Number of found documents: 26253
Published from to

Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C
Fraňková, Soňa; Jirsa, Milan; Brůha, Radan; Plíšek, Stanislav
2017 - English
Soňa Fraňková: Role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C Abstract Hepatitis C virus infection represents a leading cause of liver disease in western countries. The primary goal of HCV therapy is elimination of the virus, i.e. sustained virological response (SVR) achievement. Genetic factors have long been suspected of playing a crucial role in determining response to IFN-α-based therapies, but pretreatment predictors of response were only poorly defined and did not allow personalization of therapy. The aim of the thesis is to describe the role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C in specific groups of patients. First, we focused on the role of the IFNG -764G/C promoter variant in SVR achievement. We did not prove that this variant predicted SVR in Czech HCV-infected individuals. Next, we focused on the role of IL28B and IFNL4 in HCV-infected patients: we confirmed that the IL28B rs12979860 CC genotype slows down the progression of liver fibrosis in chronic HCV infection and that IFNL4 ss469415590 TT|ΔG genotyping does not bring a better prediction of treatment success than IL28B rs12979860 in the Czech population. Third, we assessed prediction of treatment response in HCV positive liver... Soňa Fraňková: Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C Souhrn Chronická hepatitida C představuje vedoucí příčinu jaterních onemocnění v západních zemích. Cílem léčby HCV infekce je eradikace viru definovaná jako dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) léčbou. Po mnoho let bylo zřejmé, že genetické faktory hrají zásadní úlohu v odpovědi na léčbu IFN-α, ale nebyly jednoznačně definovány a nedovolovaly tak individualizaci léčby. Cílem práce bylo popsat roli faktorů hostitele v predikci odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C u specifických skupin pacientů. Nejprve jsme se zaměřili na roli promotorové varianty IFNG -764G/C v dosažení SVR. Neprokázali jsme, že by tato varianta predikovala dosažení SVR u českých pacientů s HCV infekcí. Dále jsme se zaměřili na roli IL28B a IFNL4 u pacientů infikovaných HCV. Potvrdili jsme, že genotyp CC IL28B rs12979860 zpomaluje progresi fibrózy jater u chronicky infikovaných pacientů a že stanovení genotypu IFNL4 ss469415590 TT|ΔG nepřináší zlepšení v predikci úspěšnosti léčby oproti IL28B rs12979860 v české populaci. Za třetí jsme se zabývali odpovědí na protivirovou léčbu HCV infekce u pacientů po transplantaci jater. Genotyp IL28B rs12979860 nebyl spolehlivým prediktorem odpovědi na léčbu v této skupině pacientů. Poté jsme... Keywords: HCV infekce; prediktory odpovědi na léčbu; interferon-sensitivní geny; HCV infection; treatment response prediction; interferon-sensitive genes Available in a digital repository NRGL
Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C

Soňa Fraňková: Role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C Abstract Hepatitis C virus infection represents a leading cause of liver disease in ...

Fraňková, Soňa; Jirsa, Milan; Brůha, Radan; Plíšek, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Princip loajality v právu EU
Kruliš, Kryštof; Král, Richard; Pítrová, Lenka; Šlosarčík, Ivo
2017 - Czech
This PhD thesis seeks to establish a multi-layered definition of the principle of loyal cooperation in EU law in its current form. It focuses on four fundamental ways of describing this principle. The first one is a linguistic analysis of the term "principle of loyal cooperation" itself. The thesis looks at its equivalents in all official languages of the EU and applies various linguistic (etymology) and non-linguistic research tools and findings from the study of history, social psychology and philosophy to understand and delimit the principle of loyal cooperation in EU law. In a second step, the principle is examined at three separate levels. At the first level the situation and significance of the actors bound by loyalty is explored. At the second level the paper focuses on the differences between the principle of loyal cooperation, the way commitments are met in international public law, and the mechanisms of ensuring loyalty in countries with a federal structure. Lastly, the third level of analysis looks into the ways the principle of loyal cooperation and its operation vary according to the area of competence. Keywords: principle of sincere cooperation, European Union law, theory of federalism, European studies Disertace se zaměřuje na provedení vícevrstvého definování principu loajální spolupráce v současném stavu práva Evropské unie. Věnuje se čtyřem základním definičním okruhům. V prvním definičním okruhu provádí jazykový rozbor slovního spojení "zásada loajální spolupráce" ve všech úředních jazycích Evropské unie a využívá lingvistické disciplíny (zejména etymologii) a poznatků dalších vědních oborů jako je historie, sociální psychologie a filozofie pro definování a porozumění principu loajální spolupráce v právu Evropské unie. Následně tento princip zkoumá ve třech samostatných definičních rovinách. V první rovině zkoumá význam postavení loajálně zavázaných subjektů. Ve druhé rovině se věnuje odlišnostem principu loajální spolupráce od pravidel plnění závazků dle mezinárodního práva veřejného a pravidel zajišťování loajality uvnitř států s federativním uspořádáním. Poslední definiční rovina analyzuje způsoby, jak se princip loajální spolupráce proměňuje v závislosti na kompetenčních oblastech jeho působení. Klíčová slova: zásada loajální spolupráce, právo Evropské unie, teorie federalismu, evropská studia Keywords: zásada loajální spolupráce; právo Evropské unie; teorie federalismu; evropská studia; principle of sincere cooperation; European Union law; theory of federalism; European studies Available in a digital repository NRGL
Princip loajality v právu EU

This PhD thesis seeks to establish a multi-layered definition of the principle of loyal cooperation in EU law in its current form. It focuses on four fundamental ways of describing this principle. The ...

Kruliš, Kryštof; Král, Richard; Pítrová, Lenka; Šlosarčík, Ivo
Univerzita Karlova, 2017

Nová protinádorová léčiva zasahující do buněčného cyklu
ŘEHULKA, Jiří; PÁVEK, Petr; ZDRAŘILOVÁ DUBSKÁ, Lenka
2017 - Czech
Poruchy v regulaci bun..neho cyklu spolu s nadm.rnou aktivaci proliferace jsou hlavnimi p.i.inami karcinogeneze. Teoreticky uvod prace p.ibli.uje regula.ni mechanismy bun..neho cyklu i nej.ast.ji pou.ivana klinicka a experimentalni cytostatika. P.edm.tem teto diserta.ni prace byla charakterizace protinadorove aktivity nizkomolekularnich latek pelorusidu A a semisyntetickych derivat. triterpen.. Vysledky teto prace prokazuji, .e aktivita pelorusidu A neni na rozdil od paklitaxelu negativn. ovlivn.na hypoxii v podminkach in vitro. P.esto.e pelorusid A stejn. jako paklitaxel stabilizuje mikrotubuly, jejich odli.ne ?Ŕ-tubulin vazebne misto je z.ejm. p.i.inou rozdilne citlivosti v..i hypoxii indukovanym zm.nam v bu.kach kolorektalniho karcinomu. V dal.i .asti prace byla studovana protinadorova aktivita novych triterpen. a jejich modula.ni vliv na bun..ny cyklus linie T-lymfoblasticke leukemie. Cytotoxicita derivat. byla zavisla na p.itomnosti substituentu v poloze 2 a korelovala s elektronegativitou substituentu. Neju.in.j.i derivaty kyseliny dihydrobetulinove, oleanonove a methyl betulonatu indukovaly akumulaci bun.k v S a G2/M fazi bun..neho cyklu. The cell cycle is a complex sequence of events that directs cell growth and division. Importantly, the cell cycle regulation is frequently impaired in human cancer cells. The carcinogenesis relies on the multistep accumulation of genetic alterations that results in deregulated tumor growth. The majority of current chemotherapeutics activate cell cycle checkpoints such as DNA damage checkpoint or spindle assembly checkpoint. Although new targeting strategies are being developed, they still require combination with conventional drugs. The theoretical part of the thesis introduces the regulation of cell cycle and summarizes the most important anticancer agents currently used in clinics as well as novel cell cycle inhibitors. Experimental part evaluates anticancer activity of non-taxoid microtubule stabilizing drug peloruside A and novel semisynthetic triterpene derivatives. The data show, that in contrast to paclitaxel, peloruside A maintains the activity in hypoxia pre-exposured human colorectal carcinoma cells. Study of novel triterpene analogues with unknown mode of action revealed their cell cycle modulatory properties. The most active derivatives of dihydrobetulinic acid, oleanonic acid and methyl betulonate induced cell cycle arrest in S or G2/M phase. The study clearly demonstrated that modification of triterpenes with electronegative substituents such as fluorine or thiocyanate moiety at carbon 2 significantly improve in vitro anticancer activity. Keywords: buněčný cyklus; apoptóza; mikrotubule; cell cecle; apoptosis; microtubule Available in digital repository of UPOL.
Nová protinádorová léčiva zasahující do buněčného cyklu

Poruchy v regulaci bun..neho cyklu spolu s nadm.rnou aktivaci proliferace jsou hlavnimi p.i.inami karcinogeneze. Teoreticky uvod prace p.ibli.uje regula.ni mechanismy bun..neho cyklu i nej.ast.ji ...

ŘEHULKA, Jiří; PÁVEK, Petr; ZDRAŘILOVÁ DUBSKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vztahy československého a kubánského filmového průmyslu v šedesátých letech
Matušková, Magdaléna; Opatrný, Josef; Štěpánek, Pavel; Skřivan, Aleš
2017 - English
The study analyzes the largely understudied cinematic cooperation between Czechoslovakia and Cuba in the first decade following the Cuban Revolution. It is based mostly on archival documents from the former Central Directorship of Czechoslovak State Film, the ministry of education and culture and the ministry of foreign affairs. Several chapters also draw from oral history, data collected from series of interviews with Cuban technicians and artists who have worked in Cuban cinema since the 1960s as well as Czechoslovak experts who worked at the Cuban Institute of Cinematographic Arts and Industries in the 1960s. The Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (CICAI), founded in March 1959 shortly after the triumph of the Revolution, faced a shortage of human and material resources since its inception. The film industry, which had been mostly in the hands of the Americans before 1959, lost much personnel due to mass emigration. Later on, due to the American blockade and embargo, it also lost its most important provider of films, material and equipment. The majority of CICAI's technician and artists were just starting and were lacking in technical knowledge required to make films. Czechoslovak State Film (CSF) offered extensive help to Cuban cinema, especially in the area of developing the... Práce analyzuje dosud málo probádané téma československo-kubánské spolupráce v oblasti filmu v období šedesátých letech 20. století, tj. v průběhu první dekády po vítězství Kubánské revoluce. Opírá se zejména o archivní dokumenty z bývalého ústředního ředitelství Československého státního filmu, Archívu Barrandovského studia, Ministerstva školství a kultury a Ministerstva zahraničních věcí. Řada kapitol také čerpá z orální historie, z rozhovorů s kubánskými techniky a umělci, kteří pracovali v kubánském filmu od šedesátých let, a také s československými odborníky, kteří byli vysláni do Kubánského kinematografického institutu ve druhé polovině šedesátých let jako poradci a učitelé. Kubánský kinematografický institut, založený již v březnu 1959, se od svého vzniku potýkal s nedostatkem lidských a materiálních zdrojů. Kubánský filmový průmysl, který byl před rokem 1959 z větší části v rukách Severoameričanů, přišel o mnoho zaměstnanců následkem masové emigrace na počátku dekády. Později v důsledku americké blokády a embarga přišel také o hlavního dodavatele filmů, materiálu a strojového a přístrojového vybavení. Většina techniků a umělců zaměstnaných v kubánské kinematografii teprve začínala a nevěděla mnoho o tom, jak se dělají filmy. Československý státní film (ČSF) nabídnul kubánské kinematografii... Keywords: Mezinárodní vztahy; studená válka; Československo - Kuba; československá zahraniční politika; vědeckotechnická pomoc a čs. experti na Kubě; kubánští stipendisté v Československu; kubánští technici v Československu; československo-kubánská kulturní spolupráce; kubánský film; Československý státní film; ICAIC; koprodukce; dokumentární film; hraný film; filmové laboratoře; Filmové studio Barrandov; International Relations; Cold War; Czechoslovakia - Cuba; Czechoslovak foreign affairs; Czechoslovak Experts in Cuba; Cuban students in Czechoslovakia; Cuban technicians in Czechoslovakia; Czechoslovak-Cuban cultural cooperation; Cuban Film; Czechoslovak Film; Czechoslovak State Film; ICAIC; co-production; documentary film; feature film; film laboratories; Film Studios Barrandov Available in a digital repository NRGL
Vztahy československého a kubánského filmového průmyslu v šedesátých letech

The study analyzes the largely understudied cinematic cooperation between Czechoslovakia and Cuba in the first decade following the Cuban Revolution. It is based mostly on archival documents from the ...

Matušková, Magdaléna; Opatrný, Josef; Štěpánek, Pavel; Skřivan, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii
Kessler, Jiří; Bouř, Petr; Bludský, Ota; Setnička, Vladimír
2017 - English
This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied systems (proteins), quantum chemistry for calculation of spectral prop- erties. The Quantum chemical methods are limited to relatively small systems. We overcome this problem mostly by a fragmentation of studied systems, when smaller, computationally feasible, fragments are created and used for the quantum chemical calculations. Calculated properties were then transferred to the big molecule. Vibrational Optical Activity (VOA) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils (PLGA), insulin prefibrillar form and native globular proteins were studied. The simulated spectra provided satisfactory agreement with the experiment and were used for its interpretation. Experimental Vibrational Circular Dichroism (VCD) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils were only qualitatively reproduced by the simulation. We could reproduce the major amide I band and a smaller negative band associated with the side chain carboxyl group. Our simulation procedure was then extended to a set of globular proteins and their Raman Optical Activity (ROA) spectra. Here we achieved an exceptional precision. For example, we were able to reproduce... Keywords: molekulární dynamika; simulace spekter; kvantová chemie; chiralita; optická aktivita; molecular dynamics; spectra simulations; quantum chemistry; chirality; optical activity Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii

This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied ...

Kessler, Jiří; Bouř, Petr; Bludský, Ota; Setnička, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Panoptikální tropologie a svár mezi uměním a politikou v povídkách Charlese Johnsona
Ženíšek, Jakub; Procházka, Martin; Jařab, Josef; Veselá, Pavla
2017 - English
Doctoral dissertation: Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson's short fiction Abstract The dissertation traces the uneasy marriage between ideology and aesthetics in African American literature, and its reflections in Charles Johnson's short fiction. The historical introduction is an attempt to reevaluate the tradition of ideological self-policing in African American literature. Its central thesis resides in the claim that African American literature and its critical reception has still retained some of this ideological template, in a manner and degree that throws it out of sync with the mainstream trajectory of American literature. This lingering anachronism cannot be legitimately attributed to a single causative circumstance, yet one of the more obvious explanations for this residual trend is the living memory of overt discriminatory practices in many parts of the United States, which is why the centrifugal literary discourses of assimilationism and protest fiction are still very vibrant. This simple argument alone provides a sufficient basis for contextualizing and understanding the thesis that ideological writing still inadvertently manages to find its way into African American fictional pursuits. This is also underscored by the observable fact that even the... Disertační práce: Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson's short fiction Abstrakt Tato dizertace se zabývá komplikovaným vztahem mezi ideologií a estetikou v černošské literatuře, přičemž se zaměřuje zejména na způsob, jakým se tento vztah odráží v povídkovém díle Charlese Johnsona. Historický úvod popisuje vývoj tradice ideologické autocenzury v afroamerické literatuře. Ústřední tezí je tvrzení, že afroamerická literatura a její recepce si stále zachovává silný ideologický podtext, který se u ostatní americké literatury v takové míře nevyskytuje. Tento přetrvávající anachronismus patrně nemá jen jedinou příčinu, avšak lze jej vnímat i jako potvrzení skutečnosti, že v historické a kulturní paměti této komunity je stále živá vzpomínka na diskriminační praktiky, jimž byli černoši v mnoha amerických státech vystaveni. Patrně i díky této historické paměti se v afroamerické literatuře stále hojně vyskytují ideologické podtóny, a to jak asimilační tak protestní povahy. Tento prostý argument vysvětluje, proč se do černošské prózy i nadále vtírají ideologická témata. Toto ještě umocňuje skutečnost, že i akademická a kritická veřejnost často hodnotí černošskou literaturu podle neliterárních kritérií, což lze též vnímat jako pokračování historického trendu. Politika a... Keywords: Charles Richard Johnson; tropus; typologie; angažovaná literatura; tendenční umění; autonomní umění; esencialismus; asimilace; nacionalismus; exegeze; exhortace; aluze; intertextualita; panoptikon; farmakon; černošská síla; společenský vzestup; Charles Richard Johnson; trope; typology; committed literature; tendentious art; autonomous art; essentialism; assimilationism; nationalism; exegesis; exhortation; allusion; intertextuality; Panopticon; pharmakon; black agency; social uplift Available in a digital repository NRGL
Panoptikální tropologie a svár mezi uměním a politikou v povídkách Charlese Johnsona

Doctoral dissertation: Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson's short fiction Abstract The dissertation traces the uneasy marriage between ideology and ...

Ženíšek, Jakub; Procházka, Martin; Jařab, Josef; Veselá, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context
Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
2017 - English
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým. [Context] Outsourced information systems development (ISD) represents an important and widely used software delivery strategy for mid-size and large non-IT companies. In such companies, testing activities are conducted by a contracted party, and are hidden from continuous checks on the part of the client, who is typically only provided with insight during the system hand-over. Such an approach is risky; the testing activities might be executed in a loose and sloppy manner by the contractor. Consequently, the risk of unsatisfactory quality may be shifted de-facto to the client, who will bear any negative consequences (e.g., project delays, increased effort) during user acceptance testing (UAT). [Objective] The main objective of this doctoral dissertation is to design and evaluate a management artefact - Test Governance Framework (TeGoF) - that can be used by the client company; the framework thus focuses on client's perspective on exercising control. To this end, the artefact is evaluated in the context of three outsourced ISD projects. [Method] The research is grounded in control theory, which originates in organizational studies. The principles of design science were applied in the development of the TeGoF, and the principles of ethnographically informed action research were used to evaluate the management artefact. This form of evaluation underscores the social dimension of the problem. In particular, the concepts of trust, control, and power are examined using an interpretive epistemological position. [Results] Of a total of three projects, the TeGoF was applied successfully in only one case. A detailed analysis describes the factors contributing to the difficulties implementing the TeGoF principles in the two remaining projects. The resulting interpretation stresses the fact that such difficulties were caused by differences among the contexts in which the evaluation took place. Specifically, there were varying dynamics of the abovementioned factors of trust, control, and power. [Conclusion] The contribution of this doctoral dissertation consists in (1) the development of the TeGoF as a tool that pinpoints significant limitations in the current research related to control issues in the domain of outsourced ISD; (2) the evaluation of the TeGoF and analysis of the key success factors; and (3) a proposal of a novel methodological approach combining design science research with ethnographically informed action research. Keywords: návrhový výzkum; etnografie; kultura; outsourcing; proces testování; řízení softwarového vývoje; teorie kontroly; testování softwaru; ethnography; software testing; culture; design science; software engineering management; control theory; outsourcing; test process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context

[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou ...

Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
2017 - Czech
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her. Financial intermediation due to misselling harms consumers. The work concerns to regulation of financial intermediaries and relation between financial intermediary and his or her client. The main objective is to analyze how the regulatory of commissions impact financial intermediation. The paper analyzes the current form of legal status of financial intermediation in the European Union and the Czech Republic and results in analyzing the impacts of regulatory proposals that was discussed in Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. It concludes that if the proposals were accepted, it will not improve the quality of consumer protection, but even can cause damage to the client. The current legislative base moreover provides sufficient resources to prosecuting financial intermediation, which does not respect the client's interest. For analyzing the relation between financial intermediary and his or her client is developed theoretical model based on theory of games. Keywords: finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing; financial intermediary; financial advisory; financial market; distribution on financial market; multilevel marketing; consumer protection Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce ...

Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Interface-Based Software Development
Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
2017 - English
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru. Even though there are many software development and project management methodologies available, research and practice both show that IT software development projects still fail, and that the quality of software products does not always meet customers' expectations. There might be multiple causes for such failures, but some of these reasons can be seen to influence or create others. Therefore, the larger the project is, the higher its risk of failure, especially if the teams involved work remotely (distributed and outsourced). This increase in project complexity is considered the motivation for this paper. Similarly, there are other factors that can result in a project's failure and customers' dissatisfaction regarding software quality. All such factors identified by research conducted by organizations specializing in this area are analyzed in order to identify a common root of IT project failures. Once the root causes of these failures have been identified and analyzed, the goal of the Interface based software development methodology is to solve them. The solution offered by an Interface based software development methodology is to improve understanding of software requirements and to describe these requirements with interfaces in an object-oriented way. Interface based software development will support and drive development towards service-oriented architecture (SOA) and component-based development (CBD). The goal of interface based software development is to increase software testability and maintainability and to make it more easily feasible to execute various software development processes in parallel. Keywords: model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD); interface based software development (IBSD); model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); interface based software development (IBSD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interface-Based Software Development

Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání ...

Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války
Hubený, David; Rychlík, Jan; Plachý, Jiří; Němeček, Jan
2017 - Czech
Loss of Sub-Carpathian Ruthenia at the End of World War 2 David Hubený Czechoslovakia came by Sub-Carpathian Ruthenia completely unexpectedly after World War 1. The Republic tried with dedication to help the Slavonic population of the region, hardly aware of their nationality, get rid of poverty and ignorance. Sub-Carpathian Ruthenia, however, did not fit into the concept of Czechoslovak statehood. Some Czechoslovak politicians (e.g. Karel Kramář) only perceived the mission of the Republic at Sub-Carpathian Ruthenia as the role of a "faithful trustee" that should hand Sub-Carpathian Ruthenia over to Russia when the right time comes. On the other hand, Czechoslovak Communists called the region Trans-Carpathian Ukraine as early as 1920s and alleged that the local Slavonic population are Ukrainians. The Republic did not want to get involved in the ethnic development. At the time of the "Second Republic", power in Sub-Carpathian Ruthenia was seized by Ukrainian Nationalists, who colluded with Nazis. The former saw Sub-Carpathian Ruthenia as kind of Ukrainian Piemont, which would unite all Ukrainians in one state, while the latter found it a perfect tool to destabilize the USSR by opening up the hot Ukrainian issue. Relations of Czechoslovak security services to Ukrainian Nationalists were really bad. Ukrainian... Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války David Hubený Československo získalo Podkarpatskou Rus zcela nečekaně po první světové válce. Republika se obětavě snažila pomoci tamějšímu slovanskému národnostně nevyhraněnému obyvatelstvu vymanit se z chudoby a nevzdělanosti, ale Podkarpatská Rus nezapadala do koncepce československé státnosti. Někteří českoslovenští politici (např. Karel Kramář) vnímali republiku a její misi na Podkarpatské Rusi jen jako roli "věrného správce", který, až přijde čas, předá Podkarpatskou Rus Rusku. Naopak již od dvacátých let 20. století českoslovenští komunisté nazývali toto území Zakarpatskou Ukrajinou a tvrdili, že místní slovanské obyvatelstvo jsou Ukrajinci. Republika sama nijak nechtěla zasahovat do národnostního vývoje. Za druhé republiky se moci na Podkarpatské Rusi zmocnili ukrajinští nacionalisté paktující se s nacisty. První viděli Podkarpatskou Rus jako ukrajinský Piemont, jenž sjednotí všechny Ukrajince v jednom státě, druzí jako ideální nástroj pro destabilizaci SSSR otevřením citlivé ukrajinské otázky. Vztahy československých bezpečnostních složek k ukrajinským nacionalistům byly velmi špatné. Ukrajinští nacionalisté byli oprávněně vnímáni jako obdivovatelé a kolaboranti nacistů, osoby neštítící se vyhrožovat pogromy českého obyvatelstva a povstání... Keywords: Klíčová slova: Podkarpatská Rus; druhá světová válka; Československo; SSSR; Key words: Sub-Carpathian Ruthenia; World War 2; Czechoslovakia; USSR Available in a digital repository NRGL
Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války

Loss of Sub-Carpathian Ruthenia at the End of World War 2 David Hubený Czechoslovakia came by Sub-Carpathian Ruthenia completely unexpectedly after World War 1. The Republic tried with dedication to ...

Hubený, David; Rychlík, Jan; Plachý, Jiří; Němeček, Jan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases