Number of found documents: 26253
Published from to

Světové dědictví UNESCO jakožto místa paměti. Komparativní studie kolektivní paměti a veřejného využívání historie
Kovářová, Linda; Klusáková, Luďa; Uherek, Zdeněk; Sonkoly, Gábor
2017 - English
This thesis deals with a specific group of historical sites called World Heritage, which are registered on the UNESCO World Heritage List. It characterizes the basic elements of the UNESCO World Heritage idea as a cultural and social process, which engages in acts of remembering that work to create ways to understand, present and interpret the past within the present social frameworks. The thesis brings to the attention a range of viewpoints about the nature of heritage in general and the UNESCO World Heritage in specific that have emerged in the relatively new area of academic interdisciplinary heritage studies. For the purposes of exploring different aspects of the World Heritage phenomenon, following themes of heritage discourse have been developed: remembering and making public use of the past, the UNESCO approach and the ways of presenting and interpreting the past. In order to give a sense of what World Heritage looks like on the ground this thesis details some aspects of three different World Heritage sites. To study such matters in the physical world a strategy of undertaking case studies of three specific UNESCO sites and employing the methods of direct observation and a fieldwork were chosen. Closer examinations of the Czech medieval town of Kutná Hora, the Hiroshima Peace Memorial Park... Tato dizertační práce se zabývá specifickou skupinou historických míst nazývaných světové dědictví, která jsou zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Práce charakterizuje základní prvky myšlenky světového dědictví UNESCO jakožto kulturního a společenského procesu, jehož součástí jsou akty vzpomínání vedoucí k různým možnostem chápání, prezentování a interpretování minulosti v rámci aktuálních společenských rámců. Práce poukazuje na řadu hledisek o povaze památek obecně, jako i konkrétně o povaze světového dědictví UNESCO, které se stalo předmětem zájmu relativně nové mezioborové akademické disciplíny, která se zabývá studiem kulturního dědictví, a pro kterou se vžil v angličtině termín 'heritage studies'. Za účelem prozkoumání různých aspektů fenoménu světového dědictví byla rozpracována tato témata: vzpomínání a veřejné využívání minulosti, UNESCO přístup a způsoby prezentace a interpretace minulosti. Proto, aby bylo možné zachytit jak koncept světového dědictví vypadá v praxi, věnuje se práce popisu určitých aspektů tří různých míst světového dědictví. Pro studium těchto záležitostí ve fyzickém světě byly s využitím metod přímého pozorování a terénního výzkumu vypracovány případové studie tří specifických míst UNESCO. Při bližším pohledu na jednotlivé vybrané památky UNESCO - české... Keywords: dědictví; prezentace a interpretace minulosti; UNESCO; světové dědictví; památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO; heritage; presenting and interpreting the past; UNESCO; World Heritage; UNESCO World Heritage sites Available in a digital repository NRGL
Světové dědictví UNESCO jakožto místa paměti. Komparativní studie kolektivní paměti a veřejného využívání historie

This thesis deals with a specific group of historical sites called World Heritage, which are registered on the UNESCO World Heritage List. It characterizes the basic elements of the UNESCO World ...

Kovářová, Linda; Klusáková, Luďa; Uherek, Zdeněk; Sonkoly, Gábor
Univerzita Karlova, 2017

Obtížný temperament v raném dětství
BAJGAROVÁ, Zdeňka
2017 - Czech
Disertační práce se skládá z kvantitativní a kvalitativní části. V kvantitativní části práce byl řešen vztah mezi polymorfismy v genech pro MAO-A, COMT a serotoninový transportér, stresovou reakcí novorozence na odběr krve z patičky (měřenou stanovením salivárního kortizolu ve třech časových bodech) a temperamentem ve třech měsících zjišťovaným pomocí Rothbart Infant Behavior Questionnaire-Revised na vzorku 84 kojenců. Sledované polymorfismy měly souvislost jak s průběhem stresové reakce, tak s tříměsíčním temperamentem. Krátká alela genu pro serotoninový transportér souvisela s vyšší mírou negativního afektu a nižší seberegulací. Homozygoti pro více aktivní alelu MAOA polymorfismu měli nejnižší úroveň negativních emocí oproti oběma zbylým skupinám, oproti heterozygotům HL byli také více extravertní a seberegulovaní a měli větší pokles kortizolu při odeznění stresové reakce. Přítomnost méně aktivní L alely MAOA souvisela s větší mírou negativních emocí a nižší seberegulací; homozygoti LL měli také nejvyšší nárůst kortizolu po odběru krve z patičky. Met alela v COMT Val158Met polymorfismu byla spojena s vyšší extraverzí a seberegulací a větším poklesem kortizolu. Všechny tři sekundární škály IBQ-R u tříměsíčních dětí bylo možno predikovat z jejich stresové reakce po odběru krve z patičky tři dny po porodu. Vyšší nárůst a nižší pokles kortizolu předpovídal úroveň Negativní emocionality, větší pokles kortizolu pak určoval úroveň Extraverze a Pozornosti/regulace. Velikost poklesu kortizolu částečně mediovala vliv COMT Val158Met polymorfismu na sekundární škálu Extraverze. Kvalitativní část práce je multikazuistickou studií šesti párů rodičů malých dětí s obtížným temperamentem založenou na polostrukturovaných rozhovorech analyzovaných v souladu s kvalitativními postupy. Jako nejnáročnější se jevil neutišitelný pláč v prvním půlroce dítěte a dále raná nespavost a eskalace spánkových obtíží později ve vývoji. Matky v podstatě nenalezly efektivní strategii pro redukci pláče, některým se ale podařilo ovlivnit své prožívání tohoto fenoménu. Jako nejpodstatnější se ukázalo, zda byly schopné se nějakým způsobem zbavit pocitu selhávání v rodičovské roli. Největším dilematem ohledně managementu spánku bylo (ne)využití ignorování nočního pláče dítěte. Rodičovství dítěte s obtížným temperamentem bylo pro některé rodiče příležitostí ke změně svého pohledu na rodičovstvi i sebe sama směrem k širšímu chápání obojího. Péče o dítě s obtížným temperamentem byla výjimečnou zátěží pro partnerský vztah; čtyři páry prožily v této souvislosti partnerskou krizi. Jako nejdůležitější se v souvislosti se spokojeností v manželství jevila angažovanost otce v péči o dítě. Nedostatečná angažovanost otce vyvolávala nespokojenost matky a způsob, kterým matka tuto nespokojenost projevovala, dále ovlivňoval partnerský vztah. The presented dissertation consists of both a quantitative part and a qualitative part. The quantitative part deals with the relationship between 5-HTTLPR S/L, MAOA H/L, and COMT Val158Met polymorphisms, the stress reaction of new-born infants after a heel stick blood draw (measured by determining salivary cortisol at three time points) and temperament assessed at age three months by Rothbarth's Infant Behavior Questionnaire-Revised in a sample of 84 infants. Observed polymorphisms were related both to the course of the stress reaction and to temperament. The short allele of serotonin transporter polymorphism was connected to higher scores in the secondary scale of Negative Affect and lower scores in the secondary scale of Attention/Regulation. Homozygotes for the more active allele of MAOA polymorphism (HH) had the lowest scores in Negative Affect compared to both of the remaining groups, they also had higher scores in the secondary scale of Extraversion and Attention/Regulation and a greater decrease of cortisol in comparison to HL heterozygotes. The presence of low-active L allele predisposed their carriers to higher scores in Negative Affect and lower scores in Attention/Regulation. LL homozygotes had the highest increase of cortisol after a heel stick blood draw. The Met allele of COMT Val158Met polymorphism was connected to higher Extraversion and Attention/Regulation and a greater cortisol decrease. It was possible to predict all three secondary scales of IBQ-R from the stress reaction after the heel stick blood draw. Negative Affect was predicted by a higher increase and a lower decrease of cortisol. Extraversion and Attention/Regulation were predicted by a greater cortisol decrease. The magnitude of cortisol decrease partially mediated the influence of COMT Val158Met polymorphism on Extraversion. The qualitative part of the dissertation is a multi-casuistic study of six couples parenting infants with difficult temperaments. It is based on semi-structured interviews that were analysed in accordance with qualitative procedures. The most difficult infant displays to manage were unsoothable crying in the first six months and early sleeplessness and a later escalation of sleeping problems. Mothers were esentially not able to gain control over the amount of crying, but some of them managed to influence their experience to achieve a greater acceptance of it. To do this, it was necessary for them to eliminate their feelings of failure in the parental role. The parents' biggest dilemma concerning their infants' sleeping problems was whether to use the "cry it out" strategy or not to manage them. For some parents parenting a difficult infant was an opportunity to re-evaluate their approach to parenting and the parental role, significantly broadening the concept of both. Caring for a difficult infant significantly strained the marital relationship; four couples experienced marital crisis during the care of their child. The father's involvement in infant care seemed very important in this respect. Insufficient involvement led to dissatisfaction in the mother, the way the mother communicated her demands further influenced the marital relationship. Particular behaviour that the mother understood as the father's involvement in infant care emerged. Keywords: raný obtížný temperament; stresová reaktivita; genetické polymorfismy; rodičovství; partnerský vztah; infant difficult temperament; HPA axis reactivity; genetic polymorphisms; parenting; partner relationship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Obtížný temperament v raném dětství

Disertační práce se skládá z kvantitativní a kvalitativní části. V kvantitativní části práce byl řešen vztah mezi polymorfismy v genech pro MAO-A, COMT a serotoninový transportér, stresovou reakcí ...

BAJGAROVÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Epos o Gilgamešovi, H 351 (1955) v kontextu hudebního divadla Bohuslava Martinů
BŘEZINA, Aleš
2017 - Czech
Tématem disertace je rozkrytí genese a vytvoření kritické edice Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů. V létě 1948 se Martinů rozhodl složit kantátu na text starobabylonského Eposu o Gilgamešovi z období třetí dynastie z Uru (21122004 př. n. l.). Teprve 30. srpna 1954 se skladatel k tématu Gilgameše vrátil a skladbu dokončil 18. února 1955. Formálně velmi originální skladba se v průběhu práce vyvíjela od "Secular Cantata" až do tvaru, který není "Oratorio [] ani Cantata [], je to zkratka Epic." Až dosud nebylo vůbec známo, že zamýšlel provádět Epos o Gilgamešovi poloscénicky "tak trochu na půl cesty mezi koncertem a operou". Skladatelovy poznámky k inscenování Gilgameše upadly zcela v zapomnění a byly znovuobjeveny teprve v kritické edici díla. K premiéře skladatelem zamýšlené poloscénické verze díla došlo až na základě předloženého kritického vydání 12. prosince 2014 v Brně (Filharmonie Brno), dalších provedení se edice dočkala v Brně (Národní divadlo) a v Praze (Česká filharmonie). Jejich soupis je součástí příloh disertace. The subject of this dissertation is the geneses and critical edition of The Epic of Gilgamesh by Bohuslav Martinů. In the summer of 1948, Martinů decided to compose a cantata based on the Ancient Babylonian Epic of Gilgamesh (21122004 BC). It was not until 30 August 1954 that he returned to the topic of Gilgamesh, and on 18 February 1955 he had finished the piece. During the compositional process Gilgamesh evolved from a "Secular Cantata" into something that "is not an oratorio [] nor a cantata [], it is simply an epic". Until recently it was not known that Martinů planned a semi-theatrical production of The Epic of Gilgamesh "halfway between a concert and an opera." The notes were completely forgotten and rediscovered only in the critical edition of the work. Based on the information from the critical edition, The Epic of Gilgamesh has been finally performed according to the composer´s highly innovative ideas in the semi staged version on the 12. December 2014 in Brno (Brno Philharmonic), followed by further performances in Brno (National Theatre) and Prague (Czech Philharmonic). They all are listed in the Appendix to the dissertation. Keywords: Bohuslav Martinů; Epos o Gilgamešovi; Reginald Campbell Thompson; Paul Sacher; kantáta; oratorium; hybridní formy; kritická edice; geneze díla; pramenný výzkum; vyhodnocení pramenů; publikační historie; recepce; Bohuslav Martinů; The Epic of Gilgamesh; Reginald Campbell Thompson; Paul Sacher; cantata; oratorio; hybrid musical forms; critical edition; genesis of the work; source research; source evaluation; publishing history; reception Available in digital repository of UPOL.
Epos o Gilgamešovi, H 351 (1955) v kontextu hudebního divadla Bohuslava Martinů

Tématem disertace je rozkrytí genese a vytvoření kritické edice Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů. V létě 1948 se Martinů rozhodl složit kantátu na text starobabylonského Eposu o Gilgamešovi z ...

BŘEZINA, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie
Scholz, Milan; Klusáková, Luďa; Doubek, Vratislav; Kolář, Pavel
2017 - Czech
The doctoral thesis deals with comparative analysis of historical examples in the search for national identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) and Roman Dmowski (1864-1939). Both Masaryk and Dmowski belonged to prominent representatives of public and political life in their countries at the end of the 19th and in first decades of the 20th centuries. The question of national identity is a theme often associates with their life and work. Masaryk and Dmowski influenced Czech and Polish politics, political and intellectual thought before 1914. During the First World War, they were leaders of Czechoslovak and Polish politics in West European emigration (Masaryk as the president of the Czechoslovak National Committee, Dmowski as the president of the Polish National Committee). Nevertheless, in the postwar period, their career diverged. Masaryk became president of Czechoslovakia and symbol of the Czechoslovak identity, Dmowski represented rather the opposition against mainstream development in postwar Poland. The first and the second parts of the thesis deal with Masaryk's (first part) and Dmowski's (second part) concept of historical examples in search of national identity in context of their thought and life. Therefore, these parts are organized chronologically and pay attention to... Disertační práce se zabývá komparativní analýzou historické argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) a Romana Dmowského (1864- 1939). Masaryk a Dmowski patřili k předním představitelům politického, veřejného a intelektuálního života svých zemí na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Otázka národní identity náleží k tématům nejčastěji asociovaným s jejich životem a dílem. Před rokem 1914 Masaryk a Dmowski ovlivnili českou a polskou politiku a politické myšlení. Během první světové války se postavili do čela československé a polské emigrační politiky (Masaryk jako předseda Československého národního výboru, Dmowski jako předseda Polského národního výboru). V poválečném období se však jejich životní dráha rozcházela. Masaryk se stal prezidentem Československa a symbolem československé identity, Dmowski reprezentoval spíše opozici vůči hlavnímu proudu polského poválečného politického života. První a druhá část disertace pojedávají o Masarykově a Dmowského koncepci historické argumentace při hledání národní identity v kontextu Masarykova a Dmowského myšlení a života. Tyto části jsou uspořádány chronologicky a věnují pozornost transformacím Masarykových a Dmowského pohledů v průběhu času. Třetí část je komparativní a analyzuje (1) historický... Keywords: Tomáš Garrigue Masaryk; Roman Dmowski; národní identita; komparativní analýza; historická argumentace; komparativní dějiny idejí; Tomáš Garrigue Masaryk; Roman Dmowski; national identity; comparative analysis; historical examples; comparative history of ideas Available in a digital repository NRGL
Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie

The doctoral thesis deals with comparative analysis of historical examples in the search for national identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) and Roman Dmowski (1864-1939). Both ...

Scholz, Milan; Klusáková, Luďa; Doubek, Vratislav; Kolář, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Ekonomie v právním rozhodování
Broulík, Jan; Kühn, Zdeněk; Mathis, Klaus; Lianos, Ioannis
2017 - English
Keywords: právní rozhodování; ekonomie; legal decision-making; economics Available in a digital repository NRGL
Ekonomie v právním rozhodování

Broulík, Jan; Kühn, Zdeněk; Mathis, Klaus; Lianos, Ioannis
Univerzita Karlova, 2017

Východoužské variety severocentrální romštiny
Beníšek, Michael; Elšík, Viktor; Adamou, Evangelia; Tenser, Anton
2017 - English
The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called 'Eastern Uzh Romani', which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. These varieties are associated with five traditional locations, two of which are situated in the city of Uzhhorod, representing an eastern margin of a North Central Romani dialect continuum. The focus is not only on describing the common characteristics of the entire Eastern Uzh dialect, but also on highlighting its variation with respect to specific features of the individual varieties. The description is based on first-hand data collected during numerous fieldwork trips of the author between 2007 and 2016. The dissertation is organised into thirteen chapters. Alongside the proper grammatical description, it provides a detailed overview of the speakers' historical, ethnocultural and sociolinguistic background. The main attention is given to describing inflectional, derivational as well as functional patterns of word classes. In addition, it discusses issues of phonology, including historical phonology within the North Central Romani context, and also covers various syntactic structures. Disertační práce je gramatickým popisem skupiny romských variet nazvaných "východoužská romština", jimiž se mluví na Zakarpatské Ukrajině v oblasti přiléhající k hranici se Slovenskem. Tyto variety jsou spjaty s pěti tradičními lokalitami, z nichž dvě se nacházejí ve městě Užhorod, a představují východní okraj nářečního kontinua severocentrální romštiny. Důraz je kladen nejen na popis společných charakteristik celého východoužského nářečí, ale také na jeho interní variaci se zřetelem ke specifikům jednotlivých variet. Popis je založen na datech shromážděných v průběhu opakovaného terénního výzkumu autora mezi lety 2007 až 2016. Disertace se skládá ze třinácti kapitol a vedle vlastního gramatického popisu podává podrobný přehled o historickém, etnokulturním a sociolingvistickém kontextu mluvčích. Hlavní pozornost je věnována flektivním, slovotvorným stejně jako funkčním vzorcům slovních druhů. Práce však diskutuje i fonologické problémy, včetně historické fonologie v kontextu severocentrální romštiny, a pokrývá i různé syntaktické struktury. Keywords: romština; severocentrální romština; dialektologie; popis jazyka; Zakarpatská Ukrajina; Romani; North Central Romani; dialectology; language description; Transcarpathian Ukraine Available in a digital repository NRGL
Východoužské variety severocentrální romštiny

The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called 'Eastern Uzh Romani', which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. ...

Beníšek, Michael; Elšík, Viktor; Adamou, Evangelia; Tenser, Anton
Univerzita Karlova, 2017

Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka
Žďárek, Karel; Betáková, Lucie; Mazáčová, Nataša; Suda, Stanislav
2017 - Czech
This dissertation thesis focuses on the use of drama in English language teaching. In the theoretical part the field of drama in ELT is elaborated in terms of its principles, methods and examples of practical use. Based on the outlined theoretical basis the technique radio role play is introduced. The main aim of the thesis was to identify and verify possibilities and limitations of the technique applied in English language teaching. To meet the aim of the thesis action research was used as the research design employing a range of data collection methods, e.g. questionnaires with pupils; interviews with pupils, teachers and critical friends. Content analysis was used to process the collected data and the analysis was further interpreted with the support of contextual information regarding educational setting in which the research was carried out and contextual material (lesson plans, teaching material, audio and video recordings). Within the four cycles of action research initial hypotheses, which were formulated before the actual research, were verified. The research findings show that the radio role playing contributes to the development of speaking as a language skill (mainly fluency and spontaneity of speech), improvisation skills, creativity and non-verbal communication. The main limitation... Tato práce se zabývá problematikou využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska oboru včetně jeho principů, metod a příkladů praktické aplikace. Na takto vymezeném teoretickém základě je představena technika rozhlasové rolové hry. Hlavním cílem této práce bylo zjistit a ověřit, jaké jsou možnosti a limitace využití této techniky ve výuce anglického jazyka. Jako výzkumný design byl zvolen akční výzkum včetně kvalitativních metod sběru dat, např. dotazníkové šetření mezi žáky, rozhovory s učiteli a s kritickým přítelem. Získaná data jsou zpracována metodou obsahové analýzy, která jsou dále interpretována ve vztahu ke kontextu edukační reality, ve které byl výzkum prováděn, s oporou o případné další kontextuální materiály (přípravy na vyučovací hodiny, materiální didaktické prostředky, audio a videonahrávky). V rámci akčního cyklu byly ověřeny hypotézy stanovené před vstupem do výzkumu. Bylo zjištěno, že technika přispívá k rozvoji mluvní řečové dovednosti žáků (zejm. plynulosti a spontánnosti), improvizačních dovedností, tvořivosti a nonverbální komunikace. Mezi limitace patří omezená možnost monitorování práce žáků a tedy i oprava chyb. Dále jsou formulovány možnosti práce s audionahrávkou nebo digitalizace některých didaktických... Keywords: výuka anglického jazyka; dramatická výchova vanglickém jazyce; komunikativní kompetence; dramatická výchova; rolová hra; rozhlas; rozhlasová rolová hra; English language teaching; drama education; drama in ELT; communicative competence; role play; radio; radio role play Available in a digital repository NRGL
Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka

This dissertation thesis focuses on the use of drama in English language teaching. In the theoretical part the field of drama in ELT is elaborated in terms of its principles, methods and examples of ...

Žďárek, Karel; Betáková, Lucie; Mazáčová, Nataša; Suda, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy
Kadová, Zuzana; Štaud, František; Večeřa, Rostislav; Kučera, Otto
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Zuzana Kadová Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Consultant: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. Title of doctoral thesis: Influence of inflammation modulation on excretory mechanisms during intrahepatic cholestasis Intrahepatic cholestasis accompanies several systemic diseases, and can be induced by several drugs. All of its forms are associated with a certain degree of inflammation. The aim of this research was therefore to study changes in hepatic and renal elimination pathways during different forms of cholestasis, especially endotoxin-induced, and to characterize their modulation by administration of currently used or potential anti-inflammatory agents. One of the most significant alteration of excretory mechanisms develops during sepsis. The status induces acute renal injury through activation of immune response activated by lipopolysaccharides (LPS) on their surface. In this study, we examined the possibilities to prevent such damage by two potent anti-inflammatory drugs, dexamethasone and anakinra, an IL-1 receptor antagonist. Biochemical and molecular signs of renal impairment were observed in rats administered the LPS from Salmonellatyphimurium, after... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Zuzana Kadová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. Název dizertační práce: Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intrahepatální cholestázy Intrahepatální cholestáza doprovází celou řadu onemocnění a může být vyvolána i některými léčivy. Všechny formy cholestázy jsou spojeny s určitým stupněm zánětu. Cíl této studie byl tedy zaměřen na hodnocení změn v jaterní a ledvinné eliminaci v průběhu různých forem cholestázy, a to především indukované endotoxinem. Současně byla sledována modulace hodnocených procesů vlivem užívaných nebo potenciálních protizánětlivých látek. Sepse navozená gram-negativními bakteriemi způsobuje akutní ledvinné selhání (AKI) prostřednictvím aktivace imunitní odpovědi, vyvolané lipopolysacharidy (LPS) na jejich povrchu. V této studii jsme se zabývali možností zabránit takovému poškození dvěma účinnými protizánětlivými látkami, dexametasonem a anakinrou, antagonistou na IL-1 receptorech. Biochemické i molekulární znaky renálního poškození byly pozorovány u potkanů, kterým byl aplikován LPS ze Salmonella typhimurium, po předchozí premedikaci fyziologickým roztokem, dexametasonem nebo anakinrou. U... Available in a digital repository NRGL
Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Zuzana Kadová Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Consultant: ...

Kadová, Zuzana; Štaud, František; Večeřa, Rostislav; Kučera, Otto
Univerzita Karlova, 2017

Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
2017 - Czech
Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to the visual arts? Is the current architecture visually and experientially inspiring? Dissertation develops a reflection on how, by working with architectural detail to convey a modern architecture to students at schools and permanently integrate it into the education. The goal is the linking with theoretical basis of the author's individual view of the aesthetic qualities of architectural detail with intention of finding didactic bases. As a medium to approach and grasp this phenomenon is used photography, which is seen as a smooth transition between two- dimensional and three-dimensional world. At the same time, however, it works completely autonomously. The research method is based on the principle of interpretative phenomenological analysis, in which, through the interpretation of respondent's works of art and comparison of the individual artistic creation, looking for points of contact and new possibilities for art education. The architectural detail is treated as an artistic language and also as the medium, which offers a number of alternatives, but has so far not found its full... Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,... Keywords: Architektura; detail; fotografie; komparace; signatura; výtvarná výchova; výtvarný jazyk; interpretativní fenomenologická analýza; Architecture; detail; photography; comparation; signature; art education; visual language; interpretative phenomenological analysis Available in a digital repository NRGL
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy

Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics ...

Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
Univerzita Karlova, 2017

Kouření a hmotnost.
Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
2017 - Czech
Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation are only partially understood. Several hypotheses have suggested a temporary increase in blood pressure following smoking cessation. In addition, weight concerns after quitting are common, and may affect tobacco dependence treatment outcomes. The aim of our study was to monitor changes in body weight, blood pressure, incretins and selected hormonal parameters among ex-smokers after three months of abstinence. We also examined factors associated with smoking-related weight concerns. We monitored and evaluated selected parameters (personal history, questionnaires, anthropometric, biochemical, hormonal) and compared before and after tobacco dependece treatment, if patients underwent such treatment. We found that smoking cessation was associated with weight gain. Smokers who were more tobacco dependent or more sedentary were at increased risk. The prevalence of diagnosis hypertension did not differ among non-smokers, former smokers and smokers adjusting for age and BMI. In the pilot phase of our study we demonstrated that three months of smoking abstinence was associated with an increase in serum leptin... Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze částečně. Několik hypotéz naznačilo dočasné zvýšení krevního tlaku po zanechání kouření. Navíc, obavy z váhového přírůstku po přerušení kouření jsou časté a mohou ovlivnit úspěšnost léčby závislosti na tabáku. Cílem naší práce bylo sledovat změny hmotnosti v závislosti na kouření, jejich možné prediktory, zhodnotit prevalenci hypertenze v závislosti na kuřáckém statusu, popsat změny hladin inkretinů a vybraných hormonálních parametrů po tříměsíční abstinenci a konečně zjistit prevalenci obav ze zvýšení hmotnosti po zanechání kouření a faktory spjaté s jejich výskytem. Sledovali a vyhodnocovali jsme vybrané parametry (anamnestické, dotazníkové, antropometrické, biochemické, hormonální) a hodnotili jejich změnu během úspěšné léčby závislosti na tabáku. Prokázali jsme, že po přerušení užívání tabáku se u naprosté většiny pacientů dostaví váhový přírůstek a dále i to, že více závislí kuřáci nebo ti s minimální fyzickou aktivitou jsou ve zvýšeném riziku vzestupu hmotnosti během odvykání. Získané výsledky svědčí i pro to, že prevalence diagnózy hypertenze se dle kuřáckého statusu po... Keywords: kouření; léčba závislosti na tabáku; hmotnost; přírůstek na váze po zanechání kouření; hypertenze; inkretiny; obavy z váhového přírůstku po zanechání kouření; úspěšnost odvykání; smoking; smoking cessation; weight; post-cessation weight gain; hypertension; incretins; smoking-related weight concerns; abstinence rate Available in a digital repository NRGL
Kouření a hmotnost.

Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation ...

Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases