Number of found documents: 27019
Published from to

Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století
Šalak, Boris; Malý, Karel; Kindl, Vladimír; Vojáček, Ladislav
2017 - Czech
The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century The main aim of this thesis is a description of the organization of the judiciary in Austria (Cisleithania) in the second half of the 19th century and its position in the broader European context. The revolution of 1848 dramatically affected the organization of the judiciary. In 1850 in some territories of the monarchy a new system of ordinary courts was activated which replaced the old system of pre-March. The new system was fully put under state control and separated from the administration at all levels. Despite the fact that this new structure was notably changed in the next half-century, the basic principles of the organization (with certain exception of the years 1855 to 1867) have not changed much. Other milestones in the development are the years 1854/1855 (the so-called Bach reorganization of the judiciary), the years 1867/1868 (the adoption of the December Constitution and application of certain principles contained therein), the years 1873/1874 (the adoption of the new Criminal Procedure Code and the beginning of its efficiency) and finally the years 1895-1898, when the reform of civil procedure and judicial organization took place. Austrian judicial system in the form it had assumed at the beginning of the last... Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století Hlavním cílem této práce je popis organizace soudnictví v Rakousku (Předlitavsku) v 19. století a jeho zasazení do širšího evropského kontextu. Zásadní revoluční události roku 1848 se výrazně dotkly i organizace soudnictví. Roku 1850 došlo v některých zemích monarchie k aktivaci nové soustavy řádných soudů, která nahradila starou soustavu předbřeznovou. Nová soustava byla plně postátněná a oddělená od správy na všech úrovních. Ačkoliv takto formovaná struktura prošla v následujícím půlstoletí několika výraznými proměnami, základní principy organizace se s jistou výjimkou let 1855 až 1867 příliš nezměnily. Dalšími mezníky vývoje jsou léta 1854/1855 spojená s tzv. bachovskou reorganizací justice, léta 1867/1868 charakterizovaná přijetím prosincové ústavy a začátkem aplikace některých principů v ní uvedených, léta 1873/1874 spjatá s přijetím nového trestního řádu a s počátkem jeho účinnosti a konečně léta 1895 až 1898, kdy došlo k reformě civilního řízení i organizace soudnictví. Rakouská soudní soustava v podobě, jakou zaujímala na počátku minulého století, se v českých zemích stala úhelným kamenem organizace soudnictví i po roce 1918. Keywords: soudnictví; právní dějiny; 19. století; judiciary; history of law; 19th century Available in a digital repository NRGL
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století

The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century The main aim of this thesis is a description of the organization of the judiciary in Austria (Cisleithania) in the ...

Šalak, Boris; Malý, Karel; Kindl, Vladimír; Vojáček, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945
Pejskarová, Adéla; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav; Vojáček, Ladislav
2017 - Czech
The aim of my thesis is a detailed analysis of the state finances and treasury in Czechoslovakia during the years 1918 - 1945. If we look at the structure of my thesis, the exordium of my thesis is focused on the general concept of the state finances and after that because the state finances consist of several parts, the chapters are devoted to legal development of these several parts of state finances during the years 1918 - 1938. I mean the area of state budgets, taxes and fees, currency and monetary reform, the formation and activities of the bank of issue, as well as the banking and treasury. The legal development of these individual areas is closed with the chapter devoted to the economic crisis (during the years 1929/30 - 1934), the ways and means of its solution and with next period in history of our state, i.e. the period of rearmament. The second part of my thesis is devoted not only to the common development of all areas of state finances during the Nazi occupation of Czechia, but also to comparison this development with the development of the state finances in Slovak State. The end of my thesis is focused on the development of the state finances after the year 1945 and the monetary reform in 1953 as a comparison to the development in the previous periods. In my thesis I deal not only with the... Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy státních financí a finanční správy v Československu v letech 1918 - 1945. Úvodní část mé práce je nejprve zaměřena na obecný pojem státních financí, a jelikož se státní finance skládají z několika oblastí, následují samostatné kapitoly věnované právnímu vývoji každé této oblasti v letech 1918 - 1938. Jedná se o státní rozpočet, daně a poplatky, měnu a měnovou reformu, vznik a činnost cedulové banky, ostatní banky a finanční správu. Vývoj těchto jednotlivých oblastí je zakončen kapitolou věnovanou hospodářské krizi (probíhající v letech 1929/30 - 1934), způsoby jejího překonání a dále období následujícímu, tj. tzv. období zbrojení. Druhá část práce je věnována nejen společnému vývoji všech těchto oblastí v době nesvobody na území protektorátu, ale i porovnání se samostatným vývojem ve Slovenském státě. Závěrečná část mé práce je zaměřena na vývoj právní úpravy státních financí po roce 1945 a peněžní reformu v roce 1953 jako komparaci k vývoji v předchozím období. Ve své práci se věnuji nejen podrobnému rozboru právních předpisů, které tuto oblast upravovaly a regulovaly, ale zároveň neopomínám širší historické, ekonomické i politické okolnosti, které se promítaly do právní úpravy státních financí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: měnová reforma; finanční správa; cedulová banka; daně a poplatky; státní rozpočet; monetary reform; treasury; bank of issues; taxes and dues; state budget Available in a digital repository NRGL
Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945

The aim of my thesis is a detailed analysis of the state finances and treasury in Czechoslovakia during the years 1918 - 1945. If we look at the structure of my thesis, the exordium of my thesis is ...

Pejskarová, Adéla; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav; Vojáček, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Nebalancované změny v genomu nádorových buněk a jejich úloha v patogenezi onemocnění
Lhotská, Halka; Zemanová, Zuzana; Jarošová, Marie; Kuglík, Petr
2017 - Czech
Malignant transformation of cell is characterized by genomic instability that involves unbalanced changes besides other things. We analyzed genomic aberrations, promoter methylation and mutations of several clinically relevant genes using I-FISH, mFISH, mBAND, CGH array, SNP array, MLPA, MS-MLPA and MS-PCR methods. We focused on two groups of patients well known for frequent appearance of unbalanced changes - patients with malignant brain tumors (gliomas) and patients with myelodyspastic syndromes (MDS). In patients with low grade glioma (WHO grade I - II), the codeletion of 1p/19q (82,6% oligodendrogliomas and oligoastrocytomas), mutation of IDH1/IDH2 genes (87% WHO grade I-II gliomas), copy neutral loss of heterozygozyty of 17p (72,2% astrocytomas) and higher presence of unbalanced aberration in astrocytomas belongs to the most frequent findings. We described yet unpublished methylation of MLH3 gene promoter in 60,9% oligodendrogliomas and in 27,3% astrocytomas. We also observed clonal evolution in patients with recurrent tumors. We studied secondary rearrangements of deleted chromosome 5 in patients with MDS and complex karyotype and we described its most recurrent translocation partners and breakpoints. We observed chromothripsis in 49% of these patients and it was frequently associated with... Genomová nestabilita projevující se mimo jiné přítomností nebalancovaných změn je charakteristickým rysem maligní transformace buňky. Metodami I-FISH, mFISH, mBAND, CGH array, SNP array, MLPA, MS-MLPA a MS-PCR jsme analyzovali genomové aberace, metylační a mutační stav některých klinicky významných genů. Zaměřili jsme se na dvě skupiny nemocných, u kterých se často setkáváme s nebalancovanými změnami - pacienty s maligními mozkovými nádory (gliomy) a nemocné s myelodysplastickými syndromy (MDS). U pacientů s nízkostupňovými gliomy (WHO grade I-II) patřila k nejčastějším nálezům kodelece 1p/19q (82,6 % nemocných s oligodendrogliomy a oligoastrocytomy), mutace IDH1/IDH2 genů (87 % s WHO grade I-II gliomy), získaná UPD 17p (72,2 % pacientů s astrocytomy) a obecně vyšší výskyt nebalancovaných změn u nemocných s astrocytomy. Popsali jsme dosud nepublikovanou metylaci promotoru genu MLH3 u 60,9 % nemocných s oligodendrogliomy a 27,3 % pacientů s astrocytomy. Rovněž jsme sledovali zisk chromosomových aberací u nemocných s recidivujícími nádory. V souboru nemocných s MDS a komplexním karyotypem jsme studovali přestavby deletovaného chromosomu 5 a popsali jsme jeho nejčastější translokační partnery. U 49 % pacientů z tohoto souboru jsme pozorovali znaky chromotripsis spojené s vysokým počtem delecí/... Keywords: molekulární analýza; cytogenetická analýza; maligní mozkové nádory; myelodysplastické syndromy; molecular analysis; cytogenetic analysis; malignant brain tumor; myelodysplastic syndromes Available in a digital repository NRGL
Nebalancované změny v genomu nádorových buněk a jejich úloha v patogenezi onemocnění

Malignant transformation of cell is characterized by genomic instability that involves unbalanced changes besides other things. We analyzed genomic aberrations, promoter methylation and mutations of ...

Lhotská, Halka; Zemanová, Zuzana; Jarošová, Marie; Kuglík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
2017 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
Univerzita Karlova, 2017

Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu
Španihelová, Magda; Svatoňová, Kateřina; Švácha, Rostislav; Heczková, Libuše
2017 - Czech
Magda Španihelová Our (Beautiful, Healthy, Modern and National) Body: Visual Representation of Physical Culture and Sports in the Context of National Identity Formation in the Interwar Czechoslovakia Abstract This PhD thesis describes visual representation of partial aspects of physical culture and sports in interwar Czechoslovakia. The general phenomenon of social affiliation and national identification is critically observed in four central chapters, together with the usage of symbolic figures that are in periodical visual productions exposed as different body types. Aside the Sokol gymnastics club and its' attempt to formulate the national body, the central figure is the wrestler Gustav Frištenský who as the bearer of traditional concepts of health and beauty also represented the responsible modern citizenship. The dancer Milča Mayerová provides the framework for the exposure of dance culture as a characteristic phenomenon of the cultivation of the female body by movement, which enabled the body to mediate and visualise certain processes of modernity. The athlete Zdena Koubková completes the evocation of national bodies with a modern athletic figure of extreme abilities. Hence, this PhD thesis by crossing two thematic axes - visual representation of the body and sports physicality in Czechoslovak... Magda Španihelová Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu Abstrakt Tato práce se zabývá vizuální reprezentací dílčích aspektů fyzické kultury a sportu v meziválečném Československu. Ve čtyřech ústředních kapitolách, a prostřednictvím symbolických postav, které jsou v oblasti dobové vizuální produkce exponovány jako různé tělesné typy, je sledován obecnější fenomén společenské afiliace a národní identifikace. Vedle tělocvičného spolku Sokol a jeho pokusu o formulaci národního těla, je to postava zápasníka Gustava Frištenského jako nositele nejen tradičních obsahů zdraví a krásy, ale také odpovědného moderního občanství. Tanečnice Milča Mayerová poskytuje rámec pro expozici taneční kultury jakožto příznačného dobového fenoménu kultivace ženského těla pohybem, který zároveň zprostředkovává a zviditelňuje určité procesy modernity. Atletka Zdena Koubková završuje evokace národních těl moderní atletickou figurou krajních schopností. Disertační práce tak prostřednictvím křížení dvojí tematické osy - vizuální reprezentace těla a sportovní tělesnosti v československé meziválečné kultuře a procesu národní afiliace - nahlíží na dynamiku tohoto vzájemného vztahu. Diskurzivní analýza dobového... Available in a digital repository NRGL
Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu

Magda Španihelová Our (Beautiful, Healthy, Modern and National) Body: Visual Representation of Physical Culture and Sports in the Context of National Identity Formation in the Interwar Czechoslovakia ...

Španihelová, Magda; Svatoňová, Kateřina; Švácha, Rostislav; Heczková, Libuše
Univerzita Karlova, 2017

Termoregulace mravenců rodu Formica, konflikt jedince versus kolonie
Kadochová, Štěpánka; Frouz, Jan; Dauber, Jens; Domisch, Timo
2017 - English
This thesis deals with thermoregulation in red wood ants, in Formica rufa group. Our aim was to better understand the mechanisms by which red wood ants maintain thermal homeostasis in their nests. Red wood ants are known to keep high and stable temperatures in their nests from spring to autumn. Most emphasis is placed on the role of the nest mound as a solar collector or on a heat production by microbial community present in the nest material. However, some researchers believe that wood ants are able of active nest thermoregulation in which they can affect the nest temperature by behavioural reactions, mainly by sun basking, increased metabolic heat production or heat transport. The thesis consists of three research articles. The first one is focused on the timing of thermoregulation in red wood ants, the second one investigates in more detail one specific aspect of red wood ant thermoregulation - a sun basking behaviour. These two papers provide data from long-term field observations and experiments. The last paper is based on laboratory experiments where we tested a hypothesis resulting from field observations. Thanks to the field research we found out that ant activity (traffic on ant trails) significantly correlates with nest temperature; once the activity decreased the thermal homeostasis... Tato práce se zabývá termoregulací lesních mravenců ze skupiny Formica rufa. Naším cílem bylo lépe porozumět mechanismům, díky kterým lesní mravenci udržují teplotní homeostázu svých hnízd. Lesní mravenci jsou známí tím, že ve svých hnízdech udržují stabilně zvýšenou teplotu od jara do podzimu. Velký význam je tradičně přikládán funkci hnízda coby solárního kolektoru a také produkci tepla mikrobiálním společenstvem přítomným v hnízdním materiálu. Avšak někteří vědci věří, že lesní mravenci jsou schopni aktivní termoregulace, tedy že mohou ovlivňovat hnízdní teplotu svým chováním, jmenovitě sluněním se, zvýšenou metabolickou produkcí nebo přenosem tepla. Tato práce se skládá ze tří výzkumných článků. První se zaměřuje na časování termoregulace u lesních mravenců, druhý studuje podrobněji jeden specifický aspekt termoregulace lesních mravenců - slunící chování. Tyto dva články prezentují data z dlouhodobého terénního výzkumu a experimentů. Poslední článek vychází z laboratorních experimentů, kde jsme testovali hypotézy vzešlé z pozorování v terénu. Díky terénnímu výzkumu jsme zjistili, že aktivita mravenců (počet jedinců jdoucích do mraveniště) signifikantně koreluje s hnízdní teplotou. Jakmile poklesla aktivita mravenců, teplotní homeostáza v hnízdě byla narušena. V souladu se staršími autory jsme... Keywords: lesní mravenci; rod Formica; termoregulace; chování jedince vs skupiny; produkce metabolického tepla; predikční model; analýza přežívání; wod ants; genus Formica; thermoregulation; individual and group behavior; metabolic heat production; predictive model; survival analysis Available in a digital repository NRGL
Termoregulace mravenců rodu Formica, konflikt jedince versus kolonie

This thesis deals with thermoregulation in red wood ants, in Formica rufa group. Our aim was to better understand the mechanisms by which red wood ants maintain thermal homeostasis in their nests. Red ...

Kadochová, Štěpánka; Frouz, Jan; Dauber, Jens; Domisch, Timo
Univerzita Karlova, 2017

Studium nových katalyzátorů pro palivové články s polymerní membránou
Fiala, Roman; Matolín, Vladimír; Bystroň, Tomáš; Napporn, Teko Wilhelmin
2017 - English
Fuel cells are a promising alternate power source of electricity. Despite of sig- nificant improvement that was reached by research throughout recent decades, the technology is not still ready to large scale commercial use. The catalyst of fuel cell (FC) should be still investigated due to fact that the only reliable functional catalyst is Platinum, a noble and expensive metal, which makes the use of this technology not competitive. In this thesis, investigation of Platinum doped ceria catalyst and its modification prepared by physical technique of deposition which is magnetron sputtering is presented. The catalyst was studied using standard sur- face analytic techniques (PES, SEM, AFM, XANES) as well as electrochemical measurement (CV, PEIS). The principal part of this thesis reports direct analyses of catalyst in fuel cell using an individually designed fuel cell test station. Con- sidering the high power density (PD) about 1 W cm−2 and substantially higher specific power per gram of Platinum (SP) 1.6 kW mg−1 in comparison with com- mercial Pt-Ru/Pt-C reference catalyst and additionally the relatively longtime stability, the sputtered Platinum doped cerium oxide based catalyst was found a suitable catalyst for PEM FC. Moreover, possible substitution of Pt and CeO2 by other elements was shown. Beside of... Palivové články jsou slibným alternativním zdrojem elektrické energie. I přes výrazné zlepšení, které bylo dosaženo výzkumem v posledních desetiletích, tech- nologie ještě není připravena pro široké komerční využití. Katalyzátor palivových článků (FC) by měl být stále zkoumán kvůli skutečnosti, že jediným spolehlivým funkčním katalyzátorem je platina, ušlechtilý a drahý kov, což znemožňuje ma- sové použití této technologie. V této práci je prezentován výzkum platinového katalyzátoru dopovaného oxidem ceričitým a jeho modifikace připravované mag- netronovým naprašováním, což je technika fyzikální depozice. Katalyzátor byl studován za použití standardních technik povrchové analýzy (PES, SEM, AFM, XANES) a elektrochemického měření (CV, PEIS). Hlavní část práce popisuje analýzy katalyzátoru přímo v palivových článcích pomocí individuálně navržené testovací stanice. Vzhledem k vysoké hustotě energie (PD) asi 1 W cm−2 a podstatně vyššímu specifickému výkonu na gram platiny (SP) 1,6 kW mg−1 ve srovnání s komerčním referenčním katalyzátorem Pt-Ru / Pt-C a navíc díky rela- tivně dlouhé stabilitě, byl naprašovaný katalyzátor na bázi oxidu ceričitého dopo- vaný platinou shledán jako vhodný katalyzátor pro PEM FC. Navíc byla ukázána možná náhrada Pt a CeO2 jinými prvky. Vedle těchto výsledků byl prezentován návrh... Keywords: PEM FC; elektrochemie; vodíkové hospodářství; PEM FC; electrochemistry; hydrogen Available in a digital repository NRGL
Studium nových katalyzátorů pro palivové články s polymerní membránou

Fuel cells are a promising alternate power source of electricity. Despite of sig- nificant improvement that was reached by research throughout recent decades, the technology is not still ready to ...

Fiala, Roman; Matolín, Vladimír; Bystroň, Tomáš; Napporn, Teko Wilhelmin
Univerzita Karlova, 2017

Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence
Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
2017 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development Parasitic helminths such as tapeworms, flukes or nematodes pose a threat for domestic, farm and wild living animals. Helminths cause significant health problems in animals. Moreover, they cause economical losses to farmers due to production decrease and treatment costs. The treatment with veterinary anthelmintics is still a basic method to fight off helminth infections. However, the long-term use of anthelmintics caused an emergence of resistance to anthelmintics. The increasing incidence of multiresistant strains of many helminth species is the greatest problem. Therefore, research of drug resistance mechanisms became an actual field of study. Increased biotransformation of anthelmintics, transport out of parasite bodies and contact of lower developmental stages with anthelmintics in the environment are some of possible mechanisms that lead to decrease of anthelmintic therapy effectivity and resistance development. The presented thesis focuses on the study of these mechanisms in three helminth... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence Parazitičtí helminti jako jsou tasemnice, motolice nebo oblí červi představují hrozbu pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata. Způsobují jim značné zdravotní problémy a chovatelům působí ekonomické ztráty kvůli poklesu produkce a nákladům na léčbu. Léčba veterinárními anthelmintiky je základní metodou boje proti helmintózám. Ovšem dlouhodobé používání anthelmintik vedlo k vývoji lékové rezistence helmintů. Největším problémem je pak rostoucí výskyt multirezistentních kmenů u řady druhů helmintů. Výzkum mechanismů lékové rezistence helmintů se tak stal velmi aktuálním směrem vědeckého výzkumu. Zvýšená biotransformace anthelmintik, urychlení jejich transportu z těl helmintů či kontakt nižších vývojových stádií helmintů s anthelmintiky v životním prostředí jsou jedny z možných mechanismů přispívajících ke snížení účinnosti farmakoterapie a k rozvoji rezistence. Předložená disertační práce se zaměřuje na studium těchto mechanismů u tří druhů helmintů. Při analýzách léčiv a jejich metabolitů bylo využíváno vysoce... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2017

DFT simulace interakce organických molekul s orientovanými povrchy
Krejčí, Ondřej; Kocán, Pavel; Lazar, Petr; Palotás, Krisztián
2017 - English
This thesis concerns my theoretical calculations and simulations in comparison with experimental measurements acquired by means of surface science techniques on bare surfaces and molecules adsorbed on surfaces. In the beginning of the thesis I briefly describe the density functional theory (DFT) method, which is used for calculations of geometric and electronic structure of surfaces and absorbed molecules. It is followed by a quick overview of the scanning probe microscopy (SPM) and X-ray spectroscopy techniques that provided experimental context for my calculations. In the later part of my thesis I introduce publications on which I participated. In these works, direct results of my DFT calculations or simulations based on DFT outputs helped to reveal geometric and electronic structure of acetophenone adsorbed on Si(111) surface, on-surface oligomerized organic molecules and boron atoms used for substitational doping of graphene. The simulations also enable us to probe a laser initiated CO hydrogenation in real time. A big part of my work was the development of some simulation methods for SPM imaging of molecules on surfaces with flexible tip apexes. These simulation methods helped to create a comprehensive overview of SPM techniques performed with flexible tip apexes. 1 Tato disertační práce se zabývá porovnáním mých teoretických výpočtů a simulací s experimentálními měřeními provedenými technikami fyziky povrchů na čistých površích nebo na molekulách na nich adsorbovaných. Na začátku disertační práce stručně popisuji metodu teorie hustotního funkcionálu (DFT), kterou jsem využíval pro výpočty atomové a elektronové struktury povrchů a ad- sorbovaných molekul. Dále následuje rychlý přehled rastrovací sondové mikrosko- pie (SPM) a rentgenových spektroskopií, kterými byly naměřeny experimentální data, jež byla později porovnána s mými výpočty. V další části disertační práce představuji publikace, na nichž jsem se podílel. V těchto pracích byly použity výstupy DFT výpočtů a simulace experimentů, využívající výsledky DFT. Ty pomohly odhalit: atomární a elektronovou strukturu acetofenonu adsorbovaného na povrchu Si(111), přímo na povrchu oligomerizovných organických molekul a atomů bóru použitých pro substituční dopování grafénu. Další simulace nám v reálném čase umožnily pozorovat laserem iniciovanou CO hydrogenaci. Velkou částí mojí práce byl vývoj některých simulačních metod pro SPM zobrazování molekul na površích s pomocí hrotů s ohebným zakončením.... Keywords: Teorie hustotního funkcionálu - DFT; fyzika povrchů; adsorpce molekul; rastrovací sondová mikroskopie - SPM; rentgenová spektroskopie; Density functional theory - DFT; Surface Science; Molecular adsorption; Scanning Probe Microscopy - SPM; X-ray Spectroscopy Available in a digital repository NRGL
DFT simulace interakce organických molekul s orientovanými povrchy

This thesis concerns my theoretical calculations and simulations in comparison with experimental measurements acquired by means of surface science techniques on bare surfaces and molecules adsorbed on ...

Krejčí, Ondřej; Kocán, Pavel; Lazar, Petr; Palotás, Krisztián
Univerzita Karlova, 2017

Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Sesquiterpenes in cancer therapy. Chemotherapy is an important part of treatment of cancer. Currently, the use of several anticancer drugs in combination seem to be more advantageous. This combination therapy prevents drug resistance development and make it possible to lower the doses of single drugs, which prevents the side effects in non-cancerous tissues. Large pool of potential drugs for combination therapy can be found among natural compounds, for example among sesquiterpenes. Our project was designed to evaluate the effect of Myrica rubra essential oil (MEO) and selected sesquiterpenes in combination cancer therapy. We focused on the potential ability of MEO and sesquiterpenes to increase the antiproliferative efficacy of classical cytostatics (doxorubicin, oxaliplatin, 5-fluorouracil). In addition, we also studied the possible interaction of sesquiterpenes with other drugs in combination therapy, which could be caused by sesquiterpene-mediated modulation of drug-metabolizing enzymes. For these purposes, a panel of various cell lines (both cancerous and non-cancerous) and primary culture of hepatocytes... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných... Available in a digital repository NRGL
Seskviterpeny v protinádorové terapii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: ...

Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases