Number of found documents: 693773
Published from to

Stranický systém Katalánska
Baranyaiová, Gabriela; Perottino, Michel; Říchová, Blanka
2023 - Czech
The Parliament of Catalonia was restored in 1980 within the transition to democracy in Spain. From the beginning the coalition of Convergència i Unió was dominated in party system. This coalition was consisted by two parties and had absolute parliamentarian majority between years 1984 and 1995. Its dominance was disrupted by Partit dels Socialistes de Catalunya in elections in 1999 and also in 2003. Until then, there was a bipolar system where CiU won elections to the Parliament of Catalonia and PSC-PSOE elections to Congreso de Diputados in this autonomous region. CiU won every Catalan parliamentary elections till 2012. After the collapse of CiU in 2015, one of its parties, Convergència Democràtica de Catalunya, started to cooperate with Esquerra Republicana de Catalunya primarily because of Catalonia's independence. The number of relevant parties started to increase in 2015. The aim of the thesis is to answer following questions: what party system according to Sartori's theory occurred/occurs in the Parliament of Catalonia and whether there was a change of party system or not. If yes, then which circumstances affected this change. Furthermore, the results of the elections to the Parliament of Catalonia and to Congreso de Diputados in Catalonia are compared. This comparison seeks to answer the question of... Parlament Katalánska byl obnoven v roce 1980 během přechodu k demokracii ve Španělsku. Od počátku v stranickém systému dominovala koalice Convergència i Unió, která byla tvořena dvěma stranami. V letech 1984 až 1995 CiU disponovala absolutní parlamentní většinou. Její dominance byla narušena volbami v roce 1999 a 2003 stranou Partit dels Socialistes de Catalunya. Do této doby existoval bipolární systém, kdy CiU vyhrávala při volbách do Parlamentu Katalánska a PSC-PSOE při volbách do Congreso de Diputados v této autonomní oblasti. CiU zvítězila ve všech katalánských parlamentních volbách do roku 2012. Po rozpadu CiU v roce 2015 jedna z jejích stran Convergència Democràtica de Catalunya spolupracuje s Esquerra Republicana de Catalunya především kvůli nezávislosti Katalánska. Po roce 2015 se navýšil počet relevantních stran v regionálním parlamentu. Cílem práce je odpovědět na otázky, jaký typ stranického systému dle Sartoriho teorie se vyskytoval/vyskytuje v Parlamentu Katalánska a pokud došlo ke změně, které události tuto změnu ovlivnily. Dále jsou zde komparovány výsledky do Parlamentu Katalánska a do Congreso de Diputados na území Katalánska. Tato komparace hledá odpověď na otázku, zda v obou těchto typech voleb vítězí stejné strany. V neposlední řadě je zodpovězena otázka, zda při volbách do regionálního... Keywords: Stranický systém; Katalánsko; nacionalismus; volby; Parlament de Catalunya; Sartori; Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; Partit dels Socialistes de Catalunya; umírněný pluralismus; dominantní strana; polarizovaný pluralismus; Party system; Catalonia; nationalism; elections; Parlament de Catalunya; Sartori; Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; Partit dels Socialistes de Catalunya; moderate pluralism; dominant party; polarised pluralism Available in a digital repository NRGL
Stranický systém Katalánska

The Parliament of Catalonia was restored in 1980 within the transition to democracy in Spain. From the beginning the coalition of Convergència i Unió was dominated in party system. This coalition was ...

Baranyaiová, Gabriela; Perottino, Michel; Říchová, Blanka
Univerzita Karlova, 2023

Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj; Říchová, Blanka; Perottino, Michel
2023 - Czech
The aim of this thesis is to present the basic aspects of parliamentary questions (interpellations) and their actual use within Czech parliamentarism. Interpellations serve as a means of controlling the parliament, which is one of its most important functions. This function simply confirms the parliamentary system, thus fulfilling the purpose of parliamentarism. Interpellation is an essential element of the scrutiny function of parliaments. Its study not only sheds light on the functioning of parliamentarism, but also reveals the different levels of relations between the legislative and executive branches. It is one of the essential elements for understanding the functioning of a particular political system. The thesis focuses on the period between 2010 and 2021. This allows us to follow the development of the interpellation in the context of Czech parliamentarism over a longer period of time, without being a historical work. The thesis defines the basic characteristics of interpellations and focuses on their functions, which it then analyses on the basis of available data. Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat. Keywords: český parlament; interpelace; kontrolní funkce parlamentu; Czech parliament; interpellations; control functions of parliament Available in a digital repository NRGL
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled

The aim of this thesis is to present the basic aspects of parliamentary questions (interpellations) and their actual use within Czech parliamentarism. Interpellations serve as a means of controlling ...

Czinege, Matěj; Říchová, Blanka; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2023

Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem
Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
2023 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of Thesis Synthesis and study of subphthalocyanines axially modified by amino adamanthyl Photodynamic therapy is a promising approach for cancer treatment that relies on the administration of a photosensitizer, followed by illumination of the tumor. The generated oxidative stress subsequently activates several mechanisms of cell death. One of the novel groups of photosensitizers are subphthalocyanines with a conical π surface, which renders them less prone to aggregation and offers the possibility to tune their properties through axial substitution (aside peripheral modification). Due to the lipofilicity of the macrocycle, it is necessary to increase its water solubility. This work focused on the possibility of forming supramolecular host-guest complexes with hydrophilic macrocycles in order to increase the hydrophilicity of a subphthalocyanine. In particular, cucurbituril-7 (CB[7]) was chosen since it forms one of the most stable supramolecular interactions in water with 1-aminoadamantane, which was therefore proposed as the axial substituent on subphthalocyanine core. Synthesis of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem Fotodynamická terapia je sľubným prístupom liečby rakoviny, ktorý spočíva v aplikácii fotosenzitizéru a následnej iluminácii tumoru. Vzniknutý oxidačný stres aktivuje niekoľko mechanizmov bunkovej smrti. Jednou z nových skupín fotosenzitizérov sú subftalocyaníny s kužeľovitým π povrchom, ktorý ich činí menej náchylnými k agregácii a umožňuje vedľa klasickej periférnej substitúcie aj ich axiálnu modifikáciu. Pretože je makrocyklus sám o sebe pomerne lipofilný, je nutné zvýšiť jeho rozpustnosť vo vode. Táto práca sa zaoberala možnosťou tvorby supramolekulárnych komplexov s navonok hydrofilnými makrocyklami s cieľom zvýšit hydrofilitu subftalocyanínu. Konkrétne bol vybraný kukurbituril-7 (CB[7]), pretože vytvára vo vode jednu z najstabilnejších supramolekulárnych interakcií s 1-aminoadamantánom, ktorý bol zamýšľaný ako axiálny substituent na subftalocyanínovom jadre. Syntéza pôvodne plánovaných látok periférne substituovaných etylsulfanylovými skupinami nepriniesla uspokojivé výsledky. Preto boli navrhnuté alternatívne... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika ...

Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Stereoselektivní adiční reakce na ketiminy
Franc, Michael
2023 - Czech
This diploma thesis deals with the stereoselective addition reaction of benzothiophenone derivatives to ketimines derived from isatin using bifunctional organocatalysis. The stereoselective addition reaction was optimized to provide the appropriate reaction conditions which were subsequently used to study the scope of the reaction. Keywords Organocatalysis, stereoselective synthesis, bifunctional organocatalysts, ketimines, sulphur heterocykles. Tato diplomová práce se zabývá stereoselektivní adiční reakcí derivátů benzothiofenonu na ketiminy odvozených od isatinu za využití katalýzy bifunkčními organokatalyzátory. Stereoselektivní adiční reakce byla podrobena optimalizaci, z níž vzešly vhodné reakční podmínky, které byly následně použity ke studiu rozsahu reakce na připravených ketiminech. Klíčová slova Organokatalýza, stereoselektivní syntéza, bifunkční organokatalyzátory, ketiminy, sirné heterocykly. Keywords: Organokatalýza; stereoselektivní syntéza; bifunkční organokatalyzátory; ketiminy; sirnéheterocykly; Organocatalysis; stereoselective synthesis; bifunctional organocatalysts; ketimines; sulphurheterocykles Available in a digital repository NRGL
Stereoselektivní adiční reakce na ketiminy

This diploma thesis deals with the stereoselective addition reaction of benzothiophenone derivatives to ketimines derived from isatin using bifunctional organocatalysis. The stereoselective addition ...

Franc, Michael
Univerzita Karlova, 2023

Hodnocení spirometrických parametrů těhotných žen
Kočvarová, Martina; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2023 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department od Biological and Medical Sciences Student: Martina Kočvarová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Evaluation of spirometric parameters of pregnant women Background The aim of the thesis is evaluation of the variances in spirometric parameters (both their absolute values and relative in percentage of the predicted value) at different stages of pregnancy and determination the factors related to these changes. Methods The values of spirometric parameters were detected by measurement using the spirometer Otthon and then evaluated by software Thorsoft. Spirometric measurement is a non-invasive and simple measurement of lung function. In the study involving 10 pregnant women, the spirometric measurements were performed three times at different stages of pregnancy. The first measurement was in the 20th - 27th, the second in the 29th - 35th and the third in the 36th - 38th week of pregnancy. Results We observed significant difference of peak expiratory flow in percentage of the predicted value, namely the decrease of 7 % during measurement in the 36th - 38th week of pregnancy compared to the values from measurement in the 29th - 35th week of pregnancy. Other monitored parameters did not... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Martina Kočvarová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení spirometrických parametrů těhotných žen Cíl práce Cílem práce je vyhodnotit změnu základních spirometrických parametrů (jak jejich absolutních hodnot, tak relativních v procentech predikované hodnoty) v různých fázích těhotenství a určit faktory, které s těmito změnami souvisí. Metody Hodnoty spirometrických parametrů byly získány měřením pomocí spirometru Otthon a následně vyhodnoceny počítačovým softwarem programu Thorsoft. Spirometrické měření je neinvazivní a jednoduché vyšetření plicních funkcí. V rámci studie, které se účastnilo 10 těhotných žen, bylo spirometrické měření prováděno třikrát v různých fázích těhotenství. První měření bylo prováděno ve 20. - 27. týdnu, druhé měření ve 29. - 35. týdnu a třetí měření ve 36. - 38. týdnu. Výsledky U vrcholového výdechového průtoku vyjádřeného v procentech predikované hodnoty jsme zaznamenali významnou změnu, a to pokles o 7 % při vyšetření ve 36. - 38. týdnu těhotenství oproti hodnotám z vyšetření ve 29. - 35. týdnu těhotenství. Ostatní sledované parametry se významně neměnily. Korelační analýza prokázala závislost všech sledovaných... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení spirometrických parametrů těhotných žen

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department od Biological and Medical Sciences Student: Martina Kočvarová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of ...

Kočvarová, Martina; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2023

Složení tělních tekutin u žen v době gravidity
Bardová, Petra; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2023 - Czech
The aim of this work was to measure and evaluate the amount of body fluids of pregnant women during pregnancy and its link with other monitored parameters. The Bioimpedance spectroscopy method used the Body Composition Monitor from Fresenius Medical Care in order to collect data on body fluid status in ten pregnant women enrolled in a longitudinal clinical study conducted in collaboration with the Faculty of Pharmacy of Charles University and the Department of Obstetrics and Gynecology at the University Hospital in Hradec Králové. The device measured bioimpedance on 50 frequencies in the range from 5 KHz to 1000 KHz and all women underwent a total of three examinations in specified periods (week 17-27, 28-35 and 36-38 week of pregnancy). During each measurement, main focus was compliance with standard conditions and correct execution. During the study period, statistically significant changes in body fluid volumes were observed in women. The median total body water (TBW) volume increased by 3.8 l, the median extracellular water (ECW) volume by 1.4 l and the median intracellular water (ICW) volume increased by 2.3 l. The increase in body fluids was accompanied by a decrease in resistance values. Decrease in values during pregnancy was also shown in the overhydration parameter. Spearman's correlation... Cílem této práce bylo změřit a vyhodnotit množství tělních tekutin těhotných žen v průběhu gravidity a jejich vztahy s dalšími sledovanými parametry. Metodou bioimpedanční spektroskopie za využití přístroje Body Composition Monitor od společnosti Fresenius Medical Care byla získána data o stavu tělních tekutin u deseti těhotných žen zařazených do longitudinální klinické studie probíhající za spolupráce Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Přístroj měřil bioimpedanci na 50 frekvencích v rozsahu od 5 KHz do 1000 KHz a všechny ženy absolvovaly celkem tři vyšetření ve stanovených obdobích (17.-27. týden, 28.-35. týden a 36.-38. týden gravidity). Při každém měření se dbalo na dodržování standardních podmínek a správné provedení. Ve sledovaném období byly u žen zaznamenány statisticky významné změny v objemech tělních tekutin. Medián objemu celkové tělesné tekutiny (TBW) se zvýšil o 3,8 l, medián objemu extracelulární tekutiny (ECW) o 1,4 l a medián objemu intracelulární tekutiny (ICW) se zvýšil o 2,3 l. Zvýšení tekutin v těle doprovázelo snížení hodnot rezistence. Snížení hodnot vykazoval během těhotenství také parametr převodnění. Spearmanova korelace prokázala signifikantní vztahy mezi tělními tekutinami a hmotností těhotné... Keywords: antropometrie; gravidita; anthropometry; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Složení tělních tekutin u žen v době gravidity

The aim of this work was to measure and evaluate the amount of body fluids of pregnant women during pregnancy and its link with other monitored parameters. The Bioimpedance spectroscopy method used ...

Bardová, Petra; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Klidová energetická potřeba u těhotných žen
Volavka, Pavel; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2023 - Czech
Background The aim of this work was to determine the resting energy expenditure (REE) of pregnant women using indirect calorimetry. Find connections with other monitored parameters and compare the result with similar studies. Methods The resting energy expenditure was calculated by oxygen consumption and carbon dioxide production by indirect calorimetry. Indirect calorimetry was performer under a canopy at rest in bed, without disturbing elements, and after 12hours of fasting. The study involved 10 healthy pregnant women. The measurements during pregnancy were taken three times (21.-27., 31.-32., 36.-37. week). Results We found that resting energy expenditure increased with the length of pregnancy. The median of the REE on each examination was on the first measurement 1412 kcal/day, on the second measurement 1697 kcal/day, and the last measurement 1902 kcal/day. We found a statistically significant correlation of REE with body weight and REE with fat-free mass (FFM). Conclusion Pregnancy is a difficult process with many changes in a women's body. The study confirmed an increase of the REE with a maximum at the end of pregnancy. The results show that the estimated values of the REE and the measured values of the REE were different. Key words: Resting energy need, Pregnancy Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo stanovit klidový energetický výdej (REE) těhotných žen s využitím nepřímé kalorimetrie, nalézt souvislosti s ostatními sledovanými parametry a výsledek porovnat s podobnými studiemi. Metodika Klidový energetický výdej byl vypočítán spotřebou kyslíku a produkcí oxidu uhličitého metodou nepřímé kalorimetrie. Nepřímá kalorimetrie byla prováděna pod kanopou v klidu na lůžku, bez rušivých elementů, po dvanáctihodinovém lačnění. Studie se zúčastnilo 10 zdravých těhotných žen. Vyšetření probíhalo celkem ve třech období gestace (21.-27., 31.-32., 36.-37. týden). Výsledky Zjistili jsme, že klidový energetický výdej byl zvyšován s délkou těhotenství. Medián REE byl při jednotlivých vyšetření následující: 1412 kcal/den při prvním vyšetření, 1697 kcal/den při druhém a při posledním vyšetření 1902 kcal/den. Prokázali jsme statisticky významné korelace REE s tělesnou hmotností a REE s netučnou tělesnou hmotou (FFM). Závěr Těhotenství je náročný proces, při kterém dochází v ženském těle k mnoha změnám. Studií jsme potvrdili nárůst REE s maximem na konci těhotenství. Z výsledků je patrné, že odhadované hodnoty REE a naměřené hodnoty REE jsou odlišné. Klíčová slova: klidová energetická potřeba, gravidita Keywords: klidová energetická potřeba; gravidita; resting energy need; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Klidová energetická potřeba u těhotných žen

Background The aim of this work was to determine the resting energy expenditure (REE) of pregnant women using indirect calorimetry. Find connections with other monitored parameters and compare the ...

Volavka, Pavel; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Fyzikální pokusy pro střední školy - videostudie
Nikitin, Alexandr; Snětinová, Marie
2023 - Czech
Title: Physics demonstrations for upper secondary school students - video study Author: Bc. Alexandr Nikitin Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D., Department of Physics Education Abstract: Experiment is a key element not only for physics as science, but also for physics education. Even though attention has been lately focused more on students' hands-on experiments, demonstration experiments still play an important role in today's education. Department of Physics Education (Charles University, Faculty of Mathematics and Physics) has been performing physics demonstrations for upper secondary school students for more than 30 years. Seven different topics are currently offered by the Department. A survey conducted on a population of est. 5,100 students showed that the perception of these topics by students varies quite significantly, especially considering their intrinsic motivation and subjectively perceived value and usefulness of a given topic. The questions at hand are whether parameters that influence students' perception in negative or positive way do exist and how they are related to the choice of the experiments themselves or the lecturer's work with the audience. Aim of this thesis is to present a video study conducted on video recordings of all seven... Název práce: Fyzikální pokusy pro střední školy - videostudie Autor: Bc. Alexandr Nikitin Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Experiment je základním prvkem nejen ve fyzice jako vědě, ale také ve výuce fyziky. Přestože je poslední dobou více pozornosti věnováno samostatnému experimentování žáků, významnou roli ve školách stále hraje demonstrační experiment. Na katedře didaktiky fyziky MFF UK má projekt předvádění demonstračních experimentů pro studenty středních škol tradici více než 30 let a v současné době nabízí celkem sedm tematických celků. Předchozí výzkum provedený na vzorku cca 5100 studentů však ukázal, že tyto tematické celky jsou studenty vnímány poměrně odlišně zejména z hlediska jejich zájmu, vnitřní motivace a subjektivně vnímané užitečnosti a hodnoty. Nabízí se tedy otázka, zda existují parametry, které předurčují pozitivní vnímání demonstračních pokusů studenty - ať už by mělo jít o požadavky na lektora, o způsob práce s publikem či o výběr jednotlivých experimentů. Cílem této práce je představit videostudii zabývající se analýzou těchto vystoupení, jejíž výsledky poslouží k hledání předestřených parametrů. V práci je popsána metodologie tvorby kategoriálního systému užitého ve videostudii,... Keywords: Demonstrační experimenty|videostudie|kategoriální systém; Demonstration experiments|video study|categorical system Available in a digital repository NRGL
Fyzikální pokusy pro střední školy - videostudie

Title: Physics demonstrations for upper secondary school students - video study Author: Bc. Alexandr Nikitin Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D., ...

Nikitin, Alexandr; Snětinová, Marie
Univerzita Karlova, 2023

In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium
Židková, Lenka; Janďourek, Ondřej; Jílek, Petr
2023 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Lenka Lyčková Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of potential antimycobacterial compounds against fast growing strains of Mycobacterium genus The aim of this work is to determine the efficacy of new compounds for possible treatment of tuberculosis in the future. A microdilution broth method with already proven procedure on Mycobacterium aurum and Mycobacterium smegmatis strains was used to determine the minimum inhibitory concentration of compounds. The theoretical part summarizes the epidemiological situation of recent years with global trends in the incidence and mortality of tuberculosis in the world and in the Czech Republic, including prospective plans for remediation in the time horizon. Mycobacteria are described in the main representation with M. tuberculosis. Tuberculosis disease - its history, forms, diagnosis and treatment with antituberculotics, which are divided according to the use lines, new drugs and drugs in development. The experimental part contains qualitative and quantitative methods of testing mycobacteria and captures the microdilution broth method used in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Lenka Lyčková Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium Cílem této práce je zjištění účinnosti nových sloučenin pro možnou budoucí léčbu onemocnění tuberkulózou. Pro zjištění minimální inhibiční koncentrace sloučenin byla použita mikrodiluční bujónová metoda s již ověřeným postupem na kmenech Mycobacterium aurum a Mycobacterium smegmatis. V teoretické části je shrnutá epidemiologická situace posledních let s globálními trendy incidence a mortality TBC ve světě i ČR, včetně výhledových plánů na nápravu ve stanoveném časovém horizontu. Dále jsou v této práci popsány mykobakterie v hlavním zastoupení s M. tuberculosis. Onemocnění tuberkulóza - její historie, formy, diagnostika a léčba antituberkulotiky, které jsou rozděleny podle linií použití a látky nové, či ve vývoji. Experimentální část obsahuje kvalitativní i kvantitativní metody testování mykobakterií a detailněji zachycuje mikrodiluční bujónovou metodu, použitou v tomto měření. Součástí jsou testované kmeny mykobakterií a jejich základní... Keywords: Mykobakterie; Tuberkulóza; Antituberkulotika; Mikrodiluční bujonová metoda; Minimální inhibiční koncentrace; Mycobacteria; Tuberculosis; Antituberculotics; Microdilution broth method; Minimum inhibition concentration Available in a digital repository NRGL
In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Lenka Lyčková Supervisor: PharmDr. ...

Židková, Lenka; Janďourek, Ondřej; Jílek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Vliv fyzické aktivity na parametry složení těla těhotných a kojících žen
Skoncová, Damiána; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2023 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Damiána Skoncová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: The influence of physical activity on body parameters of pregnant and lactating women The main target of my diploma was to compare body composition parameters of women in pregnancy and in the lactation. Then, after all these findings determine the impact of physical activity to body composition parameters which we measured by bioimpedance analysis. Data about physical activity we obtained by questionnaire from women before every measurement. Study attended 10 pregnant primiparous women, who have a physiological pregnancy. Study continued in the lactation. Overall we did 8 examinations - 2 examinations in period of gravidity, this were followed by examination on the day of birth, next one on day after birth and last 4 examinations in period of lactation. Body composition parameters were determined on devices, which work on basis of bioimpedance analysis. This method evaluates body composition via weak electric current, which passes through body during measurement. Different tissues show different resistance toward this weak current. Bioimpedance analysis turned out to be as fast,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárských vied Študent: Damiána Skoncová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela tehotných a dojčiacich žien Cieľom mojej diplomovej práce bolo porovnať parametre zloženia tela v tehotenstve a v období dojčenia. Následne stanoviť vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela získané bioimpedančnou analýzou. Dáta o fyzickej aktivite sme získali z dotazníkov od žien pred každým meraním. Štúdie sa zúčastnilo 10 tehotných prvorodiaciach žien, u ktorých prebiehalo fyziologické tehotenstvo. Štúdia pokračovala aj v období dojčenia. Celkovo prebehlo 8 vyšetrení - 2 vyšetrenia počas gravidity, vyšetrenie v deň pôrodu, deň po pôrode a 4 vyšetrenia v laktácií. Parametre zloženia tela boli stanovené pomocou prístrojov, ktoré pracujú na podklade bioimpedančnej analýzy. Táto metóda hodnotí zloženie tela prostredníctvom slabého elektrického prúdu, ktorý telom prechádza počas merania. Rôzne tkanivá vykazujú rôzny odpor voči tomuto prúdu. Bioimpedančná analýza sa ukázala ako rýchly, neinvazívny a bezpečný nástroj pre hodnotenie zloženia tela aj u tejto špecifickej skupiny žien. Priemerný prírastok na váhe počas tehotenstva bol 11,6 ± 1,1... Available in a digital repository NRGL
Vliv fyzické aktivity na parametry složení těla těhotných a kojících žen

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Damiána Skoncová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of ...

Skoncová, Damiána; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases