Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 26605
Publikováno od do

Essays in Experimental Economics
Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
2017 - anglický
Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. The model is based on the non-paternalistic approach where, the own utility function incorporates the utility of other people as perceived by a decision maker. Moreover it allows extensions for other motives which may result in pro-social behavior. I extend the model by adding shame aversion as an additional driver for apparently altruistic behavior. Threat of shame is induced by different levels of exposure of either own actions or identity to the third party observers. I also experimentally test predictions of the model using a very simple environment of a dictator's game. The experimental design aims to remove additional confounding behavioral effects present in the previous literature. The results suggest that even a very small exposure results in significantly higher amounts sent to recipients. The analysis also shows that the agents, who believe that they can conceal their own actions in front of the less informed counterpart, exploit this information asymmetry for their monetary benefit. The second chapter examines endogenous decisions to acquire useful information. My experimental design tries to test... Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstrakt První kapitola představuje teoretický model averze k nerovnosti, který má využití také v situacích informační asymetrie. Model je založen na nepaternalistickém přístupu, kde funkce vlastního užitku zahrnuje užitek ostatních tak, jak je vnímán tím, kdo rozhoduje. Model navíc umožňuje rozšíření motivů, které můžou vést k pro-sociálnímu chování. Dále je rozšířen přidáním averze ke studu jako další motivace pro navenek altruistické chování. Hrozba studu je vyvolaná různými úrovněmi odhalení buď vlastních rozhodnutí, nebo vlastní identity před nezúčastněnými pozorovateli. Experimentálně také testuji předpovědi modelu, přičemž využívám jednoduchého prostředí hry Diktátor. Cílem tohoto experimentálního designu je odstranění možných zkreslujících behaviorálních efektů, přítomných v jiných hrách. Výsledky ukazují, že i nepatrné vystavení se studu má za následek signifikantně vyšší částky pro přijímatele. Analýza rovněž ukazuje, že lidé, kteří si myslí, že můžou zatajit své rozhodování před míň informovanými protějšky, využívají tuto informační asymetrii pro dosažení vyššího finančního zisku. Druhá kapitola zkoumá endogenní rozhodnutí k získání užitečné informace. Můj experimentální design testuje predikce "ego-utility" teorií a dalších relevantních teorií o... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Essays in Experimental Economics

Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. ...

Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
Univerzita Karlova, 2017

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie
Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
2017 - anglický
Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different techniques of synthesis and subsequent handling and/or treatment have a substantial impact on the properties of the graphene and thus a lot of efforts have been focused on developing of the advanced methods for graphene preparation and characterization. Graphene can be easily produced by oxidation and consequent exfoliation of the bulk graphite; however, resulting graphene oxide needs to be reduced back to graphene-like structure due to partial restoration of sp2 network. Herein, a detailed study of the structural evolution of the graphene oxide during electrochemical treatment has been performed using X-ray photoelectron, Raman and infrared spectroscopies and the results were compared with non-oxidized graphene nano-platelets. Additionally, graphene oxide in composite with LiFePO4 olivine material, which is electrochemically almost inactive in a freshly made state, has been tested by repeated electrochemical cycling. Using various electrochemical methods, the progressive electrochemical activity enhancement has been observed and spontaneous graphene reduction was identified as responsible for this... Výzkum (nejen) uhlíkatých nanomateriálů v čele s grafenem je v současné době jednou z nejčastěji studovaných oblastí materiálové fyziky a chemie, zejména díky mimořádným vlastnostem těchto materiálů vhodným k využití pro konverzi a uchování energie. Během syntézy grafenu a následné manipulace však dochází k narušování jinak téměř ideální krystalové struktury grafenu a tím i ke změně jeho elektronických vlastností. Proto je naprosto nezbytné mít strukturu grafenu "pevně pod kontrolou", čehož je možné dosáhnout pouze vývojem a použitím pokročilých instrumentálních metod. Grafen může být snadno připraven oxidací a následnou exfoliací grafitu za vzniku tzv. oxidu grafenu. Jedná se o materiál o tlouštce několika málo vrstev grafitu, který má na svém povrchu navázané funkční skupiny obsahující kyslík, které narušují unikátní, sp2 hybridizovanou síť uhlíkových atomů a tedy i elektronovou strukturu grafenu. Z tohoto důvodu je pro některé aplikace nutné podrobit oxid grafenu alespoň částečné redukci. V první části této práce je detailně studována jeho elektrochemická redukce za pomoci fotoelektronové, infračervené a především Ramanovy spektroskopie. Dosažené výsledky byly dále porovnávány s referenčním neoxidovaným materiálem. Možné využití tohoto procesu je demonstrováno na elektrochemické aktivaci... Klíčová slova: grafen; Ramanova spektroskopie; spektroelektrochemie; graphene; Raman spectroscopy; spectroelectrochemistry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie

Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different ...

Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
Univerzita Karlova, 2017

Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů
Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
2017 - anglický
Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and the former also for photoelectrochemical solar cells. Moreover, spinel Li4Ti5O12 could be a promising material for Na-ion batteries too, because of possible accommodation of larger Na+ ions (compared to Li+ ). The nanocrystalline TiO2 anatase with a predominant {001} facet was studied electrochemically by cyclic voltammetry of Li+ insertion and by chronoamperometry and compared with anatase materials with dominating {101} facet. Both voltammetric and chronoamperometric diffusion coefficients and activation energies proved higher activity of anatase {001} nanosheets toward Li+ insertion than that of the usual anatase nanoparticles exposing the {101} facet. Subsequently, the flatband potential and electron kinetics of TiO2 anatase nanocrystals with mostly exposed facet {101} or {001} were compared. The anatase {001} nanoplatelets exhibited more negative flatband potential, higher chemical capacitance and longer electron lifetime than anatase {101} nanoparticles. The Li+ insertion into TiO2 anatase nanoparticles was studied by Raman spectroscopy and by in situ Raman spectroelectrochemistry. Four... Oxid titaničitý (TiO2) a spinel Li4Ti5O12 patří mezi široce studované polovodivé oxidy kovů. Nanokrystalické formy TiO2 a Li4Ti5O12 jsou atraktivní pro použití v lithiových bateriích a oxid titaničitý také pro fotoelektrochemické solární články. Spinel Li4Ti5O12 by díky své struktuře umožňující ukládat větší Na+ ionty (v porovnání s Li+ ionty) mohl být i slibným materiálem pro sodíkové baterie. Nanokrystalický TiO2 anatas s převládající plochou {001} byl studován elektrochemicky cyklickou voltametrií inserce lithia a chronoamperometrií a porovnán s referenčním anatasem s dominantní plochou {101}. Voltametrické a chronoamperometrické difusní koeficienty a aktivační energie prokázaly, že anatasové nanokrystaly {001}mají oproti standardním anatasovým nanočásticím vyšší aktivitu vůči inserci Li+ . Anatasové nanokrystaly TiO2 s nejvíce exponovanou plochou {101} byly následně porovnávány s nanokrystaly s dominantní plochou {001} z hlediska potenciálu rovných pásů a kinetiky elektronů. Anatasové nanodestičky {001} měly ve srovnání s anatasovými nanočásticemi {101} negativnější potenciál rovných pásů, vyšší chemickou kapacitu a delší dobu života elektronů. Ramanovou spektroskopií a in situ Ramanovou spektroelektrochemií byla studována inserce Li+ do TiO2 anatasových nanočástic. Byly připraveny a studovány... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů

Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and ...

Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Umělé emoce ve virtuálním vyprávění
Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
2017 - anglický
Klíčová slova: interaktivní digitální vyprávění; agentí architektura; uvěřitelnost; emoce; analýza dramatu; interactive digital storytelling; agent architecture; believability; emotions; drama analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Umělé emoce ve virtuálním vyprávění

Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí
Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
2017 - anglický
The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known to have naturalized outside their native ranges, while others did not escape, in spite of being frequently cultivated. When looking for traits associated with invasiveness, it is useful to focus on congeneric species. Their traits and dispersal modes are less influenced by phylogeny, than when comparing unrelated species or even complete floras. This helps to account for traits that favour invasive species over native ones and thus identify potential invaders more precisely. A superior invader performance is attributed to a competitive advantage over native species that can lead in extreme case to competitive exclusion of the latter. Invasive and native species com- pete only if their niches overlap and the strength of competition depends on niche similarity. Importantly, invasive species are considered to be able to maintain their high competitiveness over a wide range of environmental conditions, while native ones often have narrower environ- mental optima. Lastly, competitive outcome can vary over life stages and depends on the degree of species dominance, which is rarely taken into account. Spread and... Cílem předkládané disertační práce bylo určit, které faktory ovlivňují invazivnost v rodě Impa- tiens (netýkavka). Netýkavky jsou velmi atraktivní rostliny; některé zdomácněly mimo původní areál výskytu, zatímco jiné ne, přestože byly často pěstovány. Pokud pátráme po vlastnostech, které podporují invazivnost, je výhodné srovnávat druhy jednoho rodu, tzv. kongenery. Díky blízké příbuznosti jsou jejich vlastnosti a způsob rozšiřování méně ovlivněny fylogenezí, než při srovnání nepříbuzných druhů či dokonce celých flór. Srovnání kongenerů umožňuje přesnější určení vlastností, které invazní druhy zvýhodňují oproti druhům domácím, a zároveň přesnější rozpoznání druhů s invazním potenciálem. Intenzita kompetice mezi původními a in- vazními druhy závisí na míře překryvu jejich nik. Invazní druhy jsou obvykle vysoce kompeti- tivní v širokém rozsahu podmínek prostředí, zatímco domácí druhy často mají užší ekologické optimum. Výsledek kompetice se navíc může v různých fázích životního cyklu lišit a závisí na míře dominance (vyjádřené např. pokryvností), což bývá zřídka zohledněno. Rozšíření invaz- ního druhu v nepůvodním areálu také ovlivňují místní podmínky prostředí, způsoby a rychlost šíření. Mnoho invazních druhů proto zdomácnělo podél vodotečí, které poskytují celou řadu příhodných mikrostanovišť, na nichž je... Klíčová slova: biologické vlastnosti; invazní druh; kompetice; netýkavka; nika; řeka; šíření; balsam; biological traits; coexistence; competition; invasive species; niche; river; spread Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí

The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known ...

Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe
Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
2017 - český
The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international treaties, with special focus on the phenomenon of subsequent agreements and subsequent practice of the state parties. In its general introductory section, the thesis defines international treaties as a source of international law and presents a comprehensive analysis of methods of interpretation and their codification. The fundamental part is devoted to the subsequent agreements and subsequent practice, their definition, including the difference from other similar methods, and the use of them for the interpretation of treaties before international courts and in international organizations. This thesis also focuses on the issue of evolutionary interpretation. The practical part of the thesis is based on the interpretation of treaties in three branches of international law (investments, cultural cooperation, taxes), with emphasis on the use of subsequent agreements and subsequent practice and on the current developments in the negotiation of new treaties and in the activities of international organizations. Název práce: Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe Tématem této disertační práce je kodifikace pravidel výkladu mezinárodních smluv, a to se zaměřením na fenomén následných dohod a následné praxe smluvních stran. Disertační práce ve své obecné úvodní části definuje mezinárodní smlouvy jako pramen mezinárodního práva a komplexně analyzuje právní úpravu výkladových metod a jejich kodifikaci. Stěžejní část se podrobně zabývá následnými dohodami a následnou praxí, a to jejich vymezením, včetně rozdílu od jiných obdobných metod, a využitím při výkladu smluv před mezinárodními soudy a v mezinárodních organizacích. Dílčím zaměřením této práce je také problematika evolutivního výkladu. Praktická část disertační práce je založena na výkladu mezinárodních smluv ve třech odvětvích mezinárodního práva (investice, kulturní spolupráce, daně), a to s důrazem na využití následných dohod či následné praxe a na zmapování aktuálního vývoje při sjednávání nových smluv a v činnosti mezinárodních organizací. Klíčová slova: mezinárodní smlouvy výklad mezinárodních smluv Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) následné dohody následná praxe kodifikace mezinárodního práva Komise pro mezinárodní právo OSN; international treaties interpretation of international treaties the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) subsequent agreements subsequent practice codification of international law UN International Law Commission Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe

The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international ...

Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad
Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
2017 - anglický
This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores the dependence on remittances of a household's spending on human capital, savings and donations, against the backdrop of the political situation in Ukraine in 2004. The paper also explores the effect of the political instability in Ukraine on how the households receiving remittances used them. The results of a Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) are used to explore households' decision to spend on human capital development, save, or donate money; depending on their political views and future expectations. The main hypothesis tested is whether the individuals who supported and/or were involved with the Revolution (``pro-orange"), and who were optimistic about the future of Ukraine after the Orange Revolution, saved/donated more money than those who did not support the Revolution `(`pro-blue-white"). In addition, the level of influence of remittances received from relatives or friends outside Ukraine on decisions to save and donate money is analyzed. The results show that the political views of respondents do not have a significant effect on decisions to save and/or donate money. However, respondents'... ix Abstrakt Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové Revoluce ("pro-orange"), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci ("pro- blue-white"). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické názory dotazovaných nemají významný vliv na... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad

This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores ...

Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
Univerzita Karlova, 2017

Život a dílo Josefa Úlehly
Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
2017 - český
Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an important Czech teacher, he taught mathematics and natural sciences at primary and secondary schools in Moravia. He wrote a number of monographs, textbooks, articles and translations of foreign language publications. This thesis describes Úlehla's life, brings the detail analysis and evaluation of his mathematical works and mentions his other publications. The text contains a lot of illustrations and the thesis is supplemented by factual attachments. Keywords: Josef Úlehla, mathematics, education, history Název práce: Život a dílo Josefa Úlehly Autor: Lukáš Vízek Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Josef Úlehla (1852-1933) byl významný český pedagog, vyučoval mate- matiku a přírodovědné obory na obyčejných obecných a měšt'anských školách na Moravě. Napsal řadu monografií, učebnic, článků a překladů cizojazyčných publi- kací. Tato disertační práce popisuje jeho životní osudy, podrobně v souvislostech analyzuje a hodnotí jeho matematické dílo a nastiňuje jeho ostatní práce. Text studie je proložen mnoha ilustracemi a je doplněn faktografickými přílohami. Klíčová slova: Josef Úlehla, matematika, vyučování, historie Klíčová slova: Josef Úlehla; matematika; vyučování; historie; Josef Úlehla; mathematics; education; history Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Život a dílo Josefa Úlehly

Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an ...

Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Idiopatické střevní záněty a těhotenství
Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
2017 - český
Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning decisions. Management of IBD in pregnancy requires a challenging balance between optimal disease control and drug safety. An unanswered question is the impact of the course of childbirth in women with preexisting IBD regarding anal sphincter function and development of anal or fecal incontinence. To this date there aren't any clinically relevant guidelines for managing childbirth in women with IBD. From gastroenterologist's point of view, a clear indication for Caesarean section (CS) is active perianal disease or active IBD with rectal involvement, a relative indication for CS is ileal-pouch-anal anastomosis (IPAA) or ileal-rectal anastomosis in women after colectomy for refractory UC. Studies have shown a lack of knowledge among both patients and physicians regarding reproductive issues in IBD. The main aim of this thesis was first to assess risk of vaginal delivery in development of anal incontince, second to evaluate the safety of biologic therapy during pregnancy in women with inflammatory bowel disease. We present a study researching the morbidity of children born to mothers treated with biological... Idiopatické střevní záněty (ISZ), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, postihují zejména mladé jedince v reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečnosti zvolené terapie. Otázkou stále zůstává možný vliv vaginálního porodu na zhoršení funkce svěračů s rozvojem anální, potažmo fekální inkontinence u žen s ISZ. Dosud neexistuje klinicky relevantní přístup k vedení porodu, zatím jednoznačnou indikací k porodu císařským řezem z gastroenterologického hlediska je přítomnost aktivní perianální nemoci nebo aktivního ISZ s rektálním postižením, relativní indikací k elektivnímu porodu sekcí je IPAA (ileal-pouch-anální anastomóza) a přítomnost ileo-rekto-anastomózy u žen po kolektomii pro refrakterní UC. Ukazuje se, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit riziko vaginální porodu na rozvoj poporodní anální inkontinence a zhodnotit bezpečnost biologické terapie pacientky s ISZ v průběhu těhotenství. Současně jsme zkoumali morbiditu dětí narozených matkám, které byly v průběhu těhotenství léčeny biologickou terapií, také byla hodnocena efektivita a bezpečnost... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Idiopatické střevní záněty a těhotenství

Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning ...

Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze