Number of found documents: 19176
Published from to

Essays on Information Economics
Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
2018 - English
In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of unknown quality when consumers are boundedly rational. When consumers fail to take into account that past reviewers self-select into purchases, a monopolist may manipulate the posterior beliefs of consumers who observe the reviews, because the product price determines the self-selection bias. The monopolist will charge a relatively high price because the positive selection of the early adopters increases the quality reported in the reviews. In the second chapter, we study a game between a sender and a receiver in a framework of Bayesian persuasion. A sender choosing a signal to be disclosed to a receiver can often influence the receiver's actions. Is persuasion more difficult when the receiver has additional information sources? Does the receiver benefit from having the additional sources? We extend a Bayesian persuasion model to a receiver's acquisition of costly information. The game can be solved as a standard Bayesian persuasion model under an additional constraint: the receiver never gathers her own costly information. The `threat' of learning hurts the sender. However, the resulting outcome can also... V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení... Available in a digital repository NRGL
Essays on Information Economics

In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of ...

Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
Univerzita Karlova, 2018

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak
ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
2018 - Czech
Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později doplněna o stanovení dalších psychofarmak. Další část dizertační práce se zabývá identifikaci metabolitů agomelatinu ve vzorcích lidských hepatocytů a v pacientských vzorcích krve a moči pomocí QTOF-MS. This dissertation thesis is focused on the development of methods for the determination of selected psychoactive drugs in human serum. The requirements for the analysis of specific psychopharmaceuticals are based on the requirement of the Department of Clinical Pharmacology at the University Hospital Ostrava. The developed methods were used in clinical practice for the quantification of 12 psychotropic drugs and one metabolite in human serum. Another part of the doctoral thesis focused on the identification of metabolites of agomelatine in human hepatocytes. We used this method for the identification of agomelatine metabolites in patient blood and urine samples. Keywords: antipsychotika; antidepresiva; psychofarmaka; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; biologické vzorky; krev; stanovení; validace metody agomelatin; metabolismus; identifikace; antipsychotics; antidepressants; psychotropic drug; liquid chromatography; mass spektrometry; biological samples; blood; urine; quantification; validation of method; agomelatine; metabolism; identification Available in digital repository of UPOL.
Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak

Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později ...

ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Duše předmětu a tělo modlitby aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Sóka Gakkai International
TLČIMUKOVÁ, Petra; LUŽNÝ, Dušan; LUŽNÝ, Dušan
2018 - Czech
Dizertační práce je případovou studií představující dlouhodobý autorský etnograficky orientovaný výzkum mezinárodní buddhistické organizace Sóka Gakkai International (SGI). Zabývá se otázkou vztahu materiálního a nemateriálního, jejich prvenstvím a aktérstvím, a možnostmi výzkumu materiálních a nemateriálních složek náboženství v sociologii. Navazuje na kritiku modernistického paradigmatu a výzkumu náboženství v sociálních vědách, představenou v dílech Harmana, Lawa, Fitgeralda a Latoura. V metodologické poloze čerpá z díla Bruno Latoura a jím představené teorie aktér-sítí, etnografie orientované na předmět, pro níž využívá konceptu ikonoklaše a faktiše. Tento přístup aplikuje ve výzkumu, který se zaměřuje na klíčovou dvojici materiální a nemateriální složky buddhistické praxe v organizaci SGI fráze daimoku a svitku nazývaném Gohonzon. V etnografické části dizertační práce představuje základní informace o SGI se zaměřením na situaci v České republice, kde probíhala velká část terénního výzkumu, nicméně v souladu se zvoleným metodologickým přístupem a transnacionálními životy autorky i zkoumaných využívá i dat získaných v zahraničí. Na příkladu základní rituální praktiky opakování fráze daimoku před Gohonzonem v této části dizertační práce řeší sociologické kontroverze týkající se způsobu formování skupiny, povahy aktérství a předmětu. Sleduje přitom procesy vznikání a zanikání vazeb mezi přítomnými prvky, otevírá tzv. černé skříňky SGI, zkoumá způsoby ustavování nových koncepcí fyzického a duchovního prostřednictvím proměn Gohonzonu. Vzhledem k výsledkům práce autorka nejen podporuje posun od metodologického nacionalismu k metodologickému transnacionalismu, ale také navrhuje posun od metodologického individualismu k metodologickému elementarismu. Na závěr práce hodnotí vlastní přínos v oblasti sociologického výzkumu SGI a sociologie náboženství obecně, přičemž také vyhodnocuje výzkumné závěry ve vztahu k současné diskuzi o možnostech výzkumu náboženství v sociálních vědách. Based on long-term original ethnographical research the Dissertation Thesis presents a case study of the international Buddhist organization Soka Gakkai International (SGI). It focuses on the relationship between the material and immaterial, their primacy and agency, and deals with the question of how to study the material and immaterial elements of religion in sociology. It builds upon the critique of the modernist paradigm and related research of religion in social sciences as presented by Harman, Law, Fitzgerald and Latour. The methodology draws on the approach of Actor-Network Theory as presented by Bruno Latour, the object-oriented ethnography for the sake of which it borrows the concept of iconoclash and factish. It applies this approach to the research where it focuses on the key counterparts which represent the material and immaterial elements in the Buddhist praxis of SGI the phrase daimoku and the scroll called Gohonzon. The ethnographical part presents the basic information on SGI with a special focus on the situation in the Czech Republic. The major part of the field research was conducted in the Czech Republic, however, in correspondence with the methodology and due to the transnational lives of the researcher and those researched, the data from abroad is also taken into account. The majority of the ethnographical part looks at the sociological controversies concerning the group's formation, agency and the character of objects where it uses the central ritual practice of daimoku chanting in front of Gohonzon as a medium for acquiring knowledge. It offers a description of how new conceptualizations of the physical come into existence and disappear again during the transformations of Gohonzon, and opens the so called black-boxes of SGI. Considering the research outcomes the author's approach supports the move away from methodological nationalism toward methodological transnationalism. Further, it proposes a turn away from methodological individualism toward methodological elementarism. The Dissertation Thesis concludes by pointing out the original contribution of the work to the sociological research of SGI and sociology of religion in general. It places the reflections of the research process and research findings within the current discussion on the sociology of religion. Keywords: daimoku; faktiš; Gohonzon; ikonoklaš; materiální; nemateriální; sociologie náboženství; Sóka Gakkai International; teorie aktér-sítí; Actor-Network Theory; daimoku; factish; Gohonzon; iconoclash; material; immaterial; sociology of religion; Soka Gakkai International Available in digital repository of UPOL.
Duše předmětu a tělo modlitby aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Sóka Gakkai International

Dizertační práce je případovou studií představující dlouhodobý autorský etnograficky orientovaný výzkum mezinárodní buddhistické organizace Sóka Gakkai International (SGI). Zabývá se otázkou vztahu ...

TLČIMUKOVÁ, Petra; LUŽNÝ, Dušan; LUŽNÝ, Dušan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support
Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
2018 - English
Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)) on tissue microcirculation. Methods and results: Two separate studies were designed. Microcirculation was monitored sublingually by a recent Sidestream Dark Field (SDF) technique and its parameters were evaluated offline, separately for small (of diameter ≤ 20µm) and other vessels. In order to monitor microcirculation during cardiac arrest (CA) and resuscitation (CPR) an experimental pig model was used; eighteen pigs were commenced to 3 minutes of untreated CA and subsequent 5 minutes of mechanical CPR. During CA the microcirculatory parameters deteriorated, in CPR they improved and reached 59 - 85 % of the prearrest values. The microcirculatory variables correlated neither to parameters of systemic circulation (mean arterial blood pressure and carotid blood flow) nor to lactate. In the second, clinical, study the sublingual microcirculation was monitored 29 (± 17) hours after the CA onset in 15 patients, who were after unsuccessful conventional CPR rescued by ECMO. In comparison to healthy (sex and age matched) volunteers, the patients showed mild but... Úvod: Cílem této dizertační práce je popsat změny mikrocirkulace, ke kterým dochází při srdeční zástavě, a zkoumat vliv jednotlivých oběhových podpor v léčbě srdeční zástavy (tj. mechanizované srdeční masáže a oběhové podpory mimotělní membránovou oxygenací (ECMO)) na periferní tkáňovou mikrocirkulaci. Metody a výsledky: Byly navrženy 2 samostatné studie. Mikrocirkulace byla měřena sublingválně metodou Sidestream Dark Field (SDF) imaging a její parametry byly vyhodnoceny zvlášť pro malé cévy (s průměrem ≤ 20 µm) a ostatní cévy. Pro monitoring změn mikrocirkulace během srdeční zástavy (SZ) a resuscitace (KPR) jsme využili experimentální prasečí model. U 18 prasat jsme navodili 3 minuty trvající neléčenou SZ následovanou 5 minutami mechanizované KPR. Parametry mikrocirkulace se postupně zhoršovaly během neléčené SZ a po zahájení KPR vystoupaly na 59 - 85% oproti klidovému stavu. Parametry mikrocirkulace nekorelovaly s parametry systémové cirkulace (středním arteriálním tlakem a průtokem krve v karotidě) ani s laktátem. Druhá, klinická, studie sledovala mikrocirkulaci u pacientů po SZ, kteří byli po neúspěšné konvenční KPR resuscitováni pomocí ECMO. Zahrnuto bylo 15 pacientů 29 (± 17) hod od kolapsu a 12 zdravých dobrovolníků (pohlavím a věkem srovnatelných s pacienty). Pacienti měli v porovnání s... Keywords: mikrocirkulace; srdeční zástava; Sidestream Dark Field; KPR; ECMO; microcirculation; cardiac arrest; Sidestream Dark Field imaging; CPR; ECMO Available in a digital repository NRGL
Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support

Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and ...

Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
Univerzita Karlova, 2018

Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
2018 - Russian
Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná frazeologická věda disponuje značnými vědeckými zkušenostmi, které spočívají ve vytvoření určitých tendencí v analýze jednotek: fungování a pragmatika frazeologických jednotek je zkoumána ve vztahu k obecným problémům frazeologie (V. N. Telija, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko a další), ve vztahu ke studiu frazeologické variability a okazionality (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Ju. Tretjakova a další), ve vztahu k lexikografickému zachycení ustálených slovních spojení (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, L. Stěpanova a další), ve vztahu k roli frazeologických jednotek ve vytváření (formování) textů, žánrů, diskurzu, ideostylů (V. M. Mokienko , M. A. Fokina, O. V. Lomakina a další). Nehledě na značné množství prací věnovaných roli frazeologických jednotek v různých textech a diskurzech a také internetu jako novému komunikačnímu a lingvistickému jevu, není dosud problém fungování ruské frazeologie v internetovém diskurzu plně prozkoumán. Až dosud jsou bádání omezována pouze na otázky formování a pragmatiky lexikálně-frazeologického korpusu počítačového subjazyka anebo na problémy frazeologie mající svůj původ bezprostředně v internetu (V. F. Chajdarova, N. K. Jeremina). Tedy fungování ruské frazeologie v internetu v celé její funkční různorodosti nebylo dosud analyzováno. To určuje aktuálnost našeho výzkumu spojenou s nutností ucelené analýzy fungování ruských frazeologických jednotek v textech virtuální komunikace, pragmatických aspektů jejich aktualizace a jejich úlohy ve formování charakteristik internetového diskurzu. Objektem výzkumu jsou ruské frazeologické jednotky , které fungují v internetu, předmětem výzkumu jsou pak funkční aspekty jejich textové realizace v ruskojazyčném internetovém diskurzu, včetně jejich pragmatického a transformačního potenciálu. Cíl disertační práce spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických jednotek v internetovém diskurzu a také v popisu a analýze funkčních specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek, včetně schopnosti jejich frazeologického modelování a diskurzivních proměn ruských frazeologismů v internetu. Struktura a objem práce jsou určeny cílem výzkumu, vytyčenými úkoly a zásadou jejich postupného řešení. Disertační práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v češtině a angličtině a čítá 248 stran. Seznam literatury zahrnuje 25 položek internetových materiálových zdrojů a 329 položek odborné literatury v ruštině, češtině a angličtině. The problem of functioning and pragmatic potential of phraseological units of the Russian language is becoming one of the important topics of modern phraseology. At the same time, we can say that has been accumulated the considerable scientific experience, which is expressed in the formation of specific trends in analysis. The functioning and pragmatic features of phraseological units are studied in relation with the general problems of phraseology (A. N. Telia, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko, etc.), in connection with the study of phraseological modification and its variational character (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Yu. Tretyakova, etc.), in correlation with lexicography (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, L. I. Stepanova, etc.) and with the role of idioms in the formation of texts, genres, discourses and the individual writer's manner (V. M. Mokienko, M. A. Fokina, O. V. Lomakina, etc.). Despite of the significant number of scientific works devoted both to the role of phraseological units in various texts and discourses, and to the Internet as a new communicative and linguistic phenomenon, the problem of the functioning of Russian phraseology in Internet discourse has not yet been fully studied. This problem has so far been limited to works, dedicated to the formation and pragmatics of the lexical and phraseological corpus of the computer sublanguage or the phraseology of the "network" origin (V. F. Khaidarova, N. K. Eremina). At the same time, the functioning of Russian phraseology on the Internet in all its functional diversity has not yet been considered. This determines the relevance of our research related to the necessity of a systemic review of the functioning of Russian phraseological units in the texts of virtual communication, the pragmatic aspects of their actualization and their role in creating the important characteristics of the Internet discourse. The object of the research is the Russian phraseological units functioning on the Internet, and the subject of the research is the functional aspects of their textual realization in the Russian-language Internet discourse, including their pragmatic and transformative features. The purpose of the dissertation research is to identify the main functions of Russian phraseology in the Internet discourse, as well as to describe the main functional features and aspects of contextual realization of phraseological units, including phraseological modelling and discourse variation of Russian phraseology in the Internet. The structure and content of the thesis is determined by the purpose of the research, its problems and the principle of their phased solution. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and two summaries in Czech and English languages with a total volume of 247 pages. References include 25 names of sites (sources of material) and 329 titles of scientific literature in Russian, English and Czech languages. Keywords: phraseology; phraseological unit; discourse of Internet; Russian language; function Available in digital repository of UPOL.
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty

Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná ...

DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Jouzová, Lada; Hůrka, Petr; Štangová, Věra; Tröster, Petr
2018 - Czech
1 Principle of flexicurity in legal regulation of transfer of rights and obligations from the employment-law relations Abstract In her PhD thesis, the author deals with the legal regulation of transfer of rights and obligations arising from employment-law relations in the Czech Republic, in the context of the European union law, from the point of view of the concept of flexicurity in the employment-law relations. This concept includes, on the one hand, elements of flexibility in the realization of employment-law relations, and, on the other hand, security (protection) of employees in these relations which is manifested in particular by the transfer of rights and obligations from their employment-law relations to the new employer itself. At present, when changes in the employers' organizational structure, transfers of activities or tasks, mergers, the purchase of a business or a business lease, but also so called outsourcing, insourcing, and change of suppliers are becoming more and more common in companies, the issue of change of the employer, and consequently, safeguarding and protection of the rights of employees, in particular safeguarding of their employment-law relations, is becoming more up to date. Protection of employees' rights during the transfers of undertakings and businesses is one of the... 1 Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Ve své disertační práci se autorka věnuje právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v ČR, v kontextu práva Evropské unie, a to z hlediska konceptu flexijistoty (flexicurity) v pracovněprávních vztazích. Tento koncept v sobě zahrnuje na jedné straně prvky flexibility při realizaci pracovněprávních vztahů a na druhé straně ochranu zaměstnanců v těchto vztazích, která se projevuje zejména vlastním přechodem práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů k novému zaměstnavateli. V současné době, kdy změny v organizační struktuře zaměstnavatelů, převody činností nebo úkolů, fúze, koupě, pacht závodu, ale i tzv. outsourcing, insourcing a změna dodavatelů se u firem a společností stávají stále častěji běžnou záležitostí, problematika změny zaměstnavatele, a v důsledku toho zachování a ochrany práv zaměstnanců, zejména zachování jejich pracovněprávních vztahů, nabývá na aktuálnosti. Ochrana práv zaměstnanců při převodech podniků a závodů je jedním z pilířů evropského pracovního práva. V této souvislosti vyvstává tedy otázka přechodu práv a povinností dotčených zaměstnanců z jejich pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele. Důsledky výše uvedených změn na straně zaměstnavatele jsou... Keywords: pracovní právo; zákoník práce; flexijistota; směrnice o přechodu; přechod práv a povinností; zachování práv; převod činnosti; převod podniku; hospodářská jednotka; employment law; Labour Code; flexicurity; directive on the transfer; transfer of rights and obligations; safeguarding of rights; transfer of activity; transfer of undertaking; economic entity Available in a digital repository NRGL
Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

1 Principle of flexicurity in legal regulation of transfer of rights and obligations from the employment-law relations Abstract In her PhD thesis, the author deals with the legal regulation of ...

Jouzová, Lada; Hůrka, Petr; Štangová, Věra; Tröster, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Evoluční procesy podmiňující diverzifikaci rostlin v tropických Andách
Aparicio Vásquez, Diana Libeth; Sklenář, Petr; Hughes, Colin; Šmarda, Petr
2018 - English
The highlands in the northern Andes, which are known as the páramo, are recognized worldwide for their unique and species-rich flora. Many páramo plant groups underwent radiations, which have been shown to be very recent and outstandingly fast. These radiations have usually been linked to (1) the uplift of the northern Andes, which provided new ecological opportunities in the highlands that originated in this process, (2) Quaternary climate change that produced range shifts of the páramo, resulting in periods of páramo contraction and isolation, during cold periods, and periods of páramo expansion and connection, during warm periods (3) the Andean physiographical and ecological heterogeneity, which provides extent oppornuties for isolation and for ecological divergence. In spite of increasing research efforts to understand the evolution of the páramo flora, the actual processes underlying species diversification remain unclear. The main aim of this thesis is to contribute to the understanding of these processes. We use three different approaches in two different study systems: (1) A population genetics approach, which remains rare among páramo plant studies, focuses on three páramo Lupinus species (Lupinus alopecuroides, L. nubigenus, L. microphyllus). These species belong to one of the best... Vysoké horské polohy severních And, známé jako páramo, jsou celosvětově proslulé svojí jedinečnou, druhově bohatou květenou. Řada skupin rostlin párama prodělala velmi nedávnou a výjimečně rychlou radiaci. Tyto radiace bývají dávány do souvislosti s: (1) orogenezí severních And, jejímž důsledkem byly nově vytvářené proměnlivé ekologické podmínky, (2) čtvrtohorními změnami klimatu, které zapříčinily výškové posuny párama, tj. kontrakci a izolaci jednotlivých oblastí v chladných obdobích a naopak jejich expanzi a vzájemné propojování v teplých obdobích, (3) fyziografií a ekologickou heterogenitou And, které nabízejí široké možnosti pro geografickou izolaci a ekologickou diferenciaci. Přes stále intenzivnější výzkum, který se zabývá otázkami evoluce páramové květeny, zůstávají vlastní procesy podmiňující diverzifikaci druhů jen málo známé. Hlavním cílem této disertační práce je přispět k poznání těchto procesů s použitím třech rozdílných přístupů u dvou studovaných systémů. (1) Populačně-genetický přístup, který byl u páramových skupin rostlin dosud použit jen vzácně, se zaměřuje na tři druhy rodu Lupinus (Lupinus alopecuroides, L. nubigenus, L. microphyllus). Tyto druhy náleží do jedné z nejlépe zdokumentovaných radiací u páramových skupin rostlin, tj. radiace andských vlčích bobů, a zároveň... Keywords: diversifikace rostlin; evoluční procesy; páramo; Andy; plant diversification; evolutionary processes; páramo; Andes Available in a digital repository NRGL
Evoluční procesy podmiňující diverzifikaci rostlin v tropických Andách

The highlands in the northern Andes, which are known as the páramo, are recognized worldwide for their unique and species-rich flora. Many páramo plant groups underwent radiations, which have been ...

Aparicio Vásquez, Diana Libeth; Sklenář, Petr; Hughes, Colin; Šmarda, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Jazyk českých knih historiografických zápisků "dlouhého" 18. století
Timofeev, Dmitriy; Andrlová Fidlerová, Alena; Komárek, Karel; Dittmann, Robert
2018 - Czech
Keywords "Long" 18th century; 18th century; Baroque; Enlightenment; Czech National Revival; history of Czech language; development of Czech language; Czech language in the Baroque period; Czech language in the times of the Czech National Revival; Czech language in the "long" 18th century; manuscript; scribe's usage; cultural Czech language; books of historiographic records; historiography; "folk chronicles"; gramatography; grammar books; Baroque stylistics; Baroque rhetoric; history of spelling; development of spelling; history of phonetics; development of phonetics; history of morphology; development of morphology; development of the lexis; Chlumec nad Cidlinou; Kutná Hora; Milčice; Nové Strašecí; Pelhřimov; Roudnice nad Labem; František Šolc; Vojtěch Kegler; František Jan Vavák; Filip Ignác Dremsa; Antonín Štěpán; Vojtěch Jílek; Václav Preinhelter. Abstract The traditional view describing Czech literary works written in the period from the late 17th century to the end of 18th century as signs of decline in the level of Czech language and literature has been successfully overcome by linguists over the past few decades. However, most papers covering the topic were focused on prints; handwritten sources are being analysed marginally and unsystematically. The aim of this dissertation is to provide a more... Klíčová slova "Dlouhé" 18. století; 18. století; baroko; osvícenství; české národní obrození; dějiny češtiny; vývoj češtiny; barokní čeština; obrozenecká čeština; čeština "dlouhého" 18. století; rukopis; písařský úzus; kulturní čeština; knihy historiografických zápisků; historiografie; "lidové kroniky"; gramatografie; mluvnice; barokní stylistika; barokní rétorika; dějiny pravopisu; vývoj pravopisu; dějiny hláskosloví; vývoj hláskosloví; dějiny tvarosloví; vývoj tvarosloví; vývoj lexika; Chlumec nad Cidlinou; Kutná Hora; Milčice; Nové Strašecí; Pelhřimov; Roudnice nad Labem; František Šolc; Vojtěch Kegler; František Jan Vavák; Filip Ignác Dremsa; Antonín Štěpán; Vojtěch Jílek; Václav Preinhelter. Abstrakt Lingvistické bádání zejména posledních desetiletí prokázalo neopodstatněnost staršího názoru, že česky psaná díla vznikající od druhé poloviny 17. století do konce 18. století byla projevem úpadku českého jazyka a literatury. Většina odborných studií ovšem analyzovala tištěné památky; rukopisné prameny se zkoumaly spíše okrajově a nesoustavně. Cílem této disertační práce je předložit podrobnější obraz jazykového úzu v původních rukopisných dílech vzniklých v průběhu "dlouhého" 18. století. Těžištěm práce je lingvistický rozbor sedmi rukopisných knih historiografických zápisků: Některých památek Františka... Keywords: "dlouhé" 18. století|18. století|baroko|osvícenství|dějiny češtiny|vývoj češtiny|barokní čeština|čeština "dlouhého" 18. století|rukopis|písařský úzus|kulturní čeština|knihy historiografických zápisků|historiografie|gramatografie|mluvnice|barokní rétorika|dějiny pravopisu|vývoj pravopisu|dějiny hláskosloví|vývoj hláskosloví|dějiny tvarosloví|vývoj tvarosloví|vývoj lexika; "long" 18th century|18th century|Baroque|Enlightenment|history of Czech language|development of Czech language|Czech language in the Baroque period|Czech language in the "long" 18th century|manuscript|scribe's usage|cultural Czech language|books of historiographic records|historiography|gramatography|grammar books|Baroque rhetoric|history of spelling|development of spelling|history of phonetics|development of phonetics|history of morphology|development of morphology|development of the lexis Available in a digital repository NRGL
Jazyk českých knih historiografických zápisků "dlouhého" 18. století

Keywords "Long" 18th century; 18th century; Baroque; Enlightenment; Czech National Revival; history of Czech language; development of Czech language; Czech language in the Baroque period; Czech ...

Timofeev, Dmitriy; Andrlová Fidlerová, Alena; Komárek, Karel; Dittmann, Robert
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Sports Economics
Janhuba, Radek; Hanousek, Jan; Humphreys, Brad; Rees, Daniel
2018 - English
In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), the study uses an ordered logit model to estimate the effects of the local college football team's wins and losses on the life satisfaction of local citizens. The analysis suggests that unexpected wins have positive effects on life satisfaction. The results are driven entirely by games played at the home stadium, indicating that the impacts of emotional shocks are larger if the experience is shared with other fans. Moreover, the effects increase with the size of the stadium relative to the local population, suggesting that social context is likely to be the underlying factor. Surprisingly, no effects are found for cases of unexpected losses. The second chapter examines the relationship between the number of on-field officials and committed fouls, a phenomenon connected to the economics of crime. Economists have found mixed evidence on what happens when the number of police increases. On one hand, more law enforcers means a higher probability of detecting a crime, which is known as the monitoring effect. On the other hand, criminals incorporate the increase into their decision-making... První kapitola zkoumá roli emocionálních šoků na subjektivní ohodnocení blahobytu občanů a to, jakou roli v prožívání těchto šoků hraje společenský kontext. Studie využívá data z dotazníkového šetření Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a pomocí pořádkového logitu odhaduje efekty výsledků lokálního fotbalového týmu na spokojenost se životem místních obyvatel. Výsledky ukazují, že neočekávané výhry mají na spokojenost se životem pozitivní efekt. Výsledky jsou plně hnány zápasy hranými na domácím stadionu, což ukazuje, že efekty emocionálních šoků jsou silnější, pokud jsou prožívány společně s ostatními fanoušky. Toto zjištění je podpořeno tím, že je efekt rostoucí v relativní velikosti stadionu oproti počtu místních obyvatel. Překvapivým výsledkem je zjištění, že neexistuje žádný efekt neočekávaných proher. Ve druhé kapitole zkoumáme vztah mezi počtem rozhodčích a faulů, což je vztah dotýkající se ekonomie kriminality. Ekonomové doposud našli nejednoznačné výsledky při zkoumání vlivu počtu policistů na spáchané přestupky. Na jednu stranu zvýšená koncentrace policistů zvyšuje pravděpodobnost odhalení porušení zákona, což je označováno jako monitorovací efekt. Na druhou stranu potenciální zločinci tento nárůst zohlední do svého rozhodování a můžou tak ve výsledku páchat méně přestupků, což je... Available in a digital repository NRGL
Essays on Sports Economics

In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor ...

Janhuba, Radek; Hanousek, Jan; Humphreys, Brad; Rees, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin
Pitra, Tomáš; Hora, Milan; Fedorko, Michal; Weibl, Peter
2018 - Czech
Aim: To quantify the occurrence of cystic tumours of the kidney in a population of patients with tumour of the kidney. Other goals of this study were to compare results of imaging studies with the results of final histology, to evaluate malignity rate in each Bosniak group and to evaluate the options of surgical treatment of cystic tumours of the kidney. The emphasis was placed to determine the benefits of magnetic resonance imaging in the diagnostic algorithm of cystic tumours of the kidney. Material and methods: All patients, who underwent surgery for the tumour of the kidney or cystic lesion of the kidney at our department in the time period 2009-17 were evaluated and patients with radiologically described cystic lesion of the kidney were included in the cohort. Lesions were classified according to CT imaging in the Bosniak categories. The unclear findings were in clinical study consulted with the radiologist. In case of uncertainties, MRI was indicated. Histological classification of all neoplasias was done according to the WHO classification 2016. The cohort of cystic lesions (n=247) was stratified into two groups. Categories Bosniak I-IIF (n=115), which were treated surgically not for suspicion of the malignity, but because of the size, localisation, clinical manifestation or were solved... Cíl: Kvantifikovat výskyt cystických nádorů ledvin v celkové populaci pacientů s nádory ledvin, komparovat výsledky zobrazovacích vyšetření s definitivní histologií, zhodnotit frekvenci výskytu maligních lézí v jednotlivých kategoriích dle Bosniaka a zhodnotit možnosti operační léčby cystických renálních tumorů. Determinovat přínos využití magnetické rezonance v diagnostickém algoritmu cystických lézí ledvin. Materiál a metody: Byli vyhledáni a opětovně hodnoceni všichni pacienti léčení chirurgicky na Urologické klinice FN Plzeň pro renální tumor či cystickou lézi ledvin v letech 2009-17. Z celkového souboru byli vyčleněni pacienti s cystickou renální lézí (úvodně detekovanou radiologicky), u nichž byly následně standardizovaně přezkoumány výsledky zobrazovacích vyšetření a histologický nález. Ve standardním diagnosticko-léčebném algoritmu jsou léze radiologicky klasifikovány dle Bosniaka (na základě CT). U nejasných nálezů bylo v rámci klinické studie doplněno vyšetření MR. Všechny neoplásie byly při zpracování výsledků histologicky reklasifikovány dle recentní WHO klasifikace nádorů ledvin z roku 2016. Vlastní soubor cystických lézí (n=247) byl následně stratifikován do dvou podsouborů. Kategorie Bosniak I-IIF (n=115), které byly operačně řešeny nikoliv z důvodu podezření na přítomnost malignity,... Available in a digital repository NRGL
Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin

Aim: To quantify the occurrence of cystic tumours of the kidney in a population of patients with tumour of the kidney. Other goals of this study were to compare results of imaging studies with the ...

Pitra, Tomáš; Hora, Milan; Fedorko, Michal; Weibl, Peter
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases