Number of found documents: 18708
Published from to

Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a regionální asimilace dat
Bučánek, Antonín; Brožková, Radmila; Sokol, Zbyněk; Derková, Mária
2018 - Czech
The thesis deals with the preparation of initial conditions for nume- rical weather prediction in high resolution limited area models. It focuses on the problem of preserving the large-scale part of the global driving model analysis, which can not be determined in sufficient quality in limited-area models. For this purpose, the so-called BlendVar scheme is used. The scheme consists of the appli- cation of the Digital Filter (DF) Blending method, which assures the transmission of a large-scale part of the analysis of the driving model to the limited area model, and of the three-dimensional variational method (3D-Var) at high resolution. The thesis focuses on the appropriate background error specification, which is one of the key components of 3D-Var. Different approaches to modeling of background errors are examined, including the possibility of taking into account the flow- dependent character of background errors. Approaches are also evaluated from the point of view of practical implementation. Study of evolution of background errors during DF Blending and BlendVar assimilation cycles leads to a new pro- posal for the preparation of a background error covariance matrix suitable for the BlendVar assimilation scheme. The use of the new background error covariance matrix gives the required property... Tato práce se zabývá tvorbou počátečních podmínek pro numerickou předpověď počasí v modelech na omezené oblasti ve vysokém rozlišení. Soustředí se na problematiku zachování velkoměřítkové části analýzy globálního řídícího modelu, kterou nelze v modelech na omezené oblasti určit v dostatečné kvalitě. Za tímto účelem je využito tzv. BlendVar schéma. To se skládá z aplikace metody Digital Filter (DF) Blending, která zabezpečuje přenos velkoměřítkové části ana- lýzy řídícího modelu do modelu na omezené oblasti, a z třídimenzionální variační metody (3D-Var) ve vysokém rozlišení. Práce se zaměřuje na vhodnou specifikaci chyb předběžného odhadu počátečních podmínek, která je jednou z klíčových komponent metody 3D-Var. Jsou vyšetřeny různé přístupy k modelování chyb předběžného odhadu, včetně možnosti zohlednění vývoje chyb v závislosti na aktuální meteorologické situaci. Přístupy jsou hodnoceny i z hlediska možnosti praktické implementace. Studie vývoje chyb v průběhu asimilačních cyklů metod DF Blending a BlendVar vede k novému návrhu tvorby kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která je vhodná pro asimilační schéma BlendVar. Použití nové kovarianční matice chyb přináší žádanou vlastnost posunu impaktu metody 3D-Var směrem k menším měřítkům. 1 Keywords: asimilace dat; BlendVar; kovariance chyb předběžného odhadu; data assimilation; BlendVar; background error covariances Available in a digital repository NRGL
Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a regionální asimilace dat

The thesis deals with the preparation of initial conditions for nume- rical weather prediction in high resolution limited area models. It focuses on the problem of preserving the large-scale part of ...

Bučánek, Antonín; Brožková, Radmila; Sokol, Zbyněk; Derková, Mária
Univerzita Karlova, 2018

Integrace chodecké intervence kombinující monitor fyzické aktivity a online aplikaci do preventivní péče poskytované praktickým lékařem pro dospělé: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie
Větrovský, Tomáš; Bunc, Václav; Sigmund, Erik; Radvanský, Jiří
2018 - Czech
4 Abstract Background: Insufficient physical activity is one of the leading modifiable risk factors responsible for numerous chronic diseases and for premature death. Walking can be considered as the most natural form of physical activity and can be easily incorporated into many activities of daily living. Interventions aimed at promoting walking could substantially contribute towards increasing physical activity levels of the most sedentary individuals; within these interventions, pedometers are commonly used as effective motivational instruments to increase walking in healthy adults and across a range clinical conditions. Additional counseling provided in regular intervals throughout the intervention period can positively influence patients' adherence and help patients overcome certain psychological or lifestyle barriers, ultimately increasing physical activity. Objectives: The main objectives are: (1) To evaluate the feasibility of a pedometer-based walking intervention supplemented with a counseling component in a pilot randomized controlled trial. (2) To assess the preliminary efficacy of the intervention on PA levels and health-related outcomes, including measures of mental health and health-related quality of life. (3) To qualitatively explore the views of patients participating in the intervention.... Nedostatečná pohybová aktivita je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů zodpovědných za mnoho chronických onemocnění a předčasných úmrtí. Chůze může být považována za nejpřirozenější formu pohybové aktivity a může být snadno začleněna do každodenního života. Intervence zaměřené na podporu chůze mohou významně přispět ke zvýšení úrovně pohybové aktivity u jedinců se sedavým způsobem života. Při těchto intervencích jsou často využívány krokoměry, jako motivační nástroje pro chůze u zdravých dospělých a u široké škály klinických stavů. Doplnění krokoměrových intervencí o pravidelné poradenství může příznivě ovlivnit adherenci pacientů, pomoci jim překonat některé psychologické bariéry a překážky související s jejich životním stylem a v konečném důsledku tak zvýšit jejich Mezi hlavní cíle patří: (1) Posoudit proveditelnost krokoměrové chodecké intervence doplněné o poradenství v pilotní randomizované kontrolované studii. (2) Zhodnotit očekávaný efekt intervence na úroveň pohybové aktivity a další zdravotní ukazatele, včetně ukazatelů duševního zdraví a kvality života. (3) Kvalitativními metodami prozkoumat názory, postoje a zkušenosti pacientů, kteří se účastní poradenství. (4) Převést zjištění z pilotní studie a kvalitat hodnotící efekt intervence na klinické ukazatele u vybrané populace pacientů.... Keywords: Krokoměr; Emailové poradenství; Chůze; Pohybová aktivita; Pedometer; Email counseling; Walking; Physical activity Available in a digital repository NRGL
Integrace chodecké intervence kombinující monitor fyzické aktivity a online aplikaci do preventivní péče poskytované praktickým lékařem pro dospělé: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie

4 Abstract Background: Insufficient physical activity is one of the leading modifiable risk factors responsible for numerous chronic diseases and for premature death. Walking can be considered as the ...

Větrovský, Tomáš; Bunc, Václav; Sigmund, Erik; Radvanský, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Genetická diverzita penátních rozsivek: taxonomické a ekologické důsledky.
Urbánková, Pavla; Kulichová, Jana; Trobajo, Rosa; Poulíčková, Aloisie
2018 - English
In past decades, molecular methods helped to discover extensive diversity hidden in mor- phologically delimited diatom species. Diatom taxonomy awaits revision and molecular meth- ods will play an important role in this pursuit. DNA-barcoding is a relatively cheap and rapid way to incorporate molecular data in the diatomological research.The crucial step, which deter- mines its efficiency, is marker selection. Therefore, we examined the performance of candidate barcode markers in the model genus Frustulia. Molecular data from the study helped to sup- port delimitation of two new species, Frustulia curvata and Frustulia paulii. Similar to previous research, the best-performing markers were part of the large ribosomal subunit and part of the RUBISCO gene. We encountered a case where these two markers disagreed. Similar gene tree discordances might compromise molecular species delimitation, which is based on single molecular loci. The use of both markers in a dual-locus barcode can mitigate the risk and draw attention to problematic cases that merit further study. However, the superior mean of spe- cies delimitation, which we used to set species limits in the complex Eunotia bilunaris-flexuosa, provides algorithms that use multiple loci and accommodate our understanding of molecular evolution. Several... V posledních desetiletích,byla u morfologicky vymezených druhů rozsivek objevena znač- ná druhová diverzita, a to zejména pomocí molekulárních metod.Taxonomie rozsivek vyžaduje revizi a molekulární data při ní sehrají důležitou úlohu. Relativně levný a rychlý způsob, jak začlenit molekulární data do výzkumu rozsivek, představuje DNA-barcoding. Klíčovým kro- kem, který určuje využitelnost této metodiky, je výběr vhodného markeru. Vybrané markery jsme proto otestovali na modelovém rodu Frustulia. Získaná data podpořila vymezení dvou nových druhů, které jsme v samostatné studii popsali jako Frustulia curvata a Frustulia paulii. Nejvhodnějšími markery pro identifikaci druhů byl úsek velké ribosomální podjednotky (28S) a úsek genu, který kóduje enzym RUBISCO. Ve studii jsme ale objevili případ, kdy se tyto markery neshodovaly. Neshody mezi genovými stromy komplikují vymezení druhů na základě jediného molekulárního markeru. Pokud budeme používat barcode složený ze dvou markerů, sníží se riziko chybného vymezení druhů a neshody upozorní na případy, které zasluhují další studium. Vhodnější přístup k vymezování druhů na základě molekulárních dat nicméně před- stavují algoritmy, které jsme využili k vymezení druhů v komplexu Eunotia bilunaris-flexuosa. Tyto algoritmy využívají více lokusů a vycházejí ze... Available in a digital repository NRGL
Genetická diverzita penátních rozsivek: taxonomické a ekologické důsledky.

In past decades, molecular methods helped to discover extensive diversity hidden in mor- phologically delimited diatom species. Diatom taxonomy awaits revision and molecular meth- ods will play an ...

Urbánková, Pavla; Kulichová, Jana; Trobajo, Rosa; Poulíčková, Aloisie
Univerzita Karlova, 2018

Three Essays on Monetary Policy and Financial Sector
Matějů, Jakub; Kejak, Michal; Assenmacher, Katrin; Slačálek, Jiří
2018 - English
Available in a digital repository NRGL
Three Essays on Monetary Policy and Financial Sector

Matějů, Jakub; Kejak, Michal; Assenmacher, Katrin; Slačálek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy
KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
2018 - English
Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Představovaný proporcionální detektor umožňuje registraci jak konverzního RTG záření (6,4 keV) tak i zpětně odraženého gama záření (14,4 keV) v téměř 2 geometrii s dostatečnou účinností. Tato práce demonstruje popis konstrukce detektoru, jeho základní parametry pro různé čítací plyny (čistý argon, jeho směsi s metanem v různých koncentracích a čistý krypton) a proces optimalizace pro použití v Mössbauerově spektroskopii zpětného rozptylu. Přestože tento detektor by mohl být stejně tak použit v transmisní Mössbauerově spektroskopii, tato práce také popisuje průtokový válcový proporcionální plynový detektor, který je výhodnější volbou pro tento typ transmisní geometrie This dissertation thesis presents a new prototype of a toroidal proportional gas flow counter. This detector has been developed to be used in the Mössbauer spectroscopy for characterizing the surfaces of the iron bearing samples. The presented proportional counter allows to register both conversion X-rays (6.4 keV) and the backscattered gamma rays (14.4 keV) in the almost 2 geometry with the sufficient efficiency. This thesis demonstrates the structure description of the detector, its basic features for different counting gases (pure argon, its mixtures with different methane concentrations, and pure krypton) and also the optimization process of its use in the backscattering Mössbauer spectroscopy. Despite that the detector could be used in the transmission Mössbauer spectroscopy as well, this thesis also describes more optimized choice for the transmission geometry - cylindrical proportional gas flow counter. Keywords: proporcionální plynový čítač; plynový detektor; detektor měkkého RTG záření; detektor nízkoenergetického gama záření; Mössbauerova spektroskopie; proportional gas counter; gas filled detector; soft X-rays detector; low energy gamma rays detector; Mössbauer spectroscopy Available in digital repository of UPOL.
Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy

Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků ...

KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy
ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
2018 - Czech
Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes pokroky v terapii zmíněných stavů stále existuje naléhavá potřeba prozkoumání nových možností farmakologických intervencí zaměřených na nadměrnou akumulaci tuků a rozvoj aterosklerotických změn. Nadějnými kandidáty se ukázaly být látky hormonální povahy secernované tukovou a některými dalšími tkáněmi - organokiny/adipokiny. Cíl. Analýza asociace vybraných adipokinů/organokinů (adiponektin, adipocytární protein vázající mastné kyseliny /A-FABP/ a fibroblastový růstový faktor 21 /FGF 21/) s biomarkery inzulínové rezistence a endoteliální dysfunkce a také zhodnocení jejich vztahu k subklinické ateroskleróze (prezentované intimomediální tloušťkou společné karotidy) u asymptomatických jedinců s dyslipidemií. Metody. Tato disertační práce vychází ze souboru observačních průřezových studií na asymptomatických dyslipidemických pacientech a zdravých kontrolách. U všech jedinců byly vyšetřeny antropometrické a laboratorní parametry (lipidový profil, markery inzulínové rezistence, hemostatické markery) a dle profilu studie A-FABP, FGF 21 a adiponektin. Dále bylo realizováno sonografické měření intimomediální tloušťky společní karotidy (C-IMT) jako znaku subklinické aterosklerózy. Výsledky byly zpracovány standardními statistickými testy vhodnými pro jednotlivé soubory probandů. Výsledky. Verifikovali jsme rizikový metabolický profil dyslipidemických pacientů, i když zatím asymptomatických. Prokázali jsme také zvýšené hladiny A-FABP i FGF 21 u těchto jedinců oproti zdravým kontrolám s dominancí dyslipidemických jedinců s přítomností metabolického syndromu. Byla nalezena nezávislá asociace hladin A-FABP s markery inzulínové rezistence a zejména s hemostatickým parametrem von Willebrandovým faktorem (vWF), u FGF 21 pak byla prokázána nezávislá asociace s hemostatickými markery vWF a tkáňovým aktivátorem plazminogenu (tPA). FGF 21 také koreloval s i C-IMT u dyslipidemických pacientů bez metabolického syndromu. Nalezli jsem také pozitivní asociaci adiponektinu s A-FABP a pozitivní reciproční asociaci mezi A-FABP a FGF 21 u dyslipidemických jedinců. Závěr. Nalezené korelace A-FABP i FGF 21 potvrzují jejich úlohu v rozvoji metabolických komplikací, zvláště metabolického syndromu a aterosklerózy. Přínosem této práce je podrobnější verifikace vztahů A-FABP, FGF 21 a adiponektinu u skupiny dosud asymptomatických dyslipidemických jedinců ukazující na jejich vysokou rizikovost stran rozvoje kardiometabolických nemocí. Novým nálezem je zejména asociace těchto organokinů s hemostatickými markery (vWF, tPA), což může přispět k lepšímu porozumění jejich role v procesu endoteliálního poškození a rozvoji aterosklerózy. Background. The current lifestyle in high-developed countries has contributed to the increased prevalence of obesity, sarcopenia, metabolic syndrome, type 2 diabetes and cardiovascular disease. Despite advances in the treatment of the above-mentioned conditions, there is still an urgent need for exploring new possibilities for pharmacological interventions that can target excessive fat accumulation and the development of atherosclerotic changes. Perspective candidates have been shown to be hormone-active substances from adipose tissue and some other tissues - organokins / adipokins. The relationship of these substances to parameters of metabolic syndrome, the development of atherosclerosis and obesity have been investigated. Aim. Analysis of association of selected adipokins / organokines (adiponectin, adipocyte fatty-acid binding protein (A-FABP) and fibroblast growth factor 21 (FGF 21) with biomarkers of insulin resistance and endothelial dysfunction as well as evaluation of their relationship to subclinical atherosclerosis (presented by carotide intimomomedial thickness ) in asymptomatic dyslipidemic individuals. Methods. The thesis is based on a set of observational cross-sectional studies on asymptomatic dyslipidemic patients and healthy controls. All anthropometric and laboratory parameters (lipid profile, insulin resistance markers, hemostatic markers) and A-FABP, FGF 21 and adiponectin levels were examined. In addition, the ultrasound measurement of carotide intimomedial thickness (C-IMT) as a sign of subclinical atherosclerosis was performed. The results were processed by standard statistical tests appropriate to individual sample probands. Results. We verified the high-risk metabolic profile of dyslipidemic patients, although asymptomatic. We also observed elevated levels of A-FABP and FGF 21 in these individuals compared to healthy controls with dominance of individuals with metabolic syndrome. An independent association of A-FABP levels with markers of insulin resistance and in particular a hemostasis parameter (von Willebrand facotr - vWF) was found; in FGF 21 independent association with hemostasis markers - vWF and tissue plasminogen activator tPA - was demonstrated. FGF 21 also correlated with C-IMT in dyslipidemic patients without metabolic syndrome. We also found a positive association of adiponectin with A-FABP and a positive reciprocal association between A-FABP and FGF 21 in dyslipidemic individuals. Conclusions. The correlations between A-FABP and FGF21 confirm the fact, they play a role in the development of metabolic complications, particularly metabolic syndrome and atherosclerosis. The benefit of this work is a more detailed verification of the relationships between A-FABP, FGF 21 and adiponectin in a group of asymptomatic dyslipidemic individuals, indicating their high risk profil for development of cardiometabolic diseases. A new finding is the association of these organokines with hemostatic markers (vWF, tPA), which may contribute to a better understanding of their role in the endothelial damage and the development of atherosclerosis. Keywords: dyslipidemie - metabolický syndrom - organokiny - adipokiny - adiponektin - fibroblastový růstový faktor 21 - adipocytární protein vázající mastné kyseliny - ateroskleróza; dyslipidemia - metabolic syndrome - organokines - adipokines - adiponectin - fibroblast growth factor 21 - adipocyte fatty acid-binding protein - atherosclerosis Available in digital repository of UPOL.
Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy

Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes ...

ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama
KOHOUT, Pavel; PECHOUŠEK, Jiří
2018 - Czech
Cílem této práce je vývoj sestavy Mössbauerova spektrometru s pokročilou modulací energie na průmyslovém modulárním počítači CompactRIO od firmy National Instruments a jeho integrovaném FPGA poli. První část práce se zabývá vývojem spektrometrické aplikace běžící na zařízení CompactRIO, která provádí generování referenčního signálu, PID regulaci, sběr signálu z detektoru a registraci spektra. Druhá část se zabývá aplikací zlepšující linearitu rychlostní osy mössbauerovských spekter a jejím srovnáním s klasickým měřením využívajícím trojúhelníkový signál rychlosti a dalšími linearizačními metodami The aim of this work is development of Mössbauer spectrometer setup with advanced gamma ray energy modulation. This spectrometer is based on National Instruments' CompactRIO industrial modular computer with integrated FPGA. Part of the work is focused on development of spectrometer application, which generates the reference signal, PID regulation, detector data acquisition and building the spectrum. Second part deals with application for linearization and investigating the quality of resulted linearized Mössbauer spectra comparing them with those obtained using traditional triangular velocity signal and also other linearization methods. Keywords: Mössbauerův spektrometr; Mössbauerova spektroskopie; virtuální instrumentace; FPGA; linearizace; sinová rychlost; Mössbauer spectrometer; Mössbauer spectroscopy; virtual instrumentation; FPGA; linearity; sine velocity Available in digital repository of UPOL.
Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama

Cílem této práce je vývoj sestavy Mössbauerova spektrometru s pokročilou modulací energie na průmyslovém modulárním počítači CompactRIO od firmy National Instruments a jeho integrovaném FPGA poli. ...

KOHOUT, Pavel; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.
KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
2018 - Czech
Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ukončení aktívnej fázy liečby. 100 pacientov bolo liečených snímateľnými aparátmi a 100 pacientov bolo liečených fixnými aparátmi. Pacienti pochádzali zo štyroch čeľustnoortopedických pracovísk na Slovensku. U jednotlivých pacientov bola liečba začatá v rozmedzí od 1.1. 2014 do 31. 12. 2015. Meranie bolo uskutočnené na sádrových modeloch chrupu zhotovených pred a po ukončení aktívnej fázy liečby s použitím PAR meradla. Výsledky merania boli zaznamenané do grafov. Z meraní vyplynulo, že u pacientov liečených fixnými aparátmi, bola efektivita aj kvalita liečby vyššia ako u pacientov liečených snímateľnými aparátmi. V niektorých prípadoch liečených snímateľnými aparátmi s výslednou minimálnou úpravou bolo potrebné pokračovať v liečbe fixným aparátom. Using PAR index (Peer Assessment Rating Index) effectiveness of orthodontic treatment was assessed in the group of patients treated with fixed and removable appliances. The group consisted of 200 patients after the end of the active phase of treatment. 100 patients were treated with removable appliances and 100 patients were treated with fixed appliances. Patients came from three orthodontic workplaces in Slovakia. In individual patients, treatment was initiated between 1 January 2014 to 31 December 2015. Measurement was carried out in dental casts made before and after the active phase of treatment using PAR meter. Results of measurement were recorded in the charts. It follows from the results of measurement that effectiveness and quality of treatment with fixed appliances washigher than in patients treated with removable appliances. In some cases of treatment with removable appliances resulting in minimal improvement, it was necessary to continue in treatment with fixed appliance. Keywords: Efektivita čeľustnoortopedickej liečby; fixné čeľustnoortopedické aparáty; snímateľné čeľustnoortopedické aparáty.; Efficiency of orthodontic treatment; fixed orthodontic appliances; removable orthodontic appliances. Available in digital repository of UPOL.
Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.

Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ...

KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kvalita života pacientů s arytmií
CHLOUBOVÁ, Ivana
2018 - Czech
Cílem předložené práce je zmapovat vliv srdeční arytmie na kvalitu života pacientů a možnosti využití koncepčního modelu Imogene Kingové do ošetřovatelské péče u pacienta s arytmií. Naplnění stanovených cílů bylo dosaženo na základě empirického šetření, které bylo zpracováno kombinací kvantitativních a kvalitativních výzkumných technik. První část výzkumu byla realizována kvantitativní metodou sběru dat pomocí dotazníkového šetření, které mělo za cíl mapovat kvalitu života pacientů se srdeční arytmií, druhá část výzkumu byla realizována kvalitativní metodou sběru dat formou rozhovoru. K vyhodnocení dotazníkového šetření bylo využito 127 validních dotazníků, pro kvalitativní šetření bylo vedeno 20 rozhovorů s pacienty se srdeční arytmií. Na základě kvalitativního šetření bylo zjištěno, že nejvýznamnějším průvodním znakem arytmie je rychlé nebo nepravidelné bušení srdce, které provází slabost a neklid a úzkost. Pacienti jsou po dobu trvání arytmie nejvíce limitováni ve fyzickém výkonu. Při sledování vztahu mezi délkou trvání arytmie a jejím dopadem na zdravotní stav a kvalitu života pacientem, nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, tzn., že délka trvání arytmie v daném výběrovém souboru nemá dopad na celkový zdravotní stav a kvalitu života měřenou dotazníky řady ASTA. Dále byl sledován vztah neklidu (úzkosti) k vybraným ukazatelům (vykonávat pracovní nebo studijní povinnosti, schopnost soustředit se a schopnost vykonávat fyzickou aktivitu). Zde byly prokázány statisticky významné rozdíly. Kvalitativní šetření vhodným způsobem doplnilo kvantitativní data. Kvalita života dotazovaných byla sledována v souladu s koncepčním rámcem ošetřovatelského modelu Imogene Kingové a výpovědi informantů byly řazeny dle systémového členění modelu - osobnostní systém, interpersonální systém a sociální systém. Z výpovědí informantů vyplynulo, že nejvíce negativně vnímaným projevem srdeční arytmie je palpitace, která v nich vyvolává neklid, úzkost a strach a způsobuje problémy se spánkem, snižuje jejich fyzickou aktivitu. Naproti tomu omezení, která musí v souvislosti se srdeční arytmií přijmout, jsou pouze dočasná a nelimitují je v interpersonálních a sociálních vztazích. Práce přináší ucelený pohled na problematiku kvality života pacientů s arytmií, kdy arytmie není pouze onemocněním, které může ohrozit život pacienta, ale ovlivní i jeho psychickou a sociální stránku. Významný podíl na úspěšné spolupráci lékaře a pacienta v léčbě srdečních arytmií hraje sestra, která empatickým přístupem a vhodnou komunikací získá důvěru pacienta v naplnění společného cíle - uzdravení se a udržení kvality jeho života. Využitím koncepčního modelu v ošetřovatelství, konkrétně při ošetřování pacienta s arytmií, lze zajistit poskytování individualizované ošetřovatelské péče a tím přispět ke zvýšení kvality poskytované péče a spokojenosti pacienta. The aim of the presented thesis is to map the influence of heart arrhythmia on patients´ lives and the possibility of using the conceptual model by Imogen King into the nursing care at the patient with arrhythmia. The set goals were accomplished on the basis of the empirical research which was processed by both quantitative and qualitative research methods. The first part of the research was performed by the quantitative method of collecting data from the survey. The aim of this survey was to map the quality of life of patients with the heart arrhythmia. The second part of the research was performed by the qualitative method of collecting data from the interview with the patient. Total of 127 of valid questionnaires were evaluated for the quantitative part of the research and 20 interviews with the patients with heart arrhythmia were performed for the qualitative part of the research. Based on the qualitative research was found out that the most significant symptom of arrhythmia is fast or irregular heartbeat, usually causing faintness, anxiety and uneasiness. The patients with arrhythmia are mostly limited during physical activities. There have not been found out any statistically significant differences between the persistence of arrhythmia and the health condition and the quality of life of the patient. That means that the persistence of arrhythmia in the researched group of patients does not influence the health condition and the life quality of the patients who took part in the survey ASTA. There was also monitored the relation between uneasiness (anxiety) and selected indicators (how the patients are able to work or study, concentrate or do physical activity). In this case were proven statistically significant differences. The qualitative research complemented the qualitative data. The quality of lives of the respondents was evaluated according to Imogen´s King conceptual framework and the responses of the respondents were ordered according to the framework system: personality system, interpersonal system and social system. As emerged from the responses of the respondents, the most negatively perceived symptom of arrhythmia is palpitation which causes anxiety, uneasiness and leads to sleeping disorders and lower physical activity. In contrast to the restrictions that have to be taken up in connection with the heart arrhythmia are only temporary and do not influence interpersonal and social relationships. The thesis brings a complex view of the problematics of the life quality of patients suffering from arrhythmia when this is not only a medical problem but it also influences patient´s mental and social well-being. The very important element which influences the successful cooperation of the arrhythmia patient and the doctor is the nurse who thanks to the emphatic attitude helps to build the faith in the good results of the medication - recovery and keeping the life quality. Using the conceptual framework in nursing, specifically during the treatment of arrhythmia patients helps to provide individualized nursing care and achieving improvement of the quality of the care provided and also the patient´s satisfaction. Keywords: kvalita života; arytmie; pacient; ošetřovatelský model Imogene Kingové; life quality; arrhythmia; patient; nursing model of care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kvalita života pacientů s arytmií

Cílem předložené práce je zmapovat vliv srdeční arytmie na kvalitu života pacientů a možnosti využití koncepčního modelu Imogene Kingové do ošetřovatelské péče u pacienta s arytmií. Naplnění ...

CHLOUBOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Porodní a poporodní bolest
FILAUSOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Cílem předkládané práce bylo zmapovat bolest u žen během porodu a po porodu v závislosti na věku, počtu porodů, absolvování prenatálního kurzu a satisfakci rodiček. Dalším cílem bylo zjistit vliv interpersonálních vztahů během hospitalizace rodičky na její vnímání bolesti. Metodika: Stanovené cíle byly dosaženy kvantitativním výzkumným šetřením provedeným v nemocnicích Jihočeského kraje za využití dotazníku, který se skládal ze dvou částí. První část obsahovala dotazník vlastní konstrukce a druhá část obsahovala standardizovaný dotazník PCS týkající se katastrofizace bolesti. Dotazník vyplňovaly ženy po vaginálním porodu v odstupu 48 - 72 hodin po porodu. Výsledky: Výzkumný soubor tvořilo 635 žen rodících v porodnicích Jihočeského kraje. Průměrný věk respondentek byl 29,7 let. 49,1 % žen bylo rodících poprvé a 50,9 % žen rodilo podruhé a více. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že věk rodičky neovlivňuje vnímání bolesti při porodu, naproti tomu bolest v poporodním období se se zvyšujícím věkem rodiček snižuje. Parita žen vnímání bolesti při porodu ovlivňuje. Ženy, které rodily poprvé, uváděly větší bolest než ženy vícerodičky. Absolvování prenatálního kurzu neprokázalo žádný vztah v souvislosti s bolestí v průběhu porodu. Avšak informace získané v prenatálním kurzu se ukázaly jako přínosné pro hodnocení bolesti po porodu, neboť respondentky absolvující tento kurz uváděly nižší bolest v poporodním období. Ke statisticky významným faktorům, které ženy uvedly jako nejvíce pomáhající v překonávání bolesti, patří podpora porodní asistentky, komunikace s porodní asistentkou, pobyt ve sprše, podpora lékaře a komunikace s ním, vzájemné chování zdravotnického personálu a prostředí porodního sálu. Nejméně spokojené s porodem byly ženy, které využily farmakologické metody tišení bolesti. Ženy s uváděnou nižší bolestí v průběhu porodu popisovaly větší spokojenost s porodem. Vnímaní bolesti při porodu ovlivňují i interpersonální vztahy v dané porodnici, oproti tomu tyto vztahy nijak neovlivňují hodnocení bolesti u žen v poporodním období. Závěr: Práce poskytuje pohled na problematiku bolesti v průběhu porodu a po porodu. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá důležitost role porodní asistentky i lékaře v péči o ženu v tomto pro ni nelehkém období. Porodní asistentka bolest nejenom hodnotí, ale nabízí i možnosti tišení bolesti a svým chováním může tuto bolest ovlivnit. The objective of the work I am hereby presenting was to map pain by women during and after delivery with regards to age, number of births, attendance in prenatal courses and satisfaction of women in labour. The secondary objective was to find out the influence of interpersonal relationships during the hospitalization of the woman in labour and her perception of pain. Methodology: The set-up goals were accomplished through a quantitative research carried out in hospitals across the South Bohemian region with the use of a questionnaire consisting of two parts. The first part included a questionnaire of my own construction and the second part involved a standardized PCS questionnaire dealing with catastrophization of pain. The questionnaire was filled in by women after vaginal delivery with an interval of 48 - 72 hours after birth. Results: The testing sample involved 635 women giving birth in maternity hospitals in South Bohemian region. The average age of the respondents was 29,7. 49,1 % were primiparas and 50,9 % were women giving birth for the second or several times. The results of the research showed that the age of the woman in labour does not affect the perception of pain during the delivery, on the contrary the post-labour pain decreases with the increasing age of women in labour. Primiparas stated bigger pain than women who were giving births for several times. Undergoing the prenatal course did not prove any relationship with regards to pain during the labour. On the contrary the information they had gained in the prenatal course were proved to be beneficial for the evaluation of post-labour pain as respondents who participated in these courses stated lower level of pain in post-labour period. Statistically significant factors that respondents stated as the most helping in relieving pain, was the support of the midwife, communication with the midwife, staying in the shower, support of the doctor and communication with him/her, interpersonal relationships of the medical staff and the environment of the delivery room. The least satisfied with their delivery were women that used pharmacological treatment for reduction of pain. Women with lower stated labour pain described greater satisfaction with birth. The perception of pain during the delivery is influenced also with the interpersonal relationship at that given maternity hospital, on the contrary these relationships do not affect the evaluation of pain in the post-labour period. Conclusion: This thesis provides a view at the problematics of pain during and after delivery. The results of the research showed the important role of the midwife as well as the doctor's role in the process of care of woman in this uneasy period. The midwife not only evaluates the pain, but also offers the possibility of pain relieve and her behaviour can influence this pain. Keywords: bolest; porod; porodní asistence; porodní asistentka; žena; pain; childbirth; midwife; midwifery; woman Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porodní a poporodní bolest

Cílem předkládané práce bylo zmapovat bolest u žen během porodu a po porodu v závislosti na věku, počtu porodů, absolvování prenatálního kurzu a satisfakci rodiček. Dalším cílem bylo zjistit vliv ...

FILAUSOVÁ, Drahomíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases