Number of found documents: 541038
Published from to

KYBERŠIKANA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
BLAHOVÁ, Hana; SZOTKOWSKI, René
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá kyberšikanou na prvním stupni základních škol. V teoretické části se zabýváme pojmy jako rizikové chování, šikana, kyberšikana a prevence. Praktická část odkazuje na část teoretickou a je provedena pomocí dotazníkového šetření. Výzkum se zaměřuje na žáky prvního stupně základní školy. Cílem výzkumu je zjistit, zda se děti prvního stupně základní školy setkávají s kyberšikanou. In my bachelor thesis, I focus on cyberbullying amongst small children at elementary schools. In the theoretical part, concepts such as risky behaviour, bullying, cyberbullying, and prevention are being discussed there. The practical part refers to the theoretical part and it is provided by a questionnaire. The research is focused on pupils in first to fifth grade at elementary schools. The aim of my bachelor thesis is to find out whether little children have experience with cyberbullying. Keywords: Kyberšikana; rizikové chování; žák prvního stupně základní školy; prevence; Cyberbullying; risky behaviour; a pupil from first to fifth grade at elementary school; prevention Available in digital repository of UPOL.
KYBERŠIKANA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Bakalářská práce se zabývá kyberšikanou na prvním stupni základních škol. V teoretické části se zabýváme pojmy jako rizikové chování, šikana, kyberšikana a prevence. Praktická část odkazuje na část ...

BLAHOVÁ, Hana; SZOTKOWSKI, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jaroslav Maděra v korespondenci s Bohuslavem Martinů a dalšími souvisejícími adresáty
KOUTNÍK, Jan; COUFALOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
Práce pojednávající o životě a práci Jaroslava Maděry. Text obsahuje diplomatický přepis dopisů Jaroslava Maděry Bohuslavu Martinů a dalším adresátům a je doplněn komentáři. Ty osvětlují dobový kontext, vysvětlují okolnosti vzniku a provozování některých skladeb a přibližují osobnosti, které se v korespondenci vyskytují. Práce je doplněna bohatými přílohami z pozůstalosti J. Maděry. The thesis deals with the person and works of Jaroslav Maděra. The text contains the diplomatic transcription of letters sent between Jaroslav Maděra, Bohuslav Martinů and others while it is also accompanied with comments. The comments clarify the context of that period, they also explain the performance of some compositions, and they describe the persons occuring within the correspondence. The thesis itself is richly accompanied with appendices from Maděra's heritage. Keywords: Maděra; Martinů; Hudební škola v Poličce; korespondence; Polička; Maděra; Martinů; Music school in Polička; correspondence; Polička Available in digital repository of UPOL.
Jaroslav Maděra v korespondenci s Bohuslavem Martinů a dalšími souvisejícími adresáty

Práce pojednávající o životě a práci Jaroslava Maděry. Text obsahuje diplomatický přepis dopisů Jaroslava Maděry Bohuslavu Martinů a dalším adresátům a je doplněn komentáři. Ty osvětlují dobový ...

KOUTNÍK, Jan; COUFALOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postavy týmových počítačových on-line her a jejich vliv na vnímání genderových rolí.
OREL, Daniel; NEUMEISTER, Pavel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá genderovou problematikou v on-line počítačové hře League of Legends. Teoretická část je zaměřená na základní pojmy spojené s tématikou genderu a her a také seznámení se zvolenou hrou. V praktické části kromě výzkumného šetření provádím i analýzu stávajícího stavu genderového rozložení postav a rozebírám přehnanou sexualizaci ženských postav ve hře. Cílem výzkumu bylo zjistit možný vliv postav v online počítačové hře League Of Legends na vnímání genderových stereotypů hráčů a řešení otázky sexualizace ženského pohlaví ve hře. Dalším cílem bylo zjistit postavení jedince v rámci pohlaví v herní komunitě sdružující hráče této hry. Výsledky byly v závěru práce prodiskutovány The thesis deals with the gender issue in the online computer game League of Legends. The theoretical part focuses on basic terms connected with gender and games. It also introduces the chosen game. The research that was carried out is implemented in the practical part. There is also the analysis of the current situation of gender distribution of characters in the game. The exaggerated sexualisation of female characters is also discussed in the practical part of the thesis. The aim of the research was to find out the possible influence of characters in the online game League of Legends on the perception of gender stereotypes of players and the question of sexualisation of female characters in the game. The aim was also to find out the position of an individual concerning sex in a gaming community of this game. The results was discussed in the conclusion of the thesis. Keywords: Gender; genderové stereotypy; hra; počítačová hra; virtuální realita; League of Legends; dotazník; Gender; Gender stereotypes; game; computer game; virtual reality; League of Legends; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Postavy týmových počítačových on-line her a jejich vliv na vnímání genderových rolí.

Bakalářská práce se zabývá genderovou problematikou v on-line počítačové hře League of Legends. Teoretická část je zaměřená na základní pojmy spojené s tématikou genderu a her a také seznámení se ...

OREL, Daniel; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Metapher in der Belletristik
STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor. This thesis focuses on metaphers in fiction Keywords: Metraphors; classification; freazeologie; Available in digital repository of UPOL.
Die Metapher in der Belletristik

Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor.


This thesis focuses on metaphers in fiction

STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pozorování obratlovců honitby Chválkovice s důrazem na lovné druhy
DADÁKOVÁ, Pavlína; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Práce je založena na pravidelném pozorování zvěře na třech určených lokalitách honitby Chválkovice (Olomouc). Cílem práce bylo stanovit druhové spektrum obratlovců, zjistit kvantitativního zastoupení a dominanci jednotlivých druhů obratlovců, vyšší pozornost je věnovaná loveným druhům, výsledky jsou srovnány s údaji mysliveckého sdružení. The thesis is based on regular observations at three designated locations hunting Chválkovice (Olomouc). The aim of the work was to determine the species spectrum of vertebrates, to determine the quantitative representation and dominance of the different vertebrate species, the higher attention is paid to the hunted species, the results are compared with the data of the hunting association. Keywords: obratlovci; myslivost; zvěř; honitba; Vertebrates; hunting; beasts; hunting Available in digital repository of UPOL.
Pozorování obratlovců honitby Chválkovice s důrazem na lovné druhy

Práce je založena na pravidelném pozorování zvěře na třech určených lokalitách honitby Chválkovice (Olomouc). Cílem práce bylo stanovit druhové spektrum obratlovců, zjistit kvantitativního zastoupení ...

DADÁKOVÁ, Pavlína; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Promlčení a vydržení v římském právu
HRABEC, Martin; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje dvěma institutům soukromého práva - promlčení a vydržení v římském právu. Práce obsahuje úvod, dvě kapitoly a závěr. První kapitola se zaměřuje na promlčení v římském právu, druhá kapitola zkoumá vydržení v právu římském. První kapitola se nejprve zaměřuje na objekt promlčení, dále se zabývá promlčecí lhůtou a poté zkoumá následky promlčení v římském právu. Druhá kapitola se věnuje předpokladům vydržení s tím, že v první řadě uvádí, které osoby mohly v Římě vydržet a které věci mohly být předmětem vydržení. Následně se zabývá pojetím držby v římském právu, včetně okamžiků jejího nabytí a pozbytí. Dále posuzuje vztah vydržení a dobré víry, vymezuje požadavek spravedlivého důvodu a rozebírá následky vydržení ve starověkém Římě. Na závěr se zabývá délkou vydržecí lhůty v římském právu. This master's thesis focuses on two institutes of private law - lapse and prescription in Roman law. The thesis contains the introduction, two chapters and the conclusion. The first chapter is devoted to the lapse in Roman law, the second chapter looks into the prescription in Roman law. The first chapter in the first place focuses on the object of the lapse, then it deals with the period of limitation and after there it analysis the consequences of the lapse in Roman law. The second chapter is devoted to the prerequisites of the prescription with this that in the first place it defines which persons could be the subject of the prescription in Rome and which things could be the object of the prescription in Roman law. After there it deals with the conception of the possession, including the moments of the acquisition and the loss of the possession. Then it compares the relationship of the prescription and the good faith, it focuses on the requirement of the just cause and it analysis the consequences of the prescription in ancient Rome. Finally it defines the length of the period of prescription. Keywords: promlčení; vydržení; držba; vlastnické právo; plynutí času v právu; žaloby; promlčecí lhůta; vydržecí lhůta; dobrá víra; právní jistota; římské právo.; lapse; prescription; possession; property right; passing of time in law; actions; period of limitation; period of prescription; good faith; legal certainty; Roman law. Available in digital repository of UPOL.
Promlčení a vydržení v římském právu

Tato diplomová práce se věnuje dvěma institutům soukromého práva - promlčení a vydržení v římském právu. Práce obsahuje úvod, dvě kapitoly a závěr. První kapitola se zaměřuje na promlčení v římském ...

HRABEC, Martin; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích
Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
2019 -
Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým průmyslovým oborem pro navýšení a rozšíření využití těchto „odpadů“, neboť v každé době zůstává aktivní částí českého průmyslu a má širokou kapacitu pro spotřebování nepotřebné zpracovatelné suroviny. S ohledem na současnou energetickou koncepci ČR a mnoha jiných států má získávání energie ze spalování uhlí významnou roli. Nejvýznamnějším zdrojem pro získávání elektrické energie a pro zajištění dálkového vytápění pro ČR je uhlí. Ačkoliv lze předpokládat, že v následujících letech se bude nadále snižovat podíl energie získané ze spalování uhlí, je samozřejmé, že uhlí si zachová pozici jednoho nejvýznamnějších zdrojů energetické koncepce ČR. S ohledem na to bude elektrárenský popílek, odpad ze spalování, nadále produkován jako druhotná surovina. Aktuální možnosti využití této suroviny jsou pouze omezené a nejsou schopny zcela zpracovat veškeré produkované množství. Různý typ spalování - různá technologie spalování zapříčiňuje generování různých typů popílků, jež mají velice proměnné vlastnosti, které jsou ovlivněny konkrétní použitou technologií spalování uhlí a také vlastnosti podle typu spalovaného uhlí. V ČR převažuje charakteristickou měrou hnědé uhlí. S ohledem na typ spalování převládá úletový popílek. Mezi největší výhody úletového popílku patří relativní chemická stálost a jeho fyzikální parametry, které je možné poměrně dobře specifikovat. Metody zpracování úletového popílku jsou v dnešní době známou věcí a jsou harmonizovány řadou norem a technologických postupů pro jeho využití. Ve stavebnictví je úletový popílek nejčastěji a nejvýznamněji využíván jako příměs do betonu nebo asfaltových výrobků a také jako zásyp v podkladních vrstvách pro další konstrukce. Ani toto využití nemůže zajistit spotřebování veškeré produkce, která se v ČR blíží 10 miliónům tun za rok. Z tohoto hlediska je nutné najít další uplatnění úletového popílku. Možným východiskem pro využití této suroviny je alkalická aktivace tohoto materiálu. Aktivovaný úletový popílek je možné využít jako samostatné pojivo v betonové směsi, ve které zcela nahrazuje cementové pojivo, zatímco výsledné vlastnosti takového betonu jsou v mnoha pohledech příznivější než u cementového betonu. Oproti tomu jiné vlastnosti jsou horší, mezi ně patří hlavně technologie výroby této betonové směsi, která je neporovnatelně náročnější z hlediska technologické kázně a vlivu vnějších faktorů. Betonové vibrolisované výrobky se v ČR začaly ve větším množství (objem i sortiment) objevovat na trhu až po roce 1990 z důvodu možnosti dovozu zahraničních technologických linek a zlepšení zpracování betonové směsi tzv. vibrolisováním. Výrobky jsou okamžitě po vyrobení odformovány a ponechány na podložkách nebo dokonce přímo ukládány na palety. V těchto výrobcích je část pojiva, cementu, nahrazena černouhelným popílkem. Možnost částečné či plné náhrady tohoto pojiva alkalicky aktivovaným hnědouhelným popílkem je zajímavým a atraktivním úkolem, který zvýší využití této druhotné suroviny a zmenší dopad na životní prostředí.The global concept of usability of secondary raw materials is current theme. Only smaller part of construction industry production is realized by use of secondary materials, in this field the construction industry is important branch of industry for increase and spread of use of these “wastes“ because in every time part of Czech industry remains active and has wide capacity for use of redundant processable material. With regard to the current energy conception of Czech Republic and many other states recovery of energy from coal combustion has significant role. The most significant source for electric energy and for district heating in Czech Republic is coal. Although it can be assumed that the share of energy from coal combustion will continue to decrease in the following years, it is obvious that coal will retain position of one of the most important sources of energy conception in the Czech Republic. Taking this into account the power station ash, waste from combustion, will be still produced as secondary material. Current possibilities of use of this material are limited and unable to fully process all production. Different type of combustion – different combustion technology cause generation of different types of ashes, which have very variable qualities, which are influenced by specifics of used coal combustion technology and also by qualities of type of combusted coal. In Czech Republic brown coal dominates to a characteristic degree. With regard to type of combustion the fly ash dominates. Among the greatest advantages of fly ash are relative chemical stability and its physical parameters, which can be fairly well specified.Methods of fly ash processing are in this time known and harmonized by many standards and technological processes for its use. In construction industry the fly ash is most often and most significantly used as admixture for concrete or asphalt products as well as used as backfill in underlying layers for other constructions. Even this use can´t ensure use of all production, which in Czech Republic is approaching 10 million tons per year. From this point of view it is necessary to find other use of fly ash. Possible way out for use of this material is alkali activation of this material. Activated fly ash can be used as separate binder in the concrete mixture in which it completely replaces the cement binder, while the resulting properties of such concrete are in many ways more favourable than those of cement concrete. On the other hand other properties are worse including technology of producing of these concrete mixtures, which is incomparably more demanding in terms of technological discipline and the influence of external factors. Concrete vibro-compressed products have begun to occur on the market in Czech Republic in bigger volume (volume and assortment) after 1990 due to the possibility of foreign technology lines import and improvement of processing of concrete mixture by vibro-compression. Products are unformed and left on pads immediately after production or directly stored in pallets. In this products part of the binder, cement, is replaced by black coal ash. Possibility of partial or full replacement of this binder by alkali-activated brown coal ash is interesting and attractive task, which will increase use of this secondary material and will reduce its impact on the environment. Keywords: geopolymer; alkalicky aktivované materiály; vibrolis; zpracovatelnost; pevnost; reologie; geopolymer; alkali-activated materials; vibro-compress; workability; mechanical characteristics; rheology Available at various departments of the ČVUT.
Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích

Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým ...

Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

PROBLEMATYKA PRZEKŁADU SPECJALISTYCZNEGO TEKSTU Z DZIEDZINY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Z JĘZYKA CZESKIEGO NA JĘZYK POLSKI
NAVRÁTIL, Erik; JENIŠTA, Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit terminologický slovník, který se zabývá problematikou specializovaného názvosloví používaného v oblasti potravinářství - biopotravin - ve dvou jazykových mutacích: české a polské. Její podstatou je ukázat rozdíly mezi českým a polským jazykem z hlediska tematiky biopotravin a pomoci překladatelům, kteří ho použijí během své práce. Za tímto účelem byly vytvořené ucelené, lexikografické slovníky obsahující 321 výrazů v češtině a 321 výrazů v polštině, dohromady 642 výrazů v obou jazycích s důrazem na srozumitelnost a použitelnost. První slovník zůstal rozdělený podle zdrojového jazyka na dvě plnohodnotné verze, ve kterých výrazy jsou seřazené abecedně: polská síť hesel podle polské abecedy, česká síť hesel podle české abecedy. Ke každému výrazu je přiřazeno pořadové číslo, český nebo polský ekvivalent, kontext v češtině nebo polštině a bibliografický zdroj, ze kterého pochází. Celý korpus se pak stará o všestrannou a jasnou makrostrukturu, metajazyk a mikrostrukturu slovníku v rámci všech výrazů. Odráží tak pokročilou slovní zásobu a popisuje specifiku slovního fondu biopotravin. Ve druhém strukturovaném slovníku výrazy zůstaly soustředěné do 6 individuálních tematických skupin. Hesla ve třetím průřezovém slovníku zůstala analyticky vyselektována podle slovotvorně-morfologických jevů do 4 specifických skupin. The aim of this diploma thesis is to create a terminology dictionary which deals with the issue of specialized terminology used in the field of food industry - organic food - in two language versions: Czech and Polish. The goal is to show the differences between Czech and Polish language in terms of organic food and to help translators who use it during the translation of organic food texts. For this purpose, comprehensive, lexicographic dictionaries containing 321 expressions in Czech and 321 expressions in Polish were created, together with 642 expressions in both languages, with emphasis on clarity and usability. The first dictionary remained divided by source language into two full-fledged versions, in which the terms are sorted alphabetically: Polish grid of entries based on Polish alphabet, Czech grid of entries based on Czech alphabet. Each expression is assigned a serial number, a Czech or Polish equivalent, a Czech or Polish context, and a bibliographic source from which it originates. The entire corpus then takes care of the versatile and clear macrostructure, metalanguage and microstructure of the dictionary within all expressions. It reflects the advanced vocabulary and describes the specification of the organic food fund. In the second structured vocabulary, expressions remained concentrated in 6 individual thematic groups. The entries in the third cross-sectional dictionary were analytically selected according to word-formative and morphological phenomena in 4 specific groups. Keywords: biopotraviny; český jazyk; polský jazyk; výrazy; terminologický slovník; kompozitum; bio-; eko-; slovotvorba; organic food; Czech language; Polish language; phrases; terminological vocabulary; compound; bio-; eko-; derivational morphology Available in digital repository of UPOL.
PROBLEMATYKA PRZEKŁADU SPECJALISTYCZNEGO TEKSTU Z DZIEDZINY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Z JĘZYKA CZESKIEGO NA JĘZYK POLSKI

Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit terminologický slovník, který se zabývá problematikou specializovaného názvosloví používaného v oblasti potravinářství - biopotravin - ve dvou ...

NAVRÁTIL, Erik; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels
HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se na prostředí britského dostihového sportu, ve kterém se jeho postavy pohybují a na anglickou společnost v druhé polovině dvacátého století, jak ji Francis ve svých knihách líčí. The bachelor´s project analyses the literary work of Dick Francis, a british writer of crime novels from the racing sport environment. It focuses on Francis´s books from the perspective of qualities of his main characters, the environment of the British horse racing where his characters operate, and on the English society of the second half of the twentieth century as Francis describes it in his books. Keywords: Dick Francis; detektivní román;britský dostihový sport; detektivové; britská společnost; Dick Francis; crime novel; British racing; detectives; British society Available in digital repository of UPOL.
Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels

Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se ...

HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Speciálně pedagogická a psychosociální intervence u osob ohrožených domácím násilím
GERŽOVÁ, Viktorie; RŮŽIČKA, Michal
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení pomoci primárně ženám, které jsou ohrožené domácím násilím. Teoretická část je definována pomocí odborné literatury, v praktické části byl v této oblasti realizován kvalitativní výzkum a následně proběhla interpretace dat. This bachelor´s thesis is primarily focused on the help for women who are threatened by domestic violence. The theoretical part is defined by scholarly literature. In the practical part there was conducted a qualitative research and subsequently interpretation of data was done. Keywords: Domácí násilí; oběť; násilník; intervence; legislativa; neziskové organizace; Domestic violence; victim; bully; intervention; legislation; nonprofit organizations Available in digital repository of UPOL.
Speciálně pedagogická a psychosociální intervence u osob ohrožených domácím násilím

Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení pomoci primárně ženám, které jsou ohrožené domácím násilím. Teoretická část je definována pomocí odborné literatury, v praktické části byl v této oblasti ...

GERŽOVÁ, Viktorie; RŮŽIČKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases