Number of found documents: 262
Published from to

Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole
Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
2016 - Czech
Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování. Keywords: epochové vyučování; výuka biologie na waldorfské škole; trávicí soustava; výživa; epoch; teaching biology at the Waldorf School; digestive system; nutrition Available in digital repository of UPCE.
Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole

Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování.

Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

Fenomén inkluze v podmínkách současné školy
Šípová, Jaroslava; Ehlová, Marcela
2016 - Czech
Práce se zabývá problematikou zavádění inkluze na základních školách běžného typu, na základě rozboru rozdílných stanovisek jednotlivých autorů i poznatků z odborné praxe autorky se snaží zachytit podstatu inkluzívního přístupu ve škole, obecně formuluje základní východiska, upozorňuje na možná rizika a zdůrazňuje nezbytnost změn dosavadního školského systému za předpokladu odpovídajícího metodického a materiálního zajištění. V této souvislosti rozebírá i vybrané aspekty nové legislativní úpravy, která vejde v České republice v platnost od 1.9.2016, a to Vyhlášky 27/2016 Sb. Keywords: inkluze; podpora inkluze; školský systém; rizika; inclusion; methodological and material support; school system; potential risks Available in digital repository of UPCE.
Fenomén inkluze v podmínkách současné školy

Práce se zabývá problematikou zavádění inkluze na základních školách běžného typu, na základě rozboru rozdílných stanovisek jednotlivých autorů i poznatků z odborné praxe autorky se snaží zachytit ...

Šípová, Jaroslava; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Využití aktivizačních metod na 2. Stupni ZŠ, Informatika
Kubcová, Jana; Rýdl, Karel
2016 - Czech
Závěrečná práce popisuje aktivizační výukové metody v současné teoretické výuce. Autorka zjišťuje působení aktivizačních výukových metod na žáky i učitele a objasňuje zde vztah aktivizačních metod k běžným výukovým metodám. Autorka definuje faktory ovlivňující použití aktivizačních metod ve výuce, roli žáků a učitelů při aktivizační výukové metodě. V empirickém výzkumu autorka zkouší použití aktivizačních výukových metod při výuce Informatiky. Pro zjištění výsledků v empirickém výzkumu byly použity dotazníkové metody. Keywords: aktivace; aktivizační metoda; žák; výuka; základní škola; samostatnost; tvořivost; informatika; actuation; actuating method; student; education; elementary school; independence; creativity; informatics Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na 2. Stupni ZŠ, Informatika

Závěrečná práce popisuje aktivizační výukové metody v současné teoretické výuce. Autorka zjišťuje působení aktivizačních výukových metod na žáky i učitele a objasňuje zde vztah aktivizačních metod k ...

Kubcová, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Tvorba a využití digitálních učebních materiálů při výuce fyziky na 2. stupni ZŠ
Horáková, Šárka; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Cílem této závěrečné práce bylo specifikovat tvorbu digitálních učebních materiálů. Jakých programů a prostředků jsem využila. Zdrojů, z kterých jsem čerpala, proč a v jakém rozsahu. Důvod proč jsem je začala tvořit a používat. Dále se tato práce zaobírá i přijetím tohoto způsobu výuky u žáků, jejich reakcemi a zpětnou vazbou. Porovnáním s jinými předměty. Popisuji zde také přístup k této formě výuky vzhledem k věkové kategorii. Nesdílnou součástí při tvorbě DUM je motivace a hodnocení žáků. Práce s nimi a použití výstupů do případných oprav. Závěrem je pozitivní a negativní hodnocení výuky prostřednictvím digitálních materiálů, případné doporučení ze stran předmětů, žáků a kolegů. Součástí práce je CD s přepisem této práce. Keywords: digitální učební materiály; interaktivní výuka; žáci; základní školy; zpětná vazba; motivace; digital teaching materials; interactive teaching; pupils; elementary schools; feedback; motivation Available in digital repository of UPCE.
Tvorba a využití digitálních učebních materiálů při výuce fyziky na 2. stupni ZŠ

Cílem této závěrečné práce bylo specifikovat tvorbu digitálních učebních materiálů. Jakých programů a prostředků jsem využila. Zdrojů, z kterých jsem čerpala, proč a v jakém rozsahu. Důvod proč jsem ...

Horáková, Šárka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých
Drábková, Pavlína; Ďatko, Ilona
2015 - Czech
Tato práce je zaměřena na problematiku zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých, včetně únavy a její prevence. Obsahuje případovou studii, v níž jsou demonstrovány atributy přiléhající dospělému jedinci v rámci vzdělávání se. Keywords: stres; únava; vzdělávání; zátěž; strategie; stress; fatique; education; burden; strategy Available in digital repository of UPCE.
Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých

Tato práce je zaměřena na problematiku zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých, včetně únavy a její prevence. Obsahuje případovou studii, v níž jsou demonstrovány atributy přiléhající ...

Drábková, Pavlína; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Model E-U-R ve výuce společenských věd
Zikmundová, Kateřina
2015 - Czech
Ve své práci se zabývám výukou islámu v rámci společenských věd na střední škole podle projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V první kapitole stručně pojednávám o tom, co je to kritické myšlení, jakou má historii a jak je definováno. Ve druhé kapitole porovnávám tradiční a humanistický model výuky z hlediska Carla Rogerse. Ve třetí kapitole se stučně věnuji psychosociálnímu vývoji adolescentů. Ve čtvrté kapitole představuji projekt Muslimové očima českých školáků, jehož obsahem je výuka islámu na středních školách a korekce chybných informací o islámu, které převládají ve veřejném mínění. V závěrečné kapitole se pak věnuji konceptu samotné hodiny. Keywords: kritické myšlení; vzdělávání; islám; vývojová psychologie Available in digital repository of UPCE.
Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Model E-U-R ve výuce společenských věd

Ve své práci se zabývám výukou islámu v rámci společenských věd na střední škole podle projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V první kapitole stručně pojednávám o tom, co je to kritické ...

Zikmundová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2015

Romský žák ve škole (případová studie)
Fuka, Jan; Sychrová, Adriana
2015 - Czech
Práce se zabývá specifiky vzdělávání romských žáků na úrovni základní školy. Výzkum má formu případové studie, jejímiž respondenty je romský žák, jeho rodiče a pedagožka, která má praktické zkušenosti prací na úrovni základního školství. Hlavním cílem práce je tvorba případové studie, na základě které jsou vyvozeny závěry týkající oblasti vzdělávaní romských žáků. Tato studie může sloužit k lepšímu pochopení specifik spojených s touto problematikou. Teoretický rámce tvoří zejména analýza dostupných zdrojů, v empirické části je provedena série rozhovorů. Keywords: Romové; základní školství; případová studie; historie; Roma; elementary education; case studies; history Available in digital repository of UPCE.
Romský žák ve škole (případová studie)

Práce se zabývá specifiky vzdělávání romských žáků na úrovni základní školy. Výzkum má formu případové studie, jejímiž respondenty je romský žák, jeho rodiče a pedagožka, která má praktické ...

Fuka, Jan; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2015

Využití aktivizačních metod na střední škole se zaměřením na předmět Ekonomika
Švejcarová, Jitka; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Závěrečná práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce, přičemž hlavní pozornost je věnována jejich využití při výuce odborných předmětů. Cílem práce je vymezit vybrané pojmy, s použitím vhodných literárních zdrojů klasifikovat a charakterizovat aktivizující metody, zhodnotit jejich silné a slabé stránky aj. Použitými metodami je studium odborné literatury, analýza informací, následná syntéza a srovnání získaných výsledků. Na kapitoly teoretických informací navazuje kapitola, jejímž cílem je zjistit vztah aktivizačních metod k běžným výukovým metodám. Závěrečná kapitola se zabývá využitím výukových metod na středních školách v ekonomických předmětech. Keywords: žáci; aktivizace; aktivizační metody; teoretická výuka; střední školy; samostatnost; tvořivost Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na střední škole se zaměřením na předmět Ekonomika

Závěrečná práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce, přičemž hlavní pozornost je věnována jejich využití při výuce odborných předmětů. Cílem práce je vymezit vybrané pojmy, s použitím ...

Švejcarová, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Příručka anglické gramatiky pro střední školy
Slezák, Tomáš; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
Tato práce má za cíl poskytnout studentům i učitelům anglického jazyka přehlednou a srozumitelnou příručku anglické gramatiky, jejíž hlavní oblastí zájmu jsou anglické gramatické časy, jejich tvorba a používání. Pozornost je též věnována anglickým slovesům a větné stavbě. Důraz je kladen na praktickou využitelnost těchto gramatických struktur, přičemž pro usnadnění pochopení jsou jednotlivé body opatřeny názornými příklady. Keywords: anglický jazyk; gramatika; střední školy; English language; grammar; secondary schools Available in digital repository of UPCE.
Příručka anglické gramatiky pro střední školy

Tato práce má za cíl poskytnout studentům i učitelům anglického jazyka přehlednou a srozumitelnou příručku anglické gramatiky, jejíž hlavní oblastí zájmu jsou anglické gramatické časy, jejich tvorba ...

Slezák, Tomáš; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

Učební text pro předmět Technologie potravin
Čížková, Andrea; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Závěrečná práce dopňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Technologie potravin. Práce seznamuje žáky se základními postupy v technologii potravin, se zaměřením na technologii piva, vína a fermentační výrobu ethanolu. Keywords: učební texty; pivo; víno; fermentace; ethanol; didactic texts; beer; wine; fermentation Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět Technologie potravin

Závěrečná práce dopňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Technologie potravin. Práce seznamuje žáky se základními postupy v technologii potravin, se ...

Čížková, Andrea; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases