravěči však v obou románech nejsou zcela objektivní, neboť svými komentáři a ironickými poznámkami zasahují do děje. Nauka o pracovním chování, která je stěžejní v Roeldově románu, nabízí pravidla chování k přežití v moderním světě nové vrstvy aministrativních pracovníků, podle kterých se důsledně řídí i hlavní hrdina knihy pražský obchodní cestující Heinrich Malenski. Tato pravidla mu pomáhají přežít v moderním světě obchodu a peněžního hospodářství a činí celou jeho existenci společnosti prospěšnou. Avšak tato přísná pravidla pronikají i do jeho manželského života, což zapříčiní odcizení mezi ním a jeho ženou. Pražský hrdina židovského původu Jakob Dowidal a jeho přátelé z dětství a mládí v Natonkově sportovním románu se oproti tomu snaží dodržovat pravidla nauky o sportovním chování, která má za cíl vychovat silné, výkonné a neoblomné jedince. Protagonisti románu pravidelně provozují sport a žijí v souladu s naučenými sportovními pravidly. Dowidal díky sportu zesílí, dočasně se oprostí od svých židovských kořenů a stane se vedoucím fašistického plátku ve Výmarské republice. Stává se pravým nově-věcným podvodníkem a podaří se mu zničit kariéru i život svého největšího rivala, liberálního novináře Egona von Epp. Toto vítězství ovšem nemá dlouhého trvání, protože si uvědomí, že svou energii využil na nesprávném místě a nakonec necítí nic než prázdnotu. V Kornfeldově rozsáhlém románu hraje ústřední roli nauka o chování v lásce, dle které by měly být pěstovány nově-věcné, tedy nesvazující a 'střízlivé', mezipartnerské vztahy. Důraz je kladen na tři ženské hrdinky žijící v nejmenovaném velkoměstě, které zde fungují jako komplementární postavy. Carola a Gisela ztělesňují všechny typické rysy 'Nové ženy', zatímco Blanche je stále zatížena morálkou předválečného období. Nedokáže se smířit s moderními rolemi ve vztazích mezi mužem a ženou a jako taková je předurčena k neúspěchu na konci románu spáchá sebevraždu. Všechny tři nauky se v románech ukazují být, navzdory své zdánlivě prospěšné povaze, neproduktivní, případně neudržitelné, a hlavní postavy se v jejich závěru ocitají v bezvýchoných situacích. Kromě přezkoumání příslušnosti těchto tří románů k literární Nové věcnosti jsou důležitou součástí disertační práce i zevrubná charakteristika samotné Nové věcnosti v úvodu práce a autobiografické kapitoly k příslušným autorům, obzvláště v případě Otta Roelda, jehož životopisné údaje doposavad nebyly nikde zvěřejněny. This doctoral dissertation focuses on the analysis of new-objective works by Prague-German authors and their integration into the canon of new-objective literature that has been previously associated only with works by authors from the Weimar or Austrian Republic. Three representative novels from the 1930s, Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten, were chosen to demonstrate, not only formal and thematic new-objective features, but also the new-objective way of conduct as it is reflected in novels from the Weimar Republic from the 1920s and 1930s within the 'circle' of Prague-German authors. In the three analysed novels, a different type of cool conduct with its main rules, as it is defined by Helmut Lethen in his monography Cool Conduct. The Culture of Distance in Weimar Germany, has been observed. Roelds Malenski auf der Tour is, on both a formal/narrative as well as on a thematic (the world of salesmen and finance) level, a brilliant example of a new-objective work. The narrator in the novel keeps distance from the narration; the style of narration is objective and Malenski's enumeration of the learned rules of cool conduct in his employment evokes the typical new-objective trend of guidebooks. Even though Natonek's and Kornfeld's novels are both set in a new-objective environment and even though they show features of new-objective narration, the narrators in both novels have been analysed in the doctoral dissertation as not fully objective. They intervene in the action with their comments and ironic remarks and give their subjective opinion. This differentiates both novels from prototypical new-objective works. The rules of cool conduct regarding employment are prevalent in Roeld's Malenski auf der Tour and they deal with the position of the individual in the collective in order to guarantee profit and success in business. The rules help the travelling salesman Malenski to survive in the modern business world and make his whole existence profitable. However, he fails to separate his learned cool conduct from his private life, which leads to his resignation. Cool conduct in the sphere of sport, which is dominant in Natonek's Kinder einer Stadt, focuses on individuals who, using sport and applying various learned conducts within sport, try to strengthen both their body and mind. The main protagonist Jakob Dowidal uses sport conduct as a way of becoming a stronger man and abandons his social and religious background. He develops from a poor little Jewish boy into the head of a Fascist newspaper in the Weimar Republic. As a proper new-objective swindler, he succeeds in destroying his life-long rival Egon von Epp. This victory is only short-lived since he realises that he has used his energy on the wrong cause and feels nothing but emptiness. The third type of cool conduct, that is, in one's love life, is the main topic in Kornfeld's Blanche. The strategies of cool conduct in love offer methods of developing a new-objective relationship in which people are free from the pre-war patriarchal morality. A special emphasis is placed on the analysis of three female protagonists whose main function is to complement each other. Blanche cannot adapt to new roles of men and women in relationships and, as such, is predestined to fail. In order to avoid any embarrassing situations, all characters in the novel wear an imaginary mask that is supposed to protect them from the loss of dignity. Nevertheless, this mask and emotional distance prevent them from finding a real soulmate. The analysis has proved all varieties of cool conduct to be inefficient because life according to their rules does not lead to a productive life; on the contrary, it leads to loneliness and estrangement. Keywords: Prague-German literature; New Objectivity; Weimar Republic; cool conduct; shame culture; mask; sport discourse; New Woman; white-collar employees; travelling salesman Available in digital repository of UPOL.
Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten

Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf ...

ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad: Euroskepticismus ve střední Evropě.(P. Hynčica, P. Maškarinec, L. Novotný, Praha: Academia, 2016)
Kreisel, Mirjam Elisabeth; Kloudová, Věra; Rytel-Schwarz, Danuta
2018 - German
Keywords: Bachelorarbeit; Bachelorarbeit Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: Euroskepticismus ve střední Evropě.(P. Hynčica, P. Maškarinec, L. Novotný, Praha: Academia, 2016)

Kreisel, Mirjam Elisabeth; Kloudová, Věra; Rytel-Schwarz, Danuta
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases