Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11291
Published from to

Vývoj UHPLC metody pro separaci osmi strukturně blízkých derivátů vitamínu E
Pružinská, Klára; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Klára Pružinská Supervisor: Assoc. prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title od the diploma thesis: Development of UHPLC method for separation of eight structurally related derivatives of vitamin E The aim of this diploma thesis was to develop UHLPC method for the separation of eight derivates of vitamin E. They include a group of tocopherols and tocotrienols. To achieve the aim ultra-high performance liquid chromatography was used. In process of optimalization the most important thing was the choice of stationary phase, consistence of mobile phase, flow speed, temperature of column and the time of separation. The Ascentis Express F5 Column (100 x 3.0 mm, 2.7 μm), Sigma-Aldrich was the best stationary phase because the separation of all eight derivatives on this column including two problematic pairs: β-T3 with γ-T3 and the pair β-T with γ-T was performed. The mobile phase was a mixture of a methanol with acetonitrile (1:1) and water in the ratio 75:25 with a flow rate 1 ml/min, isocratic elution and PDA and FLR detection. In PDA detection the wavelength was set 290 nm. In more sensitive FLR detection the emission wavelenght was 325 nm and the exciting wavelength of exciting was set on 280 nm.... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Klára Pružinská Školiteľka: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vývoj UHPLC metódy pre separáciu ôsmych štruktúrne blízkych derivátov vitamínu E Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyvinúť UHPLC metódu pre separáciu ôsmych derivátov vitamínu E. Patrí medzi ne skupina tokoferolov a skupina tokotrienolov. K dosiahnutiu stanoveného cieľa bola využitá ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia. V priebehu optimalizácie bol dôležitý výber stacionárnej fázy, zloženie mobilnej fázy, jej prietoková rýchlosť, teplota kolóny a čas separácie. Ako najlepšou stacionárnou fázou bola kolóna Ascentis Express F5 (100 x 3,0 mm, 2,7 μm), Sigma-Aldrich, na ktorej prebehla separácia ôsmych derivátov vrátane dvoch problematických párov: β-T3 s γ-T3 a páru β-T s γ-T. Mobilnou fázou bola zmes metanolu s acetonitrilom (1:1) a vody v pomere 75:25 s prietokom 1 ml/min, izokratickou elúciou a PDA a FLR detekciou. Pri PDA detekcii bola vlnová dĺžka merania nastavená na 290 nm. U FLR detekcie, ktorá bola citlivejšou, bolo emisná vlnová dĺžka nastavená na 325 nm a excitačná vlnová dĺžka bola nastavená na 280 nm. Čas separácie bol menej než 8 min. Súčasťou vývoja metódy bola validácia, kde bola overená... Available in a digital repository NRGL
Vývoj UHPLC metody pro separaci osmi strukturně blízkých derivátů vitamínu E

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Klára Pružinská Supervisor: Assoc. prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title od the diploma ...

Pružinská, Klára; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Vztah mezi sestřihem a posttranslačními modifikacemi chromatinu v Saccharomyces cerevisiae
Kovaľová, Libuša; Folk, Petr; Čáp, Michal
2018 - Slovak
Protein Prp45, the yeast ortholog of the human transcription coregulator SNW1/SKIP, has been previously associated only with the regulation of pre-mRNA splicing. However, our laboratory found that protein Prp45 genetically interacts not only with the proteins involved in pre-mRNA splicing, but also with factors important for transcription elongation and with chromatin modifying enzymes. Our data and the information about the human ortholog SNW1/SKIP suggest that Prp45 could serve as a regulator coupling splicing, transcription and chromatin state in S. cerevisiae. The main aim of this diploma thesis was to find out whether the protein Prp45, which is essential for cotranscriptional assembly of the spliceosome, affects posttranslational modifications of chromatin on transcribed genes. Using chromatin immunoprecipitation, the influence of prp45(1-169) mutation on trimethylation of histone H3 at lysine 4 and acetylation of histone H3 at lysines 9, 14 and 18 on transcriptionally active genes was not confirmed. The other aim was to analyse the behavior of cells synchronized by α-factor by using flow cytometry. According to our results, prp45(1-169) mutation leads to the prolongation of the cell cycle. For the purpose of monitoring the dynamics of nucleosomes in S. cerevisiae strains, the system of... Protein Prp45, kvasinkový ortholog lidského transkripčního koregulátoru SNW1/SKIP, byl v literatuře doposud spojován pouze s regulací sestřihu pre-mRNA. Naše laboratoř odhalila, že protein Prp45 geneticky interaguje nejen s proteiny zahrnutými v sestřihu pre-mRNA, ale také s faktory důležitými pro elongaci transkripce a enzymy katalyzujícími chromatínové modifikace. Naše výsledky a rovněž i poznatky o lidském orthologovi SNW1/SKIP naznačují, že by Prp45 mohl sloužit jako regulátor propojující sestřih, transkripci a stav chromatínu u S. cerevisiae. Hlavním cílem diplomového projektu bylo zjistit, zda protein Prp45, který je nezbytný pro kotranskripční sestavování spliceozomu, ovlivňuje posttranslačné modifikace chromatínu na transkribovaných genech. Pomocí chromatinové imunoprecipitace nicméně nebyl potvrzen vliv mutace prp45(1-169) na profil trimethylace histonu H3 na lyzinu 4 a acetylace histonu H3 na lyzínech 9, 14 a 18 na lokusech transkripčně aktívních genů. Naším cílem také bylo průtokovou cytometrií analyzovat chování buněk synchronizovaných pomocí α-faktoru. Bylo ukázáno, že mutace prp45(1-169) vede k prodloužení buněčného cyklu. V rámci diplomového projektu byl pro účely sledování dynamiky nukleozomů v kmenech S. cerevisiae zaveden systém indukované exprese značeného histonu H3. Výsledky... Keywords: Prp45; regulace genové exprese; histon H3; methylace; acetylace; Prp45; regulation of gene expression; histone H3; methylation; acetylation Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi sestřihem a posttranslačními modifikacemi chromatinu v Saccharomyces cerevisiae

Protein Prp45, the yeast ortholog of the human transcription coregulator SNW1/SKIP, has been previously associated only with the regulation of pre-mRNA splicing. However, our laboratory found that ...

Kovaľová, Libuša; Folk, Petr; Čáp, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Občanská participace žen, které nakupují eticky
Vojteková, Zuzana; Moree, Dana; Muhič Dizdarevič, Selma
2018 - Slovak
The diploma thesis focuses on ethical consumerism and its impact on the civic engagement of young women. Ethical consumerism, which includes, for example, boycott and buycott of products and services, is gaining momentum in the downfall of formal civic engagement. Citizens move to the market where they apply their ethical principles of noneconomic character. Their consumer choices are motivated by publicly beneficial motives. The theoretical part of the diploma thesis defines both civic society and its civic participation, and ethical consumerism. The theory of ethical consumerism addresses the definitions of basic concepts, the change in the political climate, which has allowed the expansion of ethical consumerism and the gender aspect of this phenomenon. The research focuses specifically on young women who live in Prague and regularly shop ethically, and their participation in civic engagement before and after becoming ethical consumers. From the data gathered, it was found out upon which products the informants exercised their ethical consumption, the representation of socio-economical, environmental and political motives and how they formally and informally engage in civil society. Choosing products is just like casting a vote. The consumer choice gives citizens a sense of who they are, it is... Diplomová práca sa venuje etickej spotrebe a jej vplyve na občiansku angažovanosť mladých žien. Etická spotreba, do ktorej patrí napríklad bojkot a buycott produktov a služieb, získava v dobe upadajúceho formálneho občianskeho zapojenia na význame. Občania sa presúvajú na trh, kde aplikujú svoje etické zásady neekonomického charakteru. Ich spotrebné voľby sú motivované verejne prospešnými motívmi. Teoretická časť diplomovej práce definuje okrem občianskej spoločnosti a občianskej participácie aj základné pojmy etickej spotreby. Ďalej sa venuje premene politickej klímy, ktorá umožnila rozšírenie etickej spotreby, a genderovému aspektu etického nakupovania. Práca sa zameriava konkrétne na mladé ženy, ktoré žijú v Prahe a pravidelne eticky nakupujú, a to, ako sa občiansky zapájali pred a po tom, čo sa stali etickými spotrebiteľkami. Zo získaných dát sa zistilo na aké produkty informátorky uplatňujú etickú spotrebu, v akom zastúpení je socioekonomický, ekologický a politický motív a ako sa formálne a neformálne angažujú v občianskej spoločnosti. Spotrebnou voľbou dávajú občianky najavo kým sú, je to prejav ich identity. Keywords: Etická spotreba; politický konzumerizmus; občianska spoločnosť; občianska participácia; aktivizmus; politická participácia; trh; angažovanosť žien; bojkot; buycott; Ethical shopping; political consumerism; civil society; civic engagement; activism; political participation; market; engagement of women; boycott; buycott Available in a digital repository NRGL
Občanská participace žen, které nakupují eticky

The diploma thesis focuses on ethical consumerism and its impact on the civic engagement of young women. Ethical consumerism, which includes, for example, boycott and buycott of products and services, ...

Vojteková, Zuzana; Moree, Dana; Muhič Dizdarevič, Selma
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pokrievková, Lucia; Roh, Jaroslav; Kováčik, Andrej
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic And Bioorganic Chemistry Student: Lucia Pokrievková Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Supervisor specialist: RNDr. Eva Mezeiová, Ph.D., PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. Title of Diploma thesis: Synthesis of novel huprine derivatives as potential cholinesterase inhibitors Alzheimer's disease (AD) is a complex neurodegenerative disease that is manifested by the gradual loss of short-term and, at more advanced stages, also of long-term memory. The characteristic histopathological features of AD is the presence of neuritic plaques and neurofibrillary tangles in affected brain regions. Cholinergic neurotransmission is also one of the key pathological findings in AD. Only two drug groups are used in AD therapy. The first group consists of acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs). Memantine, which is a glutamate receptors antagonist, belongs to the second one. The aim of the diploma thesis was the synthesis of a new group of drugs acting as multipotent ligands (multi-target directed ligands, MTDLs) derived from huprines. The new compounds were designed to be able to interact with both anionic sites of acetylcholinesterase (AChE), thereby exaggerating the enzyme-inhibiting effect. In the experimental part of the diploma... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organickej a bioorganickej chémie Študent: Lucia Pokrievková Školiteľ: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Školiteľ špecialista: RNDr. Eva Mezeiová, Ph.D., PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. Názov práce: Syntéza nových huprínov ako potenciálnych inhibítorov cholínesteráz Alzheimerova choroba (AD) je komplexné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje postupnou stratou krátkodobej a v pokročilejších štádiách aj dlhodobej pamäte. Charakteristickým histopatologickým znakom AD je prítomnosť neuritických plakov a neurofibrilárnych klbiek v postihnutých oblastiach mozgu. Pri ochorení tiež dochádza k rozsiahlej poruche cholinergnej neurotransmisie. Do súčasnej terapie sú zahrnuté iba dve skupiny liečiv. Prvú tvoria inhibítory acetylcholínesterázy (AChEI), do druhej zaradzujeme memantín, ktorý je antagonistom glutamátových receptorov. Cieľom diplomovej práce bola syntéza novej skupiny liečiv na báze multipotentných zlúčenín tzv. multi-target directed ligands (MTDLs) odvodených od huprínov. Nové zlúčeniny sú navrhnuté tak, aby boli schopné interagovať s obidvomi anionickými miestami achetylcholínesterázy (AChE), čím je vystupňovaný ich inhibičný účinok voči enzýmu. V rámci experimentálnej časti diplomovej práce boli navrhnuté a pripravené dva... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic And Bioorganic Chemistry Student: Lucia Pokrievková Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Supervisor specialist: ...

Pokrievková, Lucia; Roh, Jaroslav; Kováčik, Andrej
Univerzita Karlova, 2018

Syntetické studie vedoucí k látkám interagujícím s CAR receptory
Palša, Norbert; Špulák, Marcel; Roh, Jaroslav
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Norbert Palša Supervisor: PharmDr. Marcel Špulák, PhD. Title of the Diploma Thesis: Synthetic studies leading to CAR receptor agonists CAR, which belongs to the family of xenobiotic nuclear receptors, affects xenobiotic and endogenic metabolic processes via metabolic enzyme genes expression. Since up to this day there is no available agonist which would activate CAR strictly without having an effect on similar nuclear receptors, thus, the effort to find such a compound is still ongoing. The aim of this diploma thesis was the synthesis of quinazoline derivatives, which, after previous preparation of 2-(3-methoxyphenyl)quinazoline-4-ol, a CAR agonist model compound, proved to be a promising group of chemical species with potential CAR activation effect - target compounds included amides of carboxylic acids via reaction with 2-aminobenzonitrile, derivatives of quinazoline-4-ol, quinazoline-4-thiol, 4-methoxyquinazoline and 3-methyl-3,4-dihydroquinazoline-4-one. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Norbert Palša Školiteľ: PharmDr. Marcel Špulák, PhD. Názov diplomovej práce: Syntetické štúdie vedúce k látkam interagujúcim s CAR receptormi CAR ako jeden z xenobiotických nukleárnych receptorov ovplyvňuje rad xenobiotických, ako aj telu vlastných metabolických dejov cestou expresie génov metabolických enzýmov. Keďže doteraz nebol objavený striktný CAR agonista, ktorý by neovplyvňoval aj príbuzné receptory, je snaha o nájdenie takejto zlúčeniny. Diplomová práca bola zameraná na syntézu derivátov chinazolínu, ktoré boli po predchádzajúcej príprave 2-(3-metoxyfenyl)chinazolín-4-olu, ako modelovej molekuly ligandu CAR, nádejnou skupinou látok s potenciálnym aktivačným účinkom na CAR - konkrétnymi syntetizovanými látkami boli amidy karboxylových kyselín pripravené reakciou s 2-aminobenzonitrilom, deriváty chinazolín-4-olu, chinazolín-4-tiolu, 4-metoxychinazolínu a 3-metyl-3,4-dihydrochinazolín-4-ónu. Available in a digital repository NRGL
Syntetické studie vedoucí k látkám interagujícím s CAR receptory

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Norbert Palša Supervisor: PharmDr. Marcel Špulák, PhD. Title of the Diploma Thesis: ...

Palša, Norbert; Špulák, Marcel; Roh, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Vliv anestézie na míru oxidativního poškození DNA
Zubáňová, Veronika; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - Slovak
Background: Oxidative damage is one of the most frequent types of cell components damage leading to oxidation of lipids, proteins and the molecule of DNA. As a consequence, there is a higher occurrence of several pathologies such as atherosclerosis, neurodegenerative diseases, cancer; or diabetes. In our study, influence of whole body anesthesia during minor surgery on the level of DNA damage was examined using comet assay technique. Methods: The basic principle of this method is fixing the cells (lymphocytes) in agarose, their lysis for the removal of membranes, incubation with the specific enzymes and electrophoresis of the released cell nuclei. During the electrophoresis, free low-molecular weight and negatively charged fragments of DNA move towards anode which causes the formation of the typical comet cell shape. Finally, the gels are stained by ethidium bromide (DNA intercalating dye) and visualized. Results: We have observed single strand breakages (SSBs) and, with the use of modified assay using specific enzymes for detection of specific lesions, also oxidized purines and pyrimidines. The extent of DNA damage as determined by the intensity of the tail of the comet was quantified using LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) software for image analysis. The results were used... Cieľ práce: Oxidatívne poškodenie je jedným z najčastejších typov poškodenia bunkových komponent, ktorý vedie k oxidácii lipidov, proteínov ale aj molekúl DNA (deoxyribonukleová kyselina). V dôsledku toho dochádza k vyššiemu výskytu rôznych patológií ako sú ateroskleróza, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina alebo diabetes. V našej štúdii sme sa zamerali na vplyv celkovej anestézie na poškodenie DNA počas menšej operácie s použitím techniky kométovej analýzy. Metódy: Základným princípom tejto metódy je fixácia buniek (lymfocytov) v agaróze, ich lýza pre odstránenie membrán, inkubácia so špecifickými enzýmami a elektroforéza uvoľnených bunkových jadier. Počas elektroforézy sa voľné nízkomolekulárne a negatívne nabité fragmenty DNA pohybujú smerom k anóde, čo spôsobuje tvorbu typického kométového tvaru bunky. Na konci boli gély nafarbené etídiom bromidu (DNA interkalačná farbička) a vizualizované. Výsledky: Skúmali sme jednoreťazcové zlomy a, s použitím modifikovanej metódy s využitím špecifických enzýmov na detekciu špecifických lézií, tiež oxidované puríny a pyrimidíny. Navýšenie DNA poškodenia, určené intenzitou chvosta kométy, bolo kvantifikované použitím LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) softvéu pre obrazovú analýzu. Záver: Výsledky boli použité na porovnanie poškodenia... Keywords: oxidativní poškození; volné radikály; kometový test; oxidative damage; free radicals; comet assay Available in a digital repository NRGL
Vliv anestézie na míru oxidativního poškození DNA

Background: Oxidative damage is one of the most frequent types of cell components damage leading to oxidation of lipids, proteins and the molecule of DNA. As a consequence, there is a higher ...

Zubáňová, Veronika; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza 1,2-disubstituovaných cyklopentadienů a jejich aplikace v přípravě metalocenů
Vician, Marek; Kotora, Martin; Míšek, Jiří
2018 - Slovak
In this master thesis 1,2-disubstituted cyclopentadienes were prepared by method composed of three transition metal catalysed reactions. Then, the cyclopentadienes were converted into cyclopentadienyl manganese, rhenium and iron complexes. A one-pot synthesis of the cyclopentadienyl metal complexes was developed without isolation of the intermediate cyclopentadienes. The second goal of this thesis was preparation of vinyl-substituted cyclopentadienes using ring closing enyne metathesis. The last part of thesis dealt with synthesis of a chiral cyclopentadiene and preparation of the corresponding metal complexes. The important part of this work was preparation of starting materials using palladium catalysed cross-coupling reactions. Key words: cyclopentadienes, carbometallation, cross-coupling, metathesis, metallocenes. V rámci predloženej diplomovej práce boli pripravené 1,2-disubstituované cyklopentadiény, pomocou metódy pozostávajúcej z troch rôznych reakcií katalyzovaných zlúčeninami prechodných kovov. Následne, z týchto cyklopentadiénov boli pripravené komplexy s mangánom, réniom a železom. Bola vyvinutá one-pot metóda syntézy komplexov bez potrebnej izolácie odpovedajúcich cyklopentadiénov. V druhej časti práce bolo cieľom pomocou kruhotvornej metatézy enínov pripraviť vinyl-substituované cyklopentadiény. Posledná časť práce bola venovaná príprave chirálnych cyklopentadiénov a syntéze odpovedajúcich komplexov s prechodnými kovmi. Podstatnou súčasťou práce bola taktiež syntéza východiskových látok pomocou kaplinkových reakcií katalyzovaných zlúčeninami paládia. Kľúčové slová: cyklopentadiény, karbometalácia, kaplink, metatéza, metalocény. Keywords: Cyklopentadieny; karbometalace; kaplink; metathese; metaloceny; cyclopentadienes; carbometallation; cross-cooupling; metathesis; metallocenes Available in a digital repository NRGL
Syntéza 1,2-disubstituovaných cyklopentadienů a jejich aplikace v přípravě metalocenů

In this master thesis 1,2-disubstituted cyclopentadienes were prepared by method composed of three transition metal catalysed reactions. Then, the cyclopentadienes were converted into cyclopentadienyl ...

Vician, Marek; Kotora, Martin; Míšek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

UV znaky ve zbarvení gekončíka nočního (Eublepharis macularius)
Baranová, Veronika; Frynta, Daniel; Veselý, Petr
2018 - Slovak
The presence of ultraviolet patterns on body, as well as perception of ultraviolet spectrum by special photoreceptors, is part of sensory ecology of many animal species, including reptiles. Most current research discusses the importance of ultraviolet signs in coloration of diurnal species. The aim of our study was to find out what character have the reflective signs in ultraviolet spectrum in overall coloration of common leopard gecko (Eubplepharis macularius) through a digital photography. The reflective pattern is present in both adults and juveniles and passes as well as the rest of the coloration by significant ontogenetic changes. Another aim was to evaluate the role of ultraviolet reflecting signs in the biology of this crepuscular-nocturnal species. We expect that the pattern contributes to their antipredatory strategies during their first few months of life, and also a white reflecting surface is preserved in adulthood, especially on their tail, which is differently coloured than the rest of the body. Přítomnost ultrafialových vzorů na těle, stejně jako i vnímání ultrafialového spektra speciálníma fotoreceptorama, je součástí smyslové ekologie množství živočišných druhů, včetně plazů. Většina současných výzkumu pojednává o významu ultrafialových znaků ve zbarvení u denních druhů. Cílem naši práce bylo zjistit, jaký charakter mají znaky v celkovém zbarvení u gekončíka nočního (Eublepharis macularius), jež reflektují v ultrafialovém spektru prostředníctvím digitální fotografie. Reflektujíci vzor je přítomen u adultních i juvenilních mláďat a prochází stejně jako zbytek zbarvení značnou ontogenetickou změnou. Dalším cílem naší práce bylo zhodnotit, jakou roli mohou sehrávat znaky reflektujíci v ultrafialovém spektru v biologii tohoto soumračno-nočního druhu. Předpokládáme, že vzor přispívá k jejich odstrašujícím antipredačním strategiím v prvních měsících života a podoba bílých reflektujících ploch je zachovaná i v dospělosti hlavně v jejich ocasní části, která je odlišně zbarvená než zbylé části těla. Keywords: ultrafialové záření; percepce; zbarvení; UV vzor; reflektance; gekončík noční; ultraviolet radiation; perception; coloration; UV pattern; reflectance; common leopard gecko Available in a digital repository NRGL
UV znaky ve zbarvení gekončíka nočního (Eublepharis macularius)

The presence of ultraviolet patterns on body, as well as perception of ultraviolet spectrum by special photoreceptors, is part of sensory ecology of many animal species, including reptiles. Most ...

Baranová, Veronika; Frynta, Daniel; Veselý, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Studium vlivu velikosti částic na sypné a konsolidační chování Tablettose 80
Hnatková, Monika; Šklubalová, Zdeňka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
Králové doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Hana Hurychová, Ph.D. Monika Hnatková The objective of this diploma thesis was to evaluate the flow and consolidation behaviour of the size fractions of lactose for direct compression - Tabletose® 80 in a range of 80-400 μm obtained by sieving. The nonlinear influence of the particle size on the flow rate was detected; the fractions of Tablettose® 80 with the mean size of 245 and 346 µm showed the best flowability. The influence of the diameter of the hopper opening on the flow rate was modeled using the Beverloo and/or Jones & Pilpel flow equation; the latter described the results better. The assessment of volume changes by gravitational tapping allowed to observe dynamics of consolidation and to express porosity factor for the powder bed, which enabled an estimation of the angle of internal friction. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmaceutická technológia Školiteľ doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Hana Hurychová, Ph.D. Poslúchač: Monika Hnatková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu veľkosti častíc na sypné konsolidačné chovanie Tablettose 80 Cieľom tejto diplomovej práce bolo hodnotenie sypného a konsolidačného chovania veľkostných frakcií laktosy pre priame lisovanie - Tablettose® 80 v rozmedzí 80-400 µm získaných pomocou sitovania. Bol detekovaný nelineárny vplyv veľkosti častíc na rýchlosť sypania; najlepšie sa sypali frakcie so stredným rozmerom 245 a 346 µm Tablettose® 80. Vplyv veľkosti otvoru násypky na rýchlosť sypania frakcii bol modelovaný pomocou rovnice sypania Beverloo alebo Jones & Pilpel; posledná menovaná rovnica charakterizovala výsledky lepšie. Hodnotenie zmien objemu gravitačným sklepávaním umožnilo sledovať dynamiku konsolidácie a zo zmien porozity vrstvy prášku vyjadriť faktor porozity, ktorý umožnil odhad uhlu vnútorného trenia. Keywords: prášky; sypnost; fraktalita; kompaktace; powder; flowability; fractals; compactability Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu velikosti částic na sypné a konsolidační chování Tablettose 80

Králové doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Hana Hurychová, Ph.D. Monika Hnatková The objective of this diploma thesis was to evaluate the flow and consolidation behaviour of the size ...

Hnatková, Monika; Šklubalová, Zdeňka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Dynamický rozptyl světla ve světě biomolekul
Križanová, Katarína; Hofbauerová, Kateřina; Bednárová, Lucie
2018 - Slovak
Title: Dynamic light scattering in the world of biomolecules Author: Katarína Križanová Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D., Institute of Physics of Charles University Abstract: Dynamic light scattering (DLS) represents a non-destructive method which can determine the hydrodynamic radius of particles in a sample by laser scattering. Consequently, their real sizes can be calculated or, in the case of proteins, molecular masses can be estimated. DLS is nowadays widely used for the study of biomolecules and their reactions, as is documented in the thesis in a brief review. Our experimental work was focused on the measurement of proteins by DLS - lysozyme was used as a model protein. The laboratory protocol for sample preparation and DLS measurement was successfully optimized. In the framework of methodology optimization, the ability of correct detection of small particles was tested using sucrose. We came to the lowest limit of particle dimensions measurable by DLS using sucrose. We were able to observe the linear dependence of the measured hydrodynamic radius on sucrose concentration in the solution and we were also able to determine the hydrodynamic radius of sucrose correctly, in agreement with literature. We practically demonstrated the... Název práce: Dynamický rozptyl světla ve světě biomolekul Autor: Katarína Križanová Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Dynamický rozptyl světla (DLS) představuje nedestruktivní způsob měření díky kterému můžeme za pomoci rozptylu laserového záření na vzorku získat hydrodynamický průměr částic v roztoku a následně dopočítat jejich rozměry, či v případě proteinů stanovit molekulární hmotnost. DLS je dnes hojně užívanou metodou pro studium biomolekul a jejich reakcí, jak je v práci doloženo ve stručném přehledu. V naší experimentální práci jsme se zaměřily na měření proteinů pomocí DLS - jako modelový protein jsme užívaly lysozym. Úspěšně jsme pomocí těchto vzorků optimalizovaly postup pro přípravu vzorků a DLS měření biomolekul. V rámci optimalizace metodických postupů DLS jsme pomocí sacharózy otestovaly možnosti správné detekce co nejmenších částic. Při měření sacharózy jsme zašly až na samou dolní limitu velikosti částic měřitelných DLS. Při tomto měření jsme dokázaly pozorovat lineární závislost naměřeného hydrodynamického průměru na koncentraci sacharózy v roztoku a rovněž, v souhlasu s literaturou, určit velikost hydrodynamického průměru sacharózy. Prakticky jsme tak úspěšně demonstrovaly možnost stanovení velikosti částic... Keywords: dynamický rozptyl světla; biomolekuly; proteiny; cukry; dynamic light scattering; biomolecules; proteins; carbohydrates Available in a digital repository NRGL
Dynamický rozptyl světla ve světě biomolekul

Title: Dynamic light scattering in the world of biomolecules Author: Katarína Križanová Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D., Institute ...

Križanová, Katarína; Hofbauerová, Kateřina; Bednárová, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases