Number of found documents: 680709
Published from to

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše
Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
2022 - Czech
Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the treatment of cervicobrachial syndrome and to evaluate which ones appears to be the most effective. Also the thesis is summarizing the current knowledge of the cervicobrachial syndrome. Methods: The thesis is processed in the form of literature review and has an analytical-descriptive character. A total of 918 studies were searched using keywords in the online databases PubMed, Scopus, MEDLINE and Web of Science. Based on the established criteria and procedures, which are described in the methodology chapter, a total of 15 studies were selected and analyzed. Results: A total of 15 studies met the criteria of this diploma thesis. From the selected studies, it appears, that manual therapy is currently used the most. Specifically, the neural mobilization techniques, cervical traction, mobilization and manipulation techniques according to Maitland or mobilization techniques according to Mulligan. Due to the small number of the studies, however, it is not possible to clearly answer which method is the most effective, but the most studies were focused on manual therapy. Keywords: cervicobrachial syndrome,... Název: Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše Cíle: Cílem práce je vyhodnotit, jaké fyzioterapeutické metody a postupy se využívají při léčbě cervikobrachiálního syndromu v současné době a zároveň zhodnotit, který z těchto postupů se jeví jako nejefektivnější. Dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků dané problematiky. Metody: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše a má analyticko- deskriptivní charakter. Podle klíčových slov bylo v online databázích PubMed, Scopus, MEDLINE a Web of Science vyhledáno cekem 918 studií. Na základě stanovených kritérií a postupů, které jsou popsány v kapitole metodiky, bylo vybráno a blíže analyzováno celkem 15 studií. Výsledky: Celkem bylo popsáno 15 studií, které splňovaly kritéria pro zařazení do této diplomové práce. Z vybraných studií vyplývá, že v současné době se využívá u dané problematiky nejvíce manuální terapie. Konkrétně se jedná o techniky neurální mobilizace, cervikální trakce, dále se aplikují mobilizační a manipulační techniky dle Maitlandova konceptu nebo techniky mobilizací dle Mulligana. Vzhledem k malému počtu studií však nelze jednoznačně odpovědět, která metoda je nejefektivnější, avšak nejvíce studií bylo zaměřeno právě na manuální terapii. Klíčová slova:... Keywords: cervikobrachiální syndrom; cervikobrachiální bolest; cervikobrachialgie; fyzioterapie; cervicobrachial syndrome; cervicobrachial pain; cervicobrachialgia; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše

Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the ...

Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace
Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
2022 - Czech
Keywords: teorie uzlů; uzlové polynomy; Reidemeisterovy pohyby; knot theory; knot polynomials; Reidemeister moves Available in a digital repository NRGL
Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace

Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku
Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
2022 - English
Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified aspects. Methods: Analysis of secondary documents, primarily documents issued by ministries and sports associations, and the comparative method were the two main methods used for the thesis. Results: The thesis revealed significant differences between the sports systems in the Czech Republic and Finland. The differences were found primarily in budget allocation, talent development and sports funding. The Finnish sports system is more advanced in most of the analysed aspects. Keywords: European sports systems, funding of sport, sport and politics, sport and education, physical education, organisation of sport Název: Porovnání sportovních systémů v České republice a Finsku Cíl: Hlavním úkolem práce je porovnat sportovní systémy v České republice a ve Finsku podle 8 osmi specifikovaných aspektů. Metody: Analýza sekundárních dokumentů, zejména dokumentů vydaných ministerstvy a sportovními asociacemi, a komparativní analýza byly dvě hlavní metody použity pro tuto práci. Výsledky: Práce odhalila významné rozdíly mezi sportovními systémy v České republice a ve Finsku. Rozdíly byly zjištěny především v alokaci rozpočtu, rozvoji talentů a financování sportu. Finský sportovní systém je pokročilejší ve většině analyzovaných aspektů. Klíčová slova: Evropské sportovní systémy, financování sportu, sport a politika, sport a výchova, tělovýchova, organizace sportu Keywords: Evropské sportovní systémy; financování sportu; sport a politika; sport a výchova; tělovýchova; organizace sportu; European sports systems; funding of sport; sport and politics; sport and education; physical education; organisation of sport Available in a digital repository NRGL
Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku

Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified ...

Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků
Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
2022 - English
Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis is trying to investi- gate the impact of technology subsidies in education in Slovakia after the year 2015. For the econometric analysis we use publicly available data pro- vided by TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) from 2019. TIMSS 2019 was administered to fourth-graders in 64 countries investigating their mathematics and science achievement and collecting con- textual questionnaires completed by students, their parents, teachers, and school principals. First, we use Difference-in-Differences method to estimate the impact of the policy on learning outcomes. We use the Czech Republic as a control group to estimate the effect of subsidies in Slovakia. According to the results of this model, subsidies caused a slight increase in the achieved score. We then apply the Ordinary Least Squares (OLS) method to assess impact of multiple variables related to the technology. The results vary across different variables. Keywords: education, difference-in-differences, TIMSS, technology, subsi- dies, Slovak republic, Czech Republic Author's email: 32485540@fsv.cuni.cz Supervisor's email:... Technologie hrají v našem životě důležitou roli a nemůžeme je ignorovat ani ve vzdělávacím procesu. Vybavení jednotlivých škol se často liší, což komplikuje otázku spravedlnosti. Tato bakalářská práce se snaží prozk- oumat dopad dotací na technologie ve školství na Slovensku po roce 2015. Pro ekonometrickou analýzu využíváme veřejně dostupná data poskytovaná TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) z roku 2019. TIMSS 2019 bylo zadáno žákům čtvrtých tříd v 64 zemích a zjišťovalo jejich výsledky v matematice a přírodních vědách a shromažďovalo kon- textové dotazníky vyplněné žáky, jejich rodiči, učiteli a řediteli škol. Ne- jprve jsme použili metodu rozdílu v rozdílech k odhadu dopadu politiky na výsledky učení. Českou republiku používáme jako kontrolní skupinu pro odhad vlivu dotací na Slovensku. Podle výsledků tohoto modelu způsobily dotace mírné zvýšení dosaženého skóre. Poté použijeme metodu obyčejných nejmenších čtverců (OLS) k posouzení dopadu více proměnných souvisejících s technologií. Výsledky se u různých proměnných liší. Klíčová slova: vzdělání, metoda rozdílů v rozdílech, TIMSS, technologie, dotace, Slovenská republika, Česká republika E-mail... Keywords: technologie; akademické výstupy; information technology; academic performance Available in a digital repository NRGL
Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků

Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis ...

Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
Univerzita Karlova, 2022

MS Teams a jeho využití ve výuce chemie
Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
2022 - Czech
Keywords: MS Teams; e-learning; distanční vzdělání; výuka chemie; učitelé; MS Teams; e-learning; distance education; chemistry teaching; teachers Available in a digital repository NRGL
MS Teams a jeho využití ve výuce chemie

Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
Univerzita Karlova, 2022

MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy
Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
2022 - English
Keywords: MONETA Money Bank: A Failed Merger with AirBank Group and the Protection of the Dividend Available in a digital repository NRGL
MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy

Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Požární útok a jeho význam při mimořádné události
Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
2022 - Czech
Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota voluntary fire figther corp and to analyze the common features of firesport and emergency. Methods: Studying and developing research of available sources. Use of own experience from firesport and description of experience gained from membership in volunteer fire fighter corp. Results: The result of the bachelor thesis is a description of fire attack, a description of the equipment needed for fire attack, a summary of information about SDH Kamenná Lhota and an explanation of the meaning of fire attack during an emergency. Keywords: firesport, emergency, volunteer fire fighter corp Název: Požární útok a jeho význam při mimořádné události Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí informací o požárním útoku, popsat historii a činnost sboru dobrovolných hasičů Kamenná Lhota a analyzovat společné znaky požárního útoku a specifické mimořádné události. Metody: Studium z dostupných zdrojů a vypracování rešerše. Využití vlastních zkušeností z hasičského sportu a popis získaných zkušenosti z členství v SDH. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce jsou popis požárního útoku, popis vybavení potřebnému k požárnímu útoku, shrnutí informací o SDH Kamenná Lhota a vysvětlení významu požárního útoku při mimořádné události. Klíčová slova: požární útok, mimořádná událost, sbor dobrovolných hasičů Keywords: Požár; útok; význam; událost; Fire; attack; significance; event Available in a digital repository NRGL
Požární útok a jeho význam při mimořádné události

Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota ...

Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Dynamické vlastnosti kontinuí
Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
2022 - Czech
This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the following two and summarize some properties of compact spaces with emphasis on Peano continua. In the second chapter, we give an overview of chaotic features and then we prove that for every Peano continuum X there exists a LEO self- map of X with a dense set of periodic points. In particular, such f is chaotic with respect to widely accepted Devaney' definition of chaos. The third chapter deals with topolog- ical fractals, we prove there a new sufficient condition under which a Peano space is a topological fractal, namely that any Peano continuum with uncountably many local cut- points is a topological fractal. We use this result to partially answer problems concerning regenerating fractals. 1 V této práci vyšetřujeme dlouhodobý vývoj jednoho nebo více zobrazení metrického prostoru, zpravidla Peanova kontinua, do sebe z topologického hlediska. První kapitola je přípravou na dvě následující, shrneme v ní některé vlastnosti kompaktních prostorů se zvláštním důrazem na Peanova kontinua. Ve druhé kapitole se nejprve věnujeme znakům chaosu a poté dokážeme, že pro každé Peanovo kontinuum X existuje LEO zobrazení f : X → X, jehož množina periodických bodů je hustá. Takové f speciálně splňuje široce uznávanou Devaneyho definici chaosu. Třetí kapitola se zabývá topologickými fraktály. Dokážeme novou postačující podmínku, za které je Peanovo kontinuum topologickým fraktálem, a tou je nespočetně mnoho lokálních dělících bodů. Tento výsledek pak použi- jeme k částečnému zodpovězení otázek týkajících se regenerujících fraktálů. 1 Keywords: dynamický systém|kontinuum|spojité zobrazení|tranzitivní zobrazení; dynamical system|continuum|continuous map|transitive map Available in a digital repository NRGL
Dynamické vlastnosti kontinuí

This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the ...

Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti a meze využití dramatické výchovy ve výuce chemie na příkladu tematického celku Chemické reakce
Mertlová, Kamila; Bílek, Martin; Chroustová, Kateřina
2022 - Czech
Diploma thesis deals with the possibility of implementation of methods of drama education into chemistry teaching, specifically into the teaching of thematic unit Chemical reactions. Involvement of dramatic methods into the teaching should help pupils understand otherwise relatively abstract curriculum related to chemical reactions better. Moreover, this connection has a potential to improve pupil's attitude towards school subject chemistry. The theoretical part first deals with the problematics connected to drama education, then with historical development and current form of chemistry teaching. Bigger attention is then paid to thematic unit Chemical reactions. The form of this thematic unit in Framework Educational Programmes for Secondary Education (RVP ZV and RVP G) and also its representation in textbooks for primary and grammar schools is presented. In the end of theoretical part, research of already created activities connecting methods of drama education with chemistry teaching is presented. The practical part first deals with the analysis of school educational programmes (ŠVPs) of chosen primary and grammar schools, which focuses on elaboration of thematic unit Chemical Reactions and on inclusion of drama education into the ŠVPs. Subsequently, three interviews with the teachers of... Diplomová práce se zabývá možností implementace metod dramatické výchovy do výuky chemie, konkrétně do výuky tematického celku Chemické reakce. Zapojení dramatických metod do výuky by mělo žákům pomoci lépe pochopit jinak poměrně abstraktní učivo týkající se chemických reakcí. Toto propojení má navíc potenciál zlepšit postoj žáků k vyučovacímu předmětu chemie. Teoretická část se nejprve zabývá problematikou spojenou s dramatickou výchovou, dále historickým vývojem a dnešní podobou výuky chemie. Větší pozornost je pak věnována tematickému celku Chemické reakce. Je představena podoba tohoto tematického celku v RVP ZV a v RVP G a také jeho zastoupení v učebnicích pro základní školy i gymnázia. V závěru teoretické části je představena rešerše již vytvořených aktivit propojujících metody dramatické výchovy s výukou chemie. Praktická část se nejprve zabývá analýzou ŠVP vybraných základních škol a gymnázií, která se zaměřuje na rozpracování tematického celku Chemické reakce a na zařazení dramatické výchovy do ŠVP. Následně byly provedeny tři rozhovory s vyučujícími chemie z vybraných škol, které zjišťovaly jejich pohled na tematický celek Chemické reakce a názory na dramatickou výchovu. V rámci praktické části byly také zpracovány tři aktivity propojující metody dramatické výchovy s učivem Chemických... Keywords: výuka chemie; chemické reakce; metody dramatické výchovy; chemistry education; chemical reactions; methods of drama education Available in a digital repository NRGL
Možnosti a meze využití dramatické výchovy ve výuce chemie na příkladu tematického celku Chemické reakce

Diploma thesis deals with the possibility of implementation of methods of drama education into chemistry teaching, specifically into the teaching of thematic unit Chemical reactions. Involvement of ...

Mertlová, Kamila; Bílek, Martin; Chroustová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases