Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 197
Published from to

Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2014 - Russian
Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. Zohledňujeme přitom celou řadu faktorů působících na slovosled současně: aktuální větné členění, kontext, emocionální stav mluvčího, stylistické zabarvení výpovědi. Zaměřujeme se také na dosavadní slovosledný výzkum v ruském a českém jazyce. Zkoumáme základní normy a zákonitosti slovosledu v porovnávacím plánu ruštiny a češtiny, nižšími syntaktickými rovinami počínaje a těmi vyššími (tedy větou a souvětím) konče. Věnujeme se specifikům a zvláštnostem slovosledu v hlavních funkčních stylech ruštiny a češtiny a uvádíme příklady typických slovosledných chyb, kterých se dopouštějí rodilí mluvčí, a také vznikajících vlivem interference jazyka originálu. The work deals with the word order in Russian and Czech languages. We take account of the entire group of factors that take affect on the word order concurrently: information structure of a clause, the context, an emotional condition of a speaker, a stylistic character of a statement. We analyze the specifics of the word order in the fundamental functional styles of Russian and Czech languages. We illustrate the most common mistakes in the word order in Russian and Czech and show the mistakes made in translation. Keywords: word order; information structure of a clause; topic/comment; theme; rheme; objective word order; subjective word order; functional styles; mistakes in word order. Available in digital repository of UPOL.
Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)

Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. ...

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Zobrazení ideálu v románu F. M. Dostojevského Idiot
Ostapenko, Yutta; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2014 - Russian
Keywords: kníže Kristus; pozitivně překrásný člověk; hledání ideálu; podivínský; prince Christ; positively beautiful man; search for ideal; ridiculous Available in a digital repository NRGL
Zobrazení ideálu v románu F. M. Dostojevského Idiot

Ostapenko, Yutta; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2014

Komentovaný překlad: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. ZAMAROVSKÝ, Peter. 2. vyd. Praha: AGA, 2011, s. 9 - 29, 43 - 65. ISBN: 978-80-904582-1-5.
Karbysheva, Svetlana; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
2014 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a russian translation of the selected chapters from the book Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (pp. 9-29, 43-65) written by Peter Zamarovsky. The second part contains a commentary on the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Concept of translation, Typology of translation problems, Typology of translation shifts. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Petera Zamarovského Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (s. 9-29, 43-65) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Analýza originálu, Koncepce překladu, Typologie překladatelských problémů, Typologie překladatelských posunů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Překlad; překladatelská analýza; koncepce překladu; překladatelský problém; překladatelský posun; astronomie; astrofyzika; filosofie; Translation; translation analysis; concept of translation; translation problem; translation shift; astronomy; astrophysics; philosophy Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. ZAMAROVSKÝ, Peter. 2. vyd. Praha: AGA, 2011, s. 9 - 29, 43 - 65. ISBN: 978-80-904582-1-5.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a russian translation of the selected chapters from the book Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (pp. 9-29, 43-65) written by ...

Karbysheva, Svetlana; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
Univerzita Karlova, 2014

Sovremennye perevody češskoj prozy na russkij jazyk (sociokuľturnyj i translatologičeskij analiz)
AGAPOVA, Anna; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2014 - Russian
Disertace představuje podrobnou a všestrannou charakteristiku česko-ruských literárních vztahů v letech 1990 - 2013. Tato charakteristika přihlíží k různým aspektům česko-ruského literárního dialogu: ke kontextu, v němž vznikají nové překlady české prózy, k překladatelským strategiím a k recepci nových překladů neodbornou částí čtenářského publika. Disertace demonstruje možnost zkoumání tvůrčí metody překladatele prostřednictvím analýzy jeho strategií na materiále několika vybraných textů. Práce potvrzuje, že translatologickou metodu Christiany Nordové můžeme aplikovat i na překlady literární a můžeme ji odpovídajícím způsobem přetvořit. The thesis presents the detailed characteristics of Czech-Russian literary relations during the period from 1990 to 2013. This characteristics includes three aspects: context, in which new translations of Czech prose appear, strategies the translators use in their work and amateur readers' perception of new translations. The thesis shows, that the creative method of the translator may be studied through the analysis of his translation strategies. It demonstrates, that Christiane Nord's didactic model of translation criticism can be applied to literary translations as well and may be transformed accordingly. Keywords: literary translations; translations from Czech; translations into Russian; comparative methods; quantitative analysis; content analysis; translators; women translators; literary comparatistics; reviews; publishing houses; literary life Available in digital repository of UPOL.
Sovremennye perevody češskoj prozy na russkij jazyk (sociokuľturnyj i translatologičeskij analiz)

Disertace představuje podrobnou a všestrannou charakteristiku česko-ruských literárních vztahů v letech 1990 - 2013. Tato charakteristika přihlíží k různým aspektům česko-ruského literárního dialogu: ...

AGAPOVA, Anna; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Poetika ruského rocku
Tiazhkun, Antonina; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2014 - Russian
This paper is dedicated to the phenomenon of Russian culture and literature of the last third of the 20th century, specifically, Russian rock poetry. In particular, this paper draws attention to the text of Russian rock poetry which allows the literary scholars to talk about the existence of rock poetry as such. This topic is not reflected in Russian philology and is practically omitted in the Czech one. The paper deals with the history and the conditions of the origination of Russian rock and is concerned with the analysis of the characteristic features of rock poetry, its sources and themes. The research is based on the analysis of musical texts of the most important rock authors: A. Bashlachev, B. Grebenshchikov, A. Makarevich, V. Tsoi and Y. Shevchuk. Bakalářská práce se věnuje fenoménu ruské kultury a literatury poslední třetiny 20. století - ruské rockové poezii. Její unikátnost spočívá ve zvýšené pozornosti k obsahové stránce textů, což literárním vědcům umožňuje hovořit o existenci rockové poezie jako takové. Dané téma není v ruské filologii příliš reflektováno, v České republice není známo téměř vůbec. Předkládaná práce pojednává o historii a podmínkách vzniku ruského rocku, zabývá se analýzou charakteristických rysů rockové poezie, jejími zdroji a klíčovými motivy. Výzkum je založen na rozboru tvůrčích textů nejdůležitějších rockových autorů: A. Bašlačeva, B. Grebenščikova, A. Makareviče, V. Coje a J. Ševčuka. Keywords: Rusko; ruský rock; poezie; poetika; Russia; Russian rock; poetry; poetics Available in a digital repository NRGL
Poetika ruského rocku

This paper is dedicated to the phenomenon of Russian culture and literature of the last third of the 20th century, specifically, Russian rock poetry. In particular, this paper draws attention to the ...

Tiazhkun, Antonina; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2014

Úvahy Petra Čaadajeva o osudech Ruska. Na příkladu prvního filozofického dopisu
Yakovleva, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2014 - Russian
In this following work we will look into the views of the great Russian thinker of the first part of XIX century, Petr YakovlevichChaadaev on the destiny of Russia and its connection to the general European development. The research is happening with connection to historical events and social ideals, that were typical for this particular epoch, also using the biographical facts and authors literary work. Particular attention is being paid to : The Westernizer movement, The Slavophiles, The Masonic order, The Patriotic War of 1812 and the Revolt of the Decembrists. Chaadaev's thoughts are being analyzed on the example of the First Philosophic Letter. The author of this work is trying to establish whether the thoughts and writings of philosopher Chaadaev about historical development and the mission of the big Eurasian State that are being addressed to the future generations are still relevant. Tématem této bakalářské práce jsou názory vynikajícího ruského myslitele, první poloviny 19. století, Petra Jakovleviča Čaadajeva. Ve svých úvahách a myšlenkách se zabýval osudem Ruska a jeho vztahem k všeobecnému evropskému rozvoji. Výzkum je prováděn na pozadí historických událostí a ideologických proudů, které jsou charakteristikou této doby. Dále jsou brány v potaz spisovatelova životopisná fakta a jeho tvorba. Zvláštní pozornost je věnována západnictví a slavjanofilství, vlastenecké válkce roku 1812 a povstání Děkabristů. Úvahy Čaadaeva jsou analyzovány na příkladu Prvního filozofického dopisu. Autor této práce se snaží zjistit, jak důležitou roli dnes hrají filozofické myšlenky Čaadajeva o historickém vývoji a poslání největšího euroasijského státu světa, které směřoval budoucím generacím. Keywords: Петр Чаадаев; философические письма; масонство; западники; славянофилы; Отечественная война 1812; декабристы; Petr Chaadayev; Philosophical Letters; Freemasonry; Westernizers; Slavophilia; Patriotic War of 1812; Decembrists Available in a digital repository NRGL
Úvahy Petra Čaadajeva o osudech Ruska. Na příkladu prvního filozofického dopisu

In this following work we will look into the views of the great Russian thinker of the first part of XIX century, Petr YakovlevichChaadaev on the destiny of Russia and its connection to the general ...

Yakovleva, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2014

Josif Brodskij a Čechy
Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
2014 - Russian
The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic and prosaic (essays, dramas and dialogues) . Present work proposes very detailed analysis of translated poetry (translations were made by different authors from 1960`s till nowadays), characterizes stylistic approaches, methods of translation and provides comparison. The author gives information about Saint-Petersburg`s meetings of Joseph Brodsky and Václav Daněk - Czech poet and his further translator. On the basis of interviews, dialogues and memoires of the contemporaries the work illustrates poet`s attitude to famous people of Czech culture; it also mentions poetic translations of Joseph Brodsky made from Czech language. The work demonstrates Brodsky`s opinion on the creation of good translation. Also the author presents a number of Czech articles devoted to Josepf Brodsky and his work. Práce sleduje průnik díla Josifa Brodského do české překladové literatury, komentuje první a pozdější publikace. Zaznamenává všechny překlady do češtiny, tedy básnícké i prozaické (eseje, dramata, rozhovory). Přináší podrobnou analýzu básnicných překladů, vytvořených různými autory od 60. let 20. století po dnešní dobu, charakterizuje stylistické přístupy, metodiku překladu a také tyto české překlady srovnává. Autor popisuje petrohradská setkání Josifa Brodského a Václava Daňka - českého básníka a pozdějšího překladatele Brodského. Na zakladě interview, rozhovorů a vzpomínek současníků je ilustrován vztah Brodského k významným osobnostem české kulturní veřejnosti. Práce rovněž pojednává o ruských překladech Josifa Brodského z češtiny, nabízí básníkův názor na vytváření kvalitního překladu, uvádí i české články a eseje, dílu Josifa Brodského věnované. Keywords: Иосиф Бродский; Вацлав Данек; чешские переводчики; Světová literatura; русская поэзия XX века; русские поэты-эмигранты; Joseph Brodsky; Václav Daněk; Czech translators; Světová literatura; Russian poetry of the 20th century; Russian emigrant poets Available in a digital repository NRGL
Josif Brodskij a Čechy

The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic ...

Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
Univerzita Karlova, 2014

Sravnenije obrazovanija chimičeskoj nomenklatury v russkom, anglijskom i češskom jazykach s leksičeskoj točki zrenija
ANDREJS, René; VOBOŘIL, Ladislav; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2014 - Russian
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci ruského, anglického a českého chemického názvosloví z lexikálního hlediska. V první části jsou popsány jednotlivé rozdíly v názvosloví prvků napříč srovnávanými jazyky a také jejich morfologické typy. Druhá část práce se věnuje chemickému názvosloví anorganické chemie, a sice sloučeninám binárním a ternárním. Další část je zaměřena na komparaci nomenklatury organické chemie napříč uvedenými jazyky. Daná práce poukazuje na shody ruského a anglického názvosloví v anorganické chemii a zároveň na příkladech demonstruje disproporci v překladu názvosloví českého do uvedených jazyků a naopak. Bachelor´s thesis is focused on comparison of Russian, English, and Czech chemical nomenclature from the lexical point of view. First part provides the differences in the nomenclature of compounds across mentioned languages and also describes their morphological types. Binary and ternary inorganic compounds are described in the second part. The following section is focused on comparison of organic nomenclature across the languages above-mentioned. This thesis shows the agreements in the system of Russian and English inorganic nomenclature and also demonstrates disproportion in the translation of Czech nomenclature to Russian and English and vice versa. Keywords: chemical nomenclature; organic chemistry; inorganic chemistry; Russian chemical nomenclature; English chemical nomenclature; Czech chemical nomenclature Available in digital repository of UPOL.
Sravnenije obrazovanija chimičeskoj nomenklatury v russkom, anglijskom i češskom jazykach s leksičeskoj točki zrenija

Bakalářská práce je zaměřena na komparaci ruského, anglického a českého chemického názvosloví z lexikálního hlediska. V první části jsou popsány jednotlivé rozdíly v názvosloví prvků napříč ...

ANDREJS, René; VOBOŘIL, Ladislav; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Expressivnosť v sovremennoj rossijskoj publicistike
VAŘECHOVÁ, Olga; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2014 - Russian
Práce se zabývá problematikou vyjadřování expresivity v ruské publicistice. Analyzuje úlohu expresivního lexika v publicistických textech a stanovuje nejfrekventovanější expresivní jazykové prostředky. Je zpracována na základě analýzy materiálů především z článků politického a ekonomického charakteru, publikovaných v ruských médiích. Základem pro vypracování klasifikace bylo hledisko pořadí působení na koncového příjemce sdělení. Thesis is devoted to the problems of the expression of expressiveness in Russian journalism. It analyzes the role of expressive vocabulary in nonfiction texts and identifies the most commonly used types of expressive language means. Thesis is based on the analysis of materials from articles primarily political and economic, published in the Russian media. Basis for developing a classification has been the sequence of the impact of individual expressive funds on the final recipient of the message. Keywords: expressiveness; media; graphics; interrogative sentence; incentive sentence; word order; neologism; occasionalism; borrowing; metaphors; phraseologisms; proverb Available in digital repository of UPOL.
Expressivnosť v sovremennoj rossijskoj publicistike

Práce se zabývá problematikou vyjadřování expresivity v ruské publicistice. Analyzuje úlohu expresivního lexika v publicistických textech a stanovuje nejfrekventovanější expresivní jazykové ...

VAŘECHOVÁ, Olga; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Mezijazyková rusko-česká homonymie v systému jmenných slovních druhů
Rajchert, Natalia; Rajnochová, Natalie; Nyklová, Ljudmila
2014 - Russian
The topic of the following Bachelor thesis is concerned with Russian-Czech interlingual homonymy research within the system of nominal parts of speech (theoretical and practical analysis of the above mentioned languages). In the thesis we give a claffication of interlingual homonyms and analyse the linguistic processes leading to semantic contradictions within the words of the same origin. For fulfilling the tasks stated we use literature written in Russian and Czech. Key words: homonymy, Czech homonymy, Russian homonymy, nominal parts of speech, linguistic process, semantic field, word meaning, comparative method, descriptive method, Czech national corpora, Russian national corpora Tématem bakalářské práce je výzkum rusko-české mezijazykové homonymie v rámci systému jmenných slovních druhů (teoretické a praktické zkoumání dvou jazyků). V práci se uvádí klasifikace mezijazykových homonym a zkoumají se lingvistické procesy, jež vedou k sémantickým rozporům v slovech společného původu. Pro splnění úkolů je použita literatura psaná rusky a česky. Klíčová slova: homonymie, česko-ruská homonymie, jmenné slovní druhy, lingvistické procesy, sémantické pole, význam slova, komparativní metoda, deskriptivní metoda, český národní korpus, ruský národní korpus Keywords: homonymie; česko-ruská homonymie; jmenné slovní druhy; lingvistické procesy; sémantické pole; význam slova; komparativní metoda; deskriptivní metoda; český národní korpus; ruský národní korpus; homonymy; Czech homonymy; Russian homonymy; nominal parts of speech; linguistic process; semantic field; word meaning; comparative method; descriptive method; Czech national corpora; Russian national corpora Available in a digital repository NRGL
Mezijazyková rusko-česká homonymie v systému jmenných slovních druhů

The topic of the following Bachelor thesis is concerned with Russian-Czech interlingual homonymy research within the system of nominal parts of speech (theoretical and practical analysis of the above ...

Rajchert, Natalia; Rajnochová, Natalie; Nyklová, Ljudmila
Univerzita Karlova, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases