Number of found documents: 20563
Published from to

Atmosferický aerosol: fyzikálně-chemická analýza a odhad zdrojů
Leoni, Cecilia; Hovorka, Jan; Ždímal, Vladimír; Lammel, Gerhard
2018 - English
Atmospheric aerosol is a ubiquitous component of the Earth atmosphere. By mass, aerosol natural sources override anthropogenic ones, the latter constituting less than 5% to the total aerosol loading (Jaenicke, 2008). Nevertheless, in urban environment the contribution can increase to 80-90%. Since anthropogenic sources are mostly associated with high temperature processes, urban aerosol number size distribution is usually dominated by ultrafine particles - UFPs (d<100 nm). The UFPs have the highest surface/mass ratios among aerosol particles and bond the highest pollutant loading as per particle mass. Additionally, the UFPs exhibit the highest deposition efficiency in deep region of the human respiratory tract. Therefore, this study focuses to urban aerosol particle spatial-temporal, physical and chemical characterization and source apportionment with special emphasis to the UFPs. The first study in residential district of Ostrava-Radvanice and Bartovice, an air pollution hot spot in Europe, identified industry being dominant sources of UFPs. High particle number concentrations (NC) were measured at the hot spot, with peaks up to 1.4x105 particles cm-3 during plume events, i.e. downwind an industrial facility. The plume-originating UFPs were mostly composed of 19−44 nm nanoparticles heavily... Atmosférický aerosol je všudypřítomnou součástí zemské atmosféry. Vztaženo na hmotu, přírodní zdroje aerosolů předčí antropogenní zdroje, které tvoří pouze 5 % celkového zatížení aerosoly (Jaenicke, 2008). Nicméně v průmyslových oblastech může tento podíl narůst až na 80-90%. Antropogenní zdroje jsou většinou spojeny s vysokoteplotními procesy, a proto v městském prostředí co do velikostního rozdělení aerosolů převažují tzv. ultrajemné částice - UFP (d<100 nm). UFP mají nejvyšší poměr povrchu ku hmotnosti mezi ostatními aerosoly, a tudíž, vztaženo k hmotě částic, na sebe váží nejvíce znečišťujících látek. V neposlední řadě mají UFP vysokou účinnost depozice v dolních cestách dýchacích lidského organismu. Z výše uvedených důvodů byla tato práce zacílena na studium městského aerosolu s přihlédnutím k jeho časové a prostorové distribuci, dále k fyzikálním a chemickým vlastnostem a rovněž k identifikaci zdrojů, vše se zvláštním zaměřením na UFP. V prvním článku předkládané disertační práce, který se zabývá znečištěním ovzduší v residenční části Ostrava-Radvanice a Bartovice, jež je v tomto směru evropským hot spotem, byl jako dominantní zdroj UFP identifikován průmysl. Vysoké početní koncentrace částic (NC) byly naměřeny v kouřové vlečce blízkého průmyslového závodu (1.4 x 105 částic cm-3). UFP... Keywords: nanoaerosol; chemické složení; velikostní distribuce; městské prostředí; nanoaerosol; chemical composition; size distribution; urban atmosphere Available in a digital repository NRGL
Atmosferický aerosol: fyzikálně-chemická analýza a odhad zdrojů

Atmospheric aerosol is a ubiquitous component of the Earth atmosphere. By mass, aerosol natural sources override anthropogenic ones, the latter constituting less than 5% to the total aerosol loading ...

Leoni, Cecilia; Hovorka, Jan; Ždímal, Vladimír; Lammel, Gerhard
Univerzita Karlova, 2018

Elektronová struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silně korelovanými elektrony
Kozub, Agnieszka Lidia; Shick, Alexander; Legut, Dominik; Minár, Ján
2018 - English
In this thesis, we summarize the material-specific theories of strongly correlated systems and apply them to selected materials. We describe and apply the corre- lated band theory methods: the local density approximation plus Coulomb U, and the density functional theory plus exact diagonalization of single impurity An- derson model. First, we investigate the systems containing impurity atoms: cobalt impurity located in the bulk copper and samarium, and neodymium adatoms on the surface of graphene. We present the spectral densities and study the magnetism of those compounds. Afterwards, we analyze three Np-based compounds: NpPt2In7, Np2Ni17 and NpBC. For all three compounds we analyze the spin, orbital and to- tal magnetic moments and the total density of states, as well as its projections for selected orbitals and spins. Moreover, for NpPt2In7 and NpBC we perform the to- tal energy analysis between different magnetic moment arrangements on the Np atoms. V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují výpočty vycháze- jící z teorie funkcionálu hustoty s explicitně mnohočásticovými přístupy. V kon- krétních variantách této kombinace je přiblížení lokální hustoty doplněno o zesíle- nou elektrostatickou repulzi započtenou Hartreeho-Fockovou metodou, případně je tato repulze zahrnuta přesněji pomocí úplné diagonalizace Andersonova přímě- sového modelu. Jednou z aplikací je studium magnetických příměsí: atomu kobaltu substitučně umístěného v mědi a dále atomů samaria a neodymu adsorbovaných na grafénu. Pro tyto příměsi jsou vypočteny spektrální funkce a poté je analyzováno jejich magnetické chování. Další aplikací je rozbor vlastností tří sloučenin nep- tunia: NpPt2In7, Np2Ni17 a NpBC. Zde jsou vypočteny spinové a orbitální mag- netické momenty a hustoty stavů. V případě NpPt2In7 a NpBC je navíc určeno stabilní magnetické uspořádání. Keywords: elektronová struktura; magnetismus; silné korelace; magnetické příměsi; sloučeniny neptunia; electronic structure; magnetism; strong correlations; impurities; Np-based materials Available in a digital repository NRGL
Elektronová struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silně korelovanými elektrony

In this thesis, we summarize the material-specific theories of strongly correlated systems and apply them to selected materials. We describe and apply the corre- lated band theory methods: the local ...

Kozub, Agnieszka Lidia; Shick, Alexander; Legut, Dominik; Minár, Ján
Univerzita Karlova, 2018

Mikroevoluční procesy v cytotypově smíšených populacích rostlin
Čertner, Martin; Kolář, Filip; Ramsey, Justin; Duchoslav, Martin
2018 - English
Polyploidization (whole-genome duplication) is widely considered one of the most important evolutionary forces driving the diversification of flowering plants. Polyploids tend to originate recurrently and many plant species retain individuals of two or more different ploidy levels in certain parts of their distributional range of even within their populations. The main aim of this thesis was to address the understudied aspects of polyploid speciation by employing new, convenient methods and/or studying plant model systems with unique features. Difference in monoploid genome size of Tripleurospermum inodorum (Asteraceae) cytotypes provided a unique opportunity for addressing the rate of spontaneous polyploidization in natural populations by enabling the easy distinction of neopolyploid mutants from long-established polyploids in routine flow-cytometric analyses. Repeated ploidy screening in mixed-ploidy populations of annual T. inodorum have been, to our knowledge, the very first attempt to document temporal changes in cytotype composition in situ. In spite of considerable between- year oscillations in cytotype frequencies, both diploids and tetraploids usually persisted locally for several consecutive years. The common incidence of such ploidy mixtures along with a partial fertility of triploid... Polyploidizace (duplikace genomu) je obecně přijímána jako jeden z nejvýznamnějších procesů zodpovědných za evoluční diverzifikaci krytosemenných rostlin. Ke vzniku polyploidů dochází opakovaně a řada rostlinných druhů si udržuje dva či více různých cytotypů v určitých částech svého areálu nebo dokonce ve svých populacích. Cílem této práce bylo využít příhodné metodické postupy a modelové rostliny s unikátními vlastnostmi k cílenému studiu doposud neobjasněných aspektů polyploidní speciace. Rozdíly v monoploidní velikosti genomu mezi cytotypy Tripleurospermum inodorum (Asteraceae) byly unikátní příležitostí ke studiu frekvence vzniku nových polyploidů v přirozených populacích, neboť umožňují snadné odlišení polyploidních mutantů od již etablovaných polyploidů v rutinních cytometrických analýzách. Cytotypový průzkum opakovaný ve smíšených populacích jednoletého druhu T. inodorum byl patrně úplně prvním pokusem zdokumentovat časový vývoj cytotypového složení v přírodních populacích. Navzdory značným meziročním fluktuacím ve frekvenci cytotypů, jak diploidi tak tetraploidi byli schopni v populacích vytrvat po několik následných let. Častý výskyt takových smíšených populací pak, spolu s částečnou fertilitou triploidních hybridů, přispívají ke genovému toku mezi koexistujícími di- a tetraploidy.... Keywords: koexistence cytotypů; rozrůznění ekologických nik; duplikace genomu; nevýhoda malých čísel; uchycování neopolyploidů; polyploidní speciace; cytotype coexistence; ecological niche differentiation; genome doubling; minority cytotype exclusion; neopolyploid establishment; polyploid speciation Available in a digital repository NRGL
Mikroevoluční procesy v cytotypově smíšených populacích rostlin

Polyploidization (whole-genome duplication) is widely considered one of the most important evolutionary forces driving the diversification of flowering plants. Polyploids tend to originate recurrently ...

Čertner, Martin; Kolář, Filip; Ramsey, Justin; Duchoslav, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Dynamika paramagnetických komplexů a její studium pomocí jaderné magnetické rezonance
Blahut, Jan; Hermann, Petr; Botta, Mauro; Dračínský, Martin
2018 - English
In this Thesis, structure and dynamics of paramagnetic complexes for medical application are studied by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It focuses mainly on development of contrast agents (CA) for Magnetic Resonance Imaging (MRI) which is one of the most effective radiodiagnostic method nowadays. Most of the MRI CAs contains paramagnetic complexes of d- and f-metal ions. The presence of unpaired electron in proximity of NMR active nuclei has two main effects: paramagnetically induced shift and paramagnetically induced relaxa- tion. Both processes can dramatically change the NMR spectrum and often make it unobservable at all. Nevertheless, in many cases, acquisition of such spectra is possible and sometimes even less time-consuming than observation of diamag- netic molecules. Enhanced T1 relaxation allows faster pulse sequence repetition and increased chemical shift dispersion may lead to resolution of originally over- lapped signals. Moreover, the analysis of paramagnetic effects can provide useful information about the structure and dynamics of the studied system. Theoretical background of these effects is described in the Introduction of the Thesis. In the first part of Discussion in the Thesis, a new class of contrast agents for 19F-MRI based on nickel(II) and cobalt(II/III) ions is introduced... Předložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných kovů. Studi- um struktury a dynamiky těchto komplexů pomocí jaderné magnetické resonance (NMR) je tedy hlavním spojujícím prvkem celé této práce. Přítomnost nepárových elektronů paramagnetického iontu kovu v blízkosti sle- dovaného jádra má zásadní vliv na jeho vlastnosti z pohledu NMR. Hlavními efekty jsou výrazné rozšíření škály chemických posunů a zrychlení relaxačních procesů. Tyto efekty znesnadňují měření často až to té míry, že není možné detekovat žádné spektrum NMR. Na druhou stranu mohou tyto paramagneti- cké efekty měření urychlit díky rychlému ustavování rovnováhy zrychlenou po- délnou relaxací. Případně může přítomnost paramagnetika přinést nové informa- ce o studované látce, mimo jiné díky odstranění náhodných překryvů signálů ve spektru. Teoretické aspekty studia paramagnetických molekul pomocí NMR jsou diskutovány v úvodu práce. První část diskuze této práce je zaměřena přímo na vývoj nových kontrastních látek pro MRI... Keywords: komplexy; makrocykly; molekulární zobrazování; NMR; dynamicka; relaxace; paramagnetické kovy; complexes; macrocycles; molecular imaging; NMR; dynamics; relaxations; paramagnetic metals Available in a digital repository NRGL
Dynamika paramagnetických komplexů a její studium pomocí jaderné magnetické rezonance

In this Thesis, structure and dynamics of paramagnetic complexes for medical application are studied by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It focuses mainly on development of contrast agents (CA) for ...

Blahut, Jan; Hermann, Petr; Botta, Mauro; Dračínský, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Design a syntéza povrchových architektur na fluorescenčních nanodiamantech
Havlík, Jan; Kotek, Jan; Lang, Kamil; Štěpánek, František
2018 - English
anks to their unique properties and high biocompatibilities, fluorescent nanodiamonds are promising representatives of modern carbon nanomaterials with a broad range of applications. Nevertheless, their wider use is limited because of weak fluorescence intensity and low colloidal stability in the biological environment. e optimization of treatment procedures and development of new suitable surface designs is therefore critically needed. In this study, several key steps for fluorescent nanodiamond treatment have been optimized, leading to both a substantial increase in fluorescence intensity and to significantly lower surface damage caused by graphitization. Further, a new high-throughput irradiation technique was developed. e influence of surface chemistry on the fluorescence parameters was studied using partial fluorination of the functional groups on the nanodiamond surface. A novel method which significantly affects the interaction of nanodiamonds with biological systems by increasing of the homogeneity and circularity was developed. e potential of nanodiamonds for future medical and biological research was demonstrated on particles with complex surface architectures that enabled targeting and therapy of tumor cells. Moreover, a strong and highly selective affinity of fibroblast growth factors to diamond... Díky svým unikátním vlastnostem a vysoké biokompatibilitě patří fluorescenční nanodiamanty mezi slibné zástupce uhlíkatých nanomateriálů s potenciálně širokým spektrem uplatnění v mnoha odvětvích. Jejich nízká intenzita fluorescence a koloidní nestálost v biologickém prostředí však doposud brání jejich širšímu využití. Optimalizace jejich přípravy spolu s vývojem nových vhodných povrchových architektur tak představuje významnou výzkumnou výzvu. V rámci této práce byly navrženy a optimalizovány jednotlivé kroky přípravy fluorescenčních nanodiamantů, díky čemuž bylo dosaženo řádového zvýšení intenzity jejich fluorescence spolu s omezením poškození jejich povrchu grafitizací. Dále byla vyvinuta metoda ozařování nanodiamantů umožňující dramatické navýšení jejich produkce. S využitím částečné fluorace funkčních skupin na povrchu nanodiamantů byla demonstrována možnost ovlivnění parametrů jejich fluorescence. Byla také vyvinuta metoda zvyšující homogenitu a cirkularitu nanodiamantů, což významně ovlivnilo jejich interakci s biologickými strukturami. Možná uplatnění tohoto materiálu v medicíně a biologickém výzkumu byla demonstrována na přípravě částic s komplexní povrchovou architekturou umožňujících cílení a terapii nádorových buněk. Bylo také objevena a na in vitro a ex vivo modelech demonstrována vysoká a... Keywords: nanodiamanty; diamant; fluorescence; nanočástice; NV centrum; ozařování; modifikace povrchu; fluorace; nanosondy; nanosenzory; nanodiamonds; diamond; fluorescence; nanoparticles; NV center; irradiation; surface modification; fluorination; nanoprobes; nanosensors Available in a digital repository NRGL
Design a syntéza povrchových architektur na fluorescenčních nanodiamantech

anks to their unique properties and high biocompatibilities, fluorescent nanodiamonds are promising representatives of modern carbon nanomaterials with a broad range of applications. Nevertheless, ...

Havlík, Jan; Kotek, Jan; Lang, Kamil; Štěpánek, František
Univerzita Karlova, 2018

Vrstevnaté hydroxidy přechodných kovů, jejich delaminace a vlastnosti
Hyklová, Barbora; Lang, Kamil; Zima, Vítězslav; Bujdák, Juraj
2018 - English
Charles University Faculty of Science Study programme: Inorganic Chemistry Mgr. Barbora Hyklová Layered Transition Metal Hydroxides: Delamination and Properties Extended abstract Supervisor: Ing. Kamil Lang CSc., DSc. Supervisor-Consultant: RNDr. Jan Demel PhD. Prague, 2017 Layered transition-metal hydroxides have attracted increasing attention as promising active electrode materials for electrochemical energy storage and conversion device due to facile preparation and modification, good tunability, high capacitance capability, fast reversible redox reactions, and cost effectiveness. Many reported hierarchical architectures based on nickel and cobalt hydroxides are composed of bulky nanoplatelet-like aggregates; however, the nanomorphology and behavior of the separated hydroxide nanosheets is much less known. Figure 1. Scheme of layered nickel or cobalt hydroxide delamination and subsequent restacking on conductive HOPG support. In this respect, the dissertation thesis reports characterization and electrochemical performance of nickel, nickel-cobalt, and cobalt hydroxide nanosheets, synthesized by an economical and environmentally friendly method based on delamination of corresponding layered hydroxides in water (Figure 1). For this purpose, lactate and nitrate layered hydroxides were prepared by two... Karlova Univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Anorganická chemie Mgr. Barbora Hyklová Vrstevnaté hydroxidy přechodných kovů, jejich delaminace a vlastnosti Rozšířený abstrakt Školitel: Ing. Kamil Lang CSc., DSc. Školitel-Konzultant: RNDr. Jan Demel PhD. Praha, 2017 Vrstevnaté hydroxidy přechodných kovů jsou známé jako elektrodové materiály použitelné pro konstrukci baterií a superkapacitorů. Mezi jejich hlavní přednosti patří snadná příprava a následné modifikace, vysoká elektrická kapacita, rychlé elektrochemické děje a nízká cena. Většina publikovaných elektrochemických studií o vrstevnatých hydroxidech přechodných kovů se zabývá pouze objemovými materiály, naopak elektrochemické vlastnosti příslušných nanomateriálů jsou mnohem méně prozkoumané. Obrázek 1. Schéma delaminace a následného nanesení nanodestiček na vodivý povrch. Tato dizertační práce se zabývá charakterizací a elektrochemickými vlastnostmi nanodestiček vrstevnatých hydroxidů niklu a kobaltu připravených levnou a k životnímu prostředí šetrnou metodou založenou na delaminaci vrstevnatých hydroxidů ve vodě (Obrázek 1). Tyto vrstevnaté hydroxidy, interkalované laktátovými a dusičnanovými anionty, byly připraveny dvěma odlišnými metodami, a to přímým srážením (Rovnice 1) a iontovou výměnou z dodecylsulfátem interkalovaného... Keywords: Vrstevnaté hydroxidy; Hybridní materiál; Delaminace; Nanodestička; Interkalace; Layered Hydroxide; Hybrid material; Delamination; Nanosheet; Intercalation Available in a digital repository NRGL
Vrstevnaté hydroxidy přechodných kovů, jejich delaminace a vlastnosti

Charles University Faculty of Science Study programme: Inorganic Chemistry Mgr. Barbora Hyklová Layered Transition Metal Hydroxides: Delamination and Properties Extended abstract Supervisor: Ing. ...

Hyklová, Barbora; Lang, Kamil; Zima, Vítězslav; Bujdák, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

Interakční síly mezi různými kovy s oxidem grafenu v různých oxidačních stavech
FRONING, Jens Peter
2018 - English
Available in digital repository of UPOL.
Interakční síly mezi různými kovy s oxidem grafenu v různých oxidačních stavech

FRONING, Jens Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis
Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
2018 - English
Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. Today, mitochondria show a huge variety across eukaryotic species - from aerobic mitochondria with cristae and complex protein apparatus for maintaining its own genome to hydrogen-producing hydrogenosomes and tiny anaerobic mitosomes without their own genome and with only a single metabolic pathway. Comparing the existing spectra of mitochondria is beneficial for studying their evolution. The only ubiquitous and unifying features are double membrane, ISC pathway for iron-sulfur cluster synthesis and the core of protein import pathway. Therefore, these features could be considered as truly ancestral and essential to mitochondria. Mitosomes of various parasitic protists have evolved independently from complex mitochondria, since they are present in completely unrelated species and yet their evolution led in a surprisingly similar composition of protein import pathway. These retained components are thus believed to be functionally essential and for some reason hard to be replaced by alternate proteins. Mitosomal import pathways were considered very minimalistic for a long time. Nevertheless, the latest... Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. Dnes můžeme u eukaryot najít obrovskou variabilitu mitochondriálních forem - od klasických mitochondrií s kristy a složitým proteinovým systémem pro údržbu vlastního genomu přes hydrogenosomy se schopností produkovat molekulární vodík a konečně mitosomy, které zcela ztratily jak genom, tak většinu původních mitochondriálních funkcí a proteinů. Srovnávání různých podob dnešních mitochondrií můžeme použít pro studium jejich evoluce. Jejich jedinými společnými znaky jsou dvojitá membrána, syntéza železo-sirných center pomocí ISC dráhy a centrální komponenty dráhy pro import proteinů. Proto předpokládáme, že právě tyto znaky představují původní a nezbytné vlastnosti mitochondrií. Mitosomy parasitických protist byly objeveny u zcela nepříbuzných druhů, vznikly tedy nezávisle a přesto byly u všech zachovány podobné proteiny mitochondriálního importu. Tyto komponenty jsou proto považovány za esenciální a nenahraditelné. Import proteinů do mitosomů byl dlouhou dobu považován za zcela minimalistický. Nicméně nejnovější studie ukazují, že mitosomální proteomy obsahují druhově-specifické... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis

Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. ...

Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
Univerzita Karlova, 2018

Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)
Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
2018 - Polish
The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the smallest. However, it was here that efforts to preserve the Karaim language and identity were most intense. The writer and editor A. Mardkowicz and the poet S. Rudkowski strove to preserve the Karaim language and strengthen ethnic self-identity. In this thesis the author endeavored to explain the background to this cultural eudaimonia in Lutsk: the demographic and legal status of the community, its spiritual and cultural life, relations with the non-Karaite environment, and its assets. Keywords: Karaites, Polish-Lithuanian Karaites, Karaites in Volhynia, Karaites in Luck Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských společenství, která se po první světové válce ocitla v hranicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala významným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spisovatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demografickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo konečně i materiální zázemí obce. Klíčová slova: Karaimové, polsko-litevští Karaimové, Karaimové na Volyni, Karaimové v Lucku Keywords: Karaimové; polsko-litevští Karaimové; Karaimové na Volyni; Karaimové v Lucku; Karaites; Polish-Lithuanian Karaites; Karaites in Volhynia; Karaites in Luck Available in a digital repository NRGL
Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)

The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the ...

Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
Univerzita Karlova, 2018

d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů
Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
2018 - English
Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. By doing so they discovered that the duality of bitopological spaces and their algebraic counterparts, called d-frames, covers several of the known dualities. In this thesis we aim to take Jung's and Moshier's work as a starting point and fill in some of the missing aspects of the theory. In particular, we investigate basic categorical properties of d-frames, we give a Vietoris construction for d-frames which generalises the corresponding known Vietoris constructions for other categories, and we investigate the connection between bispaces and a paraconsistent logic and then develop a suitable (geometric) logic for d-frames. Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také objevili že tato dualita mezi bitopologickými prostory a jejich algebraickými protějšky, zvanými d-framy, zahrnuje i další známé duality. Cílem této práce je vzít práci Junga a Moshiera a doplnit některé z chybějících aspektů je- jich teorie. Konkrétně, prozkoumáme základní kategorické vlastnosti d-framů, vyvineme takovou Vietorisovu konstrukci pro d-framy, že zobecníme příslušné Vietorisovy konstrukce v dalších kat- egoriích, a prozkoumáme spojitosti mezi bitopologickými prostory a parakonzistentní logikou a poté vyvineme vhodnou (geometrickou) logiku pro d-framy. Keywords: d-framy; bitopologické prostory; volné konstrukce; Stoneova dualita; Vietorisova konstrukce; d-frames; bitopological spaces; free constructions; Stone duality; Vietoris construction Available in a digital repository NRGL
d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů

Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. ...

Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases