Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11180
Published from to

Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha
Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
2018 - Slovak
Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej jamy ako bol realizovaný. V druhej časti prebieha návrh nového riešenie. Na záver sú tieto dve varianty porovnané.The aim of this thesis is to compare a proposal of securing the excavation pit proposed for the construction of WWTP (Wastewater treatment plant) - New waterline, with an alternative proposal, which will be processed in this thesis. In the beginning, the proposal of securing the excavation pit is introduced, in a way it was implemented. In the second part, there is the proposal of a new solution. In conclusion, these two options are compared. Keywords: Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV; Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP Available in digital repository of ČVUT.
Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha

Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený ...

Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zatížení podzemního díla klíčovým blokem
Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a urcenie tohto bloku stereogrametrickou metódou. Následným výpoctom pomocou metódy oddelených prvkov, v programe UDEC, od spolocnosti Itasca, je overená platnost tejto hypotézy.In this work, blocky masif is being studied in which the underground structure is excavated. The free block surfaces are created by excavation and it leads to creation of the keyblock. The subject of this thesis is description of the keyblock theory and determination of this block by stereogrametric method. By the following computation using the distinct element method in UDEC software by Itasca is validated hypothesis made by stereographic method. Keywords: teória klúcového bloku,KBT,diskontinuity,stereogrametria,DEM,UDEC; keyblock theory,KBT,discontinuities,stereogrametry,DEM,UDEC Available in digital repository of ČVUT.
Zatížení podzemního díla klíčovým blokem

V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis ...

Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul
Slezák, Peter; Kocán, Pavel; Zimmermann, Petr
2018 - Slovak
This bachelor thesis deals with the formation of an anisotropic surface Si (110) -Tl, which will serve as a substrate for the deposition of organic molecules of copper phthalocyanines. The aim was to identify relevant preparation parameters and optimize the producting process of surface Si (110) with the reconstruction (16x2), to find the best parameters for deposition of thallium on this surface so as to produce a surface Si (110) -Tl with reconstruction (1x1) and test the suitability of this surface as a substrate for further deposition of organic molecules. In the course of the work, the apparatus used for measurements is described, the individual measurement procedures and the physical principles associated with STM operation are also described. Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou anizotropného povrchu Si(110)-Tl, ktorý ďalej bude slúžiť ako substrát pre depozíciu organických molekúl ftalocyaninov medi. Cieľom bolo identifikovať relevantné parametre prípravy a optimalizovať výrobný proces povrchu Si(110) s rekonštrukciou (16x2), nájsť najlepšie parametre pre depozíciu tália na tento povrch tak, aby vznikol povrch Si(110)-Tl s rekonštrukciou (1x1) a otestovať vhodnosť tohto výsledného povrchu ako substrát pre ďalšiu depozíciu organických molekúl. V rámci práce je popísaná aparatúra použitá pri meraniach, sú popísané jednotlivé meracie postupy a tiež fyzikálne princípy spojené s prevádzkou STM. Keywords: STM; Si(110); Tl; 16x2; 1x1; ftalocyaniny; STM; Si(110); Tl; 16x2; 1x1; phthalocyanines Available in a digital repository NRGL
Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul

This bachelor thesis deals with the formation of an anisotropic surface Si (110) -Tl, which will serve as a substrate for the deposition of organic molecules of copper phthalocyanines. The aim was to ...

Slezák, Peter; Kocán, Pavel; Zimmermann, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Studium vzácných rozpadů B-mesonů v experimentu ATLAS
Biroš, Marek; Řezníček, Pavel; Scheirich, Daniel
2018 - Slovak
Rare B0 d → K∗ µ− µ+ decay is one of physics channels testing Stan- dard Model predictions at the ATLAS experiment. This work provides input to the future analysis of this rare decay in the data-taking period of Run 2. Speci- fically, in the work we were searching for the descriptions of the distributions of reconstructed invariant masses of the B and K∗ mesons and of the distribution of the decay angles for the signal decay and expected background processes. For the procedure of finding optimal description, a maximal likelihood method of fit was used. Search for the probability density functions was performed on simulated data containing signal decay and main the background channels (decays, which are misinterpreted by the detector like our signal decay). The background decays included Bs → φ(K+ K− )µ+ µ− , Λb → Λ(1520)(pK− )µ+ µ− and Λb → pK− µ+ µ− . The signal data were contamined with events, when detector misidentified the kaon and pion from the K∗ meson decay, which lead to modifications of the fit- ted parameters. These cases were separated and treated as special background process. In addition to the simulations, we analyzed the combinatorial background from the real data of Run 1, though only the angular distribution. Invariant mas- ses were not analyzed for their simplicity. We also show... Jedným z fyzikálnych kanálov testujúcich predpovede Štandard- ného modelu častíc na experimente ATLAS je vzácny rozpad B0 d → K∗ µ− µ+ . Táto práca slúži ako jeden z podkladov pre analýzu tohto rozpadu v období na- berania dát Run 2. Konkrétne sa v nej zaoberáme hľadaním popisu rozdelenia invariantných hmotností B a K∗ mezónov a uhlového rozdelenia rozpadu pre sig- nálne dáta a pre známe druhy pozadia. Na fitovanie skúmaných rozdelení bola použitá metóda maximálnej vierohodnosti. Hľadanie popisujúcich funkcií hustoty pravdepodobnosti prebehlo na simulovaných dátach obsahujúcich signálny rozpad a hlavné pozaďové kanály (rozpady, o ktorých vieme, že ich detektor deteguje ako náš signálny rozpad), a to Bs → φ(K+ K− )µ+ µ− , Λb → Λ(1520)(pK− )µ+ µ− a Λb → pK− µ+ µ− . V prípade signálneho rozpadu boli oddelené prípady, kedy de- tektor deteguje signálny rozpad, ale nesprávne identifikuje dvojicu kaón a pión, čo spôsobí nepresné určenie ostatných parametrov. V prípade uhlového rozdele- nia sme navyše analyzovali aj kombinatorické pozadie z reálnych dát z Runu 1, ktorého popis v prípade invariantných hmotnosti neuvádzame pre jeho jednodu- chosť . Pre uhlové rozdelenia taktiež uvádzame porovnanie so spracovaním dát z Runu 1, kde sa namiesto novo-používaných sféricky harmonických funkcií použil zjednodušený... Keywords: Fyzika b-hadronů Vzácné rozpady B-mesonů Experiment ATLAS v CERN; Physics of b-hadrons B-meson rare decays ATLAS experiment at CERN Available in a digital repository NRGL
Studium vzácných rozpadů B-mesonů v experimentu ATLAS

Rare B0 d → K∗ µ− µ+ decay is one of physics channels testing Stan- dard Model predictions at the ATLAS experiment. This work provides input to the future analysis of this rare decay in the ...

Biroš, Marek; Řezníček, Pavel; Scheirich, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady
Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou orientáciou sever-juh. Prístup sa nachádza v najnižšej časti pozemku cez spoločnú komunikáciu pre peších aj vozidlá. Disponuje panoramatickým výhľadom na Radlice a Smíchov a má vo svojej blízkosti stanicu metra. Koncept domu vychádza z dvoch hmôt, tá hlavná kopíruje terén a umožňuje tak maximálne spojenie so záhradou. Povrchové materiály sú prírodné, fasádne drevené obklady a zelené strechy zapadnú do prostredia. Druhou hmotou je zapustená garáž, jej povrch tvorí pohľadový betón. Dom bol navrhnutý v nízkoenergetickom štandarte pre štvorčlennú rodinu.The subject of this Bachelor thesis is the design of a detached house. The appointed location is situated in Dívčí Hrady, which is the northern slope of the hill Děvín in the city district of Praha 5, Radlice. The selected building site is a rectangle with axial orientation from north to south. Access is from the lowest part of the site by joint pathway for both pedestrians and cars. The site posseses a panoramatic view of Radlice and Smíchov and is close to the metro station. The idea for the house design is based on two masses, the major is paralell to the slope so as to warrant the utmost connection between the mass and the garden. The surface materials are natural, wooden cladding and green roofs will match the building´s enviroment. The second mass is the embedded garage, visual concrete covers its surface. This house was designed to the low-energy standard for family of four members. Keywords: rodinný dom,architektonická štúdia,Dívčí Hrady,Praha 5,svah,architektúra; detached house,Dívčí Hrady,Prague 5,slope,architecture,architectural study Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou ...

Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu
Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
2018 - Slovak
V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca schopnosť bentonitu, je nutné preskúmať okrem iného aj zmenu jeho vlastností vplyvom tepla, nakoľko pri rozklade rádionuklidov vzniká teplo, ktoré môže ovplyvniť účinnosť tesniacej bariéry. Preto sa táto práca zaoberá zmenou vybraných geotechnických vlastností bentonitu vplyvom tepla. V práci sa skúma vplyv teploty na hodnoty konzistenčných medzí a swell indexu. Ďalej sleduje vplyv teploty na vybrané geotechnické vlastnosti vzoriek bentonitu počas zaťažovacieho testu v oedometroch umiestnených v tepelnom laboratóriu pri 60C a v laboratóriu pri 20C. V priepustomeroch zisťuje bobtnací tlak a hydraulickú vodivosť rôzne zhutnených vzoriek. Z výsledkov vyplýva, že teplo ovplyvňuje vlastnosti bentonitu. Najvýraznejší vplyv tepla bol zistený na medzu tekutosti, ktorá bola na meranej vzorke bentonitu vystavenej pôsobeniu tepla minimálne o 20 percentných bodov nižšia. Hodnoty Swell indexu boli tiež výrazne nižšie na zaťaženej vzorke. Vplyv tepla na bobtnací tlak nebol dostatočne preukázaný, aj keď sa javí, že vplyvom tepla sa znižuje.In the future, a deep repository of radioactive waste is planned in the Czech Republic. As a material to be used for sealing the sealing barrier, a bentonite was selected in the SURAO design. To guarantee the sealing capacity of bentonite, it is necessary to examine, among other things, the change in its properties due to heat, since the decomposition of the radionuclides results in heat that may affect the effectiveness of the sealing barrier. Therefore, this work deals with the change of selected geotechnical properties of bentonite due to heat. In the research section, it examines the effect of temperature on the consistency and swell index values. It further monitors the effect of temperature on the selected geotechnical properties of bentonite samples during the load test in oedometers located in the thermal laboratory at 60C and in the laboratory at 20C . It detects the swelling pressure and the hydraulic conductivity of the various compacted samples in the special device. The results show that heat affects the properties of bentonite. The most striking effect of heat was found on the liquid rate that was lower by at least 20C percentage points on the measured bentonite exposed to heat. Swell index values were also significantly lower on the loaded sample. The influence of heat on the swelling pressure has not been sufficiently demonstrated, although it appears that the influence of heat reduces the swelling pressure. Keywords: bentonit,bobtnací tlak,hydraulická vodivosť,teplo,hlbinné úložisko; bentonite,swelling pressure,hydraulic conductivity,heat,deep geological repository Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu

V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa ...

Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS
Janitorová, Lýdia; Doležal, Zdeněk; Kvasnička, Peter
2018 - Slovak
Nowadays, the detector ATLAS is modernized to ATLAS Upgrade. The Insti- tute of Particle and Nuclear Physics contributes to it by testing and production of silicon detection modules, which will be used for this purpose. This thesis is focused on the development of methods of accurate assembling of detection mo- dules, especially to verify that the chips are properly glued to the hybrid using the ConoScan 4000 metrological station. One of the measurement outputs are three coordinates of the corners of the chips. To achieve higher accuracy, instead of determining the coordinate z of the chip relative to the ConoScan reference system, the height was determined relative to the hybrid. For each chip, the angle of rotation was determined in the individual planes. To verify the reproducibility of the measurement by ConoScan, 50 identical measurements of the hybrid profile were scanned, from which the processed results are plotted in histograms. Better results can be achieved by selecting a smaller scanning step of ConoScan along the x and y axes. 1 V súčasnosti prebieha modernizácia detektoru ATLAS na ATLAS Upgrade. Ústav časticovej a jadrovej fyziky sa na nej podieľa testovaním a produkciou kre- míkových detekčných modulov, ktoré budú k tomuto účelu použité. Táto práca je zameraná na vývoj metód presného zostavenia detekčných modulov, konkrétne overenie správneho nalepenia čipov na hybrid pomocou metrologickej stanice Co- noScan 4000. Jedným z výstupov meraní sú tri súradnice rohov čipov. Pre dosi- ahnutie vyššej presnosti bola, namiesto určovania súradnice z čipu voči referenčnej sústave ConoScanu, určovaná výška čipu relatívne voči hybridu. Pre každý čip bol určený aj uhol jeho natočenia v jednotlivých rovinách. Na overenie opakova- teľnosti merania prístrojom ConoScan bolo naskenovaných 50 identických meraní rezu hybridom, z ktorých spracované výsledky sú zakreslené v histogramoch. Pres- nosti určovania súradníc rohov čipov sa pohybujú v rámci požiadaviek detektoru ATLAS. Lepšie výsledky je možné dosiahnuť zvolením menšieho kroku skenovania ConoScanu pozdĺž osí x a y. 1 Keywords: ATLAS Upgrade; kremíkový modul; skener ConoScan 4000; ATLAS Upgrade; silicon module; scanner ConoScan 4000 Available in a digital repository NRGL
Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS

Nowadays, the detector ATLAS is modernized to ATLAS Upgrade. The Insti- tute of Particle and Nuclear Physics contributes to it by testing and production of silicon detection modules, which will be ...

Janitorová, Lýdia; Doležal, Zdeněk; Kvasnička, Peter
Univerzita Karlova, 2018

Percepcia spravodajského obsahu na Facebooku. Ako vnímajú jeho doveryhodnosť vysokoškolskí študenti?
Izakovičová, Mária; Nečas, Vlastimil; Miessler, Jan
2018 - Slovak
The way how users interact with social media is constantly changing. In recent years we have seen a shift in the social media from mere communication platforms to complex metamedia where users can interact with it's content and shape it. In this environment however, the quality of the information can vary greatly and even low-quality information can spread very easily. This study examines how do the University students, percieve the information they find on social media - namely Facebook. I analyse how students interact with news content on Facebook, how do they percieve the credibility of the news and which factors influence their perception. The aim of this study is to find out the ways of student interaciton with the news content on Facebook, how they perceive its credibility and what factors influence their perception. There was qualitative research method used and the research was conducted by the techniques of think aloud protocol and semi-structured interviews. Research has shown different ways of student interaction with the news content. In the same time, the kind of interaction affects their perception of credibility of the news content. Anotácia S rozvojom sociálnych sietí sa menili aj spôsoby ich užívania. Z komunikačných platforiem sa tak postupne vyvinuli v komplexné meta médiá, pomocou ktorých užívatelia interagujú s rôznymi formami obsahu. Najmä v prostredí Facebooku však užívatelia často narážajú na obsah rôznej kvality, ktorá môže ovplyvniť to ako dané informácie vnímajú. Táto práca sa zaoberá vysokoškolskými študentmi, aktívnymi užívateľmi Facebooku, ktorí ho využívajú ako zdroj informácií. Cieľom práce je zistenie spôsobu interakcie študentov pri percepcii spravodajského obsahu na Facebooku a rozmerov, v akých vnímajú dôveryhodnosť daného spravodajstva. Rovnako je jej cieľom zistiť, aké faktory vnímanie dôveryhodnosti ovplyvňujú. Na zber dát bola využitá kvalitatívna výskumná metóda a samotný výskum bol prevedený pomocou kombinácie zúčastneného pozorovania a pološtrukturovaných rozhovorov. Výskum preukázal odlišné spôsoby interakcie so spravodajským obsahom. Spôsob ich interakcie má zároveň vplyv na rozmery, v akých respondenti vnímajú dôveryhodnosť spravodajských obsahov prítomných na sieti. Keywords: sociálne siete; Facebook; online správodastvo; spôsoby konzumácie spravodajstva; vnímanie dôveryhodnosti; vysokoškolskí študenti; kvalitatívny výskum; Social media; Facebook; online news; percepcion of news; perception of credibility; university students; qualitative analysis Available in a digital repository NRGL
Percepcia spravodajského obsahu na Facebooku. Ako vnímajú jeho doveryhodnosť vysokoškolskí študenti?

The way how users interact with social media is constantly changing. In recent years we have seen a shift in the social media from mere communication platforms to complex metamedia where users can ...

Izakovičová, Mária; Nečas, Vlastimil; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Email marketing RunCzech běžecké ligy
Hižová, Katarína; Halada, Jan; Hrabánková, Markéta
2018 - Slovak
The aim of this diploma thesis is to analyse current status of the RunCzech Running League e- mail marketing, based on acquired theoretical knowledge and author's experience with creation of automated e-mail campaigns to design an automated welcome series and implement it by means of MailChimp. The theoretical part provides a comprehensive overview of e-mail marketing, optimization and automation of e-mail campaigns. The subject of the analysis is not only to evaluate the success of the implemented welcome series and to compare the performance metrics achieved with the metrics of standard promotional e-mails sent by the company, but also to evaluate the impact of the welcome campaign on the behaviour and loyalty of its' recipients. Anotácia Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav e-mail marketingu RunCzech běžecké ligy, na základe získaných teoretických poznatkov a autorovej skúsenosti s tvorbou automatizovaných kampaní navrhnúť uvítaciu sériu e-mailov a následne ju za pomoci nástroja MailChimp implementovať do praxe. Teoretická časť práce poskytuje ucelený prehľad o e-mail marketingu, optimalizácie a automatizácie e-mailových kampaní. Predmetom analýzy je nielen vyhodnotenie úspešnosti uvítacej série e-mailov a porovnanie dosiahnutých hodnôt výkonnostných metrík s hodnotami metrík štandardne zasielaných promo e-mailov, ale aj zhodnotenie dopadu zaslania uvítacej kampane na ďalšie správanie a loajalitu príjemcov. Keywords: E-mail; e-mail marketing; marketingová automatizácia; automatizácia v e-mail marketingu; uvítacie séria; RunCzech; RunCzech běžecká liga; E-mail; e-mail marketing; marketing automation; e-mail automation; welcome series; RunCzech; RunCzech Running League Available in a digital repository NRGL
Email marketing RunCzech běžecké ligy

The aim of this diploma thesis is to analyse current status of the RunCzech Running League e- mail marketing, based on acquired theoretical knowledge and author's experience with creation of automated ...

Hižová, Katarína; Halada, Jan; Hrabánková, Markéta
Univerzita Karlova, 2018

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
2018 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. Navrhovaný objekt vychádza z požiadaviek investora na priestrannosť, otvrorenosť a kontakt so záhradou a výhľadom. Kompozícia hmoty rodinného domu je preto navrhnutá s dôrazom na využitie výhľadov, ktorú dopĺňa dominanta v podobe veže. Navrhovaný rodinný dom poskytuje jeho obyvateľom honosný spoločenský priestor pre spoločenské vyžitie, ale splňuje aj požiadavku súkromia.The subject of this bachelor thesis is the design of a family villa with two children in Prague 8, Troja. The entered plot closes the street and offers a panoramic view of Prague, making it more attractive. The proposed object is based on the investor's requirements for spaciousness, openness and contact with the garden and the view. The composition of the mass of the family house is therefore designed with the emphasis on the use of the views, complemented by the dominance in the form of a tower. The proposed family house provides its inhabitants with a splendid social space for social purposes but also meets the requirement of privacy. Keywords: bakalářska práce,rodinný dům,villa; bachelor thesis,family house,villa Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. ...

Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases