Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 205
Published from to

Ruské a české tradice vánočního období
Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Žofková, Hana
2015 - Russian
The bachelor thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year in winter period of time. It also contains the study of the most popular folk traditions, religious rituals and beliefs of the Slavs from Advent till Christmastide or Christmas season. The historical background of the adoption of Christianity in the territory of the Czech Republic and Russia and the way how Christian church influenced on the origin of fundamental traditions and rituals has also been taken into consideration. There is also a description of the way the major Slavonic holidays are held. The thesis deals with such religious and secular holidays as Christmas, Advent, New Year, Christmas season, Epiphany and other traditional holidays. Cílem této práce je analýza a popis základních svátků kalendářního roku v zimním období, porovnání lidových tradic, rituálů a slovanských náboženských představ v období od Adventu po Tři krále v české a ruské kultuře. Práce rovněž analyzuje historické pozadí přijetí křesťanství, roli a vliv křesťanské církve na vznik svátků a tradic s nimi spojených. Dále se práce zabývá srovnáním českých a ruských tradic s cílem určit shodné a odlišné prvky. Pozornost je věnována Vánocům, Adventu, Novému roku, svátku Tři králů i dalším. Keywords: ruské tradice; české tradice; zvyky; obyčeje; svátky; Advent; Vánoce; Nový rok; Tři králové; Russian customs and traditions; Czech customs and traditions; holidays; Advent; Christmas; New Year; Three Kings; Baptism of Jesus Available in a digital repository NRGL
Ruské a české tradice vánočního období

The bachelor thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year in winter period of time. It also contains the study of the most popular folk traditions, ...

Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Žofková, Hana
Univerzita Karlova, 2015

Pedagogické zásady L.N. Tolstého a jejich aktuálnost v současné české a ruské pedagogice
Kiryukhina, Olga; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2015 - Russian
Keywords: L. N. Tolstoj; pedagogika; křesťanská etika; škola; vyučovaní; vzdělávání; vzdělání; L. N. Tolstoy; pedagogy; Christian ethic; school; teaching; education Available in a digital repository NRGL
Pedagogické zásady L.N. Tolstého a jejich aktuálnost v současné české a ruské pedagogice

Kiryukhina, Olga; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2015

Ustanovka dlja smešivanija židkostej
Kapranova, Yevgeniya Nikolayevna
2015 - Russian
The article deals with devices for mixing liquids.It describes the different types of equipment and procedures mixing liquids. Keywords: míchání kapalin; zařízení; mixing liquids; device Available in digital repository of ZČU.
Ustanovka dlja smešivanija židkostej

The article deals with devices for mixing liquids.It describes the different types of equipment and procedures mixing liquids.

Kapranova, Yevgeniya Nikolayevna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Jazyková homonymie
Zatrutina, Iulianiia
2015 - Russian
Daná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. Provedena analýza možných klasifikací vnitrojazykových homonym, analýza mezijazykové homonymie, mezijazykové paronymie, "falešných přátel překladatele" a upřesnena terminologie. Rozebrány jsou dále možné klasifikace mezijazykových homonym. Prozkoumany možné cesty vzniku slovanských mezijazykových homonym, roztříděny mezijazykové homonymy podle možných sémantických vztahů.V posledním oddíle se nachází klasifikace homonym na základě možných stylistických a funkčních odlišností. Přílohy obsahují česko-ruský slovník homonym, který byl vytvořen na základě příkladů uvedených v bakalářské práci. The given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. There is a classification of interlingual homonyms. There are studies of possible ways of the formation of homonyms, there are separations of homonyms because of their semantic relations with one another. In the last part of this work are classifications of homonyms because of the functional and stylistic differences. Attachment is the Czech-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this work Keywords: jazyková homonymie; homonymie; mezijazyková homonymie; rusko-česká homonymie; česko-ruská homonymie; polysémie; klasifikace homonym; slovník homonym; rusko-česká homonyma; homonymie a polysémie; homonyma; language homonymy; homonymy; interlingual homonymy; russian-czech homonymy; czech-russian homonymy; polysemy; homonyms classification; dictionary of homonyms; russian-czech homonyms; homonymy and polysemy; homonyms Available in digital repository of ZČU.
Jazyková homonymie

Daná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. ...

Zatrutina, Iulianiia
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Aktivizační metody psaní
Deinechyna, Yevgeniia
2015 - Russian
Tématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny základní pojmy, související s tématikou diplomové práce. Byla předložena analýza, představena klasifikace metod učení, provedena charakteristika metod psání, zmíněná motivace a její role v procesu učení a dalé začlenení metod aktivizace do výuky cíziho jazyka. Komplexní pojetí teoretické části diplomové práce tvoří základ pro část praktickou. Praktická část byla rozdělená do dvou kapitol. Z hlediska rozvoje verbálních dovednosti psaní byla v první kapitolé provedená analýza cvičení, uvedených v současných učebnicích pro výuku ruského jazyka. Druhá kapitola představuje metodickou příručku s návrhem konkretních cvičení, které patří k aktivizačním metodám psání a mohou byt využity při hodinách ruského jazyka. The thesis is "Activation methods of writing". This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related to the topic of the thesis. It presentes analysis of learning methods, describes methods of writing and includes motivation and its role in the learning process. The theoretical part of the thesis creates the basis for the practical part. The practical part gives the analysis of exercises from contemporary textbooks for teaching Russian language. The exercises were chosen regarding the development of verbal skills in writing. The second chapter presents a methodological guide with concrete exercises, which are related to activation methids of writing. Keywords: metoda; aktivizační metody; motivace; dovednosti; schopnosti; aktivní učení; method; activation methods; aktivizační metody psaní; writing; motivation; active learning Available in digital repository of ZČU.
Aktivizační metody psaní

Tématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou ...

Deinechyna, Yevgeniia
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Meždunarodnaja cifrovaja biblioteka rukopisej
Knoll, Adolf,
2015 - Russian
The Manuscriptorium Digital Library is Europe’s largest digital library of manuscripts providing access to data from more than 120 institutions across Europe incl. ca. 55 most important Czech collections. In March 2015, it contained 43,372 fully digitized documents and more than 337,000 bibliographic records. The documents are not only of European origin (Western, Slavonic, Hebrew, Armenian …), but there are also data representing Arabic, Persian, Ottoman, Indian and other manuscript traditions. The digital library was launched in 2003 by the National Library of the Czech Republic, in partnership with the Czech AiP Beroun Company. In comparison and in contrast with other aggregation services, it provides seamless access to full digital documents on the fly, reusing thus repositories of partner digital libraries. Users do not need to travel or to navigate from one physical place or digital library to another one to access needed documents. Manuscriptorium provides uniform interface to any data from any digital library that signed the partnership agreement. The internal metadata solution is based on the robust TEI P5 approach and suits both library and researchers’ requirements for description and structuring. It aggregates not only fully digitized documents, but also the partially digitized ones and bibliographic records. It contains manuscripts as well as old printed books, historical maps, and historical posters. The documents are mostly represented by digital images and in certain extent also by full texts, TEI-structured and unstructured. The Manuscriptorium larger environment provides also online support to TEI authoring and online metadata validation and upload. ... Keywords: digitální knihovny; kulturní dědictví; historické knihovní fondy; kooperace knihoven; mezinárodní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Meždunarodnaja cifrovaja biblioteka rukopisej

The Manuscriptorium Digital Library is Europe’s largest digital library of manuscripts providing access to data from more than 120 institutions across Europe incl. ca. 55 most important Czech ...

Knoll, Adolf,
Národní knihovna ČR, 2015

Orfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazyke
Buřičová, Irina
2015 - Russian
V diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry života společnosti. Za důležité lze považovat zkoumání procesů adaptace cizojazyčného lexika v ruštině. Teoretický výzkum byl prováděn prostřednictvím analýzy odborné literatury a denního tisku včetně slovníkové excerpce. Práce je zaměřena na nastínění možností správného používání pravopisných pomůcek a pochopení základních pravopisných návyků, rozvíjení slovní zásoby žáků a zkvalitňování jejich jazykového projevu. V praktické části je nastíněna možnost využití zkoumaného materiálu na základě rozpracování hodiny ruského jazyka jako cizího na téma "přejatá slova v ruštině" v 8. ročníku ZŠ. Praktický význam diplomové práce spočívá ve snaze zkvalitnit pravopisnou gramotnost žáků a tím přispět ke zkvalitnění komunikace. Diplomová práce obsahuje 79 stran tištěného textu, 2 přílohy a seznam použité literatury. The thesis examined the process of borrowing and adaptation of anglicisms in contemporary literary Russian, while attention is paid to the different historical periods. Various spheres of social life are selectively described. It can be considered as an important exploration of the processes of adaptation of foreign language lexicon in Russian. The theoretical research was conducted through analysis of scientific literature and newspapers, including dictionary excerpts. The work is focused on outlining the options of correct use of spelling and understanding the basic precepts of spelling skills, vocabulary development of pupils and improvement of their linguistic expression. The practical section outlines the possibility of using the investigated material by developing the hours of Russian as a foreign language on "loan words in Russian" in the 8th grade of primary school. The practical significance of the thesis lies in trying to improve the spelling literacy of pupils and helping to improve the quality of communication. The thesis contains 79 pages of printed text, two annexes and a list of references. Keywords: pravopis; cizí slova; přejatá slova; kalky; transkripce; transliterace; transplantace; cizojazyčné inkluze; dvojité souhlásky; zdrojový jazyk; slovník; slovník pravopisu; orthography; foreign words; loanwords; loan translations; transcription; transliteration; transplantation; foreign-language inclusions; double consonants; source language; dictionary; spelling dictionary Available in digital repository of ZČU.
Orfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazyke

V diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry ...

Buřičová, Irina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Ruský jazyk na Ukrajině
Golovko, Vyacheslav
2015 - Russian
Bakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami vzniku současné jazykové situace. Věnovali jsme se zákazům na používání ukrajinštiny za posledních čtyři sta let. Bylo to období, kdy Ukrajina byla součásti Ruského impéria a později Sovětského svazu. V druhé části jsou obsaženy příklady dvojjazyčnosti v ukrajinských masmédiích (televize, noviny), v politice a showbyznysu. Druhá část je praktická, jsou zde uvedeny výsledky aktuálního dotazníkového šetření týkajícího se postavení ruského jazyka na Ukrajině, jehož se zúčastnili lidé ze dvou měst východní Ukrajiny. Bachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in Ukraine and the causes of the current linguistic situation. There were prohibitions on the use of Ukrainian in the last four hundred years. It was a period when Ukraine was part of the Russian Empire and later the Soviet Union. In the second part contains examples of bilingualism in the Ukrainian mass media (TV, newspapers), in politics and show business. The second part is practical, we present the results of actual questionnaire survey concerning the status of the Russian language in Ukraine, which was attended by people from the two towns of eastern Ukraine. Keywords: ruský jazyk; vývoj ruštiny na ukrajině; ruština na ukrajině dnes; suržyk; dotazníkové šetření na ukrajině; ruština v ukrajinských masmédiích; statistika používání ruštiny; ruština v ukrajinské politice; ruština v ukrajinském showbyznysu; russian language; development of russian in ukraine; russian language in ukraine today; surzhyk; survey in ukraine; russian language in ukrainian mass media; statistics; russian language in ukrainian policy; russian language in ukrainian showbiz Available in digital repository of ZČU.
Ruský jazyk na Ukrajině

Bakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami ...

Golovko, Vyacheslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2014 - Russian
Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. Zohledňujeme přitom celou řadu faktorů působících na slovosled současně: aktuální větné členění, kontext, emocionální stav mluvčího, stylistické zabarvení výpovědi. Zaměřujeme se také na dosavadní slovosledný výzkum v ruském a českém jazyce. Zkoumáme základní normy a zákonitosti slovosledu v porovnávacím plánu ruštiny a češtiny, nižšími syntaktickými rovinami počínaje a těmi vyššími (tedy větou a souvětím) konče. Věnujeme se specifikům a zvláštnostem slovosledu v hlavních funkčních stylech ruštiny a češtiny a uvádíme příklady typických slovosledných chyb, kterých se dopouštějí rodilí mluvčí, a také vznikajících vlivem interference jazyka originálu. The work deals with the word order in Russian and Czech languages. We take account of the entire group of factors that take affect on the word order concurrently: information structure of a clause, the context, an emotional condition of a speaker, a stylistic character of a statement. We analyze the specifics of the word order in the fundamental functional styles of Russian and Czech languages. We illustrate the most common mistakes in the word order in Russian and Czech and show the mistakes made in translation. Keywords: word order; information structure of a clause; topic/comment; theme; rheme; objective word order; subjective word order; functional styles; mistakes in word order. Available in digital repository of UPOL.
Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)

Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. ...

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Zobrazení ideálu v románu F. M. Dostojevského Idiot
Ostapenko, Yutta; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2014 - Russian
Keywords: kníže Kristus; pozitivně překrásný člověk; hledání ideálu; podivínský; prince Christ; positively beautiful man; search for ideal; ridiculous Available in a digital repository NRGL
Zobrazení ideálu v románu F. M. Dostojevského Idiot

Ostapenko, Yutta; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases