Number of found documents: 7734
Published from to

Analýza lékových problémů ("drug-related problems") ve zdravotnickém zařízení IV.
Gajdošová, Vanesa; Doseděl, Martin; Kalafutová, Stanislava
2018 - Slovak
(english) ANALYSIS OF DRUG-RELATED PROBLEMS IN HEALTHCARE FACILITY IV. Author: Vanesa Gajdošová Supervisor: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Introduction Drug-Related Problems (DRPs) occure in lots of clinical areas.1 They are defined as pharmacotherapy related events, which actually or prospectively interfere with a therapeutic purpose.2 Aims The goal of the teoretical part of the work is to become familiar with the problem of DRPs and analyze in detail the problems of benzodiazepines and atipsychotics. The practical part of the work is focused on obtaining and evaluating of DRPs in the specific healthcare facility. Methods The data was obtained in Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (Luže-Košumberk) which is the important center of rehabilitation in the Czech Republic. The audit was taking place from February 13, 2017 to February 16, 2017. The data of 94 patients from the three departments of the rehabilitation center was analyzed. The all necessary information was obtained from the medical documentation. The data was collected using the special online application and finally was statistically evaluated by the descriptive statistic. The most occurred DRPs were discussed with physicians. Results Patients used together 672 drugs (i.e. 7.15 drugs per patient). Overall, 272 DRPs were registered... ANALÝZA LÉKOVÝCH PROBLÉMŮ ("DRUG-RELATED PROBLEMS") VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ IV. Autor: Vanesa Gajdošová Konzultant: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Úvod Liekové problémy (DRPs - Drug Related Problems) sa vyskytujú v rôznych klinických oblastiach.1 Definujeme ich ako situácie týkajúce sa farmakoterapie, ktoré skutočne alebo potenciálne interferujú s terapeutickým cieľom.2 Cieľ Záujmom teoretickej časti diplomovej práce bolo zoznámiť sa s problematikou DRPs a podrobnejšie rozanalyzovať problémy benzodiazepínov a antipsychotík. Cieľom praktickej časti bolo získať a zhodnotiť DRPs v konkrétnom zdravotníckom zariadení. Metodika Dáta sme získavali v Hamzovej odbornej liečebni pre deti a dospelých (Luže-Košumberk), ktorá je významným rehabilitačným centrom v Českej republike. Audit prebiehal v termíne od 13.2.2017 do 16.2.2017. Analyzovali sa údaje 94 pacientov troch oddelení liečebne. Potrebné informácie sme získavali zo zdravotníckych dokumentácií. Dáta boli analyzované pomocou špeciálnej online aplikácie. Na záver sa štatisticky vyhodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky. Najčastejšie DRPs boli konzultované s lekármi. Výsledky Pacienti spolu užívali 672 liečiv (t.j. jeden pacient priemerne užíval 7.15 liekov). Registrovali sme 272 DRPs, pričom až osemdesiatich štyroch (91 %) pacientov sa týkal aspoň... Keywords: lékové problémy; zdravotnické zařízení; klinická farmacie; drug-related problems; health facility; clinical pharmacy Available in a digital repository NRGL
Analýza lékových problémů ("drug-related problems") ve zdravotnickém zařízení IV.

(english) ANALYSIS OF DRUG-RELATED PROBLEMS IN HEALTHCARE FACILITY IV. Author: Vanesa Gajdošová Supervisor: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Introduction Drug-Related Problems (DRPs) occure in lots of ...

Gajdošová, Vanesa; Doseděl, Martin; Kalafutová, Stanislava
Univerzita Karlova, 2018

Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.
Röslerová, Eliška; Malý, Josef; Babica, Jan
2018 - Czech
1 Abstract Analysis of education of pharmacists in the Czech Republic after graduation Author: Eliška Röslerová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aim of study: A Pharmacist, as a worker in a health service has to continue to further the education of themselves throughout their career in pharmacy. The main goal of this diploma thesis was to analyse continuing education after graduation used by selected members of the District Association of Pharmacists. Methods: Data for a practical part of this diploma thesis were collected by a questionnaire survey. A 39-item survey was administered to selected pharmacists (members in the Czech Chamber of Pharmacists) from randomly chosen the District Associations of Pharmacists. The address to access the survey was added in a recruitment letter. In this letter, the study was also described and was sent to 858 pharmacists through their e-mail addresses. The first mailing was sent after 7 days, the second mailing after 14 days. The respondents who filled in compulsory questions were included in the analysis. Descriptive statistics were used for analysing the results of the survey. Results: The survey of the 299 respondents... 1 Abstrakt Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti Autor: Eliška Röslerová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pro výkon práce farmaceuta, jakožto pracovníka ve zdravotnictví, je nezbytné, aby se farmaceuti po dokončení vysoké školy dále vzdělávali po celý svůj profesní život. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání vybrané skupiny členů České lékárnické komory po dosažení odborné způsobilosti. Metodika: Data praktické části byla získávána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se skládal z 39 otázek a byl rozeslán farmaceutům, kteří byli členy České lékárnické komory, z náhodně vybraných okresních sdružení lékárníků. Celkem 858 farmaceutům byl na jejich e-mailové adresy zaslán průvodní dopis a odkaz na elektronický dotazník. Připomenutí proběhlo po 7 a 14 dnech po původním rozeslání dotazníku. K analýze byly použity vyplněné dotazníky všech respondentů, kteří vyplnili povinné otázky. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Získána byla data od 299 respondentů (návratnost 34,8 %). Dotazník vyplnilo 262 žen (87,6 %) a 37 mužů (12,4 %). Průměrný věk respondentů byl... Keywords: farmaceut; vzdělávání; Česká republika; Pharmacist; education; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.

1 Abstract Analysis of education of pharmacists in the Czech Republic after graduation Author: Eliška Röslerová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Department of ...

Röslerová, Eliška; Malý, Josef; Babica, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace
Gavendová, Lucie; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2018 - Czech
1 Minimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative study Abstract The subject of the rigorous thesis is criminal responsibility of juveniles, specifically the minimum age of criminal responsibility and its legal regulation in legal orders of selected countries - England and Wales on the one side and Czech republic on the other side. The minimum age of criminal responsibility in England and Wales which are both countries of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and typical representatives of Common Law legal system is 10 years old. The legal regulation in Czech republic as a representative of Continental Law legal system sets the age of criminal responsibility at the moment of completion of 15 years. The main aim of this thesis is to provide a reader with a comprehensive awareness of the legal regulation concerning the minimum age of criminal responsibility in surveyed countries and to compare these two different regulations via the method of comparative jurisprudence. First two chapters define the subject of this thesis from theoretical and methodological point of view. Theoretical determination provides a reader with elementary introduction of the main issue and includes also the list of fundamental legislation used in the following text of this thesis.... 1 Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace Abstrakt Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí - Anglii a Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až dovršením patnáctého roku věku. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití metody právní komparatistiky provést jejich porovnání. V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu pracováno. Dále následuje již samotná... Keywords: Věk; Trestní odpovědnost; Věková hranice trestní odpovědnosti; Soudnictví nad mládeží; Rozumová a mravní vyspělost; Anglické trestní právo; České trestní právo; Age; Criminal responsibility; Minimum age of criminal responsibility; Youth justice; Intellectual and moral development; English criminal law; Czech criminal law Available in a digital repository NRGL
Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace

1 Minimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative study Abstract The subject of the rigorous thesis is criminal responsibility of juveniles, specifically the minimum age ...

Gavendová, Lucie; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky
Rohlena, Jan; Pítra, Vladimír; Růžička, Michal
2018 - Czech
Grounds for Revocation and Invalidity of the European Union Trade Mark and the Czech National Trade Mark The grounds for revocation and invalidity of the European trade mark (hereinafter as the "EUTM") and the Czech national trade mark (hereinafter as the "Czech TM") represent a specific field of the trade mark law. The Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark forms a legal basis in this field on the level of the law of the European Union and the Czech Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks, as amended, constitutes a legal basis on the Czech national law level. The practice of the relevant authorities, i.e. the European Union Intellectual Property Office and the Industrial Property Office of the Czech Republic, and especially the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and relevant courts of the Czech Republic play very significant role in this area. The jurisprudence of the Court of Justice of the European Union regarding Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is also very relevant for this thesis. The reason for that consists in the fact that the above mentioned Directive has been... Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie (dále jen "ochranná známka EU") a české národní ochranné známky (dále jen "ochranná známka ČR") představují specifickou oblast známkového práva. Právní základ v této oblasti představuje na úrovni práva Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a na úrovni právního řádu České republiky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi podstatnou úlohu však hraje také rozhodovací činnost příslušných úřadů, tedy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, a především judikatura Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů České republiky. Velmi relevantní je pro tuto práci rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Důvodem je jednak skutečnost, že shora uvedená směrnice byla do českého právního řádu transponovaná citovaným zákonem č. 441/2003... Keywords: Ochranná známka Neplatnost Zrušení; Trade mark Invalidity Revocation Available in a digital repository NRGL
Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky

Grounds for Revocation and Invalidity of the European Union Trade Mark and the Czech National Trade Mark The grounds for revocation and invalidity of the European trade mark (hereinafter as the ...

Rohlena, Jan; Pítra, Vladimír; Růžička, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Poskytování pojišťovacích služeb online
Kult, Alexander; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2018 - Czech
Online provision of insurance services Abstract This rigorosum thesis on providing online insurance services is aimed at providing a comprehensive analysis of legal regulation applicable to the online sales of non-life insurance in the field of EU law, with a focus on consumers. The aim of this thesis is to find a solution how to offer and sell insurance in accordance with all applicable legal regulations together with proper scope of information provided to the customer. The thesis is based on assessment of interconnection of three factors - insurance as a regulated financial service, internet as a cross-border medium and protection of a weaker party of the contractual relationship. The answers are sought mainly in interpretation of several EU legislation - in particular regulations No. 593/2008/EC (Rome I), No. 1215/2012/EU of the European Parliament and of the Council (Brussels I bis) and Directives 2009/138/EC (Solvency II), 2016/97/EU (IDD), 2000/31/EC (ECD) and 2002/65/EC (on the marketing of consumer financial services at a distance). The methodology of this thesis consists in the critical analysis of relevant legal regulations and comparison of their requirements with each other in order to find functional conclusions for practice - it is also supplemented by empirical elements. The first part... Poskytování pojistných služeb online Abstrakt Tato rigorózní práce zpracovaná na téma poskytování pojišťovacích služeb online je zaměřena na poskytnutí komplexního rozboru právní úpravy vztahující se na prodej neživotního pojištění prostřednictvím internetu na poli práva EU, a to se zaměřením na spotřebitele. Cílem práce je na lézt řešení jak pojištění nabízet a prodávat v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy a jaké informace poskytnout zákazníkovi. Práce vychází z posouzení vzájemného propojení tří faktorů - pojištění jako regulované finanční služby, internetu jako přeshraničního média a ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany a odpovědi hledá ve výkladu několika evropských právních předpisů - zejména nařízení č. 593/2008/EU (Řím I.), č. 1215/2012/EU (Brusel I.bis) a směrnic č. 2009/138/ES (Solvency II.), 2016/97/EU (IDD), 2000/31/ES (o elektronickém obchodu a 2002/65/ES (o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku). Metodika práce spočívá v kritické analýze relevantních právních předpisů a porovnání jejich požadavků navzájem za účelem nalezení v praxi využitelných závěrů - je tedy doplněna i o empirické prvky. První část představuje úvod do problematiky a pojednává o teoretických východiscích, ze kterých práce čerpá a perspektivách možného výkladu a řešení. Těžiště... Available in a digital repository NRGL
Poskytování pojišťovacích služeb online

Online provision of insurance services Abstract This rigorosum thesis on providing online insurance services is aimed at providing a comprehensive analysis of legal regulation applicable to the online ...

Kult, Alexander; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku
Tomsová, Karolína; Bohuslav, Lukáš
2018 - Czech
The goal of this thesis is to provide a comprehensive comparison of national legislations governing assistance provided to crime victims in both the Czech Republic and Finland. Although emphasis has been placed on analysis of the respective legal regulations of both countries, it also places the issue into historical context while analyzing international requirements laid down by the Council of Europe, the European Union and the United Nations. At the end of the thesis, the level of victim protection in both countries is assessed and particular de lege ferenda proposals are submitted. The first chapter offers historical and international insight into the assistance of victims of crime and details how this field has evolved over the last hundred years. The second chapter describes the development of protective legislation in the Czech Republic and Finland. In chapter 3, the different types of assistance provided to victims in practice, regardless of the existence of relevant regulations, are analyzed. The fourth chapter explains the legal terms "victim" and "injured party", with a view toward their use in subsequent chapters of this thesis. Chapter 5 discusses the position of the injured party in criminal proceedings, including the feasibility of achieving their rightful claims while the sixth... Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní... Available in a digital repository NRGL
Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku

The goal of this thesis is to provide a comprehensive comparison of national legislations governing assistance provided to crime victims in both the Czech Republic and Finland. Although emphasis has ...

Tomsová, Karolína; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva
Brodská, Jitka; Scheu, Harald Christian; Tymofeyeva, Alla
2018 - Czech
Human Rights Impact of Business Activities of Private Entities ABSTRACT AND KEY WORDS Abstract: The thesis focuses on human rights impact of business activities of private entities. Within the UN context, it is the concept of "business and human rights" which addresses the issue. The thesis aims at depicting the current international legal framework relating to impact of business activities on human rights. The thesis examines the benefits of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the authoritative framework and the global standard of practice for preventing and addressing the risk of adverse impact of business activities on human rights. While the Guiding Principles do not constitute a legally binding document, they build on existing standards and include elements covered in international and domestic law. The three-pillar framework consists of the State duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, the access to remedy for victims of business-related abuse. Almost seven years after their adoption, there are numerous examples of how these Guiding Principles have been integrated into the Governments' national action plans, policies and regulations, policies of international and regional organisations. The thesis describes few examples of national action... Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje dopadu obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva. Problematika je v kontextu OSN rozpracována konceptem "byznys a lidská práva". Práce se snaží postihnout stávající mezinárodněprávní rámec upravující otázky dopadu aktivit byznysu na lidská práva. Práce zkoumá přínos Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, globálně přijímaného rámce pro předcházení a řešení negativního dopadu obchodních aktivit na lidská práva. Obecné zásady nejsou právně závazné, vycházejí však ze stávajících standardů ochrany lidských práv obsažených v mezinárodním i národním právu. Struktura Obecných zásad je založena na třech pilířích: povinnosti státu chránit lidská práva, odpovědnosti společností respektovat lidská práva a přístupu obětí k nápravě. Téměř sedm let po jejich přijetí existují četné příklady jejich implementace prostřednictvím národních akčních plánů či konkrétních legislativních opatření, aktivit mezinárodních a regionálních organizací. Práce popisuje několik národních akčních plánů a legislativních opatření přijatých státy a shledává, že k zajištění účinného předcházení porušování lidských práv ze strany byznysu by mělo být učiněno více. Práce se rovněž zabývá snahami o vypracování... Keywords: byznys a lidská práva; Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva; národní akční plán; mezinárodní právně závazný instrument; business and human rights; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; national action plan; international legally binding instrument Available in a digital repository NRGL
Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva

Human Rights Impact of Business Activities of Private Entities ABSTRACT AND KEY WORDS Abstract: The thesis focuses on human rights impact of business activities of private entities. Within the UN ...

Brodská, Jitka; Scheu, Harald Christian; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2018

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby
Frolková, Klára; Bohuslav, Lukáš; Tejnská, Katarína
2018 - Czech
Restraint of an accused person with focus on the institution of custody Abstract Doctoral thesis concentrates on the topic of placing an accused person in custody as a security measure in the course of criminal proceedings, considered to be an ultima ratio measure within criminal procedure. The thesis consists of an introduction, nine separate chapters and the conclusion. The first chapter is dedicated to the historical background of the criminal custody institute in the Czech Republic, providing an introduction into the topic. The historical development is in itself an interesting chapter that would provide for an entire new thesis, but this thesis shall rather reflect the constitutional aspects of the criminal custody law, which are of an utmost importance, as persons a taken into custody under the presumption of innocence and need to be treated accordingly. The third, fourth and fifth part all regard the main topic of this thesis, referring to ways by which the accused party can be secured in the course of criminal proceedings. The following chapter describes the material aspects of the criminal custody law. A significant part of the thesis is further dedicated to the procedural aspects of criminal custody, in particular the taking into custody, duration of custody, custody hearing, complaint against a... Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem zajištění obviněného se zaměřením na institut vazby jakožto zajišťovacího prostředku v trestním řízení, jež je vnímána jako prostředek ultima ratio trestního procesu. Práce se skládá z úvodní části, devíti na sebe navazujících kapitol a závěrečné části. První kapitola se věnuje historickému nástinu institutu vazby na našem území, jež vytváří úvod do celého děje rigorózní práce. Historický vývoj institutu vazby je sám o sobě zajímavou kapitolou a vydal by na celé samostatné dílo, ale tato práce je věnována spíše aktuální platné a účinné právní úpravě s přesahem do sekundárního práva EU. Následuje kapitola druhá, která se zabývá ústavněprávním aspektem vazebního práva, jež vnímám jako jeho zcela neodmyslitelnou součást, protože je třeba pamatovat, že do vazby jsou brány osoby presumovaně nevinné a stejným způsobem by s nimi také mělo být zacházeno. Kapitola třetí čtvrtá a pátá je již věnována hlavnímu tématu celé práce, pojednává o způsobech, kterými lze v českém právním řádu zajistit osobu obviněného, a dále následuje kapitola popisující materiální stránku vazebního práva. Stěžejní část práce je věnována vazbě po stránce procesní, především vzetí obviněného do vazby, trvání vazby, vazební zasedání, stížnost... Available in a digital repository NRGL
Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby

Restraint of an accused person with focus on the institution of custody Abstract Doctoral thesis concentrates on the topic of placing an accused person in custody as a security measure in the course ...

Frolková, Klára; Bohuslav, Lukáš; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2018

Modelování Velké mlhoviny v Orionu
Pavlík, Václav; Šubr, Ladislav
2018 - English
Title: Modelling the Orion Nebula Cluster Author: Václav Pavlík Department: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomical Institute of the Charles University) Abstract: Young star clusters are widely discussed from the point of view of their evolution and structure. In this work we focused our attention on studying a typical representative of these objects - the Orion Nebula Cluster (ONC, M 42) - based on the observational data, including their confrontation with N- body models from Šubr et al. (2012). These numerical models were inspired by the recently proposed evolutionary scenario, according to which the star clusters begin their evolution from very dense initial conditions. From the analysis of the X-ray sources we revealed that the ONC is likely to be rotationally symmetric in the inner area (� 0.7 pc). Further analysis including also optical and IR observational data led us to the conclusion that the ONC is elongated from the North-East to the South-West on large scales (up to 2 pc). We also compared radial profiles of different mass groups of stars and we discovered a possibly inverse mass segregation between stars with masses in the interval (1 ; 5) M⊙ and the stars less massive than 0.5 M⊙ in the range from 0.5 pc to 1.5 pc. This... Název práce: Modelování Velké mlhoviny v Orionu Autor: Václav Pavlík Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomický ústav Univerzity Karlovy) Abstrakt: Otevřené hvězdokupy jsou často diskutovány z hlediska jejich vývoje a struktury. V této práci jsme se zaměřili na studium typického představitele těchto objektů - Velké mlhoviny v Orionu (M 42) - na základě observačních dat, včetně jejich porovnání s N-částicovými modely od Šubr et al. (2012). Tyto nume- rické modely byly inspirovány nedávno navrženým vývojovým schématem, podle něhož hvězdokupy vznikají z velmi hustých počátečních podmínek. Z analýzy rentgenových zdrojů se ukázalo jako pravděpodobné, že M 42 je rotačně symet- rická ve vnitřních oblastech do 0.7 pc. Další analýzou zahrnující též observační da- ta z optického a infračerveného oboru jsme došli k závěru, že M 42 má na větších poloměrech (do 2 pc) protáhlý tvar od severovýchodu na jihozápad. Porovnali jsme rovněž radiální profily různých hmotnostních skupin hvězd. Objevili jsme náznak inverzní hmotové segregace mezi hvězdami s hmotností v rozsahu od 1 do 5 M⊙ a hvězdami s hmotností menší než 0.5 M⊙, a to v oblasti... Keywords: metody: N-částicové simulace; metody: analýza dat; hvězdokupy: konkrétní (M42); hvězdy: dynamika; methods: N-body simulations; methods: data analysis; star clusters: individual (ONC); stars: dynamics Available in a digital repository NRGL
Modelování Velké mlhoviny v Orionu

Title: Modelling the Orion Nebula Cluster Author: Václav Pavlík Department: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomical Institute of the ...

Pavlík, Václav; Šubr, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava výpovědi z pracovního poměru
Kučera, Václav; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2018 - Czech
Presented rigorous thesis deals with legislation of employment termination and also institutions included in the employment termination. The termination notice is very frequented way of ending the employment although this unilateral juridical proceedings may be find as complications free, questions are arising during its application in place, and this thesis is trying to find satisfactory answers. It can be considered, that application of the institute has been carrying on contra legem, especially in terms of application by the employer, as we can find in rich court juridical. Employers do not hesitate to terminate employment by using termination notice even though, they did not meet legal conditions or they just simply feign meeting legal conditions. It depends on the employee and his willingness with strength to undergo law enforcement of his claims at independent courts. This thesis examines in detail the institute of dismissal, pointing out the historical adjustments and adjustments in international documents, closely devoting the employment itself, object, subject, content, commencement and duration of the employment and also employer duties connected to the employment. Thereafter the thesis deals with legal actions and their validity or otherwise. Delivering, typical for directed legal... Předkládaná rigorózní práce se věnuje právní úpravě výpovědi z pracovního poměru, jakož i institutům přináležejícím výpovědi. Výpověď z pracovního poměru je velmi frekventovaným způsobem skončení pracovního poměru, a ačkoliv se může na první pohled toto jednostranné právní jednání jevit jako prosté jakýchkoliv komplikací, vyvstává při jeho aplikaci celá řada otázek, na které se tato práce snaží nalézt odpovědi. Lze říci, že aplikace tohoto institutu je zejména na straně zaměstnavatele prováděna často contra legem, jak dokazuje bohatá soudní judikatura. Zaměstnavatelé neváhají se zaměstnancem rozvazovat pracovní poměr výpovědí navzdory tomu, že nedošlo k naplnění hmotněprávních předpokladů, anebo si toto vytvořili pouze na oko. Je pak na síle a ochotě zaměstnance, zda podstoupí domáhání se svých práv u nezávislých soudů. Tato práce institut výpovědi podrobuje bližšímu zkoumání, poukazuje na historické právní úpravy a úpravy v mezinárodních dokumentech, blíže se věnuje pracovnímu poměru jako takovému, objektu, subjektu, obsahu, vzniku a délce pracovního poměru, ale i formě výpovědi, délce a běhu výpovědní doby, zákazu výpovědi a v neposlední řadě povinnostem zaměstnavatele souvisejícím s výpovědí. Dále je v práci pojednáno o právním jednání, o jeho neplatnosti. Doručování, tolik typické pro adresná... Available in a digital repository NRGL
Právní úprava výpovědi z pracovního poměru

Presented rigorous thesis deals with legislation of employment termination and also institutions included in the employment termination. The termination notice is very frequented way of ending the ...

Kučera, Václav; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases