Number of found documents: 7658
Published from to

Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu - srovnávací studie
Štěpánová, Aneta; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
This thesis deals with changes in the scope of autonomy of the devisor's will in the period from 1 January 1812 until the present days. Using the descriptive and analytical method and comparative method, the aim of this thesis is to explicate development of individual institutes of the law of succession, by means of which the devisor could or in particular can manifest his/her autonomy. This thesis is divided into five main parts, which are further divided into chapters and subchapters. The first part of the thesis represents an introductory excursus to the issue of the law of succession and the stress is put on basic principles of the law of succession and historical development thereof. The second part deals with manifestations of autonomy of the devisor's will under effectiveness of ABGB. Attention is paid to individual institutes of the law of succession and development thereof, special part deals with a testament as the most important manifestation of the freedom of disposition. Interpretation of individual institutes is presented in particular in the light of the comments and judicature of the period of the First Czechoslovak Republic. The third part deals with manifestations of autonomy of the devisor's will under effectiveness of the Civil Code of 1950. The third part endeavors to describe... Tato diplomová práce se zabývá proměnami rozsahu autonomie vůle zůstavitele v období od 1. 1. 1812 do současnosti. Cílem této práce je za pomoci metody deskriptivně - analytické a komparativní ozřejmit čtenáři vývoj jednotlivých institutů dědického práva, jejichž prostřednictvím zůstavitel mohl, resp. může projevovat svoji autonomiii. Tato práce je členěna do pěti hlavních částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. První část práce představuje úvodní exkurs do problematiky dědického práva, přičemž důraz je kladen na základní zásady dědického práva a jejich historický vývoj ve světle Tilschovy vědecké práce. Druhá část pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti ABGB. Výklad jednotlivých institutů je překládán zejména ve světle prvorepublikových komentářů a judikatury. Pozornost je věnována jednotlivým institutům dědického práva a jejich vývoji, zvláštní prostor je věnován závěti jakožto nejvýznamnějšímu projevu pořizovací svobody. Třetí část se zabývá projevy autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1950. Snahou části třetí této práce je nastínit čtenáři diskontinuální pojetí jednotlivých institutů socialistického dědického práva oproti ABGB. Čtvrtá část této práce pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1964.... Keywords: dědické právo - autonomie vůle zůstavitele - dědický titul; law of succession - autonomy of devisor's will - title to inheritance Available in a digital repository NRGL
Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu - srovnávací studie

This thesis deals with changes in the scope of autonomy of the devisor's will in the period from 1 January 1812 until the present days. Using the descriptive and analytical method and comparative ...

Štěpánová, Aneta; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Povinný díl v občanském zákoníku
Kounovská, Iva; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
THE STATUTORY PORTION IN THE CIVIL CODE ABSTRACT This thesis deals with the Statutory Portion as a legal tenet of inheritance law, which falls within the scope of the Civil Code. The right to a statutory portion of an estate accrues only to a statutory heir; the statutory heir is always a direct descendant of the testator or, if no direct descendant is surviving, his or her descendants. The statutory portion is defined as that part of the inheritance which must be left free of encumbrance to the statutory heir or heirs. As well as the statutory portion, this thesis also deals with the status of the statutory heir, because it is the statutory heir who is primarily affected by the legal rules for the statutory portion. This is a person who may not be overlooked during the inheritance process; the testator is obliged leave him or her at least his legal share, the so-called statutory portion. In my thesis I also deal with the theoretical characteristics and definitions of basic concepts such as inheritance law, estate, inheritance and inheritance titles (hereditary contract, will and the legal sequence of inheritance). Accounting for the statutory portion and accounting for the bequeathed portion are described in the next chapter of this thesis, as two procedures with similar characteristics but with... POVINNÝ DÍL V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá povinným dílem jako právním institutem dědického práva, jenž spadá do tematického okruhu občanského práva. Právo na povinný díl má pouze nepominutelný dědic, kterým je potomek zůstavitele, a nedědí-li, jsou jimi jeho potomci. Povinným dílem se pak rozumí určitý podíl na pozůstalosti, kterým musí být nepominutelnému dědici zanechán ničím nezatížen. Kromě povinného dílu se práce zabývá i postavením nepominutelného dědice, protože právě jeho se právní úprava povinného dílu dotýká především. Jde o osobu, která nemá být při dědění opomenuta. Zůstavitel by mu měl zanechat mu alespoň jeho zákonem stanovený díl, tzv. povinný díl. Ve své práci se ale zabývám i teoretickou charakteristikou základních pojmů jako dědické právo, pozůstalost, dědictví a dědické tituly (dědická smlouva, závěť, zákonná posloupnost). Započtení na povinný díl a započtení na dědický podíl jsou tématem jedné z kapitol této rigorózní práce jako dva postupy s obdobným charakterem, nicméně v důsledku velmi odlišné. Smyslem těchto institutů je spravedlivé rozdělení majetku mezi všechny dědice. Ohledně nepominutelných dědiců vymezuji jejich okruh, podobu povinného dílu a výpočet dědických podílů ostatních dědiců. Práce se zaobírá i právní ochranou nepominutelného dědice, se... Keywords: Povinný díl; nepominutelný dědic; vydědění; Statutory portion; statutory heir; disinheritance Available in a digital repository NRGL
Povinný díl v občanském zákoníku

THE STATUTORY PORTION IN THE CIVIL CODE ABSTRACT This thesis deals with the Statutory Portion as a legal tenet of inheritance law, which falls within the scope of the Civil Code. The right to a ...

Kounovská, Iva; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Monitoring zaměstnanců a jeho metody
Zůnová, Petra; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
2018 - Czech
This thesis intends to offer a balanced legal standpoint on monitoring of employees from the point of view of employer's rights and interests protected by law as well as from the point of view of employees' right to privacy. The surveillance of employees is governed especially by Section 316 (1) through (3) of the Labour Code1 . However, in case personal data of employees are processed within such monitoring, the personal data protection regulation must be applied as well. This thesis distinguishes between a so-called one-time or random inspection of employees performed within the meaning of Section 316 (1) of the Labour Code for the purpose of checking their observance of ban on using the employer's production and working tools for personal purposes and between continuous monitoring performed under Section 316 (2) of the Labour Code. At the same time, it is necessary to assess whether the employees' personal data are processed as well. Therefore, in practice, four different types of inspections/surveillance of employees have to be distinguished, each of them being governed by slightly different regulation. Currently, the personal data protection regulation is undergoing the most significant changes in the last more than 20 years; on 25 May 2018, GDPR2 enters into force. This regulation will... Cílem této práce je podat vyvážený právní výklad problematiky monitoringu zaměstnanců, a to jak z pohledu práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele, tak z pohledu práva zaměstnanců na soukromí. Sledování zaměstnanců je upraveno zejména v ustanovení § 316 odst. 1 až 3 ZP. Pokud ovšem v rámci monitoringu dochází rovněž ke zpracování osobních údajů zaměstnanců, je nezbytné aplikovat též právní úpravu ochrany osobních údajů. V této práci rozlišuji tzv. jednorázovou či nahodilou kontrolu zaměstnanců prováděnou za účelem ověření dodržování zákazu užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro jejich osobní potřebu ve smyslu § 316 odst. 1 ZP a soustavný monitoring zaměstnanců dle § 316 odst. 2 ZP. Dále je nutné se zabývat otázkou, zda též dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců či nikoli. To znamená, že celkem je v praxi třeba pracovat se čtyřmi typy kontrol/sledování zaměstnanců, z nichž každý má relativně jiný právní režim. V současné době v oblasti ochrany osobních údajů dochází k největším změnám za posledních více než 20 let; dne 25. května 2018 totiž nabyde účinnosti GDPR. Toto nařízení v plném rozsahu nahradí stávající Směrnici 95/46/ES, která byla do českého práva implementována prostřednictvím ZOOÚ. Osud ZOOÚ není v tuto chvíli zcela jasný; s nejvyšší pravděpodobností... Keywords: Monitoring zaměstnanců; GDPR; sledovací opatření; soukromí na pracovišti; Monitoring of Employees; GDPR; Surveillance Methods; Privacy at Work Available in a digital repository NRGL
Monitoring zaměstnanců a jeho metody

This thesis intends to offer a balanced legal standpoint on monitoring of employees from the point of view of employer's rights and interests protected by law as well as from the point of view of ...

Zůnová, Petra; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění
Kroupová, Karolína; Tröster, Petr; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
Reimbursement of healthcare from the health insurance The subject matter of this thesis is a legal analysis of the conditions under which the healthcare provided to insured persons is reimbursed from the public health insurance funds. The author analyses how the constitutional right of the insured persons stipulated in the Article 31 of the Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms to free healthcare is applied in practice. For the purposes of this theses, the author perceives healthcare in its entire complex  the work therefore focuses on legal assessment of the conditions under which medical procedures, medical devices and medicinal products are reimbursed from the public health insurance. Part of the thesis is also dedicated to the analysis of the basic principles of the German and Slovak healthcare system; with the focus on healthcare reimbursed from the health insurance. This thesis is divided into four chapters. The introductory chapter focuses on a comprehensive introduction on the legal framework that establishes the system of public health insurance in the Czech Republic. This chapter analyzes the issue of legal relationships arising between health insurance companies, healthcare providers and insured persons within the framework of the public health insurance system. The main part... Resumé Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění Předmětem této práce je právní analýza zákonných podmínek, za kterých je zdravotní péče poskytovaná pojištěncům hrazená z fondu veřejného zdravotního pojištění. V předkládané práci je proto zevrubně pojednáno o způsobu, jakým je naplňován ústavněprávní nárok pojištěnců zakotvený v ustanovení čl. 31 Listiny základních práv a svobod na bezplatnou zdravotní péči. Pro účely této práce autorka vnímá problematiku zdravotní péče v celém jejím rozsahu  z tohoto důvodu je práce zaměřena na posouzení zákonných podmínek, za kterých jsou zdravotní výkony, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Součástí práce je též pojednání o základních principech systému veřejného zdravotního pojištění, potažmo hrazené zdravotní péče, vybraných států Evropské unie - konkrétně Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Předkládaná rigorózní práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na komplexní pojednání o právním rámci, který zakotvuje systém veřejného zdravotního pojištění v České republice. V této kapitole je analyzována problematika vztahů vznikajících mezi zdravotními pojišťovnami, poskytovateli zdravotních služeb a pojištěnci v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.... Keywords: Veřejné zdravotní pojištění Pojištěnec Zdravotní péče Zdravotnické prostředky Léčivé přípravky; Public health insurance Insured person Healthcare Medical devices Medicinal products Available in a digital repository NRGL
Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Reimbursement of healthcare from the health insurance The subject matter of this thesis is a legal analysis of the conditions under which the healthcare provided to insured persons is reimbursed from ...

Kroupová, Karolína; Tröster, Petr; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP
Babuka, David; Plášek, Jaromír
2018 - Czech
The master's thesis is focused on the study of response of the intracellular pH of the yeast cells on various external environments, primarily in a relation to the protonophore carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, CCCP. To measure the intracellular pH of the yeast cells we used a genetically coded fluorescent probe the ratiometric pHluorin. Using the method of synchronously scanned fluorescent spectra we were able to measure the intracellular pH of the cells with high precision. As a part of these experiments we also studied the influence of ionic strength of the cell suspensions buffers on the surface potential as well as the influence of the mineral salt KCl on the depolarization of the yeast membranes and cytosolic acidification induced by the protonophore CCCP. We examined the changes of cytosolic pH as such but we also used the measured pH as an indicator of the processes and the state of environment outside the cell. One of the most notable outcomes of this thesis is a new method of monitoring the value of the surface potential of the yeast cells by measuring the titration curves of cytosolic acidification induced by the protonophore CCCP. Diplomová práce se zabývá studiem odezvy vnitrobuněčného pH kvasinkových buněk na různá vnější prostředí, především ve vztahu k protonoforu karbonylkyanidu m-chlorophenylhydrazonu, CCCP. K měření vnitrobuněčného pH kvasinkových buněk jsme využívali geneticky kódovanou fluorescenční sondu poměrový pHluorin. S využitím metody synchronně skenovaných fluorescenčních spekter jsme byli schopni měřit vnitrobuněčné pH buněk s vysokou přesností. Jako součást těchto experimentů jsme studovali také jak vliv iontové síly pufrů buněčných suspenzí na povrchový potenciál kvasinek, tak vliv anorganické soli KCl na depolarizaci membrán kvasinek a acidifikaci cytosolu vyvolanou protonoforem CCCP. Zkoumali jsme jednak přímo změny cytosolického pH a jednak jsme toto naměřené pH používali jako indikátor procesů a stavu prostředí mimo buňku. K nejvýznamnějším výsledkům této práce patří vyvinutí nové metody monitorování velikosti povrchového potenciálu kvasinek pomocí titračních křivek acidifikace cytosolu vyvolané protonoforem CCCP. Keywords: kvasinky; Saccharomyces cerevisiae; vnitrobuněčné pH; membránový potenciál; pHluorin; dis-C3(3); CCCP; stres; fluorescence; yeast; Saccharomyces cerevisiae; intracellular pH; membrane potential; pHluorin; dis-C3(3); CCCP; stress; fluorescence Available in a digital repository NRGL
Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP

The master's thesis is focused on the study of response of the intracellular pH of the yeast cells on various external environments, primarily in a relation to the protonophore carbonyl cyanide ...

Babuka, David; Plášek, Jaromír
Univerzita Karlova, 2018

Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR
Baumruková, Lucie; Hřebejk, Jiří
2018 - Czech
This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with states of crisis in general, outlines the basic theory of states of crisis as institutes of law, historical and international context of regulation, as well as on a generally security oriented context. The second section is dedicated to individual states of crisis, namely the state of danger, state of emergency, state of threat to the state and state of war. The thesis contain the basic description of the state of emergency, its sources of law, the method of its declaration all of the states of crises and discusses institutes common for all, or most of the individual states of crisis. Last section of this thesis focuses on further methods of safety ensuring, in particular with connotation to Article 43 of the Constitution of the Czech Republic. For example the regulation of the dispatch of armed forces beyond the territory of the Czech Republic and the residence of foreign armed forces in the territory of the Czech Republic or the regulation of crossing and flying across the territory of the Czech Republic. The conclusion indicates that the current legislation regulating states of crisis is not... Tato práce pojednává o problematice zabezpečování bezpečnosti státu, s důrazem na institut tzv. mimořádných stavů v ústavním pořádku České republiky. Úvodem jsou zkoumány základní zásady úpravy, historický vývoj, obecný bezpečnostní kontext či mezinárodní aspekty. Práce se podrobně věnuje jednotlivým mimořádným stavům - stavu nebezpečí, nouzovému stavu, stavu ohrožení stavu a válečnému stavu. Každý z výše uvedených stavů je podrobně popsán co do jeho specifik, způsobů vyhlašování či pravomocí jednotlivých orgánů státu. Rozsáhlá kapitola je věnována i společným institutům. Poslední část práce pojednává o dalších způsobech zajišťování bezpečnosti, a to v konotaci na čl. 43 Ústavy ČR. Jde např. o problematiku vysílání ozbrojených sil mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil cizích států na území České republiky či bližší úprava přejezdů a průletů přes území České republiky. Ze závěru práce pak vyplývá, že současná úprava mimořádných stavů není vhodně aplikovatelná v praxi a obsahuje řadu nejasností. Vzhledem k povaze situací, za kterých k jejich aplikaci dochází, se toto jeví značně nebezpečně a nabízí se úvaha o vhodnosti novelizace. Klíčová slova: mimořádné stavy, zajišťování bezpečnosti, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav Keywords: mimořádné stavy; zajišťování bezpečnosti; nouzový stav; stav ohrožení státu; válečný stav; States of crisis; Safety securing; State of emergency; State of threat to the state; War state Available in a digital repository NRGL
Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR

This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with ...

Baumruková, Lucie; Hřebejk, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.
DEMETER, Peter
2018 - Czech
Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace divadelních her, které rezonovaly v českém a československém společenském diskursu od konce 19. století do současnosti. Práce se zaměřuje na původní česká i zahraniční dramata, která byla inscenována na tuzemských divadelních scénách a v rámci výzkumu těchto her reflektuje též dobové ohlasy a další relevantní skutečnosti. Metodologicky se opírá o ?nový historismus?, performativní pojetí reprezentace a dějiny české a československé každodennosti. Výsledkem je zachycení proměn reprezentací sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě v kontextu kulturním i historickém. The present rigorous thesis focuses on the representations of sexuality and otherness in Czech culture, mainly on representations of ?queer love? in Czech theatre. Its aims are to analyse and to compare theatre plays which have been resonating in Czech and Czechoslovak social discourse since the end of 19th century. The research focuses on Czech original plays as well as foreign plays, which have been staged in Czech theatres. The analysis and the comparation also include play reviews and other texts and facts. For that purposes, it is relevant to apply theories of ?new historicism?, the performative concept of representation and the Czech and Czechoslovak everyday history. The results of the research describe transformation of sexuality and otherness and their Czech theatre representations in cultural and historical fields. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.

Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace ...

DEMETER, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
2018 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Štěpán Růžička Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC method development for carotenoids determination in fruits In this thesis was optimized and developed a new HPLC method for the determination of specific carotenoids (betacarotene, lutein and zeaxanthin) content in selected species of sweet cherries. The method used Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4.6 mm; 5 µm) column for separation and UV detection at a wavelength of 450 nm. There was used isocratic elution of the mobile phase acetonitrile:hexan:methylene chloride (96.6:1.7:1.7) at a flow rate of 1.409 ml/min during the measurement. The cherry samples were extracted to chloroform in ultrasound bath, centrifuged, and after filtration injected into HPLC system. The temperature was set at 30 řC and injected volume was 5 µl. The amount of betacarotene was quantified in a few cherry samples because of too low concentration of carotenoids. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní. Available in a digital repository NRGL
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Štěpán Růžička Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma ...

Růžička, Štěpán; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)
Krahulcová, Andrea; Bouzek, Jan
2018 - Czech
5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their processing from the widest point of view. This is a topic that has not yet been discussed in Czech professional literature. For the sake of completeness as well as an introduction to the issues addressed, a brief overview of Roman historical reference is presented. Because of the inclusion of the topic in a wider historical and geographical framework, the other lines are integrated on the sites of the military character from different countries and dated to the 3rd -1st centuries BC. These archaeological sites have become a valuable source of study material. The core of the work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical-methodological approach is focused on an overview of the literary, iconographic, archaeological and epigraphic sources - related to Numantia and its surroundings - and on an appreciation of their value. The method of analogy is based on processing and evaluating the archaeological knowledge from a total of five dozen camps of Roman troops, which were built on the territory of the Iberian Peninsula and dated to the 3rd -1st centuries BC. Geographical research brings knowledge... 4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná se o téma, které dosud nebylo v české odborné literatuře pojednáno. Z hlediska komplexnosti a zároveň pro uvedení do řešené problematiky je podán stručný přehled římského dějinného odkazu. Z důvodu začlenění tématu do širšího historicko-geografického rámce se další řádky zaměřují na lokality vojenského charakteru z různých zemí a s datací do 3.-1. století př. Kr. Tato naleziště se stala cenným zdrojem studijního materiálu. Jádro práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoreticko-metodologický přístup je zacílen na přehled literárních, ikonografických, epigrafických a archeologických pramenů - vážících se k Numantii a jejímu okolí - a na zhodnocení jejich výpovědní hodnoty. Metoda analogie je založena na zpracování a vyhodnocení archeologických poznatků z celkem pěti desítek táborů římského vojska, které byly vystavěny na území Iberského poloostrova a datovány do 3.-1. století př. Kr. Geografický výzkum přináší objevné poznatky. Jeho realizace spočívá na třech vektorových mapových listech MTN10 španělské oblasti Soria o celkové výměře ca 100 kmš a na zpracování v prostředí... Keywords: Římská republika - římské válečnictví - numantinsk; Roman Republic - Roman warfare - Numantine Wars - Available in a digital repository NRGL
Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)

5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their ...

Krahulcová, Andrea; Bouzek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
2018 - Czech
Název práce v anglickém jazyce: Legal status of the judge in the Czech Republic Abstract The work deals with the topic "Legal status of the judge in the Czech Republic". I chose the topic of the thesis because I consider the function of judge to be one of the vertices that can be achieved in the legal field. Everything related to this feature seems to be interesting and investigate. In addition, I consider the topic is important in society. I had the oportunity to work as an assistant to two civil judges in the district court for two years and to look into the "court action". During this time I came into contact with several judges, I attented several courts hearings. The thesis is divided into 23 chapters. The beginning of the thesis is devoted to the historical development of the judiciary and to the related development of the position of a judge in the Czech Republic. Rendering in historical contects is important for easier understanding of the influences they had and have an impact on today's legal status of a judge. From a historical point of view this helps to avoid potential mistakes from the past in the future. The judiciary of the present is specified in the following chapters, which regulate the rules of the judiciary, the conditions for the establishment and exercise of the judge. The position of... Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná... Keywords: soudce; soud; civilní řízení; judge; court; civil procedure Available in a digital repository NRGL
Právní postavení soudce v České republice

Název práce v anglickém jazyce: Legal status of the judge in the Czech Republic Abstract The work deals with the topic "Legal status of the judge in the Czech Republic". I chose the topic of the ...

Stieberová, Marie; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases