Number of found documents: 7238
Published from to

Optická odezva magnetických materiálů
Wagenknecht, David; Ostatnický, Tomáš
2017 - Czech
David Wagenknecht: Abstract of a diploma thesis Optical response of magnetic materials, 2014 Magnetooptical properties of anisotropic semiconductors are studied to describe asymmetry of Ga1−xMnxAs, because theoretical calculations predict extraordinary behaviour of reflectivity. Analytical formulae to describe materials with non-diagonal permittivity are derived and they are used for the numerical calculations to describe the optical response of the samples available for the measurement. The transversal Kerr effect is calculated and it exhibits asymmetry in both rotation of the plane of polarization and ellipticity of circularly polarized light due to asymmetry in reflectivity. Moreover, longitudinal and polar magnetization are studied because of the influence on the observability of the phenomena. Results are not only used to discuss conditions, which must be satisfied to prove the asymmetry, but also the actual experimental setup is designed to prepare the measurement. 1 David Wagenknecht: Abstrakt k diplomové práci Optická odezva magnetických materiálů, 2014 Magnetický polovodič Ga1−xMnxAs a jiné anizotropní materiály mohou dle teoretických předpovědí vykazovat zajímavé chování v odrazivosti, kterým je její rozdílná velikost pro opačné úhly dopadu. K popsání tohoto efektu jsou odvozeny analytické vztahy týkající se materiálů s nediagonální permitivitou a ty jsou následně použity k numerickým výpočtům optické odezvy konkrétních vzorků. Hlavním předmětem zájmu této práce je transverzální Kerrův jev, který vykazuje asymetrii ve stočení roviny polarizace a stejně tak elipticitě kruhově polarizovaného světla, což je způsobeno právě asymetrií v reflektivitě. Kvůli možnému vlivu je studována i magnetizace longitudinální a polární. Výsledky jsou použity k diskuzi podmínek, nutných k pozorovatelnosti asymetrie, a navíc s cílem změřit jev je představeno konkrétní experimentální uspořádání. 1 Keywords: Magnetooptika; Optika; Magnetismus; Kerrův jev; Přenosová matice; GaMnAs; Anizotropie; Asymetrie; Magnetooptics; Optics; Magnetism; Kerr effect; Transfer matrix; GaMnAs; Anistropy; Asymmetry Available in a digital repository NRGL
Optická odezva magnetických materiálů

David Wagenknecht: Abstract of a diploma thesis Optical response of magnetic materials, 2014 Magnetooptical properties of anisotropic semiconductors are studied to describe asymmetry of Ga1−xMnxAs, ...

Wagenknecht, David; Ostatnický, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta; Soukup, Ladislav
2017 - Czech
The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918- 1966 Thesis deals with the development of the legislation of providing health care of residents in Czech Lands from 1918 to 1966, which was effective only in Bohemia. The introductory chapters are about the legislation since 1848 due to reception of the legislation from the Austria-Hungary (often referred to as the Austro-Hungarian Empire in English-language sources). This inherited legislation is mainly about the right of the domicile, health and social care and public health. The authoress divided this thesis into three main chapters about public health care according to timely periods. The main chapters contain subchapters specializing in specific legislation of the individual components of public health. First chapter is about reception of the health care legislation from the Austria- Hungary, about public health care legislation, health system from the perspective of the administrative law, the legislation of the medical service, about the rights and duties of doctors and patients, and finally about funeral legislation. Second chapter is about short excursion to health care legislation in Protectorate Bohemia and Moravia whereby thesis intentionally omits this period closer, because its specific legislation... Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče... Keywords: Zdraví; lékařská péče; domovské právo; pohřebnictví; chudinství; právní úprava; Health; Medical care; The right of the domicile; Funeral; Pauperism; Legislation Available in a digital repository NRGL
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966

The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918- 1966 Thesis deals with the development of the legislation of providing health care of residents in Czech Lands from ...

Pokorná, Žaneta; Soukup, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční
Dosbaba, Filip; Bunc, Václav; Daďová, Klára
2017 - Czech
DOSBABA, Filip: Aerobic capacity in relation to risk factors ischemic heart disease. Aim: of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 12 week long rehabilitation program on development of oxygen transport system parameters (VO2maxSL, VO2maxSL.kg-1, WmaxSL, WmaxSL.kg-1, METmaxSL) and anthropometric parametrs (m, BMI). Methods: The study included 102 patients (90 % men), mean age 59.3 ± 8.9 years, with a left ventricular ejection fraction 55.3 ± 6.0 % after an acute coronary event. All patients completed 3 months aerobic-resistance training program with a frequency of sessions 3 times a week in 70 - 80 % VO2maxSL. Training session lasted 105 minutes (including 60 minutes of own aerobic training on 1. ventilatory threshold). Results: Completion of the intervention training program lead to a significant increase in work tolerance (158.6 ± 31.3 vs. 190.5 ± 34.8 W; p < 0.01) and peak oxygen consumption (20.5 ± 4.0 vs. 24.6 ± 4.0 ml.min-1.kg-1, p < 0.01) and metabolic equivalent of used energy (5.9 ± 1.1 vs. 7 ± 1.4 J.min-1.kg-1, p < 0.01). There was also observed a nonsignificant decrease in resting values of body mass index (27.5 ± 3.2 vs. 27.0 ± 3.6 kg.m-2) and weight (89.8 ± 12.7 vs. 89 ± 12.3 kg). Conclusion: Intervention training program leads to... DOSBABA, Filip: Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční Cíl: této práce bylo posoudit efekt dvanáctitýdenního ambulantně řízeného rehabilitačního programu na vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku (VO2maxSL, VO2maxSL.kg-1, WmaxSL, WmaxSL.kg-1, METmaxSL) a na antropometrické ukazatele (hmotnost, BMI). Metodika: do studie bylo zařazeno 102 pacientů (90 % muži) průměrného věku 59,3 ± 8,9 let s ejekční frakcí levé komory 55,3 ± 6,0 %. Jednalo se o pacienty po akutním koronárním syndromu. Všichni pacienti podstoupili 3měsíční aerobně-odporový trénink s frekvencí 3x týdně na úrovni 70 - 80 % VO2maxSL. Tréninková jednotka trvala 105 minut (z toho 60 minut vlastní aerobní trénink na na úrovni 1. ventilačního prahu). Výsledky: Absolvování intervenčního tréninkového programu vedlo k signifikantnímu nárůstu pracovní tolerance (158,6 ± 31,3 vs. 190,5 ± 34,8 W; p < 0,01); maximální symptomy limitované spotřeby kyslíku (20,5 ± 4,0 vs. 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg-1, p < 0,01) a metabolického ekvivalentu (5,9 ± 1,1 vs. 7 ± 1,4 J.min-1.kg-1, p < 0,01), taktéž byl zaznamenán nesignifikantní pokles body mass indexu (27,5 ± 3,2 vs. 27,0 ± 3,6 kg.m-2) a hmotnosti (89,8 ± 12,7 vs. 89 ± 12,3 kg). Závěr: Individiualizovaný intervenční tréninkový program vede ke zlepšení aerobní... Available in a digital repository NRGL
Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční

DOSBABA, Filip: Aerobic capacity in relation to risk factors ischemic heart disease. Aim: of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 12 week long ...

Dosbaba, Filip; Bunc, Václav; Daďová, Klára
Univerzita Karlova, 2017

Stochastický model katastrof cusp
Voříšek, Jan; Vošvrda, Miloslav
2017 - English
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation Abstract: The goal of this thesis is to analyze the stochastic cusp model. This task is divided into two main topics. The first of them concentrates on the stationary density of the cusp model and statistical testing of its bimodality, where power and size of the proposed tests are simulated and compared with the dip test of unimodality. The second main topic deals with the transition density of the stochastic cusp model. Comparison of approximate maximum likelihood approach with traditional finite difference and numerical simulations indicates its advantage in terms of speed of estimation. An approximate Fisher information matrix of general stochastic process is derived. An application of the cusp model to the exchange rate with time-varying parameters is estimated, the extension of the cusp model into stochastic bimodality model is proposed, and the measure of probability of intrinsic crash of the cusp model is suggested. Keywords: stochastic cusp model, bimodality testing, transition density ap- proximation Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat stochastický model cusp. Práce je rozdělena na dvě hlavní témata, kde první kapitola se zabývá stacionární husto- tou modelu cusp a statistickým testováním její bimodality. Vlastnosti navržených testů jsou prozkoumány v simulační studii a srovnány s dip testem unimodali- ty. Druhá kapitola se zabývá přechodovou hustotou stochastického modelu cusp. Srovnání metody přibližné maximální věrohodnosti s tradičními metodami koneč- ných diferencí a numerické simulace naznačuje její výhodnost v rychlosti odhadu. Je odvozena přibližná Fisherova informační matice obecného stochastického pro- cesu. Na příkladu směnného kurzu je odhadnut model cusp s parametry měnícími se v čase, navrženy rozšíření stochastického modelu cusp na model stochastické bimodality a míra pravděpodobnosti vnitřního krachu modelu cusp. Klíčová slova: stochastický model cusp, testování bimodality, approximace pře- chodové hustoty Keywords: stochastický model cusp; testování bimodality; approximace přechodové hustoty; stochastic cusp model; bimodality testing; transition density approximation Available in a digital repository NRGL
Stochastický model katastrof cusp

Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, ...

Voříšek, Jan; Vošvrda, Miloslav
Univerzita Karlova, 2017

Sekundární oběti v právu: komparativní analýza
Džbánková, Kateřina; Hendrychová, Michaela
2017 - Czech
Thesis title: Secondary victims in law: a comparative analysis This thesis deals with the secondary victims in the Czech and German law. The aim of the paper is to analyse mentioned issue of the secondary victims, to determine mutual similarities and differences in both jurisdictions and to suggest a possible inspiration from the German law in the future also. The thesis is divided into three parts. The first part focuses on the secondary victims in the Czech Republic. The paper defines the general concept of harm, the secondary victims and their particular groups. The thesis also describes the evolution of their position with the respect to the Czech case law. The main emphasis in this chapter is put on the individual claims of secondary victims, but the paper deals with the claims for non-pecuniary damages and its limits in detail. In this context, the thesis provides a detailed interpretation of § 2959, which grants a compensation to the close persons in case of death or serious bodily injury, and of problematic § 2971 Czech Civil Code, under which the another non-pecuniary damage can be replaced to the wide range of people. The second part deals with the secondary victims in Federal Republic of Germany. Its structure is similar to that in the first chapter. The paper analyses the secondary... Název práce: Sekundární oběti v právu: komparativní analýza Tato práce se zabývá problematikou sekundárních obětí v českém a německém právním řádu. Cílem práce je přiblížit uvedenou problematiku sekundárních obětí, zjistit vzájemné shody i rozdíly v obou právních úpravách a rovněž navrhnout možnou inspiraci německým právem do budoucna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zaměřuje na právní úpravu sekundárních obětí v České republice. Nejprve je přiblížena obecná úprava újmy a povinnosti k její náhradě. Následně práce vymezuje sekundární oběti a jejich jednotlivé skupiny. Práce rovněž popisuje vývoj jejich postavení s ohledem na českou judikaturu. Hlavní důraz je v této kapitole kladen na vymezení jednotlivých nároků sekundárních obětí, přičemž podrobně se práce věnuje nárokům na náhradu nemajetkové újmy a jejím limitům. V této souvislosti práce poskytuje podrobný výklad ustanovení § 2959 OZ, které přiznává náhradu v případě usmrcení a zvlášť závažného zranění blízkým osobám, a problematického § 2971 OZ, na jehož základě je možno nahradit jinou nemajetkovou újmu širokému okruhu osob. Druhá část práce se zabývá právní úpravou sekundárních obětí v právním řádu Spolkové republiky Německo. Její členění je obdobné jako v kapitole první. Práce přiblíží obecné pojetí újmy a její... Keywords: Sekundární oběť; psychická újma; nervový šok; Secondary victim; mental harm; nervous shock Available in a digital repository NRGL
Sekundární oběti v právu: komparativní analýza

Thesis title: Secondary victims in law: a comparative analysis This thesis deals with the secondary victims in the Czech and German law. The aim of the paper is to analyse mentioned issue of the ...

Džbánková, Kateřina; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Studium nových prognostických faktorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Vrbacký, Filip
2017 - Czech
Title: Study of new prognostic markers in patients with chronic lymphocytic leukemia Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemic disorder of adults in Western hemisphere. It is characterized by clonal proliferation and accumulation of morphologically mature lymphocytes in bone marrow, peripheral blood and lymphatic tissues. Clinical course of CLL is extremely heterogeneous with some patients living for decades without need of therapy while others succumbing to the disease within several years. Thus, there has been great interest in identifying prognostic markers that could be used to distinguish patients with an aggressive form of CLL, because they might benefit from early intervention. The process of angiogenesis has been shown to be crucial for growth and metastasizing ability of solid tumors. Angiogenesis in "liquid" tumors was supposed to be less important, nevertheless numerous recent studies have shown enhanced angiogenesis in many hematological malignancies including CLL. Elevated levels of circulating angiogenic cytokines and increased expression of genes encoding angiogenic factors have been reported in recent years in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) but data regarding their prognostic and predictive significance are still limited. Therefore, in the... Souhrn Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejrozšířenější leukémií na západní polokouli s charakteristickou klonální proliferací a akumulací morfologicky zralých lymfocytů v kostní dřeni, periferní krvi a lymfatických tkáních. Klinický průběh CLL je velmi různorodý. Zatímco řada nemocných vůbec nevyžaduje léčbu a dožívají se s dobrou kvalitou života stejného věku jako lidé bez této choroby, existuje skupina nemocných, kteří rychle progredují a přes intenzivní léčbu umírají za několik let od stanovení diagnózy. Včasné zahájení vhodné léčby je pro ně tedy velmi důležité. Výzkum CLL v posledních letech je tak ve velké míře zaměřen na hledání tzv. prognostických ukazatelů, které by umožnily co nejdříve identifikovat nemocné s agresivní formou CLL, kteří mohou z této léčby významně profitovat. U hematologických malignit, kde se buňky nacházejí přednostně v periferní krvi, kostní dřeni či lymfatických orgánech, se na rozdíl od solidních nádorů předpokládalo, že změny angiogeneze nebudou tak důležité. V posledních letech byla však zvýšená koncentrace angiogenních molekul prokázána i u řady hematologických malignit včetně CLL. Údajů týkajících se jejich možného prognostického, resp. prediktivního využití je však stále velmi málo. V naší hlavní studii, která navazovala na předchozí pilotní výsledky, byla... Available in a digital repository NRGL
Studium nových prognostických faktorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Title: Study of new prognostic markers in patients with chronic lymphocytic leukemia Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemic disorder of adults in Western hemisphere. It is ...

Vrbacký, Filip
Univerzita Karlova, 2017

Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy
Chrenko, Ondřej; Brož, Miroslav
2017 - Czech
Changes of semimajor axes of giant planets, which took place 4 billion years ago and evolved the Solar System towards its present state, affected various populations of minor Solar-System bodies. One of these populations was a group of dynamically stable asteroids in the 2:1 mean-motion resonance with Jupiter which reside in two islands of the phase space, denoted A and B, and exhibit lifetimes comparable to the age of the Solar System. The origin of stable asteroids has not been explained so far. Our main goal is to create a viable hypothesis of their origin. We update the resonant population and its physical properties on the basis of up-to-date observational data. Using an N-body model with seven giant planets and the Yarkovsky effect included, we demonstrate that the depletion of island A is faster compared to island B. We then investigate: (i) survivability of primordial resonant asteroids and (ii) capture of the population during planetary migration, using a recently described scenario with an escaping fifth giant planet and a jumping-Jupiter instability. We employ simulations with prescribed migration, smooth late migration and we statistically evaluate the results using dynamical maps. We also model collisions during the last 4 billion years. We conclude that the long-lived group was created by a... Změny velkých poloos obřích planet, které proběhly před 4 miliardami let a uvedly sluneční soustavu do její dnešní podoby, podstatně ovlivnily tehdejší populace malých těles sluneční soustavy. Jednou z takových skupin byly i dynamicky stabilní planetky v rezonanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem, které setrvávají ve dvou ostrovech fázového prostoru, označovaných A a B, a vykazují životní doby srovnatelné se stářím sluneční soustavy. Původ těchto planetek doposud nebyl vysvětlen. Naším cílem je vypracovat uspokojivou hypotézu jejich původu. Na základě nejnovějších observačních dat aktualizujeme rezonanční populaci a její fyzikální vlastnosti. S použitím N-částicového modelu se sedmi planetami a Jarkovského jevem ukazujeme, že difuze z ostrova A probíhá rychleji než v případě ostrova B. Následně vyšetřujeme: (i) přežívání primordiálních rezonančních planetek a (ii) zachycení populace během planetární migrace, a to v nedávno popsaném scénáři s unikající pátou obří planetou a nestabilitou "skákajícího Jupiteru". Používáme simulace s předepsanou migrací, simulace hladké pozdní migrace a výsledky statisticky vyhodnocujeme pomocí dynamických map. Modelujeme rovněž srážky během uplynulých 4 miliard let. Naším závěrem je, že skupina stabilních planetek vznikla zachycením části hypotetické asteroidální rodiny... Keywords: migrace planet; planetky; rezonance; N-částicové modely; srážky; planetary migration; asteroids; resonance; N-body models; collisions Available in a digital repository NRGL
Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy

Changes of semimajor axes of giant planets, which took place 4 billion years ago and evolved the Solar System towards its present state, affected various populations of minor Solar-System bodies. One ...

Chrenko, Ondřej; Brož, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Biskupová, Klára; Hendrychová, Michaela
2017 - Czech
This diploma thesis deals with the issue of providing health care to minors in the legislation of the Czech Republic. The area of providing health care has significantly changed in recent years. Nearly half a century old People's Health Care Act from 1966 was substituted by current Health Services Act and other acts, that were enacted during the reform of medical law as a response to the transformation of the traditional paternalistic conception of the relationship between doctor and patient into a partner conception. The issue of health care provision has also been affected by the adoption of the new Civil Code that regulates protection of human personality and interventions into his integrity and includes an agreement on health care as one of the contractual types. Two acts are standing abreast - Civil Code and Health Services Act, whose relation cannot be generally assessed on the basis of the principle lex specialis derogat legi generali, but it is appropriate on this basis to assess relation of particular provisions. This has created doubts for physicians, which one from these two acts with the same legal force they should follow while providing health care. Uncertainty in the area affecting the physical integrity of a person, much less the physical integrity of a minor child as a person... Tato diplomová práce pojednává o problematice poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice. Oblast poskytování zdravotní péče prošla v posledních letech významnou proměnou. Skoro půl století starý zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 byl nahrazen současným zákonem o zdravotních službách a dalšími zákony, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva jako reakce na přeměnu tradičního paternalistického pojetí vztahu lékaře a pacienta v pojetí partnerské. Problematika poskytování zdravotní péče byla též dotčena přijetím nového občanského zákoníku, jenž upravuje ochranu osobnosti člověka a zásahů do jeho integrity a zakotvuje smlouvu o péči o zdraví jako jeden ze smluvních typů. Vedle sebe se tak postavily dva zákony - občanský zákoník a zákon o zdravotních službách, jejichž vztah nelze obecně posuzovat na základě zásady lex specialis derogat legi generali, nýbrž je na místě na jejím základě posuzovat vztah jednotlivých ustanovení. Pro lékaře tak vznikla nejistota, kterým z daných zákonů stejné právní síly se při poskytování zdravotní péče mají řídit. Nejistota v oblasti zasahující do tělesné integrity člověka, natož do tělesné integrity nezletilého dítěte jako osoby vyžadující zvláštní péči a ochranu je stavem minimálně nežádoucím. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této diplomové... Keywords: zdravotní péče - informovaný souhlas - nezletilý pacient; health care - informed consent - minor patient Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým

This diploma thesis deals with the issue of providing health care to minors in the legislation of the Czech Republic. The area of providing health care has significantly changed in recent years. ...

Biskupová, Klára; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana osobnosti
Kelichová, Petra; Hendrychová, Michaela
2017 - Czech
The thesis is focused on the legal regulation of protection of personality rights. This topic is up to date not only because of the media exposure, but also with regard to the recodification of private law. The focus of this thesis lies on Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, which is compared to the antecedent legal regulation. The personality protection belongs to fundamental human rights therefore the thesis includes the constitutional overlap and interpretation of international agreements. The work is divided into six chapters. The first chapter deals with the development of personal rights from a historical perspective. There is also mentioned legislation of Czechoslovakia and the Czech Republic. The second chapter deals with the interpretation of the concept of personality, the theoretical concept of general personality right and possibilities of its limitations. Part of this chapter shows a non-exhaustive list of values protected by the general personality right, namely the right to physical and mental integrity, the right to personal liberty, the right to a name, the right to likeness, the right to honor and dignity and right to privacy. The third chapter provides an overview of legal regulation of personality rights at the international and constitutional level, the general Civil Code... Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu ochrany osobnosti. Nejen kvůli mediální atraktivnosti, ale i s ohledem na rekodifikaci soukromého práva, je dané téma stále aktuální. V práci je kladen důraz na úpravu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž je upozorněno na novinky oproti úpravě předchozí. Vzhledem k tomu, že právo na ochranu osobnosti je základním lidským právem, obsahuje práce ústavněprávní přesah a výklad o mezinárodních dohodách. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je pojednáno o vývoji osobnostních práv z historického pohledu, zvlášť je zmíněna právní úprava Československa, respektive České republiky. Druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu osobnost, teoretickému pojetí všeobecného osobnostního práva a možnostem jeho omezení. Součástí této kapitoly je také demonstrativní vymezení jednotlivých hodnot, chráněných všeobecným osobnostním právem, a to konkrétně právo na tělesnou a duševní integritu, právo na osobní svobodu, právo na jméno, právo na podobu, právo na čest a důstojnost a právo na soukromí. Třetí kapitola je zaměřena na zakotvení práva na ochranu osobnosti na mezinárodní úrovni, jeho ústavněprávní úpravu, obecné pojetí v občanském zákoníku a speciální úpravu zvláštních zákonů, a to zejména v oblasti mediální a zdravotnické. Prostředky ochrany... Keywords: Osobnost Všeobecné osobnostní právo Ochrana osobnosti Svoboda projevu Střet osobnostních práv se svobodou projevu; Personality General right of personality Protection of personality rights Freedom of speech Conflict of personality rights and freedom of speech Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobnosti

The thesis is focused on the legal regulation of protection of personality rights. This topic is up to date not only because of the media exposure, but also with regard to the recodification of ...

Kelichová, Petra; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů
Borůvková, Markéta
2017 - Czech
The thesis discuses possibilities, ways and forms of self-realisation of talented grammar school students in staging of a musical project in an 8-year grammar school (specifically the Evita musical staged at Matiční gymnázium Ostrava, p.o.). The thesis finds out if the musical project conducted in this school environment is a suitable tool for self- realisation of gifted grammar school students. Further, it establishes the ways in which the self-realisation of the subjects takes place, which areas it concerns and last but not least which motivation and initiation stimuli there are for the activity in such project and active participation in it. In the theoretical part the work defines the fundamental terminology concerning the area of education, its typology, specification of tuition and raising of gifted individuals. Also, the text focuses at a potential of a musical as a genre and it summarizes presumptions thanks to which a musical as a synthetic form integrating several artistic components can become a suitable material for a project form of tuition in a school environment. The research part of the thesis builds upon an authentic exploratory survey and it is based upon an implementation of a particular musical work produced within a project tuition at an 8-year grammar school. The first stage... Disertační práce se zabývá možnostmi, způsoby a formami sebeuplatnění nadaných gymnaziálních studentů v rámci realizace muzikálového projektu na víceletém gymnáziu (konkrétně se jedná o nastudování muzikálového díla Evita realizované na Matičním gymnáziu Ostrava, p.o.). Práce zjišťuje, zda muzikálový projekt vedený v tomto školním prostředí je vhodným prostředkem pro seberealizaci nadaných gymnaziálních studentů, a dále stanovuje, jakým způsobem se seberealizace těchto subjektů uskutečňuje, kterých oblastí se týká a v neposlední řadě, co představuje u takto nadaných studentů motivační a iniciační stimuly pro činnost v rámci projektu a aktivní spolupráci na něm. V teoretické části vychází text z vymezení základní terminologie vtahující se k problematice nadání, jeho typologie a specifikace výuky a výchovy nadaných jedinců. Text se dále zaměřuje na potenciál muzikálu jako žánru a shrnuje předpoklady, pro které se muzikál jako syntetická forma integrující několik uměleckých složek může stát vhodným materiálem k projektovému způsobu výuky v prostředí školy. Výzkumná část disertační práce postavená na originálním exploračním šetření vychází z realizace konkrétního muzikálového díla provedeného v rámci projektové výuky na víceletém gymnáziu. V první fázi šetření provádí a zpracovává nominaci jedinců... Keywords: seberealizace; projektová výuka; muzikál; muzikálový projekt; nadání; diagnostika nadání; výchova a vzdělávání nadaných jedinců; víceleté gymnázium; explorační šetření; kvalitativní výzkum; self-realisation; project tuition; musical; musical project; giftedness and talent; diagnostics of giftedness; tuition and raising of gifted individuals; 8-year grammar school; exploratory survey; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů

The thesis discuses possibilities, ways and forms of self-realisation of talented grammar school students in staging of a musical project in an 8-year grammar school (specifically the Evita musical ...

Borůvková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases