Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11822
Published from to

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. Projekt rieši náväznosť a dotvorenie štruktúry zástavby na danom mieste. Objekt je členený podľa hlavných funkcií komunitného centra, ktoré sú prepojené centrálnym foyerom s kaviarňou. Práca sa taktiež zaoberá riešením okolitých vonkajších priestorov.The topic of the master thesis is a community center project, which should serve as a place for everyday meeting of the local people. The land is located in the center of Hloubětín in the neighborhood of the St. George church. The project brings the solution for continuity and completion of the building structure in the area. The object consists of the main features of the community center, which are connected by a central foyer with a café. The work also deals with the surrounding outdoor areas. Keywords: komunuta,centrum,ľudia,stretávanie,budova; community,center,people,meeting,building Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. ...

Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví
Tkáčová, Romana; Vokoun, Rudolf
2018 - Slovak
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the State affects the creation of intellectual property objects, since creators are motivated to create in legal environment which provides them with adequate means of rights protection. This thesis lays down an analysis of the means of the Intellectual Property Rights protection in order to determine their level of the protection in the Czech Republic. The author compares civil, administrative and criminal means of protection of copyright and related rights, and industrial rights, and draws attention to their advantages and disadvantages, to gaps and inconsistencies in law, and in appropriate places inserts suggestions de lege ferenda. The thesis addresses not only individuals but also with legal entities, which are also able to infringe protected rights. The thesis concentrates on criminal aspects of Intellectual Property Rights infringement and this issue is therefore the major part of the thesis. Since the criminal law is the most stringent means in the hands of the state, the author explores its role in protecting Intellectual Property Rights. The thesis addresses in detail four crimes against industrial... Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú... Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví

Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the ...

Tkáčová, Romana; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů
Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich porušovania. Experimentálna časť je zameraná na skúmanie poškodzovania kompozitných materiálov pomocou ťahovej a ohybovej skúšky. Okrem vyhodnotenia mechanických vlastností sú skúmané aj mikroštruktúrne zmeny materiálu.Bachelor´s thesis is focused on connection between fibers´ orientation and damage of fiber composite materials. In literary part are described general properties of composite materials, manufacturing and rudiments of its damage mechanism. Experimental part is focused on observation of damage mechanism of composite materials by tensile test and flexural test. Besides evaluation of mechanical properties, there are also observed changes in microstructure of material. Keywords: Vláknové kompozitné materiály,polyméry,sklené vlákna,uhlíkové vlákna,vplyv orientácie vláken na poškodzovanie kompozitov,trojbodová ohybová skúška,ťahová skúška; Fiber reinforced composites,polymers,glass fiber,carbon fiber,influence of filler orientation on damage of fiber composites,three-point flexure test,tensile test Available at various departments of the ČVUT.
Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů

Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, ...

Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Roadbook aplikace pro OS Android
Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený roadbook je možné použiť k navigácii, buď s použitím GPS, alebo zariadenia ELM327 pripojeným na riadiacu jednotku vozidla.This final thesis is concerned with development of application Roadbook for Android OS. Application can be used for creating roadbook and list of its instructions. There are two options for creating roadbook -- online creation in field or offline creation. Created roadbook can be used for navigation using either GPS or ELM327 device connected to engine control unit. Keywords: Roadbook,navigácia,aplikácia,OS Andorid,OBDII,GPS,ELM327; Roadbook,navigation,application,OS Android,OBDII,GPS,ELM327 Available at various departments of the ČVUT.
Roadbook aplikace pro OS Android

Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, ...

Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů
Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
2018 - Slovak
V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké dáta tiež v spolupráci s políciou definujeme analytické otázky, na ktoré následne odpoviem na základe vykonanej analýzy. Analýza bude vykonávaná pomocou pythonovských skriptov a dataminingového nástroja scikit-learn.In this diploma thesis I examine the possibilities of detecting anomalies in different types of data, pre-processing of flight data provided by the Czech Police to a form suitable for modeling and detection of the mentioned anomalies. For flight data, we also define analytical questions in co-operation with the police, which I will then answer according to the results of analysis. The analysis will be performed using Python scripts and the scikit-learn datamining tool. Keywords: Analýza,Detekcia anomálií,Anonymizácia dát,Letecké dáta,Predspracovanie dát,Strojové učenie; Analysis,Anomaly detection,Data anonymization,Data pre-processing,Flight data,Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů

V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu ...

Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Doporučovací systém pro eshop
Drchal Jan; Čiefová Martina; Kordík Pavel
2018 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania zvoleného odporúčacieho systému. Súčasťou práce je aj teoretický úvod do problematiky odporúčacích systémov s popisom používaných odporúčacích metód. Ponúka prehľad súčasných poskytovateľov odporúčacích systémov, ako aj popis konkrétnych riešení danej problematiky vo vybraných e-shopoch. Okrem toho obsahuje aj prehľad využívaných vyhodnocovacích prístupov. Dôležitou časťou tejto práce je analýza výsledkov získaných pri navrhnutom postupe vyhodnocovania a výber najvhodnejšieho odporúčacieho modelu pre skúmané dáta.The aim of this diploma thesis is to take important steps before the implementation of a recommendation system to an e-shop. The thesis is based on the data provided by Kickz e-shop and it aims to deliver an advisable evaluation approach for a chosen recommendation system. A theoretical introduction to the recommendation systems, as part of the diploma thesis, contains the descriptions of used recommendation methods and evaluation approaches. This thesis provides an overview of contemporary recommendation system providers and offers a description of solutions applied in chosen e-shops. The last parts of the thesis analyze achieved evaluation results and focus on the selection of a suitable recommendation model for the researched data. Keywords: odporúčacie systémy,vyhodnocovanie odporúčacích systémov,Recombee,cold start problém,recall-coverage multiobjektívne vyhodnocovanie; recommendation systems,recommendation system evaluation,Recombee,Cold Start Problem,Recall-Coverage Multi-Objective Evaluation Available at various departments of the ČVUT.
Doporučovací systém pro eshop

Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej ...

Drchal Jan; Čiefová Martina; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids
Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna kapitola je venovaná popisu a definícii Microgrids sietí. Ďalšia kapitola sa zaoberá popisom zdrojov elektrickej energie a popisuje možnosti akumulácie elektrickej energie. Posledná časť práce sa venuje ekonomickej analýze Microgrid siete. V rámci tejto analýzy je spracovaná prípadová štúdia, ktorá analyzuje využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v rámci priemyslového podniku. V poslednej časti práce je táto prípadová štúdia ekonomicky zhodnotená pomocou metód hodnotenia investícií, konkrétne pomocou čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta a doby návratnosti.The aim of this thesis is to accomplish a technical and economic analysis of the operation of Microgrids. The first chapter is a brief overview of the legislation in force. Another part of the thesis deals with the technical analysis of Microgrids. One chapter is devoted to the description and definition of Microgrids. Another chapter deals with the description of electricity sources and describes the possibilities of accumulation of electricity. The main part of the thesis is dedicated to the economic analysis of the Microgrid network. In this analysis is processed case study that analyzes the utilization of high-efficiency cogeneration in a factory. In the last part of the thesis, this case study is economically evaluated using Net Present Value method, Internal Rate of Return method and Payback Period method. Keywords: Microgrids,kogeneračná jednotka,legislatívne podmienky,prípadová štúdia; Microgrids,cogeneration unit,legislation,case study Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids

Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze ...

Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Implementace projektového managementu do malé technické firmy
Vondruška Michal; Tallová Michaela; Svozil Vladimír
2018 - Slovak
Projektový manažment je súbor krokov s aplikovaním poznatkov, skúseností, nástrojov a metód, ktoré vedú k splneniu projektových požiadaviek a dosiahnutiu cieľov. Implementácia metodológie projektového riadenia je dlhodobý proces, vyžadujúci veľa úsilia, trpezlivosti a času. Výsledkom je často premena projektového chaosu na usporiadaný, stabilný a spoľahlivý projektový manažment. Nasledujúca práca predstavuje firmu Enerfis, špecializujúcu sa na energetický manažment, ktorá je systémovým integrátorom chytrého merania energií. Diplomová práca popisuje obchodný model firmy, jej produkty a služby, klientov, ale primárne sa zaoberá systémom inteligentného merania a jeho zavádzaním v praxi. Vysvetľuje technológiu systému a jeho benefity, spolu s dôvodmi rastúceho dopytu po tomto riešení. Problém, ktorý táto práca skúma je ako efektívne riadiť projekty chytrého merania energií, od obchodného jednania s klientom až po predanie projektu. Práca aplikuje vybrané procesy projektového manažmentu na projekty inteligentného merania a zameraním sa na odbornú literatúru a profesijnú skúsenosť hľadá spôsoby ako projektový manažment zefektívniť.Project management is a set of actions with the application of knowledge, skills, tools and techniques to meet the project requirements and to achieve project objectives. The implementation of the project management methodology is a long-term process, requires a lot of effort, patience and time. The result is often a change from project chaos to organized, stable and reliable project management. The following paper presents the company Enerfis, specializing in energy management, that is a system integrator of smart metering. The diploma thesis describes the company´s business model, product and services, clients, but is primarily concerned with smart metering system and its practical implementation. It explains the technology and benefits of the system, with reasons of rising demand for this solution. The question that this thesis explores is how effectively manage the projects of smart metering installation, from the business negotiation with client until the project delivery. This thesis applies chosen processes of project management on smart metering projects and by focusing on a variety of expert texts and professional experience it looks for effective way of the project management. Keywords: systém chytrého merania energií,inteligentný hardvér,merače,energetický manažment,projektové riadenie,harmonogram,operatívny plán,efektívna realizácia,teória obmedzení,automatizácia,subdodávatelia; smart metering,intelligent hardware,meters,energy management,project management,schedule,operational plan,effective realization,theory of constraints,automation,subcontractors Available at various departments of the ČVUT.
Implementace projektového managementu do malé technické firmy

Projektový manažment je súbor krokov s aplikovaním poznatkov, skúseností, nástrojov a metód, ktoré vedú k splneniu projektových požiadaviek a dosiahnutiu cieľov. Implementácia metodológie projektového ...

Vondruška Michal; Tallová Michaela; Svozil Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití BIM pro návrh zařízení staveniště
Kovářík Michal; Šimko Vladimír; Petrová Anna
2018 - Slovak
Autor v diplomové práci poukazuje na možnosti využití BIM technologie při realizaci stavby a v zařízení staveniště. V první části se věnuje BIM technologii obecně, uvádí čitatele do problematiky, představí základní pojmy, výhody, nevýhody, použití ve světě a v České republice. Ve druhé části se věnuje konkrétnímu zařízení staveniště v 3D prostředí, využití modelů jednotlivým prvků zařízení staveniště z hlediska koordinace, logistiky a bezpečnosti. V závěru je vytvořena simulace zařízení staveniště.The diploma thesis explains possibilities of using BIM technology in construction and for site facilities. The first part of the thesis describes BIM technology in general and introduces the main subject, basic concepts, advantages, disadvantages and a usage in the world and in the Czech Republic. The second part focuses on particular building facilities in 3D environment and usage of models of individual elements of construction facilities in terms of coordination, logistics and security. In the final part of the thesis a simulation of a building site is created. Keywords: BIM,3D model,zařízení staveniště,simulace,koordinace,bezpečnost; BIM,3D model,building site facilities,simulation,coordination,safety Available at various departments of the ČVUT.
Využití BIM pro návrh zařízení staveniště

Autor v diplomové práci poukazuje na možnosti využití BIM technologie při realizaci stavby a v zařízení staveniště. V první části se věnuje BIM technologii obecně, uvádí čitatele do problematiky, ...

Kovářík Michal; Šimko Vladimír; Petrová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu
Fliegel Karel; Andrássy Filip; Polák Ladislav
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej reprezentácie signálov, kde sú zhrnuté základné definície, ktoré sú nevyhnutné pre určenie vhodného a jedinečného k-riedkeho riešenia systému nedourčených lineárnych rovníc. Na nájdenie riedkeho riešenia existuje množstvo metód. Niekoľko základných metód je uvedených a stručne popísaných v tejto práci. V praktickej časti bolo za úlohu navrhnúť a implementovať simuláciu jednopixelovej kamery. Motiváciou pre výber práve tejto aplikácie komprimovaného snímania bol fakt, že táto kamera má síce len jeden fotónový detektor, ale dokáže zrekonštruovať aj obraz s vyšším rozlíšením. Na rekonštrukciu obrazu je použitá metóda Orthogonal Matching Pursuit (OMP). Tento algoritmus bol vybraný pre jeho dobrý pomer medzi výpočtovou náročnosťou a výslednou kvalitou rekonštruovaného obrazu.This diploma thesis deals with the topic of compressive sensing. The aim of this work is to give an overview of compressive sensing methods and their application in image processing. Theoretical part presents an introduction to the problem of sparse representation of signals, where are summarizes the basic definitions, which are necessary for determination of a suitable and unique k-sparse solution of the underdetermined linear system. There are many methods how to find a sparse solution. Several of the basic methods are mentioned and briefly described in this work. In the practical part, it was the task to design and implement the simulation of single-pixel camera. The motivation for choosing this application of compressive sensing was the fact, that this camera has only single photon detector, but is able to reconstruct an image with higher resolution. As the image reconstruction algorithm, there is used Orthogonal Matching Pursuit (OMP). This algorithm was chosen for its good ratio between the computational costs and the quality of the reconstructed image Keywords: Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB; Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu

Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod ...

Fliegel Karel; Andrássy Filip; Polák Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases