Number of found documents: 26605
Published from to

Sexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSN
Králik, Ján; Šturma, Pavel; Hýbnerová, Stanislava; Faix, Martin
2017 - English
The thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of peacekeeping operations thereby underlying their importance in the contemporary activities of the UN and describing factors that have caused or might led to sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers. Furthermore, UN action towards those acts is described and it is also evaluated whether such steps are successful, sufficient and whether more could have been done or what more can be done in the future. A part is also dedicated to international humanitarian law perspective and international human rights law. In this context, the author tries to answer the question if and when the sexual exploitation and abuse by members of national peacekeeping contingents while deployed to a UN peacekeeping mission may constitute war crimes or crimes against humanity and whether there is a role to play by International Criminal Court. In the same vein, issues of extraterritorial application of human rights treaties are discussed. The question of international responsibility is the central topic of this thesis. Apart from individual responsibility of members of national peacekeeping contingents for acts of sexual... Disertač í prá e poskytuje právní analýzu sexuálního v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopouští přísluš í i írový h opera í OSN. O zvlášt í důraz je klade a voje ské přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN. Prá e poskytuje struč ou a alýzu írový h opera í a tudíž zdůrazňuje jeji h výz a v součas ý h či oste h OSN. V to to s ěru jsou popsá faktor , které způso il e o ohli ovliv it se uál í v kořisťová í a z eužívá í, kterého se dopustili přísluš í i írových misí OSN. Dále se prá e zao írá krok OSN vůči uvede ý či e a v hod o uje jestli t hle krok jsou úspěš é, dostateč é a zda se v to to ohledu ohlo uči it ví e o je ještě ož é udělat ví e v udou osti. Část prá e se zao írá pro le atikou mezinárodního humanitárního práva a ezi árod í h ore v o lasti lidský h práv. Autor prá e se pokouší odpovědět a otázku, zda a kd se uál í v kořisťová í a z eužíva í, pá ha é voje ský i přísluš ík árod í h ko ti ge tů zapoje ý h do isí OSN ěhe jeji h zapoje í do írový h opera í OSN ůže představovat váleč é zloči e o zloči proti lidskosti a zda Mezi árod í trest í soud ůže v to to ohledu hrát určitou roli. Ve stej é du hu je diskutová a otázka extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv. Otázka ezi árod í odpověd osti je ústřed í té ate této disertač í prá e. Kro ě i dividuál í odpověd osti voje... Keywords: extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv; mírové operace OSN; odpovědnost; sexuální vykořisťování a zneužívání; vojenští příslušníci národních kontingentů působících v mírových misích; země poskytující vojenské jednotky; extraterritorial application of human rights treaties; military members of national peacekeeping contingents; responsibility; sexual exploitation and abuse; UN peacekeeping operations Available in a digital repository NRGL
Sexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSN

The thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of ...

Králik, Ján; Šturma, Pavel; Hýbnerová, Stanislava; Faix, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana investic v Evropské unii
Olík, Miloš; Pauknerová, Monika; Feigerlová, Monika; Ondřej, Jan
2017 - Czech
1 Abstract This dissertation deals with investment protection in the European Union from several points of view. The first part deals with the history of investment protection and its main basis and grounds for current legislation and proposals for future regulation, particularly within the EU. In subsequent parts, current legislation and intra-European Union investment protection is analysed in detail, including the question of validity and applicability of Intra-EU BITs, i.e. bilateral treaties concluded between two EU Member States. The analysis is made from the perspective of EU law, as well as from the point of view of public international law. The dissertation further deals with their relationship and demonstrates contradictions between them in two crucial cases, Eureko/Achmea and Micula. Additional themes of this dissertation are the powers of the European Union regarding investment protection and the conclusion of international treaties such as CETA and TTIP. This dissertation further deals with the status, jurisdiction and functioning of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), demonstrating the relatively smooth and widely accepted investment dispute settlement mechanism. In this regard, the proposed EU Multilateral Investment Court project in analysed, including a... 1 Anotace Tato práce se zabývá ochranou investic v Evropské unii, a to z několika úhlů pohledu. První část práce pojednává o historii ochrany investic a jejích hlavních východiscích a základech pro současnou právní úpravu a pro návrhy budoucí úpravy, zejména v rámci EU. V dalších částech je pak podrobně analyzována současná právní úprava a nastavení ochrany investic v EU, přičemž je posouzena i otázka platnosti a aplikovatelnosti tzv. intra-EU BITs, tj. bilaterálních dohod uzavřených mezi dvěma členskými státy EU. Analýza je provedena jak prizmatem práva Evropské unie, tak z pohledu mezinárodního práva. Práce se dále věnuje jejich vzájemnému vztahu a demonstruje rozpory mezi nimi na dvou klíčových kauzách Eureko/Achmea a Micula. Dalšími tématy, jimiž se tato práce zabývá, jsou pravomoci Evropské unie na poli ochrany investic a sjednávání mezinárodních dohod, jako jsou například CETA nebo TTIP. Práce dále pojednává o statutu, pravomoci a fungování Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ICSID, na kterém ukazuje relativně bezproblémový a široce akceptovaný systém řešení investičních sporů. V návaznosti na to je analyzován plánovaný projekt investičního soudu Evropské unie, včetně jeho kritického zhodnocení a doporučení pro další směřování ochrany investic v EU a efektivního systému řešení sporů... Keywords: Evropská unie; Intra-EU BIT; Investiční arbitráž; Ochrana investic; Mezinárodní právo veřejné; Výkon rozhodčího nálezu; Vídeňská úmluva o smluvním právu; Energetická charta; Předběžná otázka; Řízení pro porušení práva EU; BIT; ISDS; SFEU; ICSID; UNCITRAL; SDEU; CETA; TTIP; Micula; Eureko; Achmea; European Union; Intra-EU BIT; Investment Arbitration; Investment Protection; Public International Law; Arbitral Award Enforcement; Vienna Convention on the Law of Treaties; Energy Charter Treaty; Preliminary Question; EU Law Infringement Proceedings; BIT; ISDS; TFEU; ICSID; UNCITRAL; CJEU; CETA; TTIP; Micula; Eureko; Achmea Available in a digital repository NRGL
Ochrana investic v Evropské unii

1 Abstract This dissertation deals with investment protection in the European Union from several points of view. The first part deals with the history of investment protection and its main basis and ...

Olík, Miloš; Pauknerová, Monika; Feigerlová, Monika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Mazancová, Eva; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Müllerová, Hana
2017 - Czech
The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries' regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities' competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a... Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro... Keywords: zvláště chráněné území; národní park; ochrana biodiverzity; plán péče; orgán ochrany přírody; specially protected area; national park; biodiversity protection; management plan; nature protection authority Available in a digital repository NRGL
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu

The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the ...

Mazancová, Eva; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Müllerová, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Plachá, Pavla; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan; Bělohlávek, Alexander
2017 - Czech
The PhD thesis "Current Issues in International Insolvency Law" aims to describe and draw attention to the moments that, in the opinion of its author, have had the strongest impact on international insolvency law so far. As such it is chiefly devoted to the analysis of existing regulation in the area of European insolvency law (which is principally based on Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings - the "Old Insolvency Regulation" - and Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings - the "New Insolvency Regulation"), and also provides a selection of the relevant case law which has over time significantly changed the way in which specific issues and instruments related to this area are viewed. To do justice to the complexity of the subject matter, the thesis also discusses the determination of jurisdiction in cross-border insolvency proceedings and recognition of the effects of foreign insolvency proceedings in relations between EU and non-EU countries. The main aim of the thesis is to answer the following questions: which legal documents have had the strongest impact on the current form of international insolvency law; whether and how the interpretation of the concept of centre of a debtor's main... Disertační práce s názvem "Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva" se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že obsahuje zejména rozbor dosavadní regulace oblasti evropského insolvenčního práva, jehož stěžejní část je založena na Nařízení o úpadkovém řízení a na nařízení o insolvenčním řízení, závěrem doplněný o výběr relevantní judikatury, díky níž se pohled na některé otázky a instrumenty s touto právní oblastí bezprostředně související v průběhu času proměnil. Pro komplexní zachycení problematiky však tato práce reaguje též na určování mezinárodní příslušnosti v přeshraničním úpadkovém řízení a uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení ve vztahu mezi členskými státy EU a třetími státy, tj. státy mimo Evropskou unii. Hlavním cílem této práce je proto hledání odpovědi na otázku, které právní dokumenty současnou podobu mezinárodního insolvenčního práva nejvíce ovlivnily, zda a jak se v průběhu času změnilo chápání COMI, jaké změny lze očekávat v oblasti přeshraničního úpadkového řízení v důsledku přijetí nařízení o insolvenčním řízení a na závěr, zda je chápání COMI v režimu evropské úpravy přeshraničního úpadkového řízení formou nařízení shodné s jeho chápáním v režimu Vzorového zákona. Keywords: mezinárodní insolvenční právo; insolvenční řízení s mezinárodním prvkem; přeshraniční úpadkové řízení; určení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva; COMI; uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení; Brexit; international insolvency law; insolvency proceedings with a cross-border element; cross border insolvency proceedings; determination of international jurisdiction and applicable law; COMI; recognition of the effect of foreign insolvency proceedings; Brexit Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva

The PhD thesis "Current Issues in International Insolvency Law" aims to describe and draw attention to the moments that, in the opinion of its author, have had the strongest impact on international ...

Plachá, Pavla; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan; Bělohlávek, Alexander
Univerzita Karlova, 2017

Regulace lipogeneze v lidské tukové tkáni: Efekt metabolického stresu, dietní intervence a stárnutí
Šrámková, Veronika; Rossmeislová, Lenka; Cahová, Monika; Kuda, Ondřej; Tanti, Jean-Francois
2017 - English
Adipose tissue (AT) is a complex organ specialised in safe storage and release of energy as lipids. The adipose organ is therefore essential for the maintenance of energy homeostasis. The prototypical cells of AT are adipocytes, emerging from the precursors in a process called adipogenesis. Adipogenesis itself is tightly connected with lipogenesis, i.e. with the synthesis of fatty acids and triglycerides. Various stimuli can disturb adipocyte differentiation and lipogenesis and thus contribute to AT dysfunction and development of associated metabolic diseases. This thesis was endoplasmicfocused on the investigation of lipogenesis in the context of reticulum stress (ERS), calorie restriction and aging. In Project A, we showed that exposition of adipocytes to high acute ERS inhibits expression of lipogenic genes and glucose incorporation into lipids. Moreover, chronic exposure of preadipocytes to ERS impaired both, lipogenesis and adipogenesis. On the other hand, chronic low ERS had no apparent effect on lipogenesis in adipocytes. These effects of ERS could therefore contribute to the worsening of AT function seen in obesity. The capacity of AT to store lipids decreases in aging, possibly due to the accumulation of senescence cells or higher ERS. In Project B, we investigated lipogenic capacity of... Shrnutí Tuková tkáň (TT) je komplexní orgán specializovaný pro bezpečné skladování a uvolňování energie ve formě lipidů. TT je tedy nezbytná pro udržování energetické homeostázi. Základní funkční jednotky TT se nazývají adipocyty a vznikající z prekurzorových buněk procesem adipogeneze. Adipogeneze jako taková je velmi úzce spojena s lipogenezí, neboli syntézou mastných kyselin a triglyceridů. Nejrůznější faktory mohou ovšem narušit diferenciaci a lipogenezi adipocytů a přispívat tak k dysfunkci TT a rozvoji metabolických onemocnění. Proto byla tato dizertační práce zaměřena na zkoumání lipogeneze v kontextu stresu v endoplasmatickém retikulu (ER), kalorické restrikce a stárnutí. V projektu A jsme ukázali, že vystavení adipocytů silnému akutnímu stresu ER snižuje expresi lipogenních genů a inkorporaci glukózy do lipidů. Chronický stres ER negativně ovlivňoval jak lipogenezi, tak vlastní diferenciaci preadipocytů, i když v již maturovaných adipocytech neměl chronický stres ER na lipogenezi zjevný efekt. Tyto efekty stresu ER na lipogenezi a adipogenezi tak mohou přispívat ke zhoršení funkce TT pozorované u obézních jedinců. Kapacita TT skladovat lipidy se snižuje s věkem, pravděpodobně kvůli akumulaci senescentních buněk nebo zvýšenému stresu v ER. V projektu B jsme zkoumali lipogenní kapacitu lidské TT ve... Available in a digital repository NRGL
Regulace lipogeneze v lidské tukové tkáni: Efekt metabolického stresu, dietní intervence a stárnutí

Adipose tissue (AT) is a complex organ specialised in safe storage and release of energy as lipids. The adipose organ is therefore essential for the maintenance of energy homeostasis. The prototypical ...

Šrámková, Veronika; Rossmeislová, Lenka; Cahová, Monika; Kuda, Ondřej; Tanti, Jean-Francois
Univerzita Karlova, 2017

Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa)
Josefová, Alena; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena; Hogenová, Anna
2017 - Czech
The presented dissertation deals with the ethical aspects of inconsistent view on the contemporary world, which can be seen as a philosophical, political and multicultural problem. Since the Federal Republic of Germany can be considered an example of open multicultural society, the author presents in the work a rich factual history, culture and realities of the country with the aim to clarify the understanding of its foreign policy relating to the immigration. The dissertation addresses the issue of the ethical dimension of multiculturalism in connection with migration and multicultural coexistence in a culturally diverse and often turbulent environment, including their practical impacts. The research carried out at the university environment of multicultural Germany in 2014-2016 detects present cultural diversity of the country, confirms the importance of the education in the process of integrating newcomers into mainstream society and searches for opportunities to improve the coexistence of people of different races, ethnicities, cultures and religions. In the conclusion, the author tracks the future developments and expectations with respect to the topic of multiculturalism and its ethical dimension both, on the territory of immigration Germany and in European and world context. KEY WORDS... Disertační práce se zabývá etickými aspekty nejednotného pohledu na současný svět, jejž lze vnímat jako problém filosofický, politický a multikulturní. Protože lze Spolkovou republiku Německo považovat za příklad otevřené multikulturní společnosti, autorka v práci uvádí bohatou faktografii z historie, kultury a reálií této země s cílem snazšího pochopení její zahraniční politiky v souvislosti s otázkou přistěhovalectví. Disertační práce se věnuje otázce etické dimenze multikulturality v souvislosti s problematikou migrace a multikulturního soužití v kulturně rozmanitém a mnohdy rozjitřeném prostředí, včetně jejich praktických dopadů. Provedený výzkum v letech 2014-2016 mapuje na půdě univerzitního prostředí multikulturního Německa současnou kulturní rozmanitost země, potvrzuje význam oblasti školství v procesu integrace nově příchozích do většinové společnosti a hledá možnosti zlepšení vzájemného soužití lidí různých ras, etnik, kultur a náboženství. V závěru se autorka zabývá budoucím vývojem a očekáváním v souvislosti s tématem multikulturality a její etické dimenze nejen na území přistěhovaleckého Německa, ale také v evropském a světovém kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA kultura, multikulturalita, multikulturalismus, multikulturní společnost, integrace, etická dimenze Keywords: kultura; multikulturalita; multikulturalismus; multikulturní společnost; integrace; etická dimenze; culture; cultural diversity; multiculturalism; multicultural society; integration; ethical dimension Available in a digital repository NRGL
Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa)

The presented dissertation deals with the ethical aspects of inconsistent view on the contemporary world, which can be seen as a philosophical, political and multicultural problem. Since the Federal ...

Josefová, Alena; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
2017 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty... Available in a digital repository NRGL
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability ...

Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Detekce DNA a její syntézy in situ
Strunin, Dmytro; Koberna, Karel; Hocek, Michal; Forstová, Jitka
2017 - English
The thesis is focused on the development and application of the new methods for targeting DNA and DNA synthesis in situ. Three methodical approaches were developed, which significantly improve detection of cellular DNA. Concurrently, a new insights in the mech- anism of 2'-deoxy-5-ethynyluridine cytotoxicity were described. The approaches developed in this work provide an important tool for study of DNA replication and repair mechanisms, the study of mito- chondrial DNA, as well as the analysis of cell proliferation. The first part of the thesis presents the new method for the detection of 5-bromo-2'-deoxyuridine incorporated into the newly synthesized DNA using monovalent copper ions in the presence of oxygen. This method is applicable for the detection of nuclear DNA synthesis as well as for the mitochondrial DNA synthesis. Next part of the work describes the approach enabling highly efficient detection of over- all nuclear and mitochondrial DNA. The third approach concerned the elimination of the unspecific binding of anti 5-bromo-2'-deoxyuridine antibodies to another modified nucleoside - 2'-deoxy-5-ethynyluridine. This method is useful in the studies where the necessity of two con- secutive labeling pulses is needed. The approach is based on the use of non-fluorescent azido-molecules. The... Práce je zaměřena na vývoj a aplikaci nových metod detekce DNA a její syntézy in situ. V jejím průběhu byly vyvinuty 3 metodické pří- stupy, které výrazně usnadňují detekce buněčné DNA a současně popsány mechanismy cytotoxického působení 2'-deoxy-5-etynyluridinu. Vyvinuté přístupy představují důležitý nástroj pro studium replikace a opravných mechanismů DNA, studium mitochondriální DNA a rov- něž analýzu buněčné proliferace. První část práce je věnována po- pisu nové metody detekce 5-bromo-2'-deoxyuridinu inkorporovaného do nově syntetizované DNA pomocí monovalentních iontů mědi v přítomnosti kyslíku. Tato metoda je využitelná jak v případě detekce jaderné syntézy, tak mitochondriální syntézy DNA. V další části je popsána metoda vysoce efektivní detekce jaderné a mitochondri- ální DNA. Třetí metoda se zabývá eliminací nespecifických vazeb pro- tilátek namířených proti 5-bromo-2'-deoxyuridinu s 2'-deoxy-5-etynyluridinem. Tuto metodu lze s výhodou využít ve studiích, ve kterých je nezbytné použití dvou po sobě jdoucích pulzních značení. Postup je založen na využití nefluorescenčních azido molekul. Závěrečná část práce je za- měřena na cytotoxicitu 2'-deoxy-5-etynyluridinu a jeho metabolický účinek. 1 Available in a digital repository NRGL
Detekce DNA a její syntézy in situ

The thesis is focused on the development and application of the new methods for targeting DNA and DNA synthesis in situ. Three methodical approaches were developed, which significantly improve ...

Strunin, Dmytro; Koberna, Karel; Hocek, Michal; Forstová, Jitka
Univerzita Karlova, 2017

Studium vlastností virových kapsidových proteinů a vývoj rekombinantních vakcín a diagnostických komponent založených na umělých virových strukturách
Fraiberk, Martin; Forstová, Jitka; Hubálek Kalbáčová, Marie; Hejnar, Jiří
2017 - Czech
The aim of this study was to develop a system for easy production of different veterinary chimeric vaccines based on stable mouse polyomavirus (MPyV) structures. The system is designed for antigens that are problematic in production or stability. First, universal vectors for baculovirus-directed production of chimeric MPyV VLPs or pentamers based on the major capsid protein VP1 were designed to be exploited as vaccines against other pathogens. The different strategies used in this study are based on: A) exposure of selected immunogenic epitopes on the surface of MPyV VLPs by inserting them into a surface loop of the VP1 protein, B) insertion of foreign protein molecules inside the VLPs, or C) fusion of a foreign protein or its part with the C-terminus of VP1 protein, thus forming giant pentamers of a chimeric protein. Candidate vaccine antigens against porcine circovirus 2 (PCV2), the causative agent of porcine circovirus 2 systemic diseases (PCV2-SD) which causes significant economic losses in swine breeding, were prepared using the constructed vectors. All candidate vaccines induced the production of antibodies against the capsid protein of PCV2 after immunization of mice. The candidate vaccine Var C based on fusion of MPyV and PCV2 capsid proteins, is able to induce production of antibodies with... Cílem této studie bylo vytvořit systém pro snadnou produkci různých veterinárních chimérických vakcín založených na stabilních strukturách myšího polyomaviru (MPyV). Systém je určen pro antigeny, které jsou problematické z hlediska produkce nebo stability. Nejprve byly navrženy univerzální vektory pro bakulovirovou produkci chimérických, viru podobných částic (VLPs) nebo pentamer založených na hlavním kapsidovém proteinu VP1 MPyV, k jejich využití jako vakcíny proti jiným patogenům. Různé strategie použité v této studii jsou založené na: A) vystavení vybraných imunogenních epitopů na povrchu VLPs MPyV jejich inzercí do povrchové smyčky proteinu VP1, B) inzerci cizorodých peptidů a proteinů dovnitř VLPs nebo C) fúzi cizorodého proteinu nebo jeho částí s C-koncem proteinu VP1, a tedy vytvoření pentamer chimérického proteinu. Kandidátní vakcinační antigeny proti prasečímu cirkoviru typu 2 (PCV2), původci systémových chorob spojených s PCV2 (PCV2-SD), který způsobuje významné ekonomické ztráty v chovech prasat, byly připraveny pomocí zkonstruovaných vektorů. Všechny kandidátní vakcíny byly po imunizaci myší schopny indukovat produkci protilátek proti kapsidovému proteinu PCV2. Kandidátní vakcína VarC založená na fúzním kapsidovém proteinu MPyV a PCV2 dokázala indukovat produkci protilátek s nejvyšší... Keywords: Prasečí cirkovirus; bovinní papilomavirus; myší polyomavirus; VLPs; chimérické nanostruktury; rekombinantní vakcína; Porcine circovirus; bovine papillomavirus; mouse polyomavirus; VLPs; chimeric nanostructures; recombinant vaccine Available in a digital repository NRGL
Studium vlastností virových kapsidových proteinů a vývoj rekombinantních vakcín a diagnostických komponent založených na umělých virových strukturách

The aim of this study was to develop a system for easy production of different veterinary chimeric vaccines based on stable mouse polyomavirus (MPyV) structures. The system is designed for antigens ...

Fraiberk, Martin; Forstová, Jitka; Hubálek Kalbáčová, Marie; Hejnar, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Müllerová, Hana
2017 - Czech
The dissertation work analyzes the Czech energy law in the context of environmental protection. The thesis seeks out the contexts of principles and instruments of environmental protection in the legal regulation of energy. Emphasis is placed on the analysis of conceptual, administrative, and economic tools and their application at different stages of the energy chain. Attention is paid to the issue of energy terminology in the Civil Code and its importance in the construction phase of the energy infrastructure. The work analyzes the contexts of principles and instruments of environmental protection in thematic areas focused on business regulation in energy, supported energy production, nuclear energy and energy conservation, i.e. according to the areas regulated by the four basic pieces of energy legislation in the Czech Republic. Furthermore, activities in the energy sectors are described in terms of threats and damage of the individual components of the environment. The conclusion of the work points to the main problematic areas of the Czech energy law, including recommendations for their solution. Key words Czech Energy Law, Environmental Protection, Principles and Instruments of Environmental Protection Disertační práce analyzuje české energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí. V práci jsou nalézány souvislosti principů a nástrojů ochrany životního prostředí v právní regulaci energetiky. Je kladen důraz na rozbor koncepčních, administrativních a ekonomických nástrojů a jejich uplatnění v různých fázích energetického řetězce. Pozornost je věnována problematice energetického pojmosloví v občanském zákoníku a jeho významu ve fázi výstavby energetické infrastruktury. V práci jsou analyzovány souvislosti principů a nástrojů ochrany životního prostředí v oblastech tematicky zaměřených na regulaci podnikání v energetice, podporovanou výrobu energie, jadernou energetiku a úspory energie, tedy dle oblastí regulovanými čtyřmi základními energetickými právními předpisy v České republice. Dále jsou také popisovány činnosti v energetických odvětvích z pohledu ohrožení a poškozování jednotlivých složek životního prostředí. Závěr práce poukazuje na hlavní problematická místa v českém energetickém právu včetně doporučení jejich řešení. Klíčová slova české energetické právo, ochrana životního prostředí, principy a nástroje ochrany životního prostředí Keywords: české energetické právo; ochrana životního prostředí; principy a nástroje ochrany životního prostředí; Czech Energy Law; Environmental Protection; Principles and Instruments of Environmental Protection Available in a digital repository NRGL
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí

The dissertation work analyzes the Czech energy law in the context of environmental protection. The thesis seeks out the contexts of principles and instruments of environmental protection in the legal ...

Příborský, Jan; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Müllerová, Hana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases