Number of found documents: 541108
Published from to

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Mynaříková Lenka; Petr Hudský; Dobrovská Dana
2019 -
Bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním a osobním rozvojem zaměstnanců v podniku XY. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována analýza řízení lidských zdrojů v podniku, podnikového vzdělávání a jeho procesů. Praktická část seznamuje s podnikem, ve kterém proběhlo empirické šetření. Při šetření jsou použity metody dotazování dotazníkem a rozhovorem. Cílem je zjištění stávajícího stavu vzdělávání a rozvoje pracovníků v podniku. Na základě sběru dat a informací je zpracováno vyhodnocení a dle těchto výsledků jsou vytvořena doporučení a zpracovány návrhy ke zefektivnění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku XY.The bachelor thesis deals with the corporate education and personal development of the employees in the company XY. The bachelor thesis includes a theoretical and a practical part. In the theoretical part, an analysis of the human resources management in the company, corporate education, and its processes are processed from expert sources. The practical part introduces the company in which the empirical investigation took place. The survey uses the questionnaire and interview methods. The aim is to determine the current state of education and development of employees in the company. Based on data and information collection, an evaluation is prepared, and recommendations are made based on these results, and proposals are made to make the training and development of employees in the company more effective. Keywords: Lidské zdroje; podnikové vzdělávání; cyklus podnikového vzdělávání; formy a metody vzdělávání v podniku; motivace; Human resources; corporate education; the cycle of business education; forms and methods of educating it in the enterprise; motivation Available at various departments of the ČVUT.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním a osobním rozvojem zaměstnanců v podniku XY. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována ...

Mynaříková Lenka; Petr Hudský; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Volba metod výuky v praktickém vyučování
Svoboda Emanuel; Roman Kindl; Vaněček David
2019 -
Bakalářská práce Volba metod výuky v praktickém vyučování pojednává o vybraných metodách výuky a jejich vhodnosti zařazení do výuky. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením pojmu výuková metoda, dále je popsána historie, vznik a volba metod výuky jako takových, a dalšími souvislostmi. V neposlední řadě jsou uvedena různá rozdělení metod výuky dle jednotlivých autorů. V praktické části se zabývám vytvořením vzorových příprav na vyučovací hodiny, a tvorbou metodických listů z různých oblastí elektrotechniky.Bachelor thesis The choice of teaching methods in practical teaching deals with selected teaching methods and their suitability for inclusion in teaching. The theoretical part deals with the explanation of the concept of the teaching method, the history, the formation and the choice of methods of teaching as such and other contexts. Last but not least, the different distribution of teaching methods by individual authors is mentioned. In the practical part I deal with the preparation of sample preparations for teaching lessons and the creation of methodological sheets from various fields of electrical engineering. Keywords: Metoda; výuková metoda; historie výukových metod; cíl; vysvětlování; popis; manipulování; napodobování; rozhovor; diskuze; instruktáž; inscenační metoda; didaktické hry; elektrotechnika; Method; teaching method; history of teaching methods; goal; explanation; description; manipulation; imitation; interview; discussion; instruction; production method; didactic games; electrotechnics Available at various departments of the ČVUT.
Volba metod výuky v praktickém vyučování

Bakalářská práce Volba metod výuky v praktickém vyučování pojednává o vybraných metodách výuky a jejich vhodnosti zařazení do výuky. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením pojmu výuková ...

Svoboda Emanuel; Roman Kindl; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pracovní listy v odborném výcviku
Vaněček David; David Formánek; Svoboda Emanuel
2019 -
Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku zateplení budov. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům učebního oboru 36-67-H/01 Zedník informace o dané problematice a pomoci jim k osvojené potřebných znalostí. Pracovní text obsahuje šest lekcí, které se skládají z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní informace o jednotlivých tématech. V praktické části se nachází cvičení, která pomohou žáků ověřit si, zda si učivo osvojili. Pracovní listy však slouží také učitelům odborného výcviku, kteří s nimi mohou pracovat ve výuce. Součástí přípravy učebního textu bylo také jeho ověření přímo ve výuce, které mělo zajistit potřebnou kvalitu pracovních listů.The bachelor thesis deals with the creation of teaching text. Specifically, preparation of worksheets that focused on thermal insulation of buildings. The aim of the worksheets is to provide students of the branch of study 23-51-H/01 Bricklayer basic information about the issue and help them to learn necessary knowledge. The learning texts contain six lessons which consist of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains basic information about the individual topics. The practical part includes exercises that will help students to check whether they have learned the lessons. The worksheets also serve the vocational training teachers who can work with them during teaching. Part of the preparation of worksheets was also its verification in classroom, which should ensure the necessary quality. Keywords: didaktické pomůcky; učební texty; pracovní listy; zedník; zateplení budov; Teaching aids; teaching texts; worksheets; bricklayer; thermal insulation of buildings Available at various departments of the ČVUT.
Pracovní listy v odborném výcviku

Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku zateplení budov. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům učebního ...

Vaněček David; David Formánek; Svoboda Emanuel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy
Skolilová Petra; Martin Kasl; Kaliková Jana
2019 -
Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií jsou tak představeny její přínosy a omezení pro fungování letišť. Pro technologii automatizovaných nástupních bran je provedena analýza možné pilotní implementace na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze z technologického, provozního a ekonomického hlediska.The subject of the diploma thesis "Implementation of new technologies to passenger air transport environment " is to provide an analysis of new technologies that enable automation of processes which comprise passenger and baggage check-in at airports. Benefits and constraints for airports operation are therefore presented for each technology. For Self-service boarding gates technology an implementation analysis from technological, operational and economical perspective is performed. Keywords: letiště; automatizované technologie; samoobslužné odbavovací kiosky; samoobslužné zařízení na odbavení zavazadel; automatizované nástupní brány; implementační analýza; airports; automated technology; self-check-in kiosk; self-bag drop systems; self-service boarding gates; implementation analysis Available at various departments of the ČVUT.
Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy

Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. ...

Skolilová Petra; Martin Kasl; Kaliková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích
Hrubeš Pavel; Jan Červený; Kousal LIbor
2019 -
Tato diplomová práce "Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích" se zaměřuje na problematiku veřejného osvětlení. Na začátku práce se věnuji teoretickému úvodu v daném tématu a základními atributy světelných zdrojů, jejich měřením a zpracováním. Práce obsahuje mnou navržená a vyvinutá zařízení pro usnadnění měření osvětlení na platformě Arduino. Vytvořená zařízení byla využita při srovnávacím měření, které bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky byly následně využity při tvorbě nové vrstvy v platformě GIS. Provedeným postupem se mi podařilo ověřit funkčnost zkonstruovaných zařízení, a tak navrhnout hardwarové a softwarové řešení pro měření parametrů veřejného osvětlení v obcích.Thesis "Qualifying the quality of public lightning in municipalities" directs on issue of public lightning. In the beginning I push ahead theoretical introduction in the topic and basic attributes of lighting sources, theirs measurements and processing. Thesis contains designed and developed devices for accessibility lighting measurement on the Arduino platform. Created devices were used during the comparative measurement, which was statistically evaluated and the results were lately used for creating the new layer on the GIS platform. With this performed procedure I succeeded to check the functionality of constructed devices and then to design hardware and software solution for measuring the parameters of public lighting in municipalities. Keywords: Veřejné osvětlení; svítidlo; světelný zdroj; luxmetr; Arduino; Geografický informační systém; GIS; Yocto; satelitní data; geostacionární družice; VIIRS; diplomová práce; měření atributů veřejného osvětlení; body měření; oko; Public lighting; luminaire; light source; luxmeter; Arduino; Geographic information system; GIS; Yocto; satellite data; geostationary satellites; VIIRS; diploma thesis; measurement of public lighting attributes; measuring points; eye Available at various departments of the ČVUT.
Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích

Tato diplomová práce "Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích" se zaměřuje na problematiku veřejného osvětlení. Na začátku práce se věnuji teoretickému úvodu v daném tématu a základními ...

Hrubeš Pavel; Jan Červený; Kousal LIbor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ověření dopadů elektromobility na řízení a parkovaní ve vybrané oblasti města
Tichý Tomáš; Jan Matoušek; Filip Josef
2019 -
Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů preference elektromobility ve vybrané oblasti Prahy, určení možných potenciálů pro preferenci a řízení a také definování používaných dobíjecích standardů elektromobilů. Součástí práce je i analýza současného využití sdílení vozidel ve velkých městech s následným návrhem elektrocarsharingu a vhodné aplikace s možným využití dat pro řízení dopravy.The subject of the master thesis is to verify impacts of electromobility preference in the selected area of Prague, to determine possible potentials for electromobility preference and control and also to define used charging standards for electric vehicles. Part of the thesis is an analysis of current usage of carsharing in large towns with following design of electric carsharing and appropriate application with possible data usage for traffic control. Keywords: Silniční doprava; řízení dopravy; elektromobilita; carsharing; dopravní simulace; Road transport; traffic control; electromobility; carsharing; traffic simulation Available at various departments of the ČVUT.
Ověření dopadů elektromobility na řízení a parkovaní ve vybrané oblasti města

Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů preference elektromobility ve vybrané oblasti Prahy, určení možných potenciálů pro preferenci a řízení a také definování používaných dobíjecích ...

Tichý Tomáš; Jan Matoušek; Filip Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty
BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také hydrologické a mimoprodukční funkce půdy. Eroze půdy může měnit nejen fyzikální a chemické vlastnosti půdy, ale i biologické a navíc tyto charakteristiky mohou reagovat na změny podmínek prostředí dříve, než ostatní parametry. Také živiny v půdě a organická hmota podléhají ztrátám kvůli erozi. Kromě ekologických škod způsobuje eroze půdy i škody ekonomické, jako jsou finanční ztráty nebo zvyšování nákladů na pěstování plodin. Je tedy žádoucí studovat vliv erozních procesů na biologické, chemické a fyzikální vlastnosti půd. Práce si klade za cíl 1) vyhodnotit zmiňovaný dlouhodobý vliv erozních procesů na různých částech svahů na vybrané chemické vlastnosti týkající se organické hmoty, biologické vlastnosti vyjádřené aktivitou půdních enzymů a fyzikální vlastnosti a posoudit, která ze sledovaných vlastností nejvíce odráží probíhající erozi; 2) vyhodnotit vliv aplikace různých typů a dávkování exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. První část práce vychází ze studií provedených v oblasti jižní Moravy na půdách typu černozem. Prokázala se značná intenzita erozních procesů na studované vlastnosti půdy v jednotlivých částech svahů. Bylo zjištěno kvalitnější složení půdní organické hmoty v depozičních oblastech, což je potvrzeno větším obsahem celkového humusového materiálu a huminových kyselin v organické hmotě. Naopak u obsahu vápníku a pH byly zjištěny statisticky významné vyšší hodnoty v erozních částech svahů. To je potvrzením intenzivních erozních procesů. Vliv eroze na enzymatickou aktivitu byl také potvrzen, depoziční oblasti vykazovaly větší mikrobiální biomasu a enzymatickou aktivitu ve srovnání s erozními oblastmi. Nejvíce byly ovlivněny charakteristiky chemické, související s množstvím a kvalitou organických látek a se zásobou přijatelných živin (P). Druhá část práce byla věnována vlivu aplikace a dávkování exogenní organické hmoty (EOM) na aktivitu půdních enzymů. Výzkum probíhal na maloparcelkových polních pokusech v lokalitě Pusté Jakartice v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím různých dávek EOM bylo do půdy dodáváno různé procento dusíku v organické formě. Prokázali jsme, že aplikace EOM vede k poměrně rychlým změnám v enzymatické aktivitě. Aktivity celulázy, kyselé a alkalické fosfatázy byly stimulovány nejvyššími dávkami EOM. Zvyšující se obsah C, N a P dodávaný prostřednictvím EOM pozitivně ovlivňoval aktivitu celulázy a fosfatáz. Složení a kvalitu různých typů odpadů a organické hmoty je dobré brát v úvahu při využití v zemědělství. Soil erosion, especially water erosion is generally considered as a major cause of soil degradation and associated changes in soil properties, significantly affecting crop yields and also aggravating hydrological and non-productive soil functions. Soil erosion can change not only the physical and chemical properties of the soil, but also the biological, and in addition, these characteristics can respond to changes in environmental conditions earlier than other parameters. Also, soil nutrients and organic matter are subject to losses due to erosion. In addition to the environmental damage, soil erosion also causes economic damage, such as financial losses or increased crop costs. It is therefore desirable to study the effect of erosion processes on the biological, chemical and physical properties of soils. The aim of the thesis is to first evaluate the above mentioned long-term impact of erosion processes in different parts of slopes on selected chemical properties related to organic matter, biological activity of soil properties expressed enzymes, physical properties and to assess which of the observed properties reflects the most significant erosion; second, to evaluate the effect of application of different types and dosage of exogenous organic matter on soil activity of selected enzymes. The first part of this work is based on studies carried out in the area of South Moravia on chernozem soils. Significant intensity of erosion processes on the studied soil properties in different parts of slopes was proved. A better composition of soil organic matter in deposition areas was found, which is confirmed by higher content of total humus material and humic acids in organic matter. In contrast, in the calcium content and pH were statistically significantly higher in the erosion areas slopes. This is a confirmation of intense erosion processes. The effect of erosions on enzymatic activity was also confirmed, deposition areas showed greater microbial biomass and enzymatic activity in comparison with the erosion regions. Most were affected by the chemical characteristics related to the amount and quality of organic substances and with a supply of available nutrients (P). The second part is devoted to the influence of the application and dosage of exogenous organic matter (EOM) on the activity of soil enzymes. The research was conducted on small-plot field trials in the Puste Jakartice area in the Moravian-Silesian Region. Different percentages of nitrogen in the organic form were supplied to the soil through various doses of EOM. We have demonstrated that the application of EOM leads to relatively rapid changes in enzymatic activity. Cellulase activity, acidic and alkaline phosphatase were stimulated with the highest doses of EOM. Increasing the content of C, N and P supplied through the EOM positively influenced cellulase and phosphatase activity. The composition and quality of different types of waste and organic matter should be taken into account when used in agriculture. Keywords: půda; vodní eroze; enzymatická aktivita; živiny; exogenní organická hmota; biologické; chemické a fyzikální vlastnosti; soil; water erosion; enzymatic activity; nutrients; exogenous organic matrer; biological; chemical and physical properties Available in digital repository of UPOL.
Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty

Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také ...

BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Algoritmus tržních signálů založený na rozpoznávání obrazů
Kuznetsov Stanislav; Andrey Babushkin; Starosta Štěpán
2019 -
Miliony transakcí jsou zpracovány na světových trzích. Obchodníci bojují o zisky prodejem a nákupem různých aktiv po celém světě. V této nekonečné válce za peníze vznikají tuny různých technik, cílem kterých je předpovědět cenu a pomoct obchodníkům učinit správná rozhodnutí. Tato práce navrhuje nový přístup k analýze historických OHLCV dat a generování tržních signálů, které obchodníkům sdělují, jaké kroky by měly být učiněny právě teď. K zavedení nového modelu využíváme konvoluční neuronové sítě v kombinaci s plně propojenými neuronovými sítěmi. Dále diskutujeme techniku pro vytvoření tréninkové sady dat z vizuální reprezentace tržního indikátoru nazvaného Index relativní síly. Navrhovaný model dosahuje 69% přesnosti z dat o kryptometrovém páru ETH/BTC, který, pokud vezmeme v úvahu celkovou volatilitu kryptomarket, je dobrou základnou pro budoucí řešení.Millions of transactions are processed in worldwide markets. Traders fight for profits by selling and buying different assets worldwide. In this endless war for money, tons of different techniques are being created, attempting to predict the price in advance and help traders make correct decisions. This thesis proposes a novel approach to analyse historical data of the price and generate market signals that tell traders what action should be taken right now. We make use of convolutional neural networks in combination with fully-connected ones to introduce a new model. Moreover, we discuss a technique to create a training dataset from a visual representation of a market indicator called the Relative Strength Index. The proposed model achieves 69% accuracy on data of the ETH/BTC cryptocurrency pair that, if taking into account the overall volatility of cryptomarkets, is a good baseline for future solutions. Keywords: kryptoměny; predikce ceny; indikátory technické analýzy; burzovní signály; deep learning; bitcoin; technická analýza; RSI; cryptocurrencies; price prediction; market indicator; market signal; deep learning; bitcoin; technical analysis; RSI Available at various departments of the ČVUT.
Algoritmus tržních signálů založený na rozpoznávání obrazů

Miliony transakcí jsou zpracovány na světových trzích. Obchodníci bojují o zisky prodejem a nákupem různých aktiv po celém světě. V této nekonečné válce za peníze vznikají tuny různých technik, cílem ...

Kuznetsov Stanislav; Andrey Babushkin; Starosta Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace
Pavlíčková Petra; Martin Mazanec; Krejčí Pavel
2019 -
Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce zkoumá, popisuje a vysvětluje stav mobilního marketingu a byznysu mobilních aplikací. V práci vysvětluji vybrané marketingové metody, sdílím názory ostatních odborníků a vysledky dalších vyzkumů. Kromě toho zkoumám a popisuji, jak je využívají nejlepší mobilní aplikace na trhu. Praktická část práce spočívá v experimentování a analyze těchto technik na aplikaci Fitify Workouts & Plans - fitness aplikaci firmy Fitify Workouts s.r.o. Tyto A/B testy byly vytvořeny a vyhodnoceny pomocí nástrojů Firebase Analytics, Google BigQuery a Google Data Studio.This work focuses on improving user acquisition, retention and revenue of selected mobile app by applying mobile-specific marketing techniques. The theoretical part of the study is a combination of exploratory, descriptive and explanatory research about mobile marketing and the business of mobile apps. In the thesis, I explain selected marketing methods, share the opinions of other experts and the results of other researches. Besides that, I observe and analyze whether and how the top grossing mobile apps use them. The practical part of this work consists of experimenting and analyzing these techniques on Fitify Workouts & Plans - a fitness app developed by Fitify Workouts s.r.o. These split testing experiments were created and evaluated with the help of Firebase Analytics, Google BigQuery, and Google Data Studio. Keywords: mobilní marketing; analýza marketingových technik; monetizace mobilních aplikací; techniky pro zvýšsení retence; Google Play; App Store; mobile marketing; marketing techniques analysis; mobile app; monetization techniques; user retention; Google Play; App Store Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace

Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce ...

Pavlíčková Petra; Martin Mazanec; Krejčí Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza sentimentu recenzí v českém jazyce
Vašata Daniel; Lukáš Langr; Novák Petr
2019 -
Tato práce poskytuje bližší pohled na současně nejmodernější metody reprezentace dokumentů pro účely analýzy sentimentu. Přestože se mnoho nedávných článků soustředí buď na angličtinu nebo čínštinu, tato práce poskytuje unikátní hodnocení daných metod z pohledu českého jazyka. Převádíme české rezence do různých reprezentací a za pomocí modelů strojového učení na nich provádíme klasifikaci do několika tříd sentimentu. Dosažená přesnost předčila naše očekávání i podobné výzkumné články v českém prostředí používající stejný dataset. Věříme, že tato práce bude základem dalšího rozsáhlejšího výzkumu těchto reprezentací.This thesis provides a closer look at the state of the art methods of representing documents for sentiment analysis tasks. As many of the recent articles only focus on either the English or the Chinese language, this thesis provides a unique evaluation of those methods from the perspective of the Czech language. We use various representations on reviews in the Czech language and perform a multiclass sentiment classification via machine learning models. Our achieved accuracy supersedes expectations and similar research articles using the same dataset in the Czech field. We believe this thesis will be a base upon which more extensive research of the possibilities of these representations will be conducted. Keywords: analýza sentimentu; klasifikace; strojové učení; recenze; word2vec; BERT; čeština; zpracování přirozeného textu; sentiment analysis; classification; machine learning; reviews; word2vec; BERT; Czech language; natural language processing Available at various departments of the ČVUT.
Analýza sentimentu recenzí v českém jazyce

Tato práce poskytuje bližší pohled na současně nejmodernější metody reprezentace dokumentů pro účely analýzy sentimentu. Přestože se mnoho nedávných článků soustředí buď na angličtinu nebo čínštinu, ...

Vašata Daniel; Lukáš Langr; Novák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases