Number of found documents: 6995
Published from to

Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko)
Dřevěná, Jana; Adamová, Karolina; Kuklík, Jan
2017 - Czech
The thesis discusses historical and legal aspects of the 1938 Sudeten populace displacement. It scopes over the establishment of the Czechoslovak Republic in 1938 to delimitation of the term "Sudeten" and focuses on populace movements in the Turnov area and the town of Turnov, which became the largest border town in the north Bohemia. After a brief historical overview, the focus is given to social and legal shifts in the so- called Second Republic and the application of these new norms in a specific geographic region. Minority rights and living conditions of Sudeten Germans in Czechoslovakia and later in Sudetengau are compared and contrasted with minority rights granted to Czechs in Germany after 1938. A particular attention is given to the attitudes of the government and locals towards the migrants from Sudeten fleeing from Nazi Germany. There is a description of refugee waves, concretization of groups that were leaving Sudeten regions. The changes in the areas of employment, unemployment support, housing policy and charity are exposed in general and their later application illustrated by the case of Turnov and its surroundings. Práce řeší problematiku vysídlení obyvatel ze Sudet v roce 1938 z historicko-právního úhlu pohledu. Přes ustavení Československé republiky v roce 1938 a vymezení pojmu "Sudety" se zaměřuje na přesuny obyvatelstva po uzavření mnichovské dohody. Následně se věnuje oblasti Turnovska a městu Turnov, které se stalo v roce 1938 největším příhraničním městem na severu Čech. Od obecného dějinného průřezu se práce soustředí na sociálně právní změny v tzv. druhé republice a zároveň na aplikaci těchto norem v konkrétním regionu. Komparována jsou menšinová práva, život sudetských Němců v Československu a následně jejich život v tzv. Sudetengau a naopak menšinová práva Čechů v Německu v roce 1938. Zejména je řešena otázka přístupu vlády a obyvatel vůči uprchlíkům ze Sudet, kteří utíkali do vnitrozemí před nacistickým Německem. Jsou zmíněny tzv. uprchlické vlny a konkretizace skupin, které se ze Sudet stěhovaly. Změny v oblasti zaměstnanosti, podpory nezaměstnaných, bytové politiky a charitativní péče jsou vysvětleny z obecné roviny a jejich aplikace popsána na konkrétním příkladu města Turnov a jeho okolí. Keywords: Sudety; rok 1938; uprchlíci; Sudetenland; year 1938; migrants Available in a digital repository NRGL
Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko)

The thesis discusses historical and legal aspects of the 1938 Sudeten populace displacement. It scopes over the establishment of the Czechoslovak Republic in 1938 to delimitation of the term "Sudeten" ...

Dřevěná, Jana; Adamová, Karolina; Kuklík, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností
Micková, Michaela; Boháč, Radim; Vybíral, Roman
2017 - Czech
The law of business corporations is in practice nearly connected to the tax law, mainly in terms of tax impacts of specific corporate transactions that this thesis is focused on. The corporate transactions described here involve a transfer of the share in a Czech capital corporation (i.e. limited liability company and joint stock company), transfer of the company's enterprise, distribution of the profit to the shareholders and distribution of other equity funds to the shareholders. All transactions are described in connection with both their legal conditions and tax impacts. This thesis does not cover the impacts of all types of taxation in the Czech Republic, but focuses on selected taxes, mainly income tax (both corporate and personal), value added tax, and real estate transfer tax, as the most important types of taxes playing a relevant role in connection with the transactions mentioned above. After two introductory chapters that explain the main terms used in this thesis, the third chapter describes the first corporate transaction, i.e. transfer of a share in a capital company. The legal requirements for the transfer of a share in a limited liability company and a share in a joint stock company are followed by the analysis of the tax impacts of such a transfer, form the position of both natural... Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se tato práce zaměřuje. Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi společníky. Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými korporátními transakcemi významnou roli. Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby.... Keywords: Převod podílu a převod majetku; Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů; Daň z příjmu; Share Deal and Asset Deal; Distribution of Profit and Other Equity Funds; Income tax Available in a digital repository NRGL
Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností

The law of business corporations is in practice nearly connected to the tax law, mainly in terms of tax impacts of specific corporate transactions that this thesis is focused on. The corporate ...

Micková, Michaela; Boháč, Radim; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti
Andruško, Alena
2017 - Czech
Copyright law is one of the branches of law that has become, with the development of the Internet, the center of interest for different types of stakeholders in the global information society. With the evolution of "Web 2.0", sometimes called the "Participative Web", represented by user-generated content (UGC), and also with the evolution of peer-to-peer (P2P) file sharing and recently cyberlockers, the effectiveness of copyright protection online has become a problem where solutions can be found only with difficulty. Online copyright infringement is a complex phenomenon with a multiplicity of contributing factors. To see and understand these factors one must not only know and understand the territorial and international legal rules governing copyright, but also know and understand the online ecosystem in which copyright infringement takes place, which is impossible without knowing the history, evolution and technical background of the Internet. Only a complex knowledge and understanding of the whole issue enables one to see the full picture and ultimately reveals why the current copyright system sorely needs global review and reform. Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem Internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti. S rozvojem "Web 2.0", někdy také nazývaného "participativní web" a s ním uživatelsky generovaného obsahu (user generated content - UGC), s rozvojem peer-to-peer (P2P) sdílení souborů a v nedávné době také tzv. cyberlockers, se stala efektivita ochrany autorských práv online obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv online je nicméně komplexním fenoménem, ke kterému přispívá celá řada rozličných faktorů. K pochopení toho, jaké jsou to faktory a jak ovlivňují porušování autorských práv online, však není dostačující pouhá znalost teritoriálních či mezinárodních právních pravidel ovládajících autorské právo, ale také znalost a pochopení ekosystému, ve kterém k online porušování autorských práv dochází. Pouze komplexní znalost celé problematiky, včetně znalosti historie, vývoje a technického fungování Internetu, umožňuje vidět ucelený obraz a také nakonec odhalit, proč je globální revize a reforma současného systému autorského práva naprosto nezbytná. Keywords: Internet; Internet Service Providers; ISP; Směrnice o elektronickém obchodu; Zákon o některých službách informační společnosti; poskytovatelé služeb informační společnosti; safe harbors; odpovědnost online zprostředkovatelů; autorské právo; peer-to-peer; P2P; UGC; reforma autorského práva; cyberlockers; sdílení souborů; Internet; Internet Service Providers; ISP; Electronic Commerce Directive; Act on Certain Information Society Services; information society services providers; safe harbors; liability of online intermediaries; copyright; peer-to-peer; P2P; UGC; copyright reform; cyberlockers; file sharing Available in a digital repository NRGL
Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti

Copyright law is one of the branches of law that has become, with the development of the Internet, the center of interest for different types of stakeholders in the global information society. With ...

Andruško, Alena
Univerzita Karlova, 2017

Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících
Tomková, Lenka; Dobřichovský, Tomáš; Wünschová Pujmanová, Alexandra
2017 - Czech
This doctoral thesis deals with a quite wide theme - legal means of copyright protection and related rights. The objective of this work is to present forms of violation of copyright and copyright related rights and particular possibilities of protection from such violations. Shortages in copyright are pointed out in the thesis together with proposalsof possible solutions. Attention is also paid to preliminary questionsasked within the frame of disputes of copyright and related rights. Its extensive part is dedicated to present practice of courts in the Czech Republic andwithin EU as well, when different resolutions in similar cases are pointed to.In the thesis there is also an analysis of violation of copyright and related rights, accordance of EU Law Court resolutions, and accordance of Czech expressions with general lawyers' standpoints. Final part of the thesis is used for comments to the last amendment of copyright andalso to EU Law harmonisation and efforts to reform EU Law and related questions. The thesis represents a general view of protection of copyright, legal meansserving to such protection and summary of the most important practice of courts within the given theme frame, though it is a very wide theme. Tato rigorózní práce se zabývá dosti širokým tématem právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících. Cílem této práce je představit formy porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a jednotlivé možnosti ochrany před takovým porušováním. V práci je poukazováno na nedostatky v oblasti autorských práv a návrhy možného řešení takových nedostatků. Pozornost je také věnována předběžným otázkám položených v rámci sporů z autorského práva a práv souvisejících. Rozsáhlá část je věnována aktuální judikatuře, jak v rámci ČR, tak i v rámci EU, kdy je taktéž poukázáno na rozdílná rozhodnutí v obdobných případech. V práci je taktéž zpracována analýza porušování autorských práv a práv souvisejících, soulad rozhodnutí soudního dvora EU, soulad vyjádření ČR se stanovisky generálních advokátů. Poslední část práce je využita ke zmínce o nedávné novele autorského zákona, ale také otázce harmonizace práva EU a snahám o reformu práva v Unii, a s tím souvisejícím otázkám. Práce představuje ucelený pohled na otázku ochrany autorského práva, právní prostředky sloužící k takové ochraně a přehled nejvýznamnější judikatury v rámci daného tématu, byť se jedná o téma velmi široké. Keywords: autorské právo ochrana autorského práva nehmotné statky výlučná osobnostní a majetková práva pirátství padělky plagiátorství; copyright copyright protection intangible goods exclusive personal and property rights piracy counterfeit plagiarism Available in a digital repository NRGL
Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících

This doctoral thesis deals with a quite wide theme - legal means of copyright protection and related rights. The objective of this work is to present forms of violation of copyright and copyright ...

Tomková, Lenka; Dobřichovský, Tomáš; Wünschová Pujmanová, Alexandra
Univerzita Karlova, 2017

Environmentální dynamika svrchního pleistocénu ve střední Evropě: multidisciplinární výzkum spraší, paleopůd a jezerních sedimentů
Hošek, Jan
2017 - Czech
The principal goal of this thesis was to provide relevant information on the spatiotemporal dynamics of erosion-sedimentation and weathering processes in the last climatic cycle and to interpret the obtained data in the context of European paleoenvironmental development. Representative sequences of loess, paleosols and lacustrine sediments from the area of the Bohemian Massif, the Carpathian Foredeep, the the Vienna Basin and the northern edge of the Panno-nian Basin were investigated using a wide range of instru-mental tools and paleontological methods. A uniform analytical approach applied to these sedimentary facies has provided ample new information about the paleoclimatolog-ical and paleoenvironmental development of East-Central Europe - an important region in the transition zone from oceanic to continental macro-climatic settings. The individu-al studies included in this PhD thesis cover the complete period of the Upper Pleistocene (MIS 5-2; ~130-12.7 ky BP) and are presented as separate chapters in the order of the superposition of strata. Chapters III/1-3 deal with the results of research into six loess/paleosol sequences (LPSs) situated in the Central Bohemian Massif, throughout the Moravian Valleys, and at the northwest and north edge of the Pannonian Basin. A detailed paleoenvironmental... Cílem této práce bylo poskytnout relevantní informace o časové a prostorové dynamice erozně-sedimentačních a zvětrávacích procesů posledního klimatického cyklu a získané poznatky interpretovat v kontextu s paleoenvironmentálním vývojem Evropy. Pomocí široké škály nástrojů instrumentální a paleontologické analýzy byly detailně zpracovány reprezentativní sekvence spraší, paleopůd a jezerních sedimentů z oblasti Českého masívu, karpatské předhlubně a severních okrajů Panonské pánve. Jednotný instrumentálně analytický přístup aplikovaný na tyto facie poskytl řadu nových informací o paleoklimatickém a paleoenvironmentálním vývoji východní části střední Evropy - oblasti situované do tranzitní zóny mezi oceanickým a kontinentálním klimatickým režimem. Jednotlivé výzkumy stratigraficky pokrývají celý úsek svrchního pleistocénu (MIS 5-2; ~130-12,7 ka BP) a jsou prezentovány jako samostatné kapitoly v superpozičním pořadí. V kapitolách III/1-3 jsou představeny výsledky výzkumu šesti sprašových sérií situovaných v centrální části Českého masívu, v transektu moravskými úvaly a na severozápadním, resp. severním okraji Panonské pánve. Detailní paleoenvironmentální analýza, opírající se především o výsledky metod environmentálního magnetismu, geochemie a půdní mikromorfologie prokázala zřetelné rozdíly v... Keywords: sprašové série; jezerní sedimenty; magneto-mineralogické a geochemické metody; eroze; pedogeneze; svrchní pleistocén; střední Evropa; loess; paleosols sequences; lacustrine sediments; mineral-magnetic and geochemical methods; erosion; pedogenesis; Upper Pleistocene; Central Europe Available in a digital repository NRGL
Environmentální dynamika svrchního pleistocénu ve střední Evropě: multidisciplinární výzkum spraší, paleopůd a jezerních sedimentů

The principal goal of this thesis was to provide relevant information on the spatiotemporal dynamics of erosion-sedimentation and weathering processes in the last climatic cycle and to interpret the ...

Hošek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49
Plačková, Daniela; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
2017 - Czech
Resumé Das tschechische staatsrechtliche Programm entsteht etwa von Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts an, also zu der Zeit, als sich die ökonomische Stellung der tschechischen Bürgerschaft, die den politischen Kampf mit dem Absolutismus von Metternich und mit der regierenden deutschen Bürgerschaft führt, zu festigen beginnt. Strenge Zensur hat keine offenen politischen Äußerungen ermöglicht, die nicht loyal geschrieben wurden, und deshalb wurde das tschechische politische Programm vor dem Jahr 1848 nur in zahlreichen anonymen Broschüren von tschechischen Verfassern veröffentlicht. Dieses politische Programm ist eine staatsrechtliche Konzeption in dem Sinne, dass es auf Grund des historischen Rechtes die Verbindung von Ländern der tschechischen Krone beinhaltet. Auf der anderen Seite zeigt sich darin der Grundwiderspruch, der für die tschechische Politik in den Jahren 1848-49 typisch ist und der darin besteht, dass das tschechische staatsrechtliche Programm zwar im Grunde die Äußerung der tschechischen staatlichen Unabhängigkeit bedeutet, aber in Wirklichkeit einen Kompromiss mit der Habsburgermonarchie darstellt und völlig vom Gedanken des Austroslavismus ausgeht. Das staatsrechtliche Programm der tschechischen Liberalen wird in den revolutionären Jahren 1848-49 zu der bedeutendsten politischen... Resumé Český státoprávní program vzniká zhruba od počátku 40. let 19. století, tedy v době, kdy se začíná upevňovat ekonomické postavení českého měšťanstva, které vede politický boj s metternichovským absolutismem a vládnoucím německým měšťanstvem. Přísná cenzura však prakticky znemožňovala jakékoliv otevřené politické projevy, které nebyly psány v loajálním duchu, a proto je český politický program před rokem 1848 publikován pouze v četných anonymních brožurách českých autorů. Tento politický program je státoprávní koncepcí v tom smyslu, že hlásá na základě historického práva spojení zemí Koruny české. Na druhé straně se však v něm již projevuje základní rozpor, který je typický pro českou politiku v letech 1848-49 a který spočívá v tom, že český státoprávní program sice v podstatě znamená vyjádření myšlenky české státní nezávislosti, ale ve skutečnosti je značným kompromisem s habsburskou monarchií a vychází plně z myšlenky austroslavismu. V revolučních letech 1848-49 se státoprávní program českých liberálů stává nejvýznamnější politickou koncepcí našeho národního hnutí. Jako jediný sehrál důležitou úlohu nejen v tomto období, ale v celém průběhu 19. století, zatímco ostatní dva programy (stavovské opozice a radikálně-demokratická koncepce) zůstaly jen určitými epizodami. Zčásti může být příčinou vlastní... Keywords: Český státoprávní program České národní hnutí; Czech constitutional programme Czech national movement Available in a digital repository NRGL
Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49

Resumé Das tschechische staatsrechtliche Programm entsteht etwa von Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts an, also zu der Zeit, als sich die ökonomische Stellung der tschechischen Bürgerschaft, ...

Plačková, Daniela; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany lidských práv
Lipowský, Petr; Stejskal, Vojtěch; Sobotka, Michal
2017 - Czech
The aim of the diploma thesis is the analysis of the right to a favourable environment, or to the protection of the certain quality of the environment with a focus on the regional human rights systems. This diploma thesis is divided into three chapters. The first chapter outlines the evolution of human rights at the universal level and certain related problems that accompany this evolution. The second chapter is concerned with the overview of the human-rights based approaches to the protection of the envrionment which include inter alia the effort for the recognition of the separate right to a favourable environment. The third chapter examines the evolution of the right to a favourable environment, or to the protection of the certain quality of the environment within the regional human rights systems so it concentrates on the control mechanisms of the relevant regional systems and their activity in the area of the protection of the environment. The conclusion deals with the evaluation of the evolution of the right to a favourable environment within the international law, focuses on the comparison and assessment of the common and different features of the regional human rights systems and indicates the future trend. Předmětem diplomové práce je analýza práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí na mezinárodní úrovni se zaměřením na regionální systémy ochrany lidských práv. Tato diplomová práce se člení na tři kapitoly. První kapitola nastiňuje vývoj lidských práv na univerzální úrovni a určité problémy, které tento vývoj provázejí. Druhá kapitola podává přehled lidsko-právních přístupů k ochraně životního prostředí, jedním z nichž je také snaha o uznání a zakotvení samostatného práva na příznivé životní prostředí. Třetí kapitola zkoumá vývoj práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí v rámci regionálních systémů ochrany lidských práv, a to tak, že se zaměřuje na kontrolní mechanismy příslušných regionálních systémů a jejich činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Závěr se věnuje zhodnocení vývoje práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu, zaměřuje se na srovnání a zhodnocení shodných a rozdílných znaků regionálních systémů ochrany lidských práv a naznačuje budoucí vývoj ochrany životního prostředí prostřednictvím lidských práv. Keywords: ochrana životního prostředí; lidská práva; regionální systémy ochrany lidských práv; environmental protection; human rights; regional systems of human rights protection Available in a digital repository NRGL
Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany lidských práv

The aim of the diploma thesis is the analysis of the right to a favourable environment, or to the protection of the certain quality of the environment with a focus on the regional human rights ...

Lipowský, Petr; Stejskal, Vojtěch; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů
Tomáš, Radek; Kuklík, Jan; Franková, Martina
2017 - Czech
This thesis deals with the reflection of confiscation and the allotment procedure pursuant to presidential decrees in Czech case law. In numerous cases, the allotment procedure has still not been completed or persistent problems arise from it in the area of legal relations to immovables and their registration up to the present day. The thesis analyses and categorises relevant statutory and case law based upon the material criterion. The result is a set of clearly defined thematic groups of the most significant judgements covering the individual problems identified and an analysis of the stability of the case law or the lack thereof in the individual thematic groups particularly in relation to the principle of legal safeguard which - as this thesis argues - gradually becomes more and more important in relevant Czech case law. Výtah Tato práce se zabývá reflexí konfiskace a přídělového řízení podle dekretů prezidenta republiky v současné rozhodovací praxi českých soudů. Toto řízení nebylo v mnoha případech dosud dokončeno nebo z něj vyvstávají problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem a knihovního pořádku, jež přetrvávají až do dnešní doby. Analyzuje a kategorizuje relevantní právní předpisy a judikaturu podle materiálního kritéria. Výsledkem jsou přehledně sestavené okruhy nejvýznamnějších judikátů k jednotlivým identifikovaným problémům a posouzení ustálenosti rozhodovací praxe či předpokladu dalšího judikatorního vývoje v jednotlivých okruzích, a to především ve vztahu k zásadě právní jistoty, která - jak tato práce argumentuje - vystupuje v relevantní rozhodovací praxi soudů postupně do popředí. Keywords: konfiskace; přídělové řízení; dekrety prezidenta republiky; confiscation; allotment procedure; presidential decrees Available in a digital repository NRGL
Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů

This thesis deals with the reflection of confiscation and the allotment procedure pursuant to presidential decrees in Czech case law. In numerous cases, the allotment procedure has still not been ...

Tomáš, Radek; Kuklík, Jan; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2017

Problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice
Kulhavá, Zdeňka; Hnilica, Jiří; Havlůjová, Hana; Parkan, František
2017 - Czech
The theme of the presented rigorous thesis is problematics of teaching of modern history in primary and secondary schools in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The first part deals with an analysis of legislative frame of educational politics of the Czech Republic with an emphasis on teaching of modern history, analysis and evaluation of curricular documents. Initially, chosen factors which affect the process of teaching are briefly mentioned. Afterwards, a didactic analysis of history textbooks, on the basis of a quantitative research rated as the most common ones, is carried out. The second part of the thesis is focused on utilization of project teaching as a convenient way of motivating, attractive and effective education of primary and secondary school students in the field of modern history. Characteristics of chosen projects realized by schools, memory institutions or nonprofit organizations are given on a theoretical level. The practical part is then dedicated to the characteristics, detailed methodical treatment and evaluation of my own authorial project Memories of the 1980s in Czechoslovakia that was created under the auspices of the National Museum's project Touch the 20th century!. KEYWORDS Education, school, education act, curricular reform, modern history,... Tématem rigorózní práce je problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První část se věnuje analýze legislativního rámce vzdělávací politiky České republiky s akcentem na výuku moderních dějin, rozboru a hodnocení základních kurikulárních dokumentů. Ve stručnosti jsou uvedeny i vybrané faktory, které ovlivňují proces výuky. Následně je provedena didaktická analýza učebnic dějepisu, které byly vyhodnoceny na základě realizovaného kvantitativního výzkumu na vybraných středních školách jako nejčastěji využívané. Druhá část práce je zaměřena na využití metody projektové výuky jako vhodného způsobu motivujícího, atraktivního a efektivního vzdělávání žáků základních a středních škol v oblasti moderních dějin. V teoretické rovině jsou charakterizovány vybrané projekty realizované školami, paměťovými institucemi či neziskovými organizacemi. Praktická část je pak věnována charakteristice, podrobnému metodickému zpracování a evaluaci vlastního autorského projektu Vzpomínky na 80. léta v Československu, který vznikl pod záštitou Národního muzea v rámci projektu Dotkni se 20. století!. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, školský zákon, kurikulární reforma, moderní dějiny, projekt, škola Keywords: vzdělávání; školský zákon; kurikulární reforma; moderní dějiny; projekt; škola; education; school; education act; curricular reform; modern history; project Available in a digital repository NRGL
Problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice

The theme of the presented rigorous thesis is problematics of teaching of modern history in primary and secondary schools in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The first ...

Kulhavá, Zdeňka; Hnilica, Jiří; Havlůjová, Hana; Parkan, František
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem
Brada, Lukáš; Damohorský, Milan; Franková, Martina
2017 - Czech
Legal Regulation of Consumer Electricity Production from Renewable Resources In the thesis I analyse Czech and EU legal regulation of consumer's electricity generation from renewable energy sources. If consumers generate their own electricity from onsite renewable energy systems, they consume less electricity from the grid. Consumers are their own electricity suppliers and reduce their energy bills. Decentralised renewable energy generation can usefully complement centralised generation sources. The main focus of this thesis is to analyse Czech regulation in the area of decentralised elektricity generation from renewable energy sources. Czech republic should take further appropriate measures in order to allow a higher penetration of electricity from decentralised renewable energy sources. The move towards decentralised energy production has many benefits, mainly the benefit of reduce greenhouse gas emissions. Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem Rigorózní práce je zaměřena na českou a evropskou právní úpravu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebitelem. Pokud spotřebitelé energie vyrábějí vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů, odebírají méně elektřiny ze sítě. Spotřebitelé jsou tak svými vlastními dodavateli energie a snižují své platby za elektřinu. Decentralizovaná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů proto může efektivně doplnit centralizovanou výrobu elektřiny. Hlavním cílem této práce je analýza české právní úpravy v oblasti decentralizované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česká republika by měla přijmout další vhodná opatření, aby umožnila vyšší využití elektřiny z decentralizovaných výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie. Přechod k decentralizované výrobě elektřiny má mnoho výhod, především snížení emisí skleníkových plynů. Keywords: výroba elektřiny; obnovitelné zdroje energie; spotřebitel; electricity generation; renewable resources of energy; consumer Available in a digital repository NRGL
Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem

Legal Regulation of Consumer Electricity Production from Renewable Resources In the thesis I analyse Czech and EU legal regulation of consumer's electricity generation from renewable energy sources. ...

Brada, Lukáš; Damohorský, Milan; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases