Number of found documents: 541992
Published from to

Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči
MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou náhradními rodiči manželé, potřebují také podporu pro svůj vztah. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakou podporu by pro své manželství potřebovali pěstounské páry pro své manželství. Konceptuální část definovala hlavní pojmy. Návazný kvalitativní výzkum s pěstounskými páry vysledoval konkrétní možnosti podpory pro jejich manželství. Ty jsem rozdělila do pěti oblastí podle poskytovatele podpory: 1. vnější podpora, 2. podpora manželů navzájem, 3. duchovní podpora, 4. podpora společenství, přátel a blízké rodiny a 5. "bonusová podpora". This bachelor thesis focuses on the needs of marriages in the case of parents with custody of children in alternative family care. The support of foster-parent family above all aims at the care about the entrusted child. Provided that the foster parents are a married couple, they are in need of assistance to their relationship, too. The goal of this explorative research has been to find out the volume of assistance that the foster-parent couples would require for their marriage. The principcipal concepts has been defined in the conceptual part of this work. The consequent qualitative research carried out with foster-parent couples has traced out specific possibilities of assistance concerning their marriage. I have divided them into 5 fields according to the provider of the assistance: 1. External assistance, 2. Mutual assistance between the parents, 3. Spiritual assistance, 4. Assistance of the community, friends and family and 6. "bonus assistance". Keywords: manželství; náhradní rodinná péče; potřeby manželů pro jejich vztah; podpora pěstounských rodin; marriage; substitute family care; spouses' needs for their relationship; support for foster families Available in digital repository of UPOL.
Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči

Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou ...

MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rodina a dítě se specifickými poruchami učení
KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
2019 - Czech
Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch učení. This final work is focused on a family and a child with specific learning disabilities. It deals with a influence of upbringing of a child in single-parent family. It includes also the etiology and classification of specific learning disabilities. Keywords: Rodina; dítě; výchova; neúplná rodina; specifické poruchy učení; The family; child; upbringing; single-parent family; specific learning disabilities Available in digital repository of UPOL.
Rodina a dítě se specifickými poruchami učení

Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch ...

KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní regulace činnosti bank
HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
2019 - Czech
Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České republice. Ze základních povinností bank, které musí dodržovat, jsem se nejprve věnoval kapitálovým požadavkům. Tyto požadavky jsou na banky kladeny několika právními předpisy jak na národní tak evropské úrovni, díky čemuž jsou tyto podmínky nepřehledné. Z těchto důvodu jsem je přehledně uspořádal. Druhou povinností bank, které jsem se věnoval, byla přiměřenost likvidity rovněž podle národní i evropské úpravy. Cílem mé práce bylo tyto požadavky uspořádat a vytvořit ucelený přehled těchto požadavků, a to ve světle aktuální právní úpravy. In my diploma thesis I've dealt with general theoretical basis of the banking sector and with methods and reasons of regulation. Further I have summarized conditions that banks have to fulfil to enter the banking market of the Czech Republic. In addition, I've dealt with the basic bank duties. Firstly, I've dealt with capital requirements, which are required by national and European legislation, for this reason they are confusing. In reason to make these requirements clearer, I have organized them properly. Secondly I have dealt with a liquidity requirements, that are also required by both national and European legislation. The aim of my diploma thesis was to sort these requirements clearly under current legislation. Keywords: Regulace; Bankovnictví; Bankovní licence; Kapitálová přiměřenost; Přiměřenost likvidity; Basel III; Regulation; Banking; Banking license; Capital adequacy; Adequacy of liquidity; Basel III Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace činnosti bank

Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České ...

HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh
KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou mají dobrovolníci pozici v organizaci a jak je organizačně zajištěna jejich činnost. Také jsem se zabývala oceněním dobrovolníků. Tento výzkum je prováděn dotazníky, které vyplňovali dobrovolníci v charitě. This bachelor thesis deals with volunteering in Charita Zábřeh organization. In this area, I devote myself mainly to activities performed by volunteers. I also evaluate the cooperation with the organization that volunteers have in the organization and how their activities are organized. I also dealt with the award of volunteers. This research is carried out by questionnaires filled in by volunteers in charity. Keywords: Dobrovolnictví; organizace; charita; činnosti; spolupráce; ocenění; dobrovolník; Volunteering; organization; charity; activities; cooperation; appreciation; volunteer Available in digital repository of UPOL.
Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh

Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou ...

KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu
HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
2019 - Czech
Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ošetřovatelské péče o těhotné ženy po traumatu. Bylo analyzováno 30 článků. Elektronické články byly vyhledávány v databázích EBSCO, Google Scholar a Medvik. Analýzou elektronických článků bylo zjištěno, že péče o těhotné ženy po traumatu je pro zdravotnický personál velmi náročná, nejen fyzicky, ale i psychicky. Dále také vyplývá, kolik možných komplikací se během traumatu může vyskytnout a jaké je jejich prevence. Studie byly zaměřeny převážně na populaci Spojených států Amerických, a tak ne vždy je možné výsledky použít na populaci jiných zemí, například na Českou republiku. The aim of this bachelor thesis was to present the current published findings on nursing care for pregnant women after trauma and about the mental load of nurses in providing nursing care for pregnant women after trauma. 30 articles were analyzed. Electronic articles were searched in EBSCO, Google Scholar and Medvik databases. Analysis of electronic articles found that care for pregnant women after trauma is very demanding for medical staff, not only physically but also mentally. It also shows how many possible complications may occur during trauma and what is their prevention. The studies were mainly aimed at the United States population, and so the results may not always be applied to the population of other countries, such as the Czech Republic. Keywords: ošetřovatelská péče; těhotenství; první pomoc; trauma; sestra; nursing care; pregnant; first aid; trauma; nurse Available in digital repository of UPOL.
Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu

Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ...

HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol
ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
2019 - Czech
Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních školách. The thesis deals with the knowledge and understanding of arithmetic terms by secondary school pupils. In addition, the thesis is accompanied by a questionnaire survey conducted at six primary and five secondary schools. Keywords: Výzkum; dotazníkové šetření; standardy z matematiky; prvočíslo; číslo a číslice; společný dělitel; čitatel a jmenovatel; umocňování; kořen rovnice; definiční obor; modus; medián; aritmetický průměr; statistická jednotka; procento; uzavřený interval.; Research; questionnaire survey; mathematical standardization; prime number; number and numeral; common division; numerator and denominator; exponentiation; root of equation; domain; mode; median; arithmetic mean; statistical unit; percentage; closed interval. Available in digital repository of UPOL.
Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol

Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních ...

ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole
ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými poruchami učení vzhledem k matematice. Ve druhé části je popsána situace na střední odborné škole z hlediska žáků se specifickými poruchami učení, jejich vztah k matematice a vnímání obtížnosti učiva matematiky. Jsou uvedeny příklady práce se žáky se specifickými poruchami učení v hodinách matematiky. This thesis deals with problems of specific learning disabilities in relation to mathematics at secondary vocational school. The first part defines basic concepts, difficulties of pupils with specific learning disabilities in relation to mathematics. The second part describes the situation at secondary vocational school in terms of pupils with specific learning disabilities, their relationship to mathematics and the perception of difficulty of mathematics. Examples of working with pupils with specific learning disabilities in mathematics lessons are presented. Keywords: Specifické poruchy učení; poruchy a narušení matematických schopností; učební osnova matematiky.; Specific learning disabilities; disorders and disruption of mathematical abilities; syllabus of mathematics. Available in digital repository of UPOL.
Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole

Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými ...

ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výukové metody a řešení slovních úloh
FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výukové metody a řešení slovních úloh

FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Základní problémy II. biblické redakce
KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
2019 - Czech
Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují (III. redakce). Bylo analyzováno celkem 31 dostupných a z větší části zachovaných textů druhoredakčních biblí a také 3 rukopisy první redakce a 3 rukopisy třetí redakce. Rozbor textů využil analýzu textových sond, zahrnujících jak knihy starozákonní (13 sond v rozmezí 1-2 kapitol, vždy 25-50 veršů), tak knihy novozákonní (25 sond v rozmezí 1-5 kapitol, vždy 30-120 veršů). Práce poskytuje podklad pro hlubší pochopení vztahů mezi širokým okruhem druhoredakčních památek a vztahu mezi druhou a třetí redakcí staročeského biblického překladu. Doplňující pohled na problematiku druhé redakce poskytla analýza Klementinského Nového zákona glosovaného dokumentující blíže vývoj překladu druhé redakce. The work documents the relations between the texts of the second Old Czech biblical translation and their dependence on the previous translation (1st translation) and the relation to the following (3rd translation). A total of 31 available and largely preserved texts of the second translation of the Bible as well as 3 manuscripts of the first translation and 3 manuscripts of the third translation were analyzed. The analysis of the texts used the text probes, including both Old Testament books (13 probes in 1-2 chapters, 25-50 verses each), and New Testament books (25 probes in 1-5 chapters, each 30-120 verses). The work provides a background for a deeper understanding of the relationship between a wide range of texts of the second translation and the relationship between the second and third editors of the Old Czech Bible translation. An additional view of the issue of the second editorial was provided by an analysis of the Klementinum New Testament, which documents the development of the second editor's translation. Keywords: stará čeština; Bible; překlad; old Czech; Bible; translation Available in digital repository of UPOL.
Základní problémy II. biblické redakce

Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují ...

KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy
STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry. Object of this bachelor thesis is summary of basic knowledge about naturally ordered partial abelian monoids, for instance effect algebras. Keywords: parciální abelovský monoid; přirozené uspořádání; efektová algebra; MV algebra; homomorfismus; kongruence; Rieszova kongruence; slabá basic algebra; partial abelian monoid; natural order; effect algebra; MV algebra; homomorphism; congruence; Riesz congruence; weak basic algebra Available in digital repository of UPOL.
Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy

Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry....

STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases