Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12232
Published from to

Modulární webový rezervační systém pro ordinaci
Suchánek Marek; Hamza Jakub; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je analýza, návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém na objednávanie pacientov. Aplikácia využíva trojvrstvovú architektúru a je rozdelená do nezávislých modulov podľa funkčnosti. Výstupom je web, ktorý umožňuje užívateľovi rýchlo a efektívne vyhľadať svojho lekára, prípadne ambulanciu a objednať sa na vyšetrenie. Táto aplikácia je napísaná v jazyku C# s využitím ASP.NET MVC Frameworku. Na prácu s databázou je použitý Entity Framework, ktorý je podobne ako ASP.NET produktom firmy Microsoft.The purpose of this thesis is to analyze, design and implement a web application which will serve as a booking system for patients. The application uses a 3-layerd architecture and it is divided into several independent plugins based on their functionalities. Output is a website that allows the user to quickly and efficiently find his doctor or doctor's office and to book an appointment. This application is written in language C#, using the ASP.NET MVC Framework. Entity Framework is used for operations with the database. Both Enity Framework and ASP.NET are products of Microsoft. Keywords: webová aplikácia,databáza,modularita,rezervačný systém,C#,.NET Framework,MVC 5,Razor,Entity Framework,MS SQL,IIS; web application,database,plugins,reservation system,C#,.NET Framework,MVC 5,Razor,Entity Framework,MS SQL,IIS Available in digital repository of ČVUT.
Modulární webový rezervační systém pro ordinaci

Cieľom tejto práce je analýza, návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém na objednávanie pacientov. Aplikácia využíva trojvrstvovú architektúru a je rozdelená do ...

Suchánek Marek; Hamza Jakub; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Komunitní centrum, Komořany
Kraus David; Šmondrková Henrieta; Studený Ján
2018 - Slovak
Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v rámci štúdie navrhnuté tri objekty- budova kaviarne, knižnice a budova s halou slúžiacou pre kultúrne akcie. Všetky tri funkcie vychádzajú z potrieb obce a nadväzujú na jej urbanistické merítko. V rámci bakalárskej práce bola podrobne riešená budova knižnice. Budova knižnice svojím architektonickým výrazom odkazuje na neďaleký priemyselný areál a svojou výstavbou nenarušuje existujúce a fungujúce komunikácie.The bachelor's thesis proceeds from the study worked up in the winter semester 2017/2018 as a bachelor thesis assignment. The main aim of the project was to design a house - a facility for the public space. Within the study, three buildings were designed on the land site - a coffee house, a library and a building with a multifunctional hall purposed mainly for cultural events. All three functions follow the needs of the community and correspond to the local urbanistic scale. In the framework of this thesis, the building of the library was designed in details. The architecture of the library refers to the nearby industrial area and its construction does not interfere with existing and functioning communications. Keywords: verejný priestor,komunitné centrum,knižnica,dvojpodlažnosť,presvetlenosť; public space,community centre,library,lighting Available in digital repository of ČVUT.
Komunitní centrum, Komořany

Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v ...

Kraus David; Šmondrková Henrieta; Studený Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu
Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie stolnotenisovej ligy. Vytvorené riešenie umožňuje registráciu účastníkov ligy, generovanie zápasov, podľa registrovaných hráčov do turnaja a zapisovanie výsledkov zápasov. Prínosom tejto práce je zlepšenie fungovania stolnotenisovej ligy. Zjednodušiť účastníkom komunikáciu s organizátormi a ďalšími účastníkmi a sprehľadniť aktuálny stav zápasov. Súčasťou práce je finančná analýza.Bachelor thesis deals with the solution of the ineffective organization of Strahov Table Tennis League. I have solved the problem by creating an information system that will make the organization easier and more effective. The created solution allows registration of league participants, generating of matches and writing results of matches. The benefit of this work is to improve the functioning of table tennis league. Make it easier for participants to communicate with organizers and other participants and make the current status of matches more transparent. Part of the thesis is financial analysis. Keywords: informačný systém,Strahovská liga v stolnom tenise,stolný tenis,webová aplikácia,výsledky zápasov,finančná analýza,PHP,Laravel; information system,Strahov Table Tennis League,table tennis,web application,results of matches,financial analysis,PHP,Laravel Available at various departments of the ČVUT.
Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu

Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie ...

Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Pinocchiova dětská knihovna
Šestáková Irena; Oberfranczová Annette; Jílek Vratislav
2018 - Slovak
Bakalárska práca naväzuje na štúdiu projektu Pinocchiovej detskej knižnice. Knižnica sa nachádza v malom mestečku Collodi v Taliansku. Predmetom bakalárskej práce je jeden z objektov areálu, objekt "A". Budova slúži ako recpecia celého areálu, kaviareň a priestor pre prednášky a workshopy. Celý návrh je inšpirovaný rozprávkou Pinochiove dobrodružstvá.Bachelor thesis is hang on study of Pinocchio children's library project. Library is situated in small city Collodi in Italy. Subject of the bachelor thesis is one of the objects of the complex, object "A". Building is used as a reception for whole complex, café and place for lectures and workshops. Whole design is inspired by a fairy tale of Pinocchio's adventures. Keywords: Pinocchio,Pinocchiova detská knižnica,Collodi,Knižnica; Library,Pinocchio,Pinocchio children's library,Collodi Available in digital repository of ČVUT.
Pinocchiova dětská knihovna

Bakalárska práca naväzuje na štúdiu projektu Pinocchiovej detskej knižnice. Knižnica sa nachádza v malom mestečku Collodi v Taliansku. Predmetom bakalárskej práce je jeden z objektov areálu, objekt ...

Šestáková Irena; Oberfranczová Annette; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Skautská základna, Liberec
Šestáková Irena; Imrichová Diana; Jílek Vratislav
2018 - Slovak
Skautská základna Liberec se nachází v části Dolní Hanychov v Liberci. Komplex tvoří čtyři budovy- dvě budovy klubovny, společenská místnost a turistická ubytovna. Všechny budovy mají dvě podlaží a plochou střechu.Scout base is located in Dolní Hanychov in Liberec. Complex consists of four buildings- two club-rooms, social hall and toursit´s hostel. All buildings have two floors and flat roof. Keywords: skautská základna,Liberec,Dolní Hanychov,klubovnna,skauting; scout base,Liberec,Dolní Hanychov,clubroom,scouting Available in digital repository of ČVUT.
Skautská základna, Liberec

Skautská základna Liberec se nachází v části Dolní Hanychov v Liberci. Komplex tvoří čtyři budovy- dvě budovy klubovny, společenská místnost a turistická ubytovna. Všechny budovy mají dvě podlaží a ...

Šestáková Irena; Imrichová Diana; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Památník tří odbojů
Hradečný Tomáš; Kožej Branislav; Kadlecová Marie
2018 - Slovak
Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ktorej som sa snažil zhostiť s rešpektom a pokorou. Pri hľadaní riešenia som sa snažil nájsť odpovede na vynárajúce sa otázky, a to napríklad ako zapracovať objekt súčasnej architektúry na miesto, ktoré zastalo v čase niekedy pred druhou svetovou vojnou, alebo rozsah sanácie stávajúcich zanedbaných objektov s dôrazom na autenticitu, alebo vytvorenie vhodných priestorov v stávajúcich objektoch pre uchovanie spomienky spĺňajúce kritéria 21. storočia. Výsledkom tak je nenápadná drevená novostavba priamo prepojená so stávajúcimi časťami, ktorá svoje chápadlá súčasnosti dostala aj do vnútra už stojacich budov.It was a great and irreplaceable experience to design a memorial to three revolts on an old abandoned farmstead belonging to a family that took part in all of these revolts. I tried to address this task with respect and humility, because it was assigned by a member of this family. To find the right solution to this task I tried to find answers to questions such as how to incorporate a contemporary piece of architecture in a place that had come to a standstill some time before the Second World War. Or the extent of sanitation of the existing structures with an emphasis on keeping authenticity. Or how to create a suitable space for a memorial in the existing structures while satisfying the 21st century requirements for such a space. The result is thus an inconspicuous wooden new structure directly connected to the existing parts and its contemporary spirit influencing also the interior of the old building. Keywords: prestavba,dostavba,rodina Mašínovcov,hospodársky objekt,drevostavba,oživenie spomienky; conversion,completion,Mašín family,farmstead,wooden structure,revival of memories Available in digital repository of ČVUT.
Památník tří odbojů

Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ...

Hradečný Tomáš; Kožej Branislav; Kadlecová Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie
Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej siete a zo zdieľanej siete združených fotovoltických panelov umiestnených na rodinných domoch. V praktickej časti navrhuje model obce ktorý spája solárne systémy rodinných domov sakumuláciou energie a bioplynovou stanicou. Prostredníctvom plánovania a ekonomického hodnotenia metódou NPV hodnotí navrhnutú investíciu z viacerých pohľadov. Prínosom práce je okrem navrhnutia modelu energeticky sebestačnej obce, získanie nového pohľadu na smerovanie energetiky v koncepcii Smart City. A to aj napriek zatiaľ nepriaznivým výsledkom ekonomického hodnotenia.The diploma thesis deals with the issue of renewable energy sources and their imple- mentation in the field of regional development, with a view to sustainable develop- ment. The aim of the thesis is to compare the prices of electricity from the public net- work and the shared network of photovoltaic panels installed in family houses. In the practical part, it suggests a model of a municipality connecting Solar Systems of family houses with Energy Storage and the Biogas Station. Through planning and economic evaluation, using NPV method evaluates the proposed investment from multiple per- spectives. In addition to designing the model of an energetically self-sufficient munic- ipality, the benefit of the work is to gain a new perspective on the direction of energy in the Smart City concept, despite the unfavorable results of the economic assess- ment. Keywords: Solárna energia,Fotovoltaika,Úschova energie,Zdieľaná energia,Bioplynová stanica,Smart Grid,Smart City,Regionálny rozvoj,Plánovanie; Solar energy,Photovoltaic,Energy storage,Shared energy,Biogas Station,Smart Grid,Smart City,Regional Development,Planing Available in digital repository of ČVUT.
Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie

Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej ...

Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe
Baroch Václav; Pereszlényi Matúš; Bazala Jaroslav
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces konkrétneho dielu pred a po zavedení MES, ako aj proces zavedenia systému MES v reálnych podmienkach výrobného podniku. Na základe porovnania skúmaných časových úsekov analyzuje a vyhodnocuje ekonomický a procesný prínos tohto systému pre túto spoločnosť.The master thesis is focusing on implementation of manufacturing execution system (MES) PHARIS in the conditions of manufacturing company Rama Bohemia. The aim of the thesis is to set and verify hypothesis and explain a manufacturing process of a concrete part before and after the MES implementation, and also to explain the process of MES implementation in the real conditions of manufacturing company. Based on the comparison of examined time frames, the thesis analyses and evaluates economical and process benefit of this system for Rama Bohemia. Keywords: MES,ERP,Rama Bohemia,implementácia,výrobný proces,projekt,úspora; MES,ERP,Rama Bohemia,implementaion,manifacturing process,project,saving Available in digital repository of ČVUT.
Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe

Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces ...

Baroch Václav; Pereszlényi Matúš; Bazala Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům, U Lužického semináře
Sedlák Jan; Hrčková Alžbeta; Šrom Ivan
2018 - Slovak
Navrhovaným objektom je bytový dom. Objekt sa nachádza v historickej časti Prahy, na Malej Strane na strete ulíc u Lužického Seminára a Cihelnej. Navrhnutá budova reaguje na historický kontext miesta a súčasne reflektuje dnešné potreby a nároky.The proposed building is a residential housing, located in the historical part of Prague, in Malá Strana. The designed structure responds spatially and functionally to the historical context of the area and, at the same, reflects the nowadays needs. Keywords: Bytový dom,bývanie,Lužický Seminár,Malá strana,Praha; Housing building,housing,Malá Strana,Lužický Seminár,Prague Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, U Lužického semináře

Navrhovaným objektom je bytový dom. Objekt sa nachádza v historickej časti Prahy, na Malej Strane na strete ulíc u Lužického Seminára a Cihelnej. Navrhnutá budova reaguje na historický kontext miesta ...

Sedlák Jan; Hrčková Alžbeta; Šrom Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kulturní dvůr, Hradiště
Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
2018 - Slovak
Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej spoločenskej sály. Vytvára novú dedinskú náves, veľký dvor, ktorý je integrálnou súčasťou fungovania kultúrneho domu a novým ťažiskom obce.Cultural Centre Hradiště offers a place for meeting and interaction of inhabitants of Hradiště, a part of the city Písek. It provides civic amenities such as multifunctional hall and a library that are currently missing in Hradiště. The arrangement of the buildings creates a square that is an integral part of the cultural centre and aims to become a new heart of the city part. Keywords: kultúrny dom,Hradiště,Písek,spoločenská sála,knižnica,kultúrne centrum; cultural centre,Hradiště,Písek,multifunctional hall,library Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní dvůr, Hradiště

Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej ...

Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases