Number of found documents: 229
Published from to

Učební text pro předmět analýza potravin
Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Keywords: učební text; sacharidy; stanovení sacharidů; didactic text; carbohydrates; determination of carbohydrates Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět analýza potravin

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné ...

Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V
Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
2014 - Czech
Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu. Keywords: bilingvismus; bilingvní vzdělávání; komunikace; bilingualism; bilingual education; communication Available in digital repository of UPCE.
Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V

Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu.

Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu pro předmět pedagogika „vztahy rodiny a školy”
Suchá, Petra; Sychrová, Adriana
2014 - Czech
Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu pedagogika pro Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov. Učební text se zabývá problematikou rodiny, školy a jejich vzájemné spolupráce. Součástí práce je i stručné shrnutí informací o učebnici, její funkci a parametrech. Poslední část práce je zaměřena na rozbor a didaktickou analýzu navrhovaného učebního textu. Keywords: učebnice; učební texty; rodiny; školy; možnosti komunikace; didaktické analýzy; textbooks; didactic texts; family; school; possibility of communication; didactic analysis Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu pro předmět pedagogika „vztahy rodiny a školy”

Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu pedagogika pro Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov. Učební text se zabývá problematikou rodiny, školy a jejich ...

Suchá, Petra; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu
Teplá, Zdenka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá možnostmi využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu. Nejprve je vymezen vývoj vyučovacích metod od antiky po současnost. Dále jsou popsány jednotlivé aktivizační metody a možnosti jejich využití v hodinách. Druhá část práce vychází z praktického použití těchto metod a aktivizačních prvků v hodinách. Nejprve jsou popsány obecné předpoklady vývoje školství v České republice, které vedly k větším kompetencím škol při tvorbě osnov jednotlivých předmětů. Využití aktivizačních metod a prvků v hodinách a reakce žáků jsou uvedeny na příkladu šesti vyučovacích hodin religionistiky. Nakonec jsou popsány další možnosti využití aktivizačních metod v hodinách religionistiky, které mohou sloužit jako inspirace pro učitele. Keywords: didaktika; vyučovací metody; aktivizační metody; religionistika; didactics; teaching methods; activation methods; study of religion Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu

Tato závěrečná práce se zabývá možnostmi využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu. Nejprve je vymezen vývoj vyučovacích metod od antiky po současnost. Dále jsou popsány ...

Teplá, Zdenka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Experiment jako metoda a forma výuky
Domašinská, Petra
2013 - Czech
Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde postupně probrány základní vyučovací metody, formy i didaktické prostředky. Experiment je zde rozebírán jako metoda a následně jako forma výuky. Takto získané didaktické znalosti o experimentu jsou v druhé části práce aplikovány do prostředí chemie a ukázány na praktickém příkladu leboratorní úlohy. Protože pouze správně vedená výuka chemie a to jak z pohledu obsahové stránky, kterou mají především na starost chemici, tak z pohledu metodiky výuky, z pohledu didaktiky, může přispět ke zvýšení obliby tohoto předmětu u žáků. Keywords: experimenty; metody výuky; formy výuky; experiments; methods of education; forms of educations Available in the UPCE Library.
Experiment jako metoda a forma výuky

Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde ...

Domašinská, Petra
Univerzita Pardubice, 2013

Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol
Hermonová, Jana
2013 - Czech
Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty gymnázií, ale i jiných středních škol, jež vyučují základům chemie. Stěžejním tématem učebního textu je chemická periodicita a s ní spojené chemické a fyzikální vlastnosti prvků. Protože vlastnosti prvků jsou odvozovány z elektronové konfigurace a chemická periodicita i tvar periodické tabulky prvků lze vyložit podle elektronové struktury atomu, je jedna kapitola učebního textu speciálně věnována struktuře atomu. Teoretická část závěrečné práce je zaměřena především na oborovou didaktiku, a to na didaktiku chemie, na její historii, zásady a vyučovací metody. Keywords: pedagogika; didaktika; didaktika chemie; stavba atomu; periodická tabulka prvků; vlastnosti prvků; pedagogy; didactic; didactic of chemistry; construction of atom; periodic table of elements; properties of chemical elements; charactericsties of elements Available in the UPCE Library.
Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol

Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty ...

Hermonová, Jana
Univerzita Pardubice, 2013

Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé
Majová, Radka
2013 - Czech
V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. Učební text vykládá gramatiku česky a připodobňuje české gramatice, tím tu francouzskou velmi ulehčuje. Látka pokrývá úroveň od úplných začátečníků do úrovně A1 dle Společného referenčního rámce. Učebnice slouží jako doplňkový materiál výuky pro studenty středních škol. Keywords: francouzština; gramatika; A1; grammar; french language Available in the UPCE Library.
Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé

V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. ...

Majová, Radka
Univerzita Pardubice, 2013

Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků
Pražák, František
2013 - Czech
Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno jakým aktivitám se dnešní žáci ZŠ a SŠ věnují po škole a o jaké aktivity by měli případně zájem při studiu na budoucí střední škole. Součástí této práce jsou i ukázky zdařilých projektů mimoškolních aktivit prováděných na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně. Díky těmto aktivitám dochází k tak žádané spolupráci (ze strany firem a MŠMT) mezi základními a střední školou zaměřenou na obor Strojírenství. Keywords: střední školy; základní školy; mimoškolní aktivity; dotazníky; secondary schools; secondary schools; after-school activities; questionnaire Available in the UPCE Library.
Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků

Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno ...

Pražák, František
Univerzita Pardubice, 2013

Didaktika předmětu religionistika
Lang, Pavlína
2013 - Czech
Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve druhé části jsou popsány přístupy ve výuce náboženství v evropských státech, jako jsou Německo, Dánsko či Anglie. Také je zde nastíněna situace v České republice a možnost zařazení výuky náboženství i do multikulturní výchovy. Ve třetí části jsou popsány vhodné metody při výuce religionistiky a technické vybavení. V neposlední řadě v textu představím to, co je specifické pro výuku religionistiky a jak pojmout tento předmět od nejobecnějšího konceptu až po podrobný popis ukázkové vyučovací hodiny. Keywords: didaktika religionistiky; religionistika; didaktika; výuka náboženství; oborová didaktika; náboženství; didactics of a science of religions; science of religions; didactics; teaching religion; sectoral didactics; religion Available in the UPCE Library.
Didaktika předmětu religionistika

Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve ...

Lang, Pavlína
Univerzita Pardubice, 2013

Religionistika pro studenty cestovního ruchu
Zíková, Ivana
2013 - Czech
Cílem předkládané práce je seznámit studenty Cestovního ruchu s religionistikou a jejím vlivem na výkon jejich budoucího povolání. Obecně seznamuje s jednotlivými náboženskými systémy. Dále obsahuje vysvětlení, k čemu religionistika v cestovním ruchu slouží, v jakých situacích ji lze využít, a uvedení konkrétních příkladů u jednotlivých náboženství - převážně je však zaměřena na muslimské země a islám. Keywords: cestovní ruch; religionistika; islám; průvodci; cestovní kanceláře; tourism; religious studies; islam; tourist guide; travel agency Available in the UPCE Library.
Religionistika pro studenty cestovního ruchu

Cílem předkládané práce je seznámit studenty Cestovního ruchu s religionistikou a jejím vlivem na výkon jejich budoucího povolání. Obecně seznamuje s jednotlivými náboženskými systémy. Dále obsahuje ...

Zíková, Ivana
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases