Number of found documents: 550952
Published from to

Silniční přeprava nadrozměrných zásilek
Tichý Jan; Barbora Sotolářová; Trnka Lukáš
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Silniční přeprava nadrozměrných zásilek" je zmapovat průběh procesu zajišťování přepravy nadrozměrné zásilky včetně potřebné dokumentace a porovnat tak náklady na přepravu této zásilky při použití tří různých variant tras v rámci Evropy, a to ve spolupráci s českou firmou zajišťující logistické služby na konkrétním případu nadrozměrné přepravy z České republiky do Velké Británie.The subject of bachelor thesis "Road freight of the oversized cargo" is to define the process of providing freight of oversized cargo including the necessary documentacion and to compare the costs included in this type of cargo comparing three variants of roadways due to cooperation with czech company on a particular example of oversized freight from the Czech republic to the Great Britain. Keywords: Nadrozměrná přeprava; mezinárodní přeprava; povolení k nadrozměrné přepravě; Abnormal transport; international transport; permit for abnormal transport Available in digital repository of ČVUT.
Silniční přeprava nadrozměrných zásilek

Předmětem bakalářské práce "Silniční přeprava nadrozměrných zásilek" je zmapovat průběh procesu zajišťování přepravy nadrozměrné zásilky včetně potřebné dokumentace a porovnat tak náklady na přepravu ...

Tichý Jan; Barbora Sotolářová; Trnka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití satelitní techniky v přesném zemědělství
Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde o jejich nosičích – UAV, satelity. Cílem této techniky je maximalizovat výnosy a minimalizovat podíl lidské práce. V praktické části navrhuji opravu a korekci rozlišení snímků získaných z různých zdrojů.This thesis deals with precision farming techniques. It shows the importance of satellite technology in modern agriculture. It demonstrates the importance of soil mapping using intelligent sensors. I'm writing about their carriers - UAV, satellites. The goal of this technique is to maximize returns and minimize the amount of human labor. In the practical part, I propose correcting and correcting the resolution of pictures taken from different sources. Keywords: Přesné zemědělství; senzory; UAV; satelitní navigace; rozlišení obrazu; Precision agriculture; sensors; UAV; satellite navigation; image resolution Available in digital repository of ČVUT.
Využití satelitní techniky v přesném zemědělství

Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde ...

Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - informovanost cestujících
Vokáč Roman; Sabína Čižmáriková; Špák Miroslav
2019 -
O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských životoch, tak aj materiálne škody, je zvyšovanie nárokov na bezpečnostnú kontrolu samozrejmosťou. Zvýšené nároky však znamenajú aj spomalenie procesu odbavenia cestujúcich a s ním spojený nárast nákladov na prepravu. Táto bakalárska práca sa zaoberá zvyšovaním efektivity bezpečnostných kontrol, zameraným na informovanosť cestujúcich. Práca najskôr objasňuje problematiku troch požiadaviek AVSEC a neskôr opisuje historické udalosti, ktoré mali za následok stále vyššie požiadavky na kontrolu osôb a vnášaných predmetov. Okrem pohľadu na historické udalosti ponúka aj pohľad na legislatívne predpisy. Súčasťou práce je analýza webových stránok viacerých stredoeurópskych letísk, ktorá odhalila množstvo a hĺbku nimi zverejnených informácií o bezpečnostnej kontrole. Cieľom tejto práce je zvýšiť informovanosť cestujúcich o procese bezpečnostnej kontroly na letisku, stanoviť kľúčové časti tohoto procesu a tento proces zoptimalizovať.All international airports aspire after Aviation Security. In the aftermath of several terrorist attacks, which have caused both human losses and material damage, increasing demands on security checks is a matter of course. However, these demands result in a slower passenger check-in process and a subsequent increase in transport costs. This bachelor thesis deals with increasing of the effectiveness of security checks with a focus on passenger awareness. Firstly, the paper clarifies the issue of the three requirements of AVSEC and describes the historical events that are the cause of increasingly demanding requirements for the check of individuals and brought-in objects. In addition to looking at historical events, it also considers the corresponding legislation. The analysis of the websites of several Central European airports was incorporated, which revealed the amount and depth of their published information about security checks. The aim of this paper is to raise passenger awareness about airport security check process, to identify key parts of this process and to optimize this process. Keywords: letisko; ochrana pred protiprávnymi činmi; bezpečnostná kontrola; efektivita prevádzky; informovanosť cestujúcich; odbavenie cestujúcich; airport; security; security check; operational efficiency; passenger awareness; passenger check-in Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - informovanost cestujících

O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských životoch, tak aj materiálne ...

Vokáč Roman; Sabína Čižmáriková; Špák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky
Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající programy zabývající se problematikou integrace bezpilotních systémů do sdíleného vzdušného prostoru na evropské úrovni, ve Spojených státech amerických i v České republice a na základě této analýzy navrhnout hardwarový koncept spolehlivého, kompatibilního a modulárního antikolizního systému pro většinu bezpilotních systémů.The subject of this bachelor thesis "Anti-Collision System for Unmanned Aerial Vehicles" is firstly to classify the diversified portfolio of UAVs according to current legislative framework. Subsequently to analyze ongoing programmes that address the challenge of integrating UAVs into shared airspace on European level, in the United States as well as in the Czech Republic and on the basis of such analysis design a hardware concept of a reliable, compatible and modular detect and avoid system for the majority of UAVs. Keywords: antikolizní systém; detect and avoid; bezpilotní systém; UAS; UAV; UTM; EASA; anticollision system; detect and avoid; unmanned aerial vehicle; UAS; UAV; UTM; EASA Available in digital repository of ČVUT.
Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky

Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně ...

Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky
Drábek Michal; Martin Chýle; Hroník Zdeněk
2019 -
Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních vlaků vyjádřeny rozdíly v nákladech na provoz dvouzdrojové a konvenční lokomotivy, včetně výhod a nevýhod jejich využití. V závěru práce jsou zhodnoceny ekonomické a další přínosy dvouzdrojových lokomotiv a doporučení jejich vhodného nasazení.This thesis focuses on development of dual-mode locomotives and comparison with conventional locomotives, especially diesel-electric. On the examples from real operation, the calculation of operating costs for both types of locomotives was made. In the next part of the thesis, the advantages and disadvantages of using dual-mode locomotives are mentioned. The last part is evaluation of benefits of dual-mode locomotives and suggestion of optimal deployment. Keywords: dieselová lokomotiva; dvouzdrojová lokomotiva; ekonomika provozu; nákladní doprava; nákladní vlak; železniční doprava; diesel locomotive; dual-mode locomotive; economy of traffic; freight train; freight transport; railway transport Available in digital repository of ČVUT.
Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky

Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních ...

Drábek Michal; Martin Chýle; Hroník Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR
Pleninger Stanislav; Tomáš Tůma; Jonáš Petr
2019 -
Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat dostupné hardwarové možnosti přijímačů a možná softwarová řešení. Na základě zjištěných informaci navrhnout, realizovat a instalovat funkční přijímací systém.The aim of this thesis is to design, realize and install a receiver system based on SDR that would provide for listening of aviation voice communication between pilots and air traffic controllers. The thesis provides analysis of available hardware options of receivers and possible software solutions. Based on gathered information, a functional receiver system is designed, realized and installed. Keywords: Velmi krátké vlny; Softwarově definované rádio; RTL; Přijímač; Přijímací systém; Letecké pásmo; Návrh systému; Realizace systému; Hlasová komunikace v letectví; Very High Frequency; Sofware Defined Radio; RTL; Receiver; Receiving system; Airband; System design; System realization; Voice communication in aviation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR

Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat ...

Pleninger Stanislav; Tomáš Tůma; Jonáš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení
Vittek Peter; Karina Tikhomirova; Vokáč Roman
2019 -
Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel poskytují vysoce kvalitní snímky. Přesto se však poslední řešení stále opírá o pracovníky detekce. Jejich hlavním úkolem je vizuální kontrola rentgenových obrázků zavazadel s orientací na zakázané předměty. Proto správný výběr a kvalitní výcvik pracovníků detekce jsou velmi důležitými součástmi bezpečnostní kontroly. Porozumění faktorům, které jsou účinné pro bezpečnostní kontrolu, může poskytnout důležité poznatky o zvýšení účinnosti a efektivity bezpečnostních prohlídek na letištích.Checking luggage with X-ray equipment is a key part of airport security procedures. The most modern X-ray scanning systems provide high-quality x-ray baggage images. However, the final decision whether the luggage is or is not suitable for carriage is still based on detection personnel. The main task of the screeners is to visually check X-ray baggage images for prohibited items. Therefore, proper selection and quality training of screener staff are very important parts of the security check. Understanding effective security control factors can provide important insights into improving the efficiency and effectiveness of airport security checks. Keywords: Školení pomocí počítače; bezpečnostní kontrola; rentgenové zařízení; měření výkonností; Computer based training; security check; X-ray equipment; performance measurement Available in digital repository of ČVUT.
Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení

Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel poskytují vysoce kvalitní ...

Vittek Peter; Karina Tikhomirova; Vokáč Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems
Zítek Pavel; Jaroslav Bušek; Cvejn Jan
2019 -
In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using both analytical and spectral approach. An observer-like anti-windup scheme for the class of controllers is proposed with an emphasis on easy subsequent tuning. The effort to simplification leads to a functional feedback deployment which may involve time-delay elements in it. This approach beneficially reduces the anti-windup tuning task to a finite-spectrum assignment. The tuning of the proposed anti-windup scheme is done by minimization of the control error integral criterion with respect to a single tuning parameter. At first, the proposed approach is applied to loworder models. Then, a generalized state feedback parametrization based on Ackermann formula applied to anisochronic observer design is deployed to a high-order heat-transfer model. As a complementary topic, the saturation effect to the performance of the closed loop with the feedback inverse shaper as a oscillatory modes compensator is studied. The study concludes with experimental validation using a laboratory set-up and a simulation model.V předkládané disertační práci je nejdříve provedena analýza třídy časově zpožděných regulátoru podléhajících astatickému chování, které je spojené s tzv. windup efektem v regulačních smyčkách se saturujícími akčními cleny. Analýza je realizována jak pomocí analytických nástrojů, tak i nástrojů spektrální analýzy. S důrazem na následné jednoduché ladění je navrženo tzv. anti-windup schéma založené na nelineárním pozorovateli pro skupinu regulátoru se zpožděními ve stavech. Snaha o zjednodušení ladění vede na pozorovatele s funkcionální zpětnou vazbou, která muže obsahovat časového zpoždění. Tento přístup vhodně snižuje náročnost ladění tím, že redukuje návrh na metodu předepsání konečného poctu kořenu charakteristické rovnice saturovaného regulátoru. Následné ladění navrhovaného anti-windup schématu je založeno na minimalizaci integrálního kritéria aplikovaného na regulační odchylku v okamžiku saturace akční veličiny, přičemž hledání minima zvoleného kritéria je prováděno s ohledem na jediný ladicí parametr. Popisovaný přístup je nejdříve aplikován na třídu základních modelu se zpožděním. Následně je schéma zobecněno s využitím Ackermannova vztahu aplikovaného na neisochronního pozorovatele a nasazeno na zpožděný model přenosu tepla. Jako doplňující téma je zkoumán vliv saturace na chování uzavřené regulační smyčky s inverzí tvarovače signálu ve zpětné vazbě, což je technika používaná pro kompenzaci kmitavých módu flexibilní části. Studie vlivu saturace na kompenzační schéma je zakončena experimentálním ověřením pomocí laboratorní soustavy a simulačního modelu. Keywords: time delay; saturation; anti-windup; observer; dopravní zpoždění; saturace; anti-windup; pozorovatel Available in digital repository of ČVUT.
Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems

In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators ...

Zítek Pavel; Jaroslav Bušek; Cvejn Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku
Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
2019 -
Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený rozbor tejto štúdie. Následne práca pokračuje analýzou štúdie a ekonomickým vyhodnotením štúdie. V závere práce je uvedený súčasný stav leteckej dopravy spolu s faktormi, ktoré majú vplyv na rozvoj letectva na Slovensku.The subject of the bachelor thesis "Critical View of the Intention to Set Up a National Air Carrier in Slovakia" is a critical analysis of a study, which was based on the requirements of the Government of the Slovak Republic. In the first part of bachelor thesis is an analysis of this study. Subsequently, the thesis continues with the analysis of a study and economic evaluation of the study. In the conclusion of the thesis is presented the current situation of air transport together with factors that have an impact on the development of air transport in Slovakia. Keywords: národný dopravca; tradičná letecká spoločnosť; nízkonákladový dopravca; kritická analýza; letisko; national carrier; flag carrier; low-cost carrier; critical analysis; airport Available in digital repository of ČVUT.
Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku

Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V ...

Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh modelových stání letadel
Kraus Jakub; Šimon Jelínek; Vokáč Roman
2019 -
Předmětem bakalářské práce Návrh modelových stání letadel je popsat způsob návrhu letadlových stání pro letadla kódového písmena C (např. Airbus A320 Family, Boeing 737 Family), dále kategorie E (Boeing 747-400, Boeing 777-300) a kategorie F (Airbus A380, B748). Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje předpisům, přístupu a procesům na letadlovém stání. Praktická část poté přistupuje zvlášť ke každé kategorii a popisuje tři možné varianty návrhu stání.The aim of the bachelor thesis Design of aircraft model stands is to describe the design of aircraft stands for aircraft of code letter C (eg Airbus A320 Family, Boeing 737 Family), code letter E (Boeing 747-400, Boeing 777-300) and code letter F (Airbus A380, B748). The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is devoted to regulations, approach and processes on aircraft stand. The practical part then treats each category separately and describes three possible variants of aircraft stands design. Keywords: bezpečnost; letadlové stání; letiště; letouny; návrh; odbavovací plocha; safety; aircraft stand; airport; aircraft; design; apron Available in digital repository of ČVUT.
Návrh modelových stání letadel

Předmětem bakalářské práce Návrh modelových stání letadel je popsat způsob návrhu letadlových stání pro letadla kódového písmena C (např. Airbus A320 Family, Boeing 737 Family), dále kategorie E ...

Kraus Jakub; Šimon Jelínek; Vokáč Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases