Number of found documents: 541915
Published from to

Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště
Češpíro Zdeněk; Adam Babor; Lopot František
2019 -
Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí práce je návrh spouštění brzdného systému vozíku a návrh nouzového brzdění. Obsahem práce jsou kontrolní výpočty vybraných konstrukčních uzlů, které jsou důležité vzhledem k bezproblémovému provádění testů a vzhledem k bezpečnosti obsluhy zařízení.The content of this diploma thesis is the design of the carriage on the acceleration test stand including the track. The carriage will be used for acceleration tests of components used in the automotive industry. Part of the thesis is the design of starting the braking system of the cart and the design of emergency braking. The content of the thesis is the control calculations of selected construction parts, which are important due to the trouble-free execution of the tests and the safety of the operator. Keywords: vozík; akcelerační testy; dráha; carriage; acceleration tests; track Available at various departments of the ČVUT.
Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště

Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí ...

Češpíro Zdeněk; Adam Babor; Lopot František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku Witte Nejdek
Brdek Vladimír; Patrik Čákora; Hýbl David
2019 -
Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity, studiem trendu charakteristik podniku a komplexními indexy hodnocení podniku. Stejně tak je vytvořena analýza konkurence. S tou je v kratším časovém období WITTE s.r.o. porovnán pro zhodnocení konkurenceschopnosti podniku. Na základě zjištěných informací je zpracována předpověď budoucího vývoje s nastíněním možných cest vývoje a zhodnocením.The thesis is about financial analysis of WITTE Nejdek s.r.o. company with prognosis of future development. Fundamentals of company financing are used for creating the financial analysis WITTE Nejdek s.r.o. using financial and productivity indicators, studying the trend of characteristics of the company and complex indices for company evaluation. Analysis of competition is made as well. WITTE Nejdek s.r.o. is compared to the competition in a shorter time period to obtain information of its competitiveness. As a result, the prognosis of future development is made with evalution. Keywords: Finanční analýza; WITTE; Nejdek; automotive; krize; prognóza; finanční ukazatelé; ukazatelé produktivity; Financial analysis; WITTE; Nejdek; automotive; crisis; prognosis; financial indicators; productivity indicators Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku Witte Nejdek

Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ...

Brdek Vladimír; Patrik Čákora; Hýbl David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3
Hofreiter Milan; Vladyslav Grechka; Šmejkal Ladislav
2019 -
Bakalářská práce je věnována vytvoření nástroje pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Teoretická část zahrnuje seznámení s normou IEC EN 61131-3, a s vývojovým systémem Mosaic. Větší pozornost je věnována programovacím jazykům pro PLC a některým nástrojům v systému Mosaic. V praktické části byl vytvořen program jako uživatelská příručka, která obsahuje teorii, příklady a kontrolní otázky.The bachelor thesis is devoted to creating a tool for teaching PLC programming according to IEC EN 61131-3. The theoretical part includes familiarization with the IEC EN 61131-3 standard and the Mosaic development system. More attention is paid to programming languages for PLC and some tools in the Mosaic system. In the practical part was created a program as a user manual, which contains theory, examples and control questions. Keywords: programovaní PLC; norma IEC 61131; programovací jazyk; Mosaic; programovací nástroj; PLC programming; standart IEC 61131; programming language; Mosaic; programming tool Available at various departments of the ČVUT.
Nástroj pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3

Bakalářská práce je věnována vytvoření nástroje pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Teoretická část zahrnuje seznámení s normou IEC EN 61131-3, a s vývojovým systémem Mosaic. Větší ...

Hofreiter Milan; Vladyslav Grechka; Šmejkal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optické metody meření deformace nebo posunutí
Hošek Jan; Petr Písařík; Němcová Šárka
2019 -
Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními jevy, kterých se při měření využívá. Experimentální část se věnuje měření posuvu objektu pomocí pole koherenční zrnitosti. Vhodnosti uspořádání měřící soustavy, pro získání přesných výsledků. Pro vyhodnocení posuvu pole koherenční zrnitosti je využita korelační funkce.The bachelor thesis presents possibilities of optical measurement of geometrical shape of an objects and the possibilities of optical translation measurement. The bachelor thesis descripts individual measurement methods and also deals with the optical and physical phenomena used in measurement. The experimental part deals with the measurement of the translation of the object using the speckles. The best layout of the measurement system arrangement to obtain accurate results. Correlation functions are used to evaluate the shift of the speckle. Keywords: Posuv objektu; optické měření geometrického tvaru; koherenční zrnitost; korelace polí koherenční zrnitosti; Object translation; optical measurement of geometric shape; speckle; speckle correlation method Available at various departments of the ČVUT.
Optické metody meření deformace nebo posunutí

Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními ...

Hošek Jan; Petr Písařík; Němcová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace výroby pomocí modelu lineárního programování
Vaniš Ladislav; Yevgen Ievseiev; Rejf Libor
2019 -
Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti HARP Ukrajina s využitím modelů lineárního programování. První část je teoretická a popisuje podstatu lineárního programování, matematický model a vícekriteriální lineární programování a jeho metody řešení úlohy optimalizace. Ve druhé části, která je analytická, se provádí analýza zadání a jeho následně řešení. Třetí číst je návrhová a zahrnuje výsledek řešení.The theme of my bachelor work is solving tasks in "HARP Ukrajina" company using the linear programming model. First part of my work is theoretical and it is describing the nature of linear programming, mathematical model and multicriterial linear programming and its methods of solving the optimization problem. Second part is analytical. It consists of analysis of the problem and its solution. Third design part contains the result. Keywords: Lineární programování; matematický model; účelová funkce; vícekriteriální lineární programovaní; kompromisní řešení; metoda cílového programovaní  ; Linear programming; mathematical model; purpose function; multicriterial linear programming; compromise solution; method of target programming Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace výroby pomocí modelu lineárního programování

Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti HARP Ukrajina s využitím modelů lineárního programování. První část je teoretická a popisuje podstatu lineárního programování, matematický ...

Vaniš Ladislav; Yevgen Ievseiev; Rejf Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční řešení bytového domu Krásnopolská
Novák Josef; David Meloun; Tipka Martin
2019 -
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat variantní řešení konstrukčního systému a podrobnější dokumentaci vybrané varianty bytového domu Krásnopolská. Zpracován byl rozbor konstrukčních variant dílčích částí nosné konstrukce. Pro navržené konstrukční řešení byl proveden podrobný statický návrh vybraných prvků 2.NP. Pro tyto účely byl zpracován trojrozměrný model v programu SCIA Engineer. Mezi hlavní výstupy práce patří základní výkresová dokumentace, statický výpočet a technická zpráva.The aim of the bachelor thesis was to carry out variants on a structural system of the Krasnopolská apartment block including a detailed structural design of a selected variant. The structural system analysis of structure was performed. The detailed structural design of selected elements in the second floor was carried out based on the results obtained from the numerical simulation on three-dimensional model in the SCIA Engineer software. The main outcomes of the thesis are structural drawings, a structural design report and a technical report. Keywords: Konstrukční řešení; Vyhodnocení variant; Železobetonová konstrukce; Návrh prvku; Vyztužování; Structural Design; Variant Analysis; Reinforced Concrete Structure; Design of Structure; Reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Konstrukční řešení bytového domu Krásnopolská

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat variantní řešení konstrukčního systému a podrobnější dokumentaci vybrané varianty bytového domu Krásnopolská. Zpracován byl rozbor konstrukčních variant dílčích ...

Novák Josef; David Meloun; Tipka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výpočet průhybu lokálně podepřené desky s využitím různých metod
Hanzlová Hana; Tereza Kučerová; Sedláček Michal
2019 -
Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné konstrukce administrativní budovy v Berouně. Podrobně je řešena lokálně podepřená stropní deska 2NP nad 1. nadzemním podlažím, která je nejvíce zatížená. Hlavním tématem bakalářské práce je porovnání různých metod výpočtů průhybu lokálně podepřené železobetonové desky s využitím dostupných norem, dostupné literatury, běžných skript a běžně používaných softwarů. Součástí práce je technická zpráva ke statické části a schématický výkres tvaru a výkres výztuže desky.Bachelor thesis is about preliminary design of loadbearing constructions of an administrative building in Beroun. Locally supported slab of second floor, which is over first above-ground floor and it is weighted the most, is beeing calculated in detal. Main topic of this bachelor thesis is comparison of calculation of deflection of flat locally supported slab using different methods with help of accessible norms, accessible books, common textbooks and softwares. Part of bachelor thesis is technical report of the static part and drawing documentation of reinforcement and form. Keywords: Lokálně podepřená železobetonová deska; beton; ocel; železobeton; průhyby; trhliny; dotvarování betonu; smršťování betonu; Locally supported reinforced concrete slab; concrete; steel; reinforced concrete; bend; cracks; creep of concrete; shrinkage of concrete Available at various departments of the ČVUT.
Výpočet průhybu lokálně podepřené desky s využitím různých metod

Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné konstrukce administrativní budovy v Berouně. Podrobně je řešena lokálně podepřená stropní deska 2NP nad 1. nadzemním podlažím, která je nejvíce ...

Hanzlová Hana; Tereza Kučerová; Sedláček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Užitková vozidla s hybridním pohonem.
Morkus Josef; David Blažek; Kaněra Jaroslav
2019 -
Bakalářská práce obsahuje přehled užitkových vozidel s hybridním pohonem objevujících se v běžném silničním provozu. Popisuje příčiny vzniku hybridních pohonů, druhy uspořádání hybridního pohonu a jednotlivé komponenty hybridního ústrojí. Dále jsou vozidla roztříděna do příslušných kategorií a k jednotlivým užitkovým vozidlům jsou udávány informace týkající se uspořádání hybridního ústrojí a technické údaje.This work is focused on the review of the current types of commercial vehicles which we can find in daily traffic. Describes the causes of hybrid drive creation, drivetrain layout and parts of hybrid powertrains. Further divides vehicles into categories with specifications. Keywords: hybridní pohon; užitková vozidla; elektromotor; palivový článek; hybrid drive; commercial vehicles; electric engine; fuel cell Available at various departments of the ČVUT.
Užitková vozidla s hybridním pohonem.

Bakalářská práce obsahuje přehled užitkových vozidel s hybridním pohonem objevujících se v běžném silničním provozu. Popisuje příčiny vzniku hybridních pohonů, druhy uspořádání hybridního pohonu a ...

Morkus Josef; David Blažek; Kaněra Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Technicko-ekonomické zhodnocení investice do přežahové pece
Freiberg František; Martin Jiřík; Šimek Jaroslav
2019 -
V této bakalářské práci se zabývám technicko-ekonomickým zhodnocením investice a jejím porovnáním s původním stavem přežahové pece v porcelánce Thun 1794 a.s. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. První část je teoretická a věnuji se zde významu investice, fázím investičního rozhodování, metodám hodnocení investic, financování investic a investičnímu plánu. Druhá část je praktická, zabývá se popisem podniku, technickými aspekty přežahové pece, přínosy nové pece, ekonomickým hodnocením pece a citlivostní analýzou.The topic of this bachelor thesis is concerning technico-economical evaluation of the investment to the porcelain biscuit furnace and comparison with former furnace in porcelain factory Thun 1794 a.s.. The thesis has two sections. The first section is theoretical and includes topic of importance of investments, stages of investment, evaluation of investment, financing of investment and investment plan. The second section is practical and focuses on description of the enterprise, technological aspects of the furnace, benefits of the new furnace, economical evaluation of the investment and sensitivity analysis. Keywords: Přežah; cashflow; úspory; náklad; investice; vnitřní výnosové procento; doba návratnosti; čistá současná hodnota; Biscuit porcelain; cashflow; savings; cost; investment; internal rate of return; net present value Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomické zhodnocení investice do přežahové pece

V této bakalářské práci se zabývám technicko-ekonomickým zhodnocením investice a jejím porovnáním s původním stavem přežahové pece v porcelánce Thun 1794 a.s. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. ...

Freiberg František; Martin Jiřík; Šimek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilé ovládání ventilů vznětového motoru s ohledem na emisní systémy
Bolehovský Ondřej; Veronika Zelená; Doleček Vít
2019 -
Práce se zabývá ohřevem systému zpracování spalin naftového motoru. Cílem této práce je provést rešerši na emise, části výfukového systému na zpracování spalin v naftovém motoru, evropskou legislativu a na variabilní ventilové rozvody, konkrétně dřívější otevření výfukového ventilu a negativní překrytí zdvihových křivek výfukového a sacího ventilu. Ventilový rozvod je plně variabilní. Druhá část této práce se zabývá ustálenými a přechodovými ději, které jsou simulovány v programu GT-SUITE. V závěru této práce je na základě provedených simulací vybrána strategie, která nejlépe ohřeje výfukový systém na zpracování spalin.This bachelor thesis deals with aftertreatment heat-up. The target of this thesis is to research the engine emissions, parts of aftertreatment in diesel engine, European emission standards and variable valve timing, particulate early exhaust valve opening (EEVO) and negative valve overlap (NVO). The valvetrain is the full variable. The second part of this thesis deals with steady-state and transient-state simulations in the software GT-SUITE. At the end of this thesis, I will suggest the most efficient strategy for aftertreatment heat-up. Keywords: naftový motor; oxidační katalyzátor; filtr pevných částic; variabilní ventilový rozvod; emise; GT-SUITE; evropská legislativa EURO; Diesel engine; Diesel Oxidation Catalyst; Diesel particulate filter; variable valve timing; emissions; GT-SUITE; European emissions standards Available at various departments of the ČVUT.
Pokročilé ovládání ventilů vznětového motoru s ohledem na emisní systémy

Práce se zabývá ohřevem systému zpracování spalin naftového motoru. Cílem této práce je provést rešerši na emise, části výfukového systému na zpracování spalin v naftovém motoru, evropskou legislativu ...

Bolehovský Ondřej; Veronika Zelená; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases