Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11180
Published from to

Automatizace testování křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade
Martaus, Marek; Kodyš, Peter; Řezníček, Pavel
2018 - Slovak
After many years of operation of a Large Hadron Collider, it is necessary to modernize it. The next upgrading will also include an ATLAS detector upgrade. This work is devoted to the development of workflows of testing the silicon strip detectors used in the new ATLAS inner detector. The laser testing method was chosen for the needs of this work. In the first chapters of this work, the reader will learn about the principle of semiconductor detectors, their testing and use in ATLAS. The fourth chapter is devoted to the description of used equipment. The fifth chapter shows the results of the module testing. Discussion of measured results is devoted to chapter six. 1 Po mnohých rokoch fungovania Veľkého hadrónového urýchľovača je nutná jeho modernizácia. Nasledujúca modernizácia bude zahŕňať aj vylepšenie detek- toru ATLAS. Táto práca je venovaná práve vývoju pracovných postupov pri testo- vaní kremíkových stripových detektorov použitých v novom vnútornom detektore ATLASu. Pre potreby práce bola zvolená metóda testovania laserom. V prvých kapitolách tejto práce sa čitateľ dozvedá o princípe polovodičových detektorov, ich testovaní a použití v ATLASe. Štvrtá kapitola je venovaná popisu použitých prístrojov. V piatej kapitole sú uvedené výsledky testovania modulu. Diskusii nameraných výsledkov je venovaná šiesta kapitola. 1 Keywords: ATLAS Upgrade; vnútorný dráhový detektor; polovodičové detektory; laser test; ATLAS Upgrade; inner tracker; semiconductor detectors; laser test Available in a digital repository NRGL
Automatizace testování křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade

After many years of operation of a Large Hadron Collider, it is necessary to modernize it. The next upgrading will also include an ATLAS detector upgrade. This work is devoted to the development of ...

Martaus, Marek; Kodyš, Peter; Řezníček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Nová spektroskopická studie zákrytové dvojhvězdy V1143 Cyg
Jonák, Juraj; Harmanec, Petr; Wolf, Marek
2018 - Slovak
Using multiple red spectra of the eclipsing binary V1143 Cyg obtained between the years 2015 and 2017 at the Observatory of Ondřejov and in 2008 and 2009 at the Lick observatory in USA, we calculated a more recent orbital solution using the method of Fourier spectra disentangling. These new data, in addition to previous spectroscopic and photometric measurements, span an observation period of almost a hundred years. Since this binary star is remarkable due to its high orbital excentricity, along with classical, a significant relativistic apsidal motion is present. Using the software PHOEBE and available data we calculated the value of the total apsidal motion as 9,8(3).10−5 deg.d−1 , which is in good agreement with previous works. 1 Použitím spektier zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg v červenej oblasti zís- kaných v rokoch 2015 až 2017 na Observatóriu Ondřejov a v rokoch 2008-2009 na Lickovom observatóriu v USA, sme spočítali nové dráhové riešenie použitím metódy rozmotávania spektier vo fourierovom priestore. V spojení s predchádza- júcimi spektroskopickými a fotometrickými meraniami tak bolo pozorovaniami pokrytých takmer sto rokov. Táto dvojhviezda je pozoruhodná vysokou excentri- citou svojej dráhy, čo má za následok okrem klasického aj výrazný relativistický apsidálny pohyb. Pomocou programu PHOEBE a dostupných dát sme spočítali veľkosť celkového apsidálneho pohybu na 9,8(3).10−5 deg.d−1 , čo je v dobrej zhode s hodnotami v predchádzajúcich publikáciách. 1 Keywords: dvojhvězdy: spektroskopické - dvojhvězdy: zákrytové - dráhové řešení - rozmotávanie spektier; binaries: spectroscopic - binaries: eclipsing - orbital solution - spectra disentangling Available in a digital repository NRGL
Nová spektroskopická studie zákrytové dvojhvězdy V1143 Cyg

Using multiple red spectra of the eclipsing binary V1143 Cyg obtained between the years 2015 and 2017 at the Observatory of Ondřejov and in 2008 and 2009 at the Lick observatory in USA, we calculated ...

Jonák, Juraj; Harmanec, Petr; Wolf, Marek
Univerzita Karlova, 2018

Kombinatorické trojúhelníky
Proner, Matúš; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
2018 - Slovak
In combinatorics, there are several types of numbers which can be neatly arranged into triangular schemes. Important examples are binomial coefficients of the first kind, binomial coefficients of the second kind and the Lah numbers. The aim of the thesis is to introduce these numbers and derive their basic properties. Some interesting features are shown in relevant triangular schemes. V kombinatorice se vyskytuje celá řada čísel, která lze přehledně uspořádat do trojúhelníkových schémat. Patří mezi ně i kombinační čísla, kombinační čísla druhého druhu a Lahova čísla. V práci jsou tato užitečná čísla podrobněji představena a jsou odvozeny identity popisujíci vzájemné vztahy mezi nimi. Některé zajímavé vlastnosti jsou znázorněny i v příslušných trojúhelníkových schématech. Keywords: kombinační čísla; kombinační čísla druhého druhu; Lahova čísla; kombinatorický důkaz; binomial coefficients of the first kind; binomial coefficients of the second kind; Lah numbers; combinatorial proof Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické trojúhelníky

In combinatorics, there are several types of numbers which can be neatly arranged into triangular schemes. Important examples are binomial coefficients of the first kind, binomial coefficients of the ...

Proner, Matúš; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Reprezentace autismu a lidí s poruchami autistického spektra v českých celostátních denících
Straková, Zuzana; Nečas, Vlastimil; Čeňková, Jana
2018 - Slovak
In this thesis, I focus on the representations of autism and people with autism spectrum disorder in seven Czech national daily newspapers. Before I proceed to my own analysis, I deal with the definition of the term ʻmedia representationʼ. There exists an incorrect idea about this term which suggests that media only passively present something that is already given. But in fact, media actively help to shape the notion of autism. Based on foreign literature I describe how media represent people with disabilities, as well as how media portray autism and people with autism spectrum disorder. Research focusing on media representation of autism in Australia, United States, United Kingdom and China is described in detail. These works inspired me and served as the basis of my own research aiming at Czech media. In my research, I study which aspects of autism are usually mentioned, if and how media write about causes and solutions of autism, what are the different modes of representation and in connection with which frames, themes and sources we usually come to learn about autism. I also explore the changes of representation between years 2006 to 2016. With regard to these research questions I analyze the content of 539 newspaper articles. Furthermore, I illustrate my results with graphs and tables. In... Anotácia V mojej práci ma zaujíma mediálna reprezentácia autizmu a ľudí s poruchami autistického spektra v siedmych českých celoštátnych denníkoch. Vlastnej analýze predchádza teoretická časť, v ktorej popisujem, čo si pod pojmom mediálna reprezentácia predstavujem. S týmto pojmom sa totiž viaže nepravdivá predstava, že médiá len pasívne preberajú niečo, čo je dané. Pritom v skutočnosti aktívne pomáhajú vytvárať obraz autizmu. Očami viacerých zahraničných autorov tiež popisujem, ako sú ľudia s postihnutím v médiách reprezentovaní a napokon aký obraz zvyknú médiá vytvárať o autizme samotnom a o ľuďoch s poruchami autistického spektra. Detailne popisujem výskumy mediálnej reprezentácie autizmu v Austrálii, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Číne. Tieto boli inšpiráciou pri vlastnej práci zaoberajúcej sa českým mediálnym prostredím. Venujem sa v nej tomu, aké aspekty autizmu sa zvyknú zmieňovať, či a ako sa debatuje o možných príčinách a riešeniach autizmu, aké sú spôsoby jeho zobrazovania a v súvislosti s akými rámcami, témami a aktérmi sa o ňom dozvedáme. Skúmam aj premeny reprezentácie autizmu v čase, a to v rokoch 2006 až 2016. S ohľadom na tieto výskumné otázky podrobujem obsahovej analýze 539 textov a výsledky ilustrujem aj pomocou grafov a tabuliek. V záverečných častiach práce popisujem limity... Keywords: postihnutie; autizmus; porucha autistického spektra; mediálna reprezentácia; celoštátne denníky; kvantitatívny výskum; obsahová analýza; rámcovanie; disability; autism; autism spectrum disorder; media representation; national daily newspapers; quantitative research; content analysis; framing Available in a digital repository NRGL
Reprezentace autismu a lidí s poruchami autistického spektra v českých celostátních denících

In this thesis, I focus on the representations of autism and people with autism spectrum disorder in seven Czech national daily newspapers. Before I proceed to my own analysis, I deal with the ...

Straková, Zuzana; Nečas, Vlastimil; Čeňková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
2018 - Slovak
Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov Škoda a.s. a novo vzniknutej križovatky na triede Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, okolo ktorej sa sústreďuje. Snahou bolo vytvoriť nielen nádraží ale multifunkčný objekt, ktorý bude predstavovať hlavný komunikačný uzol s ľahkou možnosťou prestupu na všetky druhy dopravy a zároveň poskytne cestujúcim nadštandardné služby. Idea nadväzuje na celkový koncept územia - vytváranie stavieb s rozsiahlym prvým, prípadne druhým, nadzemným podlažím, ktoré obsahuje vybavenosť pre verejnosť. Prstencový tvar budovy evokuje sústredenie okolo najdôležitejšieho bodu - dopravy, pre ktorú je koncipovaná. Orientácia objektu umožňuje výhľad na najdôležitejšie časti okolia - autobusové stanovištia, centrum a park. Rozdelenie fasády odpovedá rozdeleniu na verejnú a neverejnú časť.The diploma thesis deals with the design of a bus and train station in Mladá Boleslav city. Main idea is based on a conceptual urban design of an area usage. The selected area is situated right next to the intersection on Ludvíka Kalma a Volkhard Köhler boulevard. The aim of this project is to design a station suitable for simple transfers within all transportation types and offers quality services to passengers. The idea originates from a main concept of the current area urbanism - to create buildings with large first and second floor that provide customer services. The annulus shape of the building evocates that it is concentrated around its main point - transportation for which it is designed. The orientation of the building enables views at the most important parts of the surroundings - bus stands, city center and park. Facade divides the building into public and non-public part. Keywords: nádraží,vlak,autobus,nástupiště,stanice; station,terminal,bus,train,platform Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav

Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v ...

Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi
Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných požiadaviek na zásobovanie a zálohovanie vzhľadom na platné technické predpisy. Pre každý variant modelu napájania je vytvorená kvalitatívna aj kvantitatívna (probability analysis a simulácia Monte Carlo) analýza.The master thesis deals with reliability assessment of power supply of technical equipment in the road tunnels. Four variants of power supply are analyzed. One variant is modeled on based on essential requirements for power supply and back-up in accordance with applicable technical regulations. A qualitative and quantitative analysis (probability analysis and Monte Carlo Simulation) is created for each variant of power supply. Keywords: tunel,pozemné komunikácie,RAMS,zásobovanie elektrickou energiou,analýza stromu porúch,simulácia Monte Carlo,analýza spolahlivosti; tunnel,road communications,RAMS,power supply,fault tree analysis,Monte Carlo simulation,reliability analysis Available in digital repository of ČVUT.
Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi

Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna ...

Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroj pro první návrh EV převodovky
Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom teoretickej časti je rešerš o elektrických pohonoch a prevodovkách používaných v elektrických autách, z ktorých sú následne vybrané 3 typy, s ktorými nástroj pracuje. Hlavná časť práce je venovaná návrhu prevodoviek pre zadané vstupné parametre, pri ktorom je detailnejšie vysvetlené fungovanie nástroja. Záverečná kapitola porovnáva vypočítané hodnoty.This thesis deals with creating a Microsoft Excel tool for the first proposal of gearboxes used in electric cars. The purpose of the tool is to accelerate the proposal and development of gearboxes. The content of the theoretical part is the research of electric powertrains and gearboxes used in electric cars. Based on results of the research, three types of gearboxes for the tool are chosen. The main part of the work describes the proposal of gearboxes for the entered input parameters, which explains the operation of the tool. The final chapter compares results. Keywords: : jednostupňová prevodovka,ozubené kolesá,Microsoft Excel; single stage gearbox,helical gears,Microsoft Excel Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro první návrh EV převodovky

Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom ...

Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vytváření herních strategií pro hru PuppetWars pomocí neuroevoluce
Šmelko, Adam; Pilát, Martin; Matzner, Filip
2018 - Slovak
In recent years the gaming industry has been on increase. In order to maintain competitiveness gaming companies are required to develop more and more compelling computer games what implies the presence of the very responsive artificial intelligence controlling the game elements, on which our work focuses. We have implemented a simple 2D programming game where we have experimented with the artificial intelligence in it trying to create a strategy beeing able to compete with human. We have explored several variations of learning through the evolutionary strategy applied to neural networks and we have created game characters worthy of being an equal opponent to the game user. V posledných rokoch nastal v hernom priemysle rozmach. Pre udržanie konkurencieschopnosti sú herné spoločnosti nútené vyvíjať stále viac príťažli- vé počítačové hry, čo implikuje i prítomnosť čo najvernejšej umelej inteligen- cie ovládajúcej herné prvky, na čo sa naša práca zameriava. Implementovali sme jednoduchú 2D programovaciu hru, na ktorej sme predviedli sadu poku- sov učiac umelú inteligenciu v nej, snažiac sa vytvoriť stratégie konkurujúce tým ľudským. Preskúmali sme niekoľko variácií učenia pomocou evolučnej stratégie aplikovanej na neurónové siete a vytvorili sme herné postavičky hodné bytia rovnocenným protivníkom užívateľom hry. Keywords: počítačová hra; spätnoväzbové učenie; umelá inteligencia; computer game; reinforcement learning; artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Vytváření herních strategií pro hru PuppetWars pomocí neuroevoluce

In recent years the gaming industry has been on increase. In order to maintain competitiveness gaming companies are required to develop more and more compelling computer games what implies the ...

Šmelko, Adam; Pilát, Martin; Matzner, Filip
Univerzita Karlova, 2018

Použití DNN pro analýzu trojúhelníkových sítí v geometrické morfometrii
Dvořáková, Gabriela; Pelikán, Josef; Dupej, Ján
2018 - Slovak
The aim of this thesis is to use deep learning for the task of 3D object recognition. Deep learning has been succesfully used for three dimensional data recognition. However, most of the published work chose to represent 3D objects as a set of projected 2D pixel images or in the form of binary voxels. The main goal is to propose an alternative mapping of 3D data to the NN input. Three data representations are introduced: Treating vertex coordinates as a 1D array, projection to a 2D grid and a set of surface oblique lines crossing the sig- nificant parts of an object. All of the proposed data representations are tested for the gender classification task using NN and CNN on 3D facial models. We analyzed the impact of coordinate relativization and a new modified dataset crea- ted by extracting a nose area from original triangle meshes. Experimental results confirmed the quality of the oblique lines approach with achieved classification accuracies of 84, 2% using CNN. 1 Témou tejto práce je aplikácia hlbokého učenia na rozpoznávanie trojrozmerných objektov. Hlboké učenie už bolo úspešne použité na rozpozná- vanie 3D dát, avšak väčšina existujúcich prác volila reprezentáciu 3D objektov pomocou sekvencie 2D obrázkov alebo diskretizáciou do binárnych voxelov. Hlav- ným cieľom je navrhnúť alternatívne mapovanie 3D dát na vstupy NN. Predsta- víme tri reprezentácie: Prosté uloženie súradníc vrcholov do poľa, projekcia do 2D mriežky a množina povrchových lomených kriviek vedúcich jeho významnými čas- ťami. Všetky popísané reprezentácie sú testované na úlohe klasifikácie pohlavia pomocou NN a CNN na 3D faciálnych modeloch. Analyzovali sme vplyv relativi- zácie súradníc a vytvorenia modifikovanej datovej množiny extrakciou oblasti nosa z pôvodných trojuholníkových sietí. Experimentálne výsledky preukázali kvalitu prístupu s lomenými krivkami pomocou CNN úspešnosťou 84, 2%. 1 Keywords: trojúhelníková síť; model obličeje; hluboké učení; geometrická morfometrie; triangle mesh; facial model; deep learning; geometric morphometry Available in a digital repository NRGL
Použití DNN pro analýzu trojúhelníkových sítí v geometrické morfometrii

The aim of this thesis is to use deep learning for the task of 3D object recognition. Deep learning has been succesfully used for three dimensional data recognition. However, most of the published ...

Dvořáková, Gabriela; Pelikán, Josef; Dupej, Ján
Univerzita Karlova, 2018

Optimalizace mravenčí kolonií
Kovács, Peter; Pangrác, Ondřej; Balko, Martin
2018 - Slovak
The aim of this work was to compare metaheuristic Ant Colony with other metaheuristics like Simulated Annealing, Tabu Search or Greedy algo- rithms. Metaheuristics were compared on three different NP-hard problems. Specificaly, Traveling Salesman Problem, Graph Coloring Problem and Set Covering Problem. Detailed description of implementation of metaheuristics in particular problems can be found in this work. Metaheuristics were com- pared based on cost function and execution time. However, this work tries to identify instances, in which Ant Colony was the best choice. Ant Colony is reliable metaheuristic on large Traveling Salesman or Set Covering problems. V práci sa venujem porovnávaniu metaheuristiky Ant Colony s inými metaheuristikami ako Simulated Annealing, Tabu Search alebo hladné al- goritmy. Metaheuristiky som porovnával na probléme obchodného cestujú- ceho, pri ofarbovaní grafu a množinovom pokrytí. V práci sú podrobne rozo- braté implementácie metaheuristík na jednotlivé problémy. Pri porovnávaní je braná do úvahy hlavne výsledná cenu riešenia, ale aj čas. V práci je snaha identifikovať, v ktorých prípadoch je vhodné použiť Ant Colony. Ant Colony v prípade množinového pokrytia a problému obchodného cestujúceho funguje spoľahlivo pri veľkých instanciách. Keywords: optimalizácia; heuristiky; mravčia kolónia; problém obchodného cestujúceho; ofarbovanie grafu; množinové pokrytie; optimization; heuristics; Ant Colony; Traveling Salesman Problem; Graph Coloring; Set Covering Available in a digital repository NRGL
Optimalizace mravenčí kolonií

The aim of this work was to compare metaheuristic Ant Colony with other metaheuristics like Simulated Annealing, Tabu Search or Greedy algo- rithms. Metaheuristics were compared on three different ...

Kovács, Peter; Pangrác, Ondřej; Balko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases