Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 20963
Publikováno od do

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
2018 - anglický
Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for hyperthermia. Uniform superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of Fe(III) oleate, mandelate, or glucuronate in high- boiling solvents at temperature >285 řC. Size of the particles was controlled in the range of 8- 27 nm by changing reaction parameters, i.e., temperature, type of iron precursor, and concentration of stabilizer (oleic acid and/or oleylamine), while preserving uniformity of the nanoparticles. Because particles contained hydrophobic stabilizer on the surface, they were dispersible only in organic solvents. To ensure water dispersibility, oleic acid on the particle surface was replaced by hydrophilic and biocompatible methoxy-poly(ethylene glycol) (PEG) and poly(3-O-methacryloyl-α-D-glucopyranose) by ligand exchange. Polymers were previously terminated with anchoring-end groups (hydroxamic or phosphonic) to provide firm bonding to iron atoms on the particle surface. Fe3O4 nanoparticles were also hydrophilized by encapsulation into a silica shell by reverse microemulsion method. Tetramethyl orthosilicate was used to prepare Fe3O4@SiO2 nanoparticles, which were... Cílem této práce bylo navrhnout a připravit polymerem pokryté monodisperzní Fe3O4 nanočástice jako bezpečné a netoxické kontrastní činidlo pro magnetické rezonanční zobrazení a mediátor pro hypertermii. Uniformní superparamagnetické Fe3O4 nanočástice byly syntetizovány teplotním rozkladem oleátu, mandelátu a glukuronátu železitého ve vysokovroucích rozpouštědlech při teplotách >285 řC. Velikost částic byla regulována v rozmezí 8-27 nm změnou reakčních parametrů, např. teplotou, typem organického prekurzoru a koncentrací stabilizátoru (olejové kyseliny a/nebo oleylaminu) tak, aby byla zachována uniformita nanočástic. Částice připravené teplotním rozkladem obsahovaly hydrofobní stabilizátor a byly proto dispergovatelné pouze v organických rozpouštědlech. Aby byly dispergovatelné ve vodě, byla olejová kyselina na poverchu částic nahrazena hydrofilním a biokompatibilním methoxy-poly(ethylenglykolem) (PEG) and poly(3-O- methakryloyl-α-D-glukopyranosou) pomocí metody výměny ligandů. Navázání obou polymerů k atomům železa na povrchu nanočástic bylo dosaženo díky vhodným koncovým skupinám (hydroxamovým nebo fosfonovým). Fe3O4 nanočástice byly také hydrofilizovány enkapsulací do siliky, hydrolýzou tetramethyl ortoxysilikátu, tzv. reverzní mikroemulzní metodou. Takto připravené Fe3O4@SiO2 nanočástice byly... Klíčová slova: polymer; superparamagnetický; monodisperzní; nanočástice; oxid železa; toxicita; polymer; superparamagnetic; monodisperse; nanoparticle; iron oxide; toxicity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for ...

Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
2018 - anglický
Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection without autofluorescence from biological samples that is crucial for bioimaging and diagnostics. Moreover, NIR irradiation allows to deliver light deep into the tissue, which can be used for drug or gene delivery and NIR-induced photodynamic therapy (PDT) of tumors. Despite huge effort during the last 10 years devoted to the upconversion nanoparticle synthesis and their surface engineering, preparation of the particles suitable for biomedical applications still remains a big challenge. The current work is focused on synthesis of the upconversion nanoparticles with controllable morphology, size, distribution, crystallinity, and high upconversion efficiency, as well as on desirable surface modification by biocompatible inorganic or organic polymers. Neat and functionalized homogeneous silica shell was introduced on the NaYF4:Yb3+ /Er3+ and NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanoparticles to enhance their biocompatibility and colloidal stability in water. To render the nanoparticles with targeting moieties, their surface was decorated with cell-adhesive RGD or cell-penetrating TAT peptides. The RGD- and TAT- conjugated... Světlo-konvertující nanočástice na bázi lanthanidů jsou schopné absorbovat nízko- energetické infračervené (NIR) fotony a emitovat viditelné či ultrafialové světlo. Tato unikátní optická vlastnost umožňuje luminiscenční detekci biologických vzorků bez autofluorescence, což je zásadní pro zobrazovací a diagnostické techniky v biologii a lékařství. Kromě toho NIR ozáření umožňuje průnik světla hluboko do tkáně, což lze využít pro dopravu léčiv či genů a fototerapii (PDT) tumorů. Přes velkou snahu v průběhu posledních 10 let věnovanou syntéze světlo-konvertujících lanthanidových nanočástic a inženýrství jejich povrchů, příprava částic vhodných pro biomedicinální aplikace stále zůstává velkou výzvou. Tato dizertační práce se věnuje syntéze světlo-konvertujících nanočástic s regulovanou morfologií, velikostí, distribucí velikosti, krystalinitou a vysokou světlo-konvertující účinností, stejně tak jako požadované povrchové modifikaci biokompatibilními anorganickými nebo organickými polymery. Např. vrstva siliky na povrchu NaYF4:Yb3+ /Er3+ a NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanočástic zlepšila jejich biokompatibilitu a koloidní stabilitu ve vodě. Dále byly na povrch nanočástic zavedeny cílující skupiny, konkrétně RGD nebo TAT peptid. Pohlcování RGD- a TAT-konjugovaných nanočástic buňkami bylo monitorováno konfokální... Klíčová slova: upconversion; nanoparticle; polymer; peptide; phtalocyanine; radiolabeling; konverze světla; nanočástice; polymer; peptid; ftalocyanin; radioznačení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection ...

Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
2018 - anglický
DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this research was on the study of di- and triblock poly(2-oxazoline) copolymers with fluorinated blocks. The synthesis and solution properties of novel copolymers combining hydrophilic, hydrophobic (lipophilic) and fluorophilic moieties into one segmented molecule were reported. The simple synthetic approach which provides an easy way to attach a CnF2n+1 terminal chain to a poly(2-methyl-2-oxazoline)-block-poly(2-n-octyl-2-oxazoline) copolymer was described. Small-angle neutron and x-ray scattering experiments unambiguously proved the existence of polymersomes, worm-like micelles and their aggregates in aqueous solution. It was shown that increasing content of fluorine in the poly(2-oxazoline) copolymers results in a morphological transition from bilayered or multi-layered vesicles to worm-like micelles. The synthesis of poly(2-perfluoroalkyl-2-oxazoline)s is complicated by their extremely low activity in cationic ring-opening polymerization reaction (CROP), both in the initiation and in the propagation due to strong electron-withdrawing effect of perfluoroalkyl substituent. A detailed systematic study on synthetic... DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání Mgr. Leonid Kaberov Cílem tohoto výzkumu je studium kopolymerů dvou- a trojblokových poly(2-oxazolinů) s fluorovanými bloky. Byly popsány syntetické a roztokové vlastnosti nových kopolymerů kombinujících hydrofilní, hydrofobní (lipofilní) a fluorofilní části do jedné segmentované molekuly. Byl popsán jednoduchý syntetický přístup, který poskytuje snadný způsob připojení koncového řetězce CnF2n+1 ke kopolymeru poly(2-methyl-2-oxazolinu)-blok-poly(2-n-oktyl-2- oxazolinu). Experimenty s maloúhlovým rozptylem neutronů a rentgenovskeho záření jednoznačně prokázaly existenci vesiklů, červovitých micel a jejich agregátů ve vodném roztoku. Bylo prokázáno, že zvyšení obsahu fluoru v poly(2-oxazolinových) kopolymerech vede k morfologickému přechodu od dvouvrstvých nebo vícevrstvých vesiklů až do červovitých micel. Syntéza poly(2-perfluoralkyl-2-oxazolinu) je komplikována jejich extrémně nízkou aktivitou v kationtové polymerizační reakci s otevřením cyklu (cationic ring-opening polymerization, CROP), a to jak při iniciaci, tak při propagaci kvůli silnému elektronovému odebíracímu efektu perfluoralkylového substituentu. Byla prezentována podrobná... Klíčová slova: kopolymery; fluorofilní; rozptyl světla; samouspořádání; copolymers; fluorophilic; light scattering; self-assembly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this ...

Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
Univerzita Karlova, 2018

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
2018 - anglický
This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two main groups: natural-based materials and synthetic amphiphilic block copolymers. Both groups were studied as perspective theranostic agents for medical applications. In the first group, natural polysaccharides glycogen and mannan were selected as starting materials for preparation of novel nanoconjugates that possess ability for multimodal detection in vivo. Because grafting of natural macromolecules with synthetic polymers generally slows down the biodegradation rate, both polysaccharides were modified in two different ways to form nanoprobes with or without poly(2-methyl-2-oxazoline)s chains. The prepared nanoconjugates were functionalized with N-hydroxysuccinimide-activated fluorescence and magnetic resonance imaging labels. The resulting materials were tested both in vitro and in vivo and were shown to be completely biocompatible, biodegradable and exhibit some extra benefits in terms of their practical usage in biomedicine. Glycogen was functionalized with allyl and propargyl groups with following freeze-drying from aqueous solutions to form nano- and microfibrous materials. The presence of both... Tato dizertační práce se věnuje syntéze a charakterizaci nových hybridních struktur využitelných v biomedicíně. Tyto systémy jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin: modifikované přírodní polymery a syntetické amfifilní blokové kopolymery, přičemž obě tyto skupiny byly studovány jako potenciální theranostická činidla pro medicinální aplikace. Co se týče první skupiny, přírodní polysacharidy glykogen a manan byly vybrány jako výchozí materiály pro přípravu nových nanokonjugátů, určených pro multimodální detekci in vivo. Protože roubování polysacharidů pomocí syntetických polymerů obecně zpomaluje biodegradační procesy, oba polysacharidy byly modifikovány dvěma různými způsoby tak, aby vytvořily konečné "nanosondy", přičemž jeden způsob využíval roubování pomocí poly(2-methyl-2-oxazolinu). Připravené nanokonjugáty byly funkcionalizovány pomocí N- hydroxysukcimidového esteru, díky čemuž výsledné materiály nesly fluorescenční značku a značku pro magnetickou rezonanci. Finální materiály byly testovány in vitro a in vivo, přičemž bylo zjištěno, že jsou plně biokompatibilní a biodegradovatelné a zároveň vykazují užitečné vlastnosti pro praktické využití v biomedicíně. Glykogen byl modifikován tak, aby nesl allylové a propargylové skupiny, a poté byl lyofilizován z vodného roztoku, aby mohl vytvořit... Klíčová slova: nanomedicína; polysacharidy; glycogen; manan; řízená radikálová polymerizace; amfifilní blokové kopolymery; samouspořádání; nanomedicine; polysaccharides; glycogen; mannan; nitroxide-mediated radical polymerization; amphiphilic block copolymers; self-assembling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two ...

Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - slovenský
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Klíčová slova: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů
Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
2018 - český
The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis is based theoretically and methodologically in the field of anthropology of landscape and industrial archeology. It combines archive written and cartographic sources with non-destructive field research of anthropogenic relics. The industrialization of the area of interest meant the woodworking expansion that was caused by the lack of firewood in Prague and its surroundings and was realized as a business plan by the noble Schwarzenberg family. Schwarzenberg forest exploatation and timber floating system for firewood transport have brought significant landscape changes to hitherto almost untouched mountaneous forested areas. The field research has identified elements of the floating timber system, such as water reservoirs, watercourse troughs or the Vchynicko-Tetovský floating canal, as well as traces of both, permanent and seasonal settlement of woodcutters. The work divides the area into four zones, depending on how they were used, settled and transformed during the 19th century. The greatest attention is devoted to zone no. I, the remote forest area, which has become a major resource area for the Schwarzenberg... Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám. Klíčová slova: antropologie krajiny; industriální archeologie; Šumava; těžba dřeva; schwarzenberský plavební systém; industrializace; landscape anthropology; industrial archaeology; Šumava mountains; timber harvesting; Schwarzenberg timber floating system; industrialization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů

The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis ...

Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)
Duchková, Zuzana; Soukupová, Blanka; Moravcová, Mirjam; Jiroušek, Bohumil
2018 - český
Identity after Historical Change. Anti-Hitler Emigration of Fine Artists from Germany and Czechoslovakia to Great Britain (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková This dissertation thesis deals with a group of German and Czechoslovak fine artists (Erich A. Bischof, Kurt Lade, John Heartfield, Ludwig Meidner, Heinz Worner, Bedřich Feigl and Karel Vogel) who decided or were forced to exile from their home countries to Great Britain after Hitler came to power and stayed there during the Second World War. Research methods adopted from historical anthropology, approaches used in exile research and identity theory have been used to examine the impact of the extensive historical change on their personality as well as "artistic identity". A key area of the research is the period of 1933-1945, however, the lives of the artists before emigration have been outlined too. Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková Předkládaná disertační práce se zabývá skupinou německých a československých výtvarných umělců (Erich A. Bischof, Kurt Lade, John Heartfield, Ludwig Meidner, Heinz Worner, Bedřich Feigl a Karel Vogel), kteří se po nástupu Adolfa Hitlera k moci rozhodli či byli nuceni odejít ze své původní vlasti do emigrace ve Velké Británii, ve které prožili druhou světovou válku. Pomocí metodologických inspirací historické antropologie, přístupů uplatňovaných ve výzkumu exilu a teorie identit je zkoumán dopad rozsáhlé historické změny na jejich osobnostní a "uměleckou identitu". Těžištěm výzkumu je období mezi lety 1933-1945, je však nastíněn i život výtvarníků před emigrací. Klíčová slova: identita; druhá světová válka; emigrace; Velká Británie; umění klasické moderny; Identity; World War II; Exile; Great Britain; classic modern art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)

Identity after Historical Change. Anti-Hitler Emigration of Fine Artists from Germany and Czechoslovakia to Great Britain (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková This dissertation thesis deals with a group ...

Duchková, Zuzana; Soukupová, Blanka; Moravcová, Mirjam; Jiroušek, Bohumil
Univerzita Karlova, 2018

Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace
Nerandžič, Vladimír; Paleček, Jiří; Krůšek, Jan; Hejnová, Lucie
2018 - český
Modulation of synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays an important role in development and maintenance of pathological pain states. The indisputable part of this modulation is conducted via activity of the transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) and the cannabinoid receptor 1 (CB1), expressed on presynaptic endings of primary afferents in the superficial spinal cord dorsal horn. Under physiological conditions, activation of TRPV1 receptors is pronociceptive while CB1 receptor activation leads to attenuation of nociceptive signalling. However, both receptors share also one endogenous agonist anandamide (AEA) that may be produced from N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine (20:4-NAPE). Main objective of this thesis focuses on the effect of 20:4-NAPE on nociceptive synaptic transmission in spinal cord slices under naïve and inflammatory conditions and consequent on the possible interaction of TRPV1 and CB1 receptors. First, 20:4-NAPE application induced significant release of anandamide from spinal cord slices under in vitro conditions. Next, patch- clamp recordings of excitatory postsynaptic currents (mEPSC and sEPSC) from superficial dorsal horn (DH) neurons in acute spinal cord slices were used. 20:4-NAPE application under the physiological... Modulace synaptického přenosu v zadních rozích míšních představuje důležitou součást rozvoje a udržování patologických bolestivých stavů. Nezastupitelnou roli v této modulaci hrají tzv. transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) a kanabinoidní receptory 1 (CB1) exprimované na presynaptických zakončeních primární aferentů. Za fyziologických podmínek jsou TRPV1 receptory pronociceptivní, zatímco CB1 receptory tlumí nociceptivní signalizaci. Oba receptory však sdílejí stejného endogenního agonistu anandamid (AEA), který je syntetizován z N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu (20:4-NAPE). Tato práce se zaměřuje především na účinek aplikace 20:4-NAPE za kontrolních podmínek a po navození periferního zánětu a na související možnou interakci mezi TRPV1 a CB1 receptory. První pokusy prokázaly výrazné zvýšení hladiny anandamidu za podmínek in vitro z míšních řezů po aplikaci 20:4-NAPE, jeho prekurzoru. Další experimenty byly prováděny snímáním excitačních postsynaptických proudů (mESPC a sEPSC) v superficiálních neuronech zadních rohů míšních na akutních míšních řezech metodou patch-clamp. Aplikace 20:4-NAPE vedla k výraznému poklesu frekvence mEPSC a sEPSC proudů. Za kontrolních podmínek byl tento pokles frekvence po aplikaci 20:4-NAPE blokován aplikací inhibitorů CB1... Klíčová slova: bolest; mícha; TRPV1; pain. spinal cord; TRPV1 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace

Modulation of synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays an important role in development and maintenance of pathological pain states. The indisputable part of this modulation is ...

Nerandžič, Vladimír; Paleček, Jiří; Krůšek, Jan; Hejnová, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace
Benkovics, Gábor; Jindřich, Jindřich; Lhoták, Pavel; Šindelář, Vladimír
2018 - anglický
3 Selectively substituted cyclodextrins for analytical and pharmaceutical applications Abstract This thesis is focused on the selective modification of cyclodextrins, and its primary aim is the preparation and characterization of mono- and persubstituted derivatives of cyclodextrins in a regioselective and straightforward manner. The work is divided into two main parts describing synthetic strategies and applications of modified cyclodextrins with one or several substituents, respectively. The first section deals with the introduction of a single chromophoric moiety on the cyclodextrin scaffold such as cinnamyl, rhodaminyl, fluoresceinyl and eosinyl groups. The complete set of monocinnamyl-α-cyclodextrin regioisomers has been prepared by direct alkylation, and the self-assembling properties of the corresponding regioisomers were thoroughly investigated by dynamic light scattering and NMR experiments. These investigations revealed that the different isomers (mono-6-O-, mono-2-O- and mono-3-O- cinnamyl-α-cyclodextrin) form distinct supramolecular species through intermolecular association. A fast method for the unambiguous identification of the pure regioisomers has also been developed based on a series of 2D NMR measurements. Xanthene-modified β-cyclodextrins, other representatives of monosubstituted... 5 Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace Abstrakt Tato práce se zabývá selektivní modifikací cyklodextrinů. Jejím hlavním cílem je příprava a charakterizace mono- a persubstituovaných derivátů cyklodextrinu syntetizovaných regioselektivně a přímočaře. Práce je tedy rozdělena na dvě hlavní části popisující syntetické přístupy a aplikace modifikovaných cyklodextrinů jednak s jedním substituentem, jednak s více substituenty. První část představuje cyklodextrinové skelety s jednou chromoforní skupinou, jako je cinammylová, rhodaminylová, fluoresceinylová a eosinylová funkční skupina. Kompletní série regioisomerů monocinammylových derivátů α-CD byla připravena pomocí přímé alkylace a jejich samoskladné vlastnosti byly následně podrobně zkoumány pomocí metod dynamického rozptylu světla a NMR. Tento výzkum odhalil, že jednotlivé regioisomery (mono-6-O-, mono-2-O- a mono-3-O-cinnamyl-α-cyklodextriny) jsou schopny tvořit rozdílná supramolekulární uskupení pomocí intermolekulárních asociací. Byla vyvinuta rychlá metoda pro jednoznačnou identifikaci čistých regioisomerů na základě série změřených 2D spekter. Byly syntetizovány deriváty β-cyklodextrinu s xantinovým skeletem, představující další zástupce monosubstituovaných cyklodextrinů. Byly vyvinuty nové syntetické strategie... Klíčová slova: Cyklodextriny; Supramolekulární agregáty; Monosubstituce; Persubstituce; Regioselektivita; Fluorescenční značení; Chirální separace; Fotodynamická terapie; Kapilární elektroforéza; Cyclodextrins; Monosubstitution; Persubstitution; Regioselectivity; Supramolecular aggregates; Fluorophore labeling; Chiral separation; Photodynamic therapy; Capillary electrophoresis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace

3 Selectively substituted cyclodextrins for analytical and pharmaceutical applications Abstract This thesis is focused on the selective modification of cyclodextrins, and its primary aim is the ...

Benkovics, Gábor; Jindřich, Jindřich; Lhoták, Pavel; Šindelář, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Reeves, Daniel Vinson; Havlíček, Tomáš; Kostelecký, Tomáš; Majo, Juraj
2018 - anglický
Territorial identities are a mosaic of many different cultural elements, from which religion is just one subset. This dissertation explores elements of religion as they are expressed within territorial identities at varying scale levels in Czechia and several neighboring countries. The use of a religiously themed postage stamp or a Christian toponym, the inclusion of a religious site in a hand drawn map of one's hometown or one's position regarding the return of disputed properties to the churches they were taken from years ago, each of these can be an expression of territorial identity. Whether actively practiced or passively acknowledged, religion is bound up in our sense of place. The four separate studies that make up the body of this dissertation present religion's case as an integral ingredient within the territorial identities of Central Europe. In terms of spatial differences, Slovakia and Poland are more likely, as compared to Czechia, to recognize and include elements of religion in their territorial identities. This is true at both national - postage stamps - and local levels - toponyms and cognitive maps. Each of the methods used to explore the presence of religion in expressions of territorial identity - postage stamps, toponyms and cognitive maps - proved effective. The comparative... Územní identity jsou mosaikou mnoha různých kulturních prvků, z nichž jedním je i náboženství. Tato práce se zaměřuje na náboženství jako na součást územních identit různých měřítek v Česku a ve vybraných sousedních státech. Náboženský prvek jako projev územní identity může nabývat různých podob: použití poštovní známky s náboženským tématem, použití křesťanského toponyma, zařazení náboženského místa do mentální mapy rodného města, ale také vyjádření stanoviska k restituci sporných církevních majetků. Náboženství je nedílně svázané s osobní představou místa bez ohledu na formu (aktivní, pasivní) praktikování náboženství. Předkládaná práce představuje náboženství jako nedílnou součást územních identit ve střední Evropě na základě čtyř případových studií. Výsledky práce ukazují, že Polsko a Slovensko vykazují větší sklon k uznání a začlenění náboženských prvků do konstrukce územních identit než Česko, což platí jak na národní (poštovní známky), tak na lokální úrovni (toponyma, mentální mapy). Každá z použitých metod (analýza poštovních známek, toponym a mentálních map) se osvědčila při zkoumání náboženských prvků jako nedílné součásti územních identit podobně jako komparativní analýza a případová studie představená v článku "Sekularizace a církevní majetek: případ Česka". Na základě syntézy poznatků... Klíčová slova: náboženství; střední Evropa; geografie náboženství; identita; religion; Central Europe; geography of religion; identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

Territorial identities are a mosaic of many different cultural elements, from which religion is just one subset. This dissertation explores elements of religion as they are expressed within ...

Reeves, Daniel Vinson; Havlíček, Tomáš; Kostelecký, Tomáš; Majo, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze