Number of found documents: 26605
Published from to

Použití moderních spektrálních metod ve finanční ekonometrii
Křehlík, Tomáš; Baruník, Jozef; Hanousek, Jan; Croux, Christopher; Wang, Yao
2017 - English
Spectral tools in econometrics have lately experienced a renewed surge in interest. This dissertation contributes to this literature by providing conceptually different spectral-based methods and their applications to problems of modern economics. In the first part, we take a spectral decomposition of realized volatility and construct a multivariate GARCH style model that we fit by standard quasi-maximum likelihood and generalized autoregressive score procedures. We build our model on a belief that market agents obtain information in various time horizons and therefore form their expectations in various informational horizons. This behavior creates an overall volatility process that is a mixture of spectrum specific processes. We then apply the model to the currency markets, namely GBP, CHF, and EUR. With the help of the model confidence set test we show that the multi-scale model and the generalized autoregressive score based models produce forecasts that are in most cases superior to the competing models. Moreover, we find that most of the information for future volatility comes from the high frequency part of the spectra representing the very short investment horizons. In the second part, we provide a spectral decomposition of a system multivariate connectedness measure based on Diebold and Yilmaz... Spektrální metody v ekonomii zažívají v poslední době zvýšenou pozornost. Tato dizertační práce přispívá do ekonomické literatury používající spektrální metody představením koncepčně odlišných spektrálních metod a jejich použitím ve výzkumu moderních ekonomických problémů. V první části používáme spektrální dekompozici realizované volatility a budujeme vícerozměrný GARCH model, který odhadujeme pomocí standardních metod kvazi-maximální věrohodnosti a nové metody zobecněného autoregresivního skóru. Model stavíme na základě přesvědčení, že účastníci na trzích získávají informace v různých časových horizontech a tedy i budují svá očekávaní v těchto horizontech. Toto chování vytváří proces volatility, který je směsí procesů specifických pro různé části spektra. Tento model poté používáme na měnových trzích, konkrétně britské libře, švýcarském franku a euru. Za použití metody konfidenční množiny modelů ukazujeme, že náš vícerozměrný model volatility a modely konstruované pomocí metody zobecněného autoregresivního skóru predikují ve většině případů lépe než ostatní zkoumané modely. Dále nacházíme, že většina informace pro budoucí volatilitu přichází z vysokofrekvenční části spektra, která reprezentuje účastníky s krátkodobým investičním horizontem. Ve druhé části odvozujeme a následně používáme rozložení míry... Keywords: spektrální metody; realizovaná volatilita; vícerozměrné systémy; propojenost; spectral methods; realized volatility; multivariate modeling; connectedness Available in a digital repository NRGL
Použití moderních spektrálních metod ve finanční ekonometrii

Spectral tools in econometrics have lately experienced a renewed surge in interest. This dissertation contributes to this literature by providing conceptually different spectral-based methods and ...

Křehlík, Tomáš; Baruník, Jozef; Hanousek, Jan; Croux, Christopher; Wang, Yao
Univerzita Karlova, 2017

Znalecké dokazování v trestním řízení
Borčevský, Pavel; Musil, Jan; Gřivna, Tomáš; Sváček, Jan
2017 - Czech
This thesis addresses the use of expert evidence in criminal trial proceedings. The author's primary aim is to present a thorough analysis of this highly specific form of evidence as contained in the Criminal Procedure Code, Act No. 141/1961 Coll., to identify its insufficiencies, and to suggest some potential legislative modifications. The author is aware that the role of an expert in criminal proceedings is also determined in part by the Act on Experts and Interpreters, Act No. 36/1967 Coll., but he deals with this organizational norm only marginally, as his main goal is to analyze the possibilities of using expert evaluations within the framework of criminal procedure. In this thesis, the author describes the historical development of this type of evidence, discusses the concept of the role of the expert in legal theory, and above all, presents his views regarding the law currently in effect, describing the use of expert evidence from its initial stages of appointment of an expert to the preparation and presentation of the expert opinion and the evaluation thereof. The author also takes account of some currently topical issues such as the confrontation of experts and the use of computer software in the expert's work. Given that recodification of the Criminal Procedure Code is currently underway,... Tato práce je věnována problematice znaleckého zkoumání v trestním řízení. Autor si stanovil cíl provést analýzu právní úpravy tohoto specifického důkazního prostředku v trestním řádu, identifikovat její nedostatky a navrhnout možná legislativní řešení. Je si přitom plně vědom, že postavení znalce je spoluurčeno i zákonem o znalcích a tlumočnících, této organizační normě se však věnuje pouze okrajově, neboť hlavní ambicí bylo analyzovat možnosti využití znaleckého posudku v rámci trestního procesu. V předkládané práci autor popisuje historický vývoj tohoto důkazního prostředku, právně teoretické koncepce postavení znalce a především předkládá své úvahy z hlediska platné právní úpravy, kdy rozebírá znalecký důkaz od jeho počátečního stadia ve formě přibrání znalce, přes přípravu a podání posudku až po jeho hodnocení. Všímá si též některých aktuálních otázek, jako je konfrontace znalců či využití počítačových programů ve znalecké činnosti. Vzhledem k tomu, že je aktuálně připravovaná rekodifikace trestního práva procesního, považuje disertant toto téma za aktuální pro praxi. Vedlejší ambicí autora bylo vytvořit příručku, která by byla využitelná pro všechny, kdo se zajímají o "znalecké právo". Disertační práce vychází z právního stavu ke dni 1. 4. 2017. Keywords: znalec; znalecký posudek; dokazování; trestní řízení; expert; expert report; probation; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Znalecké dokazování v trestním řízení

This thesis addresses the use of expert evidence in criminal trial proceedings. The author's primary aim is to present a thorough analysis of this highly specific form of evidence as contained in the ...

Borčevský, Pavel; Musil, Jan; Gřivna, Tomáš; Sváček, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Role komplexu exocyst v růstu a vývoji mechu Physcomitrella patens
Rawat, Anamika Ashok; Žárský, Viktor; Binarová, Pavla; Fendrych, Matyáš
2017 - English
During the course of evolution the early land plants gained extensive innovations that can be seen in modern day plants. The polar growth is an ancient feature of eukaryotic cells and is one of preadaptations that helped plants in successful colonization of land. The polar growth in plants regulates not only the direction of cell expansion and structural properties of cell wall but especially also the orientation of cell division, and is governed by various factors, including the exocyst complex. The exocyst is a well conserved vesicle tethering multi-subunit complex involved in tethering of secretory vesicles to the target membrane. The essential role of the exocyst complex in regulation of various cellular processes in Angiosperms is now well documented. Here I present results of a doctoral project that contributed to phylogenetic analyses of the land plant exocyst complex and especially to uncovering functions of three moss exocyst subunits, namely EXO70 (isoform PpEXO70.3d), SEC6 and SEC3 (isoforms PpSEC3A and PpSEC3B) in the model organism Physcomitrella patens. Various knock-out (KO) mutants in several moss exocyst subunits (Ppexo70.3d, Ppsec6, Ppsec3a and Ppsec3b) show pleiotropic defects directly or indirectly linked to the cell polarity regulation. Cell elongation and differentiation,... První suchozemské rostliny získaly v průběhu svého vývoje rozsáhlá evoluční vylepšení platná i u dnešních moderních rostlin. Polární růst je pradávnou vlastností eukaryotických buněk a jednou z preadaptací, které pomohly rostlinám při úspěšné kolonizaci souše. Polární růst u rostlin určuje nejen směr expanze buněk, strukturní vlastnosti buněčné stěny, ale také orientaci buněčného dělení. Řízení polárního růstu se účastní různé faktory, včetně komplexu exocyst. Exocyst je evolučně konzervovaný poutací komplex, který se skládá z osmi podjednotek, a účastní se poutání (angl. tethering) sekretorických váčků k cílové membráně. Zásadní role komplexu exocyst v různých buněčných procesech u krytosemenných rostlin je v současnosti dobře dokumentována. V této práci prezentuji výsledky doktorandského projektu, který přispěl k fylogenetické analýze komplexu exocyst u suchozemských rostlin, a zejména k objasnění funkcí tří podjednotek exocystu, konkrétně EXO70 (isoforma PpEXO70.3d), SEC6 a SEC3 (isoformy PpSEC3A a PpSEC3B), u modelového mechu Physcomitrella patens. Několik knock-out (KO) mutantů tohoto mechu v různých podjednotkách exocystu (Ppexo70.3d, Ppsec6, Ppsec3a and Ppsec3b) vykazuje pleiotropní defekty, které jsou přímo či nepřímo propojeny s regulací buněčné polarity. Narušen je dlouživý růst a... Keywords: komplex poutající váčky exocyst; EXO70; SEC3; sekreční dráha; exocytóza; buněčná polarita; vývoj mechu; vesicle tethering complex exocyst; EXO70; SEC3; secretory pathway; exocytosis; cell polarity; moss development Available in a digital repository NRGL
Role komplexu exocyst v růstu a vývoji mechu Physcomitrella patens

During the course of evolution the early land plants gained extensive innovations that can be seen in modern day plants. The polar growth is an ancient feature of eukaryotic cells and is one of ...

Rawat, Anamika Ashok; Žárský, Viktor; Binarová, Pavla; Fendrych, Matyáš
Univerzita Karlova, 2017

Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach
Rafalovskyi, Iegor; Hlinka, Jiří; Deluca, Marco; Dubroka, Adam
2017 - English
Title: Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering Author: Iegor Rafalovskyi Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Department of Dielectrics, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: The following work is dedicated to measurement and analysis of Raman scat- tering spectra of different perovskite ferroelectrics, mainly lead-based relaxors in the form of bulk and thin films. Investigation of single crystal MPB composition PMN-0.32PT has shown that procedure of zero-field heating of previously field-cooled sample leads to sta- bilization of heterophase pattern with 10-100 µm parallel stripes of alternating tetragonal and rhombohedral (rhombohedral-like) phases. Another point of interest investigated in PMN-0.32PT is rhombohedral to tetragonal phase transition induced by electric field. The domain structure with 90-degree domain walls has been observed in relaxor based composition PFN-0.38PT. Adjacent domains were investigated by polarized Raman scat- tering to confirm their structure and symmetry. Relaxor ferroelectric PSN has shown totally different behavior in polarized Raman spectra if studied in the form of single crystal or epitaxial thin film. The normalized cross-polarized intensity of 810 cm−1 band measured in... Název práce: Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach Autor: Iegor Rafalovskyi Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí disertační práce: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Odděleni Dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje měřením a analýzám spektra Ramanova rozptylu různých perovskitových feroelektrik, zejména relaxorů na bázi olova ve formě krystalů a tenkých filmů. Zkoumání monokrystalu PMN-0.32PT se složením odpovídajícím mor- fotropní fázové hranici ukázalo, že při ohřívání vzorku v nulovém poli po předchozím ochlazení vzorku v elektrickém poli dochází ke stabilizaci heterofázové struktury s 10-100 µm rovnoběžnými pruhy střídajících se tetragonálních a trigonálních, nebo jim blízkých fázích. Dále byl v PMN-0.32PT zkoumán přechod z trigonální do tetragonální fáze indukovaný elektrickým polem. V relaxoru PFN-0.38PT byla pozorována doménová struktura s 90◦ doménovými stěnami. Struktura a symetrie sousedních domén byly zkoumány pomocí polarizovaného Ramanova rozptylu. Relaxorové feroelektrikum PSN vykazovalo naprosto odlišné chování v polarizovaných Ramanových spektrech monokrys- talu a epitaxiálního tenkého filmu. Úhlová závislost... Keywords: Ramanova spektroskopie; feroelektrika; relaxory; tenké vrstvy; Raman spectroscopy; ferroelectrics; relaxors; thin films Available in a digital repository NRGL
Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach

Title: Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering Author: Iegor Rafalovskyi Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Department ...

Rafalovskyi, Iegor; Hlinka, Jiří; Deluca, Marco; Dubroka, Adam
Univerzita Karlova, 2017

Spin and Lattice Excitations in Multiferroics
Skiadopoulou, Styliani; Kamba, Stanislav; Bordács, Sándor; Hlídek, Pavel
2017 - English
The scientific significance of dynamical magnetoelectric coupling, combined with the eminent implication of its technological applications, prompted our investigation of spin and lattice excitations of a series of widely known, as well as entirely novel, multiferroic materials. The magnetoelectric excitations of the celebrated room temperature multiferroic BiFeO3 were investigated. Among the previously reported, two new infrared active spin excitations were discovered. Polar phonons in BiFeO3 ceramics, as well as in a thin film epitaxially grown on TbScO3 substrate, were investigated in a broad temperature range. The novel double perovskite Pb2MnTeO6 was prepared and described for the first time. Its crystal and magnetic structure classify it in the rare family of antipolar antiferromagnets. The spin-induced colossal magnetoelectric effect in Ni3TeO6 stimulated us to discover electromagnons in this material and to prepare and study Mn and Co doped samples. All Ni3-xBxTeO6 (B=Mn, Co) compounds present the non-centrosymmetric R3 space group symmetry, collinear antiferromagnetic spin structure, and spin-induced electric polarization below TN. . Mn-doping results in increase of the Néel temperature, whereas Co-doping in decrease of the magnetic field value of the spin-flop transition, at which the... Vědecký význam dynamické magnetoelektrické vazby kombinovaný s jejími pozoruhodnými potenciálními technologickými aplikacemi podnítil naše studium spinových a mřížkových excitací v řadě dobře známých i kompletně nových multiferoických materiálech. Byly studovány magnetoelektrické excitace ve slavném pokojovém multiferoiku BiFeO3. Kromě jiných se nalezly dvě nové infračerveně aktivní spinové excitace. Polární fonony byly studovány v širokém teplotním oboru jak v BiFeO3 keramikách, tak vůbec poprvé i v tenké epitaxní vrstvě narostlé na substrátu TbScO3. Poprvé byl připraven a popsán dvojitý perovskit Pb2MnTeO6, který byl zařazen do vzácné rodiny antipolárních antiferomagnetů. Kolosální spinově-indukovaný magnetoelektrický jev v Ni3TeO6 nás stimuloval k objevu elektromagnonů v tomto materiálu i k přípravě a studiu nových materiálů, kde Ni je částečně nahrazen pomocí Mn a Co. Všechny Ni3-xBxTeO6 (B=Mn, Co) vzorky vykazují necentrosymetrickou R3 prostorovou grupu, kolineární antiferomagnetickou strukturu a spinově-indukovanou elektrickou polarizaci pod TN. Dopování pomocí Mn zvyšuje Néelovu teplotu, zatímco Co dopování snižuje kritické magnetické pole pro spin-flop přechod, při kterém se zvyšuje magnetoelektrická vazba. Spinové excitace byly objevené ve všech sloučeninách. Kromě magnonů, Ni3TeO6 a... Available in a digital repository NRGL
Spin and Lattice Excitations in Multiferroics

The scientific significance of dynamical magnetoelectric coupling, combined with the eminent implication of its technological applications, prompted our investigation of spin and lattice excitations ...

Skiadopoulou, Styliani; Kamba, Stanislav; Bordács, Sándor; Hlídek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně
Sauerová, Pavla; Hubálek Kalbáčová, Marie; Vandrovcová, Marta; Jendelová, Pavla
2017 - English
Biomaterials are considered as very promising tools for regenerative medicine. They have compensatory or supporting function in organism and they are often developed to support specific conventional medical procedures. So-called biomimetic materials are developed to imitate natural environment of organism and to induce positive innate responses of organism. An essential part of biomaterial development is in vitro biological evaluation, which characterizes (often for the first time) the potential of developed material for its clinical application. This Ph.D. thesis deals with in vitro biological evaluation of three different biomimetic materials. In all three cases, the comprehensive evaluation was an integral part of the material development and optimization processes. Each material was in vitro characterised at the level of cell-material interactions with respect to its intended specific application.. In the first part, cell response to potential drug delivery system based on colloidal complexes of cationic surfactants with hyaluronic acid (HyA) was characterized. HyA protection ability and its limits were described; also the role of fetal bovine serum (FBS) in cell response to the stress stimuli was confirmed. Results considered surfactant-HyA complexes as promising system for drug delivery. In... Biomateriály jsou považovány za velmi slibné nástroje pro regenerativní medicínu. Mají kompenzační nebo podpůrnou funkci v organismu a jsou často vyvíjeny k podpoře specifických konvenčních léčebných postupů. Takzvané biomimetické materiály jsou vyvíjeny tak, aby napodobily přirozené prostředí organismu a indukovaly pozitivní přirozené reakce vlastní organismu. Podstatnou součástí vývoje biomateriálu je in vitro biologické hodnocení, které charakterizuje (často poprvé) potenciál vytvořeného materiálu pro klinické využití. Tato Ph.D. práce se zabývá in vitro biologickým hodnocením tří různých biomimetických materiálů. Ve všech třech případech bylo komplexní hodnocení nedílnou součástí procesů vývoje a optimalizace materiálu. Každý materiál byl in vitro charakterizována na úrovni interakce buňka-materiál s ohledem na zamýšlenou specifickou aplikaci. V první části práce je charakterizována reakce buněk na potenciální "drug delivery" systém založený na bázi koloidních komplexů kationických surfaktantů s kyselinou hyaluronovou (HyA). Práce popisuje protektivní účinek HyA, ale také jeho limity, a potvrzuje úlohu fetálního bovinního séra (FBS) v buněčné odezvě na stresové stimuly. Výsledky ukázaly, že komplexy surfaktantů a HyA jsou slibné "drug delivery" systémy. Ve druhé části práce jsou hodnoceny... Available in a digital repository NRGL
Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně

Biomaterials are considered as very promising tools for regenerative medicine. They have compensatory or supporting function in organism and they are often developed to support specific conventional ...

Sauerová, Pavla; Hubálek Kalbáčová, Marie; Vandrovcová, Marta; Jendelová, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku
Benda, Jakub; Houfek, Karel; Stelbovics, Andris; Zamastil, Jaroslav
2017 - English
Jakub Benda Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms This thesis focuses on calculations of the cross sections and other scattering quantities that characterize the outcome of collisions of electrons with hydro- gen atoms. For the chosen energy range and atomic transitions the scattering process is solved within the non-relativistic quantum mechanics by discretiz- ation of the Schr¨odinger equation in the basis of B-splines, which transforms the equation into a linear-algebraic problem. The thesis discusses the boundary conditions, methods of solution of the linear system, preconditioning of the sys- tem and interpretation of results, including several original ideas that proved to be very beneficient for the calculations. The calculated data are provided by means of graphs at the end of the thesis. Also, a custom web-based scattering database containing the results has been set up, freely available to the expected audience of this project. 1 Jakub Benda Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku Tato práce se zabývá výpočty účinných průřezů a dalších rozptylových veličin které popisují výsledky srážek elektronů s vodíkovými atomy. Pro zvolený roz- sah energí a atomové přechody je rozptylový proces řešen v rámci nerelativis- tické kvantové mechaniky pomocí diskretizace Schrödingerovy rovnice v bázi B-splinů, což rovnici převede na lineárně-algebraický problém. Práce diskutuje okrajové podmínky, metody řešení výsledného lineárního systému, předpodmínění systému a interpretaci výsledků, včetně několika původních myšlenek, které se ukázaly jako velice prospěšné pro výpočet. Napočítaná data jsou prezentována formou grafů na konci práce. Autor práce dále vytvořil on-line databázi se získanými rozptylovými výsledky, která je volně dostupná všem zájemcům z oborů, kde jsou tato data zapotřebí. 1 Keywords: elektronový rozptyl; atomárnı́ vodı́k; vnějšı́ komplexnı́ škálovánı; electron scattering; atomic hydrogen; exterior complex scaling Available in a digital repository NRGL
Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku

Jakub Benda Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms This thesis focuses on calculations of the cross sections and other scattering quantities that ...

Benda, Jakub; Houfek, Karel; Stelbovics, Andris; Zamastil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2017

Taxonomie, fylogeze a fylogeografie vybraných skupin vodních brouků (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae) karibské oblasti
Deler-Hernández, Albert; Fikáček, Martin; Ribera, Ignacio; Archangelsky, Miguel
2017 - English
This thesis is focused in the representatives of beetle families Hydrophilidae and Hydraenidae of West Indies and adjacent regions. It consists of two parts, the phylogenetic part and the systematic part. The phylogenetic part focuses on the hydrophilid genera Phaenonotum and Crenitulus of Greater Antilles: beetles were sampled in all four main islands (Cuba, Hispaniola, Puerto Rico and Jamaica) and analyzed using the combination of molecular and morphological data. The genus Phaenonotum contains four single-island endemics, of which those from Cuba, Jamaica and Hispaniola are wingless and form a clade that diversified ca. 46 million years ago (Ma) and likely colonized the Caribbean via the GAARlandia land bridge. In contrast, the Puerto Rican endemic and the two remaining non-endemic species colonized the Greater Antilles by over- water dispersal during the Oligocene-Miocene. The analysis of the genus Crenitulus revealed that Greater Antillean species belong to two separate clades: the Crenitulus yunque clade endemic for Cuba and Hispaniola, and the Crenitulus suturalis clade containing specimens from Greater Antilles and from northern America. A detailed revision of the Crenitulus yunque clade using morphology and molecular-based species delimitation recognized 11 species locally endemic for... Tato doktorská práce je zaměřena na zástupce broučích čeledí vodomilovitých (Hydrophilidae) a vodanovitých (Hydraenidae) karibské oblasti a přilehlých oblastí. Je rozdělena do dvou částí: fylogenetické a systematické. Fylogenetická část se zaměřuje na vodomilí rody Phaenonotum a Crenitulus Velkých Antil: materiál byl nasbírán na všech čtyřech hlavních ostrovech (Kuba, Hispaniola, Jamajka, Portoriko) a analyzován na základě morfologických a molekulárních dat. Rod Phaenonotum obsahuje čtyři endemické druhy vyskytující se každý na jednom z ostrovů, z nichž ty z Kuby, Jamajky a Hispanioly jsou bezkřídlé a tvoří fylogenetickou větev, která se oddělila před ca. 46 milióny let a pravděpodobně kolonizovala karibskou oblast přes pevninský most GAARlandia. Druh endemický pro Portoriko a další dva neendemické druhy kolonizovaly karibské ostrovy přes moře během oligocénu a miocénu. Analýza rodu Crenitulus ukázala, že karibské druhy patří do dvou kládů: skupina druhů kolem C. yunque tvoří klád endemický pro Kubu a Hispaniolu, kdežto skupina druhů kolem C. suturalis je rozšířena na Velkých Antilách a v severní Americe. Podrobná revize druhové skupiny kolem C. yunque za pomocí morfologie a metod pro rozlišení druhů na základě molekulárních dat ukázala, že tato skupina obsahuje 11 druhů endemických pro jednotlivá... Keywords: Coleoptera; Hydrophilidae; Hydraenidae; taxonomie; fylogeneze; fylogeografie; karibská oblast; vodní brouci; Coleoptera; Hydrophilidae; Hydraenidae; taxonomy; phylogeny; phylogeography; islands; Caribbean region; aquatic beetles Available in a digital repository NRGL
Taxonomie, fylogeze a fylogeografie vybraných skupin vodních brouků (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae) karibské oblasti

This thesis is focused in the representatives of beetle families Hydrophilidae and Hydraenidae of West Indies and adjacent regions. It consists of two parts, the phylogenetic part and the systematic ...

Deler-Hernández, Albert; Fikáček, Martin; Ribera, Ignacio; Archangelsky, Miguel
Univerzita Karlova, 2017

Teoretické studium mikroporézních materiálů pro využití v adsorpci a katalýze
Položij, Miroslav; Nachtigall, Petr; Bludský, Ota; Cwiklik, Lukasz
2017 - English
Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis Microporous materials are defined by a presence of pores with diameter smaller than 2 nm. They comprise a large variety of materials from amorphous materials to very well defined crystalline materials like zeolites or metal organic frameworks. Microporous materials are industrially very important group of materials used for adsorption, gas capture, molecular sieving, or heterogeneous catalysis. Zeolites are by far the most important group of microporous materials due to their use as catalysts for the petroleum cracking. One of the main limitations of the zeolite use in catalysis is their limited pore size. This obstacle can be solved by use of hierarchical zeolites with a secondary mesopore network which allows overcoming the diffusion problems. The aims of this study can be divided into two parts. In the first part, the structures of two-dimensional and hierarchical zeolites were investigated theoretically to identify the structure of new materials and to obtain reliable models to study the hierarchical zeolites. In the second part, the catalytic properties of several microporous materials were modelled to explain their experimental activity. The results of this thesis were used to identify the structure of a large... Teoretické studium mikroporézních materiálů pro využití v adsorpci a katalýze Mikroporézní materiály jsou definovány přítomností pórů s průměrem menším než 2 nm. Do této skupiny spadají rozličné materiály, počínaje amorfními materiály a konče dobře definovanými krystalickými materiály, jako jsou zeolity nebo "metal organic frameworks" (MOF, organokovové krystalické polymery). Mikroporézní materiály jsou velmi významné pro průmysl, kde jsou využívány pro adsorpci, jako molekulová síta nebo jako heterogenní katalyzátory. Nejdůležitější skupinou mikroporézních materiálů jsou zeolity, které jsou využívány jako katalyzátory pro krakování ropy. Využití zeolitů v katalýze je omezeno malým průměrem pórů, které tak nejsou přístupné pro větší molekuly. Toto omezení lze obejít použitím hierarchických zeolitů obsahujících mezopóry, díky kterým mají výrazně lepší difúzní vlastnosti. Cíle této práce lze rozdělit na dvě části. V první části byla studována struktura vrstevnatých a hierarchických zeolitů s cílem identifikovat strukturu nových materiálů a vytvořit spolehlivé teoretické modely pro studium hierarchických zeolitů. V druhé části práce byly studovány katalytické vlastnosti několika mikroporézních materiálů. Výsledky této práce byly použity pro identifikaci struktury řady materiálů, včetně zeolitu SAZ-1,... Keywords: Mikroporézní materiály; MOF; zeolit; DFT; modelování; katalýza; reakční mechanismy; Microporous materials; MOF; zeolite; DFT; modelling; catalysis; reaction mechanisms Available in a digital repository NRGL
Teoretické studium mikroporézních materiálů pro využití v adsorpci a katalýze

Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis Microporous materials are defined by a presence of pores with diameter smaller than 2 nm. They comprise a large variety ...

Položij, Miroslav; Nachtigall, Petr; Bludský, Ota; Cwiklik, Lukasz
Univerzita Karlova, 2017

Studium základních deformačních mechanismů hořčíkových slitin pomocí pokročilých in-situ metod a teoretického modelování
Čapek, Jan; Mathis, Kristián; Landa, Michal; Šiška, Filip
2017 - English
The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron diffraction and comparison to the theoretical models. Mg + 1wt.% Zr alloy was selected for investigation of the compression - tension asymmetry. Advanced analysis of acoustic emission and neutron diffraction data revealed activation of different slip systems during deformation. Moreover, the different evolution of twinning was explained. The same methods were used to investigate the aluminum influence on deformation mechanisms. The hardening of basal slip and twinning and increasing importance of prismatic slip was observed. Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. Slitina Mg + 1hm.% Zr byla použita pro výzkum asymetrického chování při tahové a tlakové deformaci. Pokročilá analýza dat akustické emise a neutronové difrakce odhalila aktivaci různých skluzových systémů během deformace. Rovněž bylo vysvětleno rozdílný vývoj dvojčatění. Stejné metody byly použity pro výzkum vlivu hliníkových příměsí na deformační vlastnosti. Bylo zjištěno vytvrzování bazální roviny, vyšší napětí nutné pro nukleaci dvojčat a výraznější aktivita prismatického skluzu s rostoucím obsahem hliníku. Keywords: hořčíkové slitiny; dislokace; dvojčatění; akustická emise; neutronová difrakce; magnesium alloys; dislocations; twinning; acoustic emission; neutron diffraction Available in a digital repository NRGL
Studium základních deformačních mechanismů hořčíkových slitin pomocí pokročilých in-situ metod a teoretického modelování

The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron ...

Čapek, Jan; Mathis, Kristián; Landa, Michal; Šiška, Filip
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases