Počet nalezených dokumentů: 229
Publikováno od do

Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
2016 - český
Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, proč je v dnešní době tato terapie tolik žádoucí a proč je jí věnována pozornost v různých sociálních sférách. Nechybí ani interpretace významu barev, jaké odstíny nesou klady, jaké zápory a jaký vztah mezi nimi panuje, dále pak vysvětlení pojmu žák se speciálními výukovými potřebami, který je jedním z hlavních bodů v celkovém kontextu práce. Výsledkem by mělo být ucelení tohoto tématu, představení několika metod a forem arteterapie ve výtvarné výchově a objektivní srovnání teorie s praxí. Klíčová slova: arteterapie; psychoterapie; výtvarná výchova; žáci; pacienti; spciální potřeby; barvy; význam; art therapy; psychotherapy; art education; students; patients; special needs; colours; importace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, ...

Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol
Zemánková, Lenka
2016 - český
Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu žáků. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy aktivizačních metod, které jsou vhodné pro využití v předmětu matematika. V praktické části bylo využito mých dosavadních zkušeností ve výuce tohoto předmětu. Žáci byli seznámeni s těmito metodami a následně je hodnotili v dotazníku, který je v této práci vyhodnocen. Klíčová slova: aktivizační metody; matematika; diskuze; didaktické hry; prezentace; activating teaching methods; mathematics; discussion; didactic games; presentation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol

Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu ...

Zemánková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2016

Návrh učebního textu předmětu Logistika
Müllerová, Irena; Ďatko, Ilona
2016 - český
Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu logistika pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou Česká Třebová, který je konkrétně určen druhému ročníku maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy. První část je zaměřena na oborovou didaktiku, druhá část je již zaměřena na učební text. Klíčová slova: oborová didaktika; vyučovací proces; učební text; logistika; didactics; teaching process; didactics text; logistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Návrh učebního textu předmětu Logistika

Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu logistika pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou Česká Třebová, který je konkrétně určen druhému ročníku maturitního oboru ...

Müllerová, Irena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy
Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
2016 - český
Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na vzorku studentů ze střední odborné školy platnost předpokladu, že auto-evaluace studentů a evaluace vrstevníky má příznivý vliv na rozvoj schopnosti učení studentů a zvýšení jejich motivace k učení a získávání nových poznatků oproti klasické metodě hodnocení vyučujícími. Klíčová slova: sebehodnocení; třídní klima; hodnocení vrstevníky; uvolněná bdělost; emoce; alternativní hodnocení; střední odborné školy; self-evaluation; class climate; peer-evaluation; relaxed alertness; emotional flooding; alternative evaluation; secondary professional school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy

Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na ...

Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
2016 - český
Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá středoškolským vzděláním v České republice, problémy jedince na střední škole a podpůrnými prostředky, které při svém studiu může využít. Klíčová slova: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie; střední školy; specific education defects; disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysortography; dyscalculia; high school; supporting equipment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách

Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá ...

Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Aktivizační metody ve výuce francouzského jazyka na střední škole
Holcmanová, Zuzana; Rýdl, Karel
2016 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Aktivizační metody ve výuce francouzského jazyka na střední škole

Holcmanová, Zuzana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů
Koubková, Jana; Rýdl, Karel
2016 - český
Tato práce se zabývá současnými přístupy k výchově a vzdělávání dětí s následným zaměřením na možnost tzv. individuálního vzdělávání. Teoretická část je věnována literární rešerši týkající se způsobů výchovy a vzdělávání dětí v naší společnosti, přičemž do tohoto kontextu začleňuje a blíže se dále věnuje individuálnímu vzdělávání. Praktickou částí této práce je kvalitativní výzkum zaměřený na individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů. Klíčová slova: školní vzdělávání; individuální vzdělávání; samovzdělávání; výchova dětí; school education system; individual education; unschooling; raising children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů

Tato práce se zabývá současnými přístupy k výchově a vzdělávání dětí s následným zaměřením na možnost tzv. individuálního vzdělávání. Teoretická část je věnována literární rešerši týkající se způsobů ...

Koubková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole
Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
2016 - český
Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti vytvoření funkčního systému odborné podpory, který zabezpečí nezbytné podmínky pro růst kvality školy jako takové. Cílem je ukázat na důležitost týmové spolupráce všech odborných pracovníků školního poradenského pracoviště, ale i rodiny jako východiska pro prevenci rizikového chování. Problematika je tak rozsáhlá, že převyšuje rámec této práce. Klíčová slova: prevence; rizikové chování; školní poradenské pracoviště; prevention; hig-risk behaviour; school advisory workplace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole

Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti ...

Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách
Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
2016 - český
Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které by mohly právě zájem o poezii zvýšit. Hlavním měřítkem bude opuštění dějinného výkladu a zaměření se na text samotný. Jen skrze interpretování a kritické myšlení je možné ve studentovi probudit zájem. A tato práce bude chtít nabídnout nový pohled na výkladovou složku literatury, která se učí na středních školách. Klíčová slova: didaktika literatury; poezie; interpretace; komunikace; didactics of literature; poetry; interpretation; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách

Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které ...

Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2016

Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole
Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
2016 - český
Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování. Klíčová slova: epochové vyučování; výuka biologie na waldorfské škole; trávicí soustava; výživa; epoch; teaching biology at the Waldorf School; digestive system; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole

Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování.

Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze