Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2668
Publikováno od do

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - německý
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho
Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
2018 - německý
Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his Pessach-Haggada. He was also an important representative of the so-called Jewish Renaissance. The aim of this thesis is to present his persona in the context of German-Jewish history in the first three decades of the 20th century. The thesis tries to reconstruct his circle of artists and to analyse the Jewish constructions of identity. Methodologically, the thesis is based on the concept of cultural transfer; at the same time it also draws from historical analyses of social bonds and from the Visual Turn writings. The primary sources consist of individual pieces of visual arts, Steinhardts` guest books, his diaries, memoires of his wife and the then press. Key words: Judaism, Identity, Sionism, Jewish Renaissance, Expressionism, Jakob Steinhardt Jakob Steinhardt (1887-1968) se řadí mezi nejvýznamnější německo-židovské umělce 20. století. Proslavil se díky svým dřevorytům s židovskou tematikou jako např. Svou pesachovou Hagadou a byl významným představitelem tzv. židovské renesance. Cílem této práce je zasadit jeho osobnost do kontextu německo-židovských dějin v prvních třech dekádách 20. století. Práce se snaží o rekonstrukci jeho okruhu umělců analýzu židovských konstrukcí identity. Metodologicky práce vychází z konceptu kulturního transferu, opírá se rovněž o historickou analýzu sociálních vazeb a práce z oblasti tzv. Visual turn. Pramennou základnu tvoří výtvarná díla umělců, knihy hostů Jakoba Steinhardta, jeho deníky, vzpomínky Minni Steinhardt a dobový tisk. Klíčová slova: židovství, identita, sionismus, židovská renesance, expresionismus, Jakob Steinhardt Klíčová slova: židovství|identita|sionismus|židovská renesance|expresionismus|Jakob Steinhardt; Judaism|Identity|Sionism|Jewish Renaissance|Expressionism|Jakob Steinhardt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho

Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his ...

Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
Univerzita Karlova, 2018

Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula
Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
2018 - německý
The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in both stories children are the main protagonists. In these short stories there is always a boy and a girl, while the boy is always the one more experienced, and he protects the girl and brings her to safety. She follows him and obeys his instructions. Although the text contains many descriptions, it does not act statically because the heroes are on the run from danger, which gives the action dynamics. The text, the story, the language and the plot of the short stories as well as their common elements are analyzed. Furthermore, the theoretical concept, which is formulated in the preface to this collection, and whose major concepts are big and small, is confronted with the realization in these short stories. KEYWORDS Life, experience, ordinary, extraordinary, child, behaving, love, danger, nature, landscape, death Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho sbírky Bunte Steine1 - Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. KLÍČOVÁ SLOVA život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, smrt 1 volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla) Klíčová slova: Leben; Erleben; Alltägliches; Au¨erordentliches; Kind; Verhalten; Liebe; Gefahr; Natur; Landschaft; Life; experience; ordinary; extraordinary; child; behaving; love; danger; nature; landscape Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula

The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in ...

Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
Univerzita Karlova, 2018

Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville
KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
2017 - německý
Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v pramenech, ze kterých Jean de Mandeville čerpal. Dále pojednávám, do jaké míry se Mandevillův cestopis drží zaběhnutých schémat a v čem se od nich odlišuje. Práce vyzdvihuje, jaký postoj vypravěč k těmto exotickým národům zaujímá, co jej na nich fascinuje a co naopak kritizuje. V úvodních kapitolách nechybí základní informace k dílu i autorovi, stejně tak práce obsahuje kapitolu o vnímání cizího ve středověké literatuře. The thesis deals with the analysis of the travel book written by Jean de Mandeville in the translation of German medieval period. I focus on the description and interpretation of foreign nations, which I compare with the descriptions in older literary sources from which Jean de Mandeville was inspired. In the next chapter, I discuss the extent to which Mandeville's travelogue keeps to the schemas of this kind of literary species, and on the other hand what makes him different. In the thesis, the storyteller highlights the attitude towards the exotic nations, what fascinates him about them and, on the contrary, what is worthy of criticism. The introductory chapters also contain basic information about the travelogue and the author himself. The work also includes a chapter on the perception of an unknown in medieval literature. Klíčová slova: Middle Ages; John Mandeville; travel book; perception of the stranger; unknown; nations; exotic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville

Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v ...

KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"
KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2017 - německý
Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o Pavlovi a Pavle a její pokračování Legenda o štěstí bez konce. Tato díla byla vybrána kvůli jejich zaměření na lásku. Při analýze lásky a vztahů v dílech daného autora byla zohledněna politická a kulturní situace v NDR v 70. letech dvacátého století. Hlavním cílem práce je popsat koncept lásky a vztahů v Plenzdorfově díle. Cílem práce je také popsat, zda a jak se koncept lásky vyvíjí. This diploma thesis deals with the concept of love in the work of Ulrich Plenzdorf, one of the most versatile authors of the GDR. The following works were selected for the analysis: The New Sorrows of Young W., The Legend of Paul and Paula and its sequel Die Legende vom Glück ohne Ende. These works were selected because of their focus on love. The main goal of the thesis is to describe the concept of love and relationships in Plenzdorf´s work. The aim of the work is also to describe wheather and how the concept of love changes over time. Klíčová slova: love; Ulrich Plenzdorf; Die neuen Leiden des jungen W.; Die Legende von Paul und Paula; love in the GDR; relationships in the GDR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"

Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o ...

KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Symbol des Untergangs. Festung Przemysl in deutschsprachiger Literatur und Kultur Österreich-Ungarns und seiner Nachfolgestaaten.
KILÍK, Miroslav; FRÖSCHLE, Ulrich; HORŇÁČEK, Milan
2017 - německý
Práca sa zaoberá obrazom pevnosti Przemysl v kolektívnej pamäti nemecky hovoriacej populácie Rakúska-Uhorska a jeho nasledovníckych štátov. Dôraz je kladený na literárne zobrazenie pevnosti Przemysl v Prvej svetovej vojne. Práca skúma možné mytizovanie bojov o pevnosť Przemysl a dospieva k záveru, že Przemysl predstavuje v kultúrnej pamäti i literatúre nemecky hovoriacej populácie nasledovníckych štátov Rakúska-Uhorska negatívny symbol zániku monarchie. This diploma thesis deals with the image of fortress Przemysl in the cultural memory of the German-speaking population of Austria-Hungary and its successor states. Emphasis is given to the image of Przemysl in literature about the World War I. The thesis examines the possible mythologization of the battles for Przemysl and concludes that the fortress has become a negative symbol for the demise of Austria-Hungary in the German-written literature and culture of its successor states. Klíčová slova: Fortress Przemysl; World War I; Eastern Front; Austrian literature; German written Bohemian and Moravian literature; Austrian journalism; mythical battle; Marianne Fritz; Christoph Ransmayr; Karl Kraus; Bruno Wolfgang Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Symbol des Untergangs. Festung Przemysl in deutschsprachiger Literatur und Kultur Österreich-Ungarns und seiner Nachfolgestaaten.

Práca sa zaoberá obrazom pevnosti Przemysl v kolektívnej pamäti nemecky hovoriacej populácie Rakúska-Uhorska a jeho nasledovníckych štátov. Dôraz je kladený na literárne zobrazenie pevnosti Przemysl v ...

KILÍK, Miroslav; FRÖSCHLE, Ulrich; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

noTitle
Ghorbani Khaledi, Sare; Forster, Michael Neil; Baum, Manfred
2017 - německý
I try to show that the individuality of God, the unlimited whole, as well as the created monad, the limitations of God, can be explained in the metaphysics of Leibniz by the fact that God, because of his quantitative unlimitedness, possesses all possible qualities and thus all his qualities are determined. On the other hand, the monads, because of their limitations, have a determined set of quantities. Therefore, it can be said that the complete determinateness of the created monads and God with regard to their qualities allows their distinction from all others, and the principle of the identity of the indistinguishable constituted their uniqueness. Key words: Individuality, possibility, absoluteness, component-whole relationship, unlimitedness, limitation, quality. Ich versuche darzustellen, dass die Individualität sowohl Gottes, das unbeschränkte Ganze, als auch der erschaffenen Monaden, der Beschränkungen Gottes, in der Metaphysik Leibniz' dadurch erklärbar ist, dass einerseits Gott wegen seiner quantitativen Unbeschränktheit alle möglichen Qualitäten besitzt und demnach alle seine Qualitäten bestimmt sind und andererseits die Monaden wegen ihrer Beschränktheit über eine vollständig bestimmte Teilemenge der Quantitäten verfügen. Daher kann gesagt werden, dass die vollständige Bestimmtheit der erschaffenen Monaden und Gottes hinsichtlich ihrer Qualitäten ihre jeweilige Unterscheidung von allen anderen ermöglicht und somit das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren ihre Einzigkeit konstituiert. Key words: Individualität, Möglichkeit, Absolutheit, Komponenten-Ganzes-Beziehung, Unbeschränktheit, Beschränktheit, Qualität. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

I try to show that the individuality of God, the unlimited whole, as well as the created monad, the limitations of God, can be explained in the metaphysics of Leibniz by the fact that God, because of ...

Ghorbani Khaledi, Sare; Forster, Michael Neil; Baum, Manfred
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Roidi, Yassir; Schnell, Alexander; Grohmann, Till
2017 - německý
The subject of my thesis is the notion of subjectivity and its immediate relation to the concept of 'Eros' of Lévinas' early writings. The question of its inquiry is how the subject can liberate itself from its self-enclosure through an immanent introspection possible due to the Eros. Thus, reaching its emancipation through the love and erotic need common to all individual. Subjectivity, Eros, and fecundity, these are the keywords of the inquiry. It studies the theme of "visage érotique", i.e. the female 'face' par excellence, and the conceptual relation between paternity and childhood from the standpoint of the Levinasian notion of "fecundity". The inquiry also proposes an analysis of the female subject and leads a discussion on gender theory and Lévinas' bipartite conception of the Eros. Subjectivity, Eros, emancipation, love, fertility, partenity, female. . Die Thematik meiner Masterarbeit ist die tiefe Analyse und die ausführliche Studie der Subjektivität und ihrer direkten Beziehung mit dem Thema des Eros bei dem jungen Levinas, zu etablieren. Mein Schwerpunkt ist diese Verkapslung des Subjekts in sich selbst. und diese ständige Bewegung des Ich zu sich selbst, in Ende zu bringen. Dieses geschieht laut Levinas nur dank dem Eros. So kann das Subjekt seiner Freiheit erreichen dank dem Eros indem das Subjekt eine erotische Beziehungen mit dem anderen Liebespartner schließt. Subjektivität, Eros und Fruchtbarkeit bilden die Hauptthemen meiner gesamten Arbeit. Ich werde auch phänomenologische Themen berühren. Wie das erotische Antlitz, das im Sinne von Levinas das weibliche Antlitz par excellence bezeichnet. Die Beziehung Vater-Sohn wird ein Bestandteil innerhalb der Thematik der Fruchtbarkeit bilden. Ich werde auch die Thematik der Weiblichkeit immer im Sinne von Levinas detailliert bearbeiten. Subjektivität, Eros, Freiheit, Liebe, Fruchtbarkeit, Vaterschaft, Weiblichkeit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

The subject of my thesis is the notion of subjectivity and its immediate relation to the concept of 'Eros' of Lévinas' early writings. The question of its inquiry is how the subject can liberate ...

Roidi, Yassir; Schnell, Alexander; Grohmann, Till
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Arriola, Jonathan; Zapero, David; Sepp, Hans Rainer
2017 - německý
In this Master's thesis, I propose to first investigate the existence of this autonomy of reason, which Cassirer postulates as a differentia specifica of enlightenment against other epochs, and which articulates this entire flow. Secondly, the critique of Cassirer's work and its truth content will be examined more closely. In order to make this project feasible, I will focus, among others, on Jonathan Israel's depiction of Enlightenment, and his idea, according to which two irreconcilable explanations have been given, is a concept which Cassirer himself was altogether alien to. Cassirer, Enlightenment, Reason, Autonomy, Jonathan Israel. In dieser Masterarbeit schlage ich vor, zunächst zu erforschen, worin diese Autonomie der Vernunft besteht, welche Cassirer als differentia specifica der Aufklärung gegenüber anderen Epochen postuliert und welche diese ganze Strömung artikuliert. Zweitens soll die Kritik am Werk Cassirers und ihr Wahrheitsgehalt genauer geprüft werden. Um dieses Projekt durchführbar zu machen, werde ich mich, unter anderen, insbesondere auf Jonathan Israels Darstellung der Aufklärung konzentrieren und seine Idee, der zufolge es zwei unversöhnliche Aufklärungen gegeben habe, eine Konzeption, welche Cassirer selbst gänzlich fremd war. Cassirer, Aufklärung, Vernunft, Autonomie, Jonathan Israel. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

In this Master's thesis, I propose to first investigate the existence of this autonomy of reason, which Cassirer postulates as a differentia specifica of enlightenment against other epochs, and which ...

Arriola, Jonathan; Zapero, David; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Palacios Bustamante, Oscar; Gabriel, Markus; Sepp, Hans Rainer
2017 - německý
The main thesis of this work is that Alain Badiou as well as Klaus Held think of the political as the connection of early separated worlds. This thesis is sustained through a comparison between Held's phenomenology of political world and Badiou's mathematical onto-logy. Crucial in this comparison is the difference between the points of departure of these investigations, where the limits and the present of phenomenology and "realist" Ontologies can be a subject of reflection. Key words: Alain Badiou, Klaus Held, political phenomenology, mathematical Ontology, event, subjectivity Die Hauptthese der vorliegenden Masterarbeit ist, dass sowohl Alain Badiou als auch Klaus Held unter dem Politischen die Verbindung von früher getrennten Welten verstehen. Diese These wird durch den Vergleich zwischen der Phänomenologie der politischen Welt von Klaus Held und der mathematischen Onto-logie von Alain Badiou gezeigt. Entscheidend ist aber der Unterschied zwischen den entsprechenden Ausgangspunkten beider Untersuchungen, wobei die Grenzen und die Gegenwart der Phänomenologie und den "realistischen" Ontologien zu überlegen sind. Key Words: Alain Badiou, Klaus Held, politische Phänomenologie, mathematische Ontologie, Ereignis, Subjektivität Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

The main thesis of this work is that Alain Badiou as well as Klaus Held think of the political as the connection of early separated worlds. This thesis is sustained through a comparison between Held's ...

Palacios Bustamante, Oscar; Gabriel, Markus; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze