Number of found documents: 541992
Published from to

Laboratorní model delta robota
Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
2019 -
This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes.This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes. Keywords: Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection; Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní model delta robota

This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the ...

Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry
Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
2019 -
Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb soustavy bude ovládán pomocí servomotorů. K zajištění pohybu v jednom směru je použit vozík přichycený k dráze, senzory snímání úhlu ramene s vrtulemi, úhlu zavěšeného závaží i polohy vozíku jsou magnetické, sběr dat je pomocí elektronické platformy Arduino a řízení je uskutečněno pomocí MATLAB Simulink. Laboratorní soustava je určena pro ústav přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze, kde se plánuje jeho využití k dalším vysokoškolským pracím. Na tuto práci volně navazuje diplomová práce Venduly Hovorkové, která řeší kompenzaci kmitů závaží při pohybu kvadrokoptéry.The aim is to design, manufacture and test a suitable construction and sensor system of the laboratory system of the quadrocopter model, which will have one degree of freedom in the horizontal direction. The weight will be freely suspended on the device and the system will be controlled by servomotors. The track-mounted trolley is used to move in one direction, angle sensors and trolley position sensor are magnetic, data acquisition is via the Arduino electronic platform, and control is performed using MATLAB Simulink. The laboratory system is intended for the Department of Instrumentation and Control Engineering at Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague, where its use for further university work is planned. This work is loosely followed by the thesis by Vendula Hovorková, which deals with the compensation of the oscillations of the weights while moving the quadrocopters. Keywords: Kvadrokoptéra; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter; Quadcopter; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry

Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně ...

Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli
Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje stechiometrický výpočet složení a objemů spalin pro oxyfuel i vzduchový režim, který je poté porovnán s experimentálním měřením.This bachelor thesis deals with oxyfuel and air combustion of biomass in fluidized bed boiler. Firstly, the research on biomass, oxyfuel combustion and fluidized bed boilers is done. Then, stoichiometric calculations are performed for both oxyfuel and air combustion. Comparison of stoichiometric calculations and experimental measurement is also shown for both combustion modes. Keywords: biomasa; fluidní kotel; oxyfuel spalování; spalování se vzduchem; stechiometrie spalování; biomass; fluidized bed boiler; oxyfuel combustion; air combustion; stoichiometric calculations Available at various departments of the ČVUT.
Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli

Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a ...

Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino
Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
2019 -
Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky automatizace a souhrn použitého hardwaru i softwaru včetně kotle samotného. V praktické části je popsán program nahraný v mikrokontroleru, konkrétní řešení zapojení a určení k čemu dané části v tomto projektu slouží.Goal of this bachelor's thesis is to get fully working solution of family house heating system with two state boiler and microcontroller Arduino. In theoretic part are described automation instruments and complete hardware and software used in this project, including boiler itself. In practical part are described parts of program in Arduino, meanings of each hardware part and specific connections and cable management. Keywords: Mikrokontroler; Arduino; Automatizace; Kotel; Teplotní čidlo; Microcotroler; Arduino; Automation; Boiler; Temperature sensor Available at various departments of the ČVUT.
Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino

Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky ...

Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR
Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
2019 -
Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami a základní technologie CCS. Dále jsem v práci vypracoval bilanční energetický model paroplynového zdroje jak s CCS technologií, tak bez ní a oba zdroje jsem ekonomicky porovnal.This work describes aspects of integration of CCS technology into the power system in conditions of CZ primarily from an economic perspective. In this work I identify a foundation pillars of low carbon energetics, allowances trade system and further I describe main CCS technologies. In this work I designed a NGCC power plant model with and without CCS technology implemented and compared their economical profitability. Keywords: CCS; Post-Combustion; emisní povolenka; záchyt CO2; CCS; Post-Combustion; European Emission Allowances; CO2 capture Available at various departments of the ČVUT.
Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR

Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém ...

Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky
Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, tedy tlustostěnné nádoby a nalisované spoje. V poslední části je proveden konstrukční návrh celé převodovky, a to jak jednostupňové, tak i dvoustupňové, spolu s obrázky modelů a výkresy sestav.This bachelor thesis deals with a design of a wound worm drive. The first part contains research about worm drives. The next part is about the necessary formulas for the design of the worm drive, specifically thick wall containers and pressed joints. The last part contains design of the whole worm gear, both 1-speed and 2-speed, along with pictures and assembly drawings of the worm drives. Keywords: Vinutá šneková převodovka; šnek; šnekové kolo; pružina; konstrukční návrh; tlustostěnná nádoba; nalisovaný spoj; Wound worm drive; worm; worm gear; spring; design; thick wall container; pressed joint Available at various departments of the ČVUT.
Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro ...

Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru
Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is about experimental defining of center of mass and inertia matrix using laser Tracker. Keywords: Statika; fyzika; těžiště; setrvačnost; moment setrvačnosti; Laser Tracker; Statics; physics; CoG; inertia; laser tracker Available at various departments of the ČVUT.
Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru

Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is ...

Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy
Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
2019 -
Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.This thesis focuses on solution of multiple body systems consisting of flexible bodies. Presented are two methods of solution and both of them are then put to use on a 2D mechanism with closed kinematic loop. Keywords: Mechanika; Dynamika; RFE; MBS; Lagrangeovy rovnice smíšeného typu; Baumgartova stabilizace; poddajná tělesa; Mechanics; Dynamics; RFE; MBS; Lagrange equations of mixed type; Baumgarte stabilization; deformable bodies Available at various departments of the ČVUT.
Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy

Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou ...

Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů
Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
2019 -
Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí práce je analýza silového působení na původní díl. Proces topologické optimalizace vedl k vzniku několika variant nové geometrie zadaného dílu. Jednotlivé varianty následně prošly zpětnou pevnostní analýzou metodou konečných prvků. Cílem práce je vytvoření geometrie s lepšími mechanickými vlastnostmi a případné úspory hmotnosti. Závěrem je diskutována i ekonomická stránka problému.The thesis deals with topological optimization using finite element method in cooperation with the production technology of metallic 3D printing. The methods are applied to gas turbine engine control. Part of the thesis is the analysis of the force effect on the original part. The process of topological optimization led to the creation of several variants of the new geometry of the given part. The individual variants subsequently underwent a back-strength analysis by finite element method. The aim of the thesis is to create a geometry with better mechanical properties and possible weight savings. Finally, the economic aspect of the problem is discussed. Keywords: Topoligická optimalizace; metoda konečných prvků; zpětná analýza; kovový 3D tisk; Topoligic optimization; finite element method; back-to-back analysis; metallic 3D printing Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů

Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého ...

Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov
Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat spojitých veličin, jako je teplota, nebo výkon. Hlavním krokem je převedení dat z časové oblasti do oblasti frekvenční za pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace. Tyto transformace jsou nadále analyzovány nástroji jako je shluková analýza a Kohonenova samoorganizační mapa.This thesis deals with data analysis and fault detection of heating, ventilating, air-conditioning (HVAC) system. Key phenomenon for evaluating a fault are oscillations in data. This work analyzes binary data oscillation as well as discreetly measured data of continuous quantity such as temperature or power. Main step is a data transformation from time domain into a frequency domain using fast Fourier transformation algorithm. These transformations are analyzed with tools like cluster analysis and Kohonen self-organizing map. Keywords: Technika prostředí budov; Detekce poruch; Oscilace v datech; Fourierova transformace; Shluková analýza; Samoorganizační mapa; HVAC; fault detection; data oscillations; Fourier transform; cluster analysis; self-organizing map Available at various departments of the ČVUT.
Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov

Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i ...

Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases