Number of found documents: 529154
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2019 - Czech
Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in digital repository of UPOL.
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.

Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium vlastností grafenu a jeho využití v oblasti sensorů
BLECHTA, Václav; KALBÁČ, Martin; KALBÁČ, Martin
2019 - English
Disertační práce je zaměřena na přípravu sensorů na bázi grafenu a měření elektronické odezvy sensorů. Grafen a elektronická zařízení na bázi grafenu byly důkladně charakterizovany použitím spektroskopických a mikroskopických metod a elektronických měření. Dále byla studována adsorbce kyslíku na grafen a vliv adsorbovaných molekul na elektronickou strukturu grafenu. S ohledem na adsorpční místa s různou adsorpční energií bylo zkoumáno ovlivnění nábojové dopování a pohyblivosti nosičů nábojů adsorboným kyslíkem. Dále bylo využito grafenu k přípravě amperometrického senzoru NO2, který prokázal vysokou a rychlou odezvu vůči ppm koncentracím NO2 v syntetickém vzduchu za pokojové teploty a relativní vlhkosti 40 %. V další části byl grafen funkcionalizován různými atomi (vodík, fluor, kyslík) a polymery. Elektronické vlastnosti funkcionalizovaného grafenu byly zkoumány s ohledem na adsorbovaný plyn a okolní teplotu. V záverečné sekci jsou shrnuty a diskutovány výsledky experimentů se senzory kapalin na bázi grafenu. Senzorů bylo využito k elektronickému snímaní nízkých koncentrací KCl a glukózy a také k rozpoznání běžných chemických rozpouštědel. Grafen prokázal pozoruhodné vlastnosti v oblasti sensorů a 2D chemie. Dizertační práce rovněž obsahuje rozsáhlou rešerši vědeckých publikací zabývajících se tématem senzorů. Použité laboratorní metody jsou popsány v experimentální části. Graphene, a two-dimensional sheet of carbon atoms in sp2 hybridization, was used for the fabrication of electronic sensing devices. Graphene samples and graphene-based electronic devices were carefully characterized using spectroscopic and microscopic methods and electronic measurements. In the major experimental work, adsorption of oxygen onto the surface of graphene and the influence of adsorbed molecules on graphene's electronic properties were studied. The effect of adsorbed oxygen on charge carriers density and mobility was examined with respect to the adsorption sites of different adsorption energy. Graphene was also employed for the fabrication of an amperometric sensor of NO2, which showed high and fast response towards parts per million concentrations of NO2 in synthetic air at room temperature and relative humidity of 40 %. In another experimental part, graphene was functionalized with different atoms (fluorine, hydrogen, oxygen) and polymers. Electronic properties of functionalized graphene were studied with respect to adsorbed gas and the temperature of environment. In the final section, results of experiments with graphene-based fluid sensors are summarized and discussed. Sensors were employed for the sensing of low concentration of KCl and glucose and for recognition of commonly used chemical solvents. Thus, graphene showed interesting properties in sensing and 2D chemistry. This dissertation thesis contains research of scientific literature regarding graphene sensors. Laboratory methods and equipment used at this work are described in experimental part. Keywords: grafen; sensor; adsorbce; elektronika; graphene; sensors; adsorption; electronics Available in digital repository of UPOL.
Studium vlastností grafenu a jeho využití v oblasti sensorů

Disertační práce je zaměřena na přípravu sensorů na bázi grafenu a měření elektronické odezvy sensorů. Grafen a elektronická zařízení na bázi grafenu byly důkladně charakterizovany použitím ...

BLECHTA, Václav; KALBÁČ, Martin; KALBÁČ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Křížové cesty v českých zemích v období baroka
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
Křížové cesty v českých zemích v období baroka

V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematicko-fyzikální modely tekutin - vlastnosti řešení
ANDRÁŠIK, Richard; VODÁK, Rostislav; VODÁK, Rostislav
2019 - English
Základní rovnice, které reprezentují matematický popis mechaniky kontinua, mají často tři prostorové dimenze a jednu časovou. Jejich nevýhodou je, že jejich analytické řešení je často nedosažitelné a jeho numerická aproximace výpočetně velmi náročná. Z těchto důvodů jsou takovéto modely často různými způsoby zjednodušovány. Jednou z možností, jak model zjednodušit, je snížení počtu prostorových dimenzí. Otázkou ovšem zůstává, jak dimenzionální redukci provést matematicky korektně. Zabývali jsme se nestacionárními Navier-Stokesovými rovnicemi po stlačitelné nelineárně viskózní tekutiny v trojrozměrné oblasti. Nejprve jsme studovali dynamiku stlačitelných tekutin v oblastech, kde dominuje pouze jedna prostorová dimenze. Představili jsme odvození jednorozměrného modelu z trojrozměrných Navier-Stokesových rovnic. Následně jsme rozšířili současný rámec poznání tím, že jsme aplikovali dimenzionální redukci na nestacionární Navier-Stokesovy rovnice pro stlačitelné nelineárně viskózní tekutiny v deformované trojrozměrné oblasti se dvěma dominantními prostorovými dimenzemi. Zjistili jsme, že deformace oblasti netriviálně ovlivňuje výsledné limitní rovnice. Governing equations representing mathematical description of continuum mechanics have often three spatial dimensions and one temporal dimension. However, their analytical solution is usually unattainable, and numerical approximation of the solution unduly complicated and computationally demanding. Thus, these models are frequently simpli ed in various ways. One option of a simpli cation is a reduction of the number of spatial dimensions. We focused on nonsteady Navier-Stokes equations for compressible nonlinearly viscous fluids in a three-dimensional domain. These equations need a simpli cation, when possible, to be effectively solved. Therefore, we performed a dimension reduction for this type of model. First, we studied the dynamics of a compressible fluid in thin domains where only one dimension is dominant. We presented a rigorous derivation of a one-dimensional model from the three-dimensional Navier-Stokes equations. Second, we extended the current framework by dealing with nonsteady Navier-Stokes equations for compressible nonlinearly viscous fluids in a deformed three-dimensional domain. We focused on a rigorous derivation of the two-dimensional model. The deformation of a domain introduced new difficulties in the asymptotic analysis, because it affects the limit equations in a non-trivial way. Keywords: Navier-Stokesovy rovnice; Stlačitelné tekutiny; Nelineární viskozita; Asymptotická analýza; Redukce dimenze; Deformovaná oblast; Křivočaré souřadnice; Navier-Stokes equations; Compressible fluids; Nonlinear viscosity; Asymptotic analysis; Dimension reduction; Curved domain; Curvilinear coordinates Available in digital repository of UPOL.
Matematicko-fyzikální modely tekutin - vlastnosti řešení

Základní rovnice, které reprezentují matematický popis mechaniky kontinua, mají často tři prostorové dimenze a jednu časovou. Jejich nevýhodou je, že jejich analytické řešení je často nedosažitelné a ...

ANDRÁŠIK, Richard; VODÁK, Rostislav; VODÁK, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita života seniorů
HOLÁ, Dagmar; KUBÁTOVÁ, Helena
2019 - Czech
Práce se zabývá kvalitou života seniorů. Cílem práce je analýza subjektivního hodnocení kvality života seniorů v Domově pro seniory. Autorka provedla kvantitativní výzkum, kterým potvrdila hypotézu, že senioři jsou ve zkoumaném Domově pro seniory s kvalitou života spokojeni. Další hypotéza, že muži jsou spokojenější s kvalitou života v Domově pro seniory více než ženy, byla potvrzena a naopak byla vyvrácena hypotéza, že senioři ve věku nad 90 let jsou s kvalitou života spokojenější, než senioři mladší. Pomocí otevřených otázek autorka identifikovala pozitivní i negativní zkušenosti seniorů s pobytem ve zkoumané instituci. V závěru práce jsou předloženy návrhy ke zlepšení podmínek vedoucích ke zvýšení kvality života klientů. The thesis deals with the quality of life of seniors. The aim of the thesis is to analyse the subjective evaluation of the quality of life of seniors in the retirement home. The author did a quantitative research in which she proved the hypothesis that the seniors in the particular home for seniors are satisfied with their quality of life. Another hypothesis that men are more satisfied in the home for seniors than women was proved as well. However, the hypothesis that seniors over 90 are more satisfied than the younger ones was rejected. Using open questions, the author identified positive and negative experience of the seniors with the stay in the researched home. At the end of the thesis there are presented some suggestions for improvement of conditions which should lead to the improvement of quality of life of the seniors. Keywords: domov pro seniory; kvalita života; senior; sociální politika; stáří; subjektivní percepce a imaginace; životní úroveň; retirement home; the quality of life; senior; social politics; old age; subjective perception and imagination; the standard of living Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života seniorů

Práce se zabývá kvalitou života seniorů. Cílem práce je analýza subjektivního hodnocení kvality života seniorů v Domově pro seniory. Autorka provedla kvantitativní výzkum, kterým potvrdila hypotézu, ...

HOLÁ, Dagmar; KUBÁTOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva
Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud nebyla přesně stanovena a tyto sanační systémy se převážně navrhují pouze na základě zkušeností. Účinek navrženého opatření na sanovanou konstrukci tak může být nedostatečný. Účinnost těchto metod je třeba analyzovat na zkušebních modelech v laboratorních podmínkách a zároveň i na skutečných budovách, na kterých byla tato sanační metoda aplikována v rámci rekonstrukce za účelem snížení vlhkosti ve zdivu. Výsledky experimentálních měření je následně nutné porovnat s teoretickými závěry, jejichž výsledky vycházejí z modelových simulací s pomocí softwaru. Cílem disertační práce je na základě výsledků terénních průzkumů, laboratorních experimentů a jejich teoretických rozborů stanovit objektivní závěry pro následný efektivní návrh sanačního opatření.The thesis deals with an analysis of effectiveness of air insulating methods which belong among frequently used rehabilitation techniques designed for reducing wall moisture in older buildings. The effectiveness of air insulating methods has not been established exactly so far, and these rehabilitation systems are mostly designed based on experience only. The effects of designed measures on the rehabilitation structure thus may be insufficient. The effectiveness of these methods has to be analysed using test models under laboratory conditions and, at the same time, in real-world buildings to which this rehabilitation technique has been applied as part of their renovation in order to reduce moisture in the masonry. Results of the experimental measurements then have to be compared with theoretical conclusions the results of which are based on model simulations using computer software. The objective of the thesis is to make objective conclusions for effective design of rehabilitation measures based on results of field surveys and laboratory experiments and their theoretical analyses. Keywords: vzduchová dutina,účinnost,proudění vzduchu,sanace,vlhkost zdiva,CFD simulace; air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva

Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových ...

Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě
Vyskočil Zdeněk; Igonin Anton; Línková Lenka
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro rekonstrukci brány. Je vytvořen v místním souřadnicovém systému s použitím softwarů Groma 9 a MicroStation V8i.The bachelor thesis is dedicated to geodetic measurements and producing of 2D and 3D models of historical object called Leopold’s Gate, which is located in the Vysehrad Castle area in Prague. The model can be used for the Gate reconstruction. It is created in the local coordinate system with application of Groma 9 and MicroStation V8i software. Keywords: 2D model,3D model,měřická práce,měření,body,kontrola,objekt; 3D,2D,MicroStation V8i,Groma,Software Available in digital repository of ČVUT.
Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě

Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro ...

Vyskočil Zdeněk; Igonin Anton; Línková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách
Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
2019 - Czech
Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých druhů betonu za běžné i zvýšené teploty. Dále je popsána problematika měření mechanických vlastností za zvýšené teploty a měření reziduálních vlastností. Jsou zde vyzdviženy doporučení unie RILEM a možnost použití českých technických norem. Na konci teoretické části je práce věnována zkušebnímu zařízení a všech jeho součástí. Tedy systému pro ohřívání a ochlazování vzorku, systému zatěžování a způsobu měření jednotlivých veličin. Praktická část sestává z dvou experimentů. První experiment se věnuje zkoušení tlakové pevnosti různých druhů betonu za zvýšené teploty. Experiment druhý se zaměřuje na zkoušení reziduální pevnosti v tlaku různých druhů betonu. Dále je ukázán rozdíl mezi různými rychlostmi ohřevu betonu a porovnání reziduální zkoušení se zkoušením za tepla.This thesis is focused on test methods of mechanical properties of concrete at elevated temperatures. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the description of mechanical properties of concrete at elevated temperatures and its test methods. It also describes recommendations of RILEM and possibility of using Czech technical standards. The end of the theoretical part is focused on testing device and its components such as system of heating and cooling, system of loading the specimen and system for measuring and recording data. In the practical part there are two experiments. First experiment focuses on compressive strength of different concrete types at elevated temperature. On the other hand, second experiment deals with residual compressive strength of different types of concrete. Also it shows differences between various heating rates of concrete and the differences between residual and hot ¬state testing of concrete. Keywords: Pevnost v tlaku,pevnost v tahu,modul pružnosti,pracovní diagram,beton,vláknobeton,provzdušněný beton,mechanické vlastnosti,zvýšená teplota,zkušební metody,experiment; Compressive strength,tensile strength,Young’s modulus,stress-strain diagram,concrete,fibre-reinforced concrete,air-entrained concrete,mechanical properties,elevated temperature,test methods,experiment Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách

Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány ...

Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace využití kancelářských prostor
Štrup Ondřej; Bartošová Adéla; Tichá Alena
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace jednotlivých prostor. Uvádí vztah mezi facility managementem a prostorami, vysvětluje definici prostoru v rámci facility managementu. Se zaměřením na facility management administrativních budov popisuje jednotlivé legislativní, bezpečnostní a normové požadavky na návrh těchto prostor. S podporou jedné anonymní společnosti je popsán princip identifikace využití pracovního prostoru pomocí softwaru a následné možnosti optimalizace prostoru tak, aby se využitelnost zvýšila.Thesis focuses on application and optimalization of office spaces. It presents history and development of these workplaces and the services connected with them. Thesis describes different types of workplaces, their division and specifications of particular places. It characterizes connection between these workplaces and facility management, it explains definition of workplace. The legislation, security and standards for worklplace design are described here. With support of one anonymous facility management company is the identification of usage of workplace by software shown with following possiblity of workplace optimalization in the way to increase the usability. Keywords: Facility management,optimalizace,kancelář,obsazenost,využití; Facility management,optimizing,office,occupancy,utility Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace využití kancelářských prostor

Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace ...

Štrup Ondřej; Bartošová Adéla; Tichá Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases