Number of found documents: 545673
Published from to

Analýza motorového flutteru Whirl flutter
Kratochvíl Aleš; Jan Mravinac; Čečrdle Jiří
2019 -
Práce se zabývá flutterovou analýzou turbovrtulové pohonné jednotky, tedy analýzou dynamického aeroelastického jevu zvaného whirl flutter, kterým může být za letu postižena. Nalezení meze stability precesního pohybu, který při tomto jevu jednotka koná, a jí odpovídající kritické rychlosti flutteru je provedeno na zjednodušeném výpočtovém modelu uvažujícím absolutně tuhé křídlo. Veškeré potřebné výpočty jsou provedeny v programovém prostředí MATLAB.The thesis deals with the flutter analysis of the turboprop powerplant, i.e. analysis of dynamic aeroelastic phenomenon called whirl flutter which may affect it during flight. Finding the limit of the stability of the precession movement that the unit takes in this phenomenon and its corresponding critical flutter velocity is done on a simplified computational model considering an absolutely rigid wing. All the necessary calculations are performed in MATLAB. Keywords: whirl flutter; stabilita; MATLAB; flutterová analýza; nestacionární aerodynamické síly; turbovrtulový motor; dva stupně volnosti; idealizovaný model; stabilitní mez; tuhé křídlo; rychlost flutteru; whirl flutter; stability; MATLAB; flutter analysis; non-stationary aerodynamic forces; turboprop engine; two degrees of freedom; idealized model; stability boundary; rigid wing; flutter velocity Available in digital repository of ČVUT.
Analýza motorového flutteru Whirl flutter

Práce se zabývá flutterovou analýzou turbovrtulové pohonné jednotky, tedy analýzou dynamického aeroelastického jevu zvaného whirl flutter, kterým může být za letu postižena. Nalezení meze stability ...

Kratochvíl Aleš; Jan Mravinac; Čečrdle Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Postprocesor a simulační model pro robota s přídavnými osami
Vavruška Petr; Tomáš Kratěna; Zábranský Václav
2019 -
Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a verifikace NC programů sloužících k řízení obráběcího robotu umístěného na přídavné lineární ose. Vznikl rozšířený postprocesor obsahující přidané uživatelské funkce, díky kterým je možné generovat dva výstupy, jednak NC program pro simulaci obrábění v programu Siemens NX 12 a druhý program pro reálné pracoviště s robotem. Do postprocesoru je také implementován algoritmus pro rozdělení pohybu mezi robot a lineární osu. Funkce postprocesoru a simulačního modelu byly otestovány na reálném robotu KUKA KR 60 HA.This thesis deals with a postprocessor and a model for simulation of machining with an industrial robot standing on an additional linear axis. A new approach is presented on how to extend postprocessor so that it is possible to generate multiple outputs; one for simulation in Siemens NX 12 software; and one for a real work cell with an industrial robot. An algorithm for distributing motion between the robot and the linear axis is implemented in the postprocessor as well. Functions of the simulation model and the postprocessor were verified using a real KUKA KR 60 HA industrial robot. Keywords: Obráběcí robot; Simulace obrábění; Postprocesor; Rozdělení pohybu; Přídavné osy; Machining with industrial robot; Simulation of machining; Postprocessor; Additional axes; Motion distribution Available in digital repository of ČVUT.
Postprocesor a simulační model pro robota s přídavnými osami

Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a verifikace NC programů sloužících k řízení obráběcího robotu umístěného na přídavné lineární ose. Vznikl rozšířený postprocesor obsahující přidané ...

Vavruška Petr; Tomáš Kratěna; Zábranský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Senzory v robotizovaném svařování
Kovanda Karel; Jaroslav Kus; Pantůček Marek
2019 -
Hlavním předmětem diplomové práce jsou typy, principy a využití senzorů v robotizovaném svařování. V práci jsou popsány základní pojmy robotiky, ukázky konstrukcí robotů a nové trendy v oboru robotizovaného svařování. Dále se práce zaměřuje na metody svařování používaných pro svařovací roboty. Praktická část je soustředěna na systém TAST, který je testován v situacích lišících se ve velikosti a směru odchylky svařence od naprogramované dráhy.The main subject of this diploma thesis is research in the field of types, principal and usage of robotic welding sensors. The thesis contains basics concepts of robotics, presentation of robotic kinematics and new trends in the field of robotic construction. There is also a summary of applicable welding methods. The experimental part is focused on testing the TAST sensor system. Keywords: Robotizované svařování; senzory; svařovací metody; TAST; Robotic welding; sensors; welding methods; TAST Available in digital repository of ČVUT.
Senzory v robotizovaném svařování

Hlavním předmětem diplomové práce jsou typy, principy a využití senzorů v robotizovaném svařování. V práci jsou popsány základní pojmy robotiky, ukázky konstrukcí robotů a nové trendy v oboru ...

Kovanda Karel; Jaroslav Kus; Pantůček Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vyhodnocení přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí termografického měření
Kolařík Ladislav; Pavel Mach; Kovář Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí radiometrického měření pro ověření možnosti, je-li vyhodnocování tohoto svařovacího procesu pomocí tzv. online termografie proveditelné. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) obsahuje stručný úvod do problematiky bezdotykového měření teploty, od fyzikálních principů po teoretické základy a využití této metody v praxi, dále teoretická část práce obsahuje stručný popis principu metody odporového bodového svařování. Druhá část (praktická) se zabývá samotným experimentem, obsahuje popis použitých zařízení, technologických metod a celkový rozbor postupného provedení experimentu. Závěr práce tvoří diskuze získaných výsledků a zjištěných doporučení.The diploma thesis deals with the evaluation of the tolerance of resistance spot welds using radiometric measurements to verify the possibility of evaluating this welding process using online thermography feasible. The thesis is divided into two parts. The first part (theoretical) contains a brief introduction to the issue of non-contact temperature measurement, from physical principles to theoretical foundations and the use of this method in practice. The theoretical part also contains a brief description of the principle of resistance spot welding. The second part (practical) deals with the experiment itself, contains a description of the equipment used, technological methods and an overall analysis of the progressive implementation of the experiment. The conclusion of the thesis consists of a discussion of the results and the recommendations. Keywords: bodové svary; termografie; DC05+ZE; kontrola kvality; vady; spot welds; thermography; DC05 + ZE; quality control; defects Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí termografického měření

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí radiometrického měření pro ověření možnosti, je-li vyhodnocování tohoto svařovacího procesu pomocí tzv. online ...

Kolařík Ladislav; Pavel Mach; Kovář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem
Zeman Pavel; Josef Hlavinka; Bičišťová Radka
2019 -
Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který spočívá ve vypálení určité plochy laserem do povlaku a zhodnocení kvality povrchu a doby k tomu potřebné.This thesis pursues the idea of cutting tool protective coating removal with laser. In theoretical part, protective coating and their deposition methods are described, as well as methods of coating removal. Experimental part contains suggestion and processing of experiment, which consits of lasing of certain area of coating and evaluation of quality of surface and time needed to do so. Keywords: Laser; laserové čištění; ochranné povlaky; laser stripping; Laser; laser cleaning; protective coatings; laser stripping Available in digital repository of ČVUT.
Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem

Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který ...

Zeman Pavel; Josef Hlavinka; Bičišťová Radka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh klimatizace administrativní budovy
Lain Miloš; Michal Bajtalon; Hlaváček Ondřej
2019 -
Tato práce pojednává o návrhu 4 různých možnostech odklimatizovní typického kancelářského patra ve objektu SatoshiLabs, umístěného v Praze. V teoretické částí jsou tyto čtyři systémy rozebrány dopodrobna, kde jsou probírány zejména jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou pak tyto 4 varianty zpracovány formou projektu. Poslední část této práce se zabývá rozpočty a srovnáním finanční náročnosti jednotlivých variant.This thesis works with the design of 4 different possibilities of air conditioning for a typical office floor in the SatoshiLabs building located in Prague. In the theoretical part, the advantages and disadvantages of these four systems are analysed in-depth. In the practical part, these 4 variants are treated as actual projects. The last part of the thesis takes a look at the budget and compares costs between the 4 variants. Keywords: Indukční jednotky; Ventilátorové konvektory; Chlazení objektu; Pasivní a aktivní chladicí trámce; Chladící stropy; induction units; FanCoil; cooling the object; passive and active cooling beams; cooling ceiling Available in digital repository of ČVUT.
Návrh klimatizace administrativní budovy

Tato práce pojednává o návrhu 4 různých možnostech odklimatizovní typického kancelářského patra ve objektu SatoshiLabs, umístěného v Praze. V teoretické částí jsou tyto čtyři systémy rozebrány ...

Lain Miloš; Michal Bajtalon; Hlaváček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Srovnání a vyhodnocení suchého a mokrého obrábění z hlediska teplotně mechanického chování stroje, nástroje a obrobku
Hornych Jan; Daniel Divíšek; Šnajdr Karel
2019 -
Bakalářská práce se zabývá teplotními deformacemi během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V práci je porovnáno teplotní chování při mokrém a suchém obrábění.The bachelor thesis deals with temperature deformations during the machining process and possibilities of their elimination. The work compares the temperature behavior of wet and dry machining. Keywords: řezný proces; mokré obrábění; suché obrábění; teplotní deformace; cutting process; wet machining; dry machining; thermal errors Available in digital repository of ČVUT.
Srovnání a vyhodnocení suchého a mokrého obrábění z hlediska teplotně mechanického chování stroje, nástroje a obrobku

Bakalářská práce se zabývá teplotními deformacemi během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V práci je porovnáno teplotní chování při mokrém a suchém obrábění.The bachelor thesis deals ...

Hornych Jan; Daniel Divíšek; Šnajdr Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ochrana ovzduší se zaměřením na malé spalovací zdroje
Vybíral Pavel; Jonáš Ženatý; Mareš Luděk
2019 -
Tato práce se zabývá základními pojmy souvisejícími s ochranou ovzduší, základními znečišťujícími látkami a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka. Také se věnuje doporučením Světové zdravotnické organizace a požadavky Evropské unie na omezení znečištění ovzduší a jejich propojení s legislativou České republiky. Součástí je i popis současného stavu a vývoj emisní a imisní situace v České republice. Práce se zabývá malými spalovacími zdroji a jejich vlivem na znečištění ovzduší včetně popisu rozsáhlého dotačního programu "kotlíkové dotace".This bachelor thesis deals with the basic concepts of air protection, main pollutants and their impact on the environment and human health. Next, it deals with recommendations of the World Health Organization and the European Union's requirements for air quality and their impact on Czech legislation. It also includes description of the current state and development of air pollution and emission situation in the Czech Republic. The thesis addresses the topic of small combustion sources and their influence on air pollution including the description of a significant subsidy program for boilers (so-called "kotlíkové dotace"). Keywords: Ochrana ovzduší; Znečištění; Znečišťování; Imise; Emise; Malé spalovací zdroje; Kotlíkové dotace; Air protection; Pollution; Air pollutants; emission; combustion sources; subsidy program for boilers Available in digital repository of ČVUT.
Ochrana ovzduší se zaměřením na malé spalovací zdroje

Tato práce se zabývá základními pojmy souvisejícími s ochranou ovzduší, základními znečišťujícími látkami a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka. Také se věnuje doporučením Světové ...

Vybíral Pavel; Jonáš Ženatý; Mareš Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zahrnutí vlivu deformace obrobku do teplotně mechanického modelu frézovacího centra
Mareš Martin; Michal Straka; Minář Petr
2019 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou teplotních deformací obrobku vznikajících během řezného procesu a možnostmi jejich kompenzace.This thesis deals with the thermal errors of workpiece produced during the cutting process and the possibility of compensation Keywords: řezný proces; teplotní deformace; obrobek; kompenzace; cutting process; thermal errors; workpiece; compensation Available in digital repository of ČVUT.
Zahrnutí vlivu deformace obrobku do teplotně mechanického modelu frézovacího centra

Bakalářská práce se zabývá problematikou teplotních deformací obrobku vznikajících během řezného procesu a možnostmi jejich kompenzace.This thesis deals with the thermal errors of workpiece produced ...

Mareš Martin; Michal Straka; Minář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidla
Štádler Marek; Eva Jančíková; Havlíček Martin
2019 -
První část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí dávkovacího zařízení s využitím znalostí z první části. Dokumentuje proces návrhu a vysvětluje princip fungování celé sestavy a detailněji popisuje jednotlivé dílce. V další části jsou uvedeny potřebné výpočty, napěťové a deformační analýzy metodou konečných prvků. V závěru je práce zhodnocena a doplněna o další možné úpravy.The first part of the thesis focuses on the choice of suitable adhesives for bonding plastics and on the research of possible adhesives and dispensing devices that appear on the market. The second part deals with the design and construction of a dosing device using the knowledge found in the first part. The design process is documented and the functioning of the entire assembly is explained. The individual components are also described in more detail. In the next part, the necessary calculations and stress and strain analyses using the finite element method are presented. In the conclusion, the work is evaluated and other possible adjustments are suggested. Keywords: Dávkovací zařízení; adheziva; MMA; pneumatický válec; 3D tisk; MKP; Dispensing equipment; adhesives; MMA; pneumatic cylinder; 3D printing; FEM Available in digital repository of ČVUT.
Návrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidla

První část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a ...

Štádler Marek; Eva Jančíková; Havlíček Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases