Number of found documents: 541303
Published from to

Hledání Svatého grálu v české literatuře počátku 20. století
SLÍVA, Jiří; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na českou prózu iniciačního žánru počátku 20. století. Cílem práce je popsat a zhodnotit motivy duchovní cesty, které jsou v dílech obsažené, zjistit jejich vztah k autorům, vlivy předchozí i soudobé literatury a prostřednictvím rozboru vyložit jejich spojitost s archetypálními symboly starověkých mýtů a středověkých románů o Svatém grálu. The dissertation is focused on the Czech prose of the initiation genre of the beginning of the 20th century. The aim of the dissertation is to describe and evaluate the motives of the spiritual path, which are contained in the works, to find out their relation to the authors, influences of the previous and contemporary literature, and to analyze their connection with the archetypal symbols of the ancient myths and medieval novels of the Holy Grail. Keywords: Archetyp; mýtus; iniciační žánr; mystika; okultismus; Svatý grál; motiv světla; nevědomí; Archetype; myth; initiation genre; mysticism; occultism; Holy Grail; motif of light; unconscious Available in digital repository of UPOL.
Hledání Svatého grálu v české literatuře počátku 20. století

Diplomová práce je zaměřena na českou prózu iniciačního žánru počátku 20. století. Cílem práce je popsat a zhodnotit motivy duchovní cesty, které jsou v dílech obsažené, zjistit jejich vztah k ...

SLÍVA, Jiří; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poruchy držení těla a přehled metod jejich hodnocení
KÖHLEROVÁ, Kristýna; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Cílem této práce bude zjistit, početnost dětí s vadným držením těla u vybrané skupiny dětí. Ve své práci se zabývám držením těla u dětí, jeho poruchami, faktory ovlivňujícími držení těla, metodami pozorování držení těla, prevencí a kompenzací vadného držení těla. Výzkum bude pozorovat držení těla u dětí staršího školního věku 11 - 14 let. A budu srovnávat výskyt vadného držení těla u dívek a chlapců. Nejdříve dle odborné literatury popíšu somatický vývoj dítěte, držení těla a jeho vady, faktory ovlivňující držení těla, prevenci a kompenzaci vadného držení těla. Za použití odborných metod pozorování držení těla zpracuji výzkumné šetření. Vyberu vzorek dětí ve věku 11 - 14 let. K vyšetření použiji tyto metody pozorování: Matthiaseho test, Postojové standardy pro chlapce a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera. The aim of this work is to find out the amount of children with defective posture in a selected group of children. I deal with the posture of children, its disorders, factors influencing postural habits, methods of posture observation, prevention and correcting of faulty posture. The research is going to observe the posture of older school children aged 11-14. I am also going to compare the incidence of faulty posture in girls and boys. According to the literature, it is firstly needed to describe the somatic development of the child, the posture and its defects, factors affecting the posture, prevention and correcting of the defective posture. I am going to conduct a research using professional methods of posture observation of a chosen sample of children aged 11-14. There are going to be used following methods for the examination: Matthias test, Postural standards for boys and girls according to Klein, Thomas and Mayer. Keywords: Držení těla; pohybový systém; somatický vývoj; poruchy; metody; zdravá škola; Body posture; movement systém; somatic development; disorders; methods; healthy school Available in digital repository of UPOL.
Poruchy držení těla a přehled metod jejich hodnocení

Cílem této práce bude zjistit, početnost dětí s vadným držením těla u vybrané skupiny dětí. Ve své práci se zabývám držením těla u dětí, jeho poruchami, faktory ovlivňujícími držení těla, metodami ...

KÖHLEROVÁ, Kristýna; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ilustrace dětské knihy
FRANCOVÁ, Kamila; BUČEK, Robert
2019 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o složitosti a významnosti ilustrace a to zejména té pro děti. Teoretická část se zabývá stručnou historií, vymezením pojmu, funkcemi a vlastnostmi dětské ilustrace a ilustrátory, které shledávám nejvíce inspirativními. Praktická část popisuje techniku digitální ilustrace a průběh celé mé tvorby ilustrací pro dětskou knihu od začátku do konce. This bachelor thesis focuses on how complicated and important illustration, especially for children is. The theoretical part briefly deals with history and definition of illustration, determines funkcion and characteristics of children's book illustration and shows some authors I find most inspiring. The practical part describes digital illustration as a technique and maps a complete process of making my illustrations for upcoming children book. Keywords: Ilustrace; ilustrátor; dětská kniha; kresba; digitální kresba; grafický tablet; Illustration; illustrator; children book; drawing; digital drawing; graphic tablet Available in digital repository of UPOL.
Ilustrace dětské knihy

Tato bakalářská práce pojednává o složitosti a významnosti ilustrace a to zejména té pro děti. Teoretická část se zabývá stručnou historií, vymezením pojmu, funkcemi a vlastnostmi dětské ilustrace a ...

FRANCOVÁ, Kamila; BUČEK, Robert
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vzdělávací metody Marie Montessori
BAGHDADY, Jitka; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá Montessori vzdělávací metodou. Práce má teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje hlavní principy a vysvětluje základní pojmy Montessori metody. Praktická část analyzuje Montessori metodu na základě sesbíraných dat. Data byla získána formou dotazníků pro pedagogy, náslechů a fyzické přítomnosti při vyučování ve třídách vzdělávajících Montessori metodou. Dotazník pro pedagogy byl vyplněn i pedagogy klasických základních škol. Tato data byla využita k vyhodnocení a srovnání názorů pedagogů na Montessori a klasickou metodu výuky. The thesis deals with the Montessori's educational method. The work contains two parts. The theoretical part describes the main principals and basic terms of the Montessori method. The empirical part analyses the Montessori method according to the data, which were collected through the questionnaires filled by the Montessori school teachers and the data reached by sitting in on a class method. The questionnaires were meant also to the teachers from the traditional basic schools to evaluate and compare pedagogues' opinions between the Montessori's and traditional education. Keywords: Maria Montessori; svoboda; podnětné prostředí; role učitele; senzitivní fáze; Maria Montessori; freedom; stimulating surroundings; teacher's role; sensitive periods Available in digital repository of UPOL.
Vzdělávací metody Marie Montessori

Bakalářská práce se zabývá Montessori vzdělávací metodou. Práce má teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje hlavní principy a vysvětluje základní pojmy Montessori metody. Praktická ...

BAGHDADY, Jitka; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Beze slov
CITOVÁ, Monika; JEDLIČKA, David
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na ruce jako prostředek ke komunikaci a důležitou částí našeho života. Jako výtvarnou techniku jsem zvolila olejomalbu na plátně. This bachelor thesis is focused on hands as a means of communication and an important part of our lives. I chose oil painting on canvas as an art technique. Keywords: Figurální malba; Ruce; Olejomalba; Realismus; Lucian Freud; Mimika; Řeč těla; Edward Hopper; Adéla Janská; Eric Fischl; Mateřství; Figural Painting; Hands; Oil Painting; Realism; Lucian Freud; Facial Expression; Body Language; Edward Hopper; Adela Janska; Eric Fischl; Motherhood Available in digital repository of UPOL.
Beze slov

Tato bakalářská práce je zaměřena na ruce jako prostředek ke komunikaci a důležitou částí našeho života. Jako výtvarnou techniku jsem zvolila olejomalbu na plátně....

CITOVÁ, Monika; JEDLIČKA, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kompetence pedagogů SŠ pro práci se žáky s projevy problémového chování.
PIVODOVÁ, Martina; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou kompetencí pedagogů pro práci se žáky s projevy problémového chování v podmínkách střední školy. Jsou v ní popsány projevy a příčiny problémového, rizikového chování, poruch chování a ADHD. V práci je rozebrána otázka prevence a možnosti eliminace projevů problémového chování, včetně kompetencí pedagogů při řešení konkrétních situací. The thesis deals with the topic of teachers´ pedagogical competence in work with children who have signs of problematic behavior in a high school environment. The thesis contains descriptions of warning signs and causes of problematic behavior, such as behavioral disorders and ADHD. The main concern of the thesis is the question of prevention or elimination of problematic behavior, including the teachers´ competence in solving these specific situations. Available in digital repository of UPOL.
Kompetence pedagogů SŠ pro práci se žáky s projevy problémového chování.

Bakalářská práce se zabývá problematikou kompetencí pedagogů pro práci se žáky s projevy problémového chování v podmínkách střední školy. Jsou v ní popsány projevy a příčiny problémového, rizikového ...

PIVODOVÁ, Martina; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti vzdělávání seniorů v regionu Olomouc.
NOVOTNÁ, Blanka; BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit, jaké možnosti mají senioři v regionu Olomouc pro aktivní využívání volného času a vzdělávání, zda jsou o této nabídce dostatečně informováni a zda tato nabídka koresponduje s jejich vzdělávacími potřebami. The main aim of this bachelor thesis is to find out what possibilities seniors in Olomouc region have for active use of free time and education, whether they are sufficiently informed about this offer and whether this offer corresponds with their educational needs. Keywords: Senior; aktivní stáří; vzdělávání seniorů; vzdělávací programy pro seniory; Senior; active aging; education; educational programs for the elderly Available in digital repository of UPOL.
Možnosti vzdělávání seniorů v regionu Olomouc.

Hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit, jaké možnosti mají senioři v regionu Olomouc pro aktivní využívání volného času a vzdělávání, zda jsou o této nabídce dostatečně informováni a zda tato ...

NOVOTNÁ, Blanka; BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Inkluze - fakta a mýty ve volebních programech politických stran
HÁLA, Daniel; NEUMEISTER, Pavel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze, analyzuje ji jakožto problém politický. V teoretické části se práce zaměřuje na současný trend inkluzivního vzdělávání v České republice. Zabývá se tedy rozdílem mezi inkluzí a integrací, legislativním ukotvením společného vzdělávání či podpůrnými opatřeními. Zároveň inkluzi propojuje se sférou politickou, a to například vysvětlením specifiky volebních kampaní a politického marketingu, případně interpretací pojmů, jako jsou liberalismus, konzervatismus nebo populismus. Praktická část bakalářské práce spočívá v analýze volebních programů a veřejných vyjádřeních těch politických stran, které se dostaly při posledních parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny. The bachelor thesis deals with the issue of inclusion, and analyzes it as a political problem. The theoretical part focuses on the current trend of inclusive education in the Czech Republic. Thus, it deals with the difference between inclusion and integration, the legislative anchorage of joint education or supportive measures. At the same time, it integrates inclusion with the political sphere, for example by explaining the specifics of election campaigns and political marketing, or by interpreting terms such as liberalism, conservatism or populism. The practical part of the thesis is based on the analysis of election programmes and public statements of those political parties that got to the Chamber of Deputies at the last parliamentary election. Keywords: inkluzivní vzdělávání; analýza; volby; kampaň; politické strany; Česká republika; inclusive education; analysis; elections; campaign; political parties; Czech Republic Available in digital repository of UPOL.
Inkluze - fakta a mýty ve volebních programech politických stran

Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze, analyzuje ji jakožto problém politický. V teoretické části se práce zaměřuje na současný trend inkluzivního vzdělávání v České republice. Zabývá se ...

HÁLA, Daniel; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt EDISON jako součást multikulturního vzdělávání v Olomouckém kraji a jeho dopad na žáky druhého stupně ZŠ
SUCHÁNEK, Jiří; PLISCHKE, Jitka
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá projektem EDISON a jeho dopadem na žáky základních škol v Olomouckém kraji. Teoretická část přibližuje téma multikulturní výchovy v RVP ZV, dále se soustředí na problematiku předsudků u dětí, dospělých a učitelů. Teoretická část se také soustředí na samotný projekt EDISON a organizaci AIESEC, která projekt školám zprostředkovává. Praktická část zkoumá reálný dopad na žáky i pedagogy ve školách, ve kterých došlo k realizaci projektu EDISON. This diploma thesis deals with EDISON project and its impact on lower secondary school pupils in Olomouc region. The theoretical part deals with the topic of multicultural education in FEP BE, further, it focuses on the issue of prejudice in children, adults and teachers. The theoretical part also focuses on EDISON project itself and AIESEC organization, which mediates the project to schools. The practical part examines the real impact on pupils and teachers in schools where EDISON project was implemented. Keywords: multikulturní výchova; EDISON; AIESEC; AIESEC Olomouc; žáci; pedagogové; předsudky; postoje; stereotypy; základní škola; RVP ZV.; multicultural education; EDISON; AIESEC; AIESEC Olomouc; pupils; teachers; prejudice; propositional attitudes; stereotypes; basic school; FEP BE. Available in digital repository of UPOL.
Projekt EDISON jako součást multikulturního vzdělávání v Olomouckém kraji a jeho dopad na žáky druhého stupně ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá projektem EDISON a jeho dopadem na žáky základních škol v Olomouckém kraji. Teoretická část přibližuje téma multikulturní výchovy v RVP ZV, dále se soustředí na ...

SUCHÁNEK, Jiří; PLISCHKE, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí
Včelák Jan; David Žaitlík; Šmíd Radislav
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření vlhkosti dřeva je odporová metoda, sekundární me-todou je metoda měření vlhkosti vzduchu v kavitě dřeva. Senzor využívá ke komunikaci s cen-trální jednotkou PLC UniPi technologii IQRF. Hardware senzoru byl navrhnut. Hlavní důraz byl kladen na spotřebu energie jed-notlivých součástí senzoru. Byla vypočí-tána odhadovaná spotřeba energie při růz-ných konfiguracích frekvencí měření a ode-sílání dat. Firmware mikrokontoleru není zcela ho-tov, avšak low-power vlastnosti použi-tého mikrokontroléru jsou popsány, včetně toho, jak je využít. Byly vyvinuty dvě apli-kace pro UniPi PLC, které slouží k vztvo-ření IQRF sítě a získávání dat ze senzorů. K tomuto bylo využito IQRF SDK.This thesis deals with designing a batterypowered wood moisture sensor with wireless communication. The developed sensor is a part of the Moisture Guard platform developed at UCEEB CTU. The main measurement method uses a wood resistance measurement; the secondary method uses wood cavity humidity and temperature measurement. The sensor uses IQRF technology to communicate with an UniPi PLC, the central point of the sensor network. The sensor hardware was developed within this thesis. The power consumption of the sensor parts was taken into account. The consumption was calculated for a different configurations of the frequency of measurement and transmission. The microcontroller firmware of the sensor is not yet complete, but the low power abilities of the microcontroller, and how to used them, were described. Two applications for the UniPi PLC were developed using IQRF SDK. One for the IQRF network creation and second for the data acquisition. Keywords: IoT; LPWAN; Dřevostavby; Senzor; Vlhkost; IoT; LPWAN; Wooden Structures; Sensor; Moisture Available at various departments of the ČVUT.
Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí

Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. ...

Včelák Jan; David Žaitlík; Šmíd Radislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases