Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11291
Published from to

Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Pira, Peter; Wild, Jan; Čuba, Václav; Tichý, Milan
2018 - Slovak
Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: The paper deals with the first results of the interaction of a desk-top high repetition rate XUV laser (wavelength of 46.9 nm) radiation with materials suitable for optoelectronics, in particular the ionic crystals CsI, LiF, etc. Using surface physics methods (AFM, DIC Normanski microscopy) pulse laser imprints were investigated. Based on the results obtained, general information on the nature of ablation and desorption was obtained, which were compared with the results of the XUV-ABLATOR modified code modeling. Plasma arising from ablation was examined by a modified Langmuir probe system. The main result is the pulse laser deposition of thin films of Bi and CsI. Keywords: ablation, Pulsed Laser Deposition, XUV laser Název práce: Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Katedra fyziky povrchů a Abstrakt: Práce se zabývá prvními výsledky interakce záření XUV stolního kapilárního repetičního laseru o vlnové délce 46,9 nm s materiály vhodnými pro optoelektroniku, zejména iontovými krystaly CsI, LiF aj. Pomocí metod fyziky povrchů (AFM, DIC byly zkoumány otisky dopadu pulzního laseru. Na základě získaných výsledků byly získány ABLATOR. Plazma vznikající při ablaci bylo zkoumáno přizpůsobeným Klíčová slova: ablace, PLD, XUV laser Keywords: ablace; PLD; XUV laser; ablation; Pulsed Laser Deposition; XUV laser Available in a digital repository NRGL
Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev

Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. ...

Pira, Peter; Wild, Jan; Čuba, Václav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti využití genderové analýzy při interpretaci tzv. žánrových scén na černo- a červenofigurové keramice
Kroutilová Jamrichová, Zuzana; Pavúk, Peter; Remišová Věšínová, Kamila; Bažant, Jan
2018 - Slovak
Black and red figured pottery is a captivating, while also a vast and demanding subject of research. For decades, vases were primarily studied as valuable art objects and scenes depicted on them considered as testimonies of ideas and lives of their creators and users. Many researchers focussed on interpreting the scenes captured on these vessels. When studying works by our research predecessors, it can be noted that their methods and conclusions were often influenced by the socio-cultural context in which they lived and worked. The aim of this thesis is not to create new, surprising interpretations of selected scenes or to point at erroneous interpretations of other researchers. The aim of this work is to draw attention to how contemporary society has influenced researchers and the methods they use and conclusions they draw when interpreting scenes considered for long periods as immutable, final and undisputable. While re-evaluating adopted conclusions I drew on gender studies and gender analysis which require a multidisciplinary approach to research and interpretation of vase paintings. In four subject areas I pointed out to what extent the dichotomies within which we are used to think and with which we work, i.e. dichotomies of masculine - feminine, public - private, exterior - interior, but also... Čierno- a červenofigúrová keramika predstavuje veľmi zaujímavý, ale zároveň rozsiahly a náročný predmet štúdia. Po mnohé desaťročia boli vázy, na základe ich výzdoby, študované najmä ako hodnotné umelecké predmety, ktoré môžu vypovedať o predstavách a živote ich tvorcov a užívateľov. Interpretácia scén, ktoré sa nám dochovali, bola stredobodom záujmu mnohých bádateľov po celé desaťročia. Pri štúdiu prác našich predchodcov je možné sledovať, že ich postupy a výsledné interpretácie boli často ovplyvnené spoločensko- kultúrnou situáciou v ktorej žili a pracovali. Cieľom práce nie je vytvárať nové, prekvapivé interpretácie vybraných výjavov. Jej cieľom je poukázať na to, ako súdobá spoločnosť ovplyvňuje bádateľov, ich postupy a závery pri interpretácii scén, ktoré sa dlhé roky považovali za nemenné, konečné a nespochybniteľné. V práci som sa snažila využívať štúdium genderu a genderovú analýzu, ktorá predpokladá multidisciplinárny prístup pri skúmaní a interpretovaní vázového maliarstva. V štyroch vybraných tematických okruhoch som poukazovala na to, ako dichotómie mužské - ženské, súkromné - verejné, vonku - dnu, ale aj svetské - náboženské či mytológia - žáner, v ktorých sme zvyknutý premýšľať a pracovať s nimi, pri analýze a interpretácii daných výjavov v mnohých prípadoch nefungujú a sú často... Keywords: ikonografie|gender|vázové malířství|antické Řecko|žánrové scény|černofigúrová kermaika|červenofigúrová keramika; iconography|gender|vase painting|ancient Greece|genre scenes|black figured vases|red figured vases Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití genderové analýzy při interpretaci tzv. žánrových scén na černo- a červenofigurové keramice

Black and red figured pottery is a captivating, while also a vast and demanding subject of research. For decades, vases were primarily studied as valuable art objects and scenes depicted on them ...

Kroutilová Jamrichová, Zuzana; Pavúk, Peter; Remišová Věšínová, Kamila; Bažant, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Studium mechanizmů přežívání Sertoliho buněk v xenogenním organizmu
Porubská, Bianka; Krulová, Magdaléna; Anděra, Ladislav
2018 - Slovak
Sertoli cells (SCs) are somatic cells located in the testes. They are the only cells in direct contact with germ cells and play a key role in process of spermatogenesis. New insights in the biology of SCs are highlighting the immunological function of these cells: germ cells protection by maintaining the immunoprotective niche, creating the blood- testis barrier and local modulation of the immune response to spermatic cells. Immunomodulatory activity of SCs is preserved after their allo- and xenogeneic transplantation, and thus SCs prolongs survival not only of themselves but also of cells transplanted with them. The aim of this thesis was to study the survival and migration of SCs precursors (TSC) in mice recipients. The project is employing the neonatal tolerance phenomenon and evolutionary distinct donor organism, Xenopus tropicalis, to monitor conserved mechanisms of immune system (IS) modulation using SCs. SCs were detectable in the lungs and thymus 7 days after transplantation. The phenotype of immune cells was not altered 30 days after transplantation, however we detected changes in cytokine environment, namely increased levels of cytokines typical for Th2 and Treg immune responses. In vitro experiments further confirmed IS modulation by SCs - changing the phenotype of macrophages to alternatively... Sertoliho bunky (Sertoli cells- SC) sú somatické bunky semenníkov. Ako jediné sú v priamom kontakte s pohlavými bunkami a sú kľúčové v procese spermatogenézi. Nové poznatky v oblasti biológie SC zdôrazňujú ich imunologickú funkciu: ochranu spermatogónií pomocou tvorby imunoprotektívneho prostredia, zostanevím hemato- semenníkovej bariéry a taktiež lokálnu moduláciu odpovede imunitného systému (Immune System - IS) voči spermatickým bunkám. Výrazná imunomodulačná aktivita SC je zachovaná aj po ich alo- a xenogénnej transplantácii. IS je po aplikácii SC ovplyvňovaný a tým SC predlžujú prežitie nielen seba samých, ale aj buniek transplantovaných spolu s nimi. Cieľom práce bolo sledovanie prežívania a migrácie prekurzorov SC (TSC) v recipientných myšiach. Projekt využíva fenomén neonatálnej tolerancie a evolučne vzdialený donorový organizmus, Xenopus tropicalis, za účelom sledovania konzervovaných mechanizmov modulácie IS pomocou SC. TSC boli 7 dní po aplikácii detekovateľné v pľúcach a týmuse. Fenotyp imunitných buniek sa u recipientných myší nemenil 30 dní po transplantácii, napriek tomu boli detekované zmeny v cytokínovom prostredí a to zvýšenie cytokínov typických pre Th2 a Treg imunitnú odpoveď. In vitro pokusy ďalej potvrdili moduláciu IS pomocou SC zmenou fenotypu makrofágov na alternatívne aktivovaný M2... Keywords: Sertoliho buňky; xenogenní transplantace; neonatální tolerance; imunitní odpověď; Sertoli cells; xenogeneic transplantation; neonatal tolerance; immune response Available in a digital repository NRGL
Studium mechanizmů přežívání Sertoliho buněk v xenogenním organizmu

Sertoli cells (SCs) are somatic cells located in the testes. They are the only cells in direct contact with germ cells and play a key role in process of spermatogenesis. New insights in the biology of ...

Porubská, Bianka; Krulová, Magdaléna; Anděra, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Filtrace dat leteckého laserového skenování
Jančovič, Marián; Lysák, Jakub; Potůčková, Markéta
2018 - Slovak
Filtration of Airborne Laserscanning Data Abstract The diploma thesis deals with automatized area classification with different surfaces in rocky towns. These areas are input into Airborne Laser-Scanning data filtration, where each of the areas is filtered with different parameters. The reason for this approach is the extreme height variety and dense vegetation typical for rocky towns, which causes the inadequacy of most common filtration algorithms applied with the same set of parameters for whole area. The methodic proposed by us consists of splitting the area of interest into three parts: Residential area, rocky area and area of vegetation (i.e. area that doesn't contain rocks or buildings). Each of these has special parameters applied during the following filtration, which reflect its characteristics. Key words: laser scanning, DTM, rocky towns, area based filtration Filtrácia dát leteckého laserového skenovania Abstrakt Práca sa zaoberá automatizovanou klasifikáciou oblastí s rôznymi typmi povrchu v skalných mestách. Tieto oblasti vstupujú do filtrácie dát leteckého laserového skenovania, pričom každá z oblastí je filtrovaná s inými parametrami. Dôvodom pre takýto prístup je extrémna členitosť a hustá vegetácia typická pre skalné mestá, čo zapríčiňuje nedostatočnosť väčšiny bežných filtračných algoritmov aplikovaných s rovnakými parametrami na celé územie. Nami navrhnutá metodika spočíva v rozdelení záujmového územia do troch oblastí: oblasti budov, oblasti skál a oblasti vegetácie (resp. oblasti, v ktorej nie sú ani skaly, ani budovy). Každá z nich má pri následnej filtrácii špecifické parametre, ktoré reflektujú charakter danej oblasti. Kľúčové slová: letecké laserové skenovanie, DMR, skalné mestá, priestorovo podmienená filtrácia Available in a digital repository NRGL
Filtrace dat leteckého laserového skenování

Filtration of Airborne Laserscanning Data Abstract The diploma thesis deals with automatized area classification with different surfaces in rocky towns. These areas are input into Airborne ...

Jančovič, Marián; Lysák, Jakub; Potůčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2018

Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC IV.
Mojšová, Kristína; Mokrý, Milan; Nobilis, Milan
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate: Kristína Mojšová Supervisor: RNDr. Milan Mokrý, CSc. Title of master's thesis: Analytical evaluation of drugs using HPLC IV. This thesis describes development of the suitable method for ketoprofen analysis by high performance liquid chromatography. For this aim a LiChro CART® 125-4 Lichrospher® 100 RP-18 (5 μm) column was used as a stationary phase and mobile phase contained mixture of methanol and aqueous KH2PO4 buffer (pH 3,4) in a ratio of 60:40 (v/v). The flow rate was set to 1 ml/min, temperature on the column was 25 řC and substances were detected at a wave length of 254 nm. Under these conditions final retention time of ketoprofen was 7,9 minutes. Benetazon was chosen as an appropriate internal standard for the quantitative evaluation. In the next part we were looking for suitable conditions for the chiral separation of the analyzed drug by using normal and reverse mode. Separation of ketoprofen's enantiomers was carried out on a Chiralcel OD-R, 250 x 4,6 mm, from Daicel Chemical Industries using a mobile phase of heptane and 2-propanol in a ratio of 97:3, with the addition of 0,6 ml formic acid. At a flow rate of 0,7 ml/min, retention times took about 20 minutes.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristína Mojšová Školiteľ: RNDr. Milan Mokrý, CSc. Názov diplomovej práce: Analytické hodnotenie liečiv s využitím HPLC IV. Táto práca sa zaoberá vývojom vhodnej metódy pre analýzu ketoprofénu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Ako stacionárna fáza bola použitá kolóna LiChro CART® 125-4 Lichrospher® 100 RP-18 (5 μm), mobilná fáza obsahovala zmes metanolu a roztoku KH2PO4 (pH 3,4) v pomere 60:40 (v/v). Prietoková rýchlosť bola 1 ml/min, teplota kolóny 25 řC a látky boli detegované pri vlnovej dĺžke 254 nm. Za týchto podmienok bol výsledný retenčný čas ketoprofénu 7,9 minút. Pre kvantitatívne hodnotenie bol ako vhodný vnútorný štandard zvolený benetazon. V ďalšej časti práce boli hľadané podmienky pre chirálnu separáciu analyzovaného liečiva za použitia normálneho ako aj reverzného módu. Pre analýzu ketoprofénu bola zvolená kolóna Chiralcel OD-R, 250 x 4,6 mm od firmy Daicel Chemical industries a mobilná fáza heptán : 2-propanol v pomere 97:3 s prídavkom 0,6 ml kyseliny mravčej. Pri prietoku 0,7 ml/min boli získané retenčné časy okolo 20 minút. Na záver bola vykonaná extrakcia ketoprofénu z ľudskej plazmy, pre ktorú bola vybraná metóda extrakcie v systéme... Available in a digital repository NRGL
Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC IV.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate: Kristína Mojšová Supervisor: RNDr. Milan Mokrý, CSc. Title of master's ...

Mojšová, Kristína; Mokrý, Milan; Nobilis, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s rifampicinem
Balciarová, Andrea; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Andrea Balciarová Title of Thesis: Formulation and testing of rifampicin-loaded branched polyesters nanoparticles In presented thesis, the main attention in theoretical part is focused on nanoparticles for targeted drug delivery, their types, structure and carriers used for their preparation. Moreover, in this part there is an overview of physicochemical characteristics and preparation methods of polymeric nanoparticles applicable in formulation of pharmaceutical products. The experimental part is concerned on studying the influence of the concentration of biodegradable polymers, the presence of cationic surfactants and rifampicin as model drug substance on nanoparticles΄ size and zeta-potential. The main attention is given to nanoparticles decoration with anionic biopolymers, hyaluronic acid and xanthan gum. The simple method of preparation which is usable in nanosystems formulation that influence biological functions purposefully was tried and tested in different contexts. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Študent: Andrea Balciarová Názov diplomovej práce: Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s rifampicínom V teoretickej časti prezentovanej práce je hlavná pozornosť venovaná pojednaniu o nanočasticiach určených pre cielenú distribúciu, ich typoch, štruktúre a nosičoch používaných pre ich prípravu. Ďalej je v tejto časti uvedený prehľad fyzikálne-chemických vlastností a metód prípravy polymérnych nanočastíc využiteľných pri formulácii farmaceutických produktov. Experimentálna časť práce je zameraná na štúdium vplyvu koncentrácie biodegradabilních polymérov, prítomnosti kationických tenzidov a rifampicínu ako modelovej liečivej látky na veľkosť a zeta-potenciál nanočastíc. Hlavná pozornosť je venovaná dekorovaniu nanočastíc anionickými biopolymérmi, kyselinou hyaluronovou a xanthanovou klovatinou. Bola vyskúšaná a otestovaná v rôznych súvislostiach jednoduchá metóda prípravy, využiteľná pre formuláciu nanosystémov ovplyvňujúcich cielene biologické funkcie. Keywords: Characterisace biodegradabilních polymerů; příprava roztoků; dispergace; frakcionace; zeta potenciál; Biodegradable polymers characterisation; solutions preparation; fractionation; zeta potential Available in a digital repository NRGL
Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s rifampicinem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Andrea Balciarová Title of Thesis: Formulation and ...

Balciarová, Andrea; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Příprava biodegradovatelných polymerních nanočástic
Bacskaiová, Silvia; Holas, Ondřej; Dittrich, Milan
2018 - Slovak
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Silvia Bacskaiová Title of Thesis: Biodegradable polymeric nanoparticles preparation The present scientific progress in an important rate conduces to nanomedicine development, which aims to reengineering of cancer pharmacotherapy and other substantial diseases. The main intention of this graduation thesis is the study of surface-active chemical's effects on the final properties of nanoparticles. The theoretical part is focused on the nanoparticles likedrugs vehicles, synthesis of biodegradable nanoparticles, themselves applications in the cancer therapy, diseases accompanied by inflammations, vaccination and for another different purposes. The theoretical part also contents characterization of active and passive goal- directed distribution by diseases, microencapsulations, synthesis of nanoparticles by polymerization and from previously synthesized polymers and definition of physical- chemical properties of nanoparticles. The experimental part is more extensive and concerned with the optimalization of reaction conditions of nanoparticles synthesis, with selection of advisable concentracion and type of surfactant. In the experimental part were... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Poslucháč: Silvia Bacskaiová Názov diplomovej práce: Príprava biodegradovateľných polymérnych nanočastíc Súčasný vedecký pokrok významnou mierou prispieva aj k rozvoju nanomedicíny, ktorá sa snaží o zefektívnenie farmakoterapie rakoviny a iných vážnych ochorení. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je štúdium vplyvov povrchovo aktívnych látok na výsledné vlastnosti nanočastíc. Teoretická časť je zameraná na nanočastice ako nosiče liečiv, na prípravu biodegradovateľných nanočastíc, ich využitie pri liečbe rakoviny, ochorení sprevádzaných zápalmi, vakcinácii a aj na iné účely. Hlavnou súčasťou je tiež charakterizovanie aktívnej a pasívnej cielenej distribúcie liečiv, mikroenkapsulácie, prípravy nanočastíc polymerizáciou a z vopred pripravených polymérov. Definujú sa fyzikálno-chemické vlastnosti nanočastíc: veľkosť, zeta potenciál. Experimentálna časť je rozsiahlejšia a zaoberá sa optimalizáciou prípravy nanočastíc, výberom vhodnej koncentrácie a typu surfaktantu pri ich príprave. Pri experimentálnej časti bolo použitých päť rôznych typov surfaktantov a to v troch koncentráciách. Súčasťou experimentálnej časti sú tabuľky a grafy porovnávajúce vplyv jednotlivých... Keywords: biodegradabilní polymery; nanočástice; emulzní metoda; inkorporace léčiv; biodegradable polymers; nanoparticles; emulsion method; drug loading Available in a digital repository NRGL
Příprava biodegradovatelných polymerních nanočástic

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Silvia Bacskaiová Title of Thesis: ...

Bacskaiová, Silvia; Holas, Ondřej; Dittrich, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Kontinentalita klimatu v Evropě
Hudek, Jakub; Holtanová, Eva; Kliegrová, Stanislava
2018 - Slovak
In present work the continentality of climate over Europe is studied. Attention is given to its basic characteristics, geographic distribution and its dependences on latitude and longitude. Firstly basic terms such as annual air temperature amplitude, thermal continentality and corresponding indices that characterize it are described. Attention is paid to the geographic distribution of continental indices for two reference periods (1951 - 1980 and 1981 - 2010) and the differences between them. The dependences of individual indices on latitude and longitude in order to capture in greater detail their properties are also studied. The results have shown that there has been considerable change of continentality between these periods in most of Europe's territory, which is described in detail in this work. V predloženej práci je študovaná kontinentalita klímy v Európe, jej základné charakteristiky, geografické rozloženie a jej závislosti na zemepisnej šírke a dĺžke. Najprv sú popísané základné pojmy, ako ročná amplitúda teploty vzduchu, termická (teplotná) kontinentalita a príslušné indexy, ktoré ju charakterizujú. Pozornosť je venovaná geografickému rozloženiu indexov kontinentality za dve referenčné obdobia (1951 - 1980 a 1981 - 2010) a ich rozdielom medzi jednotlivými obdobiami. Taktiež sú študované závislosti jednotlivých indexov na zemepisnej šírke a dĺžke s cieľom podrobnejšie zachytiť ich vlastnosti. Výsledky ukázali, že medzi uvedenými obdobiami došlo na väčšine územia Európy k značným zmenám kontinentality, ktoré sú v tejto práci podrobne popísané. Keywords: roční amplituda teploty vzduchu; termická kontinentalita; Gorczynského index; asymetričnost ročního chodu teploty vzduchu; annual air temperature amplitude; thermal continentality; Gorczynski index; assymetry of annual course of air temperature Available in a digital repository NRGL
Kontinentalita klimatu v Evropě

In present work the continentality of climate over Europe is studied. Attention is given to its basic characteristics, geographic distribution and its dependences on latitude and longitude. Firstly ...

Hudek, Jakub; Holtanová, Eva; Kliegrová, Stanislava
Univerzita Karlova, 2018

Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pomocí Cavity Ring-Down Spektroskopie
Kassayová, Miroslava; Dohnal, Petr; Morávek, Matěj Jan
2018 - Slovak
Low temperature plasma occurs in interstellar gas clouds, solar system, ionosp- here of the Earth and is used in plasmatic technologies. The study of the reactions of simple atomic or molecular ions with molecules and electrons in low temperature plasma allows better understanding of chemical processes in interstellar gas clouds and atmospheres of gas giants and gives feedback for quantum mechanical calcula- tions. It also allows to connect new facts gained via astronomical observations. The parameters of plasma (kinetic and rotational temperature of ions, their concentra- tions, etc.) may vary and many diagnostic technics are used to determine them. The aim of this bachelor thesis is to find suitable infrared transitions of N2H+ and utilize them for spectroscopical study of the electron - ion recombination of N2H+ ions with electrons. 1 Nízkoteplotná plazma sa vyskytuje v medzihviezdných oblakoch plynu, iono- sfére Zeme a používa sa v plazmatických technológiach. Štúdium reakcií jedno- duchých iónov s molekulami a elektrónmi v nízkoteplotnom plazmate umožňuje hlbšie pochopiť chemické procesy napr. v medzihviezdných oblakoch plynu a at- mosférach plynných obrov a poskytuje spätnú väzbu pre kvantovo mechanické výpočty a umožňuje dať do súvislostí najnovšie poznatky získané pomocou astro- nomických pozorovaní. Parametre plazmatu (kinetická a rotačná teplota iónov, ich koncentrácia atď.) sa môžu meniť v rozsahu mnoho rádov a pre ich určovanie sa používa široká škála diagnostických techník. Cieľom tejto bakalárskej práce je s využitím metódy cavity ring-down spektroskopie nájsť vhodné prechody N2H+ v infračervenej oblasti a tie využiť pri meraní rekombinácie N2H+ s elektrónmi. 1 Keywords: infračervená spektroskopia; Cavity Ring Down spektroskopia; rýchlostný koeficient rekombinácie; N2H+; dohasínajúce plazma; infrared spectroscopy; Cavity Ring Down Spectroscopy; recombination rate coefficient; N2H+; afterglow Available in a digital repository NRGL
Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pomocí Cavity Ring-Down Spektroskopie

Low temperature plasma occurs in interstellar gas clouds, solar system, ionosp- here of the Earth and is used in plasmatic technologies. The study of the reactions of simple atomic or molecular ions ...

Kassayová, Miroslava; Dohnal, Petr; Morávek, Matěj Jan
Univerzita Karlova, 2018

Michail Vrubel: Život a tvorba s rozborom diel Sediaci démon a Padlý démon
Brathova, Silvia; Alt, Jaroslav; Hájek, Václav
2018 - Slovak
This diploma thesis follows the personality and art of a Russian painter from the turn of the 19th and 20th centuries, Michail Vrubel. It analyzes the artist as unconventional appearance in the so called Silver Age of the Russian art, a pionier of modernism not only in terms of developing the style but also the inovative technique he used, abandoning the tradition and traditionalist paintings. The first part of thesis focused on the main biography of Michail Vrubel and the view of his art, devided into three periods, as well as the main milestones that influenced him. Next the focus moves to the overview of Russia at the end of 19th and beginning of 20th centuries, the ,,Silver Age", with special attention to symbolism, with which Michail Vrube lis often associated, even though he does not fit the symbolist characteristics completely. In the following part, the focus shifts to the innovative painting style of the artist and his trademark reduction of forms, best seen in two of his prominent pieces - Seated Demon and Fallen Demon. The final part lists the artist's contribution to the world of art and his influence on the following generations. The goal of this thesis is not to criticize the work of Michail Vrubel. Rather, it enables the views of his personality and art through the eyes of his... Diplomová práca sa zaoberá osobou a tvorbou ruského maliara na prelome 19. a 20. storočia Michaila Vrubela. Jedná sa o výnimočného umelca, ktorý sa už v období Strieborného veku javil ako netradičný zjav ruského umenia. Významným je aj z hľadiska svetového výtvarného umenia, pretože je považovaný za pioniera modernizmu nie len vďaka svojmu štýlu, ale aj novátorskej technike maľby, ktorú používal. Prvá časť práce poskytuje základné životopisné údaje umelca a pohľad na tvorbu rozdelenú do troch období. Práca predstavuje umelca ako ilustrátora, sochára, portrétistu a maliara v ruskom prostredí s charakteristickými znakmi symbolizmu, ktorý sa vyznačoval viacerými špecifikami. Michail Vrubel bol častokrát so symbolizmom spájaný, aj keď je ťažké jednoznačne jeho tvorbu zaradiť k tomuto smeru. V druhej časti práce sa sústreďujeme na novátorský štýl umelca, ktorý je prínosom pre ďalší vývoj výtvarného umenia nielen v Rusku, ale aj vo svete. V tretej časti predstavujeme obdobie prelomu 19. a 20. storočia v ruskom prostredí a smer symbolizmus. V štvrtej časti podrobne analyzujeme a porovnávame diela Sediaci a Padlý démon. Práca prináša detailnejší pohľad na problematiku a dopĺňa informácie o umelcovi a jeho tvorbe. Záverečná časť diplomovej práce sa venuje umelcovmu prínosu do sveta umenia a jeho vplyvu pre... Keywords: Michail Vrubel; Sediaci démon; Padlý démon; redukcia formy; Ruský symbolizmus; Michail Vrubel; Seated Demon; Fallen Demon; form reduction; Russian symbolism Available in a digital repository NRGL
Michail Vrubel: Život a tvorba s rozborom diel Sediaci démon a Padlý démon

This diploma thesis follows the personality and art of a Russian painter from the turn of the 19th and 20th centuries, Michail Vrubel. It analyzes the artist as unconventional appearance in the so ...

Brathova, Silvia; Alt, Jaroslav; Hájek, Václav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases