Number of found documents: 18708
Published from to

Diagnostika nových nemocí z povolání - prevence nových poškození z práce.
Laštovková, Andrea; Pelclová, Daniela; Petrovová, Markéta; Seifert, Bohumil
2018 - Czech
6 ABSTRACT Background The existence of risks of new work-related disorders and occupational diseases in the society is constantly increasing in relation to the fast and continuous development of working conditions, techniques used, materials and overall acceleration of the working pace. Aim of the study The aim of the study is to analyse new risks in the working environment and to evaluate early diagnostic possibilities of new occupational diseases including their prevention. The study also compares the current situation in this field in the Czech Republic and other European countries. Materials and methods The doctoral dissertation is a multiple manuscript thesis focusing on one common topic - new occupational diseases. The first publication studied the acknowledgement of low-back pain disease caused by overload as an occupational disease. Specialists from European countries were inquired via questionnaire focusing on diagnostic and evaluation criteria of this disease in their countries. Representatives from countries acknowledging low-back pain diseases caused by overload provided further evaluation criteria and number of cases. Correspondingly, the second publication studied the evaluation of burnout syndrome as an occupational disease. Representatives from countries acknowledging the burnout syndrome as... 3 ABSTRAKT Úvod Vzhledem k neustálému rychlému vývoji pracovních postupů, používaných technik a materiálů a celkově zvyšujícímu se pracovnímu tempu narůstá také riziko vzniku nových poškození z práce a nemocí z povolání ve společnosti. Cíl Cílem této práce je analyzovat výskyt nových ohrožení v pracovním prostředí, zhodnotit možnosti časné diagnostiky nových nemocí z povolání a možnosti jejich prevence. Součástí práce je srovnání situace v České republice v této oblasti s ostatními zeměmi Evropy. Materiál a metodika Tato disertační práce je souborem čtyř publikací se společným tématem - nové nemoci z povolání. První článek byl zaměřen na posuzování onemocnění bederní páteře z fyzického přetěžování jako nemoci z povolání v evropských zemích. Specialisté byli osloveni formou elektronického dotazníku, cíleného na diagnostiku a hodnocení tohoto onemocnění v jejich zemi. Ti, v jejichž zemi se onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoc z povolání uznává, poskytli bližší informace o hodnocení a počtech případů. Druhá publikace se obdobně zabývala posuzováním a hodnocením syndromu vyhoření jako nemoci z povolání. Zástupci států, kde lze uznat profesionální syndrom vyhoření, poskytli bližší informace ke kritériím uznání profesionality i k zastoupení jednotlivých profesí pacientů. Třetí publikace upozornila... Keywords: Nové nemoci z povolání; onemocnění bederní páteře z přetěžování; syndrom vyhoření; astma bronchiale z neobvyklé noxy; fluorid hlinito-draselný; Seznam nemocí z povolání; diagnostika; prevence; New occupational diseases; low-back pain disease due to physical overload; burnout syndrome; asthma bronchiale from an unusual cause; potassium-aluminium tetra fluoride; List of Occupational Diseases; diagnostics; prevention Available in a digital repository NRGL
Diagnostika nových nemocí z povolání - prevence nových poškození z práce.

6 ABSTRACT Background The existence of risks of new work-related disorders and occupational diseases in the society is constantly increasing in relation to the fast and continuous development of ...

Laštovková, Andrea; Pelclová, Daniela; Petrovová, Markéta; Seifert, Bohumil
Univerzita Karlova, 2018

Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace
Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
2018 - English
Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for hyperthermia. Uniform superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of Fe(III) oleate, mandelate, or glucuronate in high- boiling solvents at temperature >285 řC. Size of the particles was controlled in the range of 8- 27 nm by changing reaction parameters, i.e., temperature, type of iron precursor, and concentration of stabilizer (oleic acid and/or oleylamine), while preserving uniformity of the nanoparticles. Because particles contained hydrophobic stabilizer on the surface, they were dispersible only in organic solvents. To ensure water dispersibility, oleic acid on the particle surface was replaced by hydrophilic and biocompatible methoxy-poly(ethylene glycol) (PEG) and poly(3-O-methacryloyl-α-D-glucopyranose) by ligand exchange. Polymers were previously terminated with anchoring-end groups (hydroxamic or phosphonic) to provide firm bonding to iron atoms on the particle surface. Fe3O4 nanoparticles were also hydrophilized by encapsulation into a silica shell by reverse microemulsion method. Tetramethyl orthosilicate was used to prepare Fe3O4@SiO2 nanoparticles, which were... Cílem této práce bylo navrhnout a připravit polymerem pokryté monodisperzní Fe3O4 nanočástice jako bezpečné a netoxické kontrastní činidlo pro magnetické rezonanční zobrazení a mediátor pro hypertermii. Uniformní superparamagnetické Fe3O4 nanočástice byly syntetizovány teplotním rozkladem oleátu, mandelátu a glukuronátu železitého ve vysokovroucích rozpouštědlech při teplotách >285 řC. Velikost částic byla regulována v rozmezí 8-27 nm změnou reakčních parametrů, např. teplotou, typem organického prekurzoru a koncentrací stabilizátoru (olejové kyseliny a/nebo oleylaminu) tak, aby byla zachována uniformita nanočástic. Částice připravené teplotním rozkladem obsahovaly hydrofobní stabilizátor a byly proto dispergovatelné pouze v organických rozpouštědlech. Aby byly dispergovatelné ve vodě, byla olejová kyselina na poverchu částic nahrazena hydrofilním a biokompatibilním methoxy-poly(ethylenglykolem) (PEG) and poly(3-O- methakryloyl-α-D-glukopyranosou) pomocí metody výměny ligandů. Navázání obou polymerů k atomům železa na povrchu nanočástic bylo dosaženo díky vhodným koncovým skupinám (hydroxamovým nebo fosfonovým). Fe3O4 nanočástice byly také hydrofilizovány enkapsulací do siliky, hydrolýzou tetramethyl ortoxysilikátu, tzv. reverzní mikroemulzní metodou. Takto připravené Fe3O4@SiO2 nanočástice byly... Keywords: polymer; superparamagnetický; monodisperzní; nanočástice; oxid železa; toxicita; polymer; superparamagnetic; monodisperse; nanoparticle; iron oxide; toxicity Available in a digital repository NRGL
Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace

Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for ...

Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Návrh a charakterizace pokročilých světlo-konvertujících nanočástic povlečených polymerem
Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
2018 - English
Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection without autofluorescence from biological samples that is crucial for bioimaging and diagnostics. Moreover, NIR irradiation allows to deliver light deep into the tissue, which can be used for drug or gene delivery and NIR-induced photodynamic therapy (PDT) of tumors. Despite huge effort during the last 10 years devoted to the upconversion nanoparticle synthesis and their surface engineering, preparation of the particles suitable for biomedical applications still remains a big challenge. The current work is focused on synthesis of the upconversion nanoparticles with controllable morphology, size, distribution, crystallinity, and high upconversion efficiency, as well as on desirable surface modification by biocompatible inorganic or organic polymers. Neat and functionalized homogeneous silica shell was introduced on the NaYF4:Yb3+ /Er3+ and NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanoparticles to enhance their biocompatibility and colloidal stability in water. To render the nanoparticles with targeting moieties, their surface was decorated with cell-adhesive RGD or cell-penetrating TAT peptides. The RGD- and TAT- conjugated... Světlo-konvertující nanočástice na bázi lanthanidů jsou schopné absorbovat nízko- energetické infračervené (NIR) fotony a emitovat viditelné či ultrafialové světlo. Tato unikátní optická vlastnost umožňuje luminiscenční detekci biologických vzorků bez autofluorescence, což je zásadní pro zobrazovací a diagnostické techniky v biologii a lékařství. Kromě toho NIR ozáření umožňuje průnik světla hluboko do tkáně, což lze využít pro dopravu léčiv či genů a fototerapii (PDT) tumorů. Přes velkou snahu v průběhu posledních 10 let věnovanou syntéze světlo-konvertujících lanthanidových nanočástic a inženýrství jejich povrchů, příprava částic vhodných pro biomedicinální aplikace stále zůstává velkou výzvou. Tato dizertační práce se věnuje syntéze světlo-konvertujících nanočástic s regulovanou morfologií, velikostí, distribucí velikosti, krystalinitou a vysokou světlo-konvertující účinností, stejně tak jako požadované povrchové modifikaci biokompatibilními anorganickými nebo organickými polymery. Např. vrstva siliky na povrchu NaYF4:Yb3+ /Er3+ a NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanočástic zlepšila jejich biokompatibilitu a koloidní stabilitu ve vodě. Dále byly na povrch nanočástic zavedeny cílující skupiny, konkrétně RGD nebo TAT peptid. Pohlcování RGD- a TAT-konjugovaných nanočástic buňkami bylo monitorováno konfokální... Keywords: upconversion; nanoparticle; polymer; peptide; phtalocyanine; radiolabeling; konverze světla; nanočástice; polymer; peptid; ftalocyanin; radioznačení Available in a digital repository NRGL
Návrh a charakterizace pokročilých světlo-konvertujících nanočástic povlečených polymerem

Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection ...

Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Ekologie vybraných druhů poloparazitických rostlin z čeledi Orobanchaceae
BLAŽEK, Petr
2018 - English
The thesis is focused on the ecology of grassland hemiparasitic Orobanchaceae species, with the focus on Rhinanthus spp., which are vulnerable to modern landscape changes. Various aspects of their population ecology were explored to provide comprehensive information about their ecological requirements. In addition, the parasitic effect of Rh. major on Calamagrostis epigejos was explored. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ekologie vybraných druhů poloparazitických rostlin z čeledi Orobanchaceae

The thesis is focused on the ecology of grassland hemiparasitic Orobanchaceae species, with the focus on Rhinanthus spp., which are vulnerable to modern landscape changes. Various aspects of their ...

BLAŽEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání
Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
2018 - English
DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this research was on the study of di- and triblock poly(2-oxazoline) copolymers with fluorinated blocks. The synthesis and solution properties of novel copolymers combining hydrophilic, hydrophobic (lipophilic) and fluorophilic moieties into one segmented molecule were reported. The simple synthetic approach which provides an easy way to attach a CnF2n+1 terminal chain to a poly(2-methyl-2-oxazoline)-block-poly(2-n-octyl-2-oxazoline) copolymer was described. Small-angle neutron and x-ray scattering experiments unambiguously proved the existence of polymersomes, worm-like micelles and their aggregates in aqueous solution. It was shown that increasing content of fluorine in the poly(2-oxazoline) copolymers results in a morphological transition from bilayered or multi-layered vesicles to worm-like micelles. The synthesis of poly(2-perfluoroalkyl-2-oxazoline)s is complicated by their extremely low activity in cationic ring-opening polymerization reaction (CROP), both in the initiation and in the propagation due to strong electron-withdrawing effect of perfluoroalkyl substituent. A detailed systematic study on synthetic... DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání Mgr. Leonid Kaberov Cílem tohoto výzkumu je studium kopolymerů dvou- a trojblokových poly(2-oxazolinů) s fluorovanými bloky. Byly popsány syntetické a roztokové vlastnosti nových kopolymerů kombinujících hydrofilní, hydrofobní (lipofilní) a fluorofilní části do jedné segmentované molekuly. Byl popsán jednoduchý syntetický přístup, který poskytuje snadný způsob připojení koncového řetězce CnF2n+1 ke kopolymeru poly(2-methyl-2-oxazolinu)-blok-poly(2-n-oktyl-2- oxazolinu). Experimenty s maloúhlovým rozptylem neutronů a rentgenovskeho záření jednoznačně prokázaly existenci vesiklů, červovitých micel a jejich agregátů ve vodném roztoku. Bylo prokázáno, že zvyšení obsahu fluoru v poly(2-oxazolinových) kopolymerech vede k morfologickému přechodu od dvouvrstvých nebo vícevrstvých vesiklů až do červovitých micel. Syntéza poly(2-perfluoralkyl-2-oxazolinu) je komplikována jejich extrémně nízkou aktivitou v kationtové polymerizační reakci s otevřením cyklu (cationic ring-opening polymerization, CROP), a to jak při iniciaci, tak při propagaci kvůli silnému elektronovému odebíracímu efektu perfluoralkylového substituentu. Byla prezentována podrobná... Keywords: kopolymery; fluorofilní; rozptyl světla; samouspořádání; copolymers; fluorophilic; light scattering; self-assembly Available in a digital repository NRGL
Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání

DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this ...

Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
Univerzita Karlova, 2018

Funkcionalizované hybridní polymerní struktury pro biomedicínské aplikace
Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
2018 - English
This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two main groups: natural-based materials and synthetic amphiphilic block copolymers. Both groups were studied as perspective theranostic agents for medical applications. In the first group, natural polysaccharides glycogen and mannan were selected as starting materials for preparation of novel nanoconjugates that possess ability for multimodal detection in vivo. Because grafting of natural macromolecules with synthetic polymers generally slows down the biodegradation rate, both polysaccharides were modified in two different ways to form nanoprobes with or without poly(2-methyl-2-oxazoline)s chains. The prepared nanoconjugates were functionalized with N-hydroxysuccinimide-activated fluorescence and magnetic resonance imaging labels. The resulting materials were tested both in vitro and in vivo and were shown to be completely biocompatible, biodegradable and exhibit some extra benefits in terms of their practical usage in biomedicine. Glycogen was functionalized with allyl and propargyl groups with following freeze-drying from aqueous solutions to form nano- and microfibrous materials. The presence of both... Tato dizertační práce se věnuje syntéze a charakterizaci nových hybridních struktur využitelných v biomedicíně. Tyto systémy jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin: modifikované přírodní polymery a syntetické amfifilní blokové kopolymery, přičemž obě tyto skupiny byly studovány jako potenciální theranostická činidla pro medicinální aplikace. Co se týče první skupiny, přírodní polysacharidy glykogen a manan byly vybrány jako výchozí materiály pro přípravu nových nanokonjugátů, určených pro multimodální detekci in vivo. Protože roubování polysacharidů pomocí syntetických polymerů obecně zpomaluje biodegradační procesy, oba polysacharidy byly modifikovány dvěma různými způsoby tak, aby vytvořily konečné "nanosondy", přičemž jeden způsob využíval roubování pomocí poly(2-methyl-2-oxazolinu). Připravené nanokonjugáty byly funkcionalizovány pomocí N- hydroxysukcimidového esteru, díky čemuž výsledné materiály nesly fluorescenční značku a značku pro magnetickou rezonanci. Finální materiály byly testovány in vitro a in vivo, přičemž bylo zjištěno, že jsou plně biokompatibilní a biodegradovatelné a zároveň vykazují užitečné vlastnosti pro praktické využití v biomedicíně. Glykogen byl modifikován tak, aby nesl allylové a propargylové skupiny, a poté byl lyofilizován z vodného roztoku, aby mohl vytvořit... Keywords: nanomedicína; polysacharidy; glycogen; manan; řízená radikálová polymerizace; amfifilní blokové kopolymery; samouspořádání; nanomedicine; polysaccharides; glycogen; mannan; nitroxide-mediated radical polymerization; amphiphilic block copolymers; self-assembling Available in a digital repository NRGL
Funkcionalizované hybridní polymerní struktury pro biomedicínské aplikace

This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two ...

Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii
RŮŽIČKOVÁ, Jana; VESELÝ, Milan
2018 - English
I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště využívána. To platí zejména pro druhy, které nejsou vázány jenom na jeden typ prostředí, ale během svého životního cyklu využívají vícero stanovišť s různými podmínkami. Takovým druhem je i relativně velký střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii), který se vyskytuje jak v lesích, tak na otevřených stanovištích jako jsou louky a pole. V této práci jsem se zaměřila na to, jak střevlík Ulrichův využívá konkrétní typy stanovišť podle tvaru trajektorie jeho pohybu, pohlaví a průměrné rychlosti. Pro sledování pohybové aktivity brouků byla využita radiotelemetrie, moderní metoda umožňující v současnosti i sledovaní větších druhů hmyzu. Z výsledků vyplývá, že pohybová aktivita studovaného druhu byla ovlivněna teplotou a denní dobou, avšak je možné, že odpověď druhu se může lišit v závislosti na lokalitě a stanovišti. Zatímco brouci pohybující se v lese byli spíše soumrační až noční, jedinci z otevřených ploch byli aktivní jak v noci, tak ve dne. Pohyb střevlíků se dělí na dvě složky: první, tzv. random walk, se vyznačuje krátkými uraženými vzdálenostmi s častým střídáním směru, zatímco pro druhý, tzv. directed movement, jsou typické dlouhé vzdálenosti ve stejném směru. Na základě porovnání trajektorií sledovaných jedinců na rozhraní louky a lesa, bylo zjištěno, že brouci více preferovali les. Dále, že samci byli stejně rychlí jako samice, ale více se zdržovali na vnitřním okraji lesa, na rozdíl od samic, které vstupovaly hlouběji do lesa či louky. Pravděpodobně lesní okraj slouží jako místo k rozmnožování, kdy se samice pro spáření rozptylují do okolí, zatímco samci zůstávají na okraji a čekají na další samice. Despite the fact that landscape fragmentation significantly affects movement and habitat use of many insect species, it is still relatively unknown how these species utilize particular habitats. This is especially true for species that are not restricted only to single habitat, but use various habitats with different environmental conditions during their life cycles. In this thesis, I therefore focused on such species, Carabus ullrichii, a robust, large ground beetle, occupying various habitats from deciduous forests to meadows and arable fields, with questions of how the species utilizes particular habitats based on its movement patterns, sex, and average speed and also which environmental factors affect its movements. Radio telemetry, an advanced method, was used for tracking movement behavior of beetles. Tracking the movements of C. ullrichii in different habitats revealed that its activity was affected by temperature and time of the day. In addition, the circadian activity of this species likely varies between geographical localities and habitats. Whereas forest beetles might be rather dusk and night-active, meadow and field inhabitants were active not only in the night-time but also in the day-time. Movement of ground beetles is usually composed by two different patterns: random walk with small distances covered in different directions and directed movement which is characterized by long covered distances in the same direction. In the case of C. ullrichii, where individuals moved at the border of two different habitats, forest and meadow, radio-tracked individuals preferred the forest environment based on the increasing tendency to random walk. Males were able to walk as fast as females, but they were more associated with forest edge than females that moved further into forest and meadow interior. Likely, the inner edge of the forest could serve as a mating site where males wait for new females, while fertilized females dispersed into the surroundings. Keywords: denní aktivita; pohyb; radiotelemetrie; střevlíkovití; využívaní habitatu; carabids; circadian activity; habitat preferences; movement patterns; radio telemetry Available in digital repository of UPOL.
Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii

I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště ...

RŮŽIČKOVÁ, Jana; VESELÝ, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Struktura a formování zooplanktonních společenstev v silně ovlivněných vodních ekosystémech - rybnících, ve vztahu k rybářskému hospodaření
BAXA, Marek
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Struktura a formování zooplanktonních společenstev v silně ovlivněných vodních ekosystémech - rybnících, ve vztahu k rybářskému hospodaření

BAXA, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Porovnání různých metod separace drenážního odtoku se změnou teploty drenážní vody
POMIJE, Tomáš
2018 - Czech
Tato disertační práce se zabývá možností použití teploty vody jako přirozeného stopovače pro dvousložkovou metodu separace drenážního odtoku, navržením rovnice teplotní metody a stanovením účinnosti vzhledem k dalším běžně používaným metodám. Možnost použití teploty pro separaci vyplývá ze zjištěného poznatku, že náhlá změna objemu drenážního odtoku je doprovázena i změnou jeho teploty. K řešení všech částí této práce byl používán výběrový soubor dat o srážkoodtokových událostech v povodí Kopaninského potoka a Dehtáře, respektive z jejich subpovodí P6, KL a KP. Ta se dají zařadit mezi malá povodí v oblasti krystalinika s rozlohou do 1 km2, jejichž vodní režim půd je ovlivněn plošným systematickým odvodněním. Cíle práce byly dosaženo pomocí porovnávání jednotlivých výsledků separací vybraných metod. K tomuto účelu byly požité klasické statistické metody a srovnávací koeficienty. Jedním z prvotních výsledků práce je zjištění potřeby blíže specifikovat původ nové složky odtoku ve sledovaných subpovodích, který ovlivňuje charakteristiky použitých stopovačů. S tímto souvisí důkladné poznání všech vstupů vod do odtoku. Na tomto základě byly upřesněny základní rovnice separace dle izotopů a separace dle teploty. Tato úprava je určující pro přesnost výsledných hodnot separací. Následující kroky porovnání výsledků separací potvrzovaly vysokou úspěšnost shody separací mezi izotopickou a teplotní metodou. Výsledky zbývajících metod byly horší,ze statistického hlediska až odlišné. Opakovaně se tímto způsobem potvrdilo, že teplotu lze velmi úspěšně použít jako přirozený stopovač pro separaci odtoku, a to i přes popsané omezující podmínky použití. Pro samostatné použití vhodné rovnice teplotní metody byl také určen vhodný parametr srážkoodtokových událostí, u kterého je očekávána schopnost stanovení původu nové vody. Došlose také ke zjištění, že současné použití teplotní a izotopické separace může recipročně eliminovat omezující podmínky obou metod a pomoci ke zpřesnění obou metod a stanovení původu nové složky odtoku. This dissertation deals with the possibility of using water temperature as a natural tracer for a two-component drainage separation method, proposing the equation of the temperature method and determining the efficiency due to other commonly used methods. The possibility of using the separation temperature results from the knowledge that a sudden change in drainage volume is accompanied by a change in temperature. To solve all parts of this work, a collection of data on rainfall events was used in the basin areas of Kopaninský stream and Dehtaře, respectively from their sub-basins P6, KL and KP. These can be classified as small basins with an area of up to 1 km2 located in the crystalline region. The aim of the thesis was achieved by comparing individual results by separating selected methods. For this purpose, the classical statistical methods and comparative coefficients were used. One of the primary results of this work is to find out the need to specify the origin of the new outflow component in the monitored subsystems, which affects the characteristics of the used trackers. This involves a thorough knowledge of all water inlets into the runoff. On this basis the basic equations of separation according to isotopes and separation according to temperature were specified. This adjustment determines the accuracy of the resulting separation values. The following steps to compare the separation results confirmed the high success rate of separation between isotope and temperature methods. The results of the remaining methods were worse, statistically different. Itwas repeatedly confirmed that the temperature can be very successfully used as a natural tracer for drain separation, despite the restrictive conditions of use described above. For a separate use of the appropriate temperature method equation, was also determines the appropriate parameter of rainfall events, whereis expected the ability to determine the origin of new water. It was also concluded that the simultaneous use of temperature and isotopic separation can reciprocally eliminate the constraints of both methods and help to refine both methods and determine the origin of the new water.? Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porovnání různých metod separace drenážního odtoku se změnou teploty drenážní vody

Tato disertační práce se zabývá možností použití teploty vody jako přirozeného stopovače pro dvousložkovou metodu separace drenážního odtoku, navržením rovnice teplotní metody a stanovením účinnosti ...

POMIJE, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hodnocení sekvestračního potenciálu vegetace/porostů rekultivovaných výsypek metodami DPZ
PIKL, Miroslav
2018 - Czech
Práce si klade za cíl zhodnocení a mapování množství uhlíku alokovaného v nadzemní biomase dřevin a organominerálním půdním horizontu na plochách, které vznikly jako úložiště hlušiny po povrchové těžbě hnědého uhlí v oblasti Sokolovské uhelné pánve. Pro dosažení tohoto cíle jsou kombinována data získaná z pozemních měření, laboratorních analýz odebraných vzorků a data leteckého dálkového průzkumu, jmenovitě hyperspektrální data pro oblast viditelného a blízkého infračerveného záření a data leteckého laserového skenování. Vyhodnocení dat je založeno na digitální analýze obrazu, GIS modelování a multivariačních statistických metodách. Výsledky ukazují, že v rámci celého zájmového území (209 ha) je v nadzemní biomase porostů vzniklých cílenou rekultivací a spontánní sukcesí vázáno 7,6 tis. tun uhlíku a v půdním A horizontu pod porosty, v závislosti na metodě výpočtu, 8,1 až 12,2 tis. tun uhlíku. V rámci testovaných hypotéz byl prokázán 1/ statisticky významný negativní vztah (p < 0,01) mezi svažitostí terénu a množstvím půdního uhlíku, přičemž vyšší vliv se projevil pro skupinu listnatých porostů; 2/ statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v množství v půdě vázaného uhlíku pod skupinami listnatých a jehličnatých druhů i pod třídami druhů, nejvyšší pro olše (Alnus sp.) a borovice (Pinus sp.); 3/ statisticky významný vztah (p < 0,05) mezi množstvím uhlíku vázaného v půdě a v nadzemní biomase pro skupinu jehličnatých dřevin a třídu spontánní sukcese. The study aims at estimation and mapping the amount of carbon allocated in above ground biomass of wood and in organo-mineral soil horizon at sites where reclamation and spontaneous succession took place on spoil heaps after coal mining. Several categories of data have been used to meet the objectives, namely ground field measurements, laboratory analyses of soil samples, airborne hyperspectral data from VNIR region, and airborne LiDAR scanning data. The digital imagery analysis, GIS modeling and multivariation statistical methods were applied in data assessment. The results show that there is a 7 600 tons of carbon allocated in above ground wood biomass in the area of 209 ha, and 8 100?12 200 tons in the soil A horizon in the region of the same size. The results proofed: 1/ statistically significant negative relationships (p < 0,01) between slope and amount of soil carbon, where higher negative correlation was for broad leaved species; 2/ statistically significant difference (p < 0,05) between amount of soil carbon under broad leaved and needle classes and under different species, the highest between soils under Alnus sp. and Pinus sp.; 3/ statistically significant relationships (p < 0,05) between the amount of carbon allocated in the aboveground wood biomass and that in the soil A horizon under the needle leaved class and under the spontaneous wood vegetation. Keywords: půdní uhlík; nadzemní biomasa; dálkový průzkum Země; rekultivace výsypek; soil organic carbon; above ground biomass; remote sensing; reclamation of spoil heaps Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení sekvestračního potenciálu vegetace/porostů rekultivovaných výsypek metodami DPZ

Práce si klade za cíl zhodnocení a mapování množství uhlíku alokovaného v nadzemní biomase dřevin a organominerálním půdním horizontu na plochách, které vznikly jako úložiště hlušiny po povrchové ...

PIKL, Miroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases