Number of found documents: 545578
Published from to

Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých
POPOVOVÁ, Linda
2019 - Czech
Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, samostatná kapitola se věnuje suicidiu u dětí a mladistvých. Empirická část je poté zaměřena na zmapování a přiblížení života jedinců, kteří se o sebevraždu pokusili. K výzkumu byli vybráni čtyři respondenti, se kterými byly nahrány hloubkové narativní rozhovory. Jednalo se spíše o volné vyprávění na téma bakalářské práce. Poté byly zodpovězeny výzkumné otázky, které se zaměřovaly na důvody pokusu o sebevraždu, dětství, které respondenti prožili a také jak se na problematiku sebevražd dívali v době pokusu o sebevraždu a jak se na ni nahlíží nyní. The thesis is divided into two parts. The theoretical and empirical part. The theoretical part deals eith the definition of the term suicide, history of suicide, divison and forms. Also treatment and crisis intervention is mentioned. The chapter itself also deals with suicide in children and adolescents. The empirical part is then focused on mapping the lives of individuals who attempted suicide. Four respondents were selected for the research, with deep narrative interviews recorded. Rather, it was a free narration of the topic of bachelor thesis. Then, research questions were addressed with focus on the reasons for suicide attempt, the childhood that the respondents experienced, and how the respondents perceived suicide at the time of the suicide attempt, and how they percieve it now. Keywords: Sebevražda; sebevražedné jednání; pokus o sebevraždu; Suicide; suicidal behaviour; suicide attempt Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých

Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, ...

POPOVOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - German
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ
VIKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ

VIKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka
KASALOVÁ, Nikola
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka

KASALOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling
KRÁLOVÁ, Valentina
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem této práce je popsat archetypy hrdinů vyskytujících se ve zkoumaných příbězích a také vylíčit typy zkoušek, kterými tito hrdinové na své cestě musí projít. Následující část práce se pokouší vypozorovat převažující typy archetypů hrdiny a rovněž zkoušek s ohledem na měnící se literární žánry. Praktická část poukazuje na podobnosti mezi všemi romány od J.K. Rowlingové s hlavním zaměřením na mateřské a otcovské postavy a jejich opakující se rysy. This diploma thesis deals with the heroes of J.K. Rowling´s novels, including her Harry Potter fantasy series, her Cormoran Strike detective series and her adult novel The Casual Vacancy. The aim of the thesis is to describe the archetypes of the heroes appearing in the stories and also to depict the types of the trials these heroes have to pass on their journey. In the following part the thesis observes the predominant type of the archetypes and the trials with respect to changing literary genres. The practical part points out the similarities between all Rowling´s novels with the main focus on mother and father figures and their repetitive characteristic features. Keywords: J.K. Rowlingová; hrdinové; archetypy; zkoušky; román zkoušek; mateřské postavy; otcovské postavy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Imperfect Heroes of J.K. Rowling

Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem ...

KRÁLOVÁ, Valentina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
PLACATKOVÁ, Monika
2019 - Czech
Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární hudby. V teoretické části tyto žáky charakterizujeme z pedagogicko-psychologického a lingvo-didaktického hlediska. Dále pojednáme o motivaci a teorii rozmanitých inteligencí. Definujeme styl hudby, kterým se tato práce zabývá, a odpovíme na otázky proč a jak s tímto stylem hudby pracovat. Praktická část bude zahrnovat dotazníková šetření žáků i učitelů a vyhodnocení získaných dat. The focus of this Diploma thesis is to find out the state of teaching through music in ELT classes at the higher level of primary school. The main concentration is the area of contemporary modern popular music. The theoretical part will be occupied with characteristics of these pupils from pedagogico-psychological and linguo-didactic points of view. Next it will deal with motivation and the Theory of multiple intelligences. The music style this work focuses on will be defined, and answers concerning why and how to work with it will be answered. The practical part will consist of teachers' and pupils' questionnaire surveys and their evaluation. Keywords: ELT; populární hudba; ELT; popular music Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ

Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární ...

PLACATKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky
CHADOVÁ, Magdalena
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu středoškolského studia, tak absolvují stejné testy připravené Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Práce obsahuje analýzu žákovských řešení vybraných problematických úloh. Bylo zjištěno, že značná část testovaných žáků měla s řešením vybraných úloh obtíže. Poslední část práce obsahuje sbírku úloh, která byla vytvořena na základě zjištěných výsledků při testování žáků. This thesis deals with uniform maths entrance examination for secondary school studies in education fields with a graduate exam. Thus, all primary school pupils applying for this form of secondary education will take the same tests prepared by Centre for Results in Education. The work includes an analysis of pupil's solutions of selected problematic tasks. A significant proportion of the tested pupils were found to have difficulties in dealing with the selected tasks. The last part of the work contains a collection of tasks that was created on the bases of the results obtained when testing pupils. Keywords: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; Jednotné přijímací testy z matematiky do oborů s maturitní zkouškou; problematické úlohy; Framework Programme for Elementary education; Centre for Results in Education; uniform maths entrance exams for secondary school studies; problematic tasks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu ...

CHADOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií
BREICHA, Emanuel
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech stupních škol. Zaměřil jsem se především na pedagogy základních škol a realizoval vícečetnou případovou studii, jejímž základem byly polostrukturované hloubkové rozhovory vedené s vybranými pedagogy. V rámci případové studie jsem se zabýval problematikou toho, jaké online prostředky pro komunikaci mezi pedagogem, žákem a jeho rodinou jsou na různých základních školách využívány. Vyjma seznámení a popisu způsobů využití těchto ICT jsem se zaměřil i na klady a zápory, které s sebou tyto technologie z pohledu učitelů přinášejí, a jimi způsobené proměny komunikace. Zjistil jsem, jaké technologie učitelé používají, jaké změny jim to přineslo a jak vidí další vývoj tématu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu různých komunikačních prostředků, jak klasických, tak i online, mezi školou, žákem a jeho rodinou. This bachelor thesis is focused on mapping of the changes in communication between schools, students and/or families, caused by the influence of online technologies, which are an integral part of today's reality of study at all school levels. I focused mainly on primary school teachers. I carried out a multiple case study based on semi-structured in-depth interviews conducted with selected teachers. In my case study, I dealt with the issue of which online communication instrument are used by different primary schools between teachers and students or between teachers and families of their students. Apart from introducing and describing ways of using these icts, I also focused on the pros and cons that these technologies bring with them from the perspective of teachers and the changes they have to make. I have found out which technologies are teachers using, which changes it has brought to them, and how they see further developments. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis of various instruments of communication, both classical and online, between school, students and/or their families. Keywords: Škola; Komunikace; Rodina; Žák; Online technologie; Vyučování; Informační systémy; School; Communication; Family; Student; Online Technology; Teaching; Pedagogical Communication; Information Systems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií

Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech ...

BREICHA, Emanuel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Barokní příčná flétna a historický vývoj názorů na interpretaci flétnové literatury
KOPSOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Práce se zabývá vývojem příčné flétny se zvláštním zaměřením na barokní flétnu a na interpretační stránku soudobého zájmu o tento nástroj. Vývoj flétny bude sledován od úplných počátků, o kterých nám poskytují svědectví četné archeologické nálezy, přes starověk, středověk a renesanci, kde máme k dispozici už mnohem obsáhlejší a konkrétnější informace o vývoji tohoto nástroje, jehož tóny provázejí lidstvo v různých podobách po celá staletí. Dále se budeme zabývat stěžejním obdobím, ve kterém byla tato flétna velmi rozšířená, a to barokem, kde bude přiblížena dobová interpretace barokní příčné flétny. Historii nástroje si v práci přiblížíme až do doby kolem roku 1916, kde se seznámíme s typem tzv. víceklapkové flétny. V závěrečné části práce se dostaneme do dílen současných významných výrobců těchto dobových nástrojů, jako je například Martin Wenner, Boaz Berney, Rudolf Tutz a další. Nahlédneme i do vyobrazení flétny ve výtvarném umění, poezii a představíme si konkrétní výtvarná díla v podobě obrazů, rytin a soch. This work is dealing with progression and interpretation of transverse flute with a special emphasis on the baroque flute focusing on the interpretative aspect of contemporary interest in this musical instrument. The evolution of a flute will be monitored from the very inception, whose testimony is provided by archaelogical discoveries, over antiquity and medieval to renesance, where we can observe much more comprehensive and specific information of development of this musical instrument, whose tones accompany humankind in varios forms for centuries. In next pages the work deals with the crucial period in which this flute was very widespread, namely the Baroque style, where the period interpretation of the baroque transverse flute will be described. We will approach the history of our musical instrument in the work to around the year of 1916, where we will learn about the type of so-called multi-flaps flute. In the final part we will get to workshops of current major manufacturers producing these period instruments, such as Martin Wenner, Boaz Berney, Rudolf Tutz and more. We will also take a look at the pictures of the flute in fine arts, poetry and we will present concrete works of art in the form of paintings, engravings and statues. Keywords: Flétna; příčná; hudba; umění; barokní; interpretace; vývoj; výrobci; historie; nástroje; Flute; transverse; music; art; baroque; interpretation; development; production; history; instruments Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Barokní příčná flétna a historický vývoj názorů na interpretaci flétnové literatury

Práce se zabývá vývojem příčné flétny se zvláštním zaměřením na barokní flétnu a na interpretační stránku soudobého zájmu o tento nástroj. Vývoj flétny bude sledován od úplných počátků, o kterých nám ...

KOPSOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Oslava narozenin v mateřské škole a v rodině
MUSILOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se v současné době slaví narozeniny předškolních dětí v českých mateřských školách a v rodinném prostředí. V teoretické části je cílem hlubší vhled do tématu slavnostních okamžiků dětství a poukázání na význam rituálů v předškolním vzdělávání a v rodinné výchově. Práce poukazuje na to, že pozitivní prožitky v raném dětství významně ovlivňují budoucí život dítěte a přinášejí mu mnoho hodnot, o které se v dospělosti může opřít. V praktické části jsou popsány výsledky kvalitativního výzkumného šetření, prováděného s předškolními pedagogy a s rodiči předškolních dětí. Toto výzkumné šetření přispělo k poznání, jakou formou se narozeniny předškolních dětí slaví v různých typech mateřských škol a v rodinách s předškolními dětmi. Přínosem tohoto zjištění je soubor rituálů k tématu dětských oslav narozenin, využitelný jak v rodině, tak v předškolním vzdělávání, které rodinnou péči doplňuje. The aim of this bachelor thesis is to find out how the birthdays of preschool children in Czech kindergartens and in the family environment are celebrated at the present time. In the theoretical part, the goal is a deeper insight into the topic of festive moments of childhood and the importance of rituals in pre-school and family education. The thesis points out that positive experience in early childhood significantly affect the child's future life and bring him many values that he can rely on in adulthood. The practical part describes the results of qualitative research conducted with preschool teachers and parents of preschool children. This research investigation has contributed to the knowledge of how preschool children's birthdays are celebrated in different types of kindergartens and in families with preschool children. The benefit of this finding is the set of rituals for the theme of children's birthday celebrations, usable both in the family and in preschool education, which complements family care. Keywords: narozeniny; oslava; rituál; předškolní dítě; rodina; mateřská škola; Birthday; celebration; ritual; preschool child; family; kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oslava narozenin v mateřské škole a v rodině

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se v současné době slaví narozeniny předškolních dětí v českých mateřských školách a v rodinném prostředí. V teoretické části je cílem hlubší ...

MUSILOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases