Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12232
Published from to

Chytrý strážce domácí sítě
Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti a v neposlednom rade na bezpečnosť detí a na kontrolu ich prístupu k Internetu. Cieľom práce je vytvoriť systém bežiaci na platforme Raspberry Pi 3, ktorý je čo najjednoduchší na nasadenie a používanie bežným užívateľom bez znalostí z odboru počítačových sietí. Systém má byť schopný spolupracovať s domácim routrom, ku ktorému má byť pripojený jediným ethernetovým káblom. Systém pracuje v prostredí GNU/Linux, jeho jadro je Java aplikácia slúžiaca ako server, ktorý zároveň obaľuje ďalšie existujúce open-source sieťové nástroje (Nmap, Suricata, a pod.). Výsledkom je systém spĺňajúci požadované vlastnosti, ktorý bol otestovaný v ostrom prostredí domácej siete.This thesis is about design and creation of a system, which tries to solve complex security of a home network. Emphasis is mostly placed on detection of new (and unknown) devices on the network, detection of attacks and threats in a home network and last but not least security of children and controlling their access to the Internet. The aim of this thesis is to create a system running on Raspberry Pi 3 platform, which is easy to deploy and use by an ordinary user without knowledge in the field of computer networks. System should be able to cooperate with home router, to which it should be connected by a single ethernet cable. System runs in GNU/Linux enviroment, the core of the system is Java application serving as a server, which also encapsulates other existing open-source network tools (Nmap, Suricata, etc.). The result is a system meeting the reqirements, which has been tested in home network enviroment. Keywords: bezpečnost' domácej siete,siet'ová bezpečnost',rodičovská kontrola,detekcia útokov,Intrusion Detection System,monitorovanie dátového toku,WiFi bezpečnost',IoT bezpečnost',Raspberry Pi; home network security,network security,parental control,attack detection,Intrusion Detection System,traffic monitoring,WiFi security,IoT security,Raspberry Pi Available in digital repository of ČVUT.
Chytrý strážce domácí sítě

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a ...

Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou
Vítek Karel; Minár Matúš; Novotný Ctirad
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa vychádzalo zo zadaného materiálu a hľadal sa optimálny presah. Následne bol vytvorený model v MKP programe ABAQUS a vý-sledky boli navzájom porovnané. Následne prebehli konštrukčné a materiálové úpravy v ABAQUSE, pri ktorých sa skúmalo ovládanie osového napätia a tlak na stykovej ploche medzi hriadeľom a vložkou.The aim of this work is to examine the properties of a pressed joint, which consists of shaft, insert and sleeve under axial load. The initial model was initially designed analytically, based on the input material and looking for optimal overhauls. Subsequently, the ABAQUS MKP model was created and the results compared to each other. Subsequently, the ABAQUSE structural and material modifications were carried out, examining the axial load control and the pressure on the contact surface between the shaft and the insert. Keywords: Nalisovaná nádoba,nalisovaný spoj,MKP,ABAQUS,silnostenná nádoba,osové napätie,nu-merické výpočty,analytický návrh,konštrukčné úpravy; Pressed vessel,pressed joint,MKP,ABAQUS,force vessel,axial loading,numerical calculati-ons,anatal design,structural modification Available in digital repository of ČVUT.
Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou

Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa ...

Vítek Karel; Minár Matúš; Novotný Ctirad
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Špecifikácia požiadaviek investora na informácie obsiahnuté v modeli pre potreby oceňovania v rámci životného cyklu výstavbového projektu
Matějka Petr; Leško Jakub; Rudovský Zdeněk
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je informačné modelovanie stavieb z pohľadu investora s ohľadom na možnosti oceňovania stavebných prác. V úvode je predstavený BIM, jeho výhody a nevýhody ako aj aspekty spojené s životným cyklom výstavbového projektu. V kontexte digitalizácie stavebníctva sú uvedené kľúčové idey, ktoré budú odvetvie stavebníctva v budúcnosti formovať a ktoré by mal investor ovládať. V práci sú prezentované klasifikačné systémy používané v Českej Republike a vo svete a ich prípadná nadväznosť na BIM. Vymenované sú základné predpoklady pre implementáciu BIM do výstavbového projektu, na ktoré nadväzujú konkrétne požiadavky zadávateľa na informácie. V poslednej časti práce je uvedený príklad štruktúry dát pre oceňovanie stavebnej produkcie za pomoci BIM.A subject of the bachelor thesis is Building Information Modelling from the perspective of investor with regard to the possibilities of valuation of construction works. The introduction presents BIM, its advantages and disadvantages as well as aspects related to the life cycle of construction project. Within the context of digitalisation of construction industry, the thesis presents key ideas that will shape the industry in the future and which the investor should master. The thesis presents classification systems used in Czech Republic and around the world and their possible continuity with BIM. The basic assumptions for the implementation of BIM in the construction project are set out and followed by Employer's Information Requirements. The last part of thesis contains an example of data structure for valuation of construction works with BIM. Keywords: Informačné modelovanie stavieb (BIM),investor,Stavebníctvo 4.0,digitalizácia,oceňovanie stavebných prác; Building Information Modelling (BIM),investor,Construction 4.0,digitalisation,valuation of construction works Available in digital repository of ČVUT.
Špecifikácia požiadaviek investora na informácie obsiahnuté v modeli pre potreby oceňovania v rámci životného cyklu výstavbového projektu

Predmetom bakalárskej práce je informačné modelovanie stavieb z pohľadu investora s ohľadom na možnosti oceňovania stavebných prác. V úvode je predstavený BIM, jeho výhody a nevýhody ako aj aspekty ...

Matějka Petr; Leško Jakub; Rudovský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Překladač vývojových schémat z Javy do C/C++
Jiřina Marcel; Tornóci Marek; Novák Jakub
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie, ktorá umožní preložiť vybrané, už naimplementované bloky v jazyku Java do jazyka C++. Tieto vybrané bloky predstavujú rôzne operácie pri spracovaní obrazu, ktoré medzi sebou dokáže užívateľ ľubovoľne kombinovať v interaktívnom prostredí Surmon. Výsledkom samotnej práce je naimplementovaná aplikácia v jazyku Java integrovaná v danom prostredí.This work deals with a design and implementation of the application, which will be able to translate chosen already implemented blocks in the Java programming language to the C++ programming language. Those methods represent various image processing operations which can a user freely combine in the interactive environment called Surmon. The result of the thesis is implemented application in the Java programming language integrated in the Surmon environment. Keywords: prekladač vývojových diagramov,Java,spracovanie obrazu,generátor C++ kódu,OpenCV; translator of flowcharts,Java,image processing,generator of C++ code,OpenCV Available in digital repository of ČVUT.
Překladač vývojových schémat z Javy do C/C++

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie, ktorá umožní preložiť vybrané, už naimplementované bloky v jazyku Java do jazyka C++. Tieto vybrané bloky predstavujú rôzne operácie pri ...

Jiřina Marcel; Tornóci Marek; Novák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta
Valenta Michal; Taňkoš Andrej; Toušek Jiří
2018 - Slovak
Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im vizualizuje dátové zmeny a závislosti dát v nimi používaných technológiách. Nástroj takéhoto typu im umožní pracovať lepšie s dátami a zlepšiť efektivitu. Tvorbou takéhoto nástroja sa zaoberá projekt Manta, ktorý pre svoji zákazníkov poskytuje nástroj Manta Flow. Tento nástroj dokáže vizualizovať dátové toky pre množstvo známych technológií, avšak v momentálnej dobe neponúka podporu pre jazyk Pig Latin. Pig Latin je jazyk, ktorý sa používa v platforme Apache Pig a slúži na vytváranie programov, ktoré analyzujú a spracovávajú dáta. Preto je cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať modul vykonávajúci analýzu a zisk dátových tokov pre Pig Latin programy, ktorý je možné integrovať do nástroja Manta Flow. Tento modul má za úlohu vykonať syntaktickú a sémantickú analýzu kódu, a z jej výsledku generovať dátové toky vo forme grafu. Modul je navrhnutý a implementovaný, tak aby spolupracoval s Manta systémom, čo umožňuje jednoduchú integráciu toho modulu do nástroja Manta Flow. Práca obsahuje popis jazyka Pig Latin, dokumentácie návrhu a implementácie výsledného modulu, a taktiež popis procesu testovania modulu.Getting data flows from data is a very popular concept in the business sphere. For managers and employees of large corporations who are working with a great deal of information, it is a good idea to have a tool that visualizes the data changes and data dependencies in the technologies used. A tool of this type will allow them to better work with data and improve efficiency. The creator of such a tool is Manta project, which provides the tool Manta Flow for its customers. This tool can visualize data flows for a number of well-known technologies, but currently does not offer Pig Latin support. Pig Latin is the language used in the Apache Pig platform to create programs that analyze and process data. Therefore, the aim of this paper is to design and implement a module for analysis and acquisition of data flows from Pig Latin programs that can be integrated into Manta Flow. This module performs syntactic and semantic code analysis and generates graph of data flows from the result. The module is designed and implemented to work with the Manta system, allowing for easy integration of this module into Manta Flow. The work contains a description of Pig Latin, documentation for the design and implementation of the resulting module, as well as a description of the module testing process. Keywords: návrh a implementácia Java modulu,analýza dátových tokov,Pig Latin,Manta,Big Data; design and implementation of Java module,data lineage analysis,Pig Latin,Manta,Big Data Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta

Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im ...

Valenta Michal; Taňkoš Andrej; Toušek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zvolen - Bariny
Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
2018 - Slovak
Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského úradu vo Zvolene, ktorý sem chcel umiestniť plochy poskytujúce športovo-relaxačné využitie (plaváreň a kúpalisko) a súčasne zakomponovať lokálne biocentrum Bariny. Tento významný priestor je potrebné skombinovať s výstavbou, ktorá vhodne doplní územie a bude prínosom pre mesto Zvolen. Pri jednom polyfunkčnom bloku sa samotný urbanistický návrh overoval architektonickou štúdiou. Navrhované územie je riešené so širokým portfóliom verejných priestranstiev, aby si v ňom každý našiel svoje miesto. Urbanisticky bolo prostredie navrhnuté s rešpektom k okoliu a jeho jednotlivým prvkom. Hlavnými prednosťami návrhu je použitie najnovších princípov urbanizmu. Medzi tie patrí preferovanie pešej chôdze a múdrej dopravy, viacúčelové využitie, rôznorodosť jednotlivých zón a pestrá ponuka verejných priestranstiev. Celkovo tak vznikne nová štvrť, ktorá spĺňa všetky kritéria na to, aby obyvatelia dosahovali najvyššiu požadovanú kvalitu života.The task was to create an urban study of a new district in a chosen area. The project is located in the area named Bariny in Zvolen. This proposal was based on the requirements and with the help of the town hall in Zvolen, which wanted to place the areas providing sport-relaxation use (indoor and outdoor swimming pooll). Besides these, there was a request for the integration of the local biocentre Bariny. This important space is combined with the buildings that will suitably complement the area. In one- multifunctional block, the urban design was verified by an architectural study. The zone itself is designed with a wide portfolio of public spaces, so everyone can find their place. Urbanistically, the environment has been designed with respect to the environment and its individual elements. The main advantages of the design are the use of the latest urbanism principles. These include walking and using smart transportation, multipurpose use, the diversity of individual zones and the wide range of public spaces. Overall will be created a new neighborhood, that meets all the criteria for the highest quality of life required for residents. Keywords: územná štúdia,Zvolen,Bariny,urbanizmus,biocentrum,štvrť; urban study,Zvolen,Bariny,new urbanism,biocentre,district Available in digital repository of ČVUT.
Zvolen - Bariny

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského ...

Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - Slovak
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Keywords: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Available at various departments of the ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dynamické generování a vizualizace planety
Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.The bachelor's thesis deals with design and implementation of modular system for realtime procedular generation of detailed planets and rendering on devices with high resolution. Created prototype use OpenGL for rendering and generation and Eyescale Equalizer for distribion rendering. Equalizer enables applications to use multiple GPU and PC to render same scene. Created prototype is tested on video-wall with hight resolution. Keywords: procedurálne generovanie,3D vizualizácia,C++,OpenGL,paralelne renderovanie; procedural generation,3D visualisation,C++,OpenGL,parallel rendering Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování a vizualizace planety

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa ...

Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a implementácia školského systému domácich prác
Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.This bachelor thesis deals with the analysis of the requirements of primary and secondary schools on the web system for submission and collection of home assignments, the research of existing solutions and the development of a prototype using cloud technologies. The purpose of prototype application development is to familiarize the reader with cloud development and cloud usage in the given area. Keywords: cloudové úložisko,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC; cloud storage,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za ...

Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a nasazení opensource nástroje FreeIPA
Milota Jiří; Le Henrich; Muzikář Zdeněk
2018 - Slovak
Tato praca je zamerana na nasadenie opensource nastroja FreeIPA. Rozobera moznosti nasadenia nastroja FreeIPA v single deployment a v skalovanom deployment. V praci je analyzovana problematika skalovatelnosti, vysokej dostupnosti, logovania, zalohovania a obnovy a zaroven praca ponuka riese- nia tychto problematik. Pretoze je znacna cast prace o konfiguracii, su v nej rozobrane zakladne principy Ansible, co je vhodna technologia poskytujuca jednoduchu automatizaciu a upravy pomocou konfiguracnych suborov. Dalsi ciel prace je analyza moznosti prepojenia s externym poskytovatelom sluzby OpenID Connect, ktora je casto vyuzivana na poskytovanie identit. Vysled- kom prace su funkcne konfiguracie pre spustenie nastroja FreeIPA s vysokou dostupnostou a skalovatelnostou a automatizovane operativne ulohy. Kon- figuracne skripty su jednoducho spravovatelne a spustitelne aj nie odborne znalym uzivatelom.This thesis is focused on the deployment of opensource tool FreeIPA. It ana- lyzes options for deployment of FreeIPA in single deployment and also in multi-master deployment. Problems of scaling, high availability, logging, bac- kup and restore and also their proposed solutions are discussed. Since major part of thesis is about configuration, basic principles of Ansible are described, as this is suitable tool for configuration. Another goal is connecting FreeIPA with an external provider of Open ID Connect service, as this service is widely used for providing identities. The most important outcomes of this thesis are configration scripts for deployment of FreeIPA with high availability, scaling and automating operative tasks. Configuration scripts are easily manageable and can be run without professional knowledge of FreeIPA. Keywords: FreeIPA,nasadenie,identita,autentikacia,autorizacia,An- sible,skalovatelnost,vysoka dostupnost,Open ID Connect; FreeIPA,deployment,identity,authentication,authorization,Ansible,scalability,high availability,Open ID Connect Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a nasazení opensource nástroje FreeIPA

Tato praca je zamerana na nasadenie opensource nastroja FreeIPA. Rozobera moznosti nasadenia nastroja FreeIPA v single deployment a v skalovanom deployment. V praci je analyzovana problematika ...

Milota Jiří; Le Henrich; Muzikář Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases