Number of found documents: 541915
Published from to

Využití odpadního tepla z technologických procesů
Jelínek Vladimír; Vladimíra Linhartová; Vranayová Zuzana
2019 -
Předmětem disertační práce je analýza systémů k využití odpadního tepla z technologických procesů. Práce je zaměřená na odpadní teplo, které vzniká při parním kompresorovém chlazení na zimních stadionech. Jako případové studie byly zvoleny čtyři objekty, které byly podrobně analyzovány ve smyslu zdrojů tepla a chladu, systému větrání hlavní haly s ledovou plochou, získávání odpadního tepla, spotřeb energií zejména těch technologií, které využívají nebo mají potenciál využívat odpadní teplo. V každém objektu bylo zjištěno schéma zapojení zdrojů a dodávky tepla k technologiím. Na výpočet množství odpadního tepla o různých teplotních úrovních navázalo individuální řešení pro každý zimní stadion, které mělo jako hlavní účel zvýšit podíl využití dostupného odpadního tepla. Ze zjištěných výsledků bylo sestaveno zhodnocení stávajícího stavu, posouzení teplotních rozdílů a časové nerovnoměrnosti spotřeby a dodávky tepla. Řešené zimní stadiony mají přes letní měsíce odstávku provozu různé délky, kdy je led rozpuštěn. Dílčí posouzení je zaměřeno na účel této odstávky a zjišťuje, zdali by s novým konceptem využitím odpadního tepla, bylo ekonomické zimní stadiony využívat celoročně. Výsledky byly zobecněny do koncepce návrhu využití odpadního tepla na zimních stadionech s cílem zredukovat spotřebu neobnovitelných primárních zdrojů energie na vytápění a ohřev.The theme of this thesis is analysis of systems for waste heat recovery from technological processes. The thesis is focused on the waste heat which rises in a steam compressor cooling cycle in ice arenas. The case studies, four ice arenas were explored in detail in terms of heating and cooling sources; ventilation system solution; waste heat recovery and energy consumption of those technologies which were using or had the potential to use the waste heat as an energy source. In every ice arena the principal connection system and energy sources were explored. Calculation of the waste heat amount at different temperature levels was followed by an individual solution for each ice arena. The main goal of each proposed solution was to increase portion of waste heat usage. Achieved results from the described studies above were collected. The evaluation of existing solutions was organized together with temperature levels evaluation and time mismatch between heat delivery and consumption. During the summer the ice arenas have a dead period when the ice surface is not kept. One topic in evaluation was focused on this dead time necessity. It was found that with new waste heat utilization concept it would be economical to operate the ice arena all year long. The results were aggregated and formed into a concept of designing of the waste heat utilization system in ice arenas with the goal to reduce non-renewable energy source usage for space heating and technological heating. Keywords: Odpadní teplo; zimní stadion; tepelné čerpadlo; časová nerovnoměrnost; parní kompresorové chlazení; neobnovitelné primární zdroje energie; teplo přehřátých par chladiva; nízkoteplotní kondenzační teplo; Waste Heat; Refrigeration Heat; Ice Arena; Heat Pump; Time Mismatch; Steam Compressor Cooling; Non-Renewable Primary Energy Sources; Superheat; Low Temperature Condensing Heat Available at various departments of the ČVUT.
Využití odpadního tepla z technologických procesů

Předmětem disertační práce je analýza systémů k využití odpadního tepla z technologických procesů. Práce je zaměřená na odpadní teplo, které vzniká při parním kompresorovém chlazení na zimních ...

Jelínek Vladimír; Vladimíra Linhartová; Vranayová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích
Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
2019 -
Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je řešena možnost kombinace konstrukčních systému s ohledem na průhyb. Ve třetí části byl proveden podrobný návrh výztuže sloupů a průvlaku.Content of this bachelor thesis is a static design of housing centre for seniors in accordance with valid ČSN EN standards and national annexes. The first part focuses on the preliminary design of load-bearing structures. The second part solves the possibility of combination of construction systems with consideration of deflection. The third part focuses on detailed design of reinforcement of columns and beam. Keywords: Beton; železobetonové konstrukce; obytná budova; předběžný návrh; sloupy; vyztužování; Concrete; reinforced concrete; residential building; preliminary design; columns; reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích

Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je ...

Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv
Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
2019 -
Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních a v samostatné kapitole je rozebrána problematika sekundárních opatření snižování emisí oxidů dusíku.This bachelor thesis deals with properties of nitric oxides, their influence on the environment, emissions legislation at present and in the future, creation of individual types of NOx, emissions reducing with primary measures and in a separate chapter it solves secondary measures of reducing emissions of nitric oxides. Keywords: Emise; oxidy dusíku; životní prostředí; snižování emisí; primární opatření; sekundární opatření; selektivní nekatalytická redukce; selektivní katalytická redukce; Emissions; nitric oxides; environment; emission reduction; primary measures; secondary measures; selective non-catalytic reduction; selective catalytic reduction Available at various departments of the ČVUT.
Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv

Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí ...

Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří
Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
2019 -
Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu hydrátů CO2 a tratě pro jeho přepravu.This work deals with gas and mainly CO2 hydrates. Experimentally I found out possibilities of hydrate formation in salt and normal water. Subsequently, I made a conceptual design of a demonstration unit for the production of CO2 hydrates and lines for its transport. Keywords: CO₂ hydrát; ukládání a zachytávání CO₂; CO₂ hydrate; carbon capture and storage Available at various departments of the ČVUT.
Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří

Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu ...

Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tenzometrické měření za vyšších teplot
Doubrava Karel; Lukáš Zaslavskij; Padovec Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické měření obecně, dále je kladen větší důraz na měření za vyšších teplot. V následné experimentální části je provedeno měření za vyšších teplot se snahou vyšší teplotu kompenzovat vlastnostmi tenzometru nebo způsobem zapojení. Tato část je doplněna o porovnání s teoretickým výpočtem zatížení.This bachelor's thesis is concerned about strain gauge measuerement at higher temperatures. Its goal is to observe problems that ocurs at higher temperatures and possibilities of their compensation. In the introductary chapters basics of strain gauge measurement are described, then the focus is on measurement at higher temperatures. In experimental part measurement at higher temperatures is done with effort to compensate higher temperature with properities of strain gauges or wiring method. This part is supplemented by teoretical load calculation. Keywords: tenzometrie; odporový tenzometr; vyšší teplota; strain gauge measurement; resistance strain gauge; higher temperature Available at various departments of the ČVUT.
Tenzometrické měření za vyšších teplot

Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních ...

Doubrava Karel; Lukáš Zaslavskij; Padovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota
Bušek Jaroslav; František Kráčmar; Novák Martin
2019 -
Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení soutěžního úkolu. Následně práce popisuje vývoj a výrobu vlastního robota obsahující návrh šasi, volbu výkonové a řídicí elektroniky včetně kompletního vývoje desky plošných spojů. Dále pak algoritmus pro autonomní jízdu v otevřeném prostoru. Pozornost je věnována návrhu Kalmanova filtru a jeho využití pro přesnější určení polohy robota. Je představena jeho základní struktura s konkrétní implementací pro tuto úlohu. S tím je spojen experiment pro identifikaci stejnosměrného motoru.The aim of this work is to realize a prototype of an autonomous robot according to the rules of the ARLISS competition, which is supposed to simulate orbital missions on the planet Mars. The introduction is an overview of existing approaches to solving the competition task. Subsequently, the thesis describes development and production of own robot containing chassis design, choice of power and control electronics including complete development of printed circuit board. Furthermore, the algorithm for autonomous driving in open space. Attention is paid to the Kalman filter design and its use for more precise positioning of the robot. Its basic structure with concrete implementation for this task is presented. This is connected to an experiment to identify a DC motor. Keywords: robot; diferenciální řízení; IMU; GPS; autonomní navigace; Kalmanův filtr; identifikace DC motoru; robot; differential steering; IMU; GPS; autonomous navigation; Kalman filter; DC motor identification Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota

Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení ...

Bušek Jaroslav; František Kráčmar; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky
Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
2019 -
Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre posúdenie je v práci vytvorený špecifický model RAG zameraný na zmenový proces. Model RAG je podporený vytvorením BPMN a FRAM modelov, ktoré objasňujú vzťahy funkcií vnútri procesu. Výsledkom práce je vytvorenie profilu zmenového procesu v spoločnosti vyrábajúcej lietadlovú techniku, ktorej zmenový proces a proces schvaľovania návrhu na zmenu je riadený a zaznamenanie súčasného stavu štyroch potenciálov procesu pomocou navrhnutého modelu RAG.The subject of this master thesis is a presentation of the "Safety-II" concept and the resilience measuring tool Resilience Assessment Grid (RAG) and the evaluation of its application in the aircraft production. For the purpose of the evaluation of a specific RAG model for a change process is created. Model RAG is supported by creation of BPMN and FRAM models which clarify relations among the functions inside the management of change process. The outcome of the thesis is a creation of a change process profile in a company producing aircraft components, in which change process and approval of the engineering proposed change is managed, and a recording of a current state of four process potentials by creation of the RAG model. Keywords: Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; riadenie bezpečnosti; zmenový proces; Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; Safety management; Change process Available at various departments of the ČVUT.
Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky

Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe ...

Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky
Novák Martin; Jaroslav Petráš; Lettl Jiří
2019 -
V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce zařízení sestávající z takovéhoto motoru, který má na obou stranách jak radiální, tak axiální magnetická ložiska, jehož rotor se točí bez mechanického tření se vzduchovou mezerou. V následné experimentální části je provedeno měření BH křivky a vyhodnocení relativní permeability zakoupených feromagnetických plechů. Na konci je popsána celková realizace, která spočívala ve výrobě jednotlivých modulů metodou 3D tisku plastu, dále výrobě statoru BLDC motoru a elektromagnetů pro aktivní ložiska.In the theoretical part this thesis is focused on history and description of an active and passive magnetic bearing and brushless direct current motor. In the design part the development of modular conception of device is shown consisting of this electric motor with radial and axial bearing on each side. The rotor rotates without mechanical friction with an air gap. In an experimental part measurement of BH curve and relative permeability of feromagnetic sheets metal were made. At the end all of the realization is described that is expressed through 3D printing plastic parts, production of BLDC motor's stator and electromagnets for active magnetic bearing. Keywords: Aktivní magnetické ložisko; pasivní magnetické ložisko; bezkartáčový stejnosměrný motor; BH křivka; relativní permeabilita; optické senzory; 3D tisk; Active magnetic bearing; passive magnetic bearing; brushless direct current motor; BH curve; relative permeability; optical sensors; 3D print Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky

V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce ...

Novák Martin; Jaroslav Petráš; Lettl Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců
Polánecká Anna; Lukáš Polanský; Endrizalová Eva
2019 -
Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu firmy. Práce se orientuje na kvalitu produktů nízkonákladových a síťových leteckých společností a posouzení všeobecně přijatých názorů, že nízkonákladoví dopravci nabízejí horší služby.The aim of this work is to analyze the current form of the airlines product, to identify the key aspects of the low-cost carrier product and to predict the product development with regard to the sustainability of the business model. The work focuses on the quality of products of low - cost and network carriers and the assessment of generally accepted opinions that low-cost carriers offer worse services. Keywords: nízkonákladový letecký dopravce; síťový letecký dopravce; RPK; ASK; vytížení letů; revenue managment systém; vedlejší příjmy; obchodní model; ceny letenek; flotila; low cost carrier; network carrier; RPK; ASK; load factor; revenue managment system; ancillary revenue; business model; air ticket price; fleet Available at various departments of the ČVUT.
Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců

Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou ...

Polánecká Anna; Lukáš Polanský; Endrizalová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT
Socha Vladimír; Mario Šafárik; Štumbauer Oldřich
2019 -
Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných naměřených parametrů z výzkumného vzorku dobrovolně přihlášených třiceti uchazečů zvážení možného zavedení nových metod výcviku s důrazem kladeným na prvotní výcvik začínajících pilotů. Měřené parametry zahrnují data z průběhů absolvovaných letů na trenažéru a fyziologická data, ze kterých byla pro účely vyhodnocení zvolena konkrétně data z naměřené srdeční činnosti. Pro statistickou analýzu dat byl využit shlukovací algoritmus DBSCAN, jenž umožnil analyzovat všechny čtyři měřené manévry. Konkrétně jde o horizontální přímočarý let, horizontální zatáčku o 360° a stoupavou a klesavou zatáčku o 180°. Z výsledků vyplývá, že existuje určitý prostor pro využití data-driven výcviku, což by do budoucna při správném přístupu mohlo přinést změnu ve výcviku začínajících pilotů.This thesis titled "Design and Verification of Methods for Pilot Skills Evaluation in EBT" is aimed towards introducing the problematics of pilot training in the civil aviation industry. The aim is to consider whether there is any room for improvement in general aviation training procedures, especially for newcomer future pilots. To aid this topic, data collected in the past were used. With the help from this data set which included flight performance recordings and physiological measurements of all thirty subjects who volunteered for this experiment, I was able to gather the necessary data to reach a conclusion. For data analysis a clustering algorithm called DBSCAN was used, which lead to separation of all the four maneuvers that had been flown on the flight simulation device. These four maneuvers consisted of straight and levelled flight, horizontal 360° turn and climbing and descending 180° turn. Achieved results lead to a conclusion, that there is room for improvement and also room for possible implementation of data-driven training, which could be the correct way to utilize for future beginner pilots. Keywords: Data-driven výcvik; DBSCAN; pilotáž; pilotní výcvik; shlukovací analýza; variabilita srdečního rytmu; výcvik založený na důkazech; clustering analysis; Data-driven training; DBSCAN; Evidence Based Training; heart rate variability; pilot training Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT

Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných ...

Socha Vladimír; Mario Šafárik; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases