Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11822
Published from to

Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit
Adamovský Daniel; Kontuľ Vladimír; Rubina Aleš
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej je spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby v časti vzduchotechnika v administratívnej budove. Výsledky získané nástrojom Revit sú ďalej porovnávané s výsledkami získanými výpočtami podľa projekčného štandardu v ČR a teda s výsledkami výpočtu podľa ČSN 730548 a ČSN EN 12831. Diskusia získaných výsledkov vedie k záveru práce, ktorý sa venuje popisu použiteľnosti výpočtov pomocou nástroja Revit v projekčnej praxi v ČR.This diploma thesis focuses on BIM problematics and use of BIM and its tools for designing project of building services. This thesis consist of two main parts. First part describes use of tool Revit for heating and cooling loads calculations. Results of calculations obtained by this tool are then compared to results of calculation obtained by using project standard in Czech Republic. Conclusion of thesis describes potential use of tool Revit for designing of building services projects in Czech Republic. Second part of thesis contains project documentation of ventilation in administration building. Keywords: tepelná záťaž,tepelný zisk,výpočet,Revit,BIM,vzduchotechnika,projekt; heating load,cooling load,calculation,Revit,BIM,ventilation,project Available at various departments of the ČVUT.
Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit

Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ...

Adamovský Daniel; Kontuľ Vladimír; Rubina Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha
Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
2018 - Slovak
Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových vôd v Prahe. Práca obsahuje návrh zostavy zdvihacích prostriedkov, riešenie priestorovej štruktúry v podrobnosti jednotlivých záberov betonáže, návrh debnenia, centrálny harmonogram výstavby, časopriestorový graf, vizuálny postup výstavby, sledovanie materiálu, odhad vývoja potrieb pracovníkov, plán organizácie výstavby, technologický postup betonáže bielej vane a posudok projektovej dokumentácie.The Diploma thesis sets out the detailed technological and timetable plan of the construction phase of the building of the biological treatment water line (SO06), switch house (SO13, SO14) and the blower house (SO08, SO07) of the New water line of the Central Wastewater Treatment Plant in Prague. The work includes the design of a crane assembly, the solution of the spatial structure, the design of the shuttering, the central timetable of the construction, the timetable graph, the visual progress of the construction, the monitoring of the material, the estimation of the needs of the workers, the technological process of concreting and project review. Keywords: Čistiareň odpadových vôd,Biologická vodná linka,Technologický plán výstavby,Časový plán výstavby,Betón; Wastewater treatment plant,Biological treatment water line,Technological construction plan,Construction timetable,Concrete Available at various departments of the ČVUT.
STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha

Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky ...

Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce
Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
2018 - Slovak
Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú štúdiu pre rôzne priemery hlavy skrutky. Cieľom bolo určiť vplyv priemeru hlavy na únosnosť spoja v sklenených paneloch.This master thesis describes the experiments of glass panels with blind point connections, the creation of a numerical model of this connection using the ANSYS program, which is identical to the experiments performed and the parametric study for the different diameters of connection fitting. The aim was to determine the influence of the diameter of the connection fitting on the joint capacity in the glass panels. Keywords: sklo,vrstvené sklo,spoje sklenených konštrukcií,spoj so zapustenou hlavou,experimentálna analýza,numerický model; glass,laminated glass,glass connections,blind point connection,experimental analysis,numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce

Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými ...

Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům
Kuklíková Anna; Bohyníková Adriána; Hejduk Pavel
2018 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je sčasti pod úrovňou terénu a je realizované zo železobetónu. Ostatné podlažia a strecha sú z dreva. Železobetónová časť je konštrukčne riešená ako stenový systém s jednosmerne uloženými doskami. Drevená časť je konštrukčne riešená ako ľahký drevený skelet so spriahnutými drevo-betónovými stropmi, spájanými pomocou oceľových spojovacích prvkov. Nosná konštrukcia sedlovej strechy je riešená pomocou drevených priehradových väzníkov. Bytový dom je založený na železobetónovej základovej doske. Diplomová práca je rozdelená na štyri základné časti. Statický výpočet, technická správa, tepelno-technické a akustické posúdenie skladieb objektu a výkresová dokumentácia. Všetky výpočty sú počítané podľa európskych noriem EN vrátane použitých národných príloh pre Českú republiku.The aim of the diploma thesis is the design of the supporting wooden structure of a residential building and the assessment of the building compositions from the acoustic and thermo-technical point of view. The residential building has four storeys. The part of the first floor is under the ground and it is designed from the reinforced concrete. Other floors are designed from the timber. The wall system with one way slabs was used for bottom part of the structure. The upper part of the building is designed as a lightweight timber frame with timber-concrete composite ceilings that are connected by the steel elements. The support structure of the saddle roof is designed from the truncated trusses. The reinforced concrete slab was designed for the foundations of the residential building. The diploma thesis has four parts. The static calculation, technical report, thermo-technical and acoustic assessment of the building composition and drawing documentation. All calculations are according to European standards EN including national annexes for the Czech Republic. Keywords: bytový dom,drevo,drevostavba,spriahnutý drevo-betónový strop,ľahký skelet,KVH hranoly; residential house,timber,wooden construction,timber-concrete composite ceiling,lightweight frame,KVH baulks Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům

Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je ...

Kuklíková Anna; Bohyníková Adriána; Hejduk Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mezinárodní civilní procesní právo v Ruské federaci - vybrané otázky
Králik, Dominik; Pauknerová, Monika; Pfeiffer, Magdalena
2017 - Slovak
English Abstract The object of this thesis is the international civil procedure law as it is currently regulated on the territory of the Russian Federation. The thesis describes and analyzes the legal regulations contained in the Russian Civil Procedure Codes as well as in the related laws, points to the main interpretative problems and seeks to find the most probable interpretation in the future due to its argumentation. The first chapter presents an initial response to this purpose and brings the general negotiation of international private law in the Russian Federation, with subsequent focus on international civil procedure law as an integral part of Russian private international law. We have succeeded and brought the definition of this part of private international law, which reflects the Russian realities and to the doctrinal conclusion of the Russian doctrine. The second chapter deals with the Russian analogical approach to Czech Section 8 of the Act on Private International Law, which stipulates that the Czech courts proceed in proceedings under Czech procedural rules with this and its theoretical background. In Russian legal doctrine, this principle applies as in the Czech Republic, but is justified by the postulate of state sovereignty and not by the lex fori principle. The third chapter deals with... Resumé Predmetom tejto práce je medzinárodné civilné právo procesné tak, v akej podobe platí v súčasnosti na území Ruskej federácie. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v ruských civilných procesných kódexoch ako aj v súvisiacich zákonoch, poukazuje na hlavné interpretačné problémy a snaží hľadať výklad, ktorý má do budúcna najvyššie šance sa presadiť vzhľadom na svoj argumentačný podklad. V práci vychádzame z doterajších poznatkov o stave tohto oboru, vrátane judikatúry a záverov právnej doktríny. Prvá kapitola predstavuje prvotnú reakciu na túto úlohu a prináša pojednanie všeobecne o medzinárodnom práve súkromnom v Ruskej federácii s následným zameraním na medzinárodné civilné právo procesné ako nedielnu časť ruského medzinárodného práva súkromného. Podarilo sa nám pritom priniesť definíciu tohto odvetvia medzinárodného práva súkromného, ktorá zodpovedá ruským reáliám a taktiež doktrinálnym záverom ruskej odbornej literatúry. Druhá kapitola pojednáva o ruskej obdobe nášho § 8 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý stanoví, že české súdy postupujú v konaní podľa českých procesných predpisov s tým a jeho teoretického pozadia. V ruskej právnej doktríne sa totižto táto zásada uplatňuje rovnako ako u nás v Českej republike, je však odôvodnená postulátom suverenity štátu a... Keywords: medzinárodné právo súkromné,medzinárodné civilné právo procesné,ruské právo; private international law; international civil procedure; Russian law Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní civilní procesní právo v Ruské federaci - vybrané otázky

English Abstract The object of this thesis is the international civil procedure law as it is currently regulated on the territory of the Russian Federation. The thesis describes and analyzes the legal ...

Králik, Dominik; Pauknerová, Monika; Pfeiffer, Magdalena
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě
Havlíček Radek; Kinlovič Jakub; Zezula Pavel
2017 - Slovak
Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej sústave jeden motor simuluje rôzne typy záťaže a dva motory túto záťaž pokrývajú, pričom spojenie motorov bolo považované za pevnú väzbu. Vizualizácia pre operátorský panel bola vytvorená v programe Citect Studio. Dáta sa medzi meničmi a serverom vizualizácie odosielali po Ethernete s použitím protokolu Modbus TCP. Výsledkom práce je porovnanie metód zdieľania záťaže v tejto sústave a vizualizácia, z ktorej je celú sústavu možné riadiť.This thesis presents the issue of torque sharing in the multi-drive system regarding the application functions of the frequency converter Altivar Process ATV 930 and operator graphical interface. In the multi-drive system, one motor simulates different types of load and two motors share this load, considering there is a rigid connection between the motors. The visualization for the operator panel was created in programme Citect Studio. The communication between converters and the visualization server was over Ethernet using the Modbus TCP protocol. The result of the thesis is a comparison of the load-sharing methods for this system and the visualization to control the whole system. Keywords: Motor,menič,moment,záťaž,vizualizácia,Altivar,Citect; Motor,converter,torque,load,visualization,Altivar,Citect Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě

Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického ...

Havlíček Radek; Kinlovič Jakub; Zezula Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh terminálu pro malé regionální letiště
Červinka Michal; Klikáč Jakub; Šála Jiří
2017 - Slovak
Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, 1 graf, 2 vzorce a 12 príloh. Prvá kapitola je venovaná definíciám a klasifikácii základných pojmov skúmanej problematiky - letisko, terminál, letecké a neletecké služby. Bližšie sa venujeme kategórii medzinárodných letísk v podmienkach EÚ a Českej republiky, základným funkciám terminálu a v poslednej podkapitole sú uvedené príklady regionálnych letísk zo zahraničia. Druhá kapitola je zameraná na hlavný objekt skúmania - letisko Mnichovo Hradište Na začiatku je spomenutá história a vznik letiska, v druhej časti súčasný stav a v poslednej časti možnosti budúceho rozvoja a ich zhodnotenie. Záverečná kapitola obsahuje návrh odbavovacej budovy a jej technický popis. Výsledkom práce je architektonická štúdia terminálu a nadväznej infraštruktúry pre regionálne letisko Mnichovo Hradiště. Práca popisuje možnosti územného rozvoja, architektonické a výtvarné riešenie terminálu a detailne sa venuje navrhnutej dispozícií i konštrukčnému riešeniu.The aim of the diploma thesis was a design of terminal building for small regional airport in the form of an architectural study of the terminal and its surrounding infrastructure. The thesis is divided into three chapters and contains 5 tables, 33 images, 2 formulas, 1 chart and 12 attachments. The first chapter is devoted to the definitions and classification of the basic concepts of the examined problemacy - airport, terminal, services. The higher interest is put on the categories of regional airports in terms of EU and Czech Republic conditions, the basic functions of the terminal building and in the last subsection we provide examples of regional airports from abroad. The second chapter is focused on the main object of research - Mnichovo Hradište Airport. The first part is focused on the history and creation of the airport, the second part aims at the current state and the last part describes possibilities of future development and their evaluation. The final chapter contains a design of new terminal building and its technical characteristics. The result of the thesis is the architectural study of terminal buliding and surrounding infrastructure for regional airport Mnichovo Hradiště. The thesis describes the possibilities of spatial development, architectural and artistic solution of the terminal building and describes the proposed layout and construction solution. Keywords: letisko,Mnichovo Hradiště,návrh terminálu,odbavovacia budova,regionálne letisko,územný plán,územný rozvoj; airport,Mnichovo Hradiště,design of terminal,terminal building,regional airport,master plan,spatial development Available at various departments of the ČVUT.
Návrh terminálu pro malé regionální letiště

Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 ...

Červinka Michal; Klikáč Jakub; Šála Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu
Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication mechanism used throughout the world. The way people can communicate with each other is much easier now. As a result, the attention of governments and secret agencies has also been focused on cyberspace, with the aim of controlling it as much as possible. Following the Snowden revelations in 2013, the debate on the international scene regarding the feasibility of mass surveillance as a tool in the fight against terrorism began. Since the events of September 11, the powers of the secret services in the field of communication of persons have been extended. This practice has brought up some interesting and unresolved issues. Are such activities permissible at all? If so, under what conditions? This diploma thesis analyzes the legitimacy of massive electronic surveillance and data collection in international law in the context of the protection of human rights, especially the right to privacy. It focuses on electronic surveillance conducted by the American National Security Agency (NSA) and the British Government Communications Headquarters (GCHQ). Since these are foreign monitoring programs, the work... ČJ Za poslední desetiletí překonaly digitální technologie nevídaný vývoj. Internet, který původně sloužil jako prostředek komunikace mezi akademiky, se přetransformoval na hlavní komunikační prostředek používaný na celém světě. Způsob, jakým lidé mohou spolu komunikovat, se tak značně zjednodušil. V důsledku toho, se na kyberprostor zaměřila i pozornost vlád a tajných služeb, s cílem ho co nejvíc kontrolovat. Po Snowdenových odhaleních v roce 2013 se na mezinárodní scéně rozpoutala debata o přípustnosti masivního sledování jako prostředku boje proti terorismu. Od událostí z 11. září se rozšířily pravomoci tajných služeb v oblasti monitorování komunikace osob. Tato praxe s sebou přinesla několik zajímavých a dosud nevyřešených problémů. Je takové jednání vůbec přípustné? Pokud je, za jakých podmínek? Diplomová práce analyzuje legitimitu masivního elektronického sledování a sběru dat v mezinárodním právu v kontextu ochrany lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí. Zaměřuje se přitom na elektronické sledování prováděné prostřednictvím sledovacích programů americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) a britského Vládního komunikačního ústředí (GCHQ). Jelikož se jedná o programy zahraničního sledování, práce věnuje důkladnou analýzu také sporné otázce extrateritoriální aplikovatelnosti... Keywords: Masivní sledování; kyberprostor; právo na soukromí; Mass surveillance; cyberspace; right to privacy Available in a digital repository NRGL
Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu

AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication ...

Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu
Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication mechanism used throughout the world. The way people can communicate with each other is much easier now. As a result, the attention of governments and secret agencies has also been focused on cyberspace, with the aim of controlling it as much as possible. Following the Snowden revelations in 2013, the debate on the international scene regarding the feasibility of mass surveillance as a tool in the fight against terrorism began. Since the events of September 11, the powers of the secret services in the field of communication of persons have been extended. This practice has brought up some interesting and unresolved issues. Are such activities permissible at all? If so, under what conditions? This diploma thesis analyzes the legitimacy of massive electronic surveillance and data collection in international law in the context of the protection of human rights, especially the right to privacy. It focuses on electronic surveillance conducted by the American National Security Agency (NSA) and the British Government Communications Headquarters (GCHQ). Since these are foreign monitoring programs, the work... ČJ Za poslední desetiletí překonaly digitální technologie nevídaný vývoj. Internet, který původně sloužil jako prostředek komunikace mezi akademiky, se přetransformoval na hlavní komunikační prostředek používaný na celém světě. Způsob, jakým lidé mohou spolu komunikovat, se tak značně zjednodušil. V důsledku toho, se na kyberprostor zaměřila i pozornost vlád a tajných služeb, s cílem ho co nejvíc kontrolovat. Po Snowdenových odhaleních v roce 2013 se na mezinárodní scéně rozpoutala debata o přípustnosti masivního sledování jako prostředku boje proti terorismu. Od událostí z 11. září se rozšířily pravomoci tajných služeb v oblasti monitorování komunikace osob. Tato praxe s sebou přinesla několik zajímavých a dosud nevyřešených problémů. Je takové jednání vůbec přípustné? Pokud je, za jakých podmínek? Diplomová práce analyzuje legitimitu masivního elektronického sledování a sběru dat v mezinárodním právu v kontextu ochrany lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí. Zaměřuje se přitom na elektronické sledování prováděné prostřednictvím sledovacích programů americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) a britského Vládního komunikačního ústředí (GCHQ). Jelikož se jedná o programy zahraničního sledování, práce věnuje důkladnou analýzu také sporné otázce extrateritoriální aplikovatelnosti... Keywords: Masivní sledování; kyberprostor; právo na soukromí; Mass surveillance; cyberspace; right to privacy Available in a digital repository NRGL
Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu

AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication ...

Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Tokijský tribunál a jeho přínos pro mezinárodní trestní právo
Kasáš, Alex; Bílková, Veronika; Lipovský, Milan
2017 - Slovak
The Tokyo Tribunal and Its Contribution to International Criminal Law Abstract The aims of my thesis are to analyze whether the principle of legality (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) has been breached by The Tokyo Tribunal and to evaluate the Tribunal's contribution to the field of international criminal law. The work is divided into five chapters. First two, The Charter and The Indictment outline the establishment and jurisdiction of the Tribunal, the rules of proceedings, counts of the indictment and the accused. The remaining three chapters are a compilation of legal argumentation with a focus on the arguments concerning the principle of legality: Crimes under International Law before the Post-War Tribunals summarizes the opinions of international commissions, The Judgement the opinions of majority judges and The Minority Opinions the opinions of minority judges. In the Conclusion, I argue that while the principle of legality was breached, the adherence to it is a matter of choice between the doctrine of strict liability and that of substantive justice and I identify the affirmation of The Nuremberg Principles, the notion of conspiracy to commit aggression as a separate crime and extending the scope of the command responsibility doctrine as the Tribunal's contribution to international... 5 Tokijský tribunál a jeho prínos pre medzinárodné trestné právo Abstrakt Cieľom mojej práce je posúdiť, či bol Tokijským tribunálom porušený princíp legality (nullum crimen, nulla poena sine lege) a posúdiť prínos Tribunálu pre medzinárodné trestné právo. Práca je rozčlenená do piatich kapitol. Prvé dve, Štatút a Obžaloba, sú prehľadom zriadenia a obsadenia Tribunálu, procesných pravidiel a žalobných bodov a osôb obžalovaných. Zvyšné tri kapitoly predstavujú kompiláciu právnej argumentácie so zameraním na argumenty ohľadne princípu legality: Zločiny podľa medzinárodného práva pred konaním povojnových tribunálov názorom medzinárodných právnych komisii, Rozsudok názorom tokijskej väčšiny a Menšinové stanoviská odlišným názorom menšinových sudcov. V Závere argumentujem, že zatiaľ čo princíp legality bol porušený, jeho dodržiavanie je otázkou voľby medzi doktrínami striktnej legality a materiálnej spravodlivosti a identifikujem potvrdenie Norimberského rozsudku, pojatie sprisahania ako samostatného zločinu podľa medzinárodného práva a rozšírenie rozsahu aplikácie doktríny zodpovednosti veliteľov ako prínos Tribunálu pre medzinárodné trestné právo. Kľúčové slová Tokijský tribunál, medzinárodné trestné právo, zločiny podľa medzinárodného práva . Keywords: Tokijský tribunál; medzinárodné trestné právo; zločiny podľa medzinárodného práva; The Tokyo Tribunal; international criminal law; crimes under international law Available in a digital repository NRGL
Tokijský tribunál a jeho přínos pro mezinárodní trestní právo

The Tokyo Tribunal and Its Contribution to International Criminal Law Abstract The aims of my thesis are to analyze whether the principle of legality (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) ...

Kasáš, Alex; Bílková, Veronika; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases