Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2693
Published from to

Die deutschen Familiennamen in Budweis in der Gegenwart
HRŮZOVÁ, Veronika
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá onomastickým výzkumem příjmení německého původu v Českých Budějovicích a okolí. Nejprve se věnuje teorii onomastiky a jejímu dělení, historii příjmení a kategoriím příjmení podle původu. Také jsou vysvětleny vztahy mezi Čechy a Němci na území Českých Budějovic v minulosti. Hlavním cílem praktické části práce je analýza nejčastějších a nejzajímavějších příjmení německého původu v Českých Budějovicích a porovnání mých výsledků s frekventovanými německými příjmeními v Německu a České republice. V neposlední řadě se práce zaměřuje také na integraci příjmení německého původu do českého jazykového systému, především na fonologické a morfologické rovině. This bachelor's thesis deals with onomastic research of German family names in České Budějovice and in the surrounding area. It opens with the theory of onomastics and its division, history of family names and categories of family name origin. It also explains the relationships between Czechs and Germans in České Budějovice in the past. The aim of the practical part is to analyse the most common and interesting family names of German origin in České Budějovice and to compare my results to the frequent family names in Germany and in the Czech Republic. Last but not least, the thesis focuses also on the integration of German family names to the Czech language system, mainly on the phonological and morphological level. Keywords: Onomastics; family names; morphology; Czech-German relationships; České Budějovice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die deutschen Familiennamen in Budweis in der Gegenwart

Tato bakalářská práce se zabývá onomastickým výzkumem příjmení německého původu v Českých Budějovicích a okolí. Nejprve se věnuje teorii onomastiky a jejímu dělení, historii příjmení a kategoriím ...

HRŮZOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Keywords: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Erläuterung zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder": Textanalyse und -Interpretation
STRŽÍNKOVÁ, Monika
2018 - German
Bakalářská práce se věnuje protiválečnému dílu "Matka Kuráž a její děti kronika z třicetileté války" od německého autora Bertolda Brechta, historicko-politickému pozadí v době vzniku této divadelní hry a literárnímu životu autora v exilu. Hlavní část práce je zaměřena na vlivy epického divadla a jeho prvků na vývoji hlavních postav, Matky Kuráže, Eilifa, Švejcara a Kattrin. Vedle charakterových vlastností a postoje k válce těchto postav je rozebrána i jazyková stránka. Cílem je interpretovat myšlenkovou podstatu divadelní hry a autorův záměr pro její napsání. V práci je na příkladu uvedené divadelní hry vysvětlen pojem epické divadlo a jeho znaky a autorův umělecký koncept tohoto divadelního žánru. The bachelor thesis deals with the anti-war play "Mother Courage and her children" by the German writer Bertolt Brecht, the historical-political background in the time of the origin of this work and the author's life in exile. The main part of the work focuses on influences of the epic theatre and its elements on the development of the main characters Mutter Courage, Eilif, Schweizerkas and Kattrin. Besides the characteristics and attitudes to the war of these characters, the linguistic aspect is analysed as well. The aim is to interpret the main idea of the theatre play and author's intention to write it. This play is also used to explain the concept of the epic theatre and the artistic conception of the author's theatre genre. Keywords: World War II; exile literature; anti-war literature; epic theatre; distancing effect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Erläuterung zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder": Textanalyse und -Interpretation

Bakalářská práce se věnuje protiválečnému dílu "Matka Kuráž a její děti kronika z třicetileté války" od německého autora Bertolda Brechta, historicko-politickému pozadí v době vzniku této divadelní ...

STRŽÍNKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse der sprachlichen Mittel am Beispiel der politischen Diskussion
PASTUCHOVÁ, Taťána
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky a jejich užitím v prostředí německé diskuze. Práce definuje nejen pojmy komunikace a jazykové prostředky, ale i lingvistické disciplíny morfologii a lexikologii. Důležitým pojmem práce je diskuze, její definice a při ní užité jazykové prostředky, na které se práce zaměřuje nejvíce. V praktické části jsou poté jazykové prostředky analyzovány na základě jazykových rovin uvedených lingvistických disciplín. K analýze poslouží díly dvou německých politických talkshow "maybrit illner" a "Hart aber fair". Práce je zakončena závěrečným shrnutím. The bachelor thesis is focused on the elements of language and their specific usage in German discussions. The thesis defines not only the terms "communication" and "language" but also the linguistic disciplines of morphology and lexicology. One of the most important parts of the thesis is the term "discussion", its definition and the typical language elements used there representing the main concern of this thesis. In the practical part, the captured language elements are analyzed on the basis of the language levels of the above mentioned linguistic disciplines. Two German political talk shows "maybrit illner" and "Hart aber fair" serve for the analysis. Finally, the bachelor thesis provides a concluding summary of the results. Keywords: communication; the elements of language; morphology; lexicology; discussion; political talk; political talk show "maybrit illner"; political talk show "Hart aber fair Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse der sprachlichen Mittel am Beispiel der politischen Diskussion

Bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky a jejich užitím v prostředí německé diskuze. Práce definuje nejen pojmy komunikace a jazykové prostředky, ale i lingvistické disciplíny morfologii a ...

PASTUCHOVÁ, Taťána
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche
MACHOVÁ, Markéta
2018 - German
Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním stylu, který je bohatý nejen na substantivní odvozeniny, nýbrž i četné verbo-nominální vazby. Nominální styl se oproti verbálnímu stylu prosazuje především v psaném a odborném jazyce. Některé prvky nominálního stylu se však objevují již na úrovni A1-A2 a užívají se i v každodenní mluvené komunikaci. Cílem práce je zanalyzovat učebnice určené pro děti a mládež a určit od jaké úrovně se prvky nominálního stylu objevují v učebnicích určených pro 2. stupeň základních škol. Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in general, which is rich on the derivative nouns and different kinds of noun-verb combinations. In contrary to verbal style, the nominal style occurs primarily in the written and professional language. However, some features are to be found even on level A1 and A2 and are used in everyday spoken language. The goal of this thesis is to analyse the textbooks for children and young adults and to find in what level occur the features of the nominal style in textbooks for secondary schools. Keywords: word formation processes; derivative nouns; etymology of derivative nouns; nominal style; language economy; functional verbs; noun-verb combinations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche

Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse
HEJNOVÁ, Anna
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou jazycích, poté je zde modalita představena kontrastivně. Práce je zaměřena zejména na problematiku modálních sloves, modálních částic a slovesných tvarů vyjadřujících modalitu. Praktická část práce se zabývá vlastním výzkumem, který je věnován kontrastivnímu srovnání modality v češtině a němčině. Za tímto účelem je vytvořen korpus paralelních textů v češtině a němčině. Vzhledem k povaze zkoumaného jevu jsou využity české a německé odborné texty narativního typu, jež nabízí dostatečné množství textového materiálu ve standardní varietě daného jazyka, zároveň jsou však díky esejistickým prvkům stylisticky rozmanité a nabízí dostatek materiálu pro zkoumaný jev. This bachelor thesis deals with the contrastive analysis of modality and its expression in Czech and German. The theoretical part of the thesis introduces the problem of modality and the possibility of its expression in both languages; then modality is presented contrastively. The focus is mainly on modal verbs, modal particles and verb forms expressing modality. The practical part deals with the research itself, which is devoted to the contrastive comparison of modality in Czech and in German. For this purpose a corpus of parallel texts in Czech and German is created. Due to the character of the discussed phenomenon, Czech and German narrative texts are used, which offer sufficient amount of text stylistically diverse thanks to the essayistic elements; they also offer plenty of material for the analysed phenomenon. Keywords: modality; modal verbs; modal particles; epistemic modality; voluntative modality; dynamic modality; alethic modality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse

Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou ...

HEJNOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - German
Available in the UPOL Library.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die deutsche Minderheit in Tschechien und ihre Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov
FISCHBÖCK, David
2018 - German
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der deutschen Minderheit in Tschechien und ihrer Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov. Im ersten, theoretischen, Teil wird einerseits die Geschichte der Stadt Krummau von dem Jahr 1918 bis in die Gegenwart, andererseits aber auch die gemeinsame Geschichte der deutsch-tschechischen Bevölkerung der Stadt vom Ende des 1. Weltkrieges bis in die Nachkriegszeit beschrieben. Nebenbei werden manche spezifische Themen wie z.B.die Entstehung des Namens der Stadt Český Krumlov, die deutsch-tschechische Kultur der Region am Beispiel von bekannten Künstlern, die mit der Stadt Krummau oder der Region des Böhmerwaldes verbunden sind, oder die einzelnen Aspekte der Vertreibung der deutschen Minderheit aus der Tschechoslowakei, in eigenen Kapiteln beschrieben. Im zweiten, praktischen, Teil dieser Arbeit wurde eine Forschung am Gymnázium Český Krumlov durchgeführt, die zeigen sollte, wie gut die Schüler der Maturaklassen ihre eigene Geschichte und die Geschichte der Stadt Krummau kennen. Neben den Kenntnissen über die Geschichte und das Thema der Vertreibung wurde im letzten Teil meiner Forschung auch die Einstellung der Schüler dem Deutschunterricht und der deutschen Sprache allgemein gegenüber untersucht, da es für mich interessant ist zu vergleichen, wie in einer früher ausschließlich deutschsprachigen Region die deutsche Sprache heutzutage betrachtet wird. This bachelor thesis deals with the topic of the German minority in the Czech Republic and with how the topic is being presented in schools on the example of the town Český Krumlov. The first, practical part concerns itself not only with the history of the town Český Krumlov from 1918 until present day, but it also describes the joint Czech-German history of the town inhabitants from the time after the first World War until the post-war period. Furthermore, some specific topics like the origin of the name Český Krumlov, the Czech-German culture, the region of the Bohemian Forest or some specific aspects of the expulsion of the German minority from Czechoslovakia are described in standalone chapters. In the second, theoretical part of this thesis, I made a survey on the grammar school Gymnázium Český Krumlov, which was meant to determine how much the students of the graduating classes know about their own history and the history of Český Krumlov. Apart from the historical knowledge, the last part of my survey tried to find out whether the students enjoy learning German and how they view the langue itself. This was done because I find it interesting to show and compare how the German language is viewed by contemporary youth in a formerly exclusively German speaking region. Keywords: Český Krumlov; Krumlov; expulsion; German Minority; Czech-German history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die deutsche Minderheit in Tschechien und ihre Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der deutschen Minderheit in Tschechien und ihrer Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov. Im ersten, theoretischen, ...

FISCHBÖCK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse und Vergleich von zwei tschechischen und einer englischen Übersetzung von Robert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
PAPOUŠKOVÁ, Alena; PRÁGEROVÁ, Veronika; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato magisterská práce se zabývá románem Roberta Musila Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Cílem této práce je analýza a srovnání jednoho anglického a dvou českých překladů tohoto díla. Teoretická část této práce se opírá o poznatky dvou předních českých teoretiků překladu, a to Bohumila Mathesia a Jiřího Levého. Na základě jejich doporučení se v teoretické části nejdříve zaměřujeme na důkladnou výchozího textu. Věnujeme se nejen osobě autora a okolnostem vzniku daného románu, ale výchozí text také interpretujeme a zkoumáme i jeho jazykovou a stylistickou stránku. V praktické části se zabýváme analýzou a srovnáním jednotlivých překladů. Při rozboru překladů vycházíme z poznatků získaných analýzou výchozího textu a zaměřujeme se především na otázku, zda se jednotlivým překladatelům podařilo převést Musilův charakteristický styl psaní do cílových jazyků a jak určité změny, ke kterým v procesu překladu došlo, ovlivnily vyznění díla. This master thesis deals with Robert Musil's novel Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. The aim of this thesis is an analysis and a comparison of one English and two Czech translations of this novel. The theoretical part is based on the translation theory of Bohumil Mathesius and Jiří Levý and provides a literary analysis of the source text. It is devoted not only to the person of the author and the circumstances of Törless's creation, but also to the interpretation of the text and its language analysis. The practical part is concerned with an analysis and a comparison of the individual translations. It focuses primarily on translation of characteristic features of Musil's writing style. Keywords: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß; Robert Musil; literary analysis; translation analysis; translation criticism; translation theory Available in digital repository of UPOL.
Analyse und Vergleich von zwei tschechischen und einer englischen Übersetzung von Robert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

Tato magisterská práce se zabývá románem Roberta Musila Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Cílem této práce je analýza a srovnání jednoho anglického a dvou českých překladů tohoto díla. Teoretická ...

PAPOUŠKOVÁ, Alena; PRÁGEROVÁ, Veronika; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Úskalí pěstounské péče na přechodnou dobu
MIKULINCOVÁ, Veronika; NOVÁKOVÁ, Zdenka; PITNEROVÁ, Dagmar
2018 - German
Cílem bakalářské práce je charakterizovat jednu z forem náhradní rodinné péče, tedy pěstounskou péči na přechodnou dobu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu jsou charakterizovány formy náhradní rodinné péče. Obsahuje popis jejich legislativních ukotvení a práva a povinnosti osob, které vykonávají NRP a dětí v NRP. Dále následuje charakteristika vývoje dítěte v raném období po fyzické, psychické a sociální stránce, vliv biologické rodiny a ústavního zařízení a vývoj dítě v raném období. Na závěr teoretické části je podrobná charakteristika pěstounské péče na přechodnou dobu, tedy legislativní ukotvení, zařazení osoby do evidence, proces předání dítěte do PPPD a proces odevzdání dítěte z PPPD do další péče. Cílem empirického výzkumu je zkoumat vliv PPPD na rodinu osoby v evidenci, dále zkoumat motivaci a pohled osob v evidenci pro výkon PPPD a úskalí při ukončení PPPD. The aim of bachelor's thesis is characterized on one of the form of the substitute family care that is foster care for a temporary period. The thesis is divided into four parts. The preface introduces a forms of the substitute family care, setting them into legislative system. This part is also concerned with rights and duties of people who are engaged in substitute family care or children in substitute family care. It following is characterized child's development in early period in physical in psychological and social context, the influence of the biological family and institutional facility on the child's development in early period. The last theoretical part provides a detailed description of the foster care for a temporary period, namely of the legislative system, putting person in the record, the process of filling a child to foster care for a temporary period and the process of submissions a child from foster care for a temporary period to continuing care. The empirical part researches the influence of foster care for a temporary period on the family on a person in the record, then it explores motivation and perspective of people in the record for the execution of foster care for a temporary period and difficulties with ending foster care for a temporary period. Keywords: The substitute family care; foster care for a temporary period; child evolution; person in the record; family Available in digital repository of UPOL.
Úskalí pěstounské péče na přechodnou dobu

Cílem bakalářské práce je charakterizovat jednu z forem náhradní rodinné péče, tedy pěstounskou péči na přechodnou dobu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu jsou charakterizovány formy ...

MIKULINCOVÁ, Veronika; NOVÁKOVÁ, Zdenka; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases