Number of found documents: 229
Published from to

Učební text pro předmět Analytická chemie
Surmová, Silvie; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy chromatografie. Keywords: učební texty; analytická chemie; chromatografie; didactic texts; analytical chemistry; chromatography Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět Analytická chemie

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy chromatografie.

Surmová, Silvie; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Specifika vzdělávání tělesně postižených na středoškolské úrovni
Žalud, Michal; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Práce se zaměřuje na různá tělesná postižení, rozebírá možnost vzdělání u hendikepovaných lidí s přihlédnutím k jejich možnostem začleněním od pracovního a společenského života v rámci společnosti zdravých lidí. Práce se zaměřuje především na středoškolské vzdělání hendikepovaných žáků. V práci je popsán systém výuky na Obchodní akademii Olgy Havlové Janské Lázně. Keywords: hendikepovaný žáci; vzdělávání; střední školy; handicapped students; education; high school Available in digital repository of UPCE.
Specifika vzdělávání tělesně postižených na středoškolské úrovni

Práce se zaměřuje na různá tělesná postižení, rozebírá možnost vzdělání u hendikepovaných lidí s přihlédnutím k jejich možnostem začleněním od pracovního a společenského života v rámci společnosti ...

Žalud, Michal; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí
Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na středních odborných školách nejsou pro tuto ošetřovatelskou péči teoreticky a ani prakticky připravováni. Tento absolvent neví, jak jsou tyto oddělení a práce na nich organizována, jaká je skladba pacientů a jaká je lékařská a ošetřovatelská péče. Absolvent neumí správně vyhodnotit závažnost zdravotního stavu pacienta. Cílem této práce by měl být učební text určený především pro střední zdravotnické školy, který pomůže vyučujícím i studentů získat základní informace o ošetřování nemocného v resuscitační péči. Student, po prostudování tohoto textu, by měl být schopen základní orientace v rámci resuscitační a intenzivní péči, bude schopný zhodnotit jeho zdravotní stav, bude umět získat potřebné informace pro stanovení a následnou realizaci ošetřovatelského procesu (stanovení problémů, ošetřovatelských diagnóz, cílů, plánů, zhodnocení). Keywords: zdravotnický asistent; intenzivní péče; resuscitační péče; ošetřovatelsví; učební text; nursing; medical assistant; intensive care; resuscitation care; learning text Available in digital repository of UPCE.
Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí

Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na ...

Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Pedagogické principy J. A. Komenského a jejich uplatňování v praxi
Králová, Žaneta
2014 - Czech
Tato práce se zabývá pedagogickými principy, obsaženými v díle Jana Amose Komenského (1592–1670) a pokusy o jejich uplatňování ve výukové praxi samotným Komenským. V prvním období své pedagogické činnosti ve vlasti (do roku 1628), se Komenský pokoušel o realizaci encyklopedických a slovníkových projektů (Theatrum universitatis rerum, Thesaurus linguae bohemicae), které však nikdy nedokončil. Po odchodu do polského Lešna v roce 1628 obrátil svou snahu směrem k vytvoření pravidel pro výuku na školách, jejímž výsledkem je především dílo Didactica magna (Velká didaktika). Didaktické principy zde uvedené dále rozvíjí i ve svých dalších dílech (Informatorium školy mateřské, Janua linguarum reserata, Methodus linguarum novissima, Schola pansophica atd.). Pobyt v Blatném Potoku v Uhrách v letech 1650–1654 mu dal příležitost pokusit se uplatnit teoretické principy své metody v praxi. I přesto, že tento experiment neskončil úspěšně, jsou výsledkem jeho působení na potocké škole dvě díla trvalé hodnoty (Orbis pictus, Schola ludus), vycházející z Komenského záměru podávat učivo hravou a zábavnou formou. V závěrečném období svého života v Amsterodamu obrací Komenský svou snahu především k vytvoření programu všenápravy celé společnosti; všenápravné ideje však prolínají i jeho celoživotním pedagogickým dílem. Keywords: Jan Amos Komenský; vzdělávání; výchova; školy; Jan Amos Comenius; education; upbringing; school Available in digital repository of UPCE.
Pedagogické principy J. A. Komenského a jejich uplatňování v praxi

Tato práce se zabývá pedagogickými principy, obsaženými v díle Jana Amose Komenského (1592–1670) a pokusy o jejich uplatňování ve výukové praxi samotným Komenským. V prvním období své pedagogické ...

Králová, Žaneta
Univerzita Pardubice, 2014

Výukové materiály k předsókratovské filosofii pro učitele na SŠ
Hanušová, Petra; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Tato práce se v první části zabývá učivem a učebnicemi. Zaměřuje se na to, jak má vypadat správná učebnice a k čemu při vyučování slouží. Práce popisuje základní vlastnosti výběru učiva pro studenty. Druhá část práce je koncipována jako ucelený učební text presókratické filosofie. Na konci každé kapitoly následují úkoly k procvičení probraného učiva, které nutí studenty se zamyslet nad probranou látkou. Poslední část se věnuje didaktické analýze učiva. Popisuje cíle a metody výuky předsókratovské filosofie. Keywords: učební texty; předsókratici; filosofie; didactic texts; presocratics; philosophy Available in digital repository of UPCE.
Výukové materiály k předsókratovské filosofii pro učitele na SŠ

Tato práce se v první části zabývá učivem a učebnicemi. Zaměřuje se na to, jak má vypadat správná učebnice a k čemu při vyučování slouží. Práce popisuje základní vlastnosti výběru učiva pro studenty. ...

Hanušová, Petra; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text: Základy podvojného účetnictví
Vlková, Lenka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia, téma „Učební text: Základy podvojného účetnictví“ zpracovává problematiku současné výuky účetnictví na středních školách typu Obchodní akademie a Ekonomické lyceum v České republice. Práce je zpracována pro část vyučovaného předmětu účetnictví, konkrétně podvojné účetnictví. Obsahem práce je teoretická část, zabývající se didaktikou, oborovou didaktikou předmětu podvojné účetnictví a metodami výuky používaných při výuce tohoto předmětu. A část praktická, tato část obsahuje učební text a jeho rozbor. Keywords: oborová didaktika; výukové metody; podvojné úcetnictví; professional didactics; teaching methods; double-entry accounting Available in digital repository of UPCE.
Učební text: Základy podvojného účetnictví

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia, téma „Učební text: Základy podvojného účetnictví“ zpracovává problematiku současné výuky účetnictví na středních školách typu Obchodní akademie a ...

Vlková, Lenka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

E-learning
Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se s danou aplikací seznamují. Pro lepší orientaci v daném prostředí je materiál opatřen obrázky. Keywords: e-learning; správa kurzu; manuál; Moodle; administration course; handbook Available in digital repository of UPCE.
E-learning

Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se ...

Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny
Horáková, Jana; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled výukových metod s podrobnější klasifikací metod používaných ve výuce jazyků a dále nástin výuky hebrejštiny v ČR. Praktická část shrnuje šetření mezi učiteli hebrejštiny na Lauderově gymnáziu. Práce rovněž obsahuje návrh vhodných aktivit, které lze použít ve výuce hebrejštiny. Keywords: aktivizační výukové metody; hebrejština; Lauderovo gymnázium; activating teaching methods; hebrew; Lauder's commprehensive school Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny

Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled ...

Horáková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické
Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text vysvětlující chování firem a spotřebitelů na trhu výrobních faktorů. Keywords: náklady firem; produkční analýza firem; příjem firem; teorie užitku spotřebitele; učební text; costs of firms; production analysis of firms; revenue of firms; utility theory; didactic text Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text ...

Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia
Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě předešlých výzkumů. Pro měření didaktické vybavenosti byla použita metoda výpočtu koeficientu didaktické vybavenosti (E) navržená J. Průchou, která zohledňuje zastoupení komponent aparátu prezentace učiva, aparátu řídícího učení a orientačního aparátu. Keywords: učebnice chemie; didaktická vybavenost; analýza učebnic; chemistry textbook; didactic facilities; analysis of textbooks Available in digital repository of UPCE.
Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia

Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě ...

Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases