Number of found documents: 991
Published from to

Computational Hand-Drawn Animation
Sýkora, Daniel
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Computational Hand-Drawn Animation

Sýkora, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Evakuační scénáře stavebních objektů v požárním inženýrství
Kučera, Petr
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Evakuační scénáře stavebních objektů v požárním inženýrství

Kučera, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Teoretická a experimentální analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí
Skotnicová, Iveta
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Teoretická a experimentální analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí

Skotnicová, Iveta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Chemická reaktivita meziproduktů hoření a hašení
Nevrlý, Václav
2014 -
Available to registered users in the VŠB-TUO
Chemická reaktivita meziproduktů hoření a hašení

Nevrlý, Václav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Péče o bezpečnost - hledání priorit
Ferjenčík, Miloš
2014 - Czech
Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole autor vymezuje, co chápe jako tradiční a moderní péčí o bezpečnost. Rekapituluje, proč tradiční péče přestala stačit, a v čem se změnila. Stručně seznamuje s osobními zkušenostmi, ze kterých práce vychází. Z tématu péče o bezpečnost odvozuje tři prioritní tematické oblasti této práce a hlavní cíl práce. Ve druhé kapitole autor informuje, čím přispěl do diskuzí o obsahu a podobě vysokoškolských kurzů bezpečnosti. Popisuje kroky, které vedly k vytvoření typových kompetenčních standardů péče o bezpečnost, ilustruje podobu těchto standardů, a reprodukuje výsledky použití standardů k popisu "ideálních" znalostí absolventů. Kapitola III je věnována prezentaci toho, čím se autor zabýval v oblasti analýz bezpečnosti. Rekapituluje svou účast na komerčních analýzách rizika, v popularizaci legislativy založené na riziku i v polemikách o obsahu a realizaci této legislativy. Připomíná několik zajímavých specifických úloh, jimiž se zabýval, a exkurzi do výzkumu analýz za hranicí standardní QRA. Nejdůležitějším autorovým přínosem v této oblasti se zdá být trvalé úsilí podporující aplikace kvantitativní analýzy rizika v prostředí, kde se zachází s výbušninami. Ve čtvrté kapitole autor komentuje své příspěvky k rozvoji zpětné vazby řízení bezpečnosti. Shrnuje, čím přispěl k rutinnímu provozování zpětné vazby nežádoucích událostí v jaderné energetice, zmiňuje se o své účasti v analýzách nehod mimo jaderný průmysl a upozorňuje na svůj podíl na usnadňování aplikace techniky MORT. Největší úsilí věnoval snaze o taková zdokonalení analýz kořenových příčin, která by zachovala jejich přednosti, ale zbavila by je jejich nedostatků. Rekapituluje cestu, která jej dovedla od analýzy staré havárie k navržení a propagaci postupů IPICA a IPICA_Lite integrujících důležité prvky systémových metod do analýz kořenových příčin. Za zajímavé pokládá autor i některé porovnávací analýzy, především porovnání tří nehod v dynamitkách. Poslední kapitola shrnuje dosažené výsledky. Autor vyjmenovává ty výsledky, jichž si nejvíce cení, zdůrazňuje jejich zajímavé rysy. Shrnuje svůj názor na priority. Keywords: bezpečnost; analýza rizik; legislativa; výbušniny; safety; risk analysis; legislature; explosives Available in the UPCE Library.
Péče o bezpečnost - hledání priorit

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole autor vymezuje, co chápe jako tradiční a moderní péčí o bezpečnost. Rekapituluje, proč tradiční péče přestala stačit, a v čem se změnila. Stručně ...

Ferjenčík, Miloš
Univerzita Pardubice, 2014

Vývoj separačních metod v kapalné fázi v systémech s vysokou píkovou kapacitou
Česla, Petr
2014 - Czech
Práce je rozčleněna na tři kapitoly. První část je věnována vývoji elektroforetických metod pro separace vybraných technických produktů a přírodních látek, převážně s využitím cyklodextrinů jako aditiv základních elektrolytů. Tato část textu navazuje na autorovu diplomovou a disertační práci. V prostřední, nejobsáhlejší části textu, je komentován tematický celek prací uveřejněný v mezinárodních časopisech, věnovaný vývoji vícerozměrných separačních metod kapalinové chromatografie a kombinaci kapalinové chromatografie s kapilární elektroforézou. V poslední části habilitační práce jsou pak detailněji rozebrána a komentována odborná sdělení, která dokreslují oblast témat řešených autorem, ale s předchozími texty související pouze okrajově. Habilitační práce je psána formou komentáře k publikovaným pracím, které reprezentují vědecké zaměření autora a na kterých se významným způsobem podílel. Snahou autora bylo představit publikované práce v kontextu současných poznatků analytické chemie a poskytnout širší pohled na souvislosti mezi jednotlivými pracemi. Keywords: separace; organická analýza; HPLC Available in the UPCE Library.
Vývoj separačních metod v kapalné fázi v systémech s vysokou píkovou kapacitou

Práce je rozčleněna na tři kapitoly. První část je věnována vývoji elektroforetických metod pro separace vybraných technických produktů a přírodních látek, převážně s využitím cyklodextrinů jako ...

Česla, Petr
Univerzita Pardubice, 2014

Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy
Panoch, Pavel
2014 - Czech
Keywords: křížové cesty; kalvárie; baroko; Čechy; Morava; pilgrimage Calvary hills; Calvaries; Baroque; Bohemia; Moravia Available in the UPCE Library.
Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy

Panoch, Pavel
Univerzita Pardubice, 2014

Nové poznatky v důlním větrání
Zapletal, Pavel
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Nové poznatky v důlním větrání

Zapletal, Pavel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve
Hroncová, Emilia
2014 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve

Hroncová, Emilia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí
Weidlich, Tomáš
2014 - Czech
Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na výsledky výzkumu v oblasti možné náhrady halogenderivátů používaných jako alkylační, acylační a dehydratační činidla za prakticky netoxické a biologicky dobře odbouratelné estery uhličité kyseliny. V této práci prezentované výsledky dokazují, že halogenalkany je možné nahradit za dialkyl-karbonáty při alkylacích aromatických a heterocyklických hydroxyderivátů a aminů, a dále, že toxický fosgen a chloroformiáty lze za dialkyl-karbonáty nahradit při výrobě některých N-alkyl-aryl-karbamátů a alkyl-aryl-karbonátů. Autor prokazuje, že dialkyl-karbonáty lze využít i jako dehydratační činidla při získávání derivátů skořicové kyseliny, aromatických nitrilů a některých aromatických vinylketonů a vinylsulfonů. Sektor výroby organických chemických specialit vyrábí i široké spektrum produktů, které mají ve své struktuře vázán jeden nebo více halogenů proto, aby bylo dosaženo požadovaných užitných vlastností vyráběné sloučeniny. Komplikací výrob založených na využívání halogenderivátů je vznik odpadních proudů, které obsahují používané organické halogenderiváty. Účinné odstraňování především aromatických, případně i heterocyklických halogenderivátů je nákladným procesem, který často spolu s neustále se zpřístupňujícími národními a evropskými ekologickými limity vede k zastavení těchto výrob a jejich přesunu do zemí mimo EU, kde neplatí tak přísné emisní limity. Přitom existují ekonomicky méně náročné, a přitom velmi účinné, metody odstraňování těchto látek z odpadních proudů. Druhá část této práce se proto zabývá problematikou odstraňování kyselých aromatických, případně heterocyklických halogenderivátů z vodných roztoků chemisorpcí. Třetí část práce je zaměřena na problematiku reduktivní dehalogenace v alkalických vodných roztocích, která představuje účinnou metodu destrukce halogenových aromatických sloučenin používaných při výrobě chemických specialit. Reduktivní dehalogenace je přitom natolik účinnou technikou redukce vazby uhlík-halogen, že umožňuje použití halogenu jako chránící skupinu především para-polohu aromatického jádra pro regioselektivní syntézy 2-alkylanilinů a 2-alkylfenolů. Keywords: dialkyl-karbonát; iontová kapalina; hydrodehalogenace; slitiny; nikl; měď; dialkyl carbonate; ionic liquid; hydrodehalogenation; alloy; nickel; copper Available in the UPCE Library.
Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí

Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je ...

Weidlich, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases