Number of found documents: 7443
Published from to

Dědění ze závěti
Muzikář, Martin; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
Testamentary succession Key-words: inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, successi- on, testament. Abstract This rigorous thesis deals with the questions of testamentary succession. These problems re- present main section of law of succession and they are also very actual in the context of a new legal form respecting freedom of the testator will. The thesis aims to provide reader compact and practical view on testamentary succession and analyze especially polemic questions, which are problematic in practice. The thesis issues not only from the study of contemporary literature and practise of the courts, but also closely explore historical legal forms, especially legal form included in General Civil Code. With this is connected analysis of authentic literature and practice of the courts (e. k. Supreme Court from 1859−1915 and Supreme Court of Czechoslovak republic from 1919− 1948). Last but not least the thesis gathers from the wide variety of foreign sources and offers comparison with the similar legal forms like Austrian, German and Swiss. On the strength of these informations it solves submitted problems from a practical point of view, so that resul- ting conclusions constitute not only logical interpretation of law, but especially follow the purpose of the legal form... Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle zůstavitele velmi aktuální. Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá- věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti... Keywords: dědictví; notářský zápis; pozůstalost; řízení o pozůstalosti; veřejná listina; závěť; inheritance; inheritance proceeding; notarial registration; public record; succession; testament Available in a digital repository NRGL
Dědění ze závěti

Testamentary succession Key-words: inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, successi- on, testament. Abstract This rigorous thesis deals with the questions of ...

Muzikář, Martin; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace
Janoušková, Anežka; Elischer, David
2018 - Czech
1 Relative Ineffectiveness of Legal Actions in a Comparative Perspective Abstract The thesis at hand deals with Sections 589 to 599 of the Civil Code which governs the relative ineffectiveness of legal acts. Thus, it probes provisions designed to legally and economically protect the creditor from a fraudulent conveyance of a debtor. The aim of the thesis is to interpret the afore-said provisions in a way that would comply with the sense and purpose of the explored legal institution. In that respect, an emphasis is laid on a comparative analysis of Austrian and German approach both having tradition lasting more than 130 years. On top of that, the thesis describes the conception adhered to in the Czech territory between 1950 and 1964 and especially before 1950 when the Acts on the right to contest were in effect. The knowledge gained is subsequently confronted with the current Czech legal doctrine and case-law of the highest courts that relates to the interpretation of Sec. 42a of the Civil Code from 1964. The author tries to examine and eventually reassess the existing approach in the light of comparative findings. Especially recent case-law of the Supreme Court of the Czech Republic is being deeply analysed. Those conclusions which mostly comply with the meaning of law and its purpose are being preferred.... 1 Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace Abstrakt Předkládaná práce pojednává o vybraných otázkách souvisejících s výkladem § 589 až § 599 občanského zákoníku, jež upravují relativní neúčinnost právních jednání. Relativní neúčinnost chrání věřitele právně i hospodářsky před jednáními dlužníka, která mají zkracovat uspokojení věřitelovy pohledávky. Práce si klade za cíl navrhnout interpretaci, která respektuje smysl a účel zkoumaného institutu. V této souvislosti je kladen důraz na komparativní analýzu rakouského a německého přístupu, kde má odpůrčí právo nepřerušenou tradici trvající více jak 130 let. Zároveň je přiblížen i postoj, který byl na území dnešní České republiky zastáván mezi lety 1950 až 1964, a zejména před rokem 1950, kdy byly v účinnosti tzv. odpůrčí řády. Všechny poznatky získané ze srovnávaných právních úprav jsou následně konfrontovány s dosavadní tuzemskou naukou a rozhodovací praxí nejvyšších soudů, která se váže k § 42a občanského zákoníku z roku 1964. Autorka se snaží stávající přístup zhodnotit a případně přehodnotit ve světle závěrů komparace. Zejména bohatý rozbor judikatury Nejvyššího soudu je podroben detailní analýze. V této souvislosti autorka upřednostňuje závěry, které nejvíce odpovídají smyslu zákona a účelu institutu odporovatelnosti. Práce je rozdělena do... Keywords: relativní neúčinnost; odporovatelnost; odpůrčí právo; zkrácení věřitele; úmyslné zkrácení; mrhání majetkem; bezúplatné právní jednání; odpůrčí žaloba; relative ineffectiveness; contestability; right to contest; fraudulent conveyance; wasting of property; gratuitous legal action; actio Pauliana Available in a digital repository NRGL
Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace

1 Relative Ineffectiveness of Legal Actions in a Comparative Perspective Abstract The thesis at hand deals with Sections 589 to 599 of the Civil Code which governs the relative ineffectiveness of ...

Janoušková, Anežka; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2018

Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Součková, Anna; Frintová, Dita
2018 - Czech
This thesis deals with legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of the thesis is to analyse the current legal regulation of assisted reproduction in the Czech Republic, in comparison with the legal system of selected countries. Further aim is to expose the legal regulation's deficits and suggest possible solutions de lege ferenda, particularly with regard to scientific developments and ethical attitudes of the current society. The thesis is divided into six chapters, including the introduction and conclusion. The introductory chapter outlines the issue of assisted reproduction and denotes individual areas on which the thesis will focus. The first chapter deals with the various methods of assisted reproduction and with the term of infertility from the perspective of medical and historical perspective. The second chapter focuses on the legal regulation of individual areas of assisted reproduction in the Czech Republic. Among others, these areas consist of the constitutional protection of the human embryo, the determination of parenthood, the issue of surrogacy, gamete donation and disposition of embryos. The third chapter deals with a comparison of legal framework in selected states. As a representative of the Anglo-American system was chosen United Kingdom of Great Britain and... Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se... Keywords: umělé oplodnění; náhradní mateřství; dárcovství gamet; artificial insemination; surrogate motherhood; gamete donation Available in a digital repository NRGL
Právní a etické aspekty asistované repurodukce

This thesis deals with legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of the thesis is to analyse the current legal regulation of assisted reproduction in the Czech Republic, in ...

Součková, Anna; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2018

Právo ženy rozhodovat o perinatální péči
Hůlková, Kateřina; Šustek, Petr
2018 - Czech
This thesis deals with the topic of providing perinatal care from the patient's point of view. The aim of the thesis is to use national legislation and decisions of Czech and international courts to determine under what conditions a woman has the right to decide on the provided health services. From the legal point of view the area of perinatal care brings many questions where it is not easy, also with regard to the ethical aspect of things, to find an answer. During the pregnancy and childbirth, there are situations in which two constitutionally guaranteed rights conflict and with regard to the health services provided, it is necessary to evaluate the situation individually. In the introductory chapters the thesis summarizes the legal regulation including the constitutional law of the provision of health services. Emphasis is placed on the rights of the patient, especially the possibility to decide on the provided health care in different situations. A separate chapter is devoted to the institute of previously expressed wish and its application to the period of delivery. In the context of postnatal care, the legal regulation of parents' decisions about the health services provided to their child is mentioned. The field of healthcare law requires the introduction of legislation into the context of... Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu poskytování perinatální péče, na kterou nahlíží z pozice pacientky. Cílem práce je za využití vnitrostátní právní úpravy a rozhodnutí českých i mezinárodních soudů určit, za jakých podmínek má žena právo rozhodovat o poskytovaných zdravotních službách. Oblast perinatální péče přináší z hlediska práva mnoho otázek, na které není jednoduché, i s ohledem na etickou stránku věci, nalézt odpověď. V době těhotenství a porodu nastávají situace, kdy dojde ke konfliktu dvou ústavně garantovaných práv, a s ohledem na poskytované zdravotní služby je nutné situaci individuálně zhodnotit. Diplomová práce v úvodních kapitolách shrnuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb včetně ústavněprávního základu. Důraz je kladen na práva pacientky, zejména možnost rozhodnout o poskytované zdravotní péči v různých situacích. Samostatná kapitola je věnována institutu dříve vysloveného přání a jeho aplikaci na období porodu. V souvislosti s poporodní péčí je zmíněna právní úprava rozhodování rodičů o zdravotních službách poskytovaných jejich dítěti. Obor zdravotnického práva vyžaduje uvedení právní úpravy do kontextu lékařské praxe, proto sedmá kapitola odhaluje problematické otázky v oblasti poskytování perinatální péče, vždy s odkazem na právní úpravu či soudní... Keywords: perinatální péče; dříve vyslovená přání; práva pacienta; perinatal care; previously expressed wish; rights of the patient Available in a digital repository NRGL
Právo ženy rozhodovat o perinatální péči

This thesis deals with the topic of providing perinatal care from the patient's point of view. The aim of the thesis is to use national legislation and decisions of Czech and international courts to ...

Hůlková, Kateřina; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Dětští vojáci v mezinárodním právu
Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
2018 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions and depending on children's rights. The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich... Keywords: Detskí vojaci; Dohovor o právach dieťaťa; Medzinárodné dokumenty; Child Soldiers; The Convention on the Rights of the Child; International documents Available in a digital repository NRGL
Dětští vojáci v mezinárodním právu

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště
Bušek, Ondřej
2018 - Czech
Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, urbanization and land abandonment. In turn, these changes affected bird species and perhaps most significantly manifested in population decline of open habitat birds. Therefore, it is important to investigate sites, which were not affected by the changes mentioned above, such as military training areas (MTAs) - places dedicated to training of armed forces. Previous studies have shown that MTAs seem to host remarkably high bird diversity and abundant populations of bird species of conservation concern. This may be caused by two major factors. First, closure of MTAs to all human activies besides military training spared them of the landscape changes mentioned above. Second, the military training itself produces a very heterogeneous habitat mosaic that allows coexistence of many species with different ecological requirements. To my knowledge, no study compared bird assemblages between MTAs and surrounding landscape directly. At the same time, such data are crucial to assess the value of MTAs for bird conservation reliably and, as a consequence, they enable to think more deeply about mechanism generating this value.... Od počátku 20. století se drasticky proměnila struktura i hospodářské využití středoevropské krajiny. Došlo k homogenizaci krajinné mozaiky, intenzifikaci zemědělství, urbanizaci a k opouštění zemědělské půdy. Tyto změny se nutně podepsaly na složení ptačích společenstvech, přičemž jedním z nejvýraznějších projevů je populační úbytek ptáků otevřené krajiny. Z toho důvodu je nezbytné najít a podrobit výzkumu místa, která byla před těmito negativními vlivy ušetřena. Takovými místy mohou být vojenské výcvikové prostory (VVP), tzn. plochy určené k výcviku ozbrojených sil. Z výsledků několika dosavadních výzkumů vyplývá, že VVP mohou hostit pozoruhodně vysokou diverzitu a velký počet ochranářsky významných druhů ptáků. To může být způsobeno dvěma faktory. Prvním je uzavřenost VVP před jinými lidskými aktivitami kromě vojenských, díky které nebyly vystaveny výše uvedeným negativním vlivům. Druhým faktorem je samotný vojenský výcvik, jehož působením vzniká velice heterogenní mozaika různých biotopů umožňující koexistenci velkého počtu druhů s rozdílnými ekologickými nároky. Žádná studie však dosud neprovedla přímé srovnání ptačích společenstev ve VVP a v okolní krajině. Pouze pomocí takových dat je možné ocenit skutečnou hodnotu VVP pro ochranu ptáků a zamyslet se nad mechanismy, jež ji generují. To bylo... Keywords: abundance; biotopová heterogenita; biotopová specializace; detektabilita; disturbance; Doupovské hory; druhové bohatství; ekologická sukcese; ochrana přírody; vojenský výcvikový prostor; abundance; detektability; disturbance; Doupovské Mountains; ecological succession; habitat heterogeneity; habitat specialization; nature conservation; military training area; species richness Available in a digital repository NRGL
Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště

Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, ...

Bušek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela
2018 - Czech
Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To improve clinical applicability of MSCs, new methods to increase their delivery and efficacy have been tested in the latest years but the mechanism of observed alterations has not yet been described. In the present project we focused on studying the effect of several factors that can significantly affect the therapeutic success of MSC-based treatment. Initially, we analysed the therapeutic effect of MSCs applied locally on nanofiber scaffold with incorporated cyclosporine A (CsA) in a mouse model of allogeneic skin transplantation. Our results indicate that application of MSCs in the presence of CsA direct M1/M2 macrophage polarization towards regulatory phenotype. This phenotype switching is accompanied by decreased production of nitric oxide (NO) and interferon  (IFN-) and increase production of interleukin 10 (IL-10), and may result in suppression of the local inflammatory reaction. The next goal of proposed study was to analyse the effect of the treatment based on MSCs combined with immunosuppressive drugs with different mechanism of action on the balance among distinct T cell subpopulations. We... Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup... Keywords: mezenchymální kmenové buňky; imunosupresivní látky; imunomodulace; buněčná terapie; mesenchymal stem cells; immunosuppressive drugs; immunomodulation; cell-therapy Available in a digital repository NRGL
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu

Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To ...

Hájková, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění.
Hornová, Michaela
2018 - Czech
Function of gut mucosal barrier: methodology and modulation Right function of the intestinal barrier is essential for maintaining the homeostasis of the inner environment and it serves as a mechanical barrier against penetration of macromolecular compounds and microbes from outer environment. Impaired gut mucosa cannot effectively protect from invasion of infectious microorganisms, antigens from food, bacteria, viruses and xenobiotics into the subepithelial gut layer. Excessive interaction among the immune system and antigens from intestinal lumen can lead to immune mediated damage of the organism. Damaged intestinal barrier plays an important role in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases, like inflammatory bowel disease, diabetes, celiac disease and rheumatoid arthritis. The aim of this study was to define methods for measuring intestinal permeability, which would reflect the gut barrier damage. We were trying to detect the gut damage caused by indomethacin (non-steroidal anti-inflammatory drug), alcohol and bacterial LPS by measuring the intestinal permeability for 4,4 kDa FITC-dextran. We were also evaluating changes in gene expression of tight junction proteins, IL-6 and iNOS in mice after intraperitoneal administration of LPS, which induces septic shock. Another goal was to... Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění Správné fungování střevní bariéry je esenciální pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu a zároveň plní funkci mechanické izolace před průnikem makromolekulárních substancí a mikrobů ze zevního prostředí. Poškozená sliznice střeva tedy dostatečně nebrání průchodu infekčních mikroorganismů, antigenů ze stravy, bakterií, virů a xenobiotik do subepiteliálních vrstev střeva jako to zvládá zdravá slizniční bariéra. Nadměrná interakce mezi pohlcenými antigeny z lumen střeva a imunitním systémem může vést k imunologicky mediovanému poškození organismu. Porušená bariéra střeva hraje významnou roli v patogenezi zánětlivých a autoimunitních onemocnění, kterými jsou například idiopatické střevní záněty, diabetes, celiakie nebo revmatiodní artritida. Cílem práce bylo zavést metody pro měření střevní propustnosti, které vypovídají o poškozené bariéře střeva. Měřením střevní propustnosti pomocí podávání 4,4 kDa FITC- dextranu jsme stanovili míru poškození způsobenou indomethacinem (nesteroidní antiflogistikum), alkoholem a bakteriálním LPS. Dále jsme hodnotili změny v kvantitativní expresi genů pro proteiny těsných spojů, IL-6 a iNOS u myší po intraperitoneálním podání LPS, který vyvolal septický šokový stav. Dalším cílem bylo zjistit... Available in a digital repository NRGL
Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění.

Function of gut mucosal barrier: methodology and modulation Right function of the intestinal barrier is essential for maintaining the homeostasis of the inner environment and it serves as a mechanical ...

Hornová, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu
Kraft, Jiří; Čáslavová, Eva; Vávrová, Věra
2018 - Czech
Title: Management and Marketing Concept of Production for the Development of Motorcycle Sport Objectives: The aim of the thesis is to assess the options to connect a concept of motorcycle sport for all with a selected segment of sports tools production (motorcycles) by designing a management and marketing concept for a domestic motorbike manufacturer in this segment with the aim of its further development. The combined function and object based concept involves a functional aspect: evaluation of the connection of the concept of a sport for all with a selected segment of sports tools manufacturing; and the object aspect: to design a management and marketing concept for a domestic manufacturer in the selected segment. Methods: The author applies general scientific methods as well as specific methods used in economic sciences. The study uses experiment and questionnaire survey with abduction as empirical methods representing theoretical or, as the case may be, logical methods. Explanatory methods are represented by analysis, synthesis and abstraction; the quantitative data was used for the deduction of possible causal relations; induction was used to facilitate formulation of conclusions relevant for the objective of the thesis. An important working method is also comparison, especially time... Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní (motocyklů) a navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro tento vybraný segment, aby se jím ovlivňovaný sport úspěšně rozvíjel. Tento kombinovaný funkčně objektový cíl v sobě zahrnuje jak funkční stránku: posouzení možnosti propojení koncepce sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní, tak stránku objektovou: navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro vybraný segment. Metody: V práci jsou využity jak obecně vědní metody, tak specifické metody používané v ekonomických vědách. Z empirických metod je použit v rámci prováděné studie experiment a dotazníkový průzkum s užitím abdukce, jako zástupce skupiny teoretických, resp. logických metod. Z explanačních metod jsou v práci aplikovány analýza, syntéza a abstrakce; kvantitativní data byla využita pro dedukci možných kauzálních vztahů, indukce napomohla formulaci závěrů relevantních pro cíl práce. Významnou metodou práce je rovněž komparace, zejména komparace v čase, ale také analogie a specifikace směřující k vymezení místa motocyklového sportu v... Available in a digital repository NRGL
Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu

Title: Management and Marketing Concept of Production for the Development of Motorcycle Sport Objectives: The aim of the thesis is to assess the options to connect a concept of motorcycle sport for ...

Kraft, Jiří; Čáslavová, Eva; Vávrová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění.
Blažíčková, Kateřina; Nachtigal, Petr; Bláha, Vladimír; Mičuda, Stanislav
2018 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Msc. Katerina Blazickova Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Tissue and soluble endoglin relation to the endothelial dysfunction and possible treatment Atherosclerosis is a complex inflammatory disease and it represents a major source of morbidity and mortality in the world as a part of cardiovascular diseases. Endothelial dysfunction represents the first step in the development of atherosclerosis and it is characterized by disruption of endothelial homeostasis. Statins are drugs of choice in the treatment of atherosclerosis and they can decrease LDL cholesterol levels and positively affect levels of HDL cholesterol. Statins, however have a wide range of other effects, which are referred to non-lipid or pleotropic effects. The most important non-lipid effects of statins are lipid- independent modulation of endothelial function, antioxidant, anti-inflammatory, antithrombogenic and antiproliferative effects. The most widely used animal model for the study of atherosclerosis is the mouse model. Thanks to a high fat diet and genetic modification, we are able to modify lipid profile in mice and induce atherosclerotic changes even at... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Kateřina Blažíčková Školitel: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název disertační práce: Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění Ateroskleróza je komplexní zánětlivé onemocnění a jako součást kardiovaskulárních chorob je hlavním zdrojem morbidity a mortality na světě. Prvotním dějem v rozvoji aterosklerózy je endotelová dysfunkce, která je charakterizována narušením homeostázy endotelu. Lékem volby v terapii aterosklerózy jsou statiny, které snižují hladinu LDL cholesterolu a příznivě ovlivňují hladiny HDL cholesterolu. Statiny však mají i široké spektrum dalších účinků, které jsou souhrnně označovány jako nelipidové nebo tzv. pleiotropní. Mezi nejdůležitější nelipidové účinky statinů bývá řazena na lipidech nezávislá modulace endotelové funkce a dále antioxidační, antiinflamatorní, antitrombogenní a antiproliferační účinky. Nejpoužívanějším zvířecím modelem pro studium aterosklerózy je myš. Díky dietě s vysokým obsahem lipidů a genetické úpravě jsme schopni pozměnit lipidové spektrum u myší a navodit aterosklerotické změny již v útlém věku. Během procesu aterogeneze dochází v cévách k patologickým změnám na imunologické,... Available in a digital repository NRGL
Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Msc. Katerina Blazickova Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, ...

Blažíčková, Kateřina; Nachtigal, Petr; Bláha, Vladimír; Mičuda, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases