Number of found documents: 224
Published from to

Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků
Pražák, František
2013 - Czech
Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno jakým aktivitám se dnešní žáci ZŠ a SŠ věnují po škole a o jaké aktivity by měli případně zájem při studiu na budoucí střední škole. Součástí této práce jsou i ukázky zdařilých projektů mimoškolních aktivit prováděných na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně. Díky těmto aktivitám dochází k tak žádané spolupráci (ze strany firem a MŠMT) mezi základními a střední školou zaměřenou na obor Strojírenství. Keywords: střední školy; základní školy; mimoškolní aktivity; dotazníky; secondary schools; secondary schools; after-school activities; questionnaire Available in the UPCE Library.
Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků

Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno ...

Pražák, František
Univerzita Pardubice, 2013

Didaktika předmětu religionistika
Lang, Pavlína
2013 - Czech
Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve druhé části jsou popsány přístupy ve výuce náboženství v evropských státech, jako jsou Německo, Dánsko či Anglie. Také je zde nastíněna situace v České republice a možnost zařazení výuky náboženství i do multikulturní výchovy. Ve třetí části jsou popsány vhodné metody při výuce religionistiky a technické vybavení. V neposlední řadě v textu představím to, co je specifické pro výuku religionistiky a jak pojmout tento předmět od nejobecnějšího konceptu až po podrobný popis ukázkové vyučovací hodiny. Keywords: didaktika religionistiky; religionistika; didaktika; výuka náboženství; oborová didaktika; náboženství; didactics of a science of religions; science of religions; didactics; teaching religion; sectoral didactics; religion Available in the UPCE Library.
Didaktika předmětu religionistika

Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve ...

Lang, Pavlína
Univerzita Pardubice, 2013

Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol
Hermonová, Jana
2013 - Czech
Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty gymnázií, ale i jiných středních škol, jež vyučují základům chemie. Stěžejním tématem učebního textu je chemická periodicita a s ní spojené chemické a fyzikální vlastnosti prvků. Protože vlastnosti prvků jsou odvozovány z elektronové konfigurace a chemická periodicita i tvar periodické tabulky prvků lze vyložit podle elektronové struktury atomu, je jedna kapitola učebního textu speciálně věnována struktuře atomu. Teoretická část závěrečné práce je zaměřena především na oborovou didaktiku, a to na didaktiku chemie, na její historii, zásady a vyučovací metody. Keywords: pedagogika; didaktika; didaktika chemie; stavba atomu; periodická tabulka prvků; vlastnosti prvků; pedagogy; didactic; didactic of chemistry; construction of atom; periodic table of elements; properties of chemical elements; charactericsties of elements Available in the UPCE Library.
Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol

Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty ...

Hermonová, Jana
Univerzita Pardubice, 2013

Religionistika pro studenty cestovního ruchu
Zíková, Ivana
2013 - Czech
Cílem předkládané práce je seznámit studenty Cestovního ruchu s religionistikou a jejím vlivem na výkon jejich budoucího povolání. Obecně seznamuje s jednotlivými náboženskými systémy. Dále obsahuje vysvětlení, k čemu religionistika v cestovním ruchu slouží, v jakých situacích ji lze využít, a uvedení konkrétních příkladů u jednotlivých náboženství - převážně je však zaměřena na muslimské země a islám. Keywords: cestovní ruch; religionistika; islám; průvodci; cestovní kanceláře; tourism; religious studies; islam; tourist guide; travel agency Available in the UPCE Library.
Religionistika pro studenty cestovního ruchu

Cílem předkládané práce je seznámit studenty Cestovního ruchu s religionistikou a jejím vlivem na výkon jejich budoucího povolání. Obecně seznamuje s jednotlivými náboženskými systémy. Dále obsahuje ...

Zíková, Ivana
Univerzita Pardubice, 2013

Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé
Majová, Radka
2013 - Czech
V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. Učební text vykládá gramatiku česky a připodobňuje české gramatice, tím tu francouzskou velmi ulehčuje. Látka pokrývá úroveň od úplných začátečníků do úrovně A1 dle Společného referenčního rámce. Učebnice slouží jako doplňkový materiál výuky pro studenty středních škol. Keywords: francouzština; gramatika; A1; grammar; french language Available in the UPCE Library.
Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé

V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. ...

Majová, Radka
Univerzita Pardubice, 2013

Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky
Kohoutová, Miroslava
2013 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou prvky, které poskytují zpětnou vazbu. Keywords: výuka; zpětné vazby; zvyšování kvality; teaching; feedback; improving the quality Available in the UPCE Library.
Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky

Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou ...

Kohoutová, Miroslava
Univerzita Pardubice, 2013

Tvorba vzdělávacího materiálu - výstupu šablony klíčových aktivit VI. „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti" - z projektu EU peníze středním školám ralizovaného v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ferenčíková, Naděžda
2013 - Czech
Práce popisuje pojmy finanční vzdělávání a finanční gramotnost, seznamuje s cíly výuky těchto oblastí pro současnou mládež, stručně je zmíněna historie zavádění finančního vzdělávání do škol a také dosavadní zkušenosti učitelů a škol s výukou finanční gramotnosti, a jsou zde uvedeny metody doporučované k výuce tohoto předmětu. Popsáno je začlenění obsahu vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti do rámcového vzdělávacího programu pro střední školy. Další část je věnována jedné z možností finanční podpory výuky - financování z prostředků Evropské unie, konkrétně Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu "EU - peníze středním školám". Kromě informací o tomto operačním programu, jsou zde popsány požadavky na vzhled a formální náležitosti vždělávacích materiálů, které v rámci tohoto projektu vznikají. V závěru práce je pak ukázka konkrétního inovativního vzdělávacího materiálu - výstup šablony klíčových aktivit VI/2, včetně popsané metodiky výuky. Keywords: finanční vzdělávání; finanční gramotnost; základní školy; střední školy; šablony klíčových aktivit; financial education; elementary school; high School; templates of key activities; financial literacy Available in the UPCE Library.
Tvorba vzdělávacího materiálu - výstupu šablony klíčových aktivit VI. „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti" - z projektu EU peníze středním školám ralizovaného v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Práce popisuje pojmy finanční vzdělávání a finanční gramotnost, seznamuje s cíly výuky těchto oblastí pro současnou mládež, stručně je zmíněna historie zavádění finančního vzdělávání do škol a také ...

Ferenčíková, Naděžda
Univerzita Pardubice, 2013

Celoživotní vzdělávání zdravotních sester
Mourová, Jitka
2013 - Czech
Závěrečná práce v rámci studia Doplňkového pedagogického studia na téma "Celoživotní vzdělávání zdravotních sester" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na andragogiku, didaktiku ošetřovatelství a celoživotní vzdělávání sester. Ve druhé výzkumné části byla zpracována data z dotazníků vyplněných zdravotními sestrami v nejmenované nemocnici. Výzkum se zabýval věkem, dobou praxe v oboru a dosaženým vzděláním. Dále jsem sledovala studium akreditovaných vzdělávacích programů a dostupnost celoživotního vzdělávání. V neposlední řadě se výzkum zabýval využívaným typem a druhem celoživotního vzdělávání. Keywords: celoživotní vzdělávání; zdravotní sestry; didaktika ošetřovatelství; andragogika; lifelong learning; nurses; didactics of nursing care; andragogy Available in the UPCE Library.
Celoživotní vzdělávání zdravotních sester

Závěrečná práce v rámci studia Doplňkového pedagogického studia na téma "Celoživotní vzdělávání zdravotních sester" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na ...

Mourová, Jitka
Univerzita Pardubice, 2013

Představa a plánování kariérové dráhy
Koudelková, Iva
2013 - Czech
Závěrečná práce se zabývá problematikou kariéry, kariérového poradenství, nezaměstnanosti - vymezením základních pojmů. Práce je cíleně zaměřena na absolventy střední školy. Součástí práce je studijní text, který přehledně nabízí pohled a volbu kariéry cílové skupiny. Studijní text obsahuje přehledné informace o dalším studiu, cestování do zahraničí, zaměstnání, evidence na úřadu práce, podnikání. Keywords: kariéra; nezaměstnanost; trh práce; absolventi; poradenství; zaměstnání; studium; career; unemployment; labour market; graduates; consultancy; employment; studies Available in the UPCE Library.
Představa a plánování kariérové dráhy

Závěrečná práce se zabývá problematikou kariéry, kariérového poradenství, nezaměstnanosti - vymezením základních pojmů. Práce je cíleně zaměřena na absolventy střední školy. Součástí práce je studijní ...

Koudelková, Iva
Univerzita Pardubice, 2013

Interaktivní pomůcka pro výcvik interpretace kartografických podkladů
Setnička, Martin
2013 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia je zaměřena na přípravu učební pomůcky pro výcvik interpretace kartografických podkladů. Učební pomůcka je ve formě interaktivního učebního textu. Pomůcka má pomoci operátorům korektně interpretovat informace z leteckých měřických snímků zobrazených na obrazovce monitoru. Dále má prezentovat nové možnosti interaktivity učebního textu. Keywords: kartografie; mapy; ortofoto; budovy; interaktivní; učební texty; e-learning; cartography; maps; orthophoto; buildings; interactive; textbook Available in the UPCE Library.
Interaktivní pomůcka pro výcvik interpretace kartografických podkladů

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia je zaměřena na přípravu učební pomůcky pro výcvik interpretace kartografických podkladů. Učební pomůcka je ve formě interaktivního učebního textu. ...

Setnička, Martin
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases