Number of found documents: 27019
Published from to

Využití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce obrazem řízené radioterapie karcinomu prostaty - porovnání zaměření na kosti vs. zaměření na implantované markery
Paluska, Petr; Hanuš, Josef; Doležel, Martin; Podzimek, František
2017 - Czech
The purpose of my doctoral thesis was to compare two different styles of prostate image- guided radiotherapy: bony landmark (BL) setup vs. fiducial markers (FM) setup. Twenty-nine prostate patients were treated with daily BL setup and 30 patients with daily FM setup. Delivered dose distribution was reconstructed on cone-beam CT (CBCT) acquired once a week immediately after the alignment. Target dose coverage was evaluated by the proportion of the CTV encompassed by the 95% isodose. Original plans employed 1 cm safety margin. Alternative plans assuming smaller 7 mm margin between CTV and PTV were evaluated in the same way. Rectal and bladder volumes were compared with initial ones. While the margin reduction in case of BL setup makes the prostate coverage significantly worse (p = 0.0003, McNemar's test), in case of FM setup with the reduced 7 mm margin, the prostate coverage is even better compared to BL setup with 10 mm margin (p = 0.049, Fisher's exact test). Moreover, partial volumes of organs at risk irradiated with a specific dose can be significantly lowered (p < 0.0001, unpaired t-test). Reducing of safety margin is not acceptable in case of BL setup, while the margin can be lowered from 10 mm to 7 mm in case of FM setup. Cílem mé dizertační práce bylo porovnat dvě techniky obrazem řízené radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty: zacílení na kostní struktury (BL) vs. zacílení na implantované kontrastní markery (FM). Dvacet devět pacientů bylo nastavováno na kostěné struktury a třicet pacientů bylo nastavováno na implantované kontrastní markery. Za účelem rekonstrukce dodané dávkové distribuce bylo pacientům jednou týdně, ihned po jejich nastavení, provedeno zobrazení cone beam CT (CBCT). Pokrytí cílových objemů předepsanou dávkou bylo hodnoceno prostřednictvím podílu CTV pokrytého 95% izodózou. Původní ozařovací plány byly vytvořeny s bezpečnostním lemem o velikosti 1 cm. Stejným způsobem byly hodnoceny alternativní ozařovací plány, předpokládající menší 7mm bezpečnostní lem mezi CTV a PTV. Objemy rekta a močového měchýře byly porovnány s původními objemy na plánovacím CT. Zatímco zmenšení bezpečnostního lemu by v případě nastavení na kostní struktury významně zhoršilo pokrytí prostaty (p = 0.0003, McNemar's test), v případě nastavení na implantované kontrastní markery s bezpečnostním lemem sníženým na 7 mm by pokrytí prostaty bylo dokonce ještě lepší než v případě nastavení na kostní struktury s původním 10mm lemem (p = 0.049, Fisher's exact test). Navíc snížením bezpečnostního lemu můžeme významně snížit... Available in a digital repository NRGL
Využití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce obrazem řízené radioterapie karcinomu prostaty - porovnání zaměření na kosti vs. zaměření na implantované markery

The purpose of my doctoral thesis was to compare two different styles of prostate image- guided radiotherapy: bony landmark (BL) setup vs. fiducial markers (FM) setup. Twenty-nine prostate patients ...

Paluska, Petr; Hanuš, Josef; Doležel, Martin; Podzimek, František
Univerzita Karlova, 2017

Studium endogenních retrovirů: Vhled do evoluce retrovirů a jejich interakcí s hostitelem
Hron, Tomáš; Elleder, Daniel; Kejnovský, Eduard; Hirsch, Ivan
2017 - English
In my doctoral project, I studied the evolution of retroviruses and long-term interactions with their hosts. Retroviruses infect a broad range of species including possibly all vertebrates. They are unique in their ability to efficiently create endogenous retroviruses (ERVs) - viral copies integrated into the host genomes and consequently inherited by successive generations as usual genomic locus. ERVs represent a significant portion of vertebrate genomes and play an important role in a variety of cellular processes and pathologies; however, their sequences are still largely unexplored. The results of my work contributed to the uncovering of ancient evolutionary history of retroviruses. In this regard, I employed the ERV sequences, as they represent "genetic fossils" of viral infections that occurred throughout entire retroviral evolution. By discovery and analysis of ancient ERV lineages, I shed light on the deep history of retroviruses and revealed how the past infections shaped the evolution of vertebrate antiviral defense. In addition to the investigation of retroviral evolution, I also studied process of ongoing endogenization and fixation of newly emerged ERVs in a mammalian host population. In this part of my work, I focused on a unique model of ERV that have been recently invading mule deer genome. V rámci mé doktorské práce jsem se věnoval evoluci retrovirů a jejich vztahů s hostitelem. Retroviry jsou skupinou RNA virů schopných infikovat širokou škálu druhů včetně pravděpodobně všech obratlovců. Jejich jedinečnost tkví mimo jiné ve schopnosti účinně tvořit endogenní retroviry (ERVs) - virové kopie, které jsou po integraci do genomu hostitele děděny dalšími generacemi jako součást jejich genofondu. ERVs zastupují velkou část genomu obratlovců a hrají důležitou úlohu v mnoha buněčných procesech a patologiích. Velké množství těchto sekvencí zůstává nicméně stále neprozkoumáno. Výsledky mého hlavního projektu disertační práce odkrývají dávnou evoluční historii retrovirů. K tomu mi dopomohla analýza sekvencí ERVs, které představují jakési "genetické fosílie" virových infekcí, jež probíhaly po celou dobu retrovirové evoluce. Odhalení a následná analýza dávných linií ERVs mi pomohla nahlédnout do hluboké historie retrovirů a prozkoumat, jak virové infekce v minulosti pomáhaly utvářet antivirovou obranu jejich hostitelů. Mimo studium dávné evoluce retrovirů se má práce soustředila také na samotný proces vzniku nových kopií ERVs a jejich fixace v hostitelské populaci. K tomu jsem využil jedinečný model endogenního retroviru, k jehož endogenizaci v současné době dochází u jelence. Keywords: endogenní retrovirus; ERV; koevoluce viru a hostitele; restrikční faktory; positivní selekce; endogenous retrovirus; ERV; virus-host coevolution; restrition factors; positive selection Available in a digital repository NRGL
Studium endogenních retrovirů: Vhled do evoluce retrovirů a jejich interakcí s hostitelem

In my doctoral project, I studied the evolution of retroviruses and long-term interactions with their hosts. Retroviruses infect a broad range of species including possibly all vertebrates. They are ...

Hron, Tomáš; Elleder, Daniel; Kejnovský, Eduard; Hirsch, Ivan
Univerzita Karlova, 2017

Koncept duality v kultuře a mýtech Lakotů
Perlíková, Klára; Šavelková, Lívia; Heřmanský, Martin; Kýrová, Lucie
2017 - English
The Concept of Duality in Culture and Myths of Lakota Indians The purpose of the dissertation is to explore and research the broad topic of culture of Lakota Indians from the perspective of secondary abstraction inspired by the structuralist approach to anthropology. The concept of duality is perceived here as a general concept which is - as it is our belief - present across various categories and areas of Lakota culture, both in the past and in the present. The dissertation is conceived as a set of chapters each of which deals with a different area of Lakota culture from the perspective of this secondary abstraction. First, we specify and define our understanding of duality and show how the original approach of structural anthropology has been modified in the course of time by postmodernists' critique. The theoretical introduction is followed by studies of four areas of Lakota culture in which the concept of duality is shown. The first two topics - Lakota myths and traditional visual art of the Lakota - are based primarily on ethnographical data collected by other researchers of the area. On the other hand, the other two areas - Lakota identity and the phenomenon of contemporary summer powwows in Lakota reservations - are based largely on the author's research in this area in summer 2014 and 2015.... Koncept duality v kultuře a mýtech Lakotů Tato práce se zabývá širokým tématem kultury indiánů kmene Lakotů z perspektivy, která je inspirována abstrahujícím přístupem, jaký v antropologii představili strukturalisté. Koncept duality je chápán jako obecný koncept, který je možné chápat - jak jsme přesvědčeni - jako kategorii přítomnou napříč oblastmi lakotské kultury, ať už té, kterou označujeme jako tradiční, nebo kulturou v její současné podobě. Tato disertační práce se v jednotlivých kapitolách postupně zabývá různými tématy lakotské kultury právě z hlediska této sekundární abstrakce. Jako první je upřesněno a definováno naše chápání pojmu duality a zabýváme se též vývojem, jakým prošel původně strukturalistický přístup k tomuto tématu díky kritice pozdějších postmodernistů. Po tomto teoretickém úvodu následují kapitoly věnující se čtyřem tématům lakotské kultury. V těchto kapitolách ukazujeme, jak se do různých oblastí kultury promítá právě koncept duality. První dvě témata - mýty Lakotů a tradiční lakotské vizuální umění - jsou zpracována na základě dat získaných v etnografických muzeích nebo v literatuře, která se těmito tématy zabývá. Naopak dvě zbývající kapitoly, které se zaměřují na identitu Lakotů a současná powwow, která se konají na území lakotských rezervací, využívají do velké míry... Keywords: dualita; struktura; původní Američané; mýty Lakotů; lakotské umění; identita; powwow; hobbyisté; duality; structure; Native Americans; Lakota myths; Lakota art; Lakota identity; powwows; hobbyism Available in a digital repository NRGL
Koncept duality v kultuře a mýtech Lakotů

The Concept of Duality in Culture and Myths of Lakota Indians The purpose of the dissertation is to explore and research the broad topic of culture of Lakota Indians from the perspective of secondary ...

Perlíková, Klára; Šavelková, Lívia; Heřmanský, Martin; Kýrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na trenažeru Concept 2 D PM3.
Zbořilová, Martina; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
2017 - Czech
Title: Kinesiological analysis of the rowing stroke on a single scull and on a rowing ergometer Concept 2 comparison Purposes: The purpose of the present study was to determine a specific structure in timing of selected muscles during two movement patterns - rowing on a single scull and rowing on an ergometer Concept 2. Methods: By surface electromyography we recorded muscular activity, synergies and involvement throughout mean cycle of the rowing stroke. Results: The mutual correlations of mean EMG curves of all measured muscles showed, that there were not found any differences in inter-locomotive synchronization of selected muscles. Established values of correlation (r) showed higher level of dynamic balance (performance similarity between both measured activities. Determination of the muscular activity timing considering onsets and cessations, was in the percentual results explication of the movement cycle inter-locomotive different. Conclusion: Results showed a great similarity in synergies organizing the muscular coordination in between both measured physical activities. But timing of the movement was different in the moments of muscular activity onsets during rowing and during ergometer rowing. This may be attributed to the specificity of on-water locomotion. Key words: Rowing, Concept 2,... Název: Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na veslařském trenažeru Concept 2 Cíl práce: Cílem této dizertační práce je srovnání vnitrosvalové koordinace a určení podobnosti nebo rozdílnosti aktivace vybraných svalů během záběru při veslování na skifu a při jízdě (napodobivém cvičení) na obecně užívaném veslařském trenažeru Concept 2 v jeho klasické podobě a při jeho umístění na kolejnice. Metoda: Výzkumná studie má charakter intra-individuální a inter-individuální komparativní analýzy s cílem monitorovat časové rozložení vnitrosvalové aktivace. Jedná se o vnitroskupinovou případovou studii s experimentálním způsobem získávání dat. Výsledky: Statistická významnost byla shledána ve všech třech měřených situacích. Tabulkové výsledky ukazují absenci vyšších hodnot korelace mezi dosaženými výsledky. Klíčová slova: Veslování, Concept 2, skif, povrchová elektromyografie, biomechanika Keywords: Veslařský krok; přirozená lidská lokomoce; koordinace; trenažér; elektromyografie; Rowing move; natural human locomotion; coordination; trainer simulator; electromyography Available in a digital repository NRGL
Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na trenažeru Concept 2 D PM3.

Title: Kinesiological analysis of the rowing stroke on a single scull and on a rowing ergometer Concept 2 comparison Purposes: The purpose of the present study was to determine a specific structure in ...

Zbořilová, Martina; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Ekologie kvasinek v lesních půdách
Mašínová, Tereza; Baldrian, Petr; Marečková, Markéta; Kolařík, Miroslav
2017 - English
Microbial communities inhabiting upper soil horizons represent an important component of forest ecosystems. However, despite the evidence that yeasts represent an integral part of topsoil fungal communities, their role in forest ecosystems received so far little attention. The aims of my PhD thesis were to describe yeast communities in soil and litter of a temperate forest using high- throughput sequencing of environmental DNA, identify dominant yeast species and to explore how the composition of yeast communities reflects the biotic and abiotic factors of the environment. I also aimed to isolate yeasts from forest topsoil, describe novel yeast taxa abundant according to the environmental DNA survey and screen representative isolates for the traits relevant to their involvement in organic matter transformation. I have demonstrated that in forest topsoil, yeasts represent a substantial proportion of fungal communities with higher relative abundance in soil than in litter. In litter, yeast communities differ significantly among beech, oak and spruce-dominated stands. Drivers of community assembly are probably more complex in soils and comprise the effects of soil chemistry and vegetation. Even though there are similarities in the response of the communities of yeasts and filamentous fungi to... Společenstva mikroorganismů ve svrchních horizontech půdy představují významnou složku lesních ekosystémů. Navzdory tomu, že kvasinky jsou nedílnou součást společenstev půdních hub, jejich roli v lesních ekosystémech dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Cílem této dizertační práce bylo popsat složení společenstva kvasinek v půdě a opadu temperátního lesa pomocí sekvenace environmentální DNA, identifikovat dominantní druhy kvasinek a popsat, jak složení jejich společenstva obráží biotické a abiotické podmínky prostředí. Dalším cílem bylo izolovat kvasinky z lesní půdy a opadu a popsat nové druhy, které jsou významně zastoupené v environmentální DNA. Reprezentativní izoláty byly charakterizovány z hlediska jejich schopnosti využívat organické látky a podílet se na rozkladu mrtvé organické hmoty. Výsledky této práce ukázaly, že kvasinky představují podstatnou část společenstev hub v půdě a opadu temperátního lesa s vyšším relativním zastoupením v půdě. V opadu se společenstva kvasinek liší mezi porosty buku, dubu a smrku. Faktory, ovlivňující složení společenstva v půdě, jsou pravděpodobně složitější a zahrnují vliv abiotických podmínek a vegetace. Přestože faktory prostředí ovlivňují společenstva kvasinek a vláknitých hub podobně, existuje mezi nimi rovněž mnoho rozdílů. Navzdory taxonomické... Keywords: ekologie; mikrobiologie; houby; lesní ekosystémy; biogeografie; molekulární biologie; půda; ecology; microbiology; fungi; forest ecosystems; biogeography; molecular biology; soil Available in a digital repository NRGL
Ekologie kvasinek v lesních půdách

Microbial communities inhabiting upper soil horizons represent an important component of forest ecosystems. However, despite the evidence that yeasts represent an integral part of topsoil fungal ...

Mašínová, Tereza; Baldrian, Petr; Marečková, Markéta; Kolařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století
Heller, Jan; Putna, Martin; Havelka, Miloš; Šima, Karel
2017 - Czech
Keywords: cestopis; mýtus; náboženství; národněemancipační hnutí; travelogue; myth; religion; national emancipation movement Available in a digital repository NRGL
Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století

Heller, Jan; Putna, Martin; Havelka, Miloš; Šima, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí
Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
2017 - English
This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or submitted in scientific peer-reviewed journals with impact factor. All included papers are focused on the most abundant and diverse vertebrate fauna from the Barrandian area - the placoderms. Placodermi are early vertebrates characterized by articulated head and trunk shields composed of dermal bony plates. In the Barrandian area, they occur exclusively in the Devonian of the Prague Basin. The main objectives of the thesis are modern taxonomic revisions of the placoderm taxa from the Prague Basin as well as discussions about trends in their abundance, diversity, and distribution in space and time, taphonomy, and the evolutionary and phylogenetic implications of their morphology. Two characteristic placoderm associations were distinguished. In the Lochkovian and Pragian, members of the group Acanthothoraci dominate the placoderm record. Acanthothoracid placoderms are among the most basal jawed vertebrates and thus a detailed study of their morphology has a great potential to illuminate the relationships and evolutionary patterns among the stem jawed vertebrates. They are most abundant in the... Predkladaná dizertácia sa zameriava na fosílne zvyšky raných stavovcov pochádzajúce zo spodnopaleozoických vrstiev barrandienskej oblasti (Český masív). Dizertácia je kompiláciou štyroch vedeckých článkov publikovaných alebo odoslaných k publikácii v recenzovaných časopisoch s impakt faktorom. Všetky publikácie, ktoré tvoria jadro dizertačnej práce, sa zameriavajú na najhojnejšiu a najdiverzifikovanejšiu skupinu stavovcov z barrandienskej oblasti - plakodermy (panciernaté ryby). Plakodermy sú rané rybovité stavovce charakteristické prítomnosťou artikulovaného hlavového a hrudného panciera zloženého z dermálnych kostných dosiek. V barrandienskej oblasti sa vyskytujú výhradne v devóne pražskej panvy. Hlavnými cieľmi dizertácie sú moderné taxonomické revízie taxónov plakoderm z pražskej panvy ako aj diskusie o trendoch v početnosti, diverzite a distribúcii fosílií v čase a priestore, ich tafonómii a evolučných a fylogenetických aspektov ich morfológie. Rozlišujeme dve typické asociácie plakoderm. V lochkove a pragu prevládajú zástupcovia bazálnej skupiny plakoderm Acanthothoraci. Acanthothoraci patria medzi najbazálnejšie čeľustnaté stavovce, a preto má detailné štúdium ich morfológie veľký potenciál osvetliť vzťahy a evolučné vzorce v stem group čeľustnatých stavovcov. Najhojnejšie sú zastúpené v... Keywords: Vertebrata; Placodermi; devon; pražská pánev; Vertebrata; Placodermi; Devonian; prague Basin Available in a digital repository NRGL
Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí

This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or ...

Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
Univerzita Karlova, 2017

Sphenopteridní typy pravých kapradin z karbonských pánví Českého masívu
Frojdová, Jana; Pšenička, Josef; Kvaček, Jiří; Rößler, Ronny
2017 - English
This thesis deals with the sphenopterid types of ferns from the Czech Carboniferous basins. Thesis is presented as a combination of two published papers in peer-reviewed journals, one manuscript in review and one manuscript ready for submission. The actual text of the thesis is a general introduction with introduction to the study subject of sphenopterid ferns, methodology, studied type collections, terminology and the result of my study. The introduction of the thesis provides a general overview of the ferns and history of their studies. All four papers presented here are focussed on modern redescription, redefinition, emendation and revision of genera Boweria Kidston, Dendraena Němejc, Sturia Němejc. Based on the revision of these genera, following two new genera were established: Kidstoniopteris gen.nov. and Paraszea gen.nov. A new species Boweria nowarudensis has been described during the course of this study. The "whole plant concept" was applied to all studied specimens, which allows to obtain as much information on the ferns morphology, anatomy, and reproductive organs as possible. This was combined with data on in situ spores as well as sedimentological and petrological analyses. The sporangial cells as annulus, stomium and apical cells and in situ spores were described for all genera and... Tato práce se zabývá sphenopteridními kapradinami z českých karbonských pánví. Práce je předkládaná jako kombinace dvou článků, které byly publikovány ve vědeckých recenzovaných časopisech, jeden článek je v recenzním řízení a poslední článek je připravený k odeslání. Text samotné práce je především úvod obsahující uvedení do problematiky sphenopteridních kapradin a jejich morfologie, dále obsahuje pasáže věnované metodice, studovaným typovým sbírkám, terminologii a výsledkům revize studovaných rodů. Úvod práce slouží jako obecný přehled fosilních kapradin a historie jejich výzkumu. Všechny čtyři články, zde prezentované, jsou zaměřeny na moderní popisy, emendování a revize rodů Boweria Kidston, Dendraena Němejc a Sturia Němejc. Na základě revizí těchto rodů byly popsány následující dva rody: Kidstoniopteris gen.nov. a Paraszea gen. nov. V rámci revize rodu Boweria byl také popsán nový druh Boweria nowarudensis. Pro všechny studované taxony byl použit "celostní přístup", který umožňuje získat co nejvíce informací o kapradině, jak o její morfologii, anatomii, tak reprodukčních orgánech a in situ sporách. Informace o lokalitě a případné zahrnutí petrologických a sedimentárních analýz doplní tato data. Poprvé byly popsány sporangiální buňky jako je annulus, stomium, vrcholové buňky a in situ spory pro... Keywords: Sphenopteris; pravé kapradiny; reprodukční orgány; karbon; Sphenopteris; true ferns; reproductive organs; Carboniferous Available in a digital repository NRGL
Sphenopteridní typy pravých kapradin z karbonských pánví Českého masívu

This thesis deals with the sphenopterid types of ferns from the Czech Carboniferous basins. Thesis is presented as a combination of two published papers in peer-reviewed journals, one manuscript in ...

Frojdová, Jana; Pšenička, Josef; Kvaček, Jiří; Rößler, Ronny
Univerzita Karlova, 2017

Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti
Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
2017 - Czech
Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly influenced by the inherited genetic information in their DNA with the addition of external environmental factors. Based on the high variability of the inborn predictions in the form of phenotypic differences in the anatomy or physiology of an individual, it can be deduced on the connection between genetics and a specific sport talent. According to current scientific knowledge, anaerobic performance of the skeletal muscle tissue seems to be more genetically influenced. Anatomic and functional properties of the skeletal muscle are mainly influenced by genes, which have effect on the muscle fibre structure, blood storage, metabolism, neurotransmission, and muscle regeneration, etc. Fencing is a complex sport discipline where predispositions to speed and dynamic force play a key role. The sport performance in fencing, regardless of the type of weapon, is directly dependent on the interactions between the reaction of the fencer to the surrounding stimuli (visual, tactile), accuracy, tactical and technical skills, level of anticipation and overall physical a psychological readiness of the fencer. This work is... Název práce Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti Problém Vrozené dispozice každého jedince jsou ovlivněny především zděděnou genetickou informací v podobě DNA a určitým vlivem vnějšího prostředí. Na základě vysoké variability vrozených předpokladů v podobě fenotypických odlišností v anatomii či fyziologii jedince lze usuzovat na spojitosti genetické výbavy a určitého sportovního talentu. Podle současných vědeckých poznatků jsou více geneticky podmíněny sportovní výkony spojené s anaerobní aktivitou kosterní svaloviny. Anatomické a funkční vlastnosti kosterní svaloviny jsou ovlivněny geny, které mají vliv na strukturu svalových vláken, krevní zásobení, látkovou přeměnu, neurotransmisi, regeneraci svalu aj. Sportovní šerm je komplexní sportovní disciplína, kde významnou úlohu hrají rychlostní předpoklady a dynamická síla. Sportovní výkon v šermu, bez ohledu na typ zbraně, je závislý na interakcích mezi reakcí šermíře na podněty z okolního prostředí (vizuální, taktilní), přesností, taktickými a technickými dovednostmi, úrovní anticipace a celkovou fyzickou a psychickou připraveností šermíře. Práce vychází z předpokladu, že u sledovaných proměnných v anaerobním Wingate testu (maximální výkon, maximální výkon vztažený... Keywords: Anaerobní výkon; polymorfismus; sportovní šerm; genotypy; motorické testy; genetické predispozice; reakční doba; pohybový čas; Anaerobic performance; polymorphism; sport fencing; genotypes; motor tests; genetic predisposition; reaction time; movement time Available in a digital repository NRGL
Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti

Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly ...

Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Studium nádorové imunoterapie založené na instalaci ligandů fagocytárních receptorů na nádorové buňky a objasnění probíhajících procesorů
CAISOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Imunoterapie se zda jako velmi efektivni lecba nadorovych onemocneni. Pri tomto typu terapie jsou nadorove bunky eliminovany telu vlastnimi imunitnimi bunkami s minimalnim negativnim efektem na zdravou tkan. Tato prace je zamerena na imunoterapii zalozenou na aktivaci vrozene imunity, konkretne na intratumoralni aplikaci fagocytozu stimulujicich ligandu a ligandu Toll-like receptoru. Tento terapeuticky pristup byl testovan u nekolika druhu nadorovych mysich modelu - melanom B16-F10, pankreaticky adenokarcinom a pheochromocytom. Slozeni terapeuticke smesi a davkovani terapeuticke smesi bylo optimalizovano v ramci teto prace. Zaroven byly zkoumany mechanismy zapojene v eliminaci nadoru v prubehu teto terapi. Immunotherapy became a very promising approach for cancer therapy. Tumor cells are eliminated using the body's own immune system with minimal negative effect on healthy tissue. This thesis is focused on immunotherapy based on activation of innate immunity, specifically on intratumoral application of ligands stimulating phagocytosis and Toll-like receptor ligands. This therapeutic approach was tested in several types of tumor mouse models, such as melanoma B16-F10, pancreatic adenocarcinoma, and pheochromocytoma. The composition of the therapeutic mixture as well as the application schedule were optimized in our studies. Subsequently the underlying mechanisms involved in tumor elimination during this therapy were investigated. Keywords: immunoterapie; nadory; vrozena imunita; ligandy stimulujici fagocytozu; ligandy toll-like receptoru; mysi nadorove modely; neutrofily; immunotherapy; tumors; innate immunity; phagocytosis stimulating ligands; toll-like receptors ligands; mouse tumor models; neutrophils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium nádorové imunoterapie založené na instalaci ligandů fagocytárních receptorů na nádorové buňky a objasnění probíhajících procesorů

Imunoterapie se zda jako velmi efektivni lecba nadorovych onemocneni. Pri tomto typu terapie jsou nadorove bunky eliminovany telu vlastnimi imunitnimi bunkami s minimalnim negativnim efektem na ...

CAISOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases