Number of found documents: 548
Published from to

Generation of Fusion Neutrons in Z–Pinches
Klír, Daniel
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Generation of Fusion Neutrons in Z–Pinches

Klír, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Contracting in Multi-Agent Systems
Vokřínek, Jiří
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Contracting in Multi-Agent Systems

Vokřínek, Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Agent-Based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance
Šišlák, David
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Agent-Based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance

Šišlák, David
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Modern Sensors in Aided Navigation Systems
Roháč, Jan
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Modern Sensors in Aided Navigation Systems

Roháč, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Netradiční metody měření polohových úhlů v letectví
Pačes, Pavel
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Netradiční metody měření polohových úhlů v letectví

Pačes, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie
Pouzar, Miloslav
2013 - Czech
Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy. Keywords: prvková analýzy; nedestruktivní techniky; atomová spektrometrie; XRF spektrometrie; LIBS Available in the UPCE Library.
Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie

Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy.

Pouzar, Miloslav
Univerzita Pardubice, 2013

Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Greiner, Karel
2013 - Czech
Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří projektů zpracovaných pro České dráhy. Prvním z nich je program PEPŘ, který slouží k výběru množiny nákladních vlaků v jízdním řádu, mezi nimiž lze realizovat časově nejvýhodnější pevný přechod vozů. Druhou aplikací je Centrální editor vlaků (CEV), jehož hlavní úlohou je pořizování údajů vlaků pro sestavu ročního jízdního řádu. Kromě základních funkcí poskytuje různé analytické nástroje a výstupní sestavy. Třetím projektem je informační systém KANGO-Vlak, který nahradil program CEV a používá se dodnes. Představuje distribuovanou aplikaci složenou z databázového serveru, aplikačního serveru a klientské aplikace. V rámci jeho vývoje byl navržen mj. postup tvorby vlaku a algoritmus generování textů kalendářů. Keywords: jízdní řády; informační systémy; vlaky; kalendáře; timetables; information systems; trains; calendars Available in the UPCE Library.
Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě

Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří ...

Greiner, Karel
Univerzita Pardubice, 2013

K problematice ohybové tuhosti textilií
2013 - Czech
Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku. Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method of overhang sample. A ciscoelastic calculation model of bending rigidity was created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular sample. There were designed and carried out innovations of device TH-5 which is used for measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining the dynamic coefficient of drape ability was designe. Keywords: zkoušení textilií; zkoušky ohybem; zkoušení materiálů; textilie; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
K problematice ohybové tuhosti textilií

Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí
Gebauer, Roman
2013 - Czech
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí

Gebauer, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Tvorba bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech
Matuška, Jaroslav
2013 - Czech
Práce přináší výběr teoretických poznatků i výsledků řešení praktických úloh, které její autor (v některých případech s kolektivem spolupracovníků) shromáždil od roku 2002 za svého působení na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Většina z nich byla publikována ve sbornících konferencí, odborných časopisech domácích i zahraničních, v odborné knize, na webových stránkách nebo v elektronické podobě na CD-ROM. První kapitola habilitační práce obsahuje soubor poznatků z oblasti pojetí různých definic odborných pojmů užívaných v oblasti tvorby bezbariérového prostředí obecného i v dopravě a srovnává jejich obsah i pojetí ve vybraných evropských i několika mimoevropských zemích. Druhá kapitola uvádí specifika a charakteristiky vybraných osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace (osob s postižením pohybového aparátu, zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením), které jsou pro ně jednak limitující při užívání veřejné dopravy a navazujícího prostředí, jednak jsou podkladem pro lepší pochopení potřebných úprav prostředí pro tyto uživatele. Třetí kapitola shrnuje přehled vědeckého poznání v oblasti tvorby přístupného prostředí, jak byl sumarizován z publikací v domácích i zahraničních časopisech i z osobních kontaktů s odborníky v zahraničí, kteří se zabývají stejnou problematikou. Dále je na několika případech dokumentován stav přístupnosti různých subsystémů veřejné dopravy v praxi, jak vyplynul z provedených průzkumů autora, příp. dalších dostupných zdrojů. Čtvrtá - stěžejní kapitola uvádí metody tvorby bezbariérového prostředí, které autor vytvořil nebo se na tvorbě významně spolupodílel. Jde zejména o metodu dekompozice prostředí, metodu kritických míst nebo systémový přístup k řešené problematice. Některé navržené metody a postupy byly převzaty a aplikovány v praxi i při řešení bakalářských a diplomových prací studentů na Dopravní fakultě Jana Pernera i na jiných vysokých školách, např. metoda kritických míst, systémové pojetí tvorby bezbariérového prostředí nebo tabulková metoda analýzy vybraných prvků v městském prostředí. Pátá kapitola uvádí řešení vybraných problémů a úloh, které je možné využít při tvorbě přístupného městského prostředí i ucelených přepravních řetězců, a to za pomoci matematického aparátu i vlastních postupů autora. Keywords: bezbariérové prostředí; veřejná doprava; bariéry; accessible environment; public transport; barriers Available in the UPCE Library.
Tvorba bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech

Práce přináší výběr teoretických poznatků i výsledků řešení praktických úloh, které její autor (v některých případech s kolektivem spolupracovníků) shromáždil od roku 2002 za svého působení na ...

Matuška, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases