Number of found documents: 577997
Published from to

Návrh výstavby obloukového mostu přes Sázavu
Hájek Radek; Michal Lipert; Vašátko Radek
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výstavby oblouku dálničního mostu přes řeku Sázavu na dálnici D3. Obsahuje rešerši na téma obloukových mostů a metod postupů jejich výstavby. Praktická část práce začíná navržením nosné konstrukce mostu - tvaru střednice oblouku, hlavních průřezů a materiálů. Dále je navržena metoda výstavby oblouku a jsou posouzeny její jednotlivé kroky. Zajímavostí u výstavby oblouku je použitá metoda CFST (Concrete-filled steel tube). Tato metoda je poměrně nová, využívaná pro obloukové mosty velkého rozpětí především v Číně, v České republice je zatím nevyzkoušená. V dalších částech bakalářské práce je průřez oblouku posouzen a je navrženo jeho založení.This bachelor thesis contains a design of construction of the highway arch bridge over Sázava river on D3 highway. The topic od the theoretical research part is arch bridges and construction methods of arch bridges. The practical part starts with a design of a load bearing construction of the bridge - the shape of the arch axis, the cross sections of main elements and materials. Then the method of the arch construction is designed and all the partial steps of this method are assessed. The interesting thing about the arch construction is the construction method, that was used - CFST method (Concrete filled steel tube). This method is relatively new. It is mainly used for long span arch bridges in China. This method has not been used in Czech republic yet. In the next parts of this bachelor thesis the cross section of the arch is assessed and the foundation is designed. Keywords: obloukový most; dálniční most; železobetonový most; výstavba oblouku; letmá montáž; závěsy; metoda CFST; arch bridge; highway bridge; reinforced concrete bridge; arch construction; cantilever method; suspenders; CFST method Available in digital repository of ČVUT.
Návrh výstavby obloukového mostu přes Sázavu

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výstavby oblouku dálničního mostu přes řeku Sázavu na dálnici D3. Obsahuje rešerši na téma obloukových mostů a metod postupů jejich výstavby. Praktická část ...

Hájek Radek; Michal Lipert; Vašátko Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh lávky v Kralupech nad Vltavou
Foglar Marek; Vojtěch Šulc; Bednář Jan
2020 -
Ve své bakalářské práci se věnuji návrhu lávky přes řeku Vltavu v lokalitě Kralupy nad Vltavou. V první části se zabývám návrhy a volbou vhodné varianty přemostění. V dalších částech provádím parametrickou studii na téma trámových a rámových mostů se zaměřením na vzpěradlové konstrukce. Následně vybírám výslednou upravenou vzpěradlovou variantu, kterou předpínám a zjednodušeně posuzuji v časově závislé analýze. Práce rovněž obsahuje předběžné dynamické posouzení.In my bachelor's thesis I focus on the design of a footbridge over the Vltava River in the locality of Kralupy nad Vltavou. In the first part I deal with the design and selection of a suitable bridging variant. In the following sections, I perform a parametric study on the topic of beam and rigid frame bridges with a focus on rigid frame bridges with V-shaped legs. Subsequently, I select the final rigid frame construction with V-shaped legs, which I prestress and reviewed in a simplified way using a time-dependent analysis. The work also contains a simplified dynamic assessment. Keywords: Beton; časově závislá analýza; lávka pro pěší; předpjatá konstrukce; rámové mosty; trámové mosty; vzpěradlová mosty; Concrete; footbridge; girder bridge; prestressed construction; rigid frame bridge; rigid frame bridge with V-shaped legs; time dependent analysis Available in digital repository of ČVUT.
Návrh lávky v Kralupech nad Vltavou

Ve své bakalářské práci se věnuji návrhu lávky přes řeku Vltavu v lokalitě Kralupy nad Vltavou. V první části se zabývám návrhy a volbou vhodné varianty přemostění. V dalších částech provádím ...

Foglar Marek; Vojtěch Šulc; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům Budějovická
Svoboda Zbyněk; Tereza Vorreiterová; Drmlová Miluše
2020 -
Cílem bakalářské práce BD Budějovická je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále základní energetická koncepce s cílem dosažení nízkoenergetického standardu. Detailní energetické posouzení je v rámci bakalářské práce provedeno ve čtyřech lehce odlišných variantách s následnou volbou nejlepšího řešení. Bytový dům byl navržen na základě architektonické studie. Jedná se o pětipodlažní částečně podsklepený objekt včetně návrhu zpevněných ploch. Práce obsahuje předběžné statické výpočty, základní zjednodušené bilance budovy, průvodní zprávu, technickou zprávu, posouzení budovy v programu Energie 2019 a porovnání jednotlivých variant s přiloženým energetickým průkazem zvolené varianty a výkresovou dokumentaci včetně vybraných detailů.The aim of Bachelor thesis Budějovická residential building is construction design of the object and drawing documentation in the level of documentation for building permit with extended part of details, according the assignment details, further elementary energetic concept with aim of achieving the low energy building standard. Thorough energetic assessment is within the Bachelor thesis made in four slightly different variations with consecutive choice of the very best solution. The residential building was designed based on the architectural design. The object is five-story building and it has a partial basement. The design includes also paved surface. Thesis contains tentative static design, elementary simplified balance of the building, covering report, technical report, assessment of building in programme Energie 2019 and a comparison of the variations with an enclosed energy certificate of elected variation and drawing documentation included the selected details. Keywords: Bytový dům; energetický koncept budovy; výkresová dokumentace; Residential building; building energy concept; drawing documentation Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům Budějovická

Cílem bakalářské práce BD Budějovická je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále ...

Svoboda Zbyněk; Tereza Vorreiterová; Drmlová Miluše
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Posouzení interakce most - kolej na mostě metra Stodůlky
Ryjáček Pavel; Josef Bis; Dolejš Jakub
2020 -
Cílem této bakalářské práce je posouzení možnosti zřízení bezstykové koleje přes most metra Stodůlky. Pro výpočet je třeba vytvořit numerický 3D model s interakčními parametry co nejblíže reálnému stavu. Součástí této práce je prohlídka mostního objektu.The goal of this Bachelor thesis is an assessment of the possibility of establishing continuous welded rail over the Stodůlky tube bridge. For the calculation it is necessary to create a numerical 3D model with interaction parameters as close as possible to the real state. A part of this thesis is dedicated to an inspection of the bridge. Keywords: ocelový most; železniční most; metro; komorový nosník; bezstyková kolej; BK; interakce; most-kolej; kombinovaná odezva; steel bridge; railway bridge; tube; box girder bridge; continuous welded rail; CWR; interaction; track-bridge; combined response Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení interakce most - kolej na mostě metra Stodůlky

Cílem této bakalářské práce je posouzení možnosti zřízení bezstykové koleje přes most metra Stodůlky. Pro výpočet je třeba vytvořit numerický 3D model s interakčními parametry co nejblíže reálnému ...

Ryjáček Pavel; Josef Bis; Dolejš Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Optimalizace tlakových pásem
Horký Filip; Jan Končel; Skalický Michal
2020 -
Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu této práce jako jsou např. vodojemy a jejich tlaková funkce. Součástí praktické části je nejprve popis zájmové oblasti KÚ Zbraslav, především z hlediska charakteru zástavby. V krátkosti je také popsáno řešení dopravy pitné vody do oblasti a její následný rozvod do jednotlivých zájmových vodojemů. Dále je uveden postup stanovení tlakových pásem, který je doplněn krátkou charakteristikou zájmových vodojemů a definováním jejich konkrétních hranic tlakových pásem. Nakonec jsou vybrány určité lokality a navržena jejich tlaková optimalizace.The bachelor's thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is about the conception of water supply. It describes parts of the water supply system and focuses on parts related to the practical part's theme, such as the pressure functions of tanks. The practical part describes the region of interest – KÚ Zbraslav. There is information about the solution of the water supply system in that area. Then it talks about the way of determination of pressure zones and about tanks that are used to supply region Zbraslav. In the end, there are proposals for the optimization of pressure zones in selected areas in Zbraslav. Keywords: Vodojem; tlaková pásma; pitná voda; zásobování vodou; optimalizace tlaku; Water reservoir; pressure zone; drinking water; water supply; optimization of pressure Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace tlakových pásem

Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu ...

Horký Filip; Jan Končel; Skalický Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Administrativní budova Chomutov
Svoboda Zbyněk; Jakub Mareš; Volšíková Kateřina
2020 -
V bakalářské práci jsem se zabýval návrhem administrativní budovy v rozsahu pro stavební povolení a dále jsem se zabýval hodnocením obalových konstrukcí a energetickým konceptem této budovy. Energetický koncept jsem zpracoval v různých variantách, které jsem zhodnotil podle určitých kritérií. Jednalo se zejména o kritéria: množství dodané energie, investiční náklady, provozní náklady, a ekologie. Na konci jsem porovnal jednotlivé varianty a vybral z nich tu nejoptimálnější.In this Bachelor thesis I have dealt with a project of a office buidling in the scope for a building permit. I have also dealt with an evaluation of casing constructions and the building´s energetic concept. I have developed the energy concept in various variants which I have evaluated according to certain criteria. These criteria were: amount of energy supplied, investment costs, operational costs and ecology. Afterwards I have compared these variants to each other according to particular criteria and chosen the most optimal one. Keywords: administrativní budova; hodnocení obalových konstrukcí; energetický koncept budovy; office building; evaluation of casing constructions; building´s energetic concept Available in digital repository of ČVUT.
Administrativní budova Chomutov

V bakalářské práci jsem se zabýval návrhem administrativní budovy v rozsahu pro stavební povolení a dále jsem se zabýval hodnocením obalových konstrukcí a energetickým konceptem této budovy. ...

Svoboda Zbyněk; Jakub Mareš; Volšíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel
Šťastný Bohumil; Vojtěch Tluček; Hošek Přemysl
2020 -
Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, poté se zaměříme na čerpadla, jejich typy a jejich návrh. Dále se práce zabývá sestavením bodů, dle kterých je možné snížit spotřebu elektrické energie recirkulačních čerpadel. Konec teoretické části je věnovaný kritické analýze rozdílu ve vědeckém přístupu k úsporným opatřením spotřeby elektrické energie čerpadel v zahraničí a v České republice. V praktické části jsou porovnány spotřeby elektrické energie dvou teoreticky stejných paralelně zapojených čerpadel. Dále je v praktické části bakalářské práce nalezena frekvence a délka praní filtrů z měření spotřeb elektrické energie jednotlivých čerpadel.This bachelor thesis is dealing with savings of electric energy in recirculation systems of public swimming pools. We will get to know all the parts of the recirculation system of public swimming pools and then we will focus on pumps, their types and suggestion of the right one for a pool. Then is the thesis developing recommendations for reducing the consumption of electric energy in the recirculation pumps. The end of the theoretical part is devoted to critical analysis of scientific approaches to the economical energy savings in the Czech republic and abroad. The practical part compares consumptions of two theoretically identical parallelly connected pumps. Furthermore in the practical part, a frequency of filter washing according to the consumption of electric energy of each pump was found. Keywords: Recirkulační systém; Čerpadlo; Úspora elektrické energie; Měření; Bazénový provoz; Porovnání spotřeby elektrické energie; Recirculation system; Pump; Electric energy saving; Measurement; Public pool; Comparation of electric energy consumption Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel

Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, ...

Šťastný Bohumil; Vojtěch Tluček; Hošek Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení objektu Bytový dům Radlická
Hejtmánek Petr; Petra Trnková; Douša Miroslav
2020 -
Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř svazků. V prvním svazku je zadání bakalářské práce. Druhý svazek obsahuje stavební revizi objektu s ohledem na požadavky požární bezpečnosti. Ve třetím svazku je řešeno požárně bezpečnostní řešení zadaného projektu, to se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace. Čtvrtý svazek obsahuje výkresovou dokumentaci a technickou zprávu, které vypracovala Petra Horová. Tyto materiály mi posloužily jako podklad bakalářské práce.This thesis consists of four parts. The first section includes assignment of thesis. A revision of the materials was made because of the fire safety , which is included in the second section. The third section solves the fire safety requirements of the apartment house. This part consists a written report and drawing attachments. The fourth section contains the drawings and technical report, which was made by Petra Horová. These materials served me as the basis of the thesis. Keywords: Požárně bezpečnostní řešení; bytový dům; zimní zahrada; Radlická/Pod Brentovou; komerční prostory; Fire safety solution; apartment house; conservatory; Radlická/Pod Brentovou; commercial premises Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení objektu Bytový dům Radlická

Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř svazků. V prvním svazku je zadání bakalářské práce. Druhý svazek obsahuje stavební revizi objektu s ohledem na požadavky požární bezpečnosti. Ve třetím svazku ...

Hejtmánek Petr; Petra Trnková; Douša Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Prohlídka a zatížitelnost mostu na Císařskou louku
Ryjáček Pavel; Jakub Štěpán; Stančík Vojtěch
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je provedení prohlídky a stanovení zatížitelnosti současné mostní konstrukce. Jedná se o most pozemní komunikace nacházející se v Praze, který spojuje Smíchovské nábřeží s ostrovem Císařská louka. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva ocelové příhradové nosníky a spřažená železobetonová dolní mostovka. Bakalářská práce detailně popisuje prohlídku konstrukce a postup výpočtu dle platných norem. V závěru jsou představeny získané výsledky.The subject of this bachelor thesis is the inspection and load capacity assessment of the road bridge. The road bridge is situated in Prague and it connects the Smíchov area with the Císařská louka island. The main supporting structure is constituted by two trusses and the composite deck bridge. This bachelor thesis describes the inspection of the structure and the calculation procedure in accordance with standards. Results are presented in the conclusion. Keywords: ocelový most; spřažená mostovka; prohlídka; zatížitelnost; steel bridge; composite deck bridge; inspection; load capacity Available in digital repository of ČVUT.
Prohlídka a zatížitelnost mostu na Císařskou louku

Předmětem této bakalářské práce je provedení prohlídky a stanovení zatížitelnosti současné mostní konstrukce. Jedná se o most pozemní komunikace nacházející se v Praze, který spojuje Smíchovské ...

Ryjáček Pavel; Jakub Štěpán; Stančík Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie vývoje produkce odpadních vod v urbanizovaném povodí
Nábělková Jana; Ivana Novotná; Sýkora Petr
2020 -
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován pojem odpadní voda, uvedeno základní rozdělení odpadních vod a její složení. Dále byla provedena literární rešerše týkající se trendů vývoje spotřeby vody a s tím související produkce odpadní vody v návaznosti na vývoj společnosti a klimatických podmínek. Zabývá se také samotným monitoringem kvality vody ve stokových systémech. Praktická část se věnuje vyhodnocení dat z monitoringu množství i kvality odpadních vod z urbanizovaného povodí na pražském Jižním Městě. Na závěr jsou porovnána vyhodnocená data z roku 2019 s daty z roku 2000.The bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical one. The theoretical part defines the concept of wastewater, its basic division and composition. Furthermore, a literature search was carried out concerning trends in wastewater production development closely connected with water consumption in relation to the development of society and climatic conditions. This part deals with information about wastewater quality monitoring in sewer systems. The practical part deals with the assessment of data from monitoring the quantity and quality of wastewater from the urbanized catchment in Prague´s Southern Town. In conclusion, assessed data from 2000 and 2019 are compared. Keywords: Odpadní vody; množství odpadních vod; kvalita odpadních vod; monitoring stokové sítě; Wastewater; amount of wastewater; wastewater quality; sewer network monitoring Available in digital repository of ČVUT.
Studie vývoje produkce odpadních vod v urbanizovaném povodí

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován pojem odpadní voda, uvedeno základní rozdělení odpadních vod a její složení. Dále byla provedena ...

Nábělková Jana; Ivana Novotná; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases