Number of found documents: 6800
Published from to

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián; Heranová, Simona; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
Crimes related to substance abuse Criminal offences related to substance abuse are still a highly topical issue having serious social, health-related, financial and security impacts on the whole society. Since the subject is very broad, I decided to focus on substantive law of so-called drug-related crimes. The thesis is divided into eight sections. In the first one I define the basic terms that are frequently used in the thesis and whose definition is crucial for understanding the text as a whole. Second section contains historical background of the current legal form of drug- related crimes in the Czech Republic, while also some international legal rules are included as they influenced local legal development as well as many legal obligations result from them for the Czech Republic until the present. Third section covers current legislation; it contains a common introduction for individual elements of the drug-related offences as well as a broader context within the Penal Code, and it also mentions certain non-penal legislation that is closely connected to this topic. Substance of this thesis is in sections 4 - 8 describing individual elements of the drug offences. In each section there is also some part devoted to analyzing current issues. In the fourth section I deal with an act of cannabis... Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též... Keywords: trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy; Penal law; Substance abuse; Drug offences Available in a digital repository NRGL
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Crimes related to substance abuse Criminal offences related to substance abuse are still a highly topical issue having serious social, health-related, financial and security impacts on the whole ...

Abu Dayeh, Christián; Heranová, Simona; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu
Dleštíková, Tereza; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
Abstact The thesis studies a theoretic concept of Restorative Justice which considers the crime as a social event with negative impact not only on the victim and the offender but also on the society and a social peace. Furthermore the thesis analyzes the diversions from prosecution as alternatives to the traditional criminal procedure with special focus on those which are not just another type of procedure, but on those which are based on the restorative justice principles emphasizing besides other things the victim's interests, needs and rights, especially the victim's satisfaction both material and moral, avoiding the perpetrator's stigmatization, supporting his resocialization and preventing recidivism, and in general emphasizing the conflict reconciliation. The following theme of the thesis is a mediation process, its basic principles and the role of the mediator in that process. Regarding the general aspect of mediation the thesis deals with the victim offender mediation as a principal model of Restorative Justice. In the field of comparative law the thesis presents the Peruvian criminal procedure and the procedural alternatives and diversions offering the idea of the private prosecution as an inspiration for the Czech legislation. The thesis shows a really positive evaluation of the crime resolution... Práce se zabývá teoretickým konceptem restorativní justice, jenž chápe trestný čin jako sociální událost negativně ovlivňující nejen jeho přímé účastníky, tedy oběť a pachatele, ale ve svém důsledku představuje narušení pokojného stavu uvnitř společnosti. Dále se zaměřuje na odklony v trestním řízení, jež jsou alternativními postupy ke standardnímu trestnímu řízení, přičemž se zaměřuje na ty, které nejsou jen jiným typem řízení, ale které vychází z principů restorativní justice, jakými jsou zejména důraz na zájmy, potřeby a práva poškozeného trestným činem, především jeho odškodnění, a to jak v rovině materiální, tak morální, dále omezení stigmatizace obviněného a výchovné působení na jeho osobu, a celkové urovnání konfliktního stavu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Dále se pak věnuje mediaci jakožto jedné z forem alternativního řešení sporů a základním principům, ze kterých vychází. Rovněž se věnuje průběhu mediačního procesu, jeho charakteristickým znakům a roli mediátora v něm, neboť právě správné vedení procesu mediátorem je esenciální náležitostí každého takového procesu. V návaznosti na obecné otázky mediace se pak práce zabývá mediací v trestních věcech, tj. mediací mezi obětí a pachatelem trestného činu, jakožto jedním z nástrojů restorativní justice. Práce rovněž seznamuje... Keywords: Restorativní justice - alternativní řešení trestních věcí - mediace mezi obětí a pachatelem trestného činu; Restorative justice - Alternative Dispute Resolution in Criminal Matters - Victim-offender Mediation Available in a digital repository NRGL
Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu

Abstact The thesis studies a theoretic concept of Restorative Justice which considers the crime as a social event with negative impact not only on the victim and the offender but also on the society ...

Dleštíková, Tereza; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Horizontální přímý účinek základních svobod
Merjavá, Veronika; Král, Richard; Kunertová, Tereza
2017 - English
in English language: The statement of Angela Merkel from November 2014 that she would rather see the UK out of the EU than compromise the free movement in the EU (which as at the date of the submission of this dissertation materialized in potential Brexit) was one of the reasons which encouraged the author to analyse the reach of free movement rules, more specifically the horizontal direct effect of the Treaty freedoms, in this dissertation. The author focuses on the issues stemming mainly from the broader topic of the legitimacy of market integration which the author translated into the concept of separation of the regulatory competences between the EU and the Member States and related separation between the Treaty provisions' addressees, namely the Member States and the private entities. This dissertation focuses on the following research question: To what extent has the CJEU advanced the European market integration through the development of the principle of horizontal direct effect of the Treaty freedoms? The starting point after the establishment of the EEC was that the sole addressees of the Treaty freedoms were the Member States whereas the Treaty rules on competition only applied to private entities. However, as is demonstrated throughout this dissertation, it is nowadays generally accepted... v slovenskom jazyku: Vyjadrenie Angely Merkelovej z novembra 2014, že by radšej videla EU bez Veľkej Británie ako kompromitovala voľný pohyb v EU (ktoré sa nakoniec do dňa uzavretia rukopisu tejto práce zhmotnilo v potenciálne vystúpenie Veľkej Británie z EU) bolo jedným z motívov, ktoré primäli autorku k tomu, aby vo svojej práci analyzovala dosah pravidiel upravujúcich voľný pohyb, konkrétne horizontálny priamy účinok slobôd voľného pohybu. Autorka sa v práci zameriava na otázky vyplývajúce zo širšej problematiky legitimity integrácie európskeho trhu, ktoré premietla do konceptu rozdelenia legislatívnych (a širšie povedané regulačných) právomocí medzi EU a členskými štátmi a z toho vyplývajúceho rozdelenia medzi adresátmi jednotlivých ustanovení Zmluvy, teda členskými štátmi a súkromnými subjektmi. Táto práca sa teda zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa podarilo SDEU rozšíriť európsku integráciu prostredníctvom rozvinutia princípu horizontálneho priameho účinku slobôd voľného pohybu? Podľa tradičného vnímania prevládajúceho po založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva boli jedinými adresátmi ustanovení upravujúcich voľný pohyb v rámci EU členské štáty a súkromným osobám mohli vznikať povinnosti len na podklade európskeho súťažného práva. Avšak ako vyplýva z analýzy obsiahnutej v... Keywords: slobody voľného pohybu; horizontálny priamy účinok; voľný pohyb v Európskej únii; Angonese; Viking; Laval; Fra.bo; de minimis test; Treaty freedoms; horizontal direct effect; free movement in the European Union; Angonese; Viking; Laval; Fra.bo; de minimis test Available in a digital repository NRGL
Horizontální přímý účinek základních svobod

in English language: The statement of Angela Merkel from November 2014 that she would rather see the UK out of the EU than compromise the free movement in the EU (which as at the date of the ...

Merjavá, Veronika; Král, Richard; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1
Bebová, Michaela; Hodek, Petr; Černá, Věra
2017 - Czech
Increased attention has recently been paid to the natural polyphenolic compounds contained in food of plant origin. Flavonoids represent a large group of phytochemicals that are contained in many dietary supplements. Consumption of these products increases as new findings of beneficial effects on health are discovered. Using high doses of natural, but for the human body xenobiotic compounds may be associated with negative effects. Some flavonoids are modulators of enzymes involved in phase I and phase II biotransformation and their inhibition or induction may interfere with endogenous metabolism. In this study, the effects of selected flavonoid compounds dihydromyricetin (DHM) and myricetin (MYR) on the activity and expression of enzymes of phase II biotransformation, sulfotransferases 1A1 (SULT1A1), in liver and intestine of rats were investigated. SULT1A1 is significantly involved in the metabolic activation of xenobiotics. Thus, induction or stimulation by flavonoid compounds may potentiate the formation of carcinogens and increase the risk of developing cancer. As reference flavonoid compounds, biochanin A (BIA) and quercetin were additionally included in the study. Flavonoids were administered by gavage into the stomach of rats to study the potential interactions in vivo. Flavonoid DHM... V poslední době je věnována stále větší pozornost přírodním polyfenolickým sloučeninám, obsaženým v rostlinné stravě. Velkou skupinu těchto látek představují flavonoidy, které jsou obsaženy v mnoha doplňcích stravy. Spotřeba těchto preparátů se s nově objevovanými prospěšnými účinky na zdraví stále zvyšuje. Užívání vysokých dávek přírodních, ale přesto pro tělo cizích látek, může být spojeno s nežádoucími efekty. Některé flavonoidní látky jsou modulátory enzymů I. a II. fáze biotransformace xenobiotik a jejich inhibice či indukce může zasáhnout do endogenního metabolismu. V této rigorózní práci byly zkoumány vlivy vybraných flavonoidních sloučenin dihydromyricetinu (DHM) a myricetinu (MYR) na aktivitu a expresi enzymů II. fáze biotransformace, sulfotransferas 1A1 (SULT1A1) v játrech a střevech potkanů. SULT1A1 se významně podílí na metabolické aktivaci xenobiotik. Indukce či stimulace prostřednictvím flavonoidních sloučenin tedy může potencovat tvorbu karcinogenů a zvýšit riziko rozvoje rakoviny. Jako referenční látky byly do studie dále zahrnuty flavonoidy biochanin A (BIA) a kvercetin. Flavonoidní látky byly podávány potkanům gaváží do žaludku za účelem studia interakcí v podmínkách in vivo. Flavonoid DHM zvýšil aktivitu SULT1A1 a také indukoval expresi SULT1A1 v jaterní tkáni. Podání BIA zvýšilo... Available in a digital repository NRGL
Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1

Increased attention has recently been paid to the natural polyphenolic compounds contained in food of plant origin. Flavonoids represent a large group of phytochemicals that are contained in many ...

Bebová, Michaela; Hodek, Petr; Černá, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Studium nestabilní plastické deformace metodou akustické emise
Molnárová, Orsolya; Dobroň, Patrik
2017 - English
The influence of the strain rate and heat treatment on the occurrence of plastic instabilities in extruded AlSi1MgMn (6082) and cold rolled AlMg4.5Mn0.4 (5182) alloys was studied. The samples were uniaxially loaded at various strain rates and at room temperature (RT). The results are discussed using concurrent acoustic emission (AE) monitoring during mechanical testing and the AE parameters are correlated to the microstructure and to the stress- time curves. All samples exhibited the Portevin-Le Châtelier (PLC) effect of different types, dependently on the heat treatment and the applied strain rate. The occurrence of the PLC effect is manifested by burst AE signals with high amplitudes. Statistical analysis of the AE signals has shown the power-law probability distribution. Byl studován výskyt plastických nestabilit v protlačované slitině AlSi1MgMn (6082) a válcované slitině AlMg4.5Mn0.4 (5182) jako důsledek změny rychlosti deformace a tepelného zpracování. Vzorky byly podrobeny jednoosé deformaci s různou rychlostí za pokojové teploty (RT). Výsledky jsou doplněny in situ detekcí akustické emise (AE) a parametry AE jsou korelovány s mikrostrukturou a deformačními křivkami. Všechny vzorky vykazovaly Portevin-Le Châtelierův (PLC) efekt různých typů, v závislosti na tepelném zpracování a rychlosti deformace. Výskyt PLC efektu se projevuje nespojitými signály AE s vysokou amplitudou. Statistická analýza ukázala mocninný charakter distribucí pravděpodobnosti signálů AE. Keywords: plastická nestabilita; akustická emise; samoorganizovaná kritičnost; plastic instability; acoustic emission; self-organized criticality Available in a digital repository NRGL
Studium nestabilní plastické deformace metodou akustické emise

The influence of the strain rate and heat treatment on the occurrence of plastic instabilities in extruded AlSi1MgMn (6082) and cold rolled AlMg4.5Mn0.4 (5182) alloys was studied. The samples were ...

Molnárová, Orsolya; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

Energetický stav chromatinu proteinové jednotky telomerázy v modelové rostlině Nicotiana tabacum
Fišerová, Jana
2017 - Czech
The diploma thesis "Epigenetic nature of the telomerase protein subunit chromatin in Nicotiana tabacum model plant" deals with the regulation of this subunit on the transcriptional level and the role of epigenetic modifications in this proces in the Nicotiana tabacum (tobacco) model plant. Tobacco represents unique system because in tobacco genome three sequence variants of the gene coding for telomerase catalytic subunit - TERT were identified. In the theoretical part of the thesis the ends of eukaryotic chromosomes - telomeres, their maintenance and elongation by telomerase are described, and characterization of epigenetic modifications of DNA and histones influencing properties of chromatin and gene transcription is presented. In the practical part of the diploma thesis, transcription of TERT gene variants in N. tabacum and N. sylvestris (donor of the mother genome part) tissues and modifications of histones in tissues with the positive and negative telomerase activity were analysed. Next, the influence of synthetic phytohormones on the NtTERT transcription during N. tabacum seeds germination was investigated. The transcription profile of NtTERT gene variants indicated that the NtTERT-C/t variant is relevant for telomerase activity and the pseudogene NtTERT-D is probably involved in negative... Diplomová práce "Epigenetický stav chromatinu proteinové jednotky telomerázy v modelové rostlině Nicotiana tabacum" se věnuje regulaci této podjednotky na úrovni transkripce a roli epigenetických modifikací v tomto procesu u modelové rostliny Nicotiana tabacum (tabák viržinský). Tabák představuje z pohledu regulace telomerázy unikátní systém, v jeho genomu byly popsány tři sekvenční varianty genu kódujícího katalytickou podjednotku telomerázy - TERT. Teoretická část této práce se zabývá problematikou konců eukaryotických chromozomů - telomer, způsobu jejich udržování a prodlužování pomocí telomerázy, dále charakterizaci kovalentních modifikací DNA a histonů, které ovlivňují vlastnosti chromatinu v daném lokusu a tím i genovoutranskripci. V praktické části jsme se věnovali analýze transkripce variant genu TERT v pletivech N. tabacum a v rodičovské rostlině N. sylvestris a charakterizaci modifikací histonů v pletivech N. tabacum s aktivní a neaktivní telomerázou. Byl také studován vliv syntetických fytohormonů na transkripci variant NtTERT během klíčení semen N. tabacum. Transkripční profil variant NtTERT ukazuje, že pro aktivitu telomerázy je determinující varianta NtTERT-C/t a pseudogen NtTERT-D je pravděpodobně zapojen do negativní regulace aktivity telomerázy. Přítomnost syntetických auxinů během... Available in a digital repository NRGL
Energetický stav chromatinu proteinové jednotky telomerázy v modelové rostlině Nicotiana tabacum

The diploma thesis "Epigenetic nature of the telomerase protein subunit chromatin in Nicotiana tabacum model plant" deals with the regulation of this subunit on the transcriptional level and the role ...

Fišerová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Vliv příměsových prvků a textury na plastickou deformaci protlačovaných hořčíkových slitin
Horváth, Klaudia; Dobroň, Patrik
2017 - English
This work is focused on the study of the relationship between microstructure, texture and deformation mechanisms in aluminum-free magnesium (Mg) alloys. Extruded alloys containing zirconium, zinc, manganese and neodymium (ZK10, MN11, ZN11) in a form of rectangular profiles were deformed at room temperature. Uniaxial tensile and compression tests were performed in the extrusion (ED), transversal (TD) and normal direction (ND). The concurrent acoustic emission (AE) measurement was used in order to study the collective dislocation dynamic and the nucleation of twins. The deformation texture was studied by X-ray diffraction on samples deformed in compression up to different stress levels. Práce je zaměřena na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury, textury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) bez příměsi hliníku. Slitiny s příměsí zirkonia, zinku, manganu a neodymu (ZK10, MN11, ZN11) ve formě extrudovaných profilů byly zkoumány při pokojové teplotě. Jednoosé tahové a tlakové zkoušky byly provedeny ve třech směrech: ve směru extruze (ED), v transverzálním (TD) a normálovém směru (ND). Ke studiu kolektivních dislokačních mechanismů a vzniku dvojčat byla využita metoda akustické emise. Vývoj deformační textury byl zkoumán pomocí rentgenové difrakce na vzorcích, které byly namáhány v tlaku do různého stupně deformace. Keywords: Hořčíková slitina; Protlačování; Textura; Akustická emise; Magnesium alloy; Extrusion; Texture; Acoustic emission Available in a digital repository NRGL
Vliv příměsových prvků a textury na plastickou deformaci protlačovaných hořčíkových slitin

This work is focused on the study of the relationship between microstructure, texture and deformation mechanisms in aluminum-free magnesium (Mg) alloys. Extruded alloys containing zirconium, zinc, ...

Horváth, Klaudia; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

Studium dědičných poruch glykosylace na biochemické a molekulární úrovni.
Ondrušková, Nina
2017 - English
Congenital disorders of glycosylation (CDG) represent a rapidly growing group of rare inherited metabolic diseases with estimated prevalence as high as 1:20 000, which are caused by genetic defects that impair the process of glycosylation, i.e. the enzymatic addition of a specific saccharide structure onto a protein or lipid backbone. Due to non-specificity and variability of clinical symptoms in the patients, the medical diagnosis of CDG remains extremely challenging and significantly relies on accurate biochemical and genetic analyses. The overall goal of the present dissertation thesis was to study CDG at the biochemical and molecular genetic level in the context of the Czech and Slovak Republic, which involved three specific aims: A.) to introduce and optimize laboratory screening methods for CDG detection in a group of clinically suspected patients, B.) to determine the corresponding genetic defect in the positive patients selected via CDG screening and to study the pathobiochemical aspects of specific CDG types at the cellular level, and C.) to analyze glycosylation disturbances of non- CDG etiology. Contributions of this work include optimization of isoelectric focusing of apolipoprotein C-III (ApoC-III) as a screening method for O-glycosylation abnormalities, as well as the description of... Dědičné poruchy glykosylace (Congenital disorders of glycosylation, CDG) jsou rychle rostoucí skupinou vzácných dědičných metabolických poruch s prevalencí až 1:20 000, které jsou zapříčiněny genetickými defekty narušujícími proces glykosylace, tj. enzymatického připojení specifické sacharidové struktury na kostru proteinů nebo lipidů. Kvůli nespecifitě a variabilitě klinických příznaků u pacientů je určení diagnózy CDG velmi složité, a významně se spoléhá na správnou biochemickou a genetickou analýzu. Záměrem předložené dizertační práce bylo studium CDG na biochemické a molekulárně-genetické úrovni v rámci České a Slovenské republiky, které zahrnovalo tři specifické cíle: A.) zavést a optimalizovat laboratorní screeningové metody pro detekci CDG u klinicky suspektních pacientů, B.) určit odpovídající genetický defekt u pozitivních pacientů zachycených pomocí screeningu a studovat patobiochemické aspekty jednotlivých typů CDG na buněčné úrovni, a C.) analyzovat poruchy glykosylace s jinou (non-CDG) etiologií. Mezi přínosy této práce patří optimalizace isoelektrické fokusace apolipoproteinu C-III (ApoC-III) jako metody pro detekci abnormální O-glykosylace, a také popis praktických implikací metod pro screening CDG (např. detekce specifického polymorfizmu transferinu, u kterého nelze screening CDG... Keywords: dědičné poruchy glykosylace; CDG; screening; apolipoprotein C-III; transferin; congenital disorders of glycosylation; CDG; screening; apolipoprotein C-III; transferrin Available in a digital repository NRGL
Studium dědičných poruch glykosylace na biochemické a molekulární úrovni.

Congenital disorders of glycosylation (CDG) represent a rapidly growing group of rare inherited metabolic diseases with estimated prevalence as high as 1:20 000, which are caused by genetic defects ...

Ondrušková, Nina
Univerzita Karlova, 2017

Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu
Kuprová, Klára; Bunc, Václav
2017 - Czech
The title of the dissertation thesis: Secular trends in physical fitness of school children in the Liberec region The main aim of the project is to identify and analyse secular trends in a physical development and motoric performance for the period 1966 to 2010 for boys and girls at age 11-15 in Liberec region. Representative samples were created by 783 boys and 556 girls in pubescent age. Probands were attending the empirical research that contained: a) seven motoric tests - 50 m run, 300 m run or 500 m run (according to the age), standing broad jump, throwing the 2kg ball, pull-up repeatedly, sit-ups repeatedly, endurance shuttle run; b) measurements of three basic somatic characteristics: measuring height, body weight and subcutaneous fat. Was proved, according to the results of the research an unchanged performance in speed abilities and also in dynamic endurance strength abilities of abdominal muscles and iliopsoas flexors in the pubescent children. Indicators of short-term endurance abilities show negative secular trends in both genders at age 11-15. The results of the standing broad jump, indicator of explosive strength abilities of lower limbs, showed negative secular trends in 11-12 year boys and girls of all age categories. Positive secular trend was seen in explosive strength abilities... Název disertační práce: Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu Hlavním cílem projektu je stanovit a analyzovat sekulární trendy tělesného rozvoje a motorické výkonnosti za období 1966 až 2010 u chlapců a dívek ve věku 11-15 let z libereckého regionu. Reprezentativní výběrové soubory tvořilo 783 chlapců a 556 dívek pubescentního věku. Probandi absolvovali empirické šetření, které obsahovalo: a) sedm motorických testů - běh na 50 m, běh na 300 m nebo 500 m (dle věku), skok daleký z místa, hod 2kg míčem, shyby opakovaně, sedy lehy opakovaně, vytrvalostní člunkový běh; b) měření tří základních somatických charakteristik: tělesné výšky, tělesné hmotnosti a podkožního tuku. Na základě výsledků studie byla u pubescentních dětí ve sledovaném období zjištěna nezměněná výkonnost v rychlostních schopnostech a ve vytrvalostně-silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů. Indikátory krátkodobé vytrvalostní schopnosti vykazovaly negativní sekulární trendy u obou pohlaví ve věku 11-15 let. Výsledky skoku dalekého z místa, indikátoru explozivně silových schopností dolních končetin, vykazovaly negativní sekulární trendy u 11-12letých chlapců a u děvčat všech věkových kategorií. Pozitivní sekulární trend byl zjištěn v explozivně silových schopnostech... Available in a digital repository NRGL
Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu

The title of the dissertation thesis: Secular trends in physical fitness of school children in the Liberec region The main aim of the project is to identify and analyse secular trends in a physical ...

Kuprová, Klára; Bunc, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Molekulárně- genetická analýza karcinomů štítné žlázy
Sýkorová, Vlasta
2017 - Czech
to Ph.D. Thesis Molecular-genetic Analysis of Thyroid Carcinomas by V. Sýkorová Introduction: Thyroid cancer represents more than 90% of endocrine tumors and its incidence, predominantly of papillary thyroid carcinoma (PTC), is still increasing in the Czech Republic. Several genetic changes are known, but their impact to phenotype is still controversial. Aims: To study of the genetic causes (RET/PTC, BRAF and RAS alterations) and the role of RET polymorphisms in thyroid cancer (predominantly PTC), and to correlate genotype with phenotype. Subjects and Methods: Overall 234 PTC tissues, 8 poorly differentiated carcinomas, 3 anaplastic carcinomas, 23 medullary carcinomas, 6 follicular carcinomas and one follicular adenoma were analyzed. Samples of fresh frozen thyroid tissues, fine-needle aspiration biopsies and paraffin-embedded formalin-fixed tissue sections of patients with thyroid cancer and blood samples of healthy controls were used for analysis. The expression of RET/PTC rearrangements was detected on agarose gel. Five RET polymorphisms were analyzed using specific TaqMan probes. Detection of mutations in the BRAF gene and three RAS genes was performed by direct sequencing. Presence of alteration was correlated with clinicopathological parameters. Results: We found out that some RET... k disertační práci Molekulárně-genetická analýza karcinomů štítné žlázy, V. Sýkorová Úvod: Nádory štítné žlázy představují vice než 90% endokrinních tumorů a jejich incidence, především papilárního karcinomu, se v České republice neustále zvyšuje. Je známo několik genetických příčin, ale jejich vliv na fenotyp je stále kontroverzní. Cíle: Studium genetických příčin (RET/PTC, BRAF a RAS alterací) a polymorfismů v RET genu u nádorů štítné žlázy (především PTC) a korelace genotypu s fenotypem. Soubor a metody: Celkem bylo analyzováno 234 PTC tkání, 8 špatně diferencovaných karcinomů, 3 anaplastické karcinomy, 23 medulárních karcinomů, 6 folikulárních karcinomů a jeden folikulární adenom. Pro analýzu byly použity vzorky zamražených čerstvých tkání, biopsií tenkou jehlou a parafinových bločků od pacientů s nádory štítné žlázy a vzorky krve od zdravých kontrol. Exprese RET/PTC přeskupení byla detekována na agarozovém gelu, RET polymorfismy byly analyzovány pomocí specifických TaqMan sond. Detekce mutací v BRAF genu a třech RAS genech byla provedena přímou sekvenací. Zjištěné alterace byly korelovány s klinicko-patologickými parametry. Výsledky: Zjistili jsme, že některé polymorfismy v RET genu asociují se vznikem RET/PTC přeskupení u PTC a prokázali jsme, že BRAF mutace koreluje s větší agresivitou... Available in a digital repository NRGL
Molekulárně- genetická analýza karcinomů štítné žlázy

to Ph.D. Thesis Molecular-genetic Analysis of Thyroid Carcinomas by V. Sýkorová Introduction: Thyroid cancer represents more than 90% of endocrine tumors and its incidence, predominantly of papillary ...

Sýkorová, Vlasta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases