Number of found documents: 541967
Published from to

Naklápěcí robotický manipulátor
Hošek Jan; David Janouch; Studenovský Pavel
2019 -
Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy z obou kategorií. V praktické části byl vybrán jeden z námi navrhnutých nebo už známých manipulátorů, který by byl schopen napodobit rotační pohyb, jelikož to bylo hlavním požadavkem. Výsledkem je funkční laboratorní vzorek manipulátoru.The theoretical part of this thesis deals with the history of manipulators and individual types of manipulators. They are divided according to their kinematic structure into serial and parallel manipulators. Furthermore, examples of individual types from both categories are described. In the practical part a manipulator invented by us or otherwise already known was selected, one that would be able to mimic the rotational movement, as it was the main requirement. The result is a functional laboratory sample of the manipulator. Keywords: sériový manipulátor; paralelní manipulátor; Šestiosý robot; Delta robot; Omni-wrist III; Canfield Joint; serial manipulator; parallel manipulator; Six axis robot; Delta robot; Omni-wrist III; Canfield Joint Available at various departments of the ČVUT.
Naklápěcí robotický manipulátor

Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde ...

Hošek Jan; David Janouch; Studenovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska
Novák Martin; Jan Krofta; Huzlík Rostislav
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ložisek. Jsou popsány jejich jednotlivé části, včetně možností jejich praktické realizace. To zahrnuje elektromagnety, senzory, výkonovou elektroniku a řídicí elektroniku. Aktivní magnetické ložisko je popsáno pomocí matematicko-fyzikálního modelu, který je následně převeden na simulační počítačový model vyvinutý pomocí MATLAB/Simulink. V praktické části je popsán vlastní návrh a realizace modelu aktivního magnetického ložiska. Důraz je kladen na popis uspořádání použitých senzorů polohy a jejich elektrické zapojení a vlastnosti. Stejně tak je popsáno i zapojení a vlastnosti výkonové elektroniky a jsou uvedeny výsledky měření. Dále je představen program vyvinutý v programovacím prostředí National Instruments LabView pro průmyslový počítači National Instruments CompactRio s využitím FPGA. Vlastnosti hotového modelu jsou ilustrovány odezvou soustavy při rozběhu ložiska. Dosažené výsledky jsou zhodnoceny včetně možných směrů dalšího vývoje.This diploma thesis deals with the design of an active radial magnetic bearing, with attention to control design. First, the current state of the technology of magnetic bearings is summarised. Components of such systems are described, including possibilities of their practical realisation. Information on electromagnets, sensors, power electronics, and available control hardware is provided. Mathematical model of active magnetic bearing is derived and converted into computer model using MATLAB/Simulink. Custom model of an active magnetic bearing is then presented. Various aspects of design and realisation of such device are illustrated, including but not limited to the design of the sensors and power electronics. Measurements are made to conclude the performance of these components. Controller is designed using National Instruments LabView environment and executed on National Instruments CompactRio industrial controller utilising an onboard FPGA. Finally, the performance of presented active magnetic bearing is evaluated by assessing system response. Possibilities of further development are suggested. Keywords: Mechatronika; Magnetické ložisko; magnetická levitace; řízení; LabView; CompactRio; Mechatronics; Magnetic bearing; magnetic levitation; control; LabView; CompactRio Available at various departments of the ČVUT.
Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ...

Novák Martin; Jan Krofta; Huzlík Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru
Petr Karel; Jakub Štětina; Liška Jiří
2019 -
První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. Poslední dvě části se zabývají konstrukcí satelitů převodu a ovládáním převodového poměru.The first part of this work describes the most widely used variators and their applications. The second part describes the process of creating a mathematical computational model of continuously variable planetary gear. The last two parts deal with the design of the transmission satellites and the transmission ratio control. Keywords: CVT; Planetový převod; Kontaktní tlak; Planetový diferenciál; Spojitě měnitelný převod; Trakční kapalina; CVT; Planetary Gear; Contact Stress; Planetary Differential; Continuously variable Transmission; Traction Fluid Available at various departments of the ČVUT.
Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru

První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. ...

Petr Karel; Jakub Štětina; Liška Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla
Hulínská Šárka; Adam Kleczatský; Plaček Petr
2019 -
Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené parametry, které jsou svou povahou zásadní pro vyhodnocení a vytváří ucelený pohled na celkovou spolehlivost letadlového systému. Práce deklaruje, že při zachování určitých bezpečnostních opatření je současná provozní spolehlivost bezpilotního letadla, resp. jeho systému, jež byl předmětem experimentu, na velké úrovni. Zároveň předkládá parametry, jejichž existence v provozním prostředí celkovou spolehlivost snižuje a mají přímý dopad na konečnou bezpečnost letu. V tomto ohledu také práce obsahuje analýzu rizik, k jejichž identifikaci došlo během experimentu. Identifikovaná rizika jsou kvantifikována a také je za těmito účely vytvořen interaktivní nástroj pro kvantifikaci rizik v oblasti bezpilotního létání, s potenciálem pro volné užití leteckou veřejností.The diploma thesis makes use of a practical experiment to verify reliability of an unmanned aircraft failsafe system based on measured data and their evaluation. The practical part assesses the measured parameters, which by their nature are essential for evaluation, and creates a comprehensive view of overall reliability of the aircraft system. The work declares that while maintaining certain security measures, the current operational reliability of the unmanned aircraft or its system, which was the subject of the experiment, at a high level. At the same time the thesis presents parameters the existence of which in the operating environment reduces overall reliability and has a direct impact on final flight safety. In this respect, the work also includes an analysis of the risks identified during the experiment. The identified risks are quantified and an interactive tool for quantifying risks in the field of unmanned flying, with a potential for free use by the airline, is also created for these purposes. Keywords: bezpilotní letadlo; bezpilotní systém; failsafe systém; spolehlivost; riziko; unmanned aircraft; unmanned aerial system; failsafe system; reliability; risk Available at various departments of the ČVUT.
Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla

Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené ...

Hulínská Šárka; Adam Kleczatský; Plaček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů
Lán Sébastien; Václav Vidoň; Topková Tereza
2019 -
Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a zpracováním dat z ADS-B přijímačů a registrů. Dále potom návrhem a vytvořením vhodné webové aplikace s jednoduchým uživatelským rozhraním a databází pro skladování a práci s těmito daty.This Master‘s thesis describes the causes and behavior of aircraft condensation trails, aircraft radar technology, communication between aircraft and ground control stations, description of the function, analysis and processing of the ADS-B receivers and registers data. It also deals with the design and creation of a suitable web application with a simple user interface and a database for storing and processing this data. Keywords: Kondenzační stopa; Letecký radar; Odpovídač; Mód S; ADS-B; HTML; PHP; SQL; Condensation trail; Aircraft radar; Responder; Mode S; ADS-B; HTML; PHP; SQL Available at various departments of the ČVUT.
Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů

Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a ...

Lán Sébastien; Václav Vidoň; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem
Novák Zdeněk; Nurlan Turganbay; Trnka Pavel
2019 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení robotické ruky s taktilním čidlem pomocí vlastní aplikace. Práce se skládá ze tří částí. Nejdříve je rešerše na toto téma. Jsou popsány typy taktilních čidel a Arduina, způsoby bezdrátové řízení dat a jazyky programování. Druhá část je věnována umístění čidla, zapojení všech součástí a vytvoření vlastní mobilní aplikace. Ve třetí části jsou popsány výsledky otestování a případně návrhy na zlepšení.This bachelor thesis is focused on control of robotic hand with tactile sensor using own application. The thesis consists of three parts. First, a research on this subject is made. Follows a description of types of tactile sensors and Arduino, methods of wireless data management and programming languages. The second part is devoted to the location of the sensor, the integration of all components and the creation of its own mobile application. The third part describes the results of testing and possibly suggestions for improvement. Keywords: Taktilní čidla; FSR400; Arduino; Bluetooth; Android Studio; Vývojové prostředí; řízeni; aplikace; Tactile sensors; FSR400; Arduino; Bluetooth; Android Studio; IDE; control; application Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem

Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení robotické ruky s taktilním čidlem pomocí vlastní aplikace. Práce se skládá ze tří částí. Nejdříve je rešerše na toto téma. Jsou popsány typy taktilních ...

Novák Zdeněk; Nurlan Turganbay; Trnka Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití odpadního tepla z technologických procesů
Jelínek Vladimír; Vladimíra Linhartová; Vranayová Zuzana
2019 -
Předmětem disertační práce je analýza systémů k využití odpadního tepla z technologických procesů. Práce je zaměřená na odpadní teplo, které vzniká při parním kompresorovém chlazení na zimních stadionech. Jako případové studie byly zvoleny čtyři objekty, které byly podrobně analyzovány ve smyslu zdrojů tepla a chladu, systému větrání hlavní haly s ledovou plochou, získávání odpadního tepla, spotřeb energií zejména těch technologií, které využívají nebo mají potenciál využívat odpadní teplo. V každém objektu bylo zjištěno schéma zapojení zdrojů a dodávky tepla k technologiím. Na výpočet množství odpadního tepla o různých teplotních úrovních navázalo individuální řešení pro každý zimní stadion, které mělo jako hlavní účel zvýšit podíl využití dostupného odpadního tepla. Ze zjištěných výsledků bylo sestaveno zhodnocení stávajícího stavu, posouzení teplotních rozdílů a časové nerovnoměrnosti spotřeby a dodávky tepla. Řešené zimní stadiony mají přes letní měsíce odstávku provozu různé délky, kdy je led rozpuštěn. Dílčí posouzení je zaměřeno na účel této odstávky a zjišťuje, zdali by s novým konceptem využitím odpadního tepla, bylo ekonomické zimní stadiony využívat celoročně. Výsledky byly zobecněny do koncepce návrhu využití odpadního tepla na zimních stadionech s cílem zredukovat spotřebu neobnovitelných primárních zdrojů energie na vytápění a ohřev.The theme of this thesis is analysis of systems for waste heat recovery from technological processes. The thesis is focused on the waste heat which rises in a steam compressor cooling cycle in ice arenas. The case studies, four ice arenas were explored in detail in terms of heating and cooling sources; ventilation system solution; waste heat recovery and energy consumption of those technologies which were using or had the potential to use the waste heat as an energy source. In every ice arena the principal connection system and energy sources were explored. Calculation of the waste heat amount at different temperature levels was followed by an individual solution for each ice arena. The main goal of each proposed solution was to increase portion of waste heat usage. Achieved results from the described studies above were collected. The evaluation of existing solutions was organized together with temperature levels evaluation and time mismatch between heat delivery and consumption. During the summer the ice arenas have a dead period when the ice surface is not kept. One topic in evaluation was focused on this dead time necessity. It was found that with new waste heat utilization concept it would be economical to operate the ice arena all year long. The results were aggregated and formed into a concept of designing of the waste heat utilization system in ice arenas with the goal to reduce non-renewable energy source usage for space heating and technological heating. Keywords: Odpadní teplo; zimní stadion; tepelné čerpadlo; časová nerovnoměrnost; parní kompresorové chlazení; neobnovitelné primární zdroje energie; teplo přehřátých par chladiva; nízkoteplotní kondenzační teplo; Waste Heat; Refrigeration Heat; Ice Arena; Heat Pump; Time Mismatch; Steam Compressor Cooling; Non-Renewable Primary Energy Sources; Superheat; Low Temperature Condensing Heat Available at various departments of the ČVUT.
Využití odpadního tepla z technologických procesů

Předmětem disertační práce je analýza systémů k využití odpadního tepla z technologických procesů. Práce je zaměřená na odpadní teplo, které vzniká při parním kompresorovém chlazení na zimních ...

Jelínek Vladimír; Vladimíra Linhartová; Vranayová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích
Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
2019 -
Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je řešena možnost kombinace konstrukčních systému s ohledem na průhyb. Ve třetí části byl proveden podrobný návrh výztuže sloupů a průvlaku.Content of this bachelor thesis is a static design of housing centre for seniors in accordance with valid ČSN EN standards and national annexes. The first part focuses on the preliminary design of load-bearing structures. The second part solves the possibility of combination of construction systems with consideration of deflection. The third part focuses on detailed design of reinforcement of columns and beam. Keywords: Beton; železobetonové konstrukce; obytná budova; předběžný návrh; sloupy; vyztužování; Concrete; reinforced concrete; residential building; preliminary design; columns; reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích

Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je ...

Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv
Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
2019 -
Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních a v samostatné kapitole je rozebrána problematika sekundárních opatření snižování emisí oxidů dusíku.This bachelor thesis deals with properties of nitric oxides, their influence on the environment, emissions legislation at present and in the future, creation of individual types of NOx, emissions reducing with primary measures and in a separate chapter it solves secondary measures of reducing emissions of nitric oxides. Keywords: Emise; oxidy dusíku; životní prostředí; snižování emisí; primární opatření; sekundární opatření; selektivní nekatalytická redukce; selektivní katalytická redukce; Emissions; nitric oxides; environment; emission reduction; primary measures; secondary measures; selective non-catalytic reduction; selective catalytic reduction Available at various departments of the ČVUT.
Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv

Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí ...

Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří
Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
2019 -
Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu hydrátů CO2 a tratě pro jeho přepravu.This work deals with gas and mainly CO2 hydrates. Experimentally I found out possibilities of hydrate formation in salt and normal water. Subsequently, I made a conceptual design of a demonstration unit for the production of CO2 hydrates and lines for its transport. Keywords: CO₂ hydrát; ukládání a zachytávání CO₂; CO₂ hydrate; carbon capture and storage Available at various departments of the ČVUT.
Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří

Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu ...

Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases