Počet nalezených dokumentů: 4054
Publikováno od do

Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - český
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Klíčová slova: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - český
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Klíčová slova: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+
Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
2018 - český
Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS. The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV environment both from the producer side and from the consumer side. A detailed description of the target group is added on the basis of a comparison of available sociological research and a basic description of the five recommended programs for such a particular production group. Klíčová slova: televizní pořady; veřejnoprávní televize; senioři; filmoví diváci; práce producenta; Česká televize Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+

Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí ...

Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Současná americká nezávislá filmová produkce
Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
2018 - český
Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé americké filmové produkce do pozice, v jaké ji známe dnes. In addition to mainstream studio production, it has always been independent film production, and practically from the beginning of American cinematography. This thesis is about the development, processes and transformation of the independent American film production into a position as we know it today. Klíčová slova: americká kinematografie; filmová produkce; nezávislý film; financování filmu; Spojené státy americké Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Současná americká nezávislá filmová produkce

Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé ...

Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta
Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
2018 - český
Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu českého filmového průmyslu. Poté se věnuje postoji klíčových institucí a dalším aspektům, které ovlivňují podmínky produkce krátkých filmů. Jednotlivé kapitoly následně mapují specifika vývoje, výroby i distribuce - nastiňují odlišnosti od práce s celovečerními filmy, charakterizují jednotlivé postupy a uvádí konkrétní příklady. V závěru práce jsou pak uvedeny možnosti prodeje a případná finanční i nehmotná rentabilita. This bachelor thesis examines conditions for producing a short film in Czech Republic from a producer`s point of view. Firstly, the term `short film` is defined and put in context of Czech film industry. Afterwards, thesis focuses on the attitude of key institutions and other aspects that influence the conditions of short film production. Individual chapters describe the specifics of development, production and distribution - outlining the differences from working with feature films, characterizing individual procedures and giving specific examples. At the end of the thesis sale possibilities are presented as well as possible financial and intangible profitability. Klíčová slova: česká kinematografie; krátký film; práce producenta; filmová distribuce; filmová produkce; filmová výroba; Česko. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; České filmové centrum; Česká televize Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta

Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu ...

Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - český
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Klíčová slova: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové

Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření
Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
2018 - český
Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových dokumentárních tvůrců ilustruje tematiku, možnosti a úskalí produkce a distribuce, jež fungují nezávisle na oficiální dokumentární produkci, vně cenzurního systému. Cenzurní systém médií v v pystém je v práci ná. ční. je v době hrami v roce a postrkování v současné ého nezávislého filmového festivalu v ce v ČLR je v práci popsán a ilustrován na klíčových zákonech a nařízeních, které regulují filmový průmysl, aby bylo patrné, vůči jakým mechanismům se musí dokumentární filmaři vymezovat. Práce také popisuje důležité festivaly a centra čínského nezávislého dokumentárního filmu, které byly postupně uzavřeny s nástupem nové vládnoucí garnitury. Jako důležitou práce vyzdvihuje i roli zahraničních festivalů coby alternativní možnosti distribuce čínských nezávislých dokumentárních filmů vzhledem k tomu, že současná situace žádnou oficiální distribuci filmů bez cenzurní „dračí pečetě“ neumožňuje. Zmiňuje se i o zahraničních archivech a stavu bádání na západních univerzitách. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, je typologie reakcí filmařů na danou situaci – od autocenzury po exil. V závěru se zmiňuje také o metodách kontroly v digitální éře. This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. Focusing on key filmmakers and their work, the thesis illustrates the obstacles and opportunities that independent filmmakers navigate when producing and distributing films outside of the system of censorship. The PRC’s censorship system is described in a short historical review which culminates in the recently-issued Censorship Law of 2017 and its practical provisions, thus clarifying the mechanisms of surveillance and regulation which affect how documentary filmmakers work. Important film festivals and centres of the independent documentary movement are described in chronological order, as well as the disappearance of such activities following the accession to power of the current ruling elite in 2012. Because recent conditions prohibit the free distribution of non-censored films, this thesis pays attention to important support provided by international documentary film festivals, their programmers and curators, and archivists and researchers from Western universities. Finally, the thesis analyzes filmmakers‘ reactions to the current situation, which range from ignorance and obedience, through self-censorship to protest resulting in imprisonment or exile. Finally, the thesis mentions the methods in totalitarian China of nowadays used in controlling the filmmakers and the complete society through digital technologies. Klíčová slova: čínská kinematografie; dokumentární film; nezávislý film; cenzura; filmové festivaly a přehlídky Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření

Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových ...

Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Time management českých filmových producentů
Homolová, Anika; KOPECKÝ, Čestmír; MORAVEC, Václav
2018 - český
Ve své práci jsem se zabývala otázkou time managementu českých nezávislých filmových producentů. Zajímalo mě, jaké specifické nároky klade práce producentů na jejich časové plánování a jaké metody mohou producenti využívat k tomu, aby měli svůj čas pod kontrolou. Oslovila jsem za tímto účelem čtyři české producenty a zpracovala téma formou rozhovorů. Pomocí jejich osobních zkušeností s time managementem jsem se pokusila navrhnout několik modelů organizace času, které mohou být užitečné pro producenty. Vzhledem k povaze kvalitativního výzkumu je výstup z mé práce spíše subjektivní. Přesto mi přijde velice přínosné zabývat se tímto tématem a prozkoumat osobní zkušenostmi těchto osobností filmového průmyslu. In my thesis I focused on time management issues connected to the workflow of independent Czech film producers. I was interested in specific ways producers’ job defines their time management and which methods can be used to help them in keeping their time under control. I have approached four Czech producers with related questions, analyzing the topic in a form of an interview. Based on their personal experiences I was able to create several models of efficient time management which can prove useful to other producers. I based my research on quality not quantity and because of that some of my results may seem subjective. That said I am convinced it was worthwhile to delve into this topic and use the experiences of production personas of Czech film scene as a base for my research and possible help for others. Klíčová slova: rozhovory (text); filmová produkce; management času; práce producenta Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Time management českých filmových producentů

Ve své práci jsem se zabývala otázkou time managementu českých nezávislých filmových producentů. Zajímalo mě, jaké specifické nároky klade práce producentů na jejich časové plánování a jaké metody ...

Homolová, Anika; KOPECKÝ, Čestmír; MORAVEC, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - český
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Klíčová slova: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Americká flautová literatúra hudby 20. storočia
Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
2017 - český
Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických autorov a ich diela pre flautu a v tretej kapitole prináša zoznam amerických diel pre flautu. Diploma thesis deals with American music and 20th century American flute music. In firs chapter reveals development of American music, second chapter reveals chosen American composers and their pieces for flutee and third chapter reveals list of American pieces for flute. Klíčová slova: hudba; flétna; hudba pro flétnu; 20. století; americká hudba Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Americká flautová literatúra hudby 20. storočia

Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických ...

Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze