Number of found documents: 614632
Published from to

Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu
Novotný Václav; Petr Smola; Kolovratník Michal
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další části je proveden návrh termodynamického bilančního modelu systému LAES.This bachelor thesis deals with the storage of electricity in compressed and liquefied air. It comprises of a research on the current state and development in that area and a brief description of its operation. The following part of the thesis performs the design of the thermodynamic balance model of the LAES system. Keywords: ukládání elektřiny; CAES; LAES; TES; návrh úložiště; energy storage; CAES; LAES; TES; storage design Available in digital repository of ČVUT.
Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu

Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis ...

Novotný Václav; Petr Smola; Kolovratník Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu
Prokop Petr; Daniel Hořejší; Papež Václav
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s rešerší volby konceptů ocasních ploch v minulých ročnících soutěže. V praktické části jsou provedeny výpočty a volba letové trasy navrženého letounu. Dále je stanovena obecná podoba letounu a proveden aerodynamický a konstrukční návrh ocasních ploch, stejně jako volba konkrétních komponentů pro zajištění ovládání a pohonu letounu.This bachelor’s thesis deals with conceptual design of the tail surfaces for a competitive RC model airplane in accordance to the rules of ACC 2021. First, function and various concepts of tail configuration are introduced together with a search of tail surface concepts used in previous years of the cometition. In the practical part, calculations and selection of the flight path of the designed aircraft are performed. Furthermore, the general layout of the aircraft is determined and the aerodynamic and structural design of the tail surfaces is performed, as well as the selection of specific components to ensure control and propulsion of the aircraft. Keywords: ACC 2021; ocasní plochy; XFLR5; aerodynamický návrh; konstrukční návrh; koncepční návrh; ACC 2021; tail surfaces; XFLR 5; aerodynamice design; constructrion design; conceptual design Available in digital repository of ČVUT.
Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu

Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s ...

Prokop Petr; Daniel Hořejší; Papež Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112
Prokop Petr; Jan Navrátil; Mixa Jan
2021 -
Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na teoretické základy obtékání a rešeršní rozbor předchozích řešení letových laboratoří a možností měření na nich prováděných. Zbytek práce je věnován koncepčnímu návrhu letounu jako nosné základny pro prováděná měření.This thesis is focused on elementary design of unmanned aerial vehicle capable of taking aerodynamic measurements on board during flight. More specifically measuring changes in pressure and pressure distribution along an airfoil. Theoretical part of this thesis is about fundamentals of fluid mechanics needed in this thesis as well as research of past versions of flying laboratories and measurement possibilities. The rest of this thesis is dedicated to conceptual design of aircraft suitable as base for these measurements. Keywords: Bezpilotní letoun; aerodynamická měření; návrh letounu; UAV; aerodynamic measurements; aircraft design Available in digital repository of ČVUT.
Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112

Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na ...

Prokop Petr; Jan Navrátil; Mixa Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti konverze elektřiny do paliv
Novotný Václav; Vojtěch Tomašík; Vitvarová Monika
2021 -
Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce jsou shrnuty možnosti ukládání elektrické energie, způsob ukládání elektrické energie konverzí do paliv s možnými palivy, do kterých je možné energii ukládat, a současná situace na trhu s již existujícími i budovanými projekty. V druhé části jsou na základě rešeršní části vytvořeny 2 návrhy systémů na konverzi elektrické energie do paliv.This work deals with possibilities of preserving electrical energy in the fuels. Electrical energy from renewable sources is directly used to produce fuels, which can by stored until energy is needed. The first part of this thesis summarizes the possibilities of electricity storage, the basics of power-to-fuels conversion with possible fuels, that can be used for energy storage, and the present situation of already existing projects and projects under construction. The second part presents two power-to-fuels systems designed using the theoretical knowledge gained in the first part. Keywords: Ukládání energie; elektrolýza; vodík; paliva; obnovitelné zdroje energie; Energy storage; electrolysis; hydrogen; fuels; renewable energy sources Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti konverze elektřiny do paliv

Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět ...

Novotný Václav; Vojtěch Tomašík; Vitvarová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí
Schmirler Michal; Jan Paďouk; Suchý Jakub
2021 -
Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde uvedeny analytické metody návrhu vrtule. Je zde uveden popis konstrukce experimentálního zařízení a jsou zde prezentovány výsledky měření dvou vybraných vrtulí. Ty jsou srovnány s daty udávanými výrobcem.The content of this work is to design and construct experimental device for measurements of performance data of aircraft propellers. In the first part, the fundamental geometric characteristics of propellers are described. Subsequently, the analytical methods of propeller design are presented. There is a description of the construction of the experimental device and the results of measurements of two selected propellers are presented. These are compared with the data provided by the manufacturer. Keywords: Vrtule; režim letu; tah vrtule; experimentální zařízení; teorie nosné čáry; úhel nastavení; Propeller; flight mode; thrust; experimental device; lifting line theory; pitch angle Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí

Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde ...

Schmirler Michal; Jan Paďouk; Suchý Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry
Kolovratník Michal; Albert Vocel; Novotný Václav
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. Východiskem je rešerše zaměřená na geotermální energii, její zdroje a způsoby jejího využití. Pozornost je rovněž věnována tekutinám v superkritickém stavu. V návrhové části jsou uvedeny tři varianty zapojení technologie. Pro tyto varianty jsou provedeny bilanční výpočty s využitím softwaru Matlab a CoolProp. Navržené varianty jsou porovnány z hlediska dosaženého výkonu, resp. účinnosti využití geotermálního zdroje.Goal of this thesis is to design and balance geothermal power plant suitable for geofluid at given supercritical conditions. There are several variants considered, balanced and compared to each other. The research part of this thesis is focused on geothermal energy, its sources and their utilization as well as (geo)fluids at supercritical conditions. Keywords: Geotermální elektrárna; GTE; základní návrh; bilance; nadkritické parametry; superkritické parametry; organický Rankinův cyklus; ORC; Geothermal power plant; basic design; balance; supercritical conditions; SCC; organic Rankine cycle; ORC Available in digital repository of ČVUT.
Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry

Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro ...

Kolovratník Michal; Albert Vocel; Novotný Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh
Maščuch Jakub; Vojtěch Mervart; Zelený Zbyněk
2021 -
Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 MW. Dále zahrnuje výpočty směřující k určení tepelné účinnosti navrhovaného horkovodního kotle s ohledem na splnění norem pro uvedení na trh. Značná část práce je věnována tepelným ztrátám kotle.This bachelor thesis maps the current legislation for the marketing of the hot water wheel with a view to potential new requirements. In the next section, it offers a market survey of biomass hot water boilers up to 10 MW nominal output. It also includes calculations aimed at determining the thermal efficiency of the proposed hot water boiler with respect to meeting the standards for marketing. A significant part of the work is devoted to the heat losses of the boiler. Keywords: Horkovodní kotel; tepelné ztráty; tepelná účinnost; Hot water boiler; heat losses; thermal efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh

Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o ...

Maščuch Jakub; Vojtěch Mervart; Zelený Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem
Dlouhý Tomáš; Kristýna Kothánková; Michaliková Kristýna
2021 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako například rozdělení tepelných čerpadel podle zdroje nízkopotenciálního tepla a konstrukce tepelného čerpadla. Praktická část práce je věnována namodelování časové závislosti potřeby tepla a návrhu topného systému pro daný rodinný dům. Závěr bakalářské práce obsahuje ekonomické zhodnocení a porovnání tepelného čerpadla s dalšími variantami topného systému.The bachelor´s thesis deals with the options of the preparation of hot water and heating a family house. In the theoretical part there is explained the principle of heat pumps and summarized the basic information about heat pumps such as the distribution of heat pumps according to the low - potential heat source system or the construction of heat pumps. The practical part is devoted to modeling the time dependence of a heat demand during the year and a design of the heating system for the family house. The conclusion of the bachelor´s thesis contains an economic evaluation and comparison of the heat pump with other variants of the heating system. Keywords: Tepelné čerpadlo; tepelné čerpadlo vzduch - voda; vytápění nízkopotenciální zdroje energie; topný faktor; bod bivalence; ekonomická a energetická náročnost; Heat pump; air - water heat pump; heating; low - potential energy sources; coefficient of performance; bivalence point; economic and energy demand Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem

Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o ...

Dlouhý Tomáš; Kristýna Kothánková; Michaliková Kristýna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech
Entler Slavomír; Vít Šneberger; Štěpánek Jan
2021 -
První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce jsou pomocí dvourozměrného parametrického modelu vypočteny teploty materiálů podél první stěny, přičemž struktura modelu se zakládá na uspořádání první stěny HCPB2015. Dosažené výsledky, shrnuty v grafických závislostech, ukazují, že limitními hodnotami pro udržení teplot materiálů pod dovolenými maximy je tepelný tok q''=1 MW/m^2 a hmotnostní tok chladicího média m=120 g/s.The first part of the bachelor thesis presents in a form of research development and current state of nuclear fusion research. The research part also contains methods and technologies of cooling of high heat fluxes in fusion reactors. In the second part of the thesis there is a parametric model used for calculation of temperatures along the first wall, where the structure of the model is based on the HCPB2015 first wall. Results, which are summarized in graphs, show that the limit values to keep temperatures of the materials under allowed maximums of heat flux and mass flux of the coolant are q''=1 MW/m^2 and m=120 g/s, respectively. Keywords: Fúze; chlazení; tepelný tok; HCPB; první stěna; helium; energie; Fusion; cooling; heat flux; HCPB; first wall; helium; energy Available in digital repository of ČVUT.
Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech

První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních ...

Entler Slavomír; Vít Šneberger; Štěpánek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů
Bukovský Ivo; Martin Veselý; Anderle Milan
2021 -
Tato práce se zabývá adaptivním řízením hydraulických systémů s elektromagneticky řízenými proporcionálními ventily. Jsou uvažovány vlastnosti ventilů, které jsou proměnné v čase, jako je zesílení ventilu, hystereze a mrtvá pásma šoupátka. Tato práce prezentuje výzkum návrhu regulátorů, které jsou schopny měnit své parametry v závislosti na změně chování proporcionálního ventilu v reálnem čase. Pro řízení byla zvolena strategie řízení s referenčním modelem a s využitím polynomiálních neuronových jednotek. Práce předkládá návrh řešení problému učení vah polynomiálních neuronových jednotek v reálnem čase použité jako regulátor. Za tímto učelem je v práci využit statický referenčni model a nové sestavení kriteriálni funkce. Práce ukazuje možnost rozšíření kriteriální funkce o statické zesílení a offset. Řízení s referenčním modelem je porovnáváno s prediktivním řízením. Schopnost adaptace regulátoru v reálnem čase je testována v simulacích. Schopnost řídit reálný systém byla testována na hydraulickém standu simulující hydraulický lis.This thesis presents adaptive control method of hydraulic systems with electromagnetic proportional valves. Some valve properties are considered time variable such as valve gain, hysteresis and valve's dead zones. This thesis also presents Research of the design of controllers that are able to change their parameters in response to change in proportional valve behavior in real time. Model Reference Adaptive Control using polynomial neural units was chosen as the control strategy. This work proposes solution of the problem of weight learning of polynomial neural units as a controller in real time. A static reference model and new built criterion function are used for this purpose. The criterion function can also be extended with static gain and offset. Reference model adaptive control is compared with predictive model control strategy. The ability of the controller to learn in real time was tested in simulation. The ability to control real system was tested on hydraulic stand simulating a hydraulic press. Keywords: hydraulické systémy; metoda řízení; ventily; elektromagnetika; Hydraulic Systems; Control Method; Valves; Electromagnetics Available in digital repository of ČVUT.
Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů

Tato práce se zabývá adaptivním řízením hydraulických systémů s elektromagneticky řízenými proporcionálními ventily. Jsou uvažovány vlastnosti ventilů, které jsou proměnné v čase, jako je zesílení ...

Bukovský Ivo; Martin Veselý; Anderle Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases