Number of found documents: 527205
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva
Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud nebyla přesně stanovena a tyto sanační systémy se převážně navrhují pouze na základě zkušeností. Účinek navrženého opatření na sanovanou konstrukci tak může být nedostatečný. Účinnost těchto metod je třeba analyzovat na zkušebních modelech v laboratorních podmínkách a zároveň i na skutečných budovách, na kterých byla tato sanační metoda aplikována v rámci rekonstrukce za účelem snížení vlhkosti ve zdivu. Výsledky experimentálních měření je následně nutné porovnat s teoretickými závěry, jejichž výsledky vycházejí z modelových simulací s pomocí softwaru. Cílem disertační práce je na základě výsledků terénních průzkumů, laboratorních experimentů a jejich teoretických rozborů stanovit objektivní závěry pro následný efektivní návrh sanačního opatření.The thesis deals with an analysis of effectiveness of air insulating methods which belong among frequently used rehabilitation techniques designed for reducing wall moisture in older buildings. The effectiveness of air insulating methods has not been established exactly so far, and these rehabilitation systems are mostly designed based on experience only. The effects of designed measures on the rehabilitation structure thus may be insufficient. The effectiveness of these methods has to be analysed using test models under laboratory conditions and, at the same time, in real-world buildings to which this rehabilitation technique has been applied as part of their renovation in order to reduce moisture in the masonry. Results of the experimental measurements then have to be compared with theoretical conclusions the results of which are based on model simulations using computer software. The objective of the thesis is to make objective conclusions for effective design of rehabilitation measures based on results of field surveys and laboratory experiments and their theoretical analyses. Keywords: vzduchová dutina,účinnost,proudění vzduchu,sanace,vlhkost zdiva,CFD simulace; air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva

Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových ...

Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj
BŮŽKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj

BŮŽKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Státní zastupitelství jako procesní subjekt reprezentující veřejný zájem v řízeních týkajících se statusových otázek fyzických osob
VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje postavení státnímu zastupitelství v řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. V první kapitole se věnuji vstupovým oprávněním státního zastupitelství v nesporných řízeních se zaměřením na statusová řízení. Nejprve rozebírám historii vstupových oprávnění, dále se zabývám účelem vstupového oprávnění a možnostem vstupu státního zastupitelství do řízení v konkrétních případech a věnuji se i procesnímu postavení státního zastupitelství, které do řízení vstoupilo. Druhá kapitola se zabývá návrhovými oprávněními státního zastupitelství. Tato kapitola začíná historickým exkurzem, dále se zabývám procesním postavením státního zastupitelství jako navrhovatele. Ve třetí kapitole rozebírám postavení státního zastupitelství v konkrétních řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. This diploma thesis focuses on the position of public prosecutor´s office in proceedings concerning status issues of individuals. In the first chapter, I discuss the competence of the public prosecutor´s office to enter non-contencious proceedings focused on status proceedings. First, I analyze the history of the competence to enter, then i focus on the aim of the competence to enter and the ability of the public prosecutor´s office to enter the proceeeding in particular cases and i also focus on the procedural status of public prosecutor´s office that has entered the proceeding. The second chapter focuses on propositional competence of public prosecutor´s office. This chapter begins with a historical excursion and furthermore, it focuses on the procedural status of public prosecutor´s office as a proposer. In the third chapter, I analyze the status of public prosecutor´s office in particular proceedings that concern status issues of individuals. Keywords: státní zastupitelství; nesporná řízení; účastník řízení; zvláštní procesní subjekt; řízení o svéprávnosti; detenční řízení; řízení o prohlášení za mrtvého; řízení o určení data smrti; public prosecutor's office; non-contentious proceeding; participant; subject of special proceedings; proceeding on legal capacity; detention proceeding; proceeding for declaring death; proceeding for determining the date of death Available in digital repository of UPOL.
Státní zastupitelství jako procesní subjekt reprezentující veřejný zájem v řízeních týkajících se statusových otázek fyzických osob

Tato diplomová práce se věnuje postavení státnímu zastupitelství v řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. V první kapitole se věnuji vstupovým oprávněním státního zastupitelství ...

VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ochrana hypotetického vypořádacího podílu nedlužného manžela při postižení společného jmění manželů v exekuci.
HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou ochrany hypotetického vypořádacího podílu při postižení společného jmění manželů v exekuci, a to s ohledem na nedávnou harmonizaci hmotné i procesní úpravy soukromého práva provedenou zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a novelou č. 139/2015 Sb., která do právní úpravy postavení nedlužného manžela výrazně zasáhla. Cílem je posouzení možností postižení SJM v exekuci, postavení manžela povinného v exekučním řízení a zhodnocení efektivity právních prostředků chránících manžela povinného v exekučním řízení. The thesis focuses on protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint, in view of the recent harmonization of the substantive and procedural regulation of private law implemented in particulary by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, and by the Amendment No. 139/2015 Coll., which significantly affected the regulation of the status of the spouse of obliged person. The aim is to assess the possibility of affection of the community property of the spouses by distraint, the status of the spouse of obliged person by distraint, and the evaluation of effectiveness of the legal means protecting the spouse of the obliged person in distraint. Keywords: Exekuce; výkon rozhodnutí; hypotetický vypořádací podíl; manžel povinného; povinný; věřitel; obrana a ochrana; Distraint; enforcement of judgement; hypothetical settlement share; spouse of the obliged person; obliged person; creditor; defence and protection Available in digital repository of UPOL.
Ochrana hypotetického vypořádacího podílu nedlužného manžela při postižení společného jmění manželů v exekuci.

Práce se zabývá problematikou ochrany hypotetického vypořádacího podílu při postižení společného jmění manželů v exekuci, a to s ohledem na nedávnou harmonizaci hmotné i procesní úpravy soukromého ...

HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem
JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
2019 - English
Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i pšenici, nejrozšířenější plodinu na světě, mají pro zajištění dostatku potravin klíčový význam. Jejich produkce je ohrožena mimo jiné různými původci biotického stresu. Houbový patogen Blumeria graminis způsobuje chorobu obilovin známou jako "padlí", která může vést k významnému snížení výnosu. Dosud převažující kontrolní opatření spočívají v aplikaci fungicidů a ve využití rasově specifických genů rezistence (R geny) v pěstovaných kultivarech. Tyto strategie však úplně nesplňují požadavky na udržitelnou a trvalou ochranu plodin. Přestože je využití rezistence vůči chorobám velmi žádoucí, je nutné hledat zdroje trvalé rezistence, případně vhodně kombinovat R geny. Tato práce stručně shrnuje současné poznatky o interakcích hostitele a patogenu s důrazem kladeným na patosystém obilovin a padlí travního. V první řadě obsahuje obecné informace o studovaných organismech a zvláště o jejich genomech. Dále se práce zabývá různými typy interakcí hostitele a patogenu, které vedou k rezistenci. Kromě toho jsou zde probrány i nejdůležitější aspekty přístupů, které jsou v současnosti používány pro identifikaci interagujících komponent. Na uvedená teoretická východiska následně navazují dva prezentované výzkumné projekty. První z nich se zabývá hostitelskou rostlinou, v tomto případě pšenicí. Vzhledem ke zúžené genetické základně moderních kultivarů jsou introgrese z příbuzných druhů cenným zdrojem genetické diverzity. Za tímto účelem byl do chromozomového ramene 4AL pšenice seté přenesen lokus pocházející z tetraploidního druhu Triticum militinae poskytující kvantitativní rezistenci k padlí travnímu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo poziční klonování zodpovědného genu/genů, které umožní objasnit mechanismus této částečné, širokospektrální rezistence a usnadní její využití při šlechtění. Druhý z projektů řešený paralelně byl pak zaměřen na genetickou diverzitu patogenu a na soubor jeho efektorů avirulence. Výsledky tohoto výzkumu nabízí slibnou perspektivu udržitelné strategie rezistence k padlí travnímu obilovin založenou na znalosti populace patogenu. Kromě toho poznatky získané v rámci obou projektů přispívají k našemu porozumění složité problematiky interakcí hostitele a patogenu a odolnosti vůči chorobám. Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major importance in global food security. Apart from other factors, production is threatened by diverse biotic stress agents. Fungal pathogen Blumeria graminis causes a powdery mildew disease on cereals which can result in significant yield losses. To date, control measures have consisted predominantly in application of fungicides or deployment of major resistance (R) genes in grown cultivars. However, these strategies do not fully meet requirements for sustainable and durable crop protection. Although employing disease resistance is highly desirable, it is necessary to seek durable sources of resistance or to rationally deploy appropriate combinations of R genes. This thesis presents a concise summary of state-of-the-art knowledge on plant-pathogen interactions with emphasis laid on the pathosystem of cereals and powdery mildew fungus. First, it contains general information about studied organisms and especially about their genomes. Second, it deals with different types of plant-pathogen interactions resulting in resistance and finally, the most important aspects of current approaches used for identification of interacting components are discussed. As a follow-up to the provided theoretical background, two research projects are presented. The first one was conducted on host plant represented by bread wheat. Due to the limited gene pool of modern elite cultivars, introgressions from related species have been acknowledged as a rich source of genetic diversity. A powdery mildew resistance QTL had been therefore previously introgressed from tetraploid Triticum militinae to T. aestivum chromosome arm 4AL. The main goal of this project was map-based cloning of underlying gene(s) to elucidate mechanism of this partial, broad-spectrum resistance and facilitate its deployment in breeding. Additionally, the second project focusing on the pathogen genetic diversity and the repertoire of its avirulence effectors was addressed in parallel. The results of this research offer a promising perspective of pathogen-informed strategies for sustainable powdery mildew resistance in cereals. Moreover, findings acquired within both projects contribute to our knowledge on the complex problematics of plant-pathogen interactions and disease resistance. Keywords: obiloviny; pšenice; ječmen; padlí travní; geny rezistence; avirulence; efektory patogenu; poziční klonování; celogenomová asociační studie; introgrese; diverzita; cereals; bread wheat; barley; powdery mildew fungus; resistance genes; avirulence; pathogen effectors; map-based cloning; genome-wide association study; introgression; diversity Available in the UPOL Library.
Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem

Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i ...

JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychologické aspekty karnismu
GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
2019 - Czech
Práce se věnuje psychologickým aspektům karnismu. Ve své teoretické části se zabývá vztahem lidí ke zvířatům, v užším pojetí různými typy chovu, psychikou zvířat a empatií. Dále se zaměřuje na násilné ideologie a reakce lidí na násilí, lidské alimentární chování, zejména pak potravinová tabu a alternativní směry jako je vegetariánství nebo veganství. Stěžením tématem teoretické části je teorie karnismu podle psycholožky Melanie Joy - s kognitivním triem, systémem 3 N, masovým paradoxem, kognitivní disonancí a civilizačním posunem. Cílem výzkumné části práce bylo popsat postoje respondentů ke zvířatům, jejich psychice a živočišným produktům. Výzkum byl realizován za účasti 816 respondentů, z toho 177 veganů. Má kombinovanou podobu tvořenou nestandardizovaným dotazníkem k mapování postojů a BDI pro měření míry agrese. Hypotézy zahrnovaly postoje k přirozenosti a nezbytnosti konzumace živočišných produktů nebo názoru na stavbu psychiky zvířat. V části věnované veganům byly zkoumány limity restrikce živočišných produktů, naopak v části věnované karnistům postoje k jednotlivým živočišným druhům.Obou zmíněných skupin se týkala hypotéza o rozdílu v míře agrese. The work deals with psychological aspects of carnism. In the theoretical part of thesis, it deals with human-animal relationship, especially with different kinds of breeding, animal psychology and empathy. In addition, it focuses on violent ideologies and human reaction on violence, human alimentary behaviour, especially food taboos and some of alternative nutritional directions, for example vegetarianism or veganism. The main theme of theoretical part is the theory of carnism by the psychologist Melania Joy - cognitive dissonance, system of 3 N, meat paradox and civilization shift. The aim of the thesis is describing proband´s attitudes towards animals, their psyche and animal products. Research was made with 816 probands, of which 177 vegans. It had combined form, made of no standardized questionnaire for describing attitudes and the BDI for measuring an aggression. Hypothesis includes attitudes towards nature and necessity of consuming animal products or the opinion to animal psyche´s structure. In the vegan´s part I asked probands for their limits of animal products restriction, in the opposite in carnist´s part I asked for attitudes towards species. Both of groups participated on hypothesis of the difference in aggression. Keywords: karnismus; konzumace zvířat; násilí; empatie; zvířata; carnism; eating animals; violence; empathy; animals Available in digital repository of UPOL.
Psychologické aspekty karnismu

Práce se věnuje psychologickým aspektům karnismu. Ve své teoretické části se zabývá vztahem lidí ke zvířatům, v užším pojetí různými typy chovu, psychikou zvířat a empatií. Dále se zaměřuje na násilné ...

GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - German
Available in digital repository of UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Geodeska ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá didaktickou pomůckou geodeskou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část seznamuje s teoretickými východisky pro práci s geodeskou, informuje o ukotvení problematiky v RVP ZV, představuje geodesku, objasňuje pojmy badatelsky orientovaná výuka, tvořivost a tvořivé vyučování a divergentní myšlení. Praktickou část tvoří sbírka úloh zaměřených na obvody a obsahy geometrických útvarů, které lze řešit pomocí geodesky. Dále je zde představen průběh výzkumného šetření a jeho výsledky. V rámci výzkumného šetření byly ověřeny vybrané úlohy ze sbírky. Dílčím cílem tohoto smíšeného výzkumu bylo zjistit, zda je možné najít souvislost mezi úspěšností žáka v "běžných" hodinách matematiky a úspěšností v hodinách s geodeskami, jestli práce s geodeskou rozvíjí divergentní myšlení žáků a jestli má motivační charakter. This diploma thesis deals with the didactic aid geoboard in the teaching of mathematics at primary school. The theoretical part introduces theoretical bases for the work with geoboards, it informs about the anchoring in the curriculum, it introduces geoboard, it clarifies concepts like inquiry-based education, creativity, creative teaching and divergent thinking. The practical part consists of a collection of tasks focused on perimeter and area of geometric formations, that can be solved by using a geoboard. Course of the research and its results are next issues, that are described. The set of activities from the collection of tasks has been verified in its framework in practice. Mentioned research put the emphasis on the established premise, whether there is a connection between the pupil´s success in the "common" lesson and his success in a lesson where pupils work with geoboards. The partial aim of this thesis was to find out whether working with geoboards develops the divergent thinking of pupils and whether it has a motivational character. Keywords: geodeska; badatelsky orientovaná výuka; tvořivost; tvořivé vyučování; divergentní myšlení; motivace; manipulativní činnosti; sbírka úloh; obvod; obsah; vztah mezi obvodem a obsahem; slovní úlohy; geoboard; inquiry-based education; creativity; creative teaching; divergent thinking; motivation; manipulative activities; collection of tasks; perimeter; area; relationship between perimeter and area; word problems Available in digital repository of UPOL.
Geodeska ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá didaktickou pomůckou geodeskou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část seznamuje s teoretickými východisky pro práci s geodeskou, informuje o ukotvení ...

VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika a matematici na UP
KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
2019 - Czech
Cílem této práce je popsat vývoj výuky matematiky na Univerzitě Palackého od roku 1946, informovat o obsahu a rozsahu vyučování a seznámit se s pedagogy. Součástí práce je také pojednání o olomoucké pobočce Jednoty českých matematiků a fyziků. The aim of this work is to describe the development of mathematics teaching at Palacký University since 1946, to inform about the content and extent of teaching and to get acquainted with the pedagogues. Part of the thesis is also a treatise on the Olomouc branch of the Union of Czech Mathematicians and Physicists. Keywords: matematika; Vysoká škola pedagogická; Přírodovědecká fakulta; Pedagogická fakulta; Univerzita Palackého; historie; Jednota českých matematiků a fyziků; olomoucká pobočka; Matematický klokan; Makos; Mathematics; University of Pedagogy; Faculty of Science; Faculty of Education; Palacký University; history; The Union of Czech Mathematicians and Physicists; Olomouc branch; Mathematical Kangaroo; Makos Available in digital repository of UPOL.
Matematika a matematici na UP

Cílem této práce je popsat vývoj výuky matematiky na Univerzitě Palackého od roku 1946, informovat o obsahu a rozsahu vyučování a seznámit se s pedagogy. Součástí práce je také pojednání o olomoucké ...

KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases