Number of found documents: 1297
Published from to

Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments
Míkovec, Zdeněk
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments

Míkovec, Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Systems with Electric Machines under Unbalanced Voltage-Supply Conditions
Chomat, Miroslav
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Systems with Electric Machines under Unbalanced Voltage-Supply Conditions

Chomat, Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Measuring with Magnetoresistive Sensors
Vopálenský, Michal
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Measuring with Magnetoresistive Sensors

Vopálenský, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Intelligent transmission and distribution systems
Müller, Zdeněk
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Intelligent transmission and distribution systems

Müller, Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Resonant Ring Metamaterials
Jelínek, Lukáš
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Resonant Ring Metamaterials

Jelínek, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Východiska plazmové medicíny
Kříha, Vítězslav
2014 -
Available in digital repository of ČVUT.
Východiska plazmové medicíny

Kříha, Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Computational Hand-Drawn Animation
Sýkora, Daniel
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Computational Hand-Drawn Animation

Sýkora, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy
Panoch, Pavel
2014 - Czech
Keywords: křížové cesty; kalvárie; baroko; Čechy; Morava; pilgrimage Calvary hills; Calvaries; Baroque; Bohemia; Moravia Available in the UPCE Library.
Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy

Panoch, Pavel
Univerzita Pardubice, 2014

Péče o bezpečnost - hledání priorit
Ferjenčík, Miloš
2014 - Czech
Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole autor vymezuje, co chápe jako tradiční a moderní péčí o bezpečnost. Rekapituluje, proč tradiční péče přestala stačit, a v čem se změnila. Stručně seznamuje s osobními zkušenostmi, ze kterých práce vychází. Z tématu péče o bezpečnost odvozuje tři prioritní tematické oblasti této práce a hlavní cíl práce. Ve druhé kapitole autor informuje, čím přispěl do diskuzí o obsahu a podobě vysokoškolských kurzů bezpečnosti. Popisuje kroky, které vedly k vytvoření typových kompetenčních standardů péče o bezpečnost, ilustruje podobu těchto standardů, a reprodukuje výsledky použití standardů k popisu "ideálních" znalostí absolventů. Kapitola III je věnována prezentaci toho, čím se autor zabýval v oblasti analýz bezpečnosti. Rekapituluje svou účast na komerčních analýzách rizika, v popularizaci legislativy založené na riziku i v polemikách o obsahu a realizaci této legislativy. Připomíná několik zajímavých specifických úloh, jimiž se zabýval, a exkurzi do výzkumu analýz za hranicí standardní QRA. Nejdůležitějším autorovým přínosem v této oblasti se zdá být trvalé úsilí podporující aplikace kvantitativní analýzy rizika v prostředí, kde se zachází s výbušninami. Ve čtvrté kapitole autor komentuje své příspěvky k rozvoji zpětné vazby řízení bezpečnosti. Shrnuje, čím přispěl k rutinnímu provozování zpětné vazby nežádoucích událostí v jaderné energetice, zmiňuje se o své účasti v analýzách nehod mimo jaderný průmysl a upozorňuje na svůj podíl na usnadňování aplikace techniky MORT. Největší úsilí věnoval snaze o taková zdokonalení analýz kořenových příčin, která by zachovala jejich přednosti, ale zbavila by je jejich nedostatků. Rekapituluje cestu, která jej dovedla od analýzy staré havárie k navržení a propagaci postupů IPICA a IPICA_Lite integrujících důležité prvky systémových metod do analýz kořenových příčin. Za zajímavé pokládá autor i některé porovnávací analýzy, především porovnání tří nehod v dynamitkách. Poslední kapitola shrnuje dosažené výsledky. Autor vyjmenovává ty výsledky, jichž si nejvíce cení, zdůrazňuje jejich zajímavé rysy. Shrnuje svůj názor na priority. Keywords: bezpečnost; analýza rizik; legislativa; výbušniny; safety; risk analysis; legislature; explosives Available in the UPCE Library.
Péče o bezpečnost - hledání priorit

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole autor vymezuje, co chápe jako tradiční a moderní péčí o bezpečnost. Rekapituluje, proč tradiční péče přestala stačit, a v čem se změnila. Stručně ...

Ferjenčík, Miloš
Univerzita Pardubice, 2014

Vývoj separačních metod v kapalné fázi v systémech s vysokou píkovou kapacitou
Česla, Petr
2014 - Czech
Práce je rozčleněna na tři kapitoly. První část je věnována vývoji elektroforetických metod pro separace vybraných technických produktů a přírodních látek, převážně s využitím cyklodextrinů jako aditiv základních elektrolytů. Tato část textu navazuje na autorovu diplomovou a disertační práci. V prostřední, nejobsáhlejší části textu, je komentován tematický celek prací uveřejněný v mezinárodních časopisech, věnovaný vývoji vícerozměrných separačních metod kapalinové chromatografie a kombinaci kapalinové chromatografie s kapilární elektroforézou. V poslední části habilitační práce jsou pak detailněji rozebrána a komentována odborná sdělení, která dokreslují oblast témat řešených autorem, ale s předchozími texty související pouze okrajově. Habilitační práce je psána formou komentáře k publikovaným pracím, které reprezentují vědecké zaměření autora a na kterých se významným způsobem podílel. Snahou autora bylo představit publikované práce v kontextu současných poznatků analytické chemie a poskytnout širší pohled na souvislosti mezi jednotlivými pracemi. Keywords: separace; organická analýza; HPLC Available in the UPCE Library.
Vývoj separačních metod v kapalné fázi v systémech s vysokou píkovou kapacitou

Práce je rozčleněna na tři kapitoly. První část je věnována vývoji elektroforetických metod pro separace vybraných technických produktů a přírodních látek, převážně s využitím cyklodextrinů jako ...

Česla, Petr
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases