Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11180
Published from to

Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů
Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
2018 - Slovak
Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho stroja, popis technologického procesu a prehľad základných technologických parametrov. Praktická časť je zameraná na vyhodnotenie vplyvu vstrekovacieho tlaku a dotlaku na kvalitu a mechanické vlastnosti skúšobných teliesok.The thesis is focused on a technology of plastic injection moulding, an injection process and an effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of the product. Theoretical part includes an introduction to polymers, description of an injection moulding machine, description of the technological process and review of the main technological parameters. Practical part is focused on an evaluation of the effect of an injection pressure and a packing pressure on the quality and mechanical properties of the test specimens. Keywords: vstrekovanie plastov,polyméry,vstrekovací tlak,dotlak,polypropylén,mechanické vlastnosti; plastic injection moulding,polymers,injection pressure,packing pressure,polypropylene,mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů

Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, ...

Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze
Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic Studio, kde sa upravovalo až do finálnej podoby.This bachelor´s project deals with creating 3D model of historical sight. At the beginning, it was necessary to make measurement using laser scanner ? Surphaser 25HSX. Then, the measured point cloud was processed in the Geomagic Studio software, where it was modified to the final form. Keywords: Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio; Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio Available in digital repository of ČVUT.
3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov ...

Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vizualizace velkých dat
Lehončák, Michal; Pelikán, Josef; Horáček, Jan
2018 - Slovak
Nowadays, data are an integral part of our lives. Their volume is growing every day, and it often prevents us from understanding what these data means. The object of this thesis is to develop an application for large dataset analysis and visualization. Thesis also explores statistical methods used to reduce volume and dimensionality of data and implements selected algorithms from this field. Another goal is to explore the possibilities of modern graphics cards, as their performance increases every year. The visualization should use a graphics processor with data are shown as points in point- cloud in 3D space and user should be able to browse this data interactively. V dnešnej dobe sú dáta neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ich objem každým dňom narastá a často nám ich množstvo bráni v pochopení toho, čo pre nás vlastne tieto dáta znamenajú. Cieľom tejto práce je preto vyvinúť aplikáciu slúžiacu k analýze a vizualizácii veľkých dát. Súčasťou práce je aj prieskum štatistických metód využívaných k redukcii objemu aj dimenzie dát a implementácia vybraných algoritmov v tomto obore. Ďalším cieľom je preskúmať možnosti moderných grafických kariet, keďže ich výkonnosť sa každým rokom násobne zvyšuje. Vizualizácia by mala prebiehať za pomoci grafického procesora s dátami zobrazenými vo forme bodov v 3D priestore a uživateľ by mal mať možnosť si tieto dáta interaktívne prehliadať. Keywords: velká data; vizualizace; redukce dimenze; PCA; SVD; big data; visualization; dimension reduction; PCA; SVD Available in a digital repository NRGL
Vizualizace velkých dat

Nowadays, data are an integral part of our lives. Their volume is growing every day, and it often prevents us from understanding what these data means. The object of this thesis is to develop an ...

Lehončák, Michal; Pelikán, Josef; Horáček, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Decimace trojúhelníkových sítí
Polák, Peter; Pelikán, Josef; Krajíček, Václav
2018 - Slovak
Modern 3D scenners produce detailed and vast scenes consisting of huge number of triangles. This thesis is dedicated to simplification of such triangu- lar meshes with attributes. The problem of reducing the number of triangles is studied as an optimization problem. Couple algorithms and approaches are introduced as solution of inner and outer optimization process. Finally, three simplification algorithms are introduced. The goal is not only to preserve the geometry of the mesh, but also its attributes such as textures and normals. Results are compared with existing solutions. The result of thesis is a complete software with graphical user interface. This software is able to load and display mesh, decimate it with user defined algorithm and parameters. Eventually, it's possible to export the scene. Dnešné 3D skenery produkujú veľmi detailné a rozsiahle scény pozostá- vajúce z obrovského počtu trojuholníkov. Takéto veľké siete nie sú vhodné na ďalšie spracovanie v analytických metódach. Práca sa venuje decimácii takýchto trojuholníkových sietí s atribútmi. Redukcia počtu trojuholníkov je skúmaná ako optimalizačný problém. Predstavené sú niekoľké algoritmy a postupy pri riešení vonkajšej a vnútornej optimalizácie. Navrhnuté sú tri kompletné decimácie. Dôraz je kladený najmä na zachovanie geometrie siete, ale aj iných atribútov, ako napríklad textúr a normál. Výsledky navrhnutých decimácii boli porovnané s existujúcimi riešeniami. Výsledkom práce je ucelený program s grafickým užívateľským rozhraním. Ten dokáže načítať a zobraziť 3D scénu, zdecimovať ju pomocou užívateľom zvoleného algoritmu a parametrov. Na koniec je možné scénu exportovať. Keywords: level of detail; decimácia sietí; kvadratická chybová funkcia; nespojitosť atribútov; level of detail; mesh decimation; quadratic error function; attribute discontinuities Available in a digital repository NRGL
Decimace trojúhelníkových sítí

Modern 3D scenners produce detailed and vast scenes consisting of huge number of triangles. This thesis is dedicated to simplification of such triangu- lar meshes with attributes. The problem of ...

Polák, Peter; Pelikán, Josef; Krajíček, Václav
Univerzita Karlova, 2018

Určování ostrosti a segmentace obrazu
Kopál, Jakub; Šikudová, Elena; Horáček, Jan
2018 - Slovak
The problem of automatic segmentation turned out to be complicated andtothisday, notcompletelysolved.Sinceitisacomplexproblem,thispaperis not- tryingtosolveitinitsmostgeneralform. Instead,itisfocusedonautomatic, bina- rypicturesegmentation,withtheoptiontochooseattributes, basedonwhich the seg- mentation should operate. Among these attributes are the focus and color of the picture. The results of the segmentation based on the assumption "focused object, blurry background" turned out to be very similar to the groundtruth in pictures, which fulfill this assumption. 1 Problém automatickej segmentácie obrazu sa ukázal byť zložitý a dodnes nie zcela vyriešený. Kedže sa jedná o tak komplexný problém, táto práca sa ho ne- pokúša riešiť vo svojej najobecnejšej podobe. Namiesto toho sa zameriava na automatickú, binárnu segmentáciu obrazu, s možnosťou zvoliť rôzne atribúty podla ktorých sa má segmentácia vykonávať. Medzi tieto atribúty patrí ostrosť a farba obrazu. Výsledky segmentácie založenej na predpoklade "zaostrený objekt, nezaostrenéokolie"saukázalibyťvelmipodobnégroundtruthnaobrázkochktoré tento predpoklad spĺňajú. Keywords: segmentácia obrazu; ostrosť záberu; image segmantation; image sharpness Available in a digital repository NRGL
Určování ostrosti a segmentace obrazu

The problem of automatic segmentation turned out to be complicated andtothisday, notcompletelysolved.Sinceitisacomplexproblem,thispaperis not- tryingtosolveitinitsmostgeneralform. ...

Kopál, Jakub; Šikudová, Elena; Horáček, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Vizualizace vybraných algoritmů při využití XML
Futó, Viktor; Pergel, Martin; Gemrot, Jakub
2018 - Slovak
The subject of this bachelor thesis is a design and implementation of a tool that visualizes particular numerical algorithms. The tool proposes a visualization environment that allows a user to write a numeric algorithm using a suggested XML language and then allowing them to animate the algorithm on the random dataset step by step. XML is a language intended for data exchange and document publishing, but as a result of its wide applicability it has established itself in many other areas. Because of its progressivity we try to use it as a programming language for writing algorithms. The application is programmed in the Ruby on Rails and React frameworks and uses the Nokogiri library to parse XML language. The usage of application is demonstrated on numerical algorithms of simulated annealing, power iteration method and method of gradient descent, in which in particular we demonstrate the application's ability to visualize steps of the algorithm also on the functions of two variables. Témou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia nástroja na vizualizáciu vybraných numerických algoritmov s využitím jazyka XML. Nástroj ponúka vizualizačné prostredie, ktoré umožní užívateľovi zapísať numerický algoritmus pomocou vytvoreného XML jazyka a následne ho krok za krokom animovať. XML je jazyk určený pre výmenu dát a publikáciu dokumentov, ale pre jeho širokú aplikačnú využiteľnosť sa osvedčil aj mnohých iných oblastiach and pre jeho progresívnosť sa ho v našej práci pokúšame použiť ako programovací jazyk pre zápis algoritmov. Aplikácia je naprogramovaná vo frameworkoch Ruby on Rails a React a k parsovaniu XML jazyka využíva knižnicu Nokogiri. Použitie aplikácie je demonštrované na numerických algoritmoch simulovaného žíhania, násobnej iteračnej metódy a metóde gradient descentu, pri ktorej obzvlášť demonštrujeme schopnosť aplikácie vizualizovať kroky algoritmu aj na funkciách dvoch premenných. Keywords: vizualizácia XML numerická matematika algoritmy Ruby on Rails parsing React; visualization XML numerical mathematics algorithms Ruby on Rails parsing React Available in a digital repository NRGL
Vizualizace vybraných algoritmů při využití XML

The subject of this bachelor thesis is a design and implementation of a tool that visualizes particular numerical algorithms. The tool proposes a visualization environment that allows a user to write ...

Futó, Viktor; Pergel, Martin; Gemrot, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel
Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese vysporiadania nezhodných výrobkov v danej Spoločnosti, a zároveň ich analýzu a vyhodnotenie. Na tomto základe, je vypracovaná koncepcia pre integráciu dát o nezhodných výrobkoch z prevádzky a výroby pohonných jednotiek. Koncepcia je v závere práce expertne validovaná, a vďaka tomu konceptuálny model, navrhnutý v tejto práci, poskytuje možnosti pre budovanie systému pre zber a vyhodnotenie dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech.The objective of this thesis is to identify the limits of data collection based on data analyses in GE Aviation Czech to improve current system for data collection about discrepancies pertaining the company products. The thesis contains a description of non-conformity product, data collection as well as their analysis and evaluation. Based on this, the thesis proposes a concept of data integration about non-conformity products regarding aircraft power plant production and operation data. The concept is validated by subject matter experts and owing to that it can provide opportunities for building a system for collecting and evaluating data about non-conformity products in GE Aviation Czech. Keywords: nezhodný výrobok,nezhoda,životnosť,bezpečnosť,obava o bezpečnosť,spoľahlivosť,motor,ontológia,dátové modelovaninezhodný výrobok,dátové modelovanie; non-conformity product,lifetime,safety,safety concern,reliability,engine,ontology,data modelinnon-conformity product,data modeling,nonconformity Available in digital repository of ČVUT.
Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel

Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis ...

Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti praktického využití technologie Blockchain
Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
2018 - Slovak
Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša mnoho iných vylepšení ktoré sa dajú zužitkovať no pre ich komplexnosť ešte neboli centrom pozornosti pre širokú verejnosť. Najväčším prínosom sú takzvané smart kontrakty, kde sa jedná o záväzok, ktorý je vykonávaný autonómne podľa preddefinovaných pravidiel. Tieto smart kontrakty umožňujú vytvárať komplexnejšie decentralizované aplikácie (dApps) či autonómne organizácie (DAO), ktoré dokážu fungovať autonómne a bezpečne na blockchain technológii. Svet blockchain technológie je veľmi dynamický a vo veľmi krátkom čase tu vznikla obrovská diverzita blockchain riešení, ktoré sú vhodné na veľmi rozličné prípady použitia. Cieľom tejto práce je predstaviť hlavných hráčov na scéne blockchain technológií, a ujasniť čitateľovi aké riešenia prinášajú. Následne je na základe tejto štúdie vytvorený sprievodca, ktorý ma pomôcť človeku určiť, či potrebuje blockchain poprípade akú architektúru a prečo. Fungovanie sprievodcu je vysvetlené na modelových prípadoch a jednotlivé otázky, detailne vysvetlené aby používateľ pochopil rozhodnutia, ktoré musí urobiť pri výbere blockchain architektúry.A blockchain is a newly quick developing technology, which brings a new way of thinking when building decentralized, autonomous databases. You might hear of this technology in association with cryptocurrencies, but the blockchain technology brings much more than just digital money. It advances the field of smart contracts from idea to actually working ecosystem. This smart contracts which are digitalized and autonomous form of normal contracts allow developers to build decentralized applications (dApps) and later we will see decentralized autonomous organizations (DAO). The number of people interested in the blockchain usage apart from cryptocurrency has been rapidly growing in a recent couple of months. We have gotten to the stage, where we have so many different blockchain systems that it is really hard to navigate through for people outside of this business. And new solutions are being developed every month. The goal of this thesis is to explain main technical features of a blockchain and explain to the reader which architecture is suitable for what. According to this research, a decision guide has been created. Which will help the user determine whether to use blockchain for their problem and if yes which architecture and why. Decision guide is explained on various examples with a background for the question asked and decisions the user has to make. Keywords: Blockchain,distribuovaná sieť,decentralizované hlasovaciemechanizmy,zmysluplnosť blockchainu,sprievodca blockchainu,analýza architektúry; Blockchain,distributed network,consensus mechanism,architectureanalysis,decentralized consensus,decentralized network Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti praktického využití technologie Blockchain

Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s ...

Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrovaný dopravní systém Tatry
Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na súčasný stav verejnej dopravy v regióne a vo všeobecnosti navrhuje možný integrovaný dopravný systém s popísaním jednotlivých prvkov pri tvorbe IDS. Práca sa zaoberá návrhom nového linkového vedenia v oblasti a podrobnejšie popisuje organizačné opatrenia daného IDS. V práci je taktiež spracovaný aj návrh vzorového prestupného uzlu v Tatranskej Lomnici.The aim of the diploma thesis is to create a general concept of the possibility of introducing an integrated transport system in the Tatra´s region in order to make public transport more efficient and attractive. The diploma thesis draws attention to the current state of public transport in the region and in general suggests a possible integrated transport system with a description of individual elements in IDS creation. The work deals with the design of a new line management in the area and details the organizational measures of the IDS. The work is also processed in the design of a model transfer node in Tatranská Lomnica. Keywords: región Tatry,verejná hromadná doprava,integrovaný dopravný systém,prestupný uzol; Tatry region,public transport,integrated transport system,transfer node Available in digital repository of ČVUT.
Integrovaný dopravní systém Tatry

Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. ...

Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů
Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnať jej výstupy s reálnym chovaním betónu počas zaťažovania. Ako základ pre modelovanie slúžili výsledky zo zaťažovacích skúšok betónu veľmi raného veku, ktoré sa v minulosti uskutočnili na Fakulte stavebnej ČVUT. Na začiatku práce sú najprv objasnené princípy procesov prebiehajúcich v umelých neurónových sieťach a následne je vysvetlený postup pri tvorbe vlastného modelu umožňujúceho predpovedať analyzované vlastnosti. Samotná tvorba pracovného diagramu betónu sa nachádza v záverečnej časti práce.This thesis deals with a prediction of material behavior with a usage of artificial neural networks. The main motivation is to create a stress-strain diagram of early-age concrete with the aim to model a suitable neural network and compare its outputs with the real behavior of concrete specimens. As an input for the model, test's results of concrete specimens from experiments at CTU's Faculty of Civil engineering were used. The thesis starts with the summarised principles of processes in artificial neural networks and is followed by the steps required to predict a model able to forecast the analyzed properties. The construction of the model itself is at the end of this work. Keywords: Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania; Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour Available in digital repository of ČVUT.
Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů

V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú ...

Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases