Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11822
Published from to

Fenomén "čepení na míru" na současném Slovensku. Rekontextualizace a komodifikace folklorní tradice.
Dvoekonko, Michaela; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
2018 - Slovak
At present, we notice an increased interest in folklore traditions and effort to put them to various spheres of everyday life. These 'revitalizing' efforts can be seen, for example, in the wedding ceremonies. The goal of this thesis is to analyze this tendency in modern weddings in Slovakia, with an emphasis on the highlight of the wedding - putting off head wreath and bonnet wedding ceremony. Nowadays it's common to commission a folk ensemble for these events. Even though the phenomena of bonnet wedding ceremony is considered to be a modern tradition that is based on certain historical bonds this revitalization process causes some semantic shifts, change of its functions that results in its different form. The focus of this thesis is aimed towards these changes - for example, the change of the function of traditional folk clothing, decontextual shift from the ritual to theatralization, the influence of shifts for participants and others involved, the commodification and the commercialization of the ceremony. The thesis also analyzes the relations between the folklore and folklorism, 'authentical' and stylized folklore and the general idea of the tradition as well as its contemporary social and cultural function. Keywords Bonnet wedding ceremony, wedding, ritual, folk ensemble, scenic folklore,... V súčasnej dobe sledujeme na Slovensku zvýšený záujem o folklórne tradície a snahu opäť ich v reinterpretovanej podobe zaradzovať do rôznych sfér každodenného života. Takéto "revitalizačné" snahy môžeme vidieť napríklad na svadobnom obrade. Práca si bude klásť za cieľ zmapovať takúto tendenciu v súčasných svadbách na Slovensku, s dôrazom na vrchol celého svadobného obradu - snímanie vienka a začepčenie nevesty. V súčasnosti je na Slovensku veľmi rozšírené na tento akt objednávať folklórne súbory. Tento fenomén "čepčení na mieru" sa dá považovať za novodobú tradíciu, ktorá je ukotvená na určitých väzbách s minulosťou, ale zároveň pri takejto "revitalizácii" dochádza k určitým významovým posunom, zmene funkcií a samotný obrad tým nadobúda iný rozmer. V práci sa budem venovať posunom, ako je napríklad zmena funkcie ľudového odevu, dekontextualizačný posun od rituálu k teatralizácii, posun významu pre priamych aktérov aj zúčastnených, komodifikácia a komercializácia obradu. V teoretickej rovine sa budem zaoberať vzťahom folklóru a folklorizmu, otázkou "autentického" a štylizovaného folklóru, predstavám ľudí o tradícii a súčasnej sociálnej a kultúrnej funkcii týchto predstáv. Kľúčové slová Čepčenie, svadba, rituál, folklórny súbor, scénický folklór, autentický folklór, folklorizmus, tradícia, Slovensko. Keywords: čepčenie|svadba|rituál|folklórny súbor|scénický folklór|autentický folklór|folklorizmus|tradícia|Slovensko; bonnet wedding ceremony|wedding|ritual|folk ensemble|scenic folklore|authentic folklore|folklorism|tradition|Slovakia Available in a digital repository NRGL
Fenomén "čepení na míru" na současném Slovensku. Rekontextualizace a komodifikace folklorní tradice.

At present, we notice an increased interest in folklore traditions and effort to put them to various spheres of everyday life. These 'revitalizing' efforts can be seen, for example, in the wedding ...

Dvoekonko, Michaela; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
Univerzita Karlova, 2018

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
2018 - Slovak
Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie mladej generácie a verejnosti s časťou našej histórie.The subject of my thesis is refurbishment of a farm which represents a family involved in all three resistance movements. The new space presents the history to young adults and public with dignity. Keywords: Statok v Lošanech,pamätník,expozícia histórie 20. storočia,I.,II. a III. odboj,rodina Mašínových,vidiek; memorial,farm,expo,three resistance movements,countryside,Masin family Available at various departments of the ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ

Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom ...

Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Církevní dávky a jejich právní život na Slovensku a Podkarpatské Rusi
Csukás, Adam; Horák, Záboj
2018 - Slovak
Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia The thesis aims to describe the historical background and legal development of natural church subsidies paid by the members of a parish to their priests in the area of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia, with special regard to the late 19th and 20th centuries, up to 1949. Lecticale was a traditional institution of Hungarian customary law, implemented into Czechoslovak law following the declaration of the Czechoslovak Republic in 1918. This legal institution was continuously adapted to the needs of actual legal practice until it was abolished by the communist regime in 1949, a year after the communist coup d'état of February 1948. It was typically adhered to by the Catholic Church and Evangelical Lutheran Church. As the contemporary awareness of lecticale is limited, the author decided to reveal the elements of the researched legal institution one by one, proceeding from very basic information to the most complicated problems of legal practice. Therefore, the beginning of the thesis deals with references to lecticale in numerous Hungarian church law textbooks. The treatise then moves to the 1880s, when the greatest controversies arose regarding the issue. The next part of the thesis deals with the etymology of the word... Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Predkladaná rigorózna práca si kladie za cieľ postihnúť právny vývoj naturálnych cirkevných dávok, ktorými boli oddávna povinní slovenskí a podkarpatoruskí farníci voči svojim duchovným. Práca sa sústredí predovšetkým na obdobie od konca 19. storočia do roku 1949. Ložné bolo tradičným inštitútom uhorského obyčajového práva a ako také bolo po vzniku Československej republiky v roku 1918 recipované do československého právneho poriadku. Skúmaný právny inštitút sa kontinuálne adaptoval požiadavkám súdobej právnej praxe, až bol v roku 1949 zrušený komunistickým režimom. Ložné bolo typickým prostriedkom samofinancovania katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Nakoľko je súčasné povedomie o ložnom značne obmedzené, autor sa rozhodol odkrývať jednotlivé vrstvy skúmaného právneho inštitútu jednu po druhej, postupujúc od základných informácií po najkomplikovanejšie problémy právnej praxe. Prvá kapitola predkladanej práce je preto venovaná zmienkam o ložnom v početných uhorských cirkevnoprávnych učebniciach. Výklad sa následne presúva do 80. rokov 19. storočia, kedy sa ložnému v dôsledku sporov o jeho právnu povahu dostáva značná pozornosť uhorskej právnickej verejnosti. V ďalšej časti sa autor zaoberá etymológiou slova ložné v... Keywords: cirkevné právo; konfesné právo; právne dejiny cirkví; Uhorsko; Československo; Slovensko; Podkarpatská Rus; 19. storočie; 20. storočie; cirkevné dávky; ložné; koblina; rokovina; financovanie cirkví; church law; religion law; legal history of churches; Hungarian Kingdom; Czechoslovakia; Slovakia; Subcarpathian Ruthenia; 19th century; 20th century; church subsidies; lecticale; koblyna; rokovyna; financing of churches Available in a digital repository NRGL
Církevní dávky a jejich právní život na Slovensku a Podkarpatské Rusi

Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia The thesis aims to describe the historical background and legal development of natural church subsidies paid by the ...

Csukás, Adam; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2018

DETENČNÍ ÚSTAV
Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom psychickej poruchy vykonali trestný čín. Títo ľudia sú nepezpeční ako pre seba, tak i pre spoločnosť a preto je pre nich nutné vytvoriť miesto, kde budú v bezpečí a kde im dáme šancu na lepší život. Predstavila som si človeka, ktorý pod vplyvom psychózy ublížil niekomu v rodine, taký človek nepotrebuje byť ešte viac potrestaný, ale potrebuje pomoc. A práve táto pomoc bola najdôležitejším aspektom môjho projektu.Topic of my diploma project is detention centre and it is been some time since government started to talk about this topic. It is quite new typology, at least at Slovakia, where we miss it. It is facility dedicated for mentaly ill inmates who did the crime under the psychosis. These people are dangerous not only for themselves, but mostly for menkind and that is the reason why to build a place for them, where they are going to be safe and where they are going to have better life. Imagine man, who hurt the member of family under the psychosis, this person does not need to be punished, this man needs help. And this help is the most important point of my project. Keywords: Detencia,detenčný ústav,liečebňa; detention,detention centre,psychiatry Available in digital repository of ČVUT.
DETENČNÍ ÚSTAV

Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa ...

Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
2018 - Slovak
This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who endeavored for introduction of universal suffrage and annual parliaments. The thesis also emphasizes the reaction of a large part of the public, and especially the wealthy, who in fear of spreading the ideas of the French Revolution, decided to suppress the activities of the reformers through the so-called loyalist movement. The result of fear of loyalists from the threat of domestic Jacobinism was a wave of persecution, which ended with great political trials in Scotland and England in 1793 and 1794. The thesis is also focused on the question of the influence of the French Revolution on the activities of the reformers and explains to what extent, the ideas of republicanism prevailed among the radicals. The work also emphasizes that not only thoughts of the French Revolution but also an effect of the domestic reform tradition and Glorious Revolution had an impact on the ideas of the radical reformers. In addition, this thesis analyses also the activities of the reformers themselves, who founded in 1792 a number of new societies whose membership base consisted mainly of the working class. British... Dizertačná práca sa zameriava na vývoj anglického a škótskeho radikálneho reformného hnutia v 90. rokoch 18. storočia a analyzuje vzťah medzi britskou vládou a radikálnymi reformátormi, ktorí svojou kampaňou usilovali o zavedenie všeobecného volebného práva a ročného parlamentu. Práca tiež kladie dôraz na reakciu veľkej časti verejnosti a to hlavne majetnej, ktorá sa v strachu zo šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie, rozhodla potlačiť aktivity reformátorov prostredníctvom tzv. loajalistického hnutia. Výsledkom obavy loajalistov z hrozby domáceho jakobinizmus, bola vlna perzekúcií, ktorá bola zakončená veľkými politickými procesmi v Škótsku a Anglicku, v rokoch 1793 a 1794. Práca sa tiež zameriava na otázku vplyvu Francúzskej revolúcie na aktivity reformátorov a vysvetľuje, do akej miery medzi radikálmi prevládali myšlienky republikanizmu a aký vplyv mala na ich činnosť domáca tradícia reformného hnutia a Slávna revolúcia. Okrem toho dizertačná práva analyzuje i samotné aktivity reformátorov, ktorí založili v priebehu roku 1792 množstvo nových spoločností, ktorých členská základňa pozostávala hlavne z pracujúcej triedy. Britský radikalizmus 90. rokov je preto považovaný za predchodcu neskoršieho chartistického hnutia. Keywords: Radikál|parlamentná reforma|radikálna reformná spoločnosť|loajalistické asociačné hnutie|Edinburghský konvent|politický proces|britský parlament; Radical|Parliamentary Reform|Radical Reform Society|Loyalist Association Movement|Edinburgh Convention|Political Process|British Parliament Available in a digital repository NRGL
Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795

This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who ...

Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru
Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a presnosť merania, jej chovanie v stokovom systéme a v neposlednom rade praktické využitie pre účely detekcie prítokov testovaných úsekov. V úvode literárnej rešerše sa práca venuje monitoringu a meraniu na stokovom systéme a následné spracovanie dát vo všeobecnosti. Ďalej sa rešerš rozširuje o rozbor kvality odpadových vôd vzhľadom na transportné a transformačné procesy. V poslednej tretine teoretického výkladu je stručne popísaný senzor a práca s ním. V experimentálnej časti sú detailne riešené laboratórne aj terénne testovania vrátane výsledkov a komentárov. Záver práce zhodnocuje priebeh experimentov, ich náročnosť a interpretuje najpodstatnejšie výsledky, na ktoré viaže návrh dodatočných zmien v meraní.This diploma thesis is based on testing and results of measuring of new waste-water quality probe SQUID, which describes spatiotemporal development of four quality parameters. The main aim of testing was to determine stability and precision of measuring, its behavior in sewer system and, finally, practical use for detection of inflows to a testing section. Introduction of literary research dedicates to monitoring and measuring in sewer system and follow processing of dates in general. Second part of literary research analyzes waste-water quality in connection with transportation and transformation processes. Last part briefly describes probe and work with it. Experimental part contains laboratory and in-situ testing in detail including results and comments. Conclusion of this thesis dedicates process of experiments, difficulty of measuring and interprets the most important results. In second part are suggested changes in measuring. Keywords: kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID; waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID Available at various departments of the ČVUT.
Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru

Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo ...

Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ktorí chcú medzi sebou komunikovať, ale nemajú pre svoje aktivity žiadne zázemie. Nové centrum by malo naštartovať spoločenský a kultúrny život v tejto oblasti. Zámerom je vybudovať společenské centrum celej lokality, kterého súčasťou bude kaviareň, menší spoločenský sál, knižnica, klubovne a poradne. Bude to miesto, kde ľudia v komunite budú mať možnosť sa stretávať a nadväzovať nové kontakty, ale taktiež priestorom pre spoluprácu mestskej časti s verejnosťou.The community center is a public site (object / group of objects) where community members gather for a variety of activities. I chose the prague part of Hloubětín because it is a community of people who want to communicate with each other, but they do not have any background for their activities. The new center should start social and cultural life in this area. The intention is to build a social center of the whole locality, which will include a café, a small social hall, a library, clubs and counseling centers. It will be a place where people in the community will have the opportunity to meet and engage with new contacts, but also a space for city cooperation with the public. Keywords: komunitné centrum,komunita,Hloubětín,spoločenský,kontakty; community center,community,Hloubětín,social,contacts Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN

Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ...

Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DĚTSKÝ OSTROV
Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
2018 - Slovak
Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ohrožujících společnost předkládá potřebu nového typu veřeného prostrotu který svému užívateli umožňuje bez opouštění města konfrontaci se sebou samým ve způsobu netypicém pro běžně zažité využití veřejných prostor. Práce klade otázku zda v době kdy architekti disponují objemem znalostí jako nikdy předtím, stačí při slovním spojení "lidské měřítko" zaměření pouze na typologické rozměry a navrhuje ponořit se hlouběji.The theme of the diploma thesis is the public space in the city center and its new interpretation. Location is the Children's Island in Prague. Based on the the latest expertise and current threats of contemporary society, it presents the need for a new type of public space that allows its user to confront himself without need to leave the city in a manner atypical for the commonly spread use of public spaces. The work raises the question whether at time then architects have knowledge like never before, if it is enough when with the phrase "human scale" we focus only on typological dimensions and it proposes to delve deeper. Keywords: Dětský ostrov,verejný prostor,park,pavilon; Children's island,public space,park,pavilion Available in digital repository of ČVUT.
DĚTSKÝ OSTROV

Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ...

Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zlučuje funkcie kaviarne, knižnice, spoločenskej sály a seminárních miestností do jedného celku, ktorý naväzuje na existujúcu zástavbu.The thesis sloves the proposal of the community center in the historical core of the town Hloubětín. The object serves as a center of culture, lemure and encounters for people of all ages. It blends the functions of cafes, libraries, social halls and seminar rooms into a single unit that builds on an existing building. Keywords: komunitní,centrum,Praha,Hloubětín,archetyp; community,center,Prague,Hloubětín,archetype Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. ...

Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TERMINÁL VLTAVSKÁ
Plicka Ivan; Kurillová Lucia; Lejčar Ivan
2018 - Slovak
Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu mestskú štruktúru Holešovíc, vytovrením administrativního komplexu.The main topic of the diploma thesis was creating a transfer point (subway, train, tram) at the new Vltavská railway station. The aim was to link these segments and reacting to the existing urban structure of Holešovice to creating the administrative complex building, the most efficient. Keywords: Terminál Vltavská,Holešovice,Praha 7,nádraží,administratívní komplex; Terminal Vltavská,Holešovice,Praha7,Trainstation,Administrativebuildings Available in digital repository of ČVUT.
TERMINÁL VLTAVSKÁ

Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň ...

Plicka Ivan; Kurillová Lucia; Lejčar Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases