Number of found documents: 541038
Published from to

Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA
Kléma Jiří; Marek Hrvol; Pospíšek Martin
2019 -
Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na slova, která jsou následně přepsána na vektory pomocí technologie Doc2vec. Pro fungování metody je nutné natrénovat model na strukturách, který lze poté využít k porovnávání s jinými strukturami. Trénování i predikce mají lineární časovou náročnost. Metoda dosáhla skoro 74% úspěšnosti při predikci mezi deseti typy struktur a skoro 96% úspěšnosti při porovnávání mezi dvěma typy sekundárních RNA struktur (eukaryoty a bakterie). Úspěšnost použitím klasických metod na stejných data-setech je 85 %, respektive 98 %. Metoda Struc2Vec nabízí alternativní možnost k porovnávání sekundárních struktur, která je vhodná v případě, že je potřeba zkrátit čas výpočtu porovnávání sekundárních struktur RNA.This work focuses on comparison of secondary RNA structures using shallow neural networks. Name of newly developed method is Struc2Vec. Struc2Vec method is based on transforming secondary RNA structures into words, which are further transformed into vectors. The method can work only after training a model with secondary structures. The model is further used for comparing different secondary structures with already trained ones. Both model training and structure prediction work in linear time complexity. The method had nearly 74 % success rate on dataset with 10 different types of secondary structures and nearly 96 % on dataset of two types of structures. Compared to the standard methods, which had 85 %, respectively 98 % success rate. Struc2Vec method offers very good trade-off between speed and accuracy. Method is suitable for cases where computation time needs to be shortened significantly. Keywords: Struc2Vec; neuronové sítě; Doc2vec; predikce; sekundární struktura; RNA; vnoření slov; umělá inteligence; strojové učení; Struc2Vec; neural network; Doc2vec; prediction; secondary structure; RNA; word embedding; artificial inteligence; machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA

Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na ...

Kléma Jiří; Marek Hrvol; Pospíšek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon
Tichý Jan; Vojtěch Kašpar; Baná Natália
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné dopravě a také liberalizace železniční dopravy. V praktické části je navržena metodika, která na základě vstupních parametrů a objektivních nákladů (náklady na vozidla, personální náklady, poplatek za dopravní cestu a trakční náklady) indikativně stanovuje celkovou výši nákladů, které může objednatel dopravy očekávat ve výběrovém řízení.This thesis deals with the cost calculation of passenger rail transport. The theoretical part describes all the basics of the practical part, i.e. the current situation of public transport in the Czech Republic, the principle of business in public transport and the liberalization of rail transport. The aim of the practical part is to propose a methodology, which determines the total amount of costs that the customer can expect in the tender based on the input parameters and objective costs (vehicle costs, personnel costs, transport route fee and traction costs). Keywords: veřejná doprava; železniční doprava; kalkulace nákladů; liberalizace železniční dopravy; public transport; rail transport; costing; liberalization of rail transport Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon

Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip ...

Tichý Jan; Vojtěch Kašpar; Baná Natália
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ
KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny možné metody práce s textem románu. Na konkrétních výňatcích textu je představeno jejich didaktické využití v hodinách literatury na střední škole, včetně návrhu pracovního listu k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V závěru jsou zmíněny možnosti mimoškolních aktivit spjatých s daným dílem. The first part of the thesis presents the personality and work of the author Kateřina Tučková, describes the historical context of the work. In the other parts, methods of working with the text of the novel are presented. The concrete selection texts include ideas about their application in literature lessons at secondary school, including the draft worksheet for the oral part of the school-leaving examination in Czech language and literature. In the conclusion there are mentioned possibilities of extracurricular activities connected with the given work. Keywords: Kateřina Tučková; Vyhnání Gerty Schnirch; druhá světová válka; odsun německých obyvatel; kolektivní vina; výukové metody; metody kritického myšlení; čtenářské strategie; literární výchova; střední škola; ústní maturitní zkouška; pracovní listy.; Kateřina Tučková; The Expulsion of Gerta Schnirch; the second world war; the expulsion of German inhabitants; collective guilt; teaching methods; the methods of critical thinking; reading strategies; teaching of literature; secondary school; oral school-leaving exam; worksheets. Available in digital repository of UPOL.
Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ

První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny ...

KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Alternativní přísady a pojiva v technologiích prováděných za studena
Mondschein Petr; Jakub Šedina; Stehlík Dušan
2019 -
Současné sociálně ekonomické podmínky v evropské společnosti nahrávají prosazování dříve opomíjených témat jako je ochrana životního prostředí, recyklace odpadů a principy takzvaného bezodpadového hospodaření. Prosperita posledních let vede naši společnost k myšlenkám o vlivu lidské činnosti na životní prostředí nejenom po dobu našeho života, ale i v průběhu příštích generací, které do jisté míry ponesou zátěž našich rozhodnutí. Zejména na území vyspělých státu pozorujeme zvýšený důraz na snížení emisí skleníkových plynů a dalších nežádoucích látek. Rovněž je kladen stále větší důraz na recyklaci materiálů a hledání cest pro využití stávajících odpadů. V rámci Evropské unie vedou tyto snahy k intenzivnímu zpřísňování evropské legislativy, která se dotýká prakticky všech odvětví současného průmyslu. Řada odvětví je tak nucena zavádět nové moderní technologie a daleko více řešit nakládání s odpady a jejich případnou zpětnou využitelnost. Nejinak je tomu v silničním stavitelství, kde kromě legislativních procesů je motivací i omezená surovinová základna přírodních zdrojů, která přestává stačit současným požadavkům. Trendy posledních let tak směřují ke zpracovávání co největšího množství odpadů a jejich přeměně na takzvané druhotné materiály, které nalézají další využití. Stále více využíváme technologie pro recyklaci starých asfaltových vrstev, které díky recyklaci ať již za horka, nebo za studena naleznou nové uplatnění v konstrukci silničního tělesa. Znovuobjevujeme staré zapomenuté technologie, které v kombinaci s moderními postupy a materiály umožňují zpracování místních zemin v kvalitě, ve které to dříve nebylo možné. Vyvíjíme stále nové aplikace pro odprašky, odpady z lomů, betonové a jiné recykláty, odpady průmyslové výroby a energetiky, a další odpady s potenciálem využití v silničním stavitelství. Velmi často tak naleznou smysluplné uplatnění materiály, které byly dosud skládkovány nebo aplikovány pouze s mizivým využitím jejich skutečného potenciálu. Předkládaná práce reflektuje aktuální potřeby silničního stavitelství a zabývá se možnostmi aplikace alternativních pojiv a přísad pro technologie podloží vozovky a podkladních vrstev. Moderní přísady deklarují nové možnosti zpracování lokálních zemin a tato studie se zaměřuje na jejich využití v případě hydraulicky stmelených vrstev. Studie se rovněž zabývá alternativními pojivy na bázi odpadních produktů z energetického a metalurgického průmyslu, jejich mechano-chemickou aktivací a následným využitím pro úpravu a stabilizaci zemin, případně v technologiích studené recyklace.Current socio-economic conditions in European society are in favour to think about previously neglected topics like environmental protection, waste recycling and circular economy. The prosperity of recent years has led our society to think about the impact of human activity on the environment, not only during our lifetime, but also during the next generations, which will deal with our present problems. Especially in western countries, we see increased emphasis on reducing greenhouse gas emissions and other undesirable substances. There is also an increasing effort to recycle materials and finding new way to reuse current waste. Within the European Union, these efforts are leading to an intensified tightening of European legislation that affects all sectors of the industry. Many industries must modernize their work processes, develop new technologies and must improve waste management. Otherwise, overall situation is same in road construction, where we are also motivated by limited resource base of natural resources, which ceases to meet current requirements. Trends of recent years have led to the processing of waste as much as possible and their conversion to secondary materials and their further use in pavement construction. We are using new modern recycling technologies for old asphalt and we have developed new applications in the pavement construction. We are rediscovering old forgotten technologies that, combined with modern processes and materials, enable using local soils in a quality that was not possible in previous time. We are developing new technologies for reusing dust, waste from quarries, concrete and other recyclables, industrial and power wastes and other wastes with potential in road construction. So often, these materials are finding new utilization, which is better than store these materials on a landfill or when they are applied without use of their real potential. The dissertation reflects actual necessities of road construction and deals with the possibilities of applying alternative binders and additives for road treatment technologies. Advanced ingredients promise new possibilities for the processing of local soils and this thesis focuses on their use in the case of hydraulically treated layers. The dissertation also deals with alternative binders based on waste products from energy and metallurgical industry, their mechano-chemical activation and utilization for soil treatment and stabilization, or cold recycling technologies. Keywords: alternativní pojiva; lokální zeminy; fluidní popílek; hydrofobizační přísady; recyklace za studena; struska; vedlejší energetické produkty; alternative binders; coal combustion by-product; cold recycling; chemical or nano-chemical additives; fluidised fly ash; slag; soil treatments Available in digital repository of ČVUT.
Alternativní přísady a pojiva v technologiích prováděných za studena

Současné sociálně ekonomické podmínky v evropské společnosti nahrávají prosazování dříve opomíjených témat jako je ochrana životního prostředí, recyklace odpadů a principy takzvaného bezodpadového ...

Mondschein Petr; Jakub Šedina; Stehlík Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta
Valenta Michal; Vladyslav Zavirskyy; Hermann Lukáš
2019 -
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu, provádějícího syntaktickou a sémantickou analýzu úloh v IBM InfoSphere DataStage. Modul se používá pro analýzu datových toků a generaci grafu, který reprezentuje datove toky. Návrh a implementace podporují bezproblémové připojení modulu k projektu Manta. Práce obsahuje důkladnou analýzu nástroje IBM InfoSphere DataStage, návrhovou dokumentaci, implementovaný prototyp modulu a také testy, které zajišťují funkcionalitu modulu.This work aims to design and implement a functional module prototype that performs syntactic and semantic analysis of tasks in IBM InfoSphere DataStage. The module provides data flow analysis and generation of the graph, which represents data flows. Design and implementation support the trouble-free connection of the module to the Manta project. The work contains an in-depth analysis of the IBM InfoSphere DataStage tool, design documentation, implemented the module prototype and tests, which ensures module functionality. Keywords: IBM InfoSphere DataStage; původ dat; analýza datových toků; datové sklady; Java; IBM InfoSphere DataStage; Data Lineage; Data flow analyzing; Data warehouse; Java Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta

Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu, provádějícího syntaktickou a sémantickou analýzu úloh v IBM InfoSphere DataStage. Modul se používá pro analýzu datových toků a ...

Valenta Michal; Vladyslav Zavirskyy; Hermann Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání jazyků Haskell a F# pro vývoj podnikových aplikací
Pergl Robert; Nasiha Maleškić; Knaisl Vojtěch
2019 -
Tato práce porovnává dva funkcionální jazyky Haskell a F#. Oba jazyky jsou analyzovány na základě kritérií, které by byly použity při výběru nejvhodnějšího jazyka pro vývoj podnikové aplikace. Práce také vysvětluje event sourcing a jeho implementaci v obou jazycích. Důvodem, proč je Haskell oproti F# lepší pro event sourcing je, že je referenčně transparentní. Dále práce vysvětluje, že je jednodušší psát frontend aplikace v F# ve srovnání s Haskellem, z důvodu toho, že F# není čistě funkcionální. V závěru se v práci dospěje k tomu, že ve většině případů je F# vhodnější pro vývoj podnikových aplikací.This thesis compares two functional languages Haskell and F#. Both languages are analyzed based on the criteria that would be used in order to choose the most suitable language for developing an enterprise application. It explains event sourcing and its implementation in both of the languages and why Haskell is better for event sourcing due to the fact it is referentially transparent. It explains how it is easier to write F# frontend applications compared to Haskell, due to its impurity. It concludes that it seems, that in most of the cases, F# is more suitable for enterprise application development. Keywords: F#; Haskell; vývoj podnikových aplikací; porovnání funkcionálních jazyků; F#; Haskell; enterprise applications development; functional languages comparison Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání jazyků Haskell a F# pro vývoj podnikových aplikací

Tato práce porovnává dva funkcionální jazyky Haskell a F#. Oba jazyky jsou analyzovány na základě kritérií, které by byly použity při výběru nejvhodnějšího jazyka pro vývoj podnikové aplikace. Práce ...

Pergl Robert; Nasiha Maleškić; Knaisl Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití kryptografie v 7-zip
Kokeš Josef; Josef Hušek; Dostál Jiří
2019 -
Tato práce se zaměřuje na použití kryptografie v aplikaci s veřejným zdrojovým kódem jménem 7-zip. 7-zip slouží k ukládání dat do digitálních archivů. V práci si nejdříve rozebereme jak je 7-zip strukturovaný a jak ho zkompilovat. Poté otestujeme implementaci šifry AES v 7-zip tak, že její výstupy porovnáme s výstupy z knihovny OpenSSL. Dále se zaměříme především na použitou key-derivation-function (funkce-pro-odvození-klíče) která na základě uživatelského hesla tvoří klíče pro AES. Zjistíme, že tato funkce je před kompilací značně přizpůsobitelná, jenže dekódovací část 7-zipu podporuje i dost slabé varianty. Kvůli tomu by bylo možné sestavit 7-zip, který by měl naschvál velmi oslabené šifrování, nicméně ním produkované archivy by stále byly korektní a zpracovatelné běžnou instalací 7-zipu. Belo by ale mnohem snažší jejich šifrování prolomit. Následně předvedeme jak vlastně takový útok hádající hesla od archivů vypadá, s pomocí další opensource aplikace jménem hashcat. Nakonec ještě sepíšeme pár kuriozit a vlastností, kterých jsme si povšimli během naší analýzy, a které by se za určitých situací mohly projevit jako problematické z hlediska bezpečnosti. Práci zakončíme shrnutím a několika návrhy na další analýzu v rámci 7-zipu.This thesis focuses on the use of cryptography in the open source file archiver 7-zip. We first discuss a bit about how 7-zip is structured and how it is compiled. We then take a look at the included AES implementation and compare its outputs with outputs from the OpenSSL library. After that we mostly focus on the key-dervation-function which transforms user-supplied passwords into AES keys. We find that the key-dervation-function is customizable before compilation, however the decoding part of 7-zip supports even very weak variations. This means a purposefully weak 7-zip build would still produce valid archives - only they would be much easier to crack. After that we demonstrate how password guessing attacks take place with the help of another open source application called hashcat. Finally we list a few interesting curiosities and properties we noticed along the way, which may or may not prove problematic from a security perspective. We conclude the thesis by a summary and suggestions for future exploration. Keywords: 7-zip; AES; funkce-pro-odvození-klíče; heslo; KDF; kryptografie; archiv; 7z; 7-zip; AES; key-derivation-function; password; KDF; cryptography; archive; 7z Available at various departments of the ČVUT.
Použití kryptografie v 7-zip

Tato práce se zaměřuje na použití kryptografie v aplikaci s veřejným zdrojovým kódem jménem 7-zip. 7-zip slouží k ukládání dat do digitálních archivů. V práci si nejdříve rozebereme jak je 7-zip ...

Kokeš Josef; Josef Hušek; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Přetečení bufferu na haldě
Kokeš Josef; Michal Bambuch; Dostál Jiří
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá přetečením bufferu na haldě a známými útoky na haldu knihovny glibc. Cílem práce je vytvořit virtuální prostředí a implementovat v něm vybrané útoky. Jako virtuální prostředí byla zvolena instalace Ubuntu 18.04 LTS v nástroji VirtualBox. Pro demonstraci byly zvoleny 4 útoky - unlink makro, House of Force a House of Spirit z Malloc Maleficarum a House of Einherjar. Poslední z nich je proveditelný na 2 roky staré verzi glibc 2.25, House of Force a House of Spirit jsou proveditelné na glibc 2.27 instalované přímo ve virtuálním prostředí.This bachelor's thesis addresses heap buffer overflow and known exploits of the glibc library's heap. The aim of the thesis is to create a virtual environment and implement selected exploits. The set environment is Ubuntu 18.04 LTS virtualised in VirtualBox. The following 4 exploits have been selected for demonstration: the unlink macro, the House of Force and the House of Spirit from the Malloc Maleficarum and finally the House of Einherjar. The last one is reproducible in a two-year-old glibc 2.25. The two Malloc Maleficarum's exploits are reproducible in glibc 2.27 installed directly on the virtual environment. Keywords: přetečení bufferu; přetečení na haldě; Linux; knihovna glibc; správa paměti; unlink makro; Malloc Maleficarum; buffer overflow; heap overflow; Linux; glibc library; memory management; unlink macro; Malloc Maleficarum Available at various departments of the ČVUT.
Přetečení bufferu na haldě

Tato bakalářská práce se zabývá přetečením bufferu na haldě a známými útoky na haldu knihovny glibc. Cílem práce je vytvořit virtuální prostředí a implementovat v něm vybrané útoky. Jako virtuální ...

Kokeš Josef; Michal Bambuch; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modul pro zpracování datových toků v OBIEE od Oracle v projektu Manta
Valenta Michal; Yauheniy Buldyk; Hermann Lukáš
2019 -
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu pro software Manta Flow, který dokáže zanalyzovat dokumenty reportovacího nástroje OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) a na základě výsledků analýzy vytvořit graf popisující jejich datové toky. Výsledný graf dále slouží k vizualizaci toků dat směrem od datových zdrojů k jednotlivým položkám dokumentů. Obsahem práce je analýza reportovacího nástroje OBIEE a jeho objektů, návrh možného řešení problému, následná implementace prototypu a provedení testování jeho jednotlivých částí. Vytvořený prototyp bude zařazen do existujícího produktu Manta Flow, čímž rozšíří množinu podporovaných nástrojů softwaru.The purpose of this thesis is to design and implement a functional prototype module for the Manta Flow software, which will be able to analyze OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) reporting tool documents and create a graph describing their data flows. The resulting graph is used to visualize data flows from data sources to single document items. The basis of this thesis is an analysis of OBIEE reporting tool and its objects, design of a possible solution to the problem, following implementation of the prototype and testing its different parts. The created prototype will be deployed into the existing Manta Flow product and expands the set of software supported tools. Keywords: datové toky; data lineage; business intelligence; reportovací nástroj; report; OBIEE; Manta; data flow; data lineage; business intelligence; report; reporting tool; OBIEE; Manta Available at various departments of the ČVUT.
Modul pro zpracování datových toků v OBIEE od Oracle v projektu Manta

Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu pro software Manta Flow, který dokáže zanalyzovat dokumenty reportovacího nástroje OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise ...

Valenta Michal; Yauheniy Buldyk; Hermann Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vylepšená knihovna pro komunikaci NEMEA modulů
Čejka Tomáš; Matěj Barnat; Bartoš Václav
2019 -
Tato práce se zabývá monitorovacím systémem NEMEA, vyvíjeným ve spolupráci sdružení CESNET a českých vysokých škol za účelem analýzy provozu a detekce anomálií na síti CESNET2. NEMEA je modulární systém, založený na principu zpracování síťových toků v reálném čase. Cílem práce bylo na základě analýzy současného řešení NEMEA frameworku navrhnout a realizovat vylepšení knihovny libtrap, která tvoří jeho hlavní část. Motivací pro navržené změny je optimalizace komunikace mezi nejvíce zatěžovanými uzly systému NEMEA, kde je vyžadována vysoká propustnost. Hlavním obsahem práce je analýza současné implementace této knihovny a následné přepracování její části, která se týká předávání dat mezi jednotlivými moduly. Výsledkem je nová verze knihovny libtrap, která byla začleněna do distribučních balíků systému NEMEA.This thesis deals with the NEMEA system, developed in cooperation of CESNET association and czech universities with the intention of traffic analysis and anomaly detection on CESNET2 network. NEMEA is a modular system, based on real time analysis of network flows. Main goal was to analyze current implementation of NEMEA framework and to design and implement improvements of the libtrap library, based on results of the analysis. The aim was to optimize communication between the most heavily loaded modules, which require high throughput. Essential parts of this thesis are analysis of the libtrap library and redesigning its parts related to data transfer between individual modules. The resulting new version of libtrap has been included in distribution packages of NEMEA framework. Keywords: Monitorování síťového provozu; detekce anomálií; NEMEA; TRAP; Network traffic monitoring; anomaly detection; NEMEA; TRAP Available at various departments of the ČVUT.
Vylepšená knihovna pro komunikaci NEMEA modulů

Tato práce se zabývá monitorovacím systémem NEMEA, vyvíjeným ve spolupráci sdružení CESNET a českých vysokých škol za účelem analýzy provozu a detekce anomálií na síti CESNET2. NEMEA je modulární ...

Čejka Tomáš; Matěj Barnat; Bartoš Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases