Number of found documents: 542131
Published from to

Polyfunkční objekt Liberec
Šikola Petr; Kateřina Gayerová; Jambor Petr
2019 -
Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčních domů. Objekty se nachází na nevyužitém pozemku bývalých jatek v lokalitě Janův důl v Liberci. Architektonický koncept reaguje na okolní urbanismus a dotváří prostor nově vzniklého náměstí. Jedná se o terasový bytový dum a administrativní budovu, jež jsou spojeny obchodní pasáží. Svým tvarem reagují na světové strany a unikátní výhled na Ještěd, proto jsou orientovány směrem do centrálního parku, který se nachází uprostřed pozemků.This diploma work is focused on new buildings of multifunctional houses. The objects are situated in the area of former slaughterhouse in Januv dul in Liberec.The architectural concept is in harmony with surrounding urbanism and it completes the area of the newly created square. It focuses on a terraced house and an office building, which are joined together by a shopping mall. Their shape takes in consideration world sides and the unique view of Ještěd, therefore they are oriented towards the central park, which is located in the middle of the land. Keywords: terasový dům; bytový dům; administrativní dům; polyfunkční objekt; Liberec; terraced house; office building; multifunctional house; Liberec; polyfunctional building Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční objekt Liberec

Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčních domů. Objekty se nachází na nevyužitém pozemku bývalých jatek v lokalitě Janův důl v Liberci. Architektonický koncept reaguje na okolní urbanismus a ...

Šikola Petr; Kateřina Gayerová; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kulturní centrum Malešice
Lédl Petr; Jan Hrubý; Fišar Tomáš
2019 -
Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem kulturního centra v Malešicích v Praze. Architektonická studie objektů je zpracovaná na základě urbanistického konceptu z předdiplomního projektu. Urbanistický projekt řeší lokalitu Teplárny Malešice. Je zde navržena nová obytná čtvrť Malešic s potřebnou občanskou vybaveností. V území se počítá se vznikem tří hlavních veřejných prostor, hlavního náměstí s kulturním centrem, školního náměstí s parkovou zelení a náměstíčka poblíž sportovišť a rekreace. Urbanistická studie reflektuje prodloužení tramvajové trati do průmyslové části Malešic a předpokládá rozvoj bytové zástavby. Diplomní část řeší podrobněji kulturní centrum včetně rámcového návrhu parteru. Kulturní centrum zahrnuje budovu knihovny, budovu pro základní uměleckou školu, restauraci, kavárnu, galerii a víceúčelový sál se zázemím. Je dále doplněno o komerční prostory v přízemí. Projekt zahrnuje i návrh interiéru vstupní haly. Součástí práce jsou vybrané části dokumentace provedené v úrovni stavebního povolení, včetně koncepce požárně bezpečnostního řešení, konceptu technického zařízení budov a stavebně konstrukční řešení vybraných částí.The diploma thesis deals with the architectural design of the cultural center in Malešice in Prague. The architectural study of buildings is based on an urban concept from a pre-master project. The urban project solves the locality of heating plant Malešice. There is a new residential area in Malešice with necessary civic amenities. Three major public areas are expected to be established in this area: the main square with a cultural center, a school square with park greenery and a small square near sports grounds and recreation area. The urban study reflects the extension of the tram line to the industrial part of Malešice and expects the development of residential development. The diploma part deals in more detail with the cultural center including the framework of the parterre. The cultural center includes a library building, a building for a primary art school, a restaurant, a café, a gallery and a multi-purpose hall with facilities. It is also complemented by commercial premises on the ground floor. The project also includes a design of the entrance hall interior. Part of the work are selected parts of documentation carried out at the level of building permit, including the concept of fire safety solution, the concept of technical equipment of buildings and constructional design solutions of selected parts. Keywords: kulturní dům – základní umělecká škola; Teplárna Malešice – veřejný prostor – revitalizace území – městská zástavba; cultural center; primary art school; heating plant Malešice; public area; revitalization of the area; urban development Available at various departments of the ČVUT.
Kulturní centrum Malešice

Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem kulturního centra v Malešicích v Praze. Architektonická studie objektů je zpracovaná na základě urbanistického konceptu z předdiplomního projektu. ...

Lédl Petr; Jan Hrubý; Fišar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Polyfunkční objekt Liberec
Dvořák Václav; Alice Husáková; Seifert Jakub
2019 -
Tato diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v areálu bývalých jatek v Liberci. Práce navazuje na předdiplomní projekt minulého semestru, který řešil urbanismus širšího území. Z navržených tří blokovývh objektů dále zpracovávám prostřední s náměstím a nábřežím. Tvar objektu kopíruje linii potoka a pravoúhlý blok tak přechází na jižní straně do zkoseného úhlu. Navrhuji polyfunkční budovu převážně s funkcí bydlení, komercí, kavárnou a volnočasovým centerm v prvním podlaží.This master thesis presents a new polyfunctional building designed in the area of the former slaughterhouse in Liberec. The paper is a continuation of the last semester pre-diploma project which solves the urbanism of the wider area. I continue to process the middle of the three blocks by the central square and the waterfront. The shape of the building follows the line of the stream and the rectangular block on the south side moves to the angle. I designe polyfunctional building mainly with the function of housing and commerce, cafe and leisure center on the first floor. Keywords: polyfunkční; bytový dům; komerce; Liberec; nábřeží; polyfunctional; apartment building; commerce; Liberec; waterfront Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční objekt Liberec

Tato diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v areálu bývalých jatek v Liberci. Práce navazuje na předdiplomní projekt minulého semestru, který řešil urbanismus širšího území. Z navržených ...

Dvořák Václav; Alice Husáková; Seifert Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Víceúčelová sportovní hala – Čihadla, Praha 14 
Kopřiva Miloš; Michal Klégr; Kabriel Martin
2019 -
PŘEDMĚTEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY ČIHADLA. NÁVRH SPORTOVNÍ HALY VYCHÁZÍ Z URBANISTICKÉHO NÁVRHU SPORTOVNĚ KULTURNÍHO AREÁLU JENŽ PRIMÁRNĚ BUDE SLOUŽIT JAKO PROSTORY PRO POŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU V PRŮBĚHU ZIMNÍCH ČI LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER. ZÁMĚREM STUDIE JE VYTVOŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU, KTERÝ JE TRVALE VYUŽÍVÁN PO CELÝ ROK.OBJEKT BUDE SLOUŽIT K POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH I KULTURNÍCH AKCÍ S VARIABILNÍ KAPACITOU MÍST K SEZENÍ. PROMĚNLIVOU VÝŠÍ MOŽNÉ KAPACITNÍ OBSAZENOSTI ZAJIŠŤUJÍ TELESKOPICKÉ TRIBUNY. OBJEKT JE NAVRŽEN JAKO ČTYŘPODLAŽNÍ STAVBA S HRACÍ PLOCHOU PRO MÍČOVÉ SPORTY .THE SUBJECT OF THIS THESIS IS ARCHITECTURAL STUDY OF MULTIFUNCTIONAL SPORT HALL ČIHADLA. DESIGN OF SPORT HALL IS BASED ON URBANISTIC DRAWING OF AREA FOR SPORT AND CULTURE THAT IS PRIMARILY USED FOR MANAGING OLYMPIC CARNIVAL DURING WINTER OR SUMMER OLYMPIC GAMES. THE BASE OF THE STUDY IS TO MAKE MULTIFUNCTIONAL OBJECT THATCAN BE USED FOR WHOLE YEAR. BUILDING WILL BE HOSTING MANY SPORT AND CLUTURAL EVENTS AND ALSO WILL HAVE VARIABLE SEATING. BUILDING IS PLANNED TO HAVE FOUR FLOORS AND PLAYGROUND FOR BALL SPORTS.BUILDING WILL BEE Keywords: víceúčelová; hala; sportovní; míčové sporty; kulturní; olympijský; ball sports; multifunctional; olympic; hall; sport; cultrural Available at various departments of the ČVUT.
Víceúčelová sportovní hala – Čihadla, Praha 14 

PŘEDMĚTEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY ČIHADLA. NÁVRH SPORTOVNÍ HALY VYCHÁZÍ Z URBANISTICKÉHO NÁVRHU SPORTOVNĚ KULTURNÍHO AREÁLU JENŽ PRIMÁRNĚ BUDE SLOUŽIT ...

Kopřiva Miloš; Michal Klégr; Kabriel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Polyfunkční objekt Liberec
Šikola Petr; Pavel Kříž; Jambor Petr
2019 -
Cílem diplomové práce je vytvoření polyfunkčního objektu v Liberci, který se nachází na území bývalých městských jatek, které je v současné době nevyužité a tento brownfield tak nabízí ideální příležitost k rozvoji města. Návrh navazuje na urbanistickou studii předdiplomového projektu. Kombinací komerčních prostor, bytového domu a nově vzniklých veřejných prostor se zelení a přístupem k revitalizovanému potoku vzniká ucelená část města, která je funkční, šetrná k okolí a zároveň přináší užitek nejen pro nové uživatele, ale i pro okolní obyvatele a návštěvníky města. Navržený polyfunkční objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Řešený objekt tvaru U je členěn na několik hmot, na což reaguje i jejich materiálové řešení. Základní třípodlažní hmota tvaru L byla doplněna nástavbou v podobě dvou různě ustouplých podlaží, kde se nachází větší byty s terasami umožňující výhled do klidné jižní části a na Ještěd. Poslední hmota doplňující tvar je zkrácena v reakci na protilehlou budovu. Vzhledem k vhodné orientaci ke světovým stranám i umístění do klidné části jsou zde navrženy velké byty 4+KK. Fasáda směrem do přilehlých ulic se uzavírá a tvoří tak bariéru, naopak směrem do klidné jižní části je celá otevřená, jsou zde balkony, terasy a umožňuje tak obyvatelům výhled.The aim of this thesis is to create a polyfunctional building which is situated in the area of ​​former slaughterhouse in the city of Liberec. Chosen area is currently unused, so this brownfield offers an oportunity for city development. This project follows up with the urban study made in and the pre-diploma project. A combination of comercional space, apartment building and newly created public area make new district, which is functional, environment friendly and also useful for not only new users, but also for citizens and visitors of the city. The polyfunctional building has one floor under ground and six floors above the ground. U-shaped object is divided into several masses, which is reflected in the materiál solution. The three-floor L-shaped mass is supplemented by an extension in the form of two differently leveled floors, where are apartments with terraces and a nice view to the inner part of the whole area and of Ještěd. The last mass complementing the shape is shortened in response to the opposite building. Concidering the cardinal points and location of the building in the whole area, large apartements 4+KK type are situated in the peaceful part of the area. The facade facing the surrounding streets is closing to create a barrier, but facade facing the calmer area is open with balconies, terraces and a beautiful view. The building has been designed from architectural, constructional, static and technical point of view. Keywords: Polyfunctional building; Liberec; Polyfunctional building; Liberec Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční objekt Liberec

Cílem diplomové práce je vytvoření polyfunkčního objektu v Liberci, který se nachází na území bývalých městských jatek, které je v současné době nevyužité a tento brownfield tak nabízí ideální ...

Šikola Petr; Pavel Kříž; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh výškové administrativní budovy v Praze, Holešovicích
Šenberger Tomáš; Richard Lažanský; Smitka Daniel
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem vysokopodlažní budovi v Praze 7, Holešovicích. Práce navazuje na myšlenkový základ a urbanistické řešení navrhnuté v rámci předdiplomního projektu. Návrh navazuje na idee vzniklé v předdiplomnímprejektu. Mým hlavním cílem bylo napojit hmotu výškové budovy na okolí tvořené subtilním historickým městem. Objekt se skládá ze dvou výškových budov spojených v šestémpodlaží plošinou a v podzemní garáží. Věže jsou naplněny kancelářemi a plošina zahrnuje restauraci a multifunkční pronajímatelné prostory.My dessertation work is about the design of high rise building in Prague 7, Holešovicích. The work relates on ideological and urban foundation that has been set in pre-desertation project. My main aim was to connect high rise mass with subtle surroundings of a historical city. The building consist of two high rise buildings connected by an elevated platform at sixth floor and they are also connected by undergound garage. Towers are filed with offices and the platform will include a rental multipurpouse area and a restaurant. Keywords: Architektura; výšková budov; kancelářské prostory; veřejné plochy; restaurace; Architecture; high rise building; office space; public space; restaurant Available at various departments of the ČVUT.
Návrh výškové administrativní budovy v Praze, Holešovicích

Diplomová práce se zabývá návrhem vysokopodlažní budovi v Praze 7, Holešovicích. Práce navazuje na myšlenkový základ a urbanistické řešení navrhnuté v rámci předdiplomního projektu. Návrh navazuje na ...

Šenberger Tomáš; Richard Lažanský; Smitka Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výzkumné centrum Malešice
Lédl Petr; Ondřej Lečbych; Fišar Tomáš
2019 -
Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování dokumentace stavebního objektu, umístěného v průmyslové zóně v pražských Malešicích. V současné době na těchto pozemcích stojí Teplárna Malešice. Tento projekt počítá s jejím odstraněním a vytvořením tak prostoru pro rozvoj města. Stavba je slouží jako vývojové centrum nových technologií. Návrh objektu vychází ze zpracované urbanistické studie. Zohledňuje výšku okolní zástavby a dodržuje uliční čáru. Stavba svým umístěním vytváří přechod městské zástavby do průmyslové zóny. Hmotově je rozdělena do tří bloků, vzájemně propojenými v přízemí. Jedná se o čtyř podlažní objekt, konstrukčně řešený jako montovaný ocelový skelet. V objektu se budou nacházet administrativní plochy, laboratoře, prodejní plochy, halové prostory a jídelna s kuchyní. Fasáda objektu je obalena předsazenou konstrukcí s trapézovým plechem, který slouží jako stínící prvek interiéru stavby a zároveň tvoří výraz stavby z exteriéru.The subject of the diploma is the design and processing of building object documentation, located in the industrial zone in Prague Malešice. At present, Malešice Heating Plant stands on these plots. This project envisages its removal and the creation of a space for urban development. The building serves as a development center for new technologies. The design of the building is based on an urban study. It takes into account the height of the surrounding buildings and follows the street line. Building its location creates a transition of urban development into an industrial zone. It is divided into three blocks, interconnected on the ground floor. It is a four-storey building, designed as a prefabricated steel frame. There will be administrative areas, laboratories, sales areas, hall spaces and a dining room with kitchen. The façade of the building is wrapped with a trapezoidal sheet construction, which serves as a shielding element for the interior of the building and at the same time forms the exterior expression of the building. Keywords: stavba; výzkumné centrum; ocelový skelet; průmyslová zóna; předsazená fasáda; construction; research center; steel skeleton; industrial zone; front facade Available at various departments of the ČVUT.
Výzkumné centrum Malešice

Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování dokumentace stavebního objektu, umístěného v průmyslové zóně v pražských Malešicích. V současné době na těchto pozemcích stojí Teplárna Malešice. Tento ...

Lédl Petr; Ondřej Lečbych; Fišar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Základní škola Malešice
Lédl Petr; Barbora Licková; Hochmuth Adam
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby základní školy v revitalizovaném území původní teplárny v Malešicích. Cílem projektu je vytvořit vnitřní prostředí vyhovující inovativním tendencím ve vzdělávání za předpokladu dodržení stávajících normových požadavků na školské stavby. Kromě tradičních kmenových tříd jsou vytvořeny další prostory umožňující skupinové i individuální studium: víceúčelové chodby spolu s přidruženými studovnami a týmovnami. První a druhý stupeň jsou provozně odděleny a navrženy s ohledem na styl výuky. Součástí objektu je i soběstačná kuchyně s varnou a školní jídelnou, tělovýchovný úsek umožňující přístup veřejnosti a úsek se školní družinou, zájmovými kroužky a žákovskou kuchyňkou a kavárnou. Jednotlivé funkční celky se promítají do hmoty objektu a tvoří jedno- a dvoupodlažní bloky. Konstrukční systém tvoří těžký dřevěný skelet s kombinací lehkých obvodových pláštů na bázi dřeva a hliníku. Exteriérová vrstva fasád se liší dle jednotlivých bloků - je řešena velkoplošnými deskami ze směsi cementu a siliky a velkými prosklenými plochami.The subject of the diploma thesis is a design of an elementary school located in a revitalized area of a former heating plant in Malešice, Prague. The purpose of the project is to design an environment suitable for innovative education whilst abiding czech regulations for schools. Apart from the regular classrooms, additional inner spaces for both group and individual studying are created: multipurpose hallway with studyrooms and corners attached. Zones for primary and secondary education are separated and designed in accordance to teaching strategies. Other zones in the buildings include kitchen and dining hall, P.E. tract with a separate entrance for public, after school club with kitchen and café. These zones are reflected in the volumes of the building and create separate one or two floor blocks. The load-bearing timber skeleton system is combined with suspended facade with wood and aluminium framework. The exterior surfaces are made of large slabs in combination with glass, differentiating separate blocks. Keywords: základní škola; inovativní vzdělávání; těžký dřevěný skelet; architektonická studie; elementary school; innovative education; timber skeleton system; architectural design Available at various departments of the ČVUT.
Základní škola Malešice

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby základní školy v revitalizovaném území původní teplárny v Malešicích. Cílem projektu je vytvořit vnitřní prostředí vyhovující inovativním tendencím ve ...

Lédl Petr; Barbora Licková; Hochmuth Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2019

ZUŠ- konverze hospodářského objektu bývalých Branických ledáren
Zykan Radek; Pavlína Malhocká; Klejna Martin
2019 -
Předmětem diplomové práce je konverze stávající hospodářské budovy bývalých Branických ledáren v základní uměleckou školu. Projekt navazuje na urbanistickou studii oblasti Prahy 4 Braníku, která leží na pravém břehu Vltavy. V území vznikla nová obytná čtvrť, sportovně rekreační plochy a kulturní centrum s náměstím. ZUŠ stojící na jižní straně náměstí má akcentovaný vstupní prostor s hudebním motivem v předsazené fasádě. Projekt se zabývá efektivním rozvržením prostor pro hudební, výtvarný a taneční obor s kapacitou 750 žáků.The subject of this thesis is a conversion of formal stable of Branik icehouse into the elementary art school. The project fallows an urban study which handles a part of Praha 4 Branik area next to the Vltava river. In the area, new residential district was formed along with a sports zone and a cultural center. The elementary art school situated in the south of the new square has an expressive musical-motive-entrance in a hanging fasade. The project covers an efficient use of the space for musical, artistic and dancing specialization and 750 students. Keywords: ZUŠ; KONVERZE; LEDÁRNY; BRANÍK; ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA; ELEMENTARY ART SCHOOL; ICEHOUSE; BRANIK Available at various departments of the ČVUT.
ZUŠ- konverze hospodářského objektu bývalých Branických ledáren

Předmětem diplomové práce je konverze stávající hospodářské budovy bývalých Branických ledáren v základní uměleckou školu. Projekt navazuje na urbanistickou studii oblasti Prahy 4 Braníku, která leží ...

Zykan Radek; Pavlína Malhocká; Klejna Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Galerie Bubeneč     
Daďa Jaroslav; Petra Malovaná; Stára Martin
2019 -
PŘEDMĚTEM DIPLOMNÍ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY GALERIE NAPROTI NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. HLAVNÍM PODKLADEM PRO NÁVRH GALERIE BYLO URBANISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMÍ Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ STAVBU STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A DOPLŇUJE, TEDY ROZŠIŘUJE JEJÍ KULTURNÍ VYUŽÍVÁNÍ. NOVOSTAVBA JE ŘEŠENA JAKO JEDNA HMOTA ZOHLEDŇUJÍCÍ HLAVNÍ KOMUNIKACE V NAVRŽENÉM PARKU A NÁVAZNOST NA STAROU ČISTÍRNU. CELKOVĚ JDE O JEDNODUCHOU ČISTOU STAVBU, KTERÁ JE CHARAKTERISTICKÁ PŘEVÁŽNĚ SILUETOU STŘECHY. NOSNÁ KONSTRUCKE JE ŽELEZOBETONOVÝ SKELET KOMBINOVANÝ S MONOLITICKÝMI STĚNAMI. FASÁDA JE ŘEŠENA LEHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Z COPILITU, KTERÝ BUDE NASVĚCOVÁN PODLE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH VÝSTAV.THE SUBJECT OF THIS DIPLOMA THESIS IS THE DESIGN OF THE NEW GALLERY BUILDING OVER THE WAY TO THE NATIONAL CULTURAL MONUMENT OF THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT IN BUBENEČ. THE MAIN BASIS FOR DESIGN WAS A URBAN PLAN OF A PARK AREA THAT WAS CREATED IN A PRE-DIPLOMA PROJECT. THE SHAPE OF THE BUILDING FOLLOWS THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT AND EXPANDING ITS CULTURAL USE. THE NEW BUILDING OF THE GALLERY IS DESIGNED AS ONE MASS ACCORDING TO THE MAIN COMUMUNICATION IN THE NEW DESIGNED PARK AND CONTINUITY TO THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT. OVERALL IS A SIMPLE CLEAN CONSTRUCTION THAT IS CHARACTERISTIC MAINLY THANKS TO A ROOF SILHOUETTE. THE MAIN SUPPORTING STRUCTURE OF THE BUILDING IS A RAINFORCED CONCRETE SKELETON SYSTEM TOGETHER WITH A MONOLITHIC WALL SYSTEM. THE FACADE IS MADE OF THE GLAZED CURTAIN WALL FROM COPILIT PANELS, WHICH WILL BE LIT BY LED LIGHTS ACCORDING TO THE PRESENT EXHIBITION. Keywords: výstavní prostory; lehký obvodový plášť; umění; galerie; exhibition spaces; light curtain wall; art; gallery Available at various departments of the ČVUT.
Galerie Bubeneč     

PŘEDMĚTEM DIPLOMNÍ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY GALERIE NAPROTI NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. HLAVNÍM PODKLADEM PRO NÁVRH GALERIE BYLO URBANISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMÍ Z ...

Daďa Jaroslav; Petra Malovaná; Stára Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases