Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11719
Published from to

Disciplína v mateřské škole
Sakmárová, Barbora; Bittnerová, Dana; Bezoušková, Markéta
2017 - Slovak
Keywords: vzdelávanie; učiteľ; dieťa; disciplína; moc; materská škola; inštitúcia; education; teacher; child; discipline; power; preschool; institution Available in a digital repository NRGL
Disciplína v mateřské škole

Sakmárová, Barbora; Bittnerová, Dana; Bezoušková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Mechanismus ovlivnění signalizace kanabinoidního receptoru 1 interagujícími proteiny
Vozárová, Denisa; Blahoš, Jaroslav; Novotný, Jiří
2017 - Slovak
To preserve homeostasis and proper function in every living organism, it is important for cells to communicate with each other and their environment. Cells are constantly processing a huge amount of extracellular stimuli through proteins called receptors. Receptors can transduce the signal from extracellular to intracellular compartments. G- protein coupled receptors are the biggest group, in which also belongs Cannabinoid receptor type 1 (CB1R). Endocannabinoid system regulates many biological processes such as learning, food intake, and movement. Obesity is a serious issue nowadays and in cases of claryfing its molecular-genetic basis, there was found Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). SGIP1 has a role in the regulation of energetic balance and its overexpression is leading to a development of obesity. SGIP1 was detected as an interaction partner of CB1R and it had been found that it is involved in internalization via clathrin-mediated endocytosis (CME). Key proteins for initiation and early phase of CME are FCHO1/2, with which SGIP1 shares high sequential homology. However, effect of SGIP1 on internalization of activated CB1R is inhibitory unlike FCHO1/2,wheras detailed mechanism of its function remains unclear. The aim of this... Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú do nej ďalej prenášané. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu dôležitých procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snaha o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty viedla k objaveniu proteínu Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Tento proteín sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy a jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo, že je zapojený do procesu internalizácie receptora prostredníctvom klatrínovej endocytózy (CME). Kľúčovými proteínmi pre jej iniciáciu a rannú fázu sú FCHO1/2, s ktorými vykazuje SGIP1 vysokú sekvenčnú homológiu. Avšak vplyv SGIP1 na internalizáciu aktivovaného receptora je narozdiel od FCHO1/2 inhibičný, pričom mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je... Keywords: endokanabinoidná signalizácia; receptory spojené s G-proteínmi; Kanabinoidný receptor; Endocannabinoid signalization; G-protein coupled receptors; Cannabinoid receptor Available in a digital repository NRGL
Mechanismus ovlivnění signalizace kanabinoidního receptoru 1 interagujícími proteiny

To preserve homeostasis and proper function in every living organism, it is important for cells to communicate with each other and their environment. Cells are constantly processing a huge amount of ...

Vozárová, Denisa; Blahoš, Jaroslav; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Početnosť a trendy udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických staniciach v Českej republike
Kakalejčík, Matej; Jeníček, Michal; Blahušiaková, Andrea
2017 - Slovak
Rain-on-snow events represent a natural hydro-meteorological phenomenon and their occurrence is often associated with floods. Due to the climate change occurrence, rain-on snow events are also changing. The main goal of diploma thesis is to define spatial and temporal occurrence of rain-on-snow events at 16 selected meteorological stations in the Czech Republic between the years 1966-2012. Spatial occurrence of rain-on-snow events is expressed by number of events per meteorological station. Final number of events varies widely even between the stations with similar altitude. Stations with the highest frequency of rain-on-snow events are located in Jizerské hory between 675 and 780 m a.s.l. Temporal occurrence of rain- on-snow events is expressed by number of events per year and month respectively. Time series of rain-on-snow events were analysed by statistical trends to gain information about changes in occurrence over time. Most of the stations proved no statistically significant trend. There was a trend detected only at four out of 16 stations. Three meteorological stations showed a rising trend, whereas one station signalled a decreasing trend. More complex results were produced by the trend analysis of monthly time series of rain-on snow events. Nine stations yielded at least one month with a... Udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú prirodzeným hydrometeorologickým fenoménom a ich výskyt je často spojený s povodňami. V dôsledku klimatických zmien dochádza aj k zmene výskytu týchto udalostí. Hlavným cieľom diplomovej práce je preto analyzovať časový a priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku na 16tich vybraných meteorologických staniciach v Českej republike v období rokov 1966-2012. Priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený počtom týchto udalostí na jednotlivých staniciach. Celkový počet udalostí sa na staniciach výrazne líši aj napriek podobným nadmorským výškam. Najvyšší počet udalostí je zaznamenaný na staniciach v Jizerských horách v nadmorských výškach od 675 do 780 m n.m. Časový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený početnosťou udalostí počas jednotlivých rokov a mesiacov. Časové rady sú následne podrobené trendovej analýze za účelom zistenia zmeny výskytu v čase. Z výsledkov vyplýva, že na väčšine staníc sa nevyskytuje štatisticky významný klesajúci či stúpajúci trend. Iba na štyroch staniciach bol zistený štatisticky významný trend, z toho tri stanice majú stúpajúci trend a jedna klesajúci. Komplexnejšie výsledky priniesla trendová analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku počas jednotlivých mesiacov. Na deviatich zo... Keywords: Topenie snehu; dážď na snehovú pokrývku; povodne; klimatická zmena; trendová analýza; Snowmelt; rain-on-snow; floods; climate change; trend analysis Available in a digital repository NRGL
Početnosť a trendy udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických staniciach v Českej republike

Rain-on-snow events represent a natural hydro-meteorological phenomenon and their occurrence is often associated with floods. Due to the climate change occurrence, rain-on snow events are also ...

Kakalejčík, Matej; Jeníček, Michal; Blahušiaková, Andrea
Univerzita Karlova, 2017

Sekvenční varianty genu HNF1B u autozomálně recesivní polycystické choroby ledvin
Kavec, Miriam; Štekrová, Jitka; Schierová, Michaela
2017 - Slovak
Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD) is a rare severe inherited disease manifested by cystic renal disease, congenital hepatic fibrosis and dilatatation of bile ducts. The spectrum of clinical manifestations is very wide and variable, depends on the age at which the disease was manifested. In severe forms of the disease, it is possible to detect the first symptoms prenatally around the 20th week of pregnancy due to increased echogenic kidneys and the presence of oligohydramnios. The causal gene of this disease is thePKHD1 gene with protein product fibrocystin that is most likely contributing on maintaining the intracellular concentration of Ca2+ cations. The exact phatophysiology mechanism of ARPKD remains unknown. Phenotypic manifestations of this disease may overlap with mutations associated with other genes. One of the genes mimicking the ARPKD phenotype is the HNF1B gene. Mutations associated with HNF1B gene are the most common monogenic cause of developmental kidney abnormalities. HNF1B is a tissue-specific transcription factor that regulates the expression of PKHD1. In experimental part I worked on genetic analysis of the HNF1B gene in 28 patients who have not been confirmed ARPKD diagnosis by detection of 2 PKHD1 mutations. For the purposes of mutational screening, I used... Autozomálně recesivní polycystická choroba ledvin (ARPKD) je poměrně vzácné závažné dědičné onemocnění, které se projevuje cystickým postižením ledvin, dědičnou jaterní fibrózou a dilatací žlučových cest. Spektrum klinických projevů tohoto onemocnění je velmi variabilní a závisí na věku, ve kterém se onemocnění projevilo. Při těžkých formách onemocnění je možné detekovat první příznaky prenatálně okolo 20. týdne těhotenství díky zvětšeným echogenickým ledvinám a přítomnosti oligohydramnia. Kauzálním genem tohoto onemocnění je gen PKHD1, jehož proteinový produkt fibrocystin se pravděpodobně podílí na udržování intracelulární koncentrace Ca2+ kationtů. Přesný mechanizmus ARPKD patofyziologie není známý. Fenotypové projevy tohoto onemocnění se mohou překrývat s mutacemi asociovanými s jinými geny. Jedním z genů napodobujících fenotyp ARPKD je gen HNF1B. Mutace v genu HNF1B jsou nejčastější monogenní příčinou vývojových abnormalit ledvin. HNF1B je tkáňově specifický transkripční faktor, který reguluje expresi PKHD1. V praktické části jsem se zabývala genetickou analýzou HNF1B genu u 28 pacientů, u kterých nebyla potvrzena ARPKD diagnóza detekováním dvou PKHD1 mutací. Pro účely mutačního skríningu jsem používala přímého sekvenování, NGS techniky pyrosekvenování a MLPA metodu k detekci rozsáhlých delecí... Keywords: autozomálně recesivní polycystická choroba ledvin; HNF1B; PKHD1; transkripční komplexita u ARPKD; genotyp-fenotyp korelace; mutační screening; sekvenování nové generace; technika MLPA; autosomal recessive polycystic kidney disease; HNF1B; PKHD1; transcriptional complexity in ARPKD; genotype-phenotype correlation; mutation screening; next generation sequencing; multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) Available in a digital repository NRGL
Sekvenční varianty genu HNF1B u autozomálně recesivní polycystické choroby ledvin

Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD) is a rare severe inherited disease manifested by cystic renal disease, congenital hepatic fibrosis and dilatatation of bile ducts. The spectrum of ...

Kavec, Miriam; Štekrová, Jitka; Schierová, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Míry závislosti extrémů v časových řadách
Popovič, Viktor; Pawlas, Zbyněk; Hudecová, Šárka
2017 - Slovak
In the present thesis we deal with dependence among extremal values within time series. Concerning this type of relations the commonly used autocorrelation function does not provide sufficient information. Moreover, autocorrelation function is suitable for Gaussian processes while nowadays we often work with heavy-tailed time series. In this thesis we cover two measures of extremal dependence that are used for this type of data. We introduce the coefficient of tail dependence, measure of extremal dependence based on tail characteristics of joint survival function. The second measure is called extremogram, which depends only on the extreme values in the sequence. In addition to the theoretical part, simulation study and application to real data of both described measures including their comparison are performed. Results are stated together with tables and graphical output. V předložené práci se zabýváme extrémními pozorováními vyskytujícími se v časových řadách a jejich vzájemnou závislostí. Pokud nás zajímá tento typ pozorování, autokorelační funkce, která se běžně používá k popisu sériové závislosti časových řad, není postačující. Navíc, je vhodná pro normálně rozdělená data, avšak v současnosti se často setkáváme s časovými řadami, které vykazují těžké chvosty. V práci se zabýváme dvěma mírami, které jsou vhodné pro tento typ dat a pro popis závislosti mezi extrémními pozorováními v nich. Představíme koeficient chvostové závislosti, míru která je založena na charakteristice chvostu doplňkové distribuční funkce. Druhou zkoumanou mírou je extrémogram, který je daný výhradně extrémními pozorováními v časové řadě. Teoretická část práce je doplněna simulační studií a aplikací obou popsaných měr na reálných datech, kde jsou jednotlivé míry navzájem porovnány. Výsledky jsou doprovázeny tabulkami a grafy. Keywords: pravidelné kolísaní; míry závislosti extrémů; koeficient chvostové závislosti; extrémogram; regular variation; measures of extremal dependence; coefficient of tail dependence; extremogram Available in a digital repository NRGL
Míry závislosti extrémů v časových řadách

In the present thesis we deal with dependence among extremal values within time series. Concerning this type of relations the commonly used autocorrelation function does not provide sufficient ...

Popovič, Viktor; Pawlas, Zbyněk; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2017

Vliv nacionalistické ideologie ve vzdělávání na začátku 20. století v Japonsku: učebnice etiky
Valková, Henrieta; Labus, David; Weber, Michael
2017 - Slovak
Since the end of World War II, intellectuals not only in the West but also in Japan itself have been looking for the answer to the question which conditions and ideological mechanisms convinced regular Japanese to support the militaristic government and to be willing to give their lives in service of their country. This apex of ultranationalism in the 1930s and 1940s is interesting also because less than a hundred years before the conclusion of the tragedy of the Pacific war, it is impossible to speak of a feeling of national affilliation among the people of Japan, much less so of nationalism. Therefore this diploma thesis will be commenced by a description of the historical origin and development of national consciousness from the late Tokugawa period and the gradual formation of various types of nationalism in the Meiji period, which originated from this consciousness. As part of this topic I will introduce the main elements of the so-called family state ideology, which was the central idea within Japanese nationalism and which tried to connect the hearts of all citizens with the interests of the state by means of the traditional confucian model of family relations. The main purpose of this thesis is the analysis of the process by which this ideology was spread and intensified in the field of... Už od konca Druhej svetovej vojny sa intelektuáli nielen na Západe, ale aj v samotnom Japonsku, venujú hľadaniu odpovede na otázku, aké podmienky a ideologické mechanizmy primäli bežných Japoncov k podpore militaristickej vlády a k ochote položiť svôj život za štát počas vojny. Toto vyvrcholenie ultranacionalizmu v 30. a 40. rokoch 20. storočia je zaujímavé aj tým, že len necelých sto rokov pred skončením tragédie vojny v Pacifiku sa v japonskom prostredí o pocite národnej príslušnosti, a o nacionalizme už vôbec, nedá hovoriť. Preto je v tejto diplomovej práci najprv popísaný historický vznik a vývoj národného povedomia od konca obdobia Tokugawa a z neho vychádzajúce postupné formovanie rôznych smerov nacionalizmu v období Meidži. V rámci tejto tematiky predstavím hlavné elementy tzv. ideológie rodinného štátu, ktorá bola centrálnou ideou japonského nacionalizmu a ktorá sa snažila prepojiť srdcia všetkých občanov so záujmami štátu prostredníctvom využívania modelu tradičných konfuciánskych rodinných vzťahov. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je analýza toho, akým spôsobom bola táto ideológia šírená a ako jej intenzita stúpala v oblasti vzdelania, ktoré bolo jedným z inštitucionálnych prostriedkov štátu využívaných na indoktrináciu občanov. Analýza sa konkrétne zaoberá učebnicami etiky pre... Keywords: nacionalizmus; národ; ideológia rodinného štátu; učebnice etiky; nationalism; nation; family state ideology; ethics textbooks Available in a digital repository NRGL
Vliv nacionalistické ideologie ve vzdělávání na začátku 20. století v Japonsku: učebnice etiky

Since the end of World War II, intellectuals not only in the West but also in Japan itself have been looking for the answer to the question which conditions and ideological mechanisms convinced ...

Valková, Henrieta; Labus, David; Weber, Michael
Univerzita Karlova, 2017

Podíl překladu na konstituování latinskoamerické kultury
Šlosárová, Simona; Králová, Jana; Charvátová, Anežka
2017 - Slovak
This diploma thesis aims to emphasize the role of translation as a transcultural process in interaction of native and European culture and subsequent formation of a new, Latin American culture. The thesis investigates a role of interpreters during first expeditions and the conquest of the Aztec and Inca Empire, but focuses mainly on activity of missionaries who came to the New World to Christianize the native population. They decided to prefer Christianization to Hispanicization and started to study native languages. They wrote grammars, lexicons and religious writings in multilingual versions, translated many works into native languages, and studied and described the native culture, thus preserving it at the same time. This thesis takes also the ethical point of view on their activities: on the one hand, missionaries were the initiators of a multicultural dialogue; on the other hand, their interest in the Indians often only served the puspose of conquering them more easily. Cieľom tejto diplomovej práce je zdôrazniť rolu, ktorú zohrával preklad ako transkulturačný proces pri interakcii domorodej a európskej kultúry a následnom formovaní novej, latinskoamerickej kultúry. Práca skúma rolu tlmočníkov pri prvých výpravách a dobytí Aztéckej a Inkskej ríše, hlavne sa však zameriava na činnosť misionárov, ktorí prišli do Nového sveta christianizovať domorodé obyvateľstvo. Misionári sa rozhodli uprednostniť christianizáciu pred hispanizáciou a začali študovať domorodé jazyky. Písali gramatiky, lexikóny, náboženskú literatúru vo viacjazyčných verziách, prekladali do pôvodných jazykov mnoho spisov, skúmali domorodú kultúru, čím ju zároveň zachovávali. Práca nazerá na ich činnosť aj z etického hľadiska: na jednej strane, misionári boli iniciátormi medzikultúrneho dialógu, na druhej strane, ich záujem o domorodých obyvateľov často slúžil len tomu, aby si ich dokázali jednoduchšie podrobiť. Keywords: preklad|tlmočenie|misionári|Južná Amerika|transkulturácia; translation|interpreting|missionaries|South America|transculturation Available in a digital repository NRGL
Podíl překladu na konstituování latinskoamerické kultury

This diploma thesis aims to emphasize the role of translation as a transcultural process in interaction of native and European culture and subsequent formation of a new, Latin American culture. The ...

Šlosárová, Simona; Králová, Jana; Charvátová, Anežka
Univerzita Karlova, 2017

Jazyk charakterizující postavu "žoviálního Ósačana" v japonských novelách a jejiich překladech do češtiny
Vrbovský, Matej; Kanasugi, Petra; Weber, Michael
2017 - Slovak
The aim of this thesis is to address the issue regarding successful translation of yakuwarigo, Japanese character defining register, to Czech language. This study is based on the assumption that yakuwarigo used to describe the literary character of a "jovial Osakan" is derived from an existing regional variation of Japanese language, namely the Kansai region dialect, and that the specific traits it refers to are based on historical and cultural facts of the said region. In this aspect the role defining register of "Osakan" is superimposing with the notion of social deixis, interpreted in a broader sense. This overlap thus enables to pursue the issue with the help of literature regarding translation of dialects. This thesis treats translation from a descriptive standpoint and evaluates the successfulness of existing Czech translations, defined here as the extent of transmission of comparable non-language information (i.e. social deictic meaning) present in the source language original to target language translation, by the means of an public inquiry. The final results of this thesis should be able to provide instrumental information and used as a reference in the selection process of a suitable translation strategy in the case of translating a Japanese character defining language means into Czech... Predmetom diplomovej práce je problematika týkajúca sa úspešného prekladu jakuwariga, japonského charakterizujúceho rečového registra, do českého jazyka. Práca sa zakladá na predpoklade, že jakuwarigo charakterizujúce literárnu postavu "žoviálneho Ósačana" je odvodené od reálne existujúcej regionálnej variácie japonského jazyka, menovite dialektu kansaiského regiónu, a že charakterové črty na ktoré odkazuje sa zakladajú na historických a kultúrnych reáliách danej oblasti. V tomto ohľade sa rečový register "Ósačana" prekrýva s konceptom sociálnej deixe, interpretovanej v širšom význame. Tento prienik tak umožňuje bádanie za pomoci čerpania referencií zo sekundárnej literatúry týkajúcej sa prekladu dialektov. Riešenie práce je deskriptívneho charakteru a posudzuje úspešnosť praktikovaných prekladateľských postupov v Českých prekladoch, v práci definovanej ako miera prenosu porovnateľných nejazykových informácií (t.j. sociálne deiktického významu) prítomných v origináli zdrojového jazyka do prekladu v cieľovom jazyku, prostredníctvom anketového riešenia. Záverečný výsledok práce by mal byť schopný poslúžiť ako zdroj užitočných informácií a referencia v procese výberu vhodnej prekladateľskej stratégie v prípade prekladu japonských charakterizujúcich prostriedkov do češtiny, tak ako aj roznietiť... Keywords: japonština; stylistika; překlad; jakuwarigo; Japanese; stylistics; translation; yakuwarigo Available in a digital repository NRGL
Jazyk charakterizující postavu "žoviálního Ósačana" v japonských novelách a jejiich překladech do češtiny

The aim of this thesis is to address the issue regarding successful translation of yakuwarigo, Japanese character defining register, to Czech language. This study is based on the assumption that ...

Vrbovský, Matej; Kanasugi, Petra; Weber, Michael
Univerzita Karlova, 2017

Nemetrické znaky ve vztahu k fyzické zátěži s ohledem na sociální strukturu velkomoravské populace
Buláková, Lucia; Havelková, Petra; Píšová, Hana
2017 - Slovak
In the case of time-consuming or arduous activity the individual bone, modifications of the individual skeleton may occur. Specific activities or movements are predominantly responsible for these modifications and are likely to be carried out for long periods from a young age of the individual. One of these modifications is considered to be some of the so- called non-metric traits on the postcranial skeleton. Special attention is being paid to changes of the articulation facets and changes in some muscular or ligaments' binding areas which are considered to be possibly related to excessive physical stress, occurring through the lifetime (squatting position). With respect to the frequency of 30 postcranial non-metric traits 293 skeletal remains in the Great Moravian population from the settlement agglomeration Mikulčice-Valy (9th - 10th century) have been compared. The primary goal of this research was to determine the frequency of non-metric traits and to verify the relationship with sex - age or the potential laterality differences in the case of bilateral traits. Then, based on the variability of non-metric traits, two different socio-economic groups were compared - the castle (burial site III. church) and the hinterland (burial sites Prušánky and Josefov). The highest incidence of traits was... V prípade fyzicky alebo časovo náročných aktivít môže dochádzať k modifikácií skeletu jedinca. Za takéto modifikácie sú zodpovedné najmä určité aktivity či pohyby, ktoré sú pravdepodobne dlhodobo vykonávane od mladého veku jedinca. Za jednu z takýchto modifikácií sú považované niektoré z tzv. nemetrických znakov na postkraniálnom skelete. Zvláštne miesto medzi nimi zaujímajú nadpočetné kĺbne plôšky alebo kostné zmeny v niektorých oblastiach svalových a väzivových úponov, u ktorých sa predpokladá súvislosť s nadmernou, resp. špecializovanou fyzickou záťažou v priebehu života jedinca (činnosť v podrepe). Na základe výskytu 30 postkraniálnych nemetrických znakov boli hodnotené kostrové pozostatky 293 jedincov veľkomoravskej populácie zo sídliskovej aglomerácie Mikulčice - Valy (9. - 10. stroročie). Primárnym cieľom tejto práce bolo determinovať frekvenciu nemetrických znakov a overiť ich závislosť na pohlaví - veku alebo potencionálnu stranovú odlišnosť týchto bilaterálnych znakov. Následne boli na základe variability nemetrických znakov porovnávané dve odlišné socioekonomické skupiny sídliskovej aglomerácie - hrad (pohrebisko u III. kostola) a zázemie (pohrebisko Prušánky a Josefov). Signifikantne vyšší výskyt znakov vykazovali muži zo zázemia a ženy z hradu. Prekvapivý je predovšetkým vysoký výskyt... Keywords: nemetrické postkraniálne znaky; morfologická variabilita; fyzická záťaž; stredoveká populácia; sídlisková aglomeracia Mikulčice-Valy; non-metric postcranial traits; morphology variability; physical activity; Medieval population; settlement agglomeration Mikulčice-Valy Available in a digital repository NRGL
Nemetrické znaky ve vztahu k fyzické zátěži s ohledem na sociální strukturu velkomoravské populace

In the case of time-consuming or arduous activity the individual bone, modifications of the individual skeleton may occur. Specific activities or movements are predominantly responsible for these ...

Buláková, Lucia; Havelková, Petra; Píšová, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Autoregresní modely
Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1 Keywords: náhodný proces; časový rad; autoregresný model; INAR; stochastic process; time series; autoregressive model; INAR Available in a digital repository NRGL
Autoregresní modely

The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered ...

Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases