Number of found documents: 551
Published from to

Study of improvised explosives
Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
2014 - English
This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was paid especially to three substances - 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane (triacetone triperoxide, TATP), 1,6-diaza-3,4,,8,9,12,13-hexaoxabicyclo[4,4,4] tetradecane (hexamethylene triperoxide diamine, HMTD) and butane-1,2,3,4-tetrayl tetranitrate (erythritol tetranitrate, ETN). The second part of the thesis which is paid attention to is studying the sensitivity of improvised primary explosives to friction and methods for its reduction. Keywords: improvizované výbušniny; trestná činnost; triaceton triperoxid; erytritol tetranitrát; TATP; HMTD; ETN; hexamethylentriperoxid diamin; improvised explosives; crime Available in the UPCE Library.
Study of improvised explosives

This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was ...

Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
Univerzita Pardubice, 2014

Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů
Hájek, Martin
2014 - Czech
Tato habilitační práce zahrnuje publikace a patenty vypracované v rámci vědecké činnosti na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2006-2014. Předložený soubor obsahuje 20 vědeckých prací publikovaných v zahraničních impaktovaných časopisech a 2 patenty. Práce se zabývá celým procesem přípravy esterů. včetně analytických metod pro stanovení produktů. První část práce je zaměřena na popis a možnosti využití homogenních katalyzátorů při použití methanolu a ethanolu. Pozornost je také zaměřena na to, jakým způsobem ovlivňují významné nečistoty v oleji transesterifikaci, zejména volné mastné kyseliny a voda. Další část práce se věnuje popisu a použití heterogenních katalyzátorů: draselných solí nanesených na různých nosičích a jejich stabilitě a Mg-Al směsných oxidů. Neméně důležitou částí procesu je separace hlavního produktu od ostatních látek a popis dějů při separaci a jejich ovlivnění a také čištění vedlejšího produktu. V poslední části je pozornost zaměřena na popis vyvinutých analytických metod pro stanovení produktů reakce. Keywords: transesterifikace; rostlinné oleje; bionafta Available in the UPCE Library.
Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů

Tato habilitační práce zahrnuje publikace a patenty vypracované v rámci vědecké činnosti na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2006-2014. Předložený ...

Hájek, Martin
Univerzita Pardubice, 2014

Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny
Bajer, Aleš
2014 - Czech
Keywords: geomorfologie; geoarcheologie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny

Bajer, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Elektronické měření dříví
Janák, Karel
2014 - Czech
Keywords: měření dřeva; elektronické měření dříví; kalibrační laboratoř měřících zařízení Available to registered users in the Library of Mendel University.
Elektronické měření dříví

Janák, Karel
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)
Škarpa, Petr
2014 - Czech
Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. Cílem předkládané studie bylo přispět k doplnění řady známých a objasněných funkcí mikrobiogenních živin a jejich účinků ve výživě slunečnice roční. V práci byl vysledován pozitivní vliv mimokořenové aplikace B, Zn, Mo a Se v kontrolovaných podmínkách maloparcleních polních pokusů na produkci biomasy, obsah a odběr živin porostem, výnos a hmotnost 1000 nažek, olejnatost a produkce oleje a jeho kvalitu. Keywords: slunečnice roční; hnojení; mikroelementy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)

Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. ...

Škarpa, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Formy navrhování a spolupráce v kreativním architektonickém studiu. Michal sedláček - soubor prací - projekty a realizace
Sedláček, Michal; Rak, Milan; Oplatek, Jiří; Bitnar, Tomáš
2014 - Czech
Available in digital repository of ČVUT.
Formy navrhování a spolupráce v kreativním architektonickém studiu. Michal sedláček - soubor prací - projekty a realizace

Sedláček, Michal; Rak, Milan; Oplatek, Jiří; Bitnar, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Příprava vzorku k analýze – od klasických extrakčních postupů po metody splňující principy zelené chemie
Bajerová, Petra
2014 - Czech
Práce shrnuje autorčino dvanáctileté působení v oblasti metod přípravy vzorků se zaměřením zejména na klasické extrakční techniky, jako je extrakce kapalina-kapalina, Soxhletova extrakce, ale i na "zelené" extrakční techniky, jako je extrakce nadkritickou tekutinou, vysokotlaká extrakce rozpouštědlem včetně technik mikroextrakčních. V rámci teoretického úvodu k jednotlivým pracím jsou zmíněny nejdůležitější etapy vývoje používaných technik a současný aktuální stav. z práce je patrné, že ačkoliv v současné době jsou již dostupné extrakční techniky šetrnější k životnímu prostředí, tak jsou neustále v rutinních laboratořích využívány i klasické extrakční postupy, zejména extrakce kapalina-kapalina a Soxhletova extrakce. Keywords: extrakce; příprava vzorků; zelená chemie; extraction; sample preparation; green chemistry Available in the UPCE Library.
Příprava vzorku k analýze – od klasických extrakčních postupů po metody splňující principy zelené chemie

Práce shrnuje autorčino dvanáctileté působení v oblasti metod přípravy vzorků se zaměřením zejména na klasické extrakční techniky, jako je extrakce kapalina-kapalina, Soxhletova extrakce, ale i na ...

Bajerová, Petra
Univerzita Pardubice, 2014

Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat
Kozlovsky Dufková, Jana
2014 - Czech
Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých Karpat. Proces větrné eroze působí v tomto území převážně v zimním a předjarním období, kdy vlivem nízkých teplot dochází na zdejších půdách k výraznému rozpadu půdní struktury, a půdy, které by zrnitostně v jiných oblastech patřily mezi neohrožené, jsou zde větrnou erozí silně ohrožovány. Wind erosion, a phenomenon affecting light-textured soils primarily, occurs also on heavy-textured soils in some regions of the Czech Republic. The foothills of the Bílé Karpaty Mountains belong to the areas, where the anomaly could be found. The process of wind erosion affects the soil first of all in winter and pre-spring period, when a breakdown of soil aggregates can be observed due to low air temperatures. Keywords: větrná eroze; rozpadavost půdních agregátů Available to registered users in the Library of Mendel University.
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat

Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých ...

Kozlovsky Dufková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Mikrobicídne vlastnosti nízkoteplotnej plazmy
Scholtz, Vladimír
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Mikrobicídne vlastnosti nízkoteplotnej plazmy

Scholtz, Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Optické planární pasivní a aktivní fotonické struktury
Prajzler, Václav
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Optické planární pasivní a aktivní fotonické struktury

Prajzler, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases