Number of found documents: 541108
Published from to

Zdravý životní styl studentů středních škol
Vobořilová Jarmila; Markéta Pavlová; Vaněček David
2019 -
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné nedostatky a navrhnout doporučení vedoucí k pozitivnímu dopadu na životní styl středoškoláků. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část předkládá současné poznatky o zdravém životním stylu, praktická část je založena na metodách kvantitativního výzkumu a snaží se zodpovědět tři výzkumné otázky.The bacherol´s thesis considers the issues of life style of students of secondary school. The Aim of my thesis is to find out student attitudes to healthy life style, to identify possible shortcomings and also to suggest some recommendations, which can have positive impact on lifestyle of students. The thesis is devided in two parts. The theoretical part provides current infomation about healthy lifestyle. The practical part includes quantitative research and tries to answer three research questions. Keywords: Životní styl; výživa; pohyb; drogy; duševní hygiena; stres; Lifestyle; nutrition; physical activitive; drugs; mental hygiene; stress Available at various departments of the ČVUT.
Zdravý životní styl studentů středních škol

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné ...

Vobořilová Jarmila; Markéta Pavlová; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vzdělávání odsouzených ve věznici
Tureckiová Michaela; Pavel Drobný; Hrubý Josef
2019 -
Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a náležitá pozornost je věnována právě vzdělávání odsouzených dle kritéria formálnosti, které je ve věznici odsouzeným nabízeno. V praktické části jsou vymezeny cíle, navrženy hypotézy a je zde popsán výzkumný vzorek i metody. Schválený výzkum proběhl ve věznici, která se nachází v blízkosti hlavního města Praha a byl zaměřen na zjištění spokojenosti odsouzených se vzděláváním. Pozornost byla věnována taktéž motivaci odsouzených ke vzdělávání. Obsahem diskuze je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů ostatních provedených výzkumů. Cílem bylo navrhnout doporučení, která bude možné využít pro vzdělávání odsouzených ve věznici.The bachelor thesis discusses education provided in prison to convicted persons serving a term of imprisonment. The theoretical part describes the organizational system in the Prison Service of the Czech Republic, focusing on the education of prisoners according to the formality criterion that is offered to convicted persons in prison. The practical part determines the aims, suggests hypotheses and describes the research sample and methods used. The approved research was performed in a prison that is located near the capital city of Prague and was designed to find out the convicted persons' level of satisfaction with the education provided. The follow-up discussion compares our results with the results presented by authors of other similar surveys performed. The aim was to suggest certain measures that might be adopted to improve the education provided to convicted persons in prison. Keywords: Vzdělávání odsouzených; Vězeňská služba; motivace; resocializace; program zacházení; Education of convicted persons; Prison Service; motivation; re-socialization; treat-ment programme Available at various departments of the ČVUT.
Vzdělávání odsouzených ve věznici

Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a ...

Tureckiová Michaela; Pavel Drobný; Hrubý Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP
Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a optimalizovat ji za účelem nejnižší spotřeby v cyklu WLTP při zachování rovnovážné bilance stavu nabití baterie.The subject of the thesis " HEV control optimization with respect to WLTP standard" is to create a model of two concepts of hybrid electric vehicles. The aim of the thesis is to design a strategy of HEV control and to optimize it for the lowest consumption in the WLTP cycle while maintaining the balance of the battery state of charge. Keywords: HEV; MHEV; simulace hybridního vozidla; WLTP; řídící strategie HEV; optimalizace řídící strategie; HEV; MHEV; Hybrid vehicle simulation; WLTP; HEV control strategy; control strategy optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP

Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout ...

Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy
Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
2019 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem a organizací, jež jsou orientované na pražskou dopravní infrastrukturu. Praktická část práce obsahuje návrh nové platformy, její porovnání se stávajícími platformami a následné vyhodnocení na základě provedeného průzkumu veřejného mínění.The thesis is focused on the issue of traffic calming in the capital of Czech Republic - Prague. The main purpose of the theoretical part of this thesis is to analyze the current traffic situation in the city and to explore existing platforms and organizations that are oriented towards Prague's transport infrastructure. The practical part of the thesis is composed of proposal of a new platform, its comparison with existing platforms and subsequent evaluation based on a public opinion poll. Keywords: plán; business model; Canvas; zklidňování dopravy; hlavní město Praha; platforma; Operátor ICT; Golemio; Auto-Mat; parkování; tranzitní doprava; cyklistická doprava; plan; business model; Canvas; traffic calming; Prague; platform; Operator ICT; Golemio; Auto-Mat; parking; transit traffic; cycling transport Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání ...

Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi
Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková opatření, která by současný stav pomohla zefektivnit, zjednodušit a ušetřit společnosti finanční prostředky.The subject of the master thesis "Proposal of empty pallet flow in the company ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav" is to analyze the current flow of empty packaging in the company ŠKODA AUTO a.s. and create purposes which will help to streamline, simplify and save money for the company. Keywords: logistický řetězec; tok prázdných obalů; vícecestné obaly; Centrální sklad prázdných obalů; RFID technologie; dron; inventura; logistics chain; empty packaging flow; returnable packaging; The Central warehouse of empty packaging; RFID technology; drone; inventory Available at various departments of the ČVUT.
Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi

Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková ...

Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.
PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se hlavně věnujeme technické výchově, lateralitou a aktéry edukační jednotky technické výchovy základní školy. Praktická část má kvantitativní design. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Hlavním cílem práce bylo zmapovat dostupnost pomůcek pro žáky preferující levou ruku a náhled učitelů na problematiku leváctví v hodinách technické výchovy. Výzkumného šetření se zúčastnilo 71 respondentů z celé české republiky. The diploma thesis dealt mainy with the pupils preferring the left hand in lessons of technical education at primary school. The thesis has a theoretical and practical part. In the actors of the educational unit of basic education. The practical part has a quantitative design. The mani research method was the questionnaire. The main aim of the work wwas to map the availability of aids for pupils prefering the left hand and the view of teachers on the issue of left handedness in the lessons of technical education. 71 respondents from Czech Republic participated in the research. Keywords: Technická výchova; lateralita; didaktické a metodické pomůcky technika; leváctví; Technical education laterality; didactic and methodical aids technique; left-handedness Available in digital repository of UPOL.
Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.

Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se ...

PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku
KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ORL. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část slouží jako východisko pro následný výzkum. Jsou zde rozebrána témata nádorů hlavy akrku, jejich léčba, kvalita života a faktory, které ji ovlivňují. Praktická část představuje samotný výzkum, jeho cíle a poté předkládá fakta získaná průzkumným šetřením. Zvýsledků tohoto šetření bylo prokázáno, že dotazovaní pacienti mají velice dobrou kvalitu života, a nejčastěji se u nich vyskytují problémy s polykáním, slinami, řečí abolestí. Dále můžeme také konstatovat, že nejsou významné rozdíly ve vnímání kvality života u mužů a žen. The thesis deals with the quality of life in patients with head and neck tumors. The issue is monitored using a standardized questionnaire (UW-QOL) in patients with head and neck cancer treated at the ENT department. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part serves as a foundation for subsequent research. The topics of head and neck tumors, their treatment, quality of life and factors influencing it are discussed. The practical part presents the research itself, its objectives and then presents the facts obtained by the exploratory survey. The results of this investigation have shown that the interviewed patients have a very good quality of life, and most often they have problems with swallowing, saliva, speech, and pain. Furthermore, we can also note that there are no significant differences in the perception of the quality of life in men and women. Keywords: kvalita života; otorinolaryngologie; nádory hlavy a krku; quality of life; otorinolaryngology; head and neck tumors Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku

Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ...

KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii
ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak základními konstrukcemi. Třetí obsahuje řešené úlohy. U čtenáře se předpokládá znalost pravoúhlé axonometrie, vlastností těles, osové anity a středové kolineace. Práce slouží k samostudiu a jako rozšíření pravoúhlé axonometrie. The Bachelor thesis is focused on projection method of clinogonal axonometry. It serves as an introduction into this method so that the reader is able to solve basic exercises. The rst chapter deals with theory, the second chapter deals with basic tasks. The third chapter contains solved exercises. The reader is expected to have knowledge about ortogonal axonometry, properties of solids, axial affinity and central collineation. This work serves as self-educational material and as an extension of ortogonal axonometry. Keywords: axonometrie; kosoúhlá axonometrie; řešené úlohy; axonometric projection; clinogonal axonometry; solved exercises Available in digital repository of UPOL.
Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii

Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak ...

ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy
BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a jejich řešení. Empirická část práce se zaměřuje na konkrétní prostředí základních školy. Pomocí kvalitativního výzkumu realizovaného se čtyřmi pedagogy dané základní školy zjišťuje názory, jak pedagogové vnímají školní neúspěšnost a její příčiny v komparaci s názory jejich žáků. V závěru obeznamuje čtenáře s výsledky výzkumného šetření, z nichž mohou ve své práci se žáky, čerpat nejenom kolegové dané školy, ale i širší pedagogická veřejnost. This bachelor thesis gives a comprehensive overview of the causes of school failure of younger school children. The theoretical part deals with the definition of the younger school age, the causes of school failure and its solution. The empirical part of the thesis focuses on the specific environment of elementary school. Using qualitative research carried out with four teachers of the given primary school, he / she finds out how teachers perceive school failure and its causes in comparison with the opinions of their pupils. In conclusion, the reader acquaints readers with the results of the research, from which they can work with pupils, draw not only the colleagues of the school, but also the wider pedagogical public. Keywords: mladší školní věk; školní neúspěch; příčiny školního neúspěchu; postoj k učení; sebehodnocení; základní škola; žáci; pedagogové; dotazník; rozhovor; younger school age; school failure; couses of school failure; school performance; self-evaluation; primary school; pupils; teachers; questionnaire; interview Available in digital repository of UPOL.
Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy

Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a ...

BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy
HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními normami a podmínkami vzdělávání v dané mateřské škole. Empirická část je zaměřena na popis a nalýzu vhodných podmínek prostředí a vzdělávání v heterogenní třídě. The topic of this bachelor thesis is the assessment of the conditions for adaptation to the environment of children aged 2 to 3 in kindergarten. The theoretical part deals with basic conditions, given legislative norms and conditions of education in given kindergarten. The empirical part is focused on description and analysis of suitable environmental conditions and education in heterogeneous class. Keywords: Dítě ve věku 2 až 3 roky; legislativní normy; heterogenní třída; podmínky vzdělávání; všeobecné a psychosociální podmínky; vývoj dítěte; Child aged 2 to 3 years; legislative norms; heterogeneous class; educational conditions; general and psychosocial conditions; child development Available in digital repository of UPOL.
Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy

Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními ...

HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases