Number of found documents: 794297
Published from to

Akutní vliv perkusivní terapie na posturální stabilitu a svalovou aktivaci u lidí s chronicky nestabilním kotníkem
Michal, Lukáš; Hank, Mikuláš; Šorfová, Monika
2024 - English
F2 = 0.15; with a significance level of α = 0.05 and a test power of β = - - (p=0.014) CAI NO PRE (CNP) and HEALTHY YES POST (HYPO) and between the CAI NO POST (CNPO) vs. HYPO (p=0.05). The only statistical difference (p=0.045) within CAI group was found in CNP vs. CAI YES POST (CYPO). Since there was no significant difference in the pre-tests between any of the groups (CNP and CYP), we may confirm the hypothesis of the effect of PT in postural stability (OE) test. In contrast, in the CE test, this change was observed between groups CNPO and CYPO (p=0.05). Since there was no pre-test difference between the CAI groups in CE parameter, we may also confirm the effect of PT in CE test, even though the intragroup outcomes between pre and post-test weren't sensitive enough to find significant (p<0.05) improvement. Unilateral postural stability surveyed in relation to PT showed increased bilateral asymmetry between DOM and NON in Flamingo test (expressed as %). Especially HYPO group revealed risen asymmetry after PT when compared to CNPO (p=0.007), CNP (p=0.015) and CYPO (p=0.05). Key finding was measured significant difference in intragroup parameter between HYP vs. HYPO (p=0.014), which confirmed increased bilateral asymmetry in unilateral postural stability HEALTHY subjects before and after use of PT, but not... Název: AKUTNÍ ÚČINEK PERKUSNÍ TERAPIE NA POSTURÁLNÍ STABILITU A AKTIVACI SVALŮ U OSOB S CHRONICKOU NESTABILITOU KOTNÍKU A U Předměty masážní pistole ). Tato relativně snadno dostupná forma automasáže uvolněním měkkých tkání, zlepšením rozsahu pohybu přímou aktivací masírovaných svalů před nebo po fyzické aktivitě Svalové napětí bylo spojen nestabilitou a vyšším rizikem zranění dolních končetin. Stále však chybí důkazy o účincích perkusní terapie na posturální stabilitu a aktivaci svalů u osob v rámci různých muskuloskeletálních onemocnění, jako je chronická nestabilita kotníku (CAI), kde může být ohrožena posturální stabilita S každou distorzí nebo luxací kotníku se zvyšuje možnost opětovného výskytu tohoto typu zranění, stejně jako s tím spojené o narušení běžných stereotypů. Chronická nestabilita kotníku může být mimo jiné pádným důvodem pro absenci pohybových aktivit, s nimiž je spojeno mnoho faktorů udržujících zdraví. Cílem tohoto í stabilitu a aktivaci svalů při studie. Počet účastníků byl stanoven pomocí s předpokládanou střední velikostí účinku F2 = 0,15; s hladinou významnosti α = 0,05 a β = 0,8) na . Záměrné rozdělení účastníků do 2 skupin (skupina 1 Úvodní měření 30sekundového testu posturální stability na tlakové plošině FootScan (FS) před a po aplikaci otevřenýma očima zavřenýma očima (CE),... Keywords: elektromyografie; svalová aktivace; posturální stabilita; hlezení kloub; electromyography; muscle activation; postural stability; ankle joint Available in a digital repository NRGL
Akutní vliv perkusivní terapie na posturální stabilitu a svalovou aktivaci u lidí s chronicky nestabilním kotníkem

F2 = 0.15; with a significance level of α = 0.05 and a test power of β = - - (p=0.014) CAI NO PRE (CNP) and HEALTHY YES POST (HYPO) and between the CAI NO POST (CNPO) vs. HYPO (p=0.05). The only ...

Michal, Lukáš; Hank, Mikuláš; Šorfová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece
Strnadová, Kateřina; Vomáčko, Ladislav; Bunc, Václav
2024 - Czech
Title: Changes of the catecholamins, serotonine and lactate levels during sport climbing on a climbing wall depending on the leader climber's style of belaying. Goals: The Goal of this thesis is to build on the bachelor thesis and develop its goals. The research is focused on a detection of blood hormonal changes before performance, right after it and after a 15- minute pacification depending on a style of a personal profile and style of belaying of the climbers. Hormonal changes have been compared during the performance on two climbing routes of the same difficulty and different styles of belaying. Methods: The randomized research sample consisted of 10 women, climbers, who climbed two routes using the OS (on sight) style on the level of maximum effort. One of the routes was climbed with clipping in protection points against the second route, which was climbed without protection points. The research was performed using a blood collection from v. brachialis and spinning off the blood plasma of the collected blood. Lactate was determined on Siemens Adria 1800 in a routine laboratory, serotonine was determined using LS-MS/MS with a gradient elution. Catecholamines were determined using LS-MS/MS with an isocratic elution. The survey composed of three psychological questionnaires (DMV, RCAI, Eysenck's... Název: Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezce. Cíle: Cílem diplomové práce je navázat na práci bakalářskou a rozvinout její cíle. Výzkum je zaměřený na zjišťování hormonálních změn v krvi před výkonem, bezprostředně po výkonu a 15min po zklidnění, v závislosti na stylu jištění a osobnostním profilu lezkyň. Hormonální změny jsme porovnávali při výkonu na dvou lezeckých cestách stejné obtížnosti a profilu při rozdílmém způsobu jištění. Metody: Výzkumný randomizovaný soubor tvořil deset žen, lezkyň, které přelézaly dvě lezecké cesty stylem OS (on sight) na úrovni maximalního úsilí. Jedna z cest byla přelézaná při "cvakání" postupového jištění, oproti druhé cestě, která byla zdolávaná při vynechávání postupového jištění. Výzkum byl proveden pomocí odběru žilní krve z v. brachialis a odstředěním krevní plazmy z odebrané krve. Laktát byl stanovován na přístroji Siemens Adria 1800 v rutinní laboratoři, serotonin byl stanoven pomocí LS-MS/MS s gradientovou elucí. Katecholaminy byly stanoveny pomocí LS-MS/MS s izokratickou elucí. Dále bylo použito dotazníkové šetření skládající se ze tří psychologických dotazníků (DMV, RCAI, Eysenckův osobnostní dotazník). Dotazníky byly vyhodnoceny dle příslušných skórovacích tabulek.... Keywords: sportovní lezení; ženy; emoce; výkon; neurohumorální změny; fyzické zatížení; specifické zatížení ve sportovním lezení; sport climbing; women; emotion; performance; neurohormonal changes; physical strain; specific strain in sport climbing Available in a digital repository NRGL
Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece

Title: Changes of the catecholamins, serotonine and lactate levels during sport climbing on a climbing wall depending on the leader climber's style of belaying. Goals: The Goal of this thesis is to ...

Strnadová, Kateřina; Vomáčko, Ladislav; Bunc, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce
Marvanová, Aneta
2024 - Czech
Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, scientists have been aiming to find clinically usable cardioprotective interventions that effectively prevented this disease or reduced the consequences of this disease and improved the quality of life of patients. It is known that a healthy lifestyle, which includes long-term hardening, contributes to heart protection. The beneficial effects of hardening on personality have been known for two hundred years, but no one before us has investigated the effect of a cold environment on the magnitude of ischemia-reperfusion (I/R) damage 10 years ago, we introduced a model of mild cold exposure (8 ± 1 řC) (MCE) which was protective on the size of the myocardial infarction and at the same time no negative side effects such as hypertension and myocardial hypertrophy were demonstrated. Our aim was to investigate the mechanism of cardioprotection induced by MCE. We asked the following questions: What is the metabolic profile of rats exposed to MCE? What is the effect of MCE on the magnitude of I/R damage in the short and long term? When does brown adipose tissue mature during MCE? Which signalling pathways are... Kardiovaskulární onemocnění, mezi které patří ischemická choroba srdeční, její akutní forma infarkt myokardu, a následné srdeční selhání, se stále řadí mezi nejčastější příčinu úmrtí na světě. Již desítky let si vědci kladou za cíl najít klinicky využitelné kardioprotektivní intervence, které by účinně předcházely tomuto onemocnění, a tak zmenšovaly následky tohoto onemocnění a zlepšily kvalitu života pacientů. Je známo, že k ochraně srdce významně přispívá zdravý životní styl, jehož součástí je i dlouhodobé otužování. Benefiční účinky otužování na posílení organismu jsou známy již dvě sta let, zatím však nikdo před námi nezkoumal vliv chladného prostředí na velikost ischemicko-reperfúzního poškození (I/R). Před 10 lety jsme zavedli model mírné chladové expozice (8 ± 1 řC) (MCE), který byl protektivní na velikost infarktu myokardu a zároveň se neprokázaly negativní vedlejší účinky jako je hypertenze a hypertrofie myokardu. Naším cílem tedy bylo zkoumání mechanismu kardioprotekce vyvolané MCE. Položili jsme si následující otázky. Jaký je metabolický profil potkanů vystavených MCE? Jaký je vliv MCE na velikost I/R poškození v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu? Kdy dozrává hnědá tuková tkáň v průběhu MCE? Které signální dráhy jsou zapojeny v kardioprotekci vyvolané MCE? Naše práce ukázala,... Keywords: chladová adapatace; potkan; srdce; ischemicko-reperfúzní poškození; cold acclimation; rat; heart; ischemia-reperfusion injury Available in a digital repository NRGL
Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce

Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, ...

Marvanová, Aneta
Univerzita Karlova, 2024

Generace trombinu u patofyziologických stavů
Malíková, Ivana
2024 - Czech
Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes in the haemostatic system. During administration of anticoagulant treatment, it is desirable to reduce the increase in thrombin generation. Aims of the study: The first aim of our study was to compare TG in individuals with a proven factor V Leiden mutation and individuals with elevated levels of factor VIII. Another aim was to compare patients with VTE and also with or without proven FV Leiden mutation that are taking different anticoagulation treatments. The final aim was to assess thrombin generation in pregnant women and their response to LMWH administration during severe thrombophilic conditions. Group of patients and methods: There were included 170 healthy blood donors in the control group, the congenital and acquired thrombophilia group included 44 individuals with FV Leiden mutation and 38 individuals with factor VIII level >150 % without other proven thrombophilia. 347 subjects with VTE taking direct coagulation inhibitors were included in the anticoagulation group. Sixty women with a prophylactic dose of LMWH were included in the group of pregnant women. Kit Technothrombin® TGA RC Low and RC... Úvod: Trombofilní stavy mohou být provázeny zvýšenou generací trombinu, zvláště pak v těhotenství, kdy nárůst generace trombinu vyplývá z řady změn v hemostatickém systému. Při podávání antikoagulační léčby je žádoucí nárůst generace trombinu snížit. Cíle studie: Jedním z cílů naší studie bylo porovnat generaci trombinu u jedinců s prokázanou mutací faktoru V Leiden a jedinců se zvýšenou hladinou faktoru VIII. Dalším úkolem bylo porovnat pacienty s VTE s prokázanou mutací faktoru V Leiden (nebo bez ní) a užívající rozdílnou antikoagulační léčbu. Posledním cílem bylo posoudit generaci trombinu u těhotných žen a jejich odpovědi na podávání LMWH při závažném trombofilním stavu. Soubor pacientů a metody: Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 170 zdravých dárců krve, do skupiny vrozené a získané trombofilie bylo zahrnuto 44 jedinců s mutací faktoru V Leiden a 38 jedinců s hladinou faktoru VIII >150 % bez další prokázané trombofilie. Do skupiny s antikoagulační léčbou bylo zařazeno 347 jedinců s VTE užívajících přímé inhibitory koagulace. Do skupiny těhotných žen bylo zařazeno 60 žen s profylaktickou dávkou LMWH. Pro sledování generace trombinu jsme použili kit Technothrombin® TGA RC Low a RC High a analyzátor Ceveron® Alpha. Výsledky: Zvýšená generace trombinu byla nalezena u skupiny s vysokým faktorem... Keywords: trombofilie; trombin; generace trombinu; nízkomolekulární heparin; přímé inhibitory koagulace; thrombophilia; thrombin; thrombin generation; low molecular weight heparin; direct coagulation inhibitors Available in a digital repository NRGL
Generace trombinu u patofyziologických stavů

Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes ...

Malíková, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie
Univerzita Karlova, 2024

Vůle u Arthura Schopenhauera
Kubica, František
2024 - Czech
This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - will also be covered. The paper will try to discover what impact their notion of will had on Schopenhauer's philosophy, which is the topic of the second, most important part of the thesis. It will present Schopenhauer's understanding of the world as will and idea. According to Schopenhauer, everything in the world is subordinate to causal laws, which the thesis also presents. There are even more topics to be covered - the partition of the world to subject and objects, which exist only for the subject, examples of manifestation of the will in nature and different branches of science, the impossibility of freedom and so on. Our attention will also be focused on what impact Schopenhauer's notion of will had on his aethetics and ethics. The last part deals with the voluntarism of Friedrich Nietzsche, who transforms Schopenhauer's pessimistic notion of a cruel will to life to an optimistic will to power. In relation to this, several topics will be covered - ressentiment as a consequence of the massive spread of slave morality, the cruitique of Christianity and Nietzsche's expectation of the overman's arrival. Tato disertační práce si klade za cíl objasnit Schopenhauerovo pojetí vůle v historickém kontextu. Bude představeno chápání vůle u Schopenhauerových předchůdců - Descarta, Leibnize, Kanta a Hegela - a poukázáno na způsob, jakým ovlivnilo samotnou Schopenhauerovu filosofii. Na tu se soustřeďuje druhá, stěžejní část práce. Nejprve bude představeno Schopenhauerovo chápání světa jakožto vůle na jedné straně a představy na straně druhé. Pozornost bude věnována typům kauzality, kterou je možno podle Schopenhauera nalézt ve všech dějích, a tedy neexistuje svoboda, vše se děje nutně. Dále se práce věnuje rozdělení všeho jsoucího na subjekt a objekt, přičemž objekty existují pouze pro subjekt. V další části se budeme věnovat projevům vůle v přírodě a různých oblastech vědy. Následuje pojednání o odrazu Schopenhauerova pojetí vůle v jeho estetice a etice. Poslední kapitola nastiňuje přetvoření Schopenhauerova voluntarismu v díle Nietzschově, který od pesimistické představy kruté vůle k životu, způsobující utrpení a věčné chtění, přechází k optimistickému pojmu vůle k moci, která jedince vede k neustálému růstu, zdokonalování, překonávání ostatních. V souvislosti s Nietzschovým pojetím vůle bude pojednáno o problematice resentimentu jakožto důsledku masivního rozšíření otrocké morálky, způsobeném křesťanskými... Keywords: Schopenhauer; Schopenhauerovo pojetí vůle; voluntarismus; vůle k životu; Nietzschovo pojetí vůle; vůle k moci; Schopenhauer; Schopenhauer's notion of will; voluntarism; will to life; Nietzsche's notion of will; will to power Available in a digital repository NRGL
Vůle u Arthura Schopenhauera

This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - ...

Kubica, František
Univerzita Karlova, 2024

Vliv atletického tréninku na tělesnou zdatnost žáků ve věku 13 let
Holcová, Tereza; Kašpar, Ladislav; Teplý, Lukáš
2024 - Czech
The aim of the practical part of this baccalaureat thesis is to find out, if athletic training has and impact on physical ability of athletes at the age of 13, in comparison with the standards set by the Manual for manual and computerized assessment of basic motor performance and selected characteristics of the body structure of youth and adults in the Czech Republic, but also towards pupils who are attending other sport events or do no not play any sports at all. The UNIFITTEST test batery was used. It tests children in foru disciplines. The collected data were tabulated and then evaluated based on the above objectives. The theoretical part is devoted to the characteristics of physical fitness and ist components. It also touches on body composition, obesity and underweight. It characterizes the older school age and brings us closer to the athletics training of this age group. Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jestli má atletický trénink vliv na tělesnou zdatnost atletů ve věku 13 let, a to jak v porovnání s normami, které jsou stanovené Příručkou pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice, tak vůči žákům, kteří se věnují jinému sportu, respektive nesportují vůbec. Byla použita testová baterie UNIFITTEST, která děti testuje ve čtyřech disciplínách. Sesbíraná data byla sepsána do tabulek a následně vyhodnocena na základě výše uvedených cílů. Teoretická část se věnuje charakteristice tělesné zdatnosti a jejím komponentům. Dotýká se také složení těla, tématu obezity a podváhy. Charakterizuje starší školní věk a přibližuje nám atletický trénink přípravek, mladšího a staršího žactva. Keywords: atletika; tělesná zdatnost; testování; starší školní věk; UNIFITTEST; aerobní zdatnost; svalová zdatnost; flexibilita; Athletics; physical ability; testing; older school age; UNIFITTEST; aerobic fitness; muscle fitness; flexibility Available in a digital repository NRGL
Vliv atletického tréninku na tělesnou zdatnost žáků ve věku 13 let

The aim of the practical part of this baccalaureat thesis is to find out, if athletic training has and impact on physical ability of athletes at the age of 13, in comparison with the standards set by ...

Holcová, Tereza; Kašpar, Ladislav; Teplý, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty
Košatková, Zuzana; Nováková, Tereza; Švojgrová, Andrea
2024 - Czech
Author: Zuzana Košatková Title: Relation of depression, stress and anxiety levels and current mood state with the size of the complex response during stimulation of reflex turning according to Vojta. Aims: The main aim of the thesis is to clarify whether there is a relationship between the level of depression, anxiety and stress levels and current mood state with the size of the complex response during the stimulation of reflex turning according to Vojta (VRL). Other aim is to find out whether reflexive turning according to Vojta has an effect on current mood state. Methods: The study was conducted on 27 healthy women aged 19-25 years. At the beginning of the research participants completed the DASS-42 and POMS-SF questionnaire. Then, a 10-minute placebo stimulation of reflex turning ("chest zone" between the 2nd and 3rd ribs) was performed. During the 10-minute break, probands again completed the POMS-SF questionnaire. This was followed by 10-minute of reflex turning stimulation by Vojta from thesupine position from the thoracic zone between the 6th and 7th ribs. At the end of the session, participants completed the POMS-SF questionnaire for the last time. Non-parametric repeated measures ANOVA, post-hoc Durbin-Conover test and correlation matrix with Kendall's Tau B correlation coefficient were... Autor: Zuzana Košatková Název: Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je objasnit, zda existuje souvislost mezi mírou deprese, úzkosti, stresu a aktuálním psychickým stavem a velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty (VRL) a dále si práce klade za cíl zjistit, zda stimulace reflexního otáčení dle Vojty má vliv na aktuální psychický stav. Metody: Výzkum proběhl na 27 zdravých ženách ve věku 19-25 let. Na začátku výzkumu probandky vyplnily dotazník DASS-42 a POMS-SF. Poté proběhla 10minutová placebo stimulace reflexního otáčení ("hrudní zóna" mezi 2. a 3. žebrem). Během 10minutové přestávky probandky opět vyplnily POMS-SF dotazník. Poté následovala 10minutová stimulace reflexního otáčení dle Vojty z polohy vleže na zádech z hrudní zóny mezi 6. a 7. žebrem. Po jejím ukončení probandky naposledy vyplnily POMS-SF dotazník. Pro ověření hypotéz byla využita neparametrická ANOVA opakovaných měření, post-hoc Durbin-Conover test a korelační matrix s korelačním koeficientem Kendall's Tau B. Hladina statistické významnosti byla stanovena na p <0,05. Výsledky: Míra deprese, stresu a úzkosti měřená pomocí DASS-42 nemá vliv na velikost komplexní odpovědi... Keywords: Psychologie; Psychika; Fyzioterapie; Vojtova metoda; Terapie dle Vojty; DASS-42; POMS-SF; Psychology; Physiotherapy; Vojta method; Vojta therapy; DASS-42; POMS-SF Available in a digital repository NRGL
Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty

Author: Zuzana Košatková Title: Relation of depression, stress and anxiety levels and current mood state with the size of the complex response during stimulation of reflex turning according to Vojta. ...

Košatková, Zuzana; Nováková, Tereza; Švojgrová, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Temporalita ve využívání sdílených kol v městské mobilitě: příklad města Písku
Kučera, Ondřej; Marada, Miroslav; Květoň, Tomáš
2024 - Czech
Shared cycling mobility has positive impacts on urban environments. However, the functioning of bike-sharing systems in medium-sized cities remains relatively underexplored. This thesis focuses on analysing the rhythms and temporality of bike rentals in the city of Písek across different timeframes. The study examines the differences between weekdays and weekends, as well as between the school year and summer holidays. The analytical approach is based on geolocation data provided by the service provider. Through spatial analysis, analysis of flows between different types of stations, and analysis of rhythms at selected stations, the author identifies differences in the mobility patterns of the population. Institutional constraints, such as school schedules or service opening hours, have a significant influence on the mobility patterns of residents, with the most noticeable differences observed between weekdays and weekends. The results suggest that the differences between weekends during the school year and holidays are not significant, while differences between weekdays during the school year and holidays primarily involve the activity of students. During the school year, students are constrained by school attendance, while during holidays, they tend to travel for recreation or sports activities.... Sdílená cyklomobilita má pozitivní dopady na městské prostředí. Nicméně fungování systémů sdílených kol ve středně velkých městech zůstává dosud málo prozkoumané. Tato práce se zaměřuje na analýzu rytmů a temporality výpůjček ve městě Písek podle časových řezů. Práce zkoumá rozdíl mezi pracovním a víkendovým dnem, stejně jako mezi školním rokem a letními prázdninami. Analytický přístup vychází z geolokačních dat od poskytovatele služby. Prostřednictvím prostorové analýzy, analýzy toků mezi jednotlivými funkčními typy stojanů a analýzy rytmů u vybraných stojanů autor identifikuje rozdíly v rytmicitě pohybů obyvatelstva. Institucionální omezení, jako je školní výuka nebo otevírací doba služeb, mají klíčový vliv na rytmy pohybu obyvatel, přičemž tyto rozdíly jsou nejvýraznější mezi pracovními dny a víkendy. Výsledky naznačují, že rozdíly mezi víkendy během školního roku a prázdnin nejsou signifikantní, zatímco rozdíly mezi pracovními dny během školního roku a prázdnin jsou především v aktivitě žáků. Ti jsou během školního roku vázaní školní výukou, o prázdninách naopak cestují za rekreací nebo sportem. Klíčová slova: temporalita, mobilita, sdílená cyklodoprava (bikesharing), GIS, Písek Keywords: temporalita; mobilita; sdílená cyklodoprava (Bikesharing); GIS; Písek; temporality; mobility; bikesharing; GIS; Písek Available in a digital repository NRGL
Temporalita ve využívání sdílených kol v městské mobilitě: příklad města Písku

Shared cycling mobility has positive impacts on urban environments. However, the functioning of bike-sharing systems in medium-sized cities remains relatively underexplored. This thesis focuses on ...

Kučera, Ondřej; Marada, Miroslav; Květoň, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Rozvíjení matematické gramotnosti v chemických úlohách pro střední školy
Břížďala, Jan; Stratilová Urválková, Eva; Čtrnáctová, Hana; Klečková, Marta
2024 - Czech
This thesis focuses on the correlation between the state of pupils' math literacies (grammar school graduates) and their success in solving chemical tasks. It identifies factors influencing the success of solving specific chemistry tasks. Generally, mathematical literacies are established as the ability to apply mathematical concepts to real practical tasks. Typically, chemistry involves chemical calculations, description of molecule geometry, and reading and interpreting data from graphs, tables or diagrams. Mathematical literacy is a key topic addressed by several international research studies (primarily PISA and TIMSS). The national strategic documents in the field of education (e.g. Strategy 2030+) place a strong emphasis on connecting the subject matter with real-life experiences including the application of mathematical concepts in chemistry. This thesis includes the creation of a didactic test comprising complex tasks from general chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, and biochemistry. To solve these tasks, students need to prove obtaining the knowledge and literacies of maths as well as chemistry on a high school level. The presented test aims to assess students' ability to solve these tasks and potentially identify the reasons for their failures. The didactic test was... Dizertační práce se zabývá souvislostí mezi stavem matematické gramotnosti u žáků (absolventů gymnázií) a jejich úspěšností při řešení chemických úloh. Zkoumá se, které faktory mají vliv na úspěšné vyřešení zadaných úloh z chemie. Matematická gramotnost je obecně zaváděna jako schopnost aplikovat poznatky z matematiky na reálných příkladech z praxe. V chemii to neznamená pouze schopnost řešit chemické výpočty, ale také třeba popisovat geometrii molekul, číst a správně interpretovat data z grafů, tabulek či schémat apod. Matematická gramotnost je velmi důležité téma, kterým se na mezinárodní úrovni zabývá několik výzkumných šetření (především PISA, TIMSS). Národní strategické dokumenty v oblasti vzdělávání (např. Strategie 2030+) kladou vysoký důraz na propojování učiva s poznatky z reálného života. Aplikace matematických poznatků v chemii tomu odpovídá. Součástí dizertační práce je sestavení didaktického testu, který obsahuje komplexní (průřezové) úlohy z chemie obecné, anorganické, organické a biochemie. Tyto úlohy v sobě kombinují učivo středoškolské matematiky a chemie. Jejich cílem je zjistit, jak jsou žáci schopni zadané úlohy řešit, případně identifikovat příčinu jejich neúspěchů. Didaktický test byl sestaven na základě učiva vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a jeho... Keywords: matematická gramotnost - chemické úlohy - didaktický test - odborný panel - myšlení nahlas; mathematical literacies - chemistry tasks - didactic test - expert panel - thinking aloud Available in a digital repository NRGL
Rozvíjení matematické gramotnosti v chemických úlohách pro střední školy

This thesis focuses on the correlation between the state of pupils' math literacies (grammar school graduates) and their success in solving chemical tasks. It identifies factors influencing the ...

Břížďala, Jan; Stratilová Urválková, Eva; Čtrnáctová, Hana; Klečková, Marta
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases