Number of found documents: 551778
Published from to

Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby
Kocourek Josef; Pavel Přibyl; Homolová Jitka
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském kraji a vyhledání bezpečnostních rizik. Cílem je návrh řešení průtahu silnice III/2424 dle ČSN 73 6110 a moderních trendů, který by měl vést ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, zvýšení bezpečnosti chodců i všech účastníků dopravy.The subject of the bachelor thesis "Study of Traffic Calming in the Village Zdiby" is an analysis of the current state of the transport situation (including traffic survey) on the through road of route III/2424 in the Village Zdiby in the Central Bohemian Region and a search for safety risks. The aim is to design through road of route III/2424 solution according to CSN 73 6110 and modern trends, which should lead to a reduction in the speed of passing vehicles, an increase in the safety of pedestrians as well as all traffic participants. Keywords: Zklidňování dopravy; chodci; Zdiby; ulice Průběžná; nehody; křižovatka; bezpečnost; přechod pro chodce; Traffic calming; pedestrians; Zdiby; street Průběžná; accidents; intersection; safety; pedestrian crossing Available in digital repository of ČVUT.
Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby

Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském ...

Kocourek Josef; Pavel Přibyl; Homolová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu
Štemberk Petr; Yuliia Khmurovska; Patzák Bořek
2019 -
Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi kameniva, která spolu se smrštěním cementové malty vede k nerovnoměrnému rozložení napětí v betonové konstrukci a následně k lokální koncentraci napětí. Trhliny v betonu vznikají, když hodnoty napětí dosahují meze pevnosti. Výsledkem je výrazné zhoršení vlastností betonu (pevnost, modul pružnosti atd.), které ovlivňují jeho mechanickou odezvu. Z tohoto důvodu byla provedena numerická analýza (sdružená úloha poškození-dotvarování) betonového biologického stínění reaktoru VVER 440/213 pomocí metody konečných prvků, která kombinuje nejnovější teoretická a experimentální data. Výsledky ukazují, že stínící vlastnosti betonového biologického stínění mohou být sníženy důsledkem vzniku radiálních trhlin, nicméně železobetonová nosná stěna, která se nachází přímo za biologickým stíněním, může dodatečně zajistit potřebné stínění. Ozařování gama zářením rovněž způsobuje radiačně indukovanou radiolýzu vody, která může ovlivnit dotvarování betonové konstrukce, jelikož dotvarování, mimo jiné, závisí na množství a stavu vody v cementové pastě. Předložený experimentální výzkum však ukazuje nevýznamný účinek gama-záření na dotvarování betonu. Existující modely se tedy dají použít pro výpočet dotvarování betonu ozářeného gama zářením a současně jako první odhad pro beton ozářený neutrony. Dále byl zkoumán vliv gama záření na beton raného stáří s cílem prozkoumat možnosti alternativního návrhu betonových prvků, které se používají ve spojitosti s ukládáním radioaktivních odpadů. Výsledky ukazují snížení pevnosti vzorku po 356 dnech ozařovaní, avšak způsob ošetřování (přítomnost nebo nepřítomnost izolace) má mnohem větší účinek než gama-záření na měřené vlastnosti cementové malty. Doporučuje se tedy zajistit vysokou vlhkost a normální okolní teplotu během betonáže a ošetřování těchto betonových prvků pro snížení potenciálně negativních účinků gama-záření, jako je vysychání vyvolané ozářením. Dodatečné příklady tvorby a použití různých kódů a modelů (Rigid Body Spring Model, model hydratace, model mikrostruktury, obrazová analýza) pro související úlohy jsou uvedené v příloze.This study presents numerical and experimental investigation of the effect of irradiation on concrete properties and structural performance. The neutron irradiation causes radiation-induced volumetric expansion of aggregates which together with cement mortar shrinkage leads to nonuniform strain distribution in concrete and consequently to the local stress concentration. Occurrence of cracks in concrete starts when the stresses reach the strength value. It results in significant reduction of concrete properties (strength, elastic modulus, etc.) which affects the structural performance of concrete. Due to this fact, the coupled damage-creep finite element analysis of the concrete biological shield of VVER 440/213 which combines the newest theoretical and experimental data was performed. The results show that shielding properties of the biological shield may be reduced due to the occurrence of the radial cracks, however, the concrete wall, which is situated right behind the biological shield, will backup the necessary shielding. Additionally, the gamma-ray irradiation causes radiation-induced water radiolysis, which can affect concrete creep, as it, besides others, depends on the amount and the state of water in the cement paste, however, the presented experimental investigation shows an insignificant effect of gamma-ray irradiation on cement mortar creep. Therefore, the creep of gamma-irradiated concrete structures as well as the first estimation of creep of neutron-irradiated structures can be predicted by the existing numerical models. The effect of gamma-ray irradiation on concrete starting from early-age was investigated in order to estimate possibilities of the alternative design in the field of radioactive waste disposal. The results show the reduction of strength after 356 days of irradiation, however, the effect of curing conditions (presence or absence of insulation) has a much larger effect than the gamma-radiation on the measured properties of mortar. Therefore, it can be recommended to provide high humidity and normal ambient temperature during casting and curing for reduction of the potentially negative effects of gamma radiation, such as the irradiation-induced drying. Additionally, examples of application of various approaches (Rigid Body Spring Model, hydration model, microstructure model, image processing) to the related tasks are presented in the Appendix. Keywords: cementová malta; beton; dotvarování; poškození; rané stáří; experiment; metoda konečných prvků; ozařování gama zářením; ozařování neutrony; radiačně indukovaná objemová expanze; mechanická odezva; cement mortar; concrete; creep; damage; early-age; experiment; finite element method; gamma-ray irradiation; neutron irradiation; radiation-induced volumetric expansion; structural performance Available in digital repository of ČVUT.
Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu

Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi ...

Štemberk Petr; Yuliia Khmurovska; Patzák Bořek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích
Čarský Jiří; Daniel Deutsch; Jelínková Eva
2019 -
Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. Pro bakalářskou práci byla vybrána lokalita na křižovatce obchvatu silnice l/15 a ulice Terezínská v Lovosicích. Mezi vedlejší témata patří vyřešení vazby pro pohyb chodců mezi areálem parkovacích garáží v jihovýchodní oblasti křižovatky a obytnou oblastí tvořenou ulicí U Nadjezdu. Dále bylo řešeno vedení stezky pro cyklisty a následné zohlednění potřeby vjezdu vozidel do areálů na severním okraji ulice Terezínská.The main topic of the bachelor thesis deals with the safe adjustment of the junction. The first step was to analyze the existing traffic. Finally, carrying out a traffic survey of the junction intensity. For the bachelor thesis the locality at the junction of the bypass road l / 15 and Terezínská street in Lovosice was chosen. The secondary topics include the solution of the pedestrian link between the car parking area in the south-east of the junction and the residential area by U Nadjezdu street. Furthermore, the thesis includes a solution of the path management for cyclists and resulting needs for drivers and their permission on the northern edge of the Terezínská street. Keywords: Bezpečnost; analýza; dopravní průzkum; nové uspořádání; pěší provoz; cyklostezka; safety; analysis; traffic survey; new layout; pedestrian traffic; cycle path Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích

Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. ...

Čarský Jiří; Daniel Deutsch; Jelínková Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Silniční přeprava nadrozměrných zásilek
Tichý Jan; Barbora Sotolářová; Trnka Lukáš
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Silniční přeprava nadrozměrných zásilek" je zmapovat průběh procesu zajišťování přepravy nadrozměrné zásilky včetně potřebné dokumentace a porovnat tak náklady na přepravu této zásilky při použití tří různých variant tras v rámci Evropy, a to ve spolupráci s českou firmou zajišťující logistické služby na konkrétním případu nadrozměrné přepravy z České republiky do Velké Británie.The subject of bachelor thesis "Road freight of the oversized cargo" is to define the process of providing freight of oversized cargo including the necessary documentacion and to compare the costs included in this type of cargo comparing three variants of roadways due to cooperation with czech company on a particular example of oversized freight from the Czech republic to the Great Britain. Keywords: Nadrozměrná přeprava; mezinárodní přeprava; povolení k nadrozměrné přepravě; Abnormal transport; international transport; permit for abnormal transport Available in digital repository of ČVUT.
Silniční přeprava nadrozměrných zásilek

Předmětem bakalářské práce "Silniční přeprava nadrozměrných zásilek" je zmapovat průběh procesu zajišťování přepravy nadrozměrné zásilky včetně potřebné dokumentace a porovnat tak náklady na přepravu ...

Tichý Jan; Barbora Sotolářová; Trnka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití satelitní techniky v přesném zemědělství
Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde o jejich nosičích – UAV, satelity. Cílem této techniky je maximalizovat výnosy a minimalizovat podíl lidské práce. V praktické části navrhuji opravu a korekci rozlišení snímků získaných z různých zdrojů.This thesis deals with precision farming techniques. It shows the importance of satellite technology in modern agriculture. It demonstrates the importance of soil mapping using intelligent sensors. I'm writing about their carriers - UAV, satellites. The goal of this technique is to maximize returns and minimize the amount of human labor. In the practical part, I propose correcting and correcting the resolution of pictures taken from different sources. Keywords: Přesné zemědělství; senzory; UAV; satelitní navigace; rozlišení obrazu; Precision agriculture; sensors; UAV; satellite navigation; image resolution Available in digital repository of ČVUT.
Využití satelitní techniky v přesném zemědělství

Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde ...

Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - informovanost cestujících
Vokáč Roman; Sabína Čižmáriková; Špák Miroslav
2019 -
O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských životoch, tak aj materiálne škody, je zvyšovanie nárokov na bezpečnostnú kontrolu samozrejmosťou. Zvýšené nároky však znamenajú aj spomalenie procesu odbavenia cestujúcich a s ním spojený nárast nákladov na prepravu. Táto bakalárska práca sa zaoberá zvyšovaním efektivity bezpečnostných kontrol, zameraným na informovanosť cestujúcich. Práca najskôr objasňuje problematiku troch požiadaviek AVSEC a neskôr opisuje historické udalosti, ktoré mali za následok stále vyššie požiadavky na kontrolu osôb a vnášaných predmetov. Okrem pohľadu na historické udalosti ponúka aj pohľad na legislatívne predpisy. Súčasťou práce je analýza webových stránok viacerých stredoeurópskych letísk, ktorá odhalila množstvo a hĺbku nimi zverejnených informácií o bezpečnostnej kontrole. Cieľom tejto práce je zvýšiť informovanosť cestujúcich o procese bezpečnostnej kontroly na letisku, stanoviť kľúčové časti tohoto procesu a tento proces zoptimalizovať.All international airports aspire after Aviation Security. In the aftermath of several terrorist attacks, which have caused both human losses and material damage, increasing demands on security checks is a matter of course. However, these demands result in a slower passenger check-in process and a subsequent increase in transport costs. This bachelor thesis deals with increasing of the effectiveness of security checks with a focus on passenger awareness. Firstly, the paper clarifies the issue of the three requirements of AVSEC and describes the historical events that are the cause of increasingly demanding requirements for the check of individuals and brought-in objects. In addition to looking at historical events, it also considers the corresponding legislation. The analysis of the websites of several Central European airports was incorporated, which revealed the amount and depth of their published information about security checks. The aim of this paper is to raise passenger awareness about airport security check process, to identify key parts of this process and to optimize this process. Keywords: letisko; ochrana pred protiprávnymi činmi; bezpečnostná kontrola; efektivita prevádzky; informovanosť cestujúcich; odbavenie cestujúcich; airport; security; security check; operational efficiency; passenger awareness; passenger check-in Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - informovanost cestujících

O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských životoch, tak aj materiálne ...

Vokáč Roman; Sabína Čižmáriková; Špák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky
Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající programy zabývající se problematikou integrace bezpilotních systémů do sdíleného vzdušného prostoru na evropské úrovni, ve Spojených státech amerických i v České republice a na základě této analýzy navrhnout hardwarový koncept spolehlivého, kompatibilního a modulárního antikolizního systému pro většinu bezpilotních systémů.The subject of this bachelor thesis "Anti-Collision System for Unmanned Aerial Vehicles" is firstly to classify the diversified portfolio of UAVs according to current legislative framework. Subsequently to analyze ongoing programmes that address the challenge of integrating UAVs into shared airspace on European level, in the United States as well as in the Czech Republic and on the basis of such analysis design a hardware concept of a reliable, compatible and modular detect and avoid system for the majority of UAVs. Keywords: antikolizní systém; detect and avoid; bezpilotní systém; UAS; UAV; UTM; EASA; anticollision system; detect and avoid; unmanned aerial vehicle; UAS; UAV; UTM; EASA Available in digital repository of ČVUT.
Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky

Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně ...

Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky
Drábek Michal; Martin Chýle; Hroník Zdeněk
2019 -
Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních vlaků vyjádřeny rozdíly v nákladech na provoz dvouzdrojové a konvenční lokomotivy, včetně výhod a nevýhod jejich využití. V závěru práce jsou zhodnoceny ekonomické a další přínosy dvouzdrojových lokomotiv a doporučení jejich vhodného nasazení.This thesis focuses on development of dual-mode locomotives and comparison with conventional locomotives, especially diesel-electric. On the examples from real operation, the calculation of operating costs for both types of locomotives was made. In the next part of the thesis, the advantages and disadvantages of using dual-mode locomotives are mentioned. The last part is evaluation of benefits of dual-mode locomotives and suggestion of optimal deployment. Keywords: dieselová lokomotiva; dvouzdrojová lokomotiva; ekonomika provozu; nákladní doprava; nákladní vlak; železniční doprava; diesel locomotive; dual-mode locomotive; economy of traffic; freight train; freight transport; railway transport Available in digital repository of ČVUT.
Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky

Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních ...

Drábek Michal; Martin Chýle; Hroník Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR
Pleninger Stanislav; Tomáš Tůma; Jonáš Petr
2019 -
Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat dostupné hardwarové možnosti přijímačů a možná softwarová řešení. Na základě zjištěných informaci navrhnout, realizovat a instalovat funkční přijímací systém.The aim of this thesis is to design, realize and install a receiver system based on SDR that would provide for listening of aviation voice communication between pilots and air traffic controllers. The thesis provides analysis of available hardware options of receivers and possible software solutions. Based on gathered information, a functional receiver system is designed, realized and installed. Keywords: Velmi krátké vlny; Softwarově definované rádio; RTL; Přijímač; Přijímací systém; Letecké pásmo; Návrh systému; Realizace systému; Hlasová komunikace v letectví; Very High Frequency; Sofware Defined Radio; RTL; Receiver; Receiving system; Airband; System design; System realization; Voice communication in aviation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR

Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat ...

Pleninger Stanislav; Tomáš Tůma; Jonáš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení
Vittek Peter; Karina Tikhomirova; Vokáč Roman
2019 -
Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel poskytují vysoce kvalitní snímky. Přesto se však poslední řešení stále opírá o pracovníky detekce. Jejich hlavním úkolem je vizuální kontrola rentgenových obrázků zavazadel s orientací na zakázané předměty. Proto správný výběr a kvalitní výcvik pracovníků detekce jsou velmi důležitými součástmi bezpečnostní kontroly. Porozumění faktorům, které jsou účinné pro bezpečnostní kontrolu, může poskytnout důležité poznatky o zvýšení účinnosti a efektivity bezpečnostních prohlídek na letištích.Checking luggage with X-ray equipment is a key part of airport security procedures. The most modern X-ray scanning systems provide high-quality x-ray baggage images. However, the final decision whether the luggage is or is not suitable for carriage is still based on detection personnel. The main task of the screeners is to visually check X-ray baggage images for prohibited items. Therefore, proper selection and quality training of screener staff are very important parts of the security check. Understanding effective security control factors can provide important insights into improving the efficiency and effectiveness of airport security checks. Keywords: Školení pomocí počítače; bezpečnostní kontrola; rentgenové zařízení; měření výkonností; Computer based training; security check; X-ray equipment; performance measurement Available in digital repository of ČVUT.
Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení

Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel poskytují vysoce kvalitní ...

Vittek Peter; Karina Tikhomirova; Vokáč Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases