Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11719
Published from to

Právní aspekty provozu bezpilotních letadel (UAV)
Dubeň, Roman; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
2017 - Slovak
Unmanned aircrafts represent one of the fastest growing technologies of the last years. Although historically not completely unknown, only recently have they acquired the long-deserved attention. However, it focuses almost exclusively on their use in combat operations, whereas their capabilities in civilian sphere remain relatively unexplored. Analysis of these abilities is the main focus of this thesis, which describes and analyses current applicable legislation, points out different issues of both its interpretation and application and tries to offer solutions. This thesis is divided into 4 chapters and a conclusion. The first chapter deals with the introduction to this topic, including history of unmanned aircrafts and clarification of the term unmanned aircraft itself. Then it moves on to describe the possible classification of unmanned aircrafts and the terminology used, which remains unsettled even to this day. The main aim of this is to try to help the reader to find his way in this complicated area. The second chapter includes the analysis of the applicable legislation in the Czech republic, starting with the general approach and then continuing with special emphasis on particular issues, such as operating limitations of unmanned aircrafts in certain areas or liability of aircraft operators... Bezpilotné lietadlá predstavujú jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technológií posledných rokov. Aj keď sa nejedná o zariadenia historicky úplne neznáme, až v dnešnej dobe sa im konečne dostáva zaslúženej pozornosti. Takmer výhradne sa ale upiera na ich použitie v bojových operáciách, zatiaľ čo možnosti bezpilotných lietadiel v civilnej sfére zostávajú naďalej relatívne nepreskúmané. Ich rozbor je hlavným predmetom tejto diplomovej práce, ktorá popisuje a analyzuje platnú právnu úpravu, upozorňuje na rôzne interpretačné aj praktické problémy a snaží sa poskytnúť riešenia. Táto práca je rozdelená na 4 časti a záver. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do problematiky, vrátane histórie bezpilotných lietadiel a vyjasneniu pojmu bezpilotného lietadla. Ďalej pokračuje k popisu možného delenia a terminológii, ktorá ešte ani dnes nie je definitívne ustanovená. To všetko má pomôcť čitateľovi k lepšej orientácii v tejto komplikovanej oblasti. Druhá časť obsahuje rozbor právnej úpravy v Českej republike, najskôr všeobecne, a potom aj s dôrazom na jednotlivé najdôležitejšie oblasti, ako sú priestorové obmedzenia prevádzky bezpilotných lietadiel alebo zodpovednosť prevádzkovateľov podľa leteckých predpisov. Táto časť sa špeciálne venuje zvláštnym kategóriám, ako sú malé modely lietadiel a diaľkovo... Keywords: Bezpilotné lietadlo; Diaľkovo riadené lietadlo; Letecké právo; Unmanned Aircraft; Remotely Piloted Arcraft; Aviation Law Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty provozu bezpilotních letadel (UAV)

Unmanned aircrafts represent one of the fastest growing technologies of the last years. Although historically not completely unknown, only recently have they acquired the long-deserved attention. ...

Dubeň, Roman; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia
Csukás, Adam; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
2017 - Slovak
The Principles of Synodical-Presbyterial Church Government This work reflects the principles of the synodical-presbyterial church government, which are referred to in the church constitutions of the Evangelical Church of Czech Brethren and the Reformed Christian Church in Slovakia. The author draws attention to the importance of the principles of church polity in ecclesial life, pointing to their occasional inadequate reflection. In this context, the author points out the introduction of the Führerprinzip in the German Evangelical Church in the 1930s. In addition, he highlights examples of churches that have been able to clearly formulate the principles of church polity, and some of them have even incorporated them into their church law. The author goes on to clarify the basic terminology used in his work, focusing on the naming of Protestant churches in different languages. He deals with the division of churches into families according to the categorization used by the World Council of Churches, paying special attention to the family of United and Uniting churches. He describes five types of these churches, and considering the need to introduce another, a sixth type of United and Uniting churches. Next, he deals with the basic characteristics of Reformed, Presbyterian and Evangelical Lutheran churches. The... Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia Práca postihuje princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia, na ktoré sa vo svojich cirkevných zriadeniach odvolávajú napr. Českobratská cirkev evanjelická či Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Autor upozorňuje na význam zásad cirkevného zriadenia v cirkevnom živote, pričom poukazuje i na ich občasnú nedostatočnú reflexiu. V tejto súvislosti sa venuje zavedeniu vodcovského princípu v nemeckej evanjelickej cirkvi v 30. rokoch 20. storočia. Na druhej strane vyzdvihuje príklady cirkví, ktoré dokázali princípy svojho zriadenia jasne sformulovať a niektoré z nich dokonca i vteliť do svojich cirkevnoprávnych predpisov. Autor sa ďalej venuje vyjasneniu základnej terminológie, ktorú používa, pričom sa zameriava na význam označení protestantských cirkví v rôznych jazykoch. Zaoberá sa rozdelením cirkví do rodín podľa kategorizácie, ktorú používa Svetová rada cirkví, pričom zvláštnu pozornosť venuje rodine unionovaných cirkví. Popisuje päť typov týchto cirkví, pričom sa zamýšľa nad nutnosťou zavedenia ďalšieho, šiesteho typu. Ďalej sa venuje základnej charakteristike reformovaných, presbyteriánskych a evanjelických (luterských) cirkví. Nasledujúca časť práce je venovaná popisu princípov čistého reformovaného cirkevného zriadenia, ako ich v roku... Keywords: cirkevné právo; protestantizmus; church law; Protestantism Available in a digital repository NRGL
Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia

The Principles of Synodical-Presbyterial Church Government This work reflects the principles of the synodical-presbyterial church government, which are referred to in the church constitutions of the ...

Csukás, Adam; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2017

Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of fatty acids in human tissues The fatty acids are non-negligible component of lipids as one of the basic nutrients. This thesis in its theoretical part presents above all the group of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which are important structural units of the cell membranes, they are also the precursors to several significant biologically active substances. In the human organism PUFA participate in many physiological and pathological processes this way, where they cause the large spectrum of actions. Onwards the thesis describes the gas chromatography method that is used in chemical analysis of lipids for the fatty acid determination as the gold standard. Experimentally, the fatty acid representation was determined in the blood, muscle, heart, liver and kidney among 26 cadavers divided into two groups according to the presence/absence of inflammatory process at the time of death. The data obtained were statistically analysed. The results were descriptively evaluated and there were indicated possible explanations of differences... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami... Keywords: esenciálne mastné kyseliny; polynenasýtené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: ...

Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Dugasová, Lucia; Kuchařová, Monika; Lázníčková, Alice
2017 - Slovak
Keywords: výživa; populace; civilizační choroby; životní styl; nutrition; population; disease of civilization; lifestyle Available in a digital repository NRGL
noTitle

Dugasová, Lucia; Kuchařová, Monika; Lázníčková, Alice
Univerzita Karlova, 2017

Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku
Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
2017 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon. Stationary phases based on porous graphitic carbon (PGC) exhibit many interesting features. For example high mechanical resistance, stability across the entire pH range and excellent high temperature resistance. Moreover, they are significant due to their unique mechanism of retention. Despite all of these positive features and long existence on the market, their broader use in pharmaceutical analysis is still lacking. In our paper we have analyzed 11 groups of drugs, including active pharmaceutical ingredient and its potential impurities. Overall, 67 substances have been analyzed. Each separation on PGC has been optimized in order to achieve the best results. Changes in conditions of separation included testing of several mobile phases, gradient and isocratic elution and testing the effect of higher temperature. The use of gradient elution, with mobile phase consisting of acetonitrile and isopropanol in proportion 1:1 as organic modifier and 0,1% trifluoracetic acid as aqueous part has appeared as the most... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Available in a digital repository NRGL
Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Institut ius cogens v mezinárodním právu
Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
2017 - Slovak
Keywords: kogentné normy; ius cogens; záväzky erga omnes; medzinárodný verejný poriadok; normatívna hierarchia; normatívny konflikt; článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve; nulitnosť medzinárodných zmlúv; peremptory norms; jus cogens; obligations of erga omnes; international public order; normative hierarchy; conflict of norms; Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; voidness of international treaties Available in a digital repository NRGL
Institut ius cogens v mezinárodním právu

Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Mládež a zdravé trávení volného času: protektivní versus rizikové aktivity
Rožeková, Katarína; Spilková, Jana; Kážmér, Ladislav
2017 - Slovak
ROŽEKOVÁ, Katarína: Youth and healthy leisure activities: protective versus risk activities. [Diploma thesis]. Charles University. Faculty of Science; Department of Social Geography and Regional Development. Tutor: Doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D. Qualification degree: Master of Social Epidemiology. Prague: PřF UK, 2017. 76 p. Introduction: Leisure time is a framework for a wide range of activities. Preferred activities during leisure are activities that individuals can freely choose and perform. Providing opportunities for health-promoting activities leads to a healthy lifestyle that can prevent risk behaviors or health problems. Objectives: Identify the choice of respondents' leisure time activities based on their place of residence. Explain how teenagers perceive risks associated with risky behaviors. What are the demographic, geographic and social predictors of risk behaviors, and the selection and implementation of selected leisure activities. To analyze the relationship between the risk behaviors of youth and the risk activities involved, ie to determine which activities are conducive to risk behaviors and which are protective in nature. Methods: Our monitored set consists of 3. and 4. grade students at selected secondary schools. The main research tool we used was a questionnaire.... ROŽEKOVÁ, Katarína: Mládež a zdravé trávenie voľného času: protektívne verzus rizikové aktivity. [Diplomová práca]. Univerzita Karlova. Prírodovedecká fakulta; Katedra sociálnej geografie a regionálneho rozvoje. Školiteľ: Doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister sociálnej epidemiológie. Praha: PřF UK, 2017. 76 s. Úvod: Voľný čas predstavuje rámec pre široký rozsah voľnočasových aktivít. Aktivity preferované počas voľna sú činnosti, ktoré si jedinec môže slobodne vybrať a vykonávať. Podporovanie možností pre vykonávanie zdraviu prospešných aktivít, vedie k osvojeniu si zdravého životného štýlu, čím môže dochádzať k predchádzaniu rizikovému chovaniu alebo zdravotným problémom. Ciele: Zistiť voľbu voľnočasových aktivít respondentov podľa miesta ich bydliska. Objasniť, ako vnímajú teenageri riziká spojené s rizikovým chovaním. Aké sú demografické, geografické a sociálne prediktory, ako rizikového chovania, tak výberu a realizácie vybraných voľnočasových aktivít. Analyzovať vzťah medzi rizikovým chovaním mládeže a danými rizikovými aktivitami, teda určiť, ktoré aktivity napomáhajú rizikovému chovaniu, a ktoré majú protektívny charakter. Metodika: Náš sledovaný súbor tvorili študenti 3. a 4. ročníkov na vybraných stredných školách. Hlavný výskumný nástroj, ktorý sme... Keywords: mládež; volný čas; protektivní faktory; rizika; youth; leisure; protection; risk Available in a digital repository NRGL
Mládež a zdravé trávení volného času: protektivní versus rizikové aktivity

ROŽEKOVÁ, Katarína: Youth and healthy leisure activities: protective versus risk activities. [Diploma thesis]. Charles University. Faculty of Science; Department of Social Geography and Regional ...

Rožeková, Katarína; Spilková, Jana; Kážmér, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Forma záberu v rámci hraného a animovaného kresleného filmu
Ďurec, Peter; Fišerová, Michaela; Charvát, Martin
2017 - Slovak
The thesis is aiming it's focus on various different forms of frame in motion picture and animated cartoon movie. When it comes to physics, animated cartoon movie can operate with completely new concept of media intended content, what opens endless amount of possible interpretations and feelings about the movie. Thesis takes film theory of G. Deleuze, with theories of H. Bergson, Jurij Lotman and with semiotics of drawing and photography (Barthes, Eco) as root theoretical background. The main aim of this work is to apply the film theory by Gilles Deleuze on animated movie. Práca sa zaoberá rozdielnymi formami záberu a obrazu v rámci animovaného kresleného filmu a filmu hraného. Animovaný kreslený film je schopný po fyzickej stránke operovať s úplne novým konceptom mediálne určeného obsahu, čo následne otvára nekonečné množstvo možných interpretácii a prežívania filmu. Práca bude vychádzať z koncepcie filmu G. Deleuza spolu s teóriami H. Bergsona, Jurijho Lotmana a s teóriami sémiotiky kresby a fotografie (Barthes, Eco). Cieľom tejto práce je využitie filmovej teórie G. Deleuza a jej rozšírenie a animovaný film. Available in a digital repository NRGL
Forma záberu v rámci hraného a animovaného kresleného filmu

The thesis is aiming it's focus on various different forms of frame in motion picture and animated cartoon movie. When it comes to physics, animated cartoon movie can operate with completely new ...

Ďurec, Peter; Fišerová, Michaela; Charvát, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Volba kroku v metodách s lokálně omezeným krokem
Rapavý, Martin; Tichý, Petr; Kučera, Václav
2017 - Slovak
The main goal of this thesis is the choice of steps in trust region methods for finding a minimum of a given function. The step corresponds to the problem of finding a minimum of a model function on a trust region. We characterize a solu- tion of this problem (Moré-Sorensen theorem) and consider various techniques for approximating a solution of this problem (the Cauchy point method, the dogleg method, the conjugate gradients method). In the case of the first two techniques we prove convergence of the optimization method. Finally, the above techniques are tested numerically in MATLAB on properly chosen functions and initial data. We comment on advantages and disadvantages of considered algorithms. 1 V tejto práci sa venujeme voľbe kroku v metódach s lokálne ohraničeným krokom na hľadanie minima funkcie. Tento krok súvisí s problémom hľadania mi- nima kvadratickej modelovej funkcie na dôveryhodnej oblasti. Charakterizujeme riešenie tohto problému (Moré-Sorensenova veta) a ďalej uvažujeme rôzne tech- niky na aproximáciu riešenia tohto problému (metóda Cauchyho bodov, metóda psej nohy, metóda združených gradientov). V prípade prvých dvoch techník uká- žeme aj konvergenciu optimalizačnej metódy. Nakoniec sa venujeme numerickému testovaniu odvodených algoritmov v prostredí MATLAB na vhodne vybraných funkciách a počiatočných dátach. Je poukázané na rôzne výhody a nedostatky jednotlivých algoritmov. 1 Keywords: optimalizácia bez obmedzenia; metódy s lokálne ohraničeným krokom; metóda psej nohy; unconstrained optimization; trust region methods; dogleg method Available in a digital repository NRGL
Volba kroku v metodách s lokálně omezeným krokem

The main goal of this thesis is the choice of steps in trust region methods for finding a minimum of a given function. The step corresponds to the problem of finding a minimum of a model function on a ...

Rapavý, Martin; Tichý, Petr; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Optimalizace rozcvičení před rychlostně-silovým tréninkem
Čaklošová, Karolína; Jebavý, Radim; Červinka, Pavel
2017 - Slovak
Title: Optimization of warm-up before speed-strenght loading Objectives: The aim of this work is to compare three variants of warming up and to determine the most appropriate one before speed-strenght loading. Methods: The test group consisted of 15 male students of the Faculty of Physical Education and Sport at The Charles University at the age of 22 -26 years. The tested subjects underwent 4 tests within 4 weeks. The first test was used to determine the 1 RM bench press and leg-press, the results of which we needed for the proper determination of the weights for the following protocols. The other three measurement protocols include three warm-up (base, a speed-strenght and toning), followed by a test of explosive strength in arms and legs. Countermovement vertical jump height with arm swing was used for legs testing and medicine ball shoot-up in supine position was used for arms testing. Results: This research shows that best results in the countermovement vertical jump height with arm swing were achieved after the speed-power warm-up. The best results in medicine ball shoot-up in supine position were achieved after the basic warm up, but results are not statistically significant for these testing. Keywords: Warm-up, dynamic stretching, speed-force loading, toning, explosive force, testing Názov: Optimalizácia rozcvičenia pred rýchlostno-silovým zaťažením Cieľ: Cieľom práce je komparácia troch variant rozcvičenia a stanovenie najvhodnejšej varianty pred rýchlostno-silovým zaťažením. Metódy: Testovací súbor sa skladal z 15 mužov, študentov Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vo veku 22 -26 rokov. Probandi v priebehu štyroch týždňov absolvovali štyri testy. Prvý test slúžil na určenie 1 RM na bench-presse a leg-presse, ktorého výsledky sme potrebovali pre správne určenie hmotnosti závaží pri nasledujúcich protokoloch. Ďalšie tri merania obsahovali tri protokoly rozcvičenia (základné, rýchlostno-silové a tonizačné), po ktorých nasledovalo testovanie explozívnej sily horných a dolných končatín pomocou vertikálneho výskoku s protipohybom so švihovou prácou paží a trčenia medicinbalu v ľahu na chrbte. Výsledky: Tento výskum ukazuje, že po rýchlostno-silovom rozcvičení boli dosiahnuté najlepšie výsledky vo vertikálnom výskoku s protipohybom so švihovou prácou paží. Po teste trčenia medicinbalom v ľahu na chrbte boli najlepšie výsledky dosiahnuté po základnom rozcvičení. Výsledky nie sú štatisticky významné. Kľúčové slová: rozcvičenie, dynamický strečing, rýchlostno-silové zaťaženie, tonizácia, výbušná sila, testovanie Keywords: rozcvičenie; dynamický strečing; rýchlostno-silové zaťaženie; tonizácia; výbušná sila; testovanie; Warm-up; dynamic stretching; speed-force loading; toning; explosive force; testing Available in a digital repository NRGL
Optimalizace rozcvičení před rychlostně-silovým tréninkem

Title: Optimization of warm-up before speed-strenght loading Objectives: The aim of this work is to compare three variants of warming up and to determine the most appropriate one before speed-strenght ...

Čaklošová, Karolína; Jebavý, Radim; Červinka, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases