Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2752
Published from to

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen
KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy o korunním princi až do oficiálního sdělení s informací o jeho sebevraždě rozšířily. Také byl popsán život korunního prince, pak novinářství za Habsburské monarchie během druhé poloviny 19. století ovlivněné technickým pokrokem a cenzurou a v neposlední řadě důležité české psané noviny na konci 19. století. V hlavní části se popsaly nejdříve články a následně byly tyto články hlavně při nepravdivých informací opraveny a dle historické pravdy správně doplněny. The aim of this BA thesis is to establish the way the selected newspaper from Prague, Olomouc and Vienna responded to the death of the Crown Prince Rudolf. The aim was also to examine which rumors spread among people from the first news about the Crown Prince to the official announcement with the information about his suicide. The thesis also describes life and journalistic work of the Crown Prince, journalism in Habsburg Monarchy during the second half of the 19th century which was influenced by technical progress and censorship, and last but not least, important newspaper written in the Czech language at the end of the 19th century. In the main part, the thesis describes articles and in the following part of the thesis, the articles, when containing untrue information, were corrected according to historical truth and they were also completed if information was missing. Keywords: Crown Prince Rudolf; Baroness Mary Vetsera; hunting chateau in Mayerling; Emperor Franz Joseph I.; Empress Elisabeth; Crown Princess Stephanie; Moritz Szeps; Liberalism; news industry in Habsburg Monarchy; censorship in newspapers; the press in Bohemia; Moravia and Silesia; reactions. Available in digital repository of UPOL.
Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen

Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy ...

KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt
MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha Husain, a to v kontextu náboženství a islámské tradice. Surrealista Georg Henein jeho dílo interpretoval v kontextu dramatických událostí druhé světové války, holocaustu v Evropě a represivního režimu Nassera v Egyptě. Krátké období pozitivní recepce se změnilo po válce v roce 1973, kdy recepce jeho díla získala negativní politický kontext. Dodnes můžeme číst díla, která se snaží dílo Franze Kafky hájit s úmyslem interpretovat jeho dílo bez politického kontextu. In this work I deal with the reception of Franz Kafka in the Arabic world as a famous author from the European modern literature. The beginning of his reception started after the Second World War with Taha Husain in a religious context and with the Islamic tradition. After that come the surrealist George Henein who explained his works under the influence of the dramatic events after the Second World War and the Holocaust in Europe and the repressive regime of Nasser in Egypt. That short period of positive reception changed directly after the war of 1973 when the reception of Kafka had a negative politic context. Until today we read works that defend Kafka in intention to bring his reception far from the politic. Keywords: Dark Literature the Jewish context Surrealism the Arabic World Taha Husain Georg Henein Exile Reflection Prestige of Terrors old Semaphore The concentration Reception the productive Reception Kaka in the cold War. Available in digital repository of UPOL.
Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt

Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha ...

MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645
KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, prostor je věnován také teoretickému pojednání o vývoji a původu křestních jmen a příjmení. Popsána je rovněž historická situace v Olomouci v daném období a v poslední kapitole je stručně shrnut dosavadní výzkum antroponym na území města. Druhá část byla věnována vlastní analýze nalezených křestních jmen a příjmení na základě poznatků z teoretické části. V závěru práce se nachází shrnutí všech statistických výstupů a výsledků analýzy. This thesis analyses first names and surnames in Olomouc in 1549 and 1645. The theoretical part contains a brief introduction into onomastics, characteristics of the development and origin of the first names and surnames found in the registers as well as a description of the historical situation in Olomouc in the given time period. A summary of the previous research of anthroponymes in Olomouc is also included. The practical part of this theses analysis the names of citizens in the registers from 1549 and 1645. The first names are analyzed mainly on the basis of their origin, surnames are organized in semantic groups which are described in the theoretical part. The results are also evaluated statistically. Keywords: onomastics; first names; family names; anthroponomastics; development of first names; origin of family names Available in digital repository of UPOL.
Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645

Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, ...

KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche
CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho kategorického vymezení a formálních charakteristik. Následně jsou uvedeny různé formy výskytu v češtině a také vztah tohoto jevu k ostatním způsobům vyjádření postojů mluvčího. V druhé části se autor krátce věnuje pojmu (funkční) ekvivalence a jeho aplikaci v překladu daných konstrukcí. V části třetí, analytické, jsou představeny jednotlivé formy výpovědní modifikace, a to především ve formě modifikačních částic a vybraných morfosyntaktických konstrukcí, společně s návrhem jejich adekvátního překladu. Analytickou část doplňuje krátká případová studie konverzační adverzativity u částice ale. This thesis deals with the phenomenon of propositional modification in Czech and suggests its translation into German. In the first part, problems with (categorical) definition of the term "propositional modification" and its formal characteristics are presented. It is followed by discussion of several forms of propositional modification in Czech and its relation to other ways of expressing speaker's attitude. Subsequently, the author deals with the notion of functional equivalence and its application in translation of the given constructions. In the third, analytical part, selected forms of the phenomenon such as modal particles and morphosyntactic constructions are presented together with suggestions of their adequate translations. The analytical part is accompanied by a short case study of conversational adversativity in case of the particle ale. Keywords: propositional modification; modal particles; Abtönung; contrastive linguistics; translation; equivalence Available in digital repository of UPOL.
Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche

Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho ...

CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phraseologismen in der Kinderliteratur
ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KRAPPMANN, Marie; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a frazeologismus, poté klasifikací frazémů, funkcí frazémů v textu a použitím frazémů v literatuře a dětské literatuře. V praktické části se práce zabývá frazémy nalezenými v knize Eine Sonne für Papa od Leah Rauhut-Brungs, které jsou analyzovány podle kritérií typ, umístění v textu a způsob zapojení do kontextu. The bachelor's thesis deals with the usage of phrasemes in children's literature. The bachelor's thesis has two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the author oves a definion of the term phraseology and phrasem, presents the classification of phrasemes and describes the funktions of phrasemes in texts and the usage of phrasemes in literature and children's literature. In the practical part the thesis deals with phrasemes found in the children's book Eine Sonne für Papa by Leah Rauhut-Brungs, which are afterwards analysed according to the kriteria type, position in the text and integration into the context. Keywords: Phraseology; phrasemes; signs of phrasemes; classification of phrasemes; usage of phrasemes in text; function of phrasemes in text; phrasemes in literature; phrasemes in children literature Available in digital repository of UPOL.
Phraseologismen in der Kinderliteratur

Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KRAPPMANN, Marie; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - German
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - German
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Keywords: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik
NÁVAROVÁ, Kateřina
2018 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie skoposu a nástin použitých překladatelských strategií. Práce shrnuje základní pojmy teorie překladu a pojednává o pravidlech překladatelského procesu a jeho problémech. V neposlední řadě obsahuje také soupis přístupů k odborným textům, k jejich druhům a míře odbornosti. Dále jsou analyzovány jednotlivé překládané texty, a to jak jejich originální verze, tak i výsledné překlady a jejich proces. Závěrem každé analýzy je čtenáři k dispozici přehled použitých překladatelských strategií s konkrétními příklady. The submitted bachelor thesis deals with methods and analysis of translations from German to Czech on environmental protection. The aim of the thesis is to analyse selected translations using the theory of skopos and outline of used translation strategies. The thesis summarizes the basic concepts of translation theory and deals with the rules of the translation process and its problems. Last but not least, it also includes an inventory of approaches to expert texts, their types and level of expertise. Further more, the chosen translated texts are individually analysed, both their original versions and the resulting translations and their process. At the end of each analysis, an overview of applied translation strategies with specific examples is available. Keywords: translation; translation methods and strategies; theory of translation; translation analysis; environmental protection texts; specialized translation; translation problems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie ...

NÁVAROVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - German
Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Keywords: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases