Number of found documents: 541363
Published from to

Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál
DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
2019 - English
Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní složku lidské vůle, a také s mnoha diskuzemi, které se experimentu týkají. Ve Studii 1 je zkoumána validita Libetovy metody měření záměru k pohybu (W). Participanti měli za úkol uvádět čas W nebo M (což je čas pohybu samotného), a to v jednom ze dvou pořadí (W-M a M-W). Výsledky ukázaly, že reporty W mohou být uměle indukovány experimentální instrukcí naznačující, že záměr by měl předcházet pohybu. Ve Studii 2 byl původní experiment reprodukován, a to jen s malým množstvím modifikací. Výsledky potvrdily původní závěry, ačkoli zjištění v některých kategoriích se od původního experimentu lišily. Ve Studii 3 byl zkoumán potenciál M a W reportů pro psychologickou diagnostiku. Byli testování kliničtí pacienti a zdraví účastníci. Výsledky naznačují určitý potenciál, avšak byl zjištěn výrazný vliv dalších proměnných, jako je například medikace. The present thesis can be divided into four parts, which are theoretical introduction and three empirical studies. In the theoretical part, the reader is introduced to the principle of Libet's experiment, which studied neural and introspective component of human volition, and to many of the discussions pertaining it. In Study 1, the validity of Libet's method of measuring the intention to move (W) is studied by asking the participants to provide timing of the W and of the M (time of the actual movement) in two opposite orders (W-M and M W). The results showed that the W reports might be artificially induced by the experimental instruction suggesting that intention should precede the movement. Study 2 was a replication study, in which the original experiment was reproduced with only a few modifications. The results confirmed the original conclusions, although outcomes in some categories differed from the original experiment. In Study 3, potential of the M and W reports for psychological diagnostics was examined by testing clinical patients and healthy controls. The results suggest some potential, but exhibited large effects of confounding variables, such as medication. Keywords: Libetův experiment; volní akce; subjektivní časování; rotating spot method; readiness potential; Libet's experiment; voluntary action; subjective events timing; rotating spot method; readiness potential Available in digital repository of UPOL.
Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál

Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní ...

DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva
Vojtěch Lukáš; Lukáš Gregora; Vítek Stanislav
2019 -
Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na izometrické kontrakce a jejich výhody a nevýhody vzhledem k pacientům a zdravotnickému personálu. V praktické části se práce zabývá navržením cenově dostupného řešení, jednoduchého na přípravu a vhodného pro použití v domácím prostředí. V návrhu se používá principu Dopplerova radaru s následnou filtrací přijatého signálu a dalším zpracováním s využitím embedded platforem. Monitor aktivity kosterního svalstva je navrhován jako IoT senzor, samozřejmostí je tedy možnost bezdrátového ovládání a přenosu naměřených dat. Součástí návrhu je mobilní aplikace, která slouží k ovládání IoT senzoru a k vizualizaci naměřených hodnot. Pozornost je věnována také dalšímu možnému využití bezdrátového přenosu dat v oblasti medicíny. V závěru práce je provedeno experimentální měření s realizovaným IoT senzorem na různých částech lidského těla.This master thesis discusses a concept of measuring of skeletal muscle movements. In a theoretical part, this work aims to examine today's techniques of skeletal muscle measurement with special focus on isometric contractions and their advantages and disadvantages for pacients and healthcare personnel. In a practical part, this work aims to design an affordable and easy to use solution of skeletal muscle measurements for home healthcare. The design uses concept of Doppler radar with analog filtering of measured signal and further processing using embedded platforms. The sensor for measurement of skeletal muscle movements is designed as an IoT sensor; this includes a possibility of wireless control and wireless data transfer. The design includes a mobile application which is used to control the IoT sensor and visualize received data. Attention is also brought to other possible use of wireless data transfer in medicine. An experimental measurement with constructed IoT sensor on various body parts takes place in the end of this work. Keywords: IoT senzor; kosterní svalstvo; Myograf; Dopplerův radar; rehabilitace; IoT sensor; skeletal muscles; Myograph; Doppler radar; rehabilitation Available at various departments of the ČVUT.
IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva

Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na ...

Vojtěch Lukáš; Lukáš Gregora; Vítek Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku
Křeček Josef; Kateřina Čermáková; Palán Ladislav
2019 -
Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a globální změnou klimatu. Cílem této diplomové práce je aplikace přístupů katastrofického modelování povodňových situací v povodí řeky Chao Phraya v Thajsku. V úvodní části této studie je diskutována geneze povodňových jevů v povodí, jejich příčiny a dopady. Dále je pozornost věnována možným opatřením snižujícím rizika povodňových škod: technickým a obecně melioračním z hlediska ochrany a obhospodařování povodí. Mezi netechnická opatření patří také pojištění obyvatel a majetku proti přírodním katastrofám, které využívá postupů katastrofického modelování. Zájmové povodí Chao Phraya. bylo zasaženo extrémními povodněmi v roce 2011. Následné obrovské hmotné škody iniciovaly vznik několika katastrofických modelů, posuzujících riziko povodní z finančního hlediska. V této diplomové práci je provedena analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya na lokální a národní úrovni. Výsledky práce jsou diskutovány s ohledem na aplikaci různých vstupů do modelového řešení a možnými rozdíly ve výsledcích řešení. V závěru jsou uvažovány dopady případných variant komplexních protipovodňových opatření ke zmírnění výskytu katastrofických povodní a povodňových škod v zájmové oblasti.Floods are among the most important catastrophic events, limiting the concept of sustainable development of human society. Flood risk has been increasing by changes in the soil/vegetation complex in watersheds as well as by the global climate change. The aim of this thesis is application of catastrophic modelling principles in the catchment of the river Chao Phraya in Thailand. In the first part of this study, flood events are discussed upon their catchment conditions, causes and impacts. Special attention has paid to the possible technical measures to decrease the flood risk and damages, as well as general amelioration practices in the frame of watershed control. The concept of insurance and catastrophic modelling belongs between the technical measures decreasing the flood damages. The Chao Phraya watershed was seriously affected by extreme floods in 2011 and significant damages at that time initiated development of several catastrophic models to quantify monetary impact of flood risk. In this study, flood risk in the Chao Phraya region was solved at both local and national levels. Results are discussed with respect of different inputs to the model and variety in outputs. In conclusions, also effects of general amelioration strategy within the watershed are considered. Keywords: Povodňové jevy; riziko povodňových škod; pojištění; industriální pozemky; katastrofické modelování; Flood events; risk of flood damages; insurance; industrial estates; catastrophe modelling Available at various departments of the ČVUT.
Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku

Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a ...

Křeček Josef; Kateřina Čermáková; Palán Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů
Kléma Jiří; Marek Zvara; Větrovský Tomáš
2019 -
Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich vzájomných príbuzností. Práca sa tak zameriava na analýzu genómu húb a jeho špecifiká a vlastnosti, aby bolo možné čo najlepšie určiť úzkalia a problémy, ktorým daná detekcia bude musieť čeliť. Okrem toho sa práca venuje aktuálnym pravdepodnostným prístupom detekcie génových oblastí, rozdeleniu a porovnaniu metód rôznych pravdepodobnostných modelov a nakoniec predstavuje aj state-of-the-art nástroje ako Augustus+ a CodingQuarry, aby sme mali prehľad o najlepších možných prístupoch v danej oblasti. Vďaka tejto analýze bolo možné navrhnúť a implementovať pravdepodobnostný model, ktorý je založený na generalizovaných skrytých Markovských modeloch a za pomoci Viterbiho algoritmu pre generalizovaný skrytý Markovský model určiť najpravdepodobnejšiu sekvenciu stavov. V práci sa tak venujeme popisu návrhu a trikoch použitých pri samotnej implementácie ako napríklad urýchlenie Viterbiho algoritmu alebo rozdelenie detekcie do dvoch nadvezujúcich modelov, transkript model, ktorý slúži na označenie kódujúcich oblastí neznámeho genómu a genóm model, ktorý využíva tieto označenia a spresňuje detekciu pomocou zložitejšieho GHMM modelu. Výsledkom je teda nástroj, ktorý za pomoci vstupnej sekvencie a prípadných užívateľom špecifikovaných napovedajúcich anotácii dokáže detekovať jednotlivé génove úseky DNA sekvencie, ako promoter, exón, intrón, stop kodón a UTR oblasti. Výsledkom sú práve anotácie tejto detekcie a prípadná voliteľná vizualizácia v podobe HTML výstupu. Práca sa venuje zovšeobecňovaniu daných modelov za použitia taxonómie húb. Porovnáva presnosti detekcie intrónových oblastí v rámci jednotlivých taxómov húb. Nástroj tak dokáže naučiť všeobecnejšie modely v rámci definovaného taxómu. V práci daný model podrobujeme veľkému množstvu rôznych experimentov, snažíme sa tak nájsť vhodné hyperparametre modelu a prebádať ako funguje daná detekcia naším nástrojom v prípade rôznych taxonomických úrovní. Zmyslom takéhoto zovšeobecňovania modelov je ich následne nasadenie na detekciu v neznámom metagenóme, v ktorom sa nachádza zmes genómov rôznych organizmov, z čoho najväčší podiel tvoria práve huby. Práca poukazuje na slabiny a výhody nasadenia takýchto všeobecnejších modelov na daný metagenóm.Fungi are a diverse community and for many species we do not yet know their genome and the functions of their genes. Detection of intron regions may be helpful in cross-genome comparison of fungi and so we can better determine their interrelationships. The paper analyses the fungal genome and its specificities and properties in order to determine the bottlenecks and problems that the detection will have to face. In addition, the work addresses and compares current probability approaches for gene region detection. Moreover the paper introduces state-of-the-art tools such as Augustus+ and CodingQuarry to review the best possible approaches in the field. With this analysis, it was possible to design and implement a probabilistic model based on generalized hidden Markov model. To determine the most probable sequence of states the model uses Viterbi algorithm for the generalized hidden Markov model. In this paper, we describe the design and the tricks used in the implementation itself, such as accelerating the Viterbi algorithm or splitting the detection into two emerging models, a transcript model that serves to designate the coding regions of the unknown genome and the genome model that uses these detected coding regions and refines the detection with more complex GHMM model. The result is a tool that, using the input sequence and any user-specified optional annotations, can detect individual gene sequences of a DNA sequence, such as promoter, exon, intron, stop codon, and UTR regions. The output is a list of annotations of this detection and optional visualization in the form of HTML output. The thesis deals with generalization of given models using taxonomy of fungi. It compares the accuracy of intron detection within individual fungal taxa. Thus, the tool can train more general models within a defined taxa. In the paper, we discuss results of many different experiments with the model, trying to find the appropriate hyperparameters of the model and exploring how the detection works with our tool for different taxonomic levels. The purpose of this model generalization is to subsequently deploy them for detection of an unknown metagenome. This metagenom is a mixture of genomes of different organisms. Fungal genome takes the majority in this metagenom. The paper points out the weaknesses and advantages of these general models regarding the detection in metagenome. Keywords: intróny; huby; skryté markovské modely; genóm; DNA; introns; fungus; hidden markov models; genome; DNA Available at various departments of the ČVUT.
Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů

Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich ...

Kléma Jiří; Marek Zvara; Větrovský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Náhodný přístup k médiu v mobilních sítích se směrováním paprsku
Bečvář Zdeněk; Rong-Zhang Li; Vondra Michal
2019 -
Pátá generace (5G) mobilních sítí umožňuje služby s vysokou rychlostí přenosu dat a nízkou latencí. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout je využití frekvencí nad 6GHz. Tyto frekvence jsou v sérii 38 specifikací 3GPP nazývány frekvencemi druhého pásma (FR2). Ve vysokofrekvenčním systému je však problémem útlum, a tak je pro jeho překonání adaptována technologie formování paprsků. Procedura řídící roviny při formování paprsků vyžaduje více času na synchronizaci a vykonání metody náhodného přístupu s formováním paprsků. Tato práce navrhuje model náhodného přístupu s technologií formování paprsků a ukazuje dopady využití různých množství paprsků, dob jejich pobytů a různých vzorů TDD. Nadále navrhujeme analytický model k vyhodnocení výkonu modelu náhodného přístupu s technologií formování paprsků pomocí odhadování pravděpodobnosti úspěšného přístupu a průměrné prodlevy přístupů. Výsledky simulací ukazují přesnost analyticky derivovaných metrik výkonu.In the fifth generation (5G) of mobile networks, high data rate and low latency services are supported. In order to fullfill these two requirements, the frequency above 6 GHz is one of options to be used. The frequency above 6 GHz is called frequency range two (FR2) in 3GPP 38 series specification. The attentuation is a critical problem in high frequency system, so beamforming technology is adopted to overcome this problem. For control plane procedure with beamforming, more time is needed to do synchronization and random access procedure with beamforming. This paper proposes random access procedure with beamforming model, and shows the impact of different number of beams, different beam residence times and different TDD patterns. Furthermore, we propose an analytical model to evaluate the performance of the random access procedure with beamforming model by estimating the access success probability and average access delay. The simulations results show the accuracy of the performance metrics derived analytically. Keywords: mobilní sítě; 3GPP; simulace; mobile netoworks; 3GPP; simulation Available at various departments of the ČVUT.
Náhodný přístup k médiu v mobilních sítích se směrováním paprsku

Pátá generace (5G) mobilních sítí umožňuje služby s vysokou rychlostí přenosu dat a nízkou latencí. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout je využití frekvencí nad 6GHz. Tyto frekvence jsou ...

Bečvář Zdeněk; Rong-Zhang Li; Vondra Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Terapeutický materiál využívaný u jedinců s dětskou mozkovou obrnou
KVASNIČKOVÁ, Lenka; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá terapeutickým materiálem využívaným u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část definuje pojmy jako dětská mozková obrna, narušená komunikační schopnost a popisuje terapeutické techniky využívané u jedinců s DMO. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké terapeutické přístupy a logopedické pomůcky jsou nejvíce využívány u jedinců s DMO v oblasti klinické logopedie. The thesis deals with therapeutic materials used for individuals with cerebral palsy. Theoretical part defines terms such as cerebral palsy, impaired communication ability and describes therapeutic techniques used for individuals with cerebral palsy. The practical part has form of qualitative research. It's aim was to find out which therapeutic approaches and speech therapy aids are most used for individials with cewebral palsy in the area of clinical speech therapy. Keywords: Dětská mozková obrna; terapeutické techniky; logopedické pomůcky; narušená komunikační schopnost; klinický logoped; Cerebral palsy; therapeutic techniques; speech therapy aids; impaired communication ability; clinical speech therapist Available in digital repository of UPOL.
Terapeutický materiál využívaný u jedinců s dětskou mozkovou obrnou

Bakalářská práce se zabývá terapeutickým materiálem využívaným u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část definuje pojmy jako dětská mozková obrna, narušená komunikační schopnost a popisuje ...

KVASNIČKOVÁ, Lenka; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Multikulturní výchova dětí staršího školního věku na základních školách
HRONKOVÁ, Veronika; PLISCHKE, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce popisuje multikulturní výchovu dětí staršího školního věku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, kterými jsou postoje, předsudky, rodina, škola, učitel a dále popisuje výukové metody a projekt Evropské dobrovolnické služby. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké metody využívají učitelé základní školy ve Starém Městě pro aplikaci multikulturní výchovy do jejich výuky a školních aktivit, zjistit, jaký má multikulturní výchova přínos pro formování postojů žáků očima učitelů a také zjistit, zda samotní žáci pozorují změny ve svých postojích díky působení multikulturní výchovy. The bachelor thesis describes multicultural education of senior students in elementary school. The theoretical part explains the basic concepts, which are attitudes, prejudices, family, school, teacher and also describes teaching methods and the project of European Volunteer Service. The empirical part consists of qualitative research. The aim of the bachelor thesis is to find out what methods are used by primary school teachers to apply multicultural education to their teaching and school activities, to find out how multicultural education has a contribution to shaping pupils' attitudes through the eyes of teachers and also to see if pupils themselves observe changes in their attitudes throught multicultural education. Keywords: Multikulturní výchova; tolerance; postoje; předsudky; rodina; škola; učitel; dospívání; metody výuky; Multicultural education; tolerance; attitudes; prejudices; family; school; teacher; adolescence; teaging methods Available in digital repository of UPOL.
Multikulturní výchova dětí staršího školního věku na základních školách

Bakalářská práce popisuje multikulturní výchovu dětí staršího školního věku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, kterými jsou postoje, předsudky, rodina, škola, učitel a dále popisuje výukové ...

HRONKOVÁ, Veronika; PLISCHKE, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv asistenta pedagoga na klima třídy na základní škole
MANIŠOVÁ, Martina; KURKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu asistenta pedagoga na klima třídy na základní škole. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem může asistent pedagoga klima třídy ovlivňovat. Práce se dělí na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se nachází základní poznatky související s tématem vlivu asistenta pedagoga na klima třídy na základní škole. Obsahuje tři podkapitoly zaměřující se na klima třídy, inkluzivní vzdělávání a osobu asistenta pedagoga. Praktická část práce je věnována kvalitativnímu výzkumu, který je realizován formou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly realizovány s asistenty pedagoga a učiteli, kteří vždy pochází z jedné třídy základní školy. Celkem bylo prozkoumáno pět školních tříd. Rozhovory byly zpracovány formou otevřeného kódování. V praktické části jsou uvedeny i výsledky výzkumného šetření, jejich vyhodnocení a shrnutí. The bachelor's thesis deals with the influence of the teacher's assistant on the classroom climate in the elementary school. The main goal was to find out how the teacher's assistant can influence the class climate. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part there is basic knowledge to found which are related to the theme of teacher's assistant influence on classroom climate in elementary school. It contains three sub-chapters focusing on classroom climate, inclusive education and personality of a teacher's assistant. The practical part is dedicated to qualitative research, which is realized in the form of semi-structured interviews. The interviews were realized with teacher's assistants and teachers who always come from one elementary school class. Altogether five school classes were examined. The interviews were processed in the form of open coding. The practical part also includes the results of the research, their evaluation and summary. Keywords: asistent pedagoga; klima třídy; inkluze; třída; školní klima; speciální vzdělávací potřeby; teaching assistant; class climate; inclusion; class; school climate; special educational needs Available in digital repository of UPOL.
Vliv asistenta pedagoga na klima třídy na základní škole

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu asistenta pedagoga na klima třídy na základní škole. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem může asistent pedagoga klima třídy ovlivňovat. Práce se ...

MANIŠOVÁ, Martina; KURKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Účinné faktory pracovní terapie v rámci intervence drogově závislých
KOŽELUHOVÁ, Aneta; RŮŽIČKA, Michal
2019 - Czech
Ve své bakalářské práci bych ráda přiblížila léčbu lidí s drogovou závislostí v komunitě, kde se jako hlavní prostředek léčby využívá pracovní terapie. V úvodní části se zaměřím na vznik, prevenci a léčbu drogových závislostí. Největší pozornost budu věnovat vzniku terapeutických komunit, jejich legislativnímu ukotvení, náplni a filozofii léčby. Na závěr teoretické části také seznámení s komunitou Grunt. In my bachelor thesis, I would like to elucidate the treatment of people with drug addiction in a community, where a working therapy is used as the main way of treatment. In introduction part, I will focus on a development, prevention and therapy of drug addiction. I will pay the biggest attention to formation of therapeutic communities, their legislative anchorge, their content and thein philosophy of treatment. At the end of theoretical part I will also introduce the Grunt community. Keywords: Drogová závislost; Terapeutická komunita; Pracovní terapie; Drugs addiction; Therapeutics community; Working therapy Available in digital repository of UPOL.
Účinné faktory pracovní terapie v rámci intervence drogově závislých

Ve své bakalářské práci bych ráda přiblížila léčbu lidí s drogovou závislostí v komunitě, kde se jako hlavní prostředek léčby využívá pracovní terapie. V úvodní části se zaměřím na ...

KOŽELUHOVÁ, Aneta; RŮŽIČKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fresková výzdoba kostela sv. Bartoloměje v Pecce
JINDROVÁ, Pavlína; ZAPLETALOVÁ, Jana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá freskovou výzdobou kostela sv. Bartoloměje v obci Pecka, která byla vyhotovena v období 1756-1757 Václavem Prokopem Kramolínem. Zpracovává veškeré dostupné informace o samotném autorovi, díle a okolnostech jeho vzniku, osobnosti objednavatele a dalších aspektech týkajících se historického kontextu dané stavby. Součástí práce je ikonografická interpretace a stylová analýza freskové výzdoby. Důraz je kladen i na Kramolínovy současníky v rámci iluzivně malované architektury. This bachelor thesis deals with painting decoration of the church of St. Bartholomew in the village of Pecka which was made in the period 1756-1757 by Václav Prokop Kramolín. It processes all available information about the author himself, the work and circumstances of its creation, the character of the client and other aspects related to the historical context of the building. The work includes iconographic interpretation and stylistic analysis of the painting decoration. An emphasis is also placed on Kramolín's contemporaries in the context of illusively painted architecture. Keywords: Pecka; Solopysky; Valdice; Kramolín; Reiner; Pozzo; fresková výzdoba; baroko; rokoko; kostel; kartuziáni; jezuité; sv. Bartoloměj; umění; Pecka; Solopysky; Valdice; Kramolín; Reiner; Pozzo; fresco decoration; Baroque; Rococo; church; Carthusians; Jesuits; St. Bartholomew; arts Available in digital repository of UPOL.
Fresková výzdoba kostela sv. Bartoloměje v Pecce

Bakalářská práce se zabývá freskovou výzdobou kostela sv. Bartoloměje v obci Pecka, která byla vyhotovena v období 1756-1757 Václavem Prokopem Kramolínem. Zpracovává veškeré dostupné informace o ...

JINDROVÁ, Pavlína; ZAPLETALOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases