Number of found documents: 19176
Published from to

Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie)
Vodičková, Tereza; Macková, Alena; Smolík, Petr; Winterová, Alena
2018 - Czech
The role of different subjects in reorganisation of the debtor's enterprise (comparative study) Abstract This thesis is an analyse of the role of different subjekts involved in reorganization. This thesis is composed of four chapters each of them dealing with one of the key subjects. Different legal systems were compared for this purpose. On one hand reorganisationis a sort of civil procedure, on theother hand it is a sort of contract. This thesis tries to describe this ambiguity in emphasising its contractual basis and judicial framework. Chapter One analyses how the insolvency modifies the position of the management, management is no more completely autonome in its action. In some cases there placement of the management is necessary, especially when the wrongful trading is proven. In most of cases the debt or files for insolvency, prepares a plan of reorganization and becomes a "Debtor in possetion". Different stades of reorganisation in respect with the position of the debtor are examined which shows that the reorganization is a way for thea management how to regain the right to act on behalf of the company. The role of shareholders symbolises the changes inside of the insolvent company- onone hand they represent as a shareholders'meeting an organ of the company and the other hand they are also... Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie) Abstrakt Tato práce analyzuje roli jednotlivých subjektů zúčastněných na reorganizaci. Ve čtyřech kapitolách se věnuje postavení klíčových subjektů - dlužníka, insolvenčního správce, soudu a věřitelů. Práce porovnává postavení těchto subjektů v jednotlivých právních systémech a všímá si základních rozdílů, které mezi těmito různými úpravami existují. Reorganizace je na jednu stranu jedním z druhů procesu, kterým je řešen úpadek, na druhou stranu se jedná o smlouvu sui generis. Tato práce se snaží poukázat na tento dvojí aspekt reorganizace s přihlédnutím k jejímu smluvnímu základu na straně jedné a na druhé straně procesnímu rámci, kde důležitou roli hraje soud. V první kapitole je rozebráno, jak insolvenční řízení modifikuje postavení statutárního orgánu, který již nejedná zcela na základě principu smluvní volnosti a autonomie vůle. V některých případech, které budou teoreticky analyzovány je nutné statutární orgán nahradit správcem. Ve většině případů je to právě dlužník, kdo podává návrh na povolení reorganizace a připravuje reorganizační plán, stává se slovy insolvenčního práva osobou s dispozičním oprávněním. V práci budou rozebrána jednotlivá stadia insolvenčního řízení směřující k reorganizaci, která znamená pro... Keywords: reorganizace- dlužník- věřitel- správce-soud; reorganisation; insolvency-debtor-creditor-administrator-court Available in a digital repository NRGL
Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie)

The role of different subjects in reorganisation of the debtor's enterprise (comparative study) Abstract This thesis is an analyse of the role of different subjekts involved in reorganization. This ...

Vodičková, Tereza; Macková, Alena; Smolík, Petr; Winterová, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury
Rybář Holubová, Eliška; Kühn, Zdeněk; Wintr, Jan; Polčák, Radim
2018 - Czech
Freedom of Speech and its Postmodern Challenges in Perspectives of European and American Theory and Case Law Abstract This dissertation entitled Free Speech and its Postmodern Challenges in Perspectives of European and American Theory and Case Law joins a vibrant conversation about the changing nature of free speech in the digital era. The internet, both as a communication technology and a multimedia platform, has fundamentally transformed the world around us: political, legal, media, economic and other important dimensions of our postmodern society. As internet expanded and became almost omnipresent, it also emerged as an essential domain for freedom of speech, becoming a new public square, newspapers, radio and TV. This new and inter- connected digital cosmopolis introduced brand-new legal challenges, reflecting the inherent tension between the global virtual community and local legal rules and systems. The purpose of this disseration is to modestly contribute to the current discourse and to introduce some complexities of this brave new world of digital free speech. The internet, particularly Internet 2.0 in the era of social networks, redefined the rules of the game, transformed the field as well as the players. The new pluralist model of digital free speech can be portrayed as a structure with complex... Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury Abstrakt Klíčovou otázkou této disertační práce s názvem Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury je svoboda projevu v době digitálního obratu. Internet, jako multimediální platforma i komunikační technologie, proměnil svět kolem nás, a to zejména politické, právní, mediální, ekonomické dimenze života postmoderní společnosti. S rozšířením a všudypřítomností internetu se svoboda projevu stále více odehrává v online prostoru, který se stal novým náměstím, novinami, rádiem i televizí. Toto propojené společenství, digitální kosmopolis, s sebou přineslo řadu nových právních výzev, reflektujících napětí mezi globálním virtuálním společenstvím a lokálními právními pravidly. Smyslem této práce je skromně přispět k současné diskusi a v návaznosti na euroamerickou judikaturu a teorii zkoumat tuto novou krajinu svobody projevu. Internet, zejména po nástupu sociálních sítí, redefinoval pravidla hry, ale také proměnil hráče a hřiště. V tomto novém pluralitním modelu existují velmi komplexní vazby mezi uživateli, národními státy, nadnárodními entitami jako Evropská unie, globálními internetovými společnostmi a dalšími aktéry jako nevládní organizace nebo média. Právě tato... Keywords: svoboda projevu; internet; soukromí; free speech; internet; privacy Available in a digital repository NRGL
Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury

Freedom of Speech and its Postmodern Challenges in Perspectives of European and American Theory and Case Law Abstract This dissertation entitled Free Speech and its Postmodern Challenges in ...

Rybář Holubová, Eliška; Kühn, Zdeněk; Wintr, Jan; Polčák, Radim
Univerzita Karlova, 2018

Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech
Radecki, Marek; Hanyková, Lenka; Matějka, Libor; Kronek, Juraj
2018 - English
Title: Spectroscopic Study of the Dynamical Behavior and Interactions in Supramolecular and Macromolecular Systems Author: Marek Radecki Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Department of Macromolecular Physics Abstract: In this thesis, the temperature-induced phase transition in liner polymer solutins and hydrogels of semi-interpenetrating (SIPNs) and interpenetrating (IPNs) polymer networks was studied with respect to various composition, network architecture and procedure. Thermoresponsive linear polymers based on poly(vinyl methyl ether) (PVME) in water and with terc-buthyl based additives, IPNs of polyacrylamide (PAAm), poly(N -isopropylacrylamide) (PNIPAm), poly(N - vinylcaprolactam) (PVCL) and IPNs and SIPNs of poly(N,N -diethylacrylamide) (PDEAAm) were investigated by the methods of nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), differential scanning calorimetry (DSC), optical microscopy (OM) and swelling experiments. The effect of polymer concentration and presence of additives on the dynamics during the phase separation as well as interactions between the water and the polymer in aqueous solutions of PVME and PVME/additives were established. The increasing content of hydrophilic PAAm component in SIPNs and IPNs shifts the transition toward... Název práce: Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech Autor: Marek Radecki Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí dizertační práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: V této práci byl studován teplotní fázový přechod v roztocích lineárního polymeru a v hydrogelech interpenetrujících (IPN) a semi-interpenetrujících sítí (SIPN) v závislosti na měnící se koncentraci, na složení polymerní sítě a na způsobu přípravy. Teplotně citlivý lineární polymer poly(vinyl methyl ether) (PVME) ve vodě spolu s příměsemi na bázi terc-buthylu a dále IPN sítě polyakrylamidu (PAAm), poly(N -isopropylakrylamidu) (PNIPAm), poly(N -vinylkaprolaktamu) (PVCL) a IPN spolu s SIPN sítěmi poly(N,N -diethylakrylamidu) (PDEAAm) byly studovány metodami nukleární magnetické rezonance (NMR), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), optické mikroskopie (OM) a botnacími experimenty. Ve vodných roztocích PVME a jeho roztocích s příměsemi byl zjištěn vliv polymerní koncentrace a přítomností aditiv na dynamiku systému během fázové separace a na interakce mezi molekulami vody a polymeru. Zvyšující se podíl hydrofilní složky PAAm v IPN i SIPN sitích posouvá oblast přechodu k vyšším hodnotám kritické teploty a spolu s tím se značně... Keywords: polymerní hydrogel; interpenetrující sítě; polymerní roztok; fázový přechod; NMR; polymer hydrogel; interpenetrating networks; polymer solution; phase transition; NMR Available in a digital repository NRGL
Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech

Title: Spectroscopic Study of the Dynamical Behavior and Interactions in Supramolecular and Macromolecular Systems Author: Marek Radecki Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: ...

Radecki, Marek; Hanyková, Lenka; Matějka, Libor; Kronek, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

Právní ochrana počítačových programů
Šurina, Štefan; Kříž, Jan; Frinta, Ondřej; Pítra, Vladimír
2018 - Czech
1 Abstract (English) Legal protection of computer program The subject of the thesis is the legal protection of computer programs. The thesis provides for various perspectives of legal protection analysis, namely static protection, dynamic changes and perspectives for enforcement. The aim is to summarize the complex view on forms of protection and disposals of computer programs, especially taking into consideration extremely fast technological advances in the latest decades. This view on legal protection is further extended by a short analysis of development of protection and enforcement of rights related to computer programs within the digital environment. It is essential to view the protection of computer programs as a very specific subject of legal relations. Computer programs have emerged just recently and the opinions on their protection still vary. The primary form of protection is the copyright protection. However, computer programs are defined typically by their functional character which is not reflected by standard copyright protection. Legal protection is therefore amended to reflect these aspects via implementation of specific rights based on directives on protection of computer programs. The thesis reflects also judicial advances, especially taking into consideration the shifts in the... (česky) Právní ochrana počítačových programů Předložená práce se zabývá právní ochranou počítačových programů. Práce poskytuje statickou, dynamickou a realizační perspektivu právní ochrany. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na formy ochrany a dispozice s počítačovým programem, a to zejména s přihlédnutím na extrémně rychlý technologický rozvoj v posledních desetiletích. Tento pohled na ochranu a dispozice je navíc rozšířen o diskuzi nad vývojem k ochraně a vynucování práv k počítačovým programům v digitalizovaném prostředí. Na ochranu počítačových programů je potřeba nahlížet jako na velmi specifický předmět právních vztahů. Počítačové programy vznikly relativně nedávno a názory na jejich ochranu se různí. Primární formou ochrany je autorskoprávní ochrana. Počítačové programy jsou definovány hlavně svým funkčním charakterem, který původní autorskoprávní ochrana nezohledňuje. Právní ochrana je dotvořena o specifická práva implementovaná na základě směrnice o ochraně počítačových programů. Práce se v tomto ohledu zabývá i judikaturním vývojem, zejména kam ji tato rozhodnutí Soudního dvora EU v posledním desetiletí posouvají. Zároveň je analyzován posun počítačových programů do cloudových uložišť a efekt na modely ochrany a nakládání. Sekundární formou je ochrana prostřednictvím patentů, která... Keywords: počítačový program; autorské právo; patent; computer program; copyright; patent Available in a digital repository NRGL
Právní ochrana počítačových programů

1 Abstract (English) Legal protection of computer program The subject of the thesis is the legal protection of computer programs. The thesis provides for various perspectives of legal protection ...

Šurina, Štefan; Kříž, Jan; Frinta, Ondřej; Pítra, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice
Vaňková, Eva; Elischer, David; Hendrychová, Michaela; Spoustová, Ivana
2018 - Czech
Perspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republic Abstract The dissertation thesis focuses on the latest instruments of out-of-court dispute resolution in the Czech Republic. I explain the concept of ADR, which traditionally involves reconciliation, mediation, and arbitration, and I outline other possible methods emerging from innovative approaches to working with families. The dissertation thesis focuses on the right of collaboration (CL/CP method) and complementary and integrative practice in the sphere of private law. I analyze the approaches of the German "Cochem model" promoted by the Office for International Legal Protection of Children, and I present an example of good practice at the District Court in Nový Jičín. I analyze these methods of out-of-court dispute resolution from the point of view of current legislation in the Czech Republic, and I note the influence of international documents on their existence and application in practice. I consider the role of law and lawyers in solving family disputes and, above all, the importance of new legislation of private law in out-of-court dispute resolution. I address the issue of the need for public power to intervene into family life in cases of children at risk due to parental conflict as well as the role of bodies... Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice Abstrakt Disertační práci zaměřuji na nejnovější nástroje mimosoudního řešení sporů v České republice. Vysvětluji pojem ADR zahrnující tradičně smír, mediaci a rozhodčí řízení a nastiňuji další možné způsoby vyplývající z inovativních přístupů při práci s rodinami. Disertační práci zaměřuji na právo spolupráce (metoda CL/CP) a komplementární a integrativní praxi ve sféře soukromého práva. Rozebírám přístupy německého tvz. Cochemského modelu propagovaného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a uvádím příklad dobré praxe u Okresního soudu v Novém Jičíně. Analyzuji tyto metody mimosoudního řešení sporů z pohledu aktuální právní úpravy v České republice a všímám si vlivu mezinárodních dokumentů na jejich existenci a uplatňování v praxi. Zamýšlím se nad rolí práva a právníků při řešení rodinných sporů a zejména nad významem nové právní úpravy soukromého práva při mimosoudním řešení sporů. Nastoluji otázku nezbytnosti zásahů veřejné moci do rodinného života v případech dětí ohrožených konfliktem rodičů a úlohy orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zastupování jejich zájmů v opatrovnických řízeních. Zdůrazňuji roli vzdělaného soudce jako osoby, která může využít všech právních nástrojů včetně své mocenské autority k tomu, aby... Keywords: mediace; právo spolupráce; komplementární praxe; mediation; collaborative law; complementary practice Available in a digital repository NRGL
Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice

Perspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republic Abstract The dissertation thesis focuses on the latest instruments of out-of-court dispute resolution in the ...

Vaňková, Eva; Elischer, David; Hendrychová, Michaela; Spoustová, Ivana
Univerzita Karlova, 2018

Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter; Kříž, Jan; Srstka, Jiří; Hendrychová, Michaela
2018 - Czech
Copyright law is a special category of civil law which, with the upswing of the Internet, has become important for different types of stakeholders in the global information society. The 'participative web' operates with content generated by users. This user-generated content has often disputable origins in terms of copyright clearance. The Internet has opened the possibility for developing new forms of communication between anonymous or individual users who are not easily identifiable. Especially peer-to-peer file sharing and recently the information services offered and operated by the so-called 'cyberlockers' are the reason of questioning the role of copyright protection online which needs a beneficial solution. Copyright infringement in the era of information society is a complex phenomenon with a multiplicity of contributing factors like the importance of information data with big business potential, personal attitudes shown by internet users towards the value and scarcity of intellectual property, or legal responsibility of internet service providers (ISP) who paradoxically act from the safety of the so-called safe harbours as intermediaries of information exchange, representing a new element in the communication chain between rights holders and users. Commercial and business models operating... Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní... Keywords: Autorské právo; internet; společnost sítí; informační společnost; poskytovatelé služeb informační společnosti; Creative Commons; bezpečný přístav; deliktní odpovědnost zprostředkovatelů informačních služeb; hypertextový odkaz; digitální správa práv; vnitřní trh EU; hospodářská soutěž; nekalá soutěž; reforma autorského práva; kolektivní správa; monopol kolektivní správy; Copyright; Internet; Network Society; Information Society; Internet Service Providers; ISP; Intermediaries; Cyberlockers; Creative Commons; Safe Harbour; Tort Liability; Hyperlink; Digital Rights Management; Mere Conduit; Caching; Hosting; EU Internal Market; Competition Law; Unfair Competition; Copyright Reform; Collective Management; Monopoly and Dominant Position Available in a digital repository NRGL
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie

Copyright law is a special category of civil law which, with the upswing of the Internet, has become important for different types of stakeholders in the global information society. The 'participative ...

Mikita, Peter; Kříž, Jan; Srstka, Jiří; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich; Kříž, Jan; Frinta, Ondřej; Pítra, Vladimír
2018 - Czech
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services Thesis Abstract 1) Dissertation thesis titled Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services deals with the main legal approaches and their selected alternatives to the legal protection of computer programs, information systems and related software services. 2) The goal of the thesis is to analyse and provide the reader with consistent up-to-date information in particular on the two main forms of legal protection - copyright protection and industrial property protection of computer programs, to concisely describe their development, current status and key legal norms (international, EU and national) and that establish them. 3) The dissertation consists of an introduction, nine chapters and a conclusion. The thesis is divided into four units - introductory explanation, part of copyright law, part of industrial property (IP) law and final comparative part. 4) In the Introduction, the reader will get acquainted with the key concepts and issues elaborated in the thesis, as well as with the basic theoretical... Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,... Keywords: software; počítačový program; autorské právo; patent; ochrana; software; computer program; copyright; patent; protection Available in a digital repository NRGL
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví

Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Intellectual property rights protection of ...

Kalíšek, Jindřich; Kříž, Jan; Frinta, Ondřej; Pítra, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Empirie deflace a hospodářského růstu
Ryska, Pavel; Šíma, Josef; Salerno, Joseph; Hülsmann, Jörg Guido; White, William
2018 - English
Author: Pavel Ryska Doctoral thesis: The Empirics of Deflation and Economic Growth Abstract This doctoral thesis deals with the relationship between deflation and economic growth. Existing empirical research has focused on the simple link between price growth and GDP growth or introduced narrower price measures as control variables. The goal of the present work is to account for shifts in both demand and supply, so that the effect of price inflation on growth as such could be separated from effects of changes in certain elements of nominal demand and supply. The work takes two general approaches. First, I use a large macroeconomic panel data set of 20 countries over approximately 140 years to explore long-run and short-run effects of inflation on output growth, after controlling for money supply growth as a demand shifter and oil price growth as a proxy for shifts in supply. In doing so, I use a range of methods such as the vector error-correction model, autoregressive distributed lag model and the fixed effects panel model. Second, I propose a new approach that uses disaggregated sector data from national accounts on output, prices and other variables to explore the link between quantity produced and sector inflation rates. The advantage of the data set is that it is rich in modern-day observations of... Autor: Pavel Ryska Disertační práce: Empirie deflace a hospodářského růstu Abstrakt Tato disertační práce se zabývá vztahem mezi deflací a hospodářským růstem. Současný empirický výzkum se zaměřoval na jednoduchý vztah mezi růstem cen a růstem HDP, nebo přidával užší měřítka cen jako kontrolní proměnné. Cílem této práce je vzít v potaz pohyby jak v poptávce, tak v nabídce, aby mohl být vztah cenové inflace a růstu jako takový oddělen od změn v některých součástech nominální poptávky a nabídky. Práce zaujímá dva přístupy. Nejprve používám rozsáhlý panel makroekonomických dat z 20 zemí a více než 140 let, abych prozkoumal dlouhodobé a krátkodobé dopady inflace na růst výstupu poté, co je zahrnut růst měnové zásoby coby faktor poptávky a růst cen ropy jako proxy proměnná pro posuny v nabídce. Přitom používám několik metod jako model VECM, ARDL či fixní efekty pro panelová data. Za druhé navrhuji nový přístup, který používá desagregovaná sektorová data z národních účtů o výstupu, cenách a dalších proměnných, aby bylo možné zkoumat vztah mezi vyrobenými objemy a sektorovou inflací. Výhodou těchto dat je skutečnost, že jsou bohatá na pozorování sektorové deflace i v moderní době, což agregátní data nenabízejí. Přirozenou nevýhodou sektorového přístupu je fakt, že má implikace spíše pro ekonomickou teorii než... Keywords: Deflace; cenová hladina; výroba; ekonomický růst; panelová data; časové řady; ekonomická historie; Deflation; price level; production; economic growth; panel data; time series; economic history Available in a digital repository NRGL
Empirie deflace a hospodářského růstu

Author: Pavel Ryska Doctoral thesis: The Empirics of Deflation and Economic Growth Abstract This doctoral thesis deals with the relationship between deflation and economic growth. Existing empirical ...

Ryska, Pavel; Šíma, Josef; Salerno, Joseph; Hülsmann, Jörg Guido; White, William
Univerzita Karlova, 2018

Myth as Propaganda: The Ideological Uses of Mythology in Scottish Socialist Novels
HORÁČEK, Jan; PEPRNÍK, Michal; JELÍNKOVÁ, Ema
2018 - English
Tato studie zkoumá téma politické propagandy ve skotském socialistickém románu. Jejím účelem je objasnit jednu z účinných strategií, jež literatura využívá pro zprostředkování politických ideologií. Hlavní teze této práce poukazuje na to, že tento literární žánr je ideálním příkladem toho, jak propaganda adaptuje mýtus jako prostředek ideologické propagace. Důvodem tohoto tvrzení je především snaha dokázat, že struktura skotských socialistických románů v sobě skrývá potenciálně nový způsob nahlížení na fenomén politické propagandy. Konkrétně zkoumá epistemologický vztah mezi mýtem a ideologií v dílech James C. Welshe The Underworld (1920) a The Morlocks (1924), Grey Granite (1934) od Lewis Grassic Gibbona, a nakonec v románech Jamese Barkea Major Operation (1936) a The Land of the Leal (1939). Metodologicky se tato práce opírá především o strukturální teorii mýtu a tradiční školu mýtické kritiky. Přínosem tohoto neortodoxního přístupu k dané tématice je nejen hermeneutického předefinování zkoumaného žánru, ale hlavně objasnění důležitých procesů, které do značné míry podtrhují kulturní rozměr politické propagandy. Místo estetického kritéria, jenž neposkytuje přímé pochopení politické propagandy jako sociálního fenoménu, klade tato práce důraz na pochopení obecných dusledků skotských socialistických románů pro moderní politiku, obzvláště roli ritualizace při šíření politických ideologí. This study explores political propaganda in Scottish socialist novels to demonstrate how literature can convey a political ideology. It argues that they show how propaganda recycles myth as a vehicle for ideological persuasion. The reason behind doing so is to suggest that the narrative structure of Scottish socialist novels reveals a previously undetected pattern that underlies the strategies employed by political propaganda. In particular, it examines the epistemological link between myth and ideology in James C. Welsh's The Underworld (1920) and The Morlocks (1924), Lewis Grassic Gibbon's Grey Granite (1934), James Barke's Major Operation (1936) and The Land of the Leal (1939), respectively. The theoretical method is informed by applied structuralism and traditional myth criticism. This approach allows for a hermeneutic redefinition of the genre on the one hand, but more importantly it is instrumental in identifying significant processes inherently involved in the cultural dimension of socialist propaganda. As a result, this dissertation disregards questions of aesthetic quality because it contends that such concerns offer only a limited insight into the social phenomenon of political propaganda. Instead, it considers some universal implications of Scottish socialist novels for modern politics, especially the role of ritualization in communicating political ideologies Keywords: ideologie; mýtus; politická propaganda; román; Skotsko; socialismus; ideology; myth; political propaganda; novel; Scotland; socialism Available in digital repository of UPOL.
Myth as Propaganda: The Ideological Uses of Mythology in Scottish Socialist Novels

Tato studie zkoumá téma politické propagandy ve skotském socialistickém románu. Jejím účelem je objasnit jednu z účinných strategií, jež literatura využívá pro zprostředkování politických ideologií. ...

HORÁČEK, Jan; PEPRNÍK, Michal; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv rychlosti pohybu a sklonu podložky na biomechanické a fyziologické parametry chůze a severské chůze
PŠURNÝ, Martin; JANURA, Miroslav
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv rychlosti pohybu a sklonu podložky na biomechanické a fyziologické parametry chůze a severské chůze

PŠURNÝ, Martin; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases