Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2570
Published from to

Analýza frazémů s komponenty "země", "oheň", "voda" a "vzduch" v paralelním korpusu InterCorp a v německo-českém frazeologickém slovníku
Hamáková, Tereza; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2017 - German
(in English) This thesis deals with the processing of selected phrases with the components earth, fire, water and air in a German-Czech dictionary of phrases and compares the data given there with authentic samples from the Czech National Corpus. In the first part, the reader is presented with theoretical principles of phraseology, which are the basis for the subsequent analysis. The analysis is carried out in the second part of the thesis. Among other things, the suitability of the translation propositions of the dictionary of phrases with a special consideration of the formal and semantic aspects is discussed. In addition, the actual translations in the corpus samples are also analysed and assessed. Finally, the thesis and the results of the analysis are summarized and conclusions are drawn. (česky) Tato práce se zabývá zpracováním vybraných frazémů s komponenty země, oheň, voda a vzduch v německo-českém frazeologickém slovníku a porovnává zde uvedené údaje s autentickými doklady z Českého národního korpusu. V první části jsou čtenáři předloženy teoretické základy frazeologie, které slouží jako základ pro navazující analýzu. Tato analýza je provedena v druhé části práce. Komentována je mimo jiné vhodnost překladových návrhů frazeologického slovníku se zvláštním zohledněním formální a obsahové stránky. Analyzovány a posuzovány jsou dále i samotné překlady z korpusových dokladů. Nakonec jsou práce a výsledky analýzy shrnuty a jsou vyvozeny závěry. Keywords: kontrastivní frazeologie; korpusová analýza; frazém; frazeologismus; paralelní korpus InterCorp; frazeologický slovník; ekvivalence; contrastive phraseology; corpus analysis; phraseme; phraseologism; parallel corpus InterCorp; dictionary of phrases; equivalence Available in a digital repository NRGL
Analýza frazémů s komponenty "země", "oheň", "voda" a "vzduch" v paralelním korpusu InterCorp a v německo-českém frazeologickém slovníku

(in English) This thesis deals with the processing of selected phrases with the components earth, fire, water and air in a German-Czech dictionary of phrases and compares the data given there with ...

Hamáková, Tereza; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Slabé skloňování maskulin v současné němčině
Kroutilová, Kamila; Dovalil, Vít; Šemelík, Martin
2017 - German
Presented bachelor thesis deals with the contemporary development trends in a weak declension of masculine nouns, which extend in two directions. There is transition from weak declension to strong declension on one side and mixed declension nouns ending in -or are inflected weakly on the other side. Marginally attention is paid to nouns, which have two forms in the singular nominative, e.g. der Friede, der Frieden, where examines which form is productive in the contemporary language. The first, theoretical part of this thesis deals with definition of weak declension and focuses to its conception in selected grammars and professional articles. In the second, practical part is performed corpus analysis using W Corpus of the Institute for German Language in Mannheim, which aims to demonstrate that the previously non-codified forms are used even in standard instances. Key Words: nouns, masculine, weak declension, corpus analysis Předkládaná bakalářská práce se zabývá současnými vývojovými tendencemi u slabého skloňování maskulin, které probíhají ve dvou směrech. Na jedné straně dochází k přechodu slabého skloňování k silnému a na druhé straně smíšeně skloňovaná podstatná jména končící na -or jsou skloňována slabě. Okrajově je věnována pozornost podstatným jménům, které mají dvě formy v nominativu singuláru, např. der Friede, der Frieden, u kterých se zkoumá skutečnost, která z forem je v současném jazyce produktivní. V první, teoretické části se práce zabývá definicí slabé deklinace a věnuje se jejímu pojetí ve vybraných gramatikách a odborných článcích. Ve druhé, praktické části je provedena korpusová analýza pomocí korpusu W Institutu pro německý jazyk v Mannheimu, jejímž cílem je doložit, že se dosud nekodifikované formy nachází i ve spisovných dokladech. Klíčová slova: podstatná jména, maskulina, slabá deklinace, korpusová analýza Keywords: podstatná jména; maskulina; slabá deklinace; korpusová analýza; nouns; masculine; weak declension; corpus analysis Available in a digital repository NRGL
Slabé skloňování maskulin v současné němčině

Presented bachelor thesis deals with the contemporary development trends in a weak declension of masculine nouns, which extend in two directions. There is transition from weak declension to strong ...

Kroutilová, Kamila; Dovalil, Vít; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Bukovina v díle Rose Ausländerové
Pfannová, Daniela; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
2017 - German
This paper deals with selected poems by Rose Ausländer who is one of the most important authors from the historical region of Bukovina. The aim of the thesis is to describe various ways in which she portrays Bukovina and its capital Chernivtsi which was a unique cultural centre within the Habsburg Monarchy due to its specific multicultural character. The first part of the work introduces the history of Bukovina and its remarkable culture. A relatively large space is dedicated to this part since the literature and culture of Bukovina is still a rather unexplored territory in a Czech field of study, despite the fact that the culture of Chernivtsi has a lot in common with Prague's one at the beginning of the 20th century thanks to its German-speaking Jewish population. A short biography of Rose Ausländer is presented and her writing style is analysed with regard to the so-called Heimatliteratur (the literature of the homeland) and the influences of other authors. Furthermore, the thesis discusses several poems written by Ausländer during her stay in the USA and compares them with the way she depicts her homeland. She characterises American modern society as focused on progress which is in stark contrast to a peaceful and rather culturally-oriented society of Chernivtsi. The main part of this work consists of... Předkládaná práce se zabývá vybranými básněmi Rose Ausländerové, která patří k hlavním představitelkám literatury vznikající na historickém území Bukoviny. Cílem práce je ve vybraných básních popsat různé podoby zobrazování Bukoviny a jejího hlavního města Černovic, které představovalo za času Habsburské monarchie specifické kulturní centrum díky svému ojedinělému mnohonárodnostnímu složení. První část práce seznamuje čtenáře s historií Bukoviny a tamní unikátní kulturou. Této části je věnováno poměrně mnoho prostoru také z toho důvodu, že v českém kontextu představuje Bukovina minimálně z hlediska literárního a kulturního oblast spíše neprobádanou, jakkoli je černovická kultura i díky svému židovskému německojazyčnému elementu blízká Praze počátku 20. století. Stručně je shrnut životopis autorky a popsán její styl psaní také se zřetelem k tzv. Heimatliteratur (literatura domoviny) či vlivům jiných autorů. Jako kontrast k obrazům autorčiny domoviny pak práce rozebírá několik básní, které autorka napsala během svého pobytu v Americe a v nichž zobrazuje americkou moderní společnost, jejíž orientace na pokrok tvoří protipól k poklidné spíše kulturně orientované společnosti černovické. Jádro práce tvoří analýza vybraných básní postihující různé podoby zobrazování Bukoviny - od místa spojeného s traumatem ze... Keywords: Rose Ausländer|Bukowina|Czernowitz|Lyrik|Heimat|Exil|Judentum|Sprache; Rose Ausländer|Bukovina|Chernivtsi|poetry|homeland|exile|Judaism|language Available in a digital repository NRGL
Bukovina v díle Rose Ausländerové

This paper deals with selected poems by Rose Ausländer who is one of the most important authors from the historical region of Bukovina. The aim of the thesis is to describe various ways in which she ...

Pfannová, Daniela; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2017

Dětské postavy v povídkách R. M. Rilka
Nodesová, Tereza; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; povídky R. M. Rilka; děti-literární postavy; German language literature from Prague; short stories of R. M. Rilke; children - literary characters Available in a digital repository NRGL
Dětské postavy v povídkách R. M. Rilka

Nodesová, Tereza; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Naratologická analýza románu Theodora Fontana "Effi Briest"
Benešová, Denisa; Broukalová, Jindra; Martschini, Elisabeth
2017 - German
Keywords: vyprávěcí struktura; vypravěč; narativni situace; dialog; dopis; děj; téma; motiv; narrative structure; narrator; narrative situation; dialogue; letter; plot; theme; motif Available in a digital repository NRGL
Naratologická analýza románu Theodora Fontana "Effi Briest"

Benešová, Denisa; Broukalová, Jindra; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané německé částice a jejich české ekvivalenty na základě korpusu
Smrkovský, Michal; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
2017 - German
This bachelor thesis analyses modal particles as a subject which isn't thoroughly defined. This disaccord is demonstrated on a selection of German and Czech grammars. Not only problems that hamper a greater interest for this area are examined, but also the overall criteria that determine which lexemes are or aren't to be a part of this category. In the practical part the results of a corpus-based research are examined, organized by their functional meaning, and a plethora of Czech equivalents is presented. Those are analysed as far as their suitability goes, leaving a few highly frequented and in regards of their equivalence very close ones. The actual result of this thesis is a list of those equivalents. Tato práce se zabývala analýzou modifikačních částic jakožto oblasti nepříliš jasně definované. Tato nejednotnost přístupu je demonstrována na vybraných mluvnicích z oblasti jak německé, tak české jazykovědy. Rozebírány jsou jak problémy, které stojí v cestě většímu zájmu o modifikační částice, tak souhrnná kritéria určující příslušnost k této kategorii. V praktické části jsou na základě výsledků z korpusu InterCorp zkoumány jednotlivé funkční varianty konkrétních německých částic s ohledem na jejich české ekvivalenty. Ty jsou důkladně analyzovány a hodnoceny podle stupně funkční shody ve snaze najít ke každému odstínu německé částice i odpovídající český výraz či konstrukci. Výsledkem je seznam nejčastějších a největší shodou se vyznačujících ekvivalentů. Keywords: modifikační částice; překlad; lexikologie; modal particles; translation; lexicology Available in a digital repository NRGL
Vybrané německé částice a jejich české ekvivalenty na základě korpusu

This bachelor thesis analyses modal particles as a subject which isn't thoroughly defined. This disaccord is demonstrated on a selection of German and Czech grammars. Not only problems that hamper a ...

Smrkovský, Michal; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza
Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
2017 - German
The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through technical secondary literature. One can find there their basic forms differentiation, the way of their formation, their use in sentences and other basic characteristics. Furthermore, this part introduces the issue of technical language as the current area of today's linguistics. The theoretical findings are employed in the practical part, namely on the Maastricht contract. Firstly, the passive of the German variant of the document is analyzed followed by the analysis of the Czech version. Both of these parts are the starting point of the contrasting exploration of the two language varieties of the mentioned legal document. Czech alternatives to their German passive voice constructions were found, following these three criteria: substitution of German passive voice by Czech active voice, semantic dissonance between the two variants, and the absence of certain passive constructions in the Czech contract. At the end of the thesis, there is an evaluation of the following four hypotheses which were stated at the beginning. The first three hypotheses, which are concerned with matters such as the superiority... Předkládaná diplomová práce se zabývá německo-českým srovnáním trpného rodu v právním jazyce. V teoretické části je prostřednictvím odborné sekundární literatury vysvětlena problematika německého a českého pasiva. Jsou zde rozlišeny jejich základní formy, způsob tvoření, užití ve větách a další podstatné vlastnosti. Dále je v tomto oddílu představena problematika odborného jazyka jako aktuální oblasti současné lingvistiky. Praktická část aplikuje teoretické poznatky v praxi, konkrétně na příkladu Maastrichtské smlouvy. Nejprve je zanalyzován samostatně pasiv německé varianty vybraného dokumentu, na který navazuje prozkoumání české verze. Obě tyto části jsou výchozím bodem pro kontrastivní prozkoumání obou jazykových variant daného právního dokumentu. K německým pasivním konstrukcím jsou vyhledány jejich české alternativy. Přitom jsou v brány v úvahu tři kritéria: nahrazení německého pasiva českým aktivem, sémantická disonance mezi oběma variantami a absence některých německých pasivních konstrukcí v české smlouvě. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny následující čtyři hypotézy, které byly stanoveny již v úvodu. První tři hypotézy, které se týkají např. převahy průběhového pasivu nad stavovým trpným rodem nebo vyjádřením agensu v pasivních větách německé smlouvy, byly potvrzeny. V české... Keywords: trpný rod; odborný právní jazyk; německý jazyk; český jazyk; právní dokument; kontrastivní analýza; passive; legal language; German; Czech; legal document; contrastive analysis Available in a digital repository NRGL
Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza

The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through ...

Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu
Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; próza Karla Tschuppika; German language literature from Prague; prose of Karl Tschuppik Available in a digital repository NRGL
Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu

Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách
Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, because of achieving communication skills. It explains terms, that are related with pronunciation, describes phenomena in the German phonetic system, that are difficult for Czechs, and discusses methods of teaching German pronunciation in the context of primary school. It also points out that the inclusion of teaching German pronunciation is insufficient in RVP and very diverse in the school educational plans. The practical part of the thesis introduces three textbook files and analyses the degree of the inclusion of pronunciation in their concepts. Afterwards, it shows research that took place in five classes in primary school. It conducts observations and interviews with teachers in this research. The mastery of the very difficult German sounds by the pupils was found out. Finally, the results of the research in all classes are compared. The results of the research show that there is some connection between the teacher's teaching skills and the pupil's pronunciation skills. However, pupils don't manage the pronunciation of German sounds after two years of learning German. KEYWORDS German as a foreign... Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň Keywords: němčina jako cizí jazyk; výslovnost; výuka výslovnosti; chyby ve výslovnosti; segmentální rovina výslovnosti; hlásky; první stupeň ZŠ; German as a foreign language; pronunciation; the teaching of pronunciation; mistakes in pronunciation; segmental level of pronunciation; sounds; primary school Available in a digital repository NRGL
Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách

This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, ...

Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Satira v povídkách Gustava Meyrinka
Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2017 - German
se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na satiricky ztvárněné oblasti soudobého společenského a politického života. Keywords: Satire; Erzählungswerk; Prager deutsche Literatur; satire; collection of tales; German literatur of Prag Available in a digital repository NRGL
Satira v povídkách Gustava Meyrinka

se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na ...

Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases