Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12242
Published from to

Kulturní dvůr, Hradiště
Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
2018 - Slovak
Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej spoločenskej sály. Vytvára novú dedinskú náves, veľký dvor, ktorý je integrálnou súčasťou fungovania kultúrneho domu a novým ťažiskom obce.Cultural Centre Hradiště offers a place for meeting and interaction of inhabitants of Hradiště, a part of the city Písek. It provides civic amenities such as multifunctional hall and a library that are currently missing in Hradiště. The arrangement of the buildings creates a square that is an integral part of the cultural centre and aims to become a new heart of the city part. Keywords: kultúrny dom,Hradiště,Písek,spoločenská sála,knižnica,kultúrne centrum; cultural centre,Hradiště,Písek,multifunctional hall,library Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní dvůr, Hradiště

Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej ...

Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí
Kohout Michal; Mačáková Anna Wanda; Nosek Petr
2018 - Slovak
Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.The project focuses on a newly designed apartment building in a former industrial area that is being converted to a residential area in the city of Pardubice. Keywords: bytový dům,polyfunkční dům,Pardubice,novostavba,Mlýnský ostrov,náměstí; apartment building,multi-purpose building,Pardubice,new building,Mill island,plaza Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí

Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.The project focuses on a newly designed apartment building in a ...

Kohout Michal; Mačáková Anna Wanda; Nosek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku
Švecová Lenka; Dvoranová Ivona; Prchlíková Hana
2018 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť obsahuje prehľad metódy Lean Six Sigma a nástroje, ktoré sú v optimalizačnom procese doporučené používať. V praktickej časti je na dosiahnutie cieľu aplikovaná spomínaná metóda Lean Six Sigma a cyklus DMAIC, kde sú v jednotlivých krokoch využívané vhodné nástroje. Firme sa podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ a celkové výsledky spoločne s odporučením na ďalšie projekty sú spísané v záverečnej časti tejto práce.The aim of the diploma thesis is to optimise the sales process in the company Plastkon product s.r.o. The thesis chapters are split into theoretical and practical parts. The theoretical chapters summarize Lean Six Sigma methods and recommended tools for process optimisation. In the practical chapters, Lean Six Sigma method is used with DMAIC cycle methods. In DMAIC there are specialised tools for each step to achieve the goal. The company managed to achieve the set goal. The overall results with the recommendations for other projects are discussed in the final chapter of this thesis. Keywords: Six Sigma,Lean Six Sigma,DMAIC,Štíhla výroba,obchodný proces,optimalizácia; Six Sigma,Lean Six Sigma,DMAIC,Lean manufacturing,sales cycle,optimisation Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. ...

Švecová Lenka; Dvoranová Ivona; Prchlíková Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sledování a analýza článků v médiích
Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto článkov je zameraná najmä na zmeny článkov v čase a porovnávanie podobností medzi ich časťami. Zmeny sa týkali najmä titulkov, perexov článkov a textov daných článkov. Skúmané boli najmä závislosti rôznych faktorov ako sú napríklad čas vydania článku, problematika ktorou sa článok zaoberá a podobne. Výsledkom práce samotnej je aplikácia naprísaná v jazyku Python.This thesis deals with implementation of application for collection of the articles and their version in the time from czech news servers iDnes.cz and Aktuality.cz. The analysis is subsequently done by Doc2Vec. Analysis of these articles is focused on changes during the time and comparison of similarities between their sections. The changes refer to titles of the articles, perexes of the articles,text of the articles. Examined were mainly relations between differents factors such as time of publication of the article, article's main issues etc. The result of the thesis is an application written in the Python language. Keywords: Python,text mining,sémantická analýza,Paragraf vektor; Python,text mining,semantic analysis,Paragraph vector Available at various departments of the ČVUT.
Sledování a analýza článků v médiích

Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom ...

Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti
Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. Boli ukázané rozdiely vo výkonnosti a rýchlosti dvoch algoritmov strojového učenia. Ďalej sa v práci experimentuje s využitím neuronových sietí na predikciu veku a pohlavia s úplne iným typom dat, aký bol použitý pri vytváraní dvoch predikčných modelov založených na algoritmoch strojového učenia.This thesis is concerned with machine learning algorithms in order to classify the age and gender of Telco company customers. It provides the analysis of already existing predictive models and of the semantic quality of data, which were used in the training of this model. Differences in speed and performance were shown between two machine learning algorithms. Furthermore this thesis experiments with using neural network in order to predict age and gender with different types of data, than the ones used for creating the two machine learning models used for trainings. Keywords: predikčný model,strojové učenie,Telco,Python,klasifikácia,XGBoost,Random forest,spracovanie dát; prediction model,machine learning,Telco,Python,classification,XGBoost,Random forest,data preprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti

Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ...

Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Podnikateľský plán na založenie podniku
Dobrucká Lucia; Pavlíková Miroslava; Uličná Štěpánka
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto plánu, ktorý bude slúžiť ako východisko pri zakladaní podniku. Diplomová práca kopíruje štruktúru podnikateľského plánu a využíva metódy strategického riadenia malých a stredných podnikov.The diploma thesis focuses on start-up business plan for coffee house with children's area. After three years the company will open the fitness centre, also with children's area. The main objective is to create a business plan that will be supporting documentation during the setting up of the company. The diploma thesis is structured as business plan and uses the methods for strategic management of the small and medium - sized enterprises. Keywords: Podnikateľský plán,malé a stredné podniky,začínajúca spoločnosť,situačná analýza,strategické riadenie,finančný plán,finančná analýza; Business plan,small and medium ? sized enterprises,start-up,situation analysis,strategic management,financial plan,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Podnikateľský plán na založenie podniku

Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto ...

Dobrucká Lucia; Pavlíková Miroslava; Uličná Štěpánka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU
Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. Na základe komplexného prieskumu ponúk operátorov bolo vypracované porovnanie mobilných služieb. Rozdielnosť trhov je rešpektovaná aplikovaním metodiky parity kúpnej sily. Výsledkom je analýza zobrazujúca diferenciáciu cien mobilných služieb v Európskej únii.The aim of this thesis is a comparison of prices of mobile operator telecommunication services in countries of the European Union. A suggestion of typical customer groups was created and through a questionnaire survey their needs were identified. On the basis of a comprehensive survey of operators' offers a comparison of mobile services was developed. The diversity of markets is respected by application of purchasing power parities. The result is an analysis showing the differentiation of mobile service prices in the European Union. Keywords: operátor,telekomunikácia,mobilné služby,parita,tarif,porovnanie služieb; operator,telecommunication,mobile services,purchasing power parity,tariff,comparison of services Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU

Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu ...

Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Doménově specifické jazyky ve funkcionálním programování
Rapavá, Jana; Hric, Jan; Pilát, Martin
2018 - Slovak
In Artificial Intelligence, especially in area of constraint programming, it's popular to design various modeling languages which allow solving problems on domain level and by using domain specific abstractions. Techniques known from research on Domain-Specific Languages are often useful in this effort. Functional programming languages offer new tools for designing such languages, particularly Domain-Specific Embedded Languages. This work investigates the advantages and disadvantages of using functional programming for designing and implementing a Domain-Specific Embedded Language for state space search problems. V umělé inteligenci, obzvláště v programování s omezujícími podmínkami, je populární navrhovat rozličné modelovací jazyky, které umožňují řešit problémy na úrovni domény a prostřednictvím doménových abstrakcí. Při tom je často užitečné používat techniky známé z oblasti doménově specifických jazyků. Funkcionální programovací jazyky poskytují nové prostředky pro návrh těchto jazyků, obzvláště v případě vnořených doménově specifických jazyků. Tato práce zkoumá výhody a nevýhody využití technik funkcionálního programování při návrhu a implementaci vnořeného doménově specifického jazyka pro problémy prohledávání stavových prostorů. Keywords: umelá inteligencia; prehľadávanie stavových priestorov; doménovo špecifické jazyky; vnorené doménovo špecifické jazyky; funkcionálne programovanie; Artificial Intelligence; state space search; Domain-Specific Languages; Domain-Specific Embedded Languages; functional programming Available in a digital repository NRGL
Doménově specifické jazyky ve funkcionálním programování

In Artificial Intelligence, especially in area of constraint programming, it's popular to design various modeling languages which allow solving problems on domain level and by using domain specific ...

Rapavá, Jana; Hric, Jan; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi
Pechanec Jiří; Kuchár Roman; Černý Tomáš
2018 - Slovak
Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce štruktúru databázy. Tieto metadáta sú získavané na základe analýzy DDL dotazov, ktoré je nutné sparsovat. Táto práca sa zaoberá možnostami generovania syntaktických analyzátorov potrebných na úpravu modelu uloženého v pamäti, ktorý popisuje štruktúru databázy. Súcastou práce je návrh a implementácia generovaného syntaktického analyzátora, ktorý nahradí existujúce, rucne napísané riešenie v projekte Debezium.Project Debezium is distributed platform for change data capture in database systems. One of supported databases is MySQL, where Debezium needs meta-data for describing of the database structure. These meta-data are acquired by analysis of DDL statements, which has to be parsed. This thesis deals with the possibilities of generating the syntactic analyzers necessary to modify the in-memory model, which describes the database structure. One part of this thesis is the design and implementation of generated parser, which will replace the existing, hand written, solution in Debezium project. Keywords: Debezium,CDC,MySQL,ANTLRv4,parser,odchytávanie dátových zmien; Debezium,CDC,MySQL,ANTLRv4,parser,capture data change Available in digital repository of ČVUT.
Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi

Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce ...

Pechanec Jiří; Kuchár Roman; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti
Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
2018 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa venujem rozboru dotykových displejov a rozboru zrkadlových plôch. Webová aplikácia slúži na zobrazovanie dát z internetu a ovládanie zariadení v domácnosti.The main goal of this bachelor thesis is analysis and design of a smart mirror using the Raspberry Pi platform. The thesis covers analysis of possible solutions and design of a web application. In the analysis I researched various touchscreens and reflective surfaces. The web application provides a simple way for the smart mirror to display data form the internet and provides controls for home appliances to the user. Keywords: Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO; Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa ...

Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases