Number of found documents: 541108
Published from to

Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)
BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad příběhy a životy chasidských světců. Každé zastavení nám poskytuje nejen zábavu, ale také poučení. This bachelor´s essay is focused on the remarkable life of the author Jiří Langer, which was reflected primarily in his most important piece of work "Devět bran". "Devět bran" symbolizes nine intermissions for thought and meditation on stories and lives of the hasidic religious men. Each intermission provides us not only entertainment but also guidance. Keywords: Judaismus; židovská literatura; chasidismus; Jiří Langer; Halič; Belz; Judaism;Jewish literature; Hasidism; Jiri Langer; Halič; Belz Available in digital repository of UPOL.
Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)

Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství
BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a krátký historický vývoj v ČR. V praktické části se pomocí rozhovoru zaměřím na názory a postoje rodičů, naplněním představ vzdělání jejich dětí a aktivní spoluprací při vzdělávacím procesu. The bachelor thesis is focused on parents' attitudes and opinions towards alternative education in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic concepts of alternative education, types of alternative schools and short historical development in the Czech Republic. In the practical part I focused on the opinions and attitudes of parents, fulfilling the ideas of their children's education and active cooperation in the educational process. Keywords: Alternativní škola; typy alternativních škol; klasické reformní školy; postoje rodičů; spolupráce; komunikace;; Alternative school; types of alternative schools; classical reform school; parents´ attitudes; cooperation; communication Available in digital repository of UPOL.
Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství

Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Oknem, okem, obzorem
KRÁLOVÁ, Jitka; BUČEK, Robert
2019 - Czech
Bakalářská práce popisuje cestu od realistického zobrazení k zobrazení abstraktnímu, která je vedená vnitřním procesem. Výchozím bodem je krajina, její subjektivní vnímání. Praktická práce je prezentována dvěma velkoformátovými kresbami. Písemná část se zabývá vnímáním přírodního prostředí a fenoménem divočiny. Dále se věnuje abstraktnímu expresionismu a vybraným autorům. Písemná část také obsahuje popis pracovního postupu a použitého materiálu. Bachelor thesis describes the way from realistic to abstract form, which is based on internal process. A starting point is a landscape, its subjective perception. Practise work is presented by two large format drawings. Written part deal with perception of natural environment and wilderness phenomenon. The thesis also deals with abstract expressionism and introduces selected artists. Written part also contains a description of the workflow and the used materials. Keywords: Krajina; divočina; abstraktní expresionismus; vnitřní proces; dokumentace cesty; kresba; Landscape; wilderness; abstract expresionism; internal process; documentary of way; drawing Available in digital repository of UPOL.
Oknem, okem, obzorem

Bakalářská práce popisuje cestu od realistického zobrazení k zobrazení abstraktnímu, která je vedená vnitřním procesem. Výchozím bodem je krajina, její subjektivní vnímání. Praktická práce je ...

KRÁLOVÁ, Jitka; BUČEK, Robert
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Colin MacInnes' Absolute Beginners in the Context of the British Youth Subcultures in the 1950s and 1960s
HRUŠKOVÁ, Lucie; ANTÉNE, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena zobrazení subkultur mládeže v románu Absolute Beginners od Colina MacInnese. Cílem teoretické části je tyto britské subkultury 50. a 60. let 20. století popsat a zároveň objasnit důvody, proč tyto subkultury vznikaly. Hlavním cílem praktické části je posléze analyzovat román Absolute Beginners právě v kontextu těchto subkultur mladých a sociálních změn v britské společnosti, kterými se román také zabývá. This thesis focuses on the portrayal of British youth subcultures in the novel Absolute Beginners written by Colin MacInnes. The goal of the theoretical part is to define these subcultures and describe the reasons behind their origin. The main goal of the practical part is then to analyse the novel Absolute Beginners in the context of these subcultures and the social changes in British society which are also dealt with in the novel. Keywords: Subkultury; mods; teds; skinheadi; rockeři; společnost; teenageři; Colin MacInnes; Subcultures; mods; teds; skinheads; rockers; society; teenagers; Colin MacInnes Available in digital repository of UPOL.
Colin MacInnes' Absolute Beginners in the Context of the British Youth Subcultures in the 1950s and 1960s

Bakalářská práce je zaměřena zobrazení subkultur mládeže v románu Absolute Beginners od Colina MacInnese. Cílem teoretické části je tyto britské subkultury 50. a 60. let 20. století popsat a zároveň ...

HRUŠKOVÁ, Lucie; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích
Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
2019 -
Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým průmyslovým oborem pro navýšení a rozšíření využití těchto „odpadů“, neboť v každé době zůstává aktivní částí českého průmyslu a má širokou kapacitu pro spotřebování nepotřebné zpracovatelné suroviny. S ohledem na současnou energetickou koncepci ČR a mnoha jiných států má získávání energie ze spalování uhlí významnou roli. Nejvýznamnějším zdrojem pro získávání elektrické energie a pro zajištění dálkového vytápění pro ČR je uhlí. Ačkoliv lze předpokládat, že v následujících letech se bude nadále snižovat podíl energie získané ze spalování uhlí, je samozřejmé, že uhlí si zachová pozici jednoho nejvýznamnějších zdrojů energetické koncepce ČR. S ohledem na to bude elektrárenský popílek, odpad ze spalování, nadále produkován jako druhotná surovina. Aktuální možnosti využití této suroviny jsou pouze omezené a nejsou schopny zcela zpracovat veškeré produkované množství. Různý typ spalování - různá technologie spalování zapříčiňuje generování různých typů popílků, jež mají velice proměnné vlastnosti, které jsou ovlivněny konkrétní použitou technologií spalování uhlí a také vlastnosti podle typu spalovaného uhlí. V ČR převažuje charakteristickou měrou hnědé uhlí. S ohledem na typ spalování převládá úletový popílek. Mezi největší výhody úletového popílku patří relativní chemická stálost a jeho fyzikální parametry, které je možné poměrně dobře specifikovat. Metody zpracování úletového popílku jsou v dnešní době známou věcí a jsou harmonizovány řadou norem a technologických postupů pro jeho využití. Ve stavebnictví je úletový popílek nejčastěji a nejvýznamněji využíván jako příměs do betonu nebo asfaltových výrobků a také jako zásyp v podkladních vrstvách pro další konstrukce. Ani toto využití nemůže zajistit spotřebování veškeré produkce, která se v ČR blíží 10 miliónům tun za rok. Z tohoto hlediska je nutné najít další uplatnění úletového popílku. Možným východiskem pro využití této suroviny je alkalická aktivace tohoto materiálu. Aktivovaný úletový popílek je možné využít jako samostatné pojivo v betonové směsi, ve které zcela nahrazuje cementové pojivo, zatímco výsledné vlastnosti takového betonu jsou v mnoha pohledech příznivější než u cementového betonu. Oproti tomu jiné vlastnosti jsou horší, mezi ně patří hlavně technologie výroby této betonové směsi, která je neporovnatelně náročnější z hlediska technologické kázně a vlivu vnějších faktorů. Betonové vibrolisované výrobky se v ČR začaly ve větším množství (objem i sortiment) objevovat na trhu až po roce 1990 z důvodu možnosti dovozu zahraničních technologických linek a zlepšení zpracování betonové směsi tzv. vibrolisováním. Výrobky jsou okamžitě po vyrobení odformovány a ponechány na podložkách nebo dokonce přímo ukládány na palety. V těchto výrobcích je část pojiva, cementu, nahrazena černouhelným popílkem. Možnost částečné či plné náhrady tohoto pojiva alkalicky aktivovaným hnědouhelným popílkem je zajímavým a atraktivním úkolem, který zvýší využití této druhotné suroviny a zmenší dopad na životní prostředí.The global concept of usability of secondary raw materials is current theme. Only smaller part of construction industry production is realized by use of secondary materials, in this field the construction industry is important branch of industry for increase and spread of use of these “wastes“ because in every time part of Czech industry remains active and has wide capacity for use of redundant processable material. With regard to the current energy conception of Czech Republic and many other states recovery of energy from coal combustion has significant role. The most significant source for electric energy and for district heating in Czech Republic is coal. Although it can be assumed that the share of energy from coal combustion will continue to decrease in the following years, it is obvious that coal will retain position of one of the most important sources of energy conception in the Czech Republic. Taking this into account the power station ash, waste from combustion, will be still produced as secondary material. Current possibilities of use of this material are limited and unable to fully process all production. Different type of combustion – different combustion technology cause generation of different types of ashes, which have very variable qualities, which are influenced by specifics of used coal combustion technology and also by qualities of type of combusted coal. In Czech Republic brown coal dominates to a characteristic degree. With regard to type of combustion the fly ash dominates. Among the greatest advantages of fly ash are relative chemical stability and its physical parameters, which can be fairly well specified.Methods of fly ash processing are in this time known and harmonized by many standards and technological processes for its use. In construction industry the fly ash is most often and most significantly used as admixture for concrete or asphalt products as well as used as backfill in underlying layers for other constructions. Even this use can´t ensure use of all production, which in Czech Republic is approaching 10 million tons per year. From this point of view it is necessary to find other use of fly ash. Possible way out for use of this material is alkali activation of this material. Activated fly ash can be used as separate binder in the concrete mixture in which it completely replaces the cement binder, while the resulting properties of such concrete are in many ways more favourable than those of cement concrete. On the other hand other properties are worse including technology of producing of these concrete mixtures, which is incomparably more demanding in terms of technological discipline and the influence of external factors. Concrete vibro-compressed products have begun to occur on the market in Czech Republic in bigger volume (volume and assortment) after 1990 due to the possibility of foreign technology lines import and improvement of processing of concrete mixture by vibro-compression. Products are unformed and left on pads immediately after production or directly stored in pallets. In this products part of the binder, cement, is replaced by black coal ash. Possibility of partial or full replacement of this binder by alkali-activated brown coal ash is interesting and attractive task, which will increase use of this secondary material and will reduce its impact on the environment. Keywords: geopolymer; alkalicky aktivované materiály; vibrolis; zpracovatelnost; pevnost; reologie; geopolymer; alkali-activated materials; vibro-compress; workability; mechanical characteristics; rheology Available at various departments of the ČVUT.
Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích

Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým ...

Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL
Prágl Miroslav; Vojtěch Carbol; Valenta Michal
2019 -
Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. Na disk se ukládá pouze pro potřeby odolnosti dat při výpadcích/restartech serveru.This thesis is concerned with database optimization. Used technology is called Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Specifically, it deals with migration of data from disk to memory. This includes tables as well as procedures. Storing to disk is used only for durability purposes in the event of server crash/restart. Keywords: Databáze; optimalizace; Microsoft SQL Server; In-memory; tabulky a procedury; Database; optimization; Microsoft SQL Server; In-memory; tablesand procedures Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL

Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o ...

Prágl Miroslav; Vojtěch Carbol; Valenta Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty
Hunka Jiří; Petr Šindelář; Vogel Josef
2019 -
Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých univerzitách. Díky průzkumu a rešerši konkurenčních systémů pro sdílení studijních materiálů byly specifikovány požadavky pro vznik prototypu aplikace. Zajištění budoucího provozu je navrženo na základě analýzy nákladů a způsobů monetizace. Podoba aplikace byla několikrát navržena a předělána tak, aby výsledná verze byla jednoduchá a intuitivní. Pro dosažení co nejvyšší uživatelské přívětivosti byl prototyp podroben uživatelským testům a identifikované problémy opraveny. Výsledný prototyp aplikace je k dispozici na uniwiki2.herokuapp.com.This thesis focuses on the design of an application for sharing study materials among students in Czech universities. Research, with more than 2 200 respondents, and competitive application analysis resulted in the specification of requirements for the prototype. Breakdown of costs and monetization strategies suppose to ensure future sustainability. The user interface was redesigned a few times for the latest version to be intuitive and straightforward. Usability tests of the prototype identified several issues, which after being fixed, enabled to reach as high user-friendliness as possible. The final prototype is available at uniwiki2.herokuapp.com. Keywords: Webová aplikace; tvorba prototypu; návrh uživatelského rozhraní; sdílení studijních materiálů; studenti v České republice; React; Web application; prototype development; user interface design; sharing of study materials; students in Czech republic; React Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty

Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých ...

Hunka Jiří; Petr Šindelář; Vogel Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém pro podporu gild ve hře Deep Town
Suchánek Marek; Daniel Hampl; Hrončok Miroslav
2019 -
Tato bakalářská práce popisuje management gild v mobilní hře Deep Town a analyzuje nynější způsoby sběru dat o hráčích z této hry. Následně je navrhnut efektivnější způsob sběru dat, který je poté využit pro tvorbu modulárního systému, který sbírá, ukládá a dodává zmíněná data uživatelům. Nakonec je tento systém otestován pomocí unit a integračních testů pro zajištění jeho stability.This thesis describes guild management in the mobile game Deep Town and analyses current ways of gathering data about players from this game. Afterwards, a more efficient way to gather said data is designed, and it is then used to form a modular system, which gathers, stores and provides said data to users. In the end, the system is tested using the unit and integration tests, thus ensuring its stability. Keywords: DeepTown; Deep Town; Deep Town Admin Tools; DTAT; DeepTownAdminTools; hra; data; API; mobil; Python; Discord bot; DeepTown; Deep Town; Deep Town Admin Tools; DTAT; DeepTownAdminTools; game; data; API; phone; Python; Discord bot Available at various departments of the ČVUT.
Systém pro podporu gild ve hře Deep Town

Tato bakalářská práce popisuje management gild v mobilní hře Deep Town a analyzuje nynější způsoby sběru dat o hráčích z této hry. Následně je navrhnut efektivnější způsob sběru dat, který je poté ...

Suchánek Marek; Daniel Hampl; Hrončok Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém pro tvorbu a správu evolvabilních dokumentů
Suchánek Marek; Tomáš Starý; Kroha Petr
2019 -
Práce se zabývá vytvářením dokumentů. Cílem práce je analyzovat tvorbu dokumentů a na základě analýzy vytvořit návrh řešení pro tvorbu modulárních dokumentů. Na základě tohoto návrhu je následně vytvořena aplikace. Jedná se o webovou aplikaci, která má oddělené grafické a datové prostředí. V rámci aplikace je možné vytvářet moduly vně repozitářů, ze kterých je poté možné generovat celé dokumenty, dokumenty i jednotlivé moduly podporují verzování a je možné získat i dokument starší verze ve správném znění. Vše je poté otestováno, následuje zhodnocení přínosů systému a porovnání se závěry analýzy, také se podíváme na možnosti jak aplikaci dále rozšiřovat.This thesis is focusing on creating modular documents. One of our goals is to analyse document creation and base on that proppose application desing for our application. From this design we will then create web application with separate frontend and backend. Users will be able to create modules inside repositories, using these modules are users able to create and generate documents. Both documents and modules support versioning and thanks to that, we are able to generate even older versions of our documents. At the end we tests our solution and evaluate it. We also propose new features that could be implemented in the future. Keywords: dokumenty; modulární dokumenty; reStructuredText; AsciiDoc; python; ruby; webová aplikace; documents; modular docments; reStructuredText; AsciiDoc; python; ruby; web application Available at various departments of the ČVUT.
Systém pro tvorbu a správu evolvabilních dokumentů

Práce se zabývá vytvářením dokumentů. Cílem práce je analyzovat tvorbu dokumentů a na základě analýzy vytvořit návrh řešení pro tvorbu modulárních dokumentů. Na základě tohoto návrhu je následně ...

Suchánek Marek; Tomáš Starý; Kroha Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vlivu kontextu interakcí při doporučování kolaborativním filtrováním
Řehořek Tomáš; Martin Scheubrein; Dedecius Kamil
2019 -
Kolaborativní filtrování je jednou z nejúspěšnějších technik používaných v doporučovacích systémech. Základní algoritmy využívají historické interakce mezi uživateli a předměty, nicméně doporučovací systémy nasazené v produkčním prostředí mají často k dispozici minimálně jednu další dimenzi dat - časová razítka těchto interakcí. Tyto okolnosti interakcí nazýváme kontextem. Tato práce využívá dosud často opomíjené informace v datech ke zlepšení přesnosti doporučování. Je navrženo několik nových přístupů k začlenění kontextu do tradičních metod kolaborativního filtrování. K evaluaci těchto vylepšení je navržen a implementován testovací framework. Navržené metody jsou rozsáhle testovány na několika datasetech, s různými parametry a kontexty. Výsledky ukazují, že metody beroucí v úvahu kontext vykazují i na převážně statických datasetech zlepšení metriky recall o 5-25 % oproti tradidičním algoritmům kolaborativního filtrování.Collaborative filtering is one of the most successful techniques used in recommender systems. The basic algorithms utilize history of interactions between users and items. However, recommenders deployed in production often have at least one more dimension of data available--timestamp of the interaction. These interaction circumstances are collectively referred to as the context. This thesis exploits the additional information in order to improve overall recommender accuracy. Several novel approaches to incorporating context into traditional collaborative filtering are proposed. An evaluation framework is designed and proposed algorithms are extensively evaluated with different parameters and contexts on multiple datasets. Results show that even mostly static datasets benefit from the proposed context-aware approach. About 5-35 % recall increase was observed in comparison with traditional collaborative filtering algorithms. Keywords: doporučovací systémy; kolaborativní filtrování; kontext; časová dynamika; recommender systems; collaborative filtering; interaction context; temporal dynamics Available at various departments of the ČVUT.
Analýza vlivu kontextu interakcí při doporučování kolaborativním filtrováním

Kolaborativní filtrování je jednou z nejúspěšnějších technik používaných v doporučovacích systémech. Základní algoritmy využívají historické interakce mezi uživateli a předměty, nicméně doporučovací ...

Řehořek Tomáš; Martin Scheubrein; Dedecius Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases