Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 525080
Publikováno od do

Analýza dat z mobilní sítě
Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů v implementované technologii VoLTE. Analýza se zaměřuje na základní ukazatele v síti, množství přerušených spojení a hlášených chyb protokolu DIAMETER. Je navržen způsob získání vybraných dat pomocí nástrojů pro velká data, konkrétně Hadoop a Spark. Uvedené nástroje jsou následně použity pro analýzu dat. Analyzovaná data jsou mimo jiné vizualizována v mapě pomocí vytvořené webové aplikace. Dále je navrženo řešení využívající výkonnostní indikátor pro odhalení anomálií v síti. Toto řešení je na datech vyzkoušeno a popsáno.This diploma thesis deals with the analysis of data obtained from the mobile network operator, specifically from the Policy and Charging Control subsystem. The aim is to develop procedures and subsequent analyses to identify problems in implemented VoLTE technology. The analysis focuses on the basic network indicators, the number of aborted sessions, and reported DIAMETER errors. A method is proposed, how to obtain the selected data with tools for Big Data, specifically Hadoop and Spark. These tools are then used for data analysis. Analyzed data is visualized on the map using the created web application. Furthermore, a solution using a performance indicator for anomaly detection is proposed. This solution is further tested and described using the provided data. Klíčová slova: LTE,VoLTE,Hadoop,Spark,Big Data,Analýza,Detekce anomálií; LTE,VoLTE,Analysis,Anomaly Detection,Hadoop,Big Data,Spark Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza dat z mobilní sítě

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné ...

Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Hostivař
Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
2018 - český
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil požadavky rodiny. Objekt je součastí řadové zástavby, která je navržena na srovnaném vyvýšeném terénu. Rodinný dům tvoří jednoduchá hmota. Na jih jsou dvě terasy, které otevírají objekt do ulice. Ze severo západu je obklopen malou svažující se zahradou.The main goal of the Bachelor's thesis is designing a house for a specified family of four. The building plot is situated in Prague Hostivar; formerly being a gardening centre. The proposed lay out of the house meets the requirements of the family. It is integrated within an area of row houses which is located at a flattened and elevated terrain. The house is constructed using simple matter. There are two terraces to the south which open the building towards the street. It is surrounded by a small downhill garden from the north-west side. Klíčová slova: architektonická studie,rodinný dům Hostivař,bakalářská práce; family house Hostivař,Bachelor thesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rodinný dům Hostivař

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil ...

Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rohanské nábřeží
Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
2018 - český
Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, z nichž vychází následná studie. Diplomní projekt je zaměřen detailněji na jeho vybranou část. Jedná se o soubor staveb a veřejných prostranství v pokračující ose ulice K Olympiku a jí protínající pěší koridor, tedy hlavní pěší trasu ve směru od metra linky B Invalidovna směrem do řešeného území. Návrh ukazuje jednu z možností řešení zástavby území ve vazbě na řeku Vltavu s důrazem na prostupnost území a vytvoření soustavy veřejných prostor s orientací na řeku. Součástí výsledného návrhu je výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů a skladby druhové zeleně.The aim of the diploma thesis is architectural-urban study of the Rohan embankment in the cadastral area of Karlin in Prague. The pre-diploma project was mainly focused on surveys, research and analysis of this wast location which led to a follow-up study. The diploma thesis is focused on chosen part of location in closer detail. This is set of buildings and public spaces in the continuing axis of K Olympiku street and its intersecting pedestrian corridor - the main pedestrian route in the direction from the Invalidovna B line station to the area of the study. The proposal shows one of the possible solutions of the built-up area in relation to the Vltava river, with an emphasis on the permeability of the territory and creation of a system of public areas with a river orientation. Part of the resulting proposal is the selection of street furniture, lighting, surfaces and generic green. Klíčová slova: Praha,Karlín,řeka Vltava,Rohanské nábřeží,Rohanský ostrov,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,parter,náměstí; Prague,Karlin,Vltava river,Rohan embankment,Rohan isle,urbanism,urban study,public space,parter,square Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rohanské nábřeží

Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy ...

Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace
Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
2018 - anglický
Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v jiných zase selhat. Sledování cest (path tracing) je díky své přesnosti a nevychýlenosti často používaná metoda, stále je ale příliš pomalá pro výpočet v reálném čase kvůli velkému množství komplikovaých interakcí paprsků se scénou: i nejnověší GPU mají problém udržet si rychlost výpočtu v reálném čase pro víc než jen několik snímků za sekundu. To znamená, že obrazový výstup je všude z velké míry zatížen šumem a místy ani nemusí obsahovat žádnou informaci. V této práci je popsána a otestována jedna z novějších metod: vzorky difúzní složky světla jsou s pomocí reprojekce nashromážděny z minulých snímků a následně je na ně aplikován bilaterální filtr využívající normálu, hloubku a rozptyl v daném místě k zastavení rozmazání cenných detaiů např. kolem hran a okrajů stínů. Tímto způsobem dostaneme časově stabilní výstup bez šumu (který nám dokonverguje hned po několika snímcích). Tudo metodu jsme implementovali pomocí OpenGL jako součást existujícího rychlého vykreslovacího systému na CPU postaveného na sledování cest. Metodu jsme upravili tak, aby si poradila i se vstupem, kde v každém pixelu ještě nemusí být přítomen vzorek z vystřeleného paprsku (kvůli udržení interaktivní snímkové frekvence). Nakonec jsme zhodnotili kvalitu a rychlost výstupu tohoto algoritmu.Rendering 3D scenes with both fast and accurate global illumination is still a very tough problem: there is a large number of methods giving approximate results, each one with different compromise. Path tracing is, given it's accurate and unbiased nature, often the method of choice here. It is still, however, very hard to do in real-time due to its complex recursive light interactions: even the newest GPUs struggle to keep real-time frame rates for more than just a few samples per pixel, which can lead to a very noisy output or even no useful data for some more problematic areas. A recent approach to processing the resulting image is described and experimented with in this thesis: diffuse light samples are accumulated from previous frames using reprojection and subsequently filtered by a fast bilateral filter constrained by normals, depth, and variance (which will stop blurring valuable details). This results in a temporally stable noise-free output which converges in a few frames. We implemented the method using OpenGL and incorporated it in an existing high-performance CPU-based path tracer VRUT. We extended the approach by putting it in the progressive rendering framework, where initially less than one sample per pixel is shot to increase interactivity. We evaluate the performance and visual quality of this algorithm in several test cases with diffuse illumination. Klíčová slova: počítačová grafika,sledování cest,globální osvětlení,vykreslování v reálném čase,bilaterální filtr,časový filtr,OpenGl; computer graphics,path tracing,global illumination,real-time rendering,bilateral filtering,temporal filtering,OpenGl Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace

Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích ...

Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů
Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
2018 - anglický
Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která využívá laserové skeny z rotačního laserového dálkoměru k odhadování pozice letounu. Byla implementována technika pro odhadování posunutí a rotace mezi dvěma laserovými skeny pomocí zarovnání korespondujících měření ze zmíněných laserových skenů. Navržené řešení zahrnuje fúzi odhadu pozice z inercialní měřicí jednotky, relativní posunutí získané ze zarovnání po sobě jdoucích skenů a absolutní pozice získané ze zarovnání laserových skenů do postupně stavěné mapy. Fúzovaný odhad pozice uzavírá vnější zpětnovazební smyčku prediktivního řízení. Vyvinutý systém je nejprve posouzen v simulaci a poté jsou jeho schopnosti předvedeny na sadě hardwarových experimentů s reálným dronem.This thesis is concerned with onboard localization of an unmanned aerial vehicle without the access to global navigation satellite system services. The central focus of this work lies in design and implementation of simultaneous localization and mapping method that uses laser scans from a rotating laser rangefinder to estimate the position of the vehicle. A scan matching technique was implemented to estimate the displacement and rotation between two laser scans by aligning corresponding measurements from the two scans. The proposed solution involves fusion of position estimate from the inertial measurement unit, the relative displacement obtained by aligning successive laser scans, and the absolute position obtained by aligning laser scans into the gradually built map. The fused position estimate closes the outer feedback loop of the model predictive control. The developed system is first evaluated in simulations, and then its capabilities are demonstrated on a set of hardware experiments with a real drone. Klíčová slova: bezpilotní letoun,simultánní lokalizace a mapování,inerciální měřicí jednotka,LIDAR,laserový sken,zarovnání laserových skenů,iterativní nejbližší body,mrak bodů,odhadování,Kalmanův filtr; unmanned aerial vehicle,simultaneous localization and mapping,inertial measurement unit,LIDAR,laser scan,scan matching,iterative closes point,point cloud,estimation,Kalman filter Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů

Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní ...

Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti
Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. Cílem práce je implementovat metody, které umožňují zprůhledňování na základě těchto faktorů, a vyzkoušet jejich kombinace. Na základě analýzy a výsledků dále navrhnout software, který umožní testování percepce. Byla navržena a provedena uživatelská studie, ve které byla testována percepce čtyř různých metod pro vizualuzaci poloprůhledných 3D objektů včetně jedné metody nefetorealistické průhlednosti. Uživatelská studie byla provedena k ověření celého procesu. V průběhu studie se nevyskytly, žádné problémy.This thesis deals with an analysis of non-photorealistic methods for visualization of 3D objects. These methods should improve the perception of three factors: shape, depth and depth-order, and their possible combinations. The goal of this work is to implement methods that allow us to modulate opacity of the objects based on these factors, and try their combinations. Based on the analysis and results then design and implement a software for perception tests. The user perception study has been designed. In this study, the perception of four visualization methods of 3D objects was performed including one method of non-photorealistic opacity modulation. The user study was conducted to verify the entire process. There were no problems during the study. Klíčová slova: nefotorealistické vykreslování,percepce tvaru,percepce hloubky,percepce uspořádání objektů dle vzálenosti od kamery,vizuální podněty,metody pro vylepšení percepce,kombinace faktorů; non-photorealistic visualization,shape perception,depth perception,depth-order perception,visual cues,enhancement methods,combination of visual cues Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a ...

Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR
Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
2018 - český
Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého mikropočítače Raspberry a připojením komponent (LCD a klávesnice) přes jeho GPIO sběrnici. Následně naprogramuji a v této práci popíšu jeho uživatelské rozhraní.The aim of this work is to design and construct a prototype of a device independently able to perform the function of a converter or radio access point (hotspot) in D-STAR radio amateur service. It should be controlled with a small keyboard and display. I will describe the function of D-Star system in first part. Then I will describe the connection with GPIO of raspberry computer and creating of user interface of this device. Klíčová slova: D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,klávesnice; D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,Keyboard Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR

Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému ...

Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě
Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
2018 - český
Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující rozhraní 3GPP Gx a Rx dle Release 10 sítě IMS. Takto navržené scénáře na zvolené platformě dále zrealizujte.Diameter interface simulation on an open-source platform in an IMS network.Familiarize with capabilities of open-source platforms and APIs applicable to mobile network industry. Create a simulation model including documentation of 3GPP Gx and Rx interface. Klíčová slova: Diameter,Gx rozhraní,Rx rozhraní,PCRF; Diameter,Gx interface,Rx interface,PCRF Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě

Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých ...

Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - anglický
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - slovenský
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Klíčová slova: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze