Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2640
Published from to

Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka
Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie německého jazyka; výslovnost latiny; kontrastivní fonetika; výslovnost cizích slov; slovní přízvuk; German phonetics and phonology; Latin pronunciation; contrastive phonetics; pronunciation of foreign words; stress accent Available in a digital repository NRGL
Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka

Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia
Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: Vokalický systém německého jazyka; vokalický systém českého jazyka; fonetika a fonologie; němčina jako cizí jazyk; German vocalic system; Czech vocalic system; Phonetics and Phonology; German as a foreign language Available in a digital repository NRGL
Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia

Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma
Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking writers are mentioned for comparison since they address the subject of food in their literary works in some way as well. In the next section the biography of the author is presented, since he incorporates his autobiographical features and experiences in his work. Based on motive research, selected literary works by Uwe Timm are examined and different nuances of the aspect of food are presented. KEY WORDS food, motive of food, motive research, Uwe Timm, literature Tato práce se zabývá tématikou jídla a jeho aspekty v díle Uwe Timma. V první části jsou představeny různé oblasti každodenního života, které jsou spojeny s jídlem. Pro srovnání jsou uvedeni další německy píšící autoři, kteří ve svých literárních dílech určitým způsobem tematizují motiv jídla. V další části je uveden životopis autora, neboť do svého literárního díla promítá své autobiografické rysy a životní zkušenosti. Na základě zkoumání motivu jsou analyzována vybraná díla Uwe Timma a představeny rozdílné aspekty jídla v nich obsažené. KLÍČOVÁ SLOVA jídlo, motiv jídla, výzkum motivu, Uwe Timm, literatura Keywords: Essen; Essmotiv; Motivforschung; Uwe Timm; Literatur; food; motive of food; motive research; Uwe Timm; literature Available in a digital repository NRGL
Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma

This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking ...

Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza
Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2017 - German
This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe Tochter, Werter Sohn! Die Nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil. A brief overview of her work is also a part of this thesis. The stylistic analysis is based on the model of translational analysis by Christiane Nord [Nord 2009], the thesis includes a translation proposal of the letters into Czech. The translational analysis is supplemented by relevant conclusions discussed in the Hans- Werner Eroms book of style introduction and stylistics [Eroms 2014]. The following chapter is translation of ten selected letters into Czech and notes to the translation with respect to lexicology and syntax. Possible translation shitsare noted in this chapter. The identification of the individual shifts is based on the theory of Anton Popovič [Popovič 1975]. Translation method is included. The aim of this thesis is to determine, how Christine Nöstlinger's texts impact on reader, what increases their readability. Last but not least, to create adequate translation into Czech, which could introduce one of the most important German-writing authors of books for children and youth to Czech audience. Keywords and... Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných textů rakouské autorky Christiny Nöstlingerové. Na základě deseti dopisů vybraných z knihy Liebe Tochter, Werter Sohn! Die nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil jsou ilustrovány základní charakteristické rysy textů této spisovatelky. Součástí práce je i představení této autorky a stručný přehled její dosavadní tvorby. Stylistická analýza se opírá zejména o model překladatelské analýzy Christiane Nordové [Nord 2009], vzhledem k tomu, že součástí práce je i návrh překladu těchto dopisů do češtiny. Překladatelská analýza je doplněna poznatky získanými při četbě úvodu do stylu a stylistiky Hanse- Wernera Eromse, zejména co se týče tematické progrese [Eroms 2014]. Následuje překlad vybraných deseti dopisů do češtiny a posléze komentář k překladu, v němž jsou okomentována problematická místa v oblasti lexika, syntaxe ad. V této kapitole jsou rovněž rozebrány možné posuny v překladu. Při identifikaci jednotlivých posunů se vychází z teorie Antona Popoviče [Popovič 1975]. Popsána je také metoda překladu. Cílem práce je stanovit, jak působí texty Christiny Nöstlingerové na čtenáře, co způsobuje, že jsou velmi čtivé, a v neposlední řadě také vytvořit adekvátní překlad do češtiny, díky němuž by mohla být českému publiku představena jedna z... Keywords: Stilanalyse|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|Übersetzung|Faktoren der Lesbarkeit des Textes; stylistic analysis|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|translation|factors of readability of a text Available in a digital repository NRGL
Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza

This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe ...

Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Biblický Job a jeho recepce v německojazyčné literatuře
Bendová, Adéla; Weinberg, Manfred; Zbytovský, Štěpán
2017 - German
This master thesis presents the character of Job and his reception in German-speaking literature on the basis of three works of the twentieth century, written by Joseph Roth, Oskar Kokoschka and Günter Kunert. The starting point for the literary reception is the biblical Old Testament book Job, whose story, form and circumstances of origin are mentioned in the first part of the work. Following are the performances of individual authors and the interpretation of their works. The core of the work is a comparison of literary reception of the figure of Job in the texts with a biblical original. The subject of the study was, in particular, the question of how the selected authors deal with the biblical substance, how they use Job for their works and which meaning have the comic elements in their texts. Tato práce představuje postavu Joba a jeho recepci v německojazyčné literatuře na základě tří děl dvacátého století, jejichž autory jsou Joseph Roth, Oskar Kokoschka a Günter Kunert. Východiskem pro literární recepci je biblická starozákonní kniha Job, jejíž děj, forma a okolnosti vzniku jsou zmíněny v první části práce. Následuje představení jednotlivých autorů a interpretace jejich děl. Jádro práce tvoří vlastní srovnání literární recepce postavy Joba v daných textech s biblickou předlohou. Předmětem zkoumání byla zvláště otázka, jakým způsobem vybraní autoři s biblickou látkou zacházejí, jak Joba pro své texty používají a jakou úlohu hrají komické prvky v jejich textech. Keywords: Job|Bible|německá literatura|recepce|teologie|Joseph Roth|Oskar Kokoschka|Günter Kunert; Job|Bible|German literature|reception|theology|Joseph Roth|Oskar Kokoschka|Günter Kunert Available in a digital repository NRGL
Biblický Job a jeho recepce v německojazyčné literatuře

This master thesis presents the character of Job and his reception in German-speaking literature on the basis of three works of the twentieth century, written by Joseph Roth, Oskar Kokoschka and ...

Bendová, Adéla; Weinberg, Manfred; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2017

Tschechei a jazykový úzus. Diachronní a synchronní aspekty brizantního toponyma pod drobnohledem
Schuchová, Milena; Šemelík, Martin; Vodrážková, Lenka
2017 - German
This thesis deals with toponym of Tschechei, which has not been studied yet in detail. This topic is still relevant since even today the Czech Republic is also called Tschechei by natives and non-natives. In this work, three theories were formulated, which describe the etymology and usage of this term. These theories were then applied in diachronic and synchronic analyses to find out the meaning of the term Tschechei used by different users of a language. Furthermore, the corresponding theory was assigned to each use. This method proved that this term is present in diachronic as well as in synchronic language usage. This thesis presents a conclusion that the explanation and description of this toponym in the available dictionaries is not sufficient. Therefore, the term of Tschechei is defined as a separate dictionary entry for the prepared German-Czech dictionary. Předkládaná práce se zabývá toponymem Tschechei, které doposud nebylo blíže probádáno. Toto téma je stále aktuální, neboť i dnes bývá Česká republika rodilými i nerodilými označována jako Tschechei. V této práci byly formulovány tři teorie, které blíže popisují etymologii a užití tohoto výrazu. Tyto teorie byly poté použity při diachronních a synchronních analýzách, ve kterých měla být zjištěna intence autora při užití výrazu Tschechei a ke každému užití byla přiřazena příslušná teorie. Tato metoda pomohla prokázat, že tento výraz byl a je v jazykovém úzu přítomen, přičemž největší pozornost byla věnována vysvětlení a popsání tohoto toponyma, jehož popis v dostupných slovnících je často suboptimální. Závěr práce představuje vyhotovení tohoto výrazu jako samostatného slovníkového hesla pro vznikající německo-český slovník. Keywords: Tschechei|sémantika|toponymie|etymologie|jazykový úzus|diskurzivní analýza|lexikografie|korpusová lingvistika; Tschechei|semantics|toponymy|etymology|language usage|discourse analysis|lexicography|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Tschechei a jazykový úzus. Diachronní a synchronní aspekty brizantního toponyma pod drobnohledem

This thesis deals with toponym of Tschechei, which has not been studied yet in detail. This topic is still relevant since even today the Czech Republic is also called Tschechei by natives and ...

Schuchová, Milena; Šemelík, Martin; Vodrážková, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

Přínos dramapedagogiky pro výuku němčiny u žáků se speciálními poruchami učení. Projekt akčního výzkumu.
Melicharová, Vanda; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
2017 - German
Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research and its results. The action research has a form of a case study, it examines influence of drama-based pedagogy on speech skills of children with learning disabilities at German lessons at hotel high school. Its objective is to improve the teacher's quality of teaching. As a part of the action research, the opinion survey data on drama-based pedagogy and experience with it was collected from other teachers of German language. Klíčová slova akční výzkum, dramapedagogika, celostní pedagogika, činnostně orientovaná výuka, žáci se speciálními poruchami učení Abstrakt Tato diplomová práce přináší informace o průběhu a výsledcích projektu kvalitativního akčního výzkumu, který je zde předkládán ve formě případové studie a zkoumá působení dramatické výchovy na mluvní kompetence žáků s poruchami učení ve výuce němčiny jako cizího jazyka na české střední odborné hotelové škole. Vychází přitom z cíle zlepšit kvalitu výuky učitele. Součástí akčního výzkumu bylo také menší výzkumné šetření, týkající se názorů ostatních učitelů německého jazyka na dramatickou výchovu a jejich zkušeností s ní. Keywords: terapie ve výuce|speciální poruchy učení|výuka němčiny jako cizí jazyka|pedagogicko-terapeutické modely|alternativní metody; therapy in teachingspecific learning disabilities|teaching German as a foreign language|educational-therapeutic approach|alternative methods Available in a digital repository NRGL
Přínos dramapedagogiky pro výuku němčiny u žáků se speciálními poruchami učení. Projekt akčního výzkumu.

Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research ...

Melicharová, Vanda; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.
Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2017 - German
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural Development of Slovakia from the 13th until the 19th century. A Paper on the History of Carpathian Germans in Slovakia. Author: Zuzana Bosnovičová Supervisor: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Year: 2017 Language: German Number of pages: 64 Abstract The aim of the bachelor thesis is to elucidate the issue of settlement of Slovakia by the German minority from the period of the Middle Ages until the end of the 19th century. The work focuses on the Spiš area and explains the cultural development of the region in the context of the German colonization of Eastern Europe. The process of colonizing Slovakia began in the 12th century. Settlers from Germany brought more sophisticated legal system to the country and created towns according to the German model. In the Middle Ages, three territories were formed in the territory of today's Slovakia, where the Germans made up the majority of the population. Spiš, as the largest of them, is distinguished by a large number of art-historical monuments from the Gothic and Renaissance periods. Thanks to the advantageous location, Spiš towns benefited from trade, which attracted many... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bakalářská práce: Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny v kulturním vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku. Autor: Zuzana Bosnovičová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Rok: 2017 Jazyk práce: Němčina Počet stran: 64 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku osídlení Slovenska německou menšinou od období středověku až do konce 19. století. Práce se zaměřuje na oblast Spiše a vysvětluje kulturní vývoj regionu v kontextu německé kolonizace východní Evropy. Proces kolonizace Slovenska začíná už v 12. století. Usedlíci z Německa přinášejí do země vyspělejší právní systém a zakládají obce podle německého vzoru. Už ve středověku se na území dnešního Slovenska formují tři oblasti, kde Němci tvoří většinu obyvatelstva. Spiš, jako největší z nich, vyniká velkým množstvím umělecko-historických památek z období gotiky a renesance. Díky výhodné poloze profitují spišská města z obchodu a řemesla, co do této oblasti láka velké množství umělců. Od 15. století se zde vytvářejí cechy, v kterých mají právě Němci dominantní postavení. Spiš zažívá vrchol své slávy ve středověku, kdy patří, také díky německým kolonistům, k nejrozvinutějším oblastím Uherska.... Keywords: Karpatskí Nemci|História|Slovensko|Stredovek|Osídlenie|Spiš; Karpatendeutsche|Geschichte|Slowakei|Mittelalter|Besiedlung|Zips; Carpathian Germans|History|Slovakia|the Middle Ages|Colonization|Spiš Available in a digital repository NRGL
Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural ...

Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Porovnání výsledků kookurenční databanky (CCDB) a kookurenční analýzy
Křesťanová, Jitka; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
2017 - German
This paper deals with corpus linguistics. There are two applications under its scrutiny. Both of these applications are processing data from the corpus DeReKo via corpus-driven approach. It is a co-occurrence analysis and a Co-occurrence database. The aim of the work is to evaluate whether the results obtained by the co-occurrence analysis of the current scope of DeReKo are different from the results of the Co-occurrence database, which was created on a basis of a smaller scale corpus. In addition, this thesis offers illustrative examples of the use of both applications and the evaluation of their effectiveness, depending on the purpose of the research. The theoretical part of the thesis deals with the terminology of corpus linguistics and with the mentioned corpuses, which serve as a basis for the practical part of the thesis. The empirical part of the thesis consists of analyses of the randomly picked words (one from each word class) in both applications. The results confirm that the data obtained with Co-occurrence database and co-occurrence analysis are in many respects different and thus confirm the hypothesis that the corpus size plays a crucial role in the results. Both applications have their advantages and disadvantages. The paper offers a comprehensive overview and by doing so it... Předkládaná práce se zabývá korpusovou lingvistikou a blíže popisuje dvě aplikace, které zpracovávají data z korpusu DeReKo přístupem corpus-driven. Jedná se o kookurenční analýzu a Kookurenční databanku. Cílem práce je jednak zhodnotit, zda se výsledky získané kookurenční analýzou současného korpusu DeReKo liší od výsledků Kookurenční databanky, která byla vytvořena na korpusu menšího rozsahu. Kromě toho práce nabízí názorné příklady využití obou aplikací a zhodnocení jejich efektivnosti v závislosti na cíli výzkumu. Teoretická část práce pojednává o terminologii korpusové lingvistiky a o zmíněných korpusech, které jsou podkladem pro praktickou část práce. Empirickou část práce tvoří analýzy náhodně vybraných slov (jedno od každého slovního druhu) v obou aplikacích. Výsledky potvrzují, že data získaná pomocí Kookurenční databanky a kookurenční analýzy jsou v mnoha ohledech odlišná a potvrzují tak hypotézu, že velikost korpusu hraje ve výsledcích zásadní roli. Obě aplikace mají svá pozitiva i negativa. Práce nabízí jejich ucelený přehled a poskytuje tak uživateli návod, jak s oběma aplikacemi pracovat co nejefektivněji. Keywords: CCDB; Kookkurrenzdatenbank; Kookkurrenzanalyse; Korpus; Korpuslinguistik; IDS Mannheim; DeReKo; Analyse; CCDB; co-occurrence database; co-occurrence analysis; corpus; corpus linguistics; IDS Mannheim; DeReKo; analysis Available in a digital repository NRGL
Porovnání výsledků kookurenční databanky (CCDB) a kookurenční analýzy

This paper deals with corpus linguistics. There are two applications under its scrutiny. Both of these applications are processing data from the corpus DeReKo via corpus-driven approach. It is a ...

Křesťanová, Jitka; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.
Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2017 - German
This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information about the form, meaning and translation into Czech in the dictionaries with the data in the corpora. This has been achieved by using dictionaries and co-occurrence analyses, the results having been evaluated in a qualitative or quantitative way. The research has confirmed the information contained in the dictionaries and there has been discovered other phenomena that concern the analysed aspects. There has finally been stated what additional information should the dictionaries present about each idiom and why. Práce se zabývá frazémy a jejich lexikografickým zpracováním pod vlivem výsledků korpusových rešerší. Jejím cílem je analyzovat frazémy - porovnat údaje týkající se formy, významu a překladu do češtiny ve slovnících s údaji v korpusech. Toho je dosaženo pomocí slovníků a (kookurenčních) analýz, jejichž výsledky jsou vyhodnocovány kvalitativně nebo kvantitativně. Zkoumáním se potvrzují údaje obsažené ve slovnících a objevují další jevy, které se týkají analyzovaných aspektů. U každého frazému je poté s odůvodněním uvedeno, které informace by mohly být do slovníků doplněny. Keywords: frazeologie|frazeografie|analýza|korpusová lingvistika|korpus; phraseology|phraseography|analysis|corpus linguistics|corpus Available in a digital repository NRGL
Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.

This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information ...

Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases