Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 532385
Publikováno od do

Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví
Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
2018 - český
Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně zahraničních metod, které nejsou v České republice rozšířené. Cílem této práce je posoudit spolehlivost nejpoužívanějších způsobů kontroly vlhkosti.We encounter several problems in the building industry, which can cause increased material moisture when incorporated into the construction. The author of this paper mentions the requirements of maximum humidity and methods of its assessment, including foreign methods, which are not extended in the Czech Republic. The aim of this work is to evaluate the reliability of the most used methods of moisture control. Klíčová slova: Porovnání vlhkoměrů,měření vlhkosti,odporový vlhkoměr,kapacitní vlhkoměr,vlhkost; Comparison of moisture meters,measuring of humidity,resistive moisture sensor,capacitive moisture sensor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví

Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby ...

Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh modelu větroně kategorie RES
Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
2018 - český
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. Následuje kapitola srovnávající různé profily zakončená výběrem nejvhodnějšího pro účel návrhu. Dále je pojednáno o výběru geometrie křídla spolu s návrhem dimenzování nosníku. V závěru práce je vytvořen třípohledový výkres navrženého větroně.This bachelor thesis deals with the design of a radio-controlled model of a RES category sailplane. The first part summarises the competition category's rules, existing models and equipment necessary for the plane's proper functioning. A comparison of different profiles is then introduced, followed by choice for the most suitable one for the purpose of this design. Furthermore, choice of geometry for the wing is discussed along with a beam strength calculation. Finally, multiview projection drawing of the sailplane design is presented. Klíčová slova: model větroně,kategorie RES,aerodynamický návrh; sailplane model,RES category,aerodynamic design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh modelu větroně kategorie RES

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné ...

Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku
Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce se řeší porucha vzniklá založením nepodsklepené části objektu v zámrzné hloubce. Byla navržena opatření, která předejdou vzniku poruchy a postupy, které odstraní příčinu jejího vzniku, pokud se již porucha projevila. U jednotlivých opatření proti vzniku poruchy i postupů sanace se provedlo finanční ocenění.This Bachelor Thesis analyzes selected damages on brick constructions. It analyzes causes and consequences of crack creations in the construction. It is focused on how to prevent damages and how to treat cracks by sanitation that has been caused. The practical part of this thesis is focus on a damages created by founding of an object without cellar bellow a freezing depth. Proper steps have been designed to prevent damages creation, and the right procedure has been made to remove the cause of damages created, if necessary. A costs for every suggested step, including the sanitation, has been estimated. Klíčová slova: porucha,vada,sanace,trhliny ve zděných konstrukcích; fault,defect,sanitation,cracks in masonry structures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V ...

Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konstitutivní model Cam-Clay
Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
2018 - český
Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená implementace je podrobně popsána. Funkčnost výsledného kódu je otestována na několika příkladech o různém stupni složitosti.The thesis deals with the Modified Cam-Clay model. The model is introduced and described, a hardening law is derived. Algorithms are presented serving for this model's implementation into the OOFEM finite element computational software. The implementation is described in detail. The resulting code's functionality is tested on several examples of varying degrees of complexity. Klíčová slova: Modifikovaný model Cam-Clay,OOFEM,plasticita,návrat na plochu plasticity,projekce na nejbližší bod; Modified Cam-Clay model,OOFEM,plasticity,return mapping,closest-point projection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Konstitutivní model Cam-Clay

Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software ...

Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Náklady na vytápění u rodinných domů
Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant jednotlivých domů po dosažení nízkoenergetického a pasivního standardu. Dále je vypracována rešerše a výpočty pro vhodnou volbu zdroje na vytápění, přípravu teplé vody a dodávku elektřiny pro celou domácnost.The bachelor thesis deals with assessment of the energy performance of buildings in terms of partially supplied energy for heating. Subsequently, a comparison of the investment and operating costs for the heating of several variants after achieving the low energy or passive standards of individual houses is accomplished. In conclusion, research and calculations are made for the appropriate choice of sources for heating, hot water preparation and electricity supply for the whole household. Klíčová slova: vytápění,nízkoenergetický,pasivní,zdroj energie; heating,low energy,passive,energy sources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Náklady na vytápění u rodinných domů

Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika ...

Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem
Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
2018 - český
Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor zaměřuje na měření podlahových ploch v konkrétním objektu. Jedná se o polyfunkční dům Kindergarten v Karlíně. V závěru práce je provedeno vyhodnocení měření.This thesis deals with the measurement of floor areas of housing units. The author deals with the current legislation, mainly by defining the term "floor area". In the second part of the thesis, the author focuses on the measurement of floor surfaces in a particular building. This is a multifunctional Kindergarten house in Karlín. At the end of the work, the evaluation of the measurements is performed. Klíčová slova: Podlahová plocha,bytová jednotka,měření ploch; Floor area,housing unit,measurement of areas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem

Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor ...

Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory
Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou věží o dalších šesti patrech v každé. Projekt obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Využívá proudové metody výstavby díky postupu výstavby z větší věže na menší a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně rozestavěnosti. Podrobně popisuje problematiku výtahových prostor a současného stavu na trhu s výtahy.This thesis deals with construction-technology planning project concerning construction of housing property with extended requirements on elevator's space. The property consists of two united floors (1PP and 1NP) and two towers of additional six floors in both. Project provides spatial structure, technological structure and time structure solution. It uses fluxional construction method due to proceeding of construction from bigger tower to smaller one and it includes plans of construction site for different stages of construction process. It also describes in detail issue of elevator's space and actual situation on elevator's market in Czech Republic. Klíčová slova: stavebně-technologický projekt,harmonogram,časoprostorový graf,zařízení staveniště,prefabrikovaný strop,sádrové omítky,kontaktní zateplovací systém,sádrokartonové podhledy,výtahové prostory; construction-technology project,time schedule,space-time graph,plans of construction site,precast ceiling,plaster stucco,external thermal insulation system,plasterboard additional ceiling,elevator´s space Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a ...

Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů
Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
2018 - český
Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a to včetně zhodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, návrhu zařízení staveniště, či popisu postupu dvou vybraných stavebních procesů z technologického hlediska. Práce využívá výhod studentské verze softwaru CONTEC R zejména pro zpracování časové struktury stavebně technologického projektu, ale i dalších jeho částí.The diploma thesis consist of building technology project of four residential houses located in Prague - Uhříněves. It provides a design of space management, technology management and time management to realize this investment unit including analysis of health and safety risks on site, site management, or description of two chosen building processes from the view of building technology. Thesis use advantages of student version of software CONTEC R particularly for design of time management of building technology project, but also for other parts of it. Klíčová slova: Technologie,modelování výstavby,harmonogram,BOZP,CONTEC; Technology,building modeling,time schedule,health and safety,CONTEC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů

Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto ...

Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu
Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
2018 - český
Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy prutu. Přitom využijeme danou deplanační funkci závislou na zbylých dvou kartézských souřadnicích. Míra deplanace (ve smyslu proměnného součinitele násobícího hodnoty deplanační funkce podél střednice prutu) je považována za jednu z neznámých funkcí, spolu s třemi posuny střednice prutu a třemi rotacemi průřezu. S uvážením tohoto tvaru pole posunů odvodíme za použití Lagrangeova principu minima potenciální energie sedm řídících rovnic prutového modelu (včetně odpovídajících okrajových podmínek) a identifikujeme vnitřní síly působící na prutu. Ukazuje se, že tento přímočarý postup vede k nesprávnému rozložení smykových napětí na prutu a tím ke zkreslení tuhostí ve smyku a kroucení. Lepší výsledky lze očekávat, pokud odvodíme řídící rovnice modelu pomocí Hellingerova-Reissnerova variačního principu, který pracuje s nezávislými aproximacemi pole posunutí a pole napětí. Při volbě aproximace pro smyková napětí se berou v úvahu Cauchyho rovnice rovnováhy trojrozměrného kontinua.The main goal of this study is to derive a beam model of a generally loaded bar using variational principles. To achieve this goal, we describe the displacement field using seven unknown functions that depend only on the axial coordinate, and we incorporate a given warping function that depends on the remaining two Cartesian coordinates. The amount of warping (in the sense of a variable coefficient multiplying the values of the warping function along the centerline of the bar) is considered as one of the unknown functions, along with three centerline displacements and three sectional rotations. Considering this form of the displacement field we derive seven governing equations of the beam model (as well as the corresponding boundary conditions) using the Lagrange principle of minimum potential energy and we identify the internal forces arising in the beam. It turns out that this straightforward procedure leads to an inappropriate distribution of shear stresses in the beam and thus to inaccurate stiffnesses in shear and torsion. Better results can be expected if we derive the governing equations using the Hellinger-Reissner variational principle, which deals with independent approximations of the displacement and stress fields. The assumed distribution of shear stresses is based on the Cauchy equilibrium equations of a three-dimensional continuum. Klíčová slova: prutový model,Lagrangeův princip minima potenciální energie,Hellingerův-Reissnerův variační princip,tenkostěnný prut; beam model,Lagrange principle of minimum potential energy,Hellinger-Reissner variational principle,thin-walled beam Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu

Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na ...

Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb
Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
2018 - český
Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického hlediska, ale především z hlediska jejich uplatnění v soudobé výstavbě rodinných domů. Autorka v této práci ukazuje možnost spojení konstrukčně izolovaných panelů SIP, zakládání pomocí zemních vrutů a využití instalačních prefabrikovaných jader jako efektivní a časově výhodné pro výstavbu jednopodlažních rodinných domů. Součástí práce je porovnání doby výstavby dřevostaveb výše uvedeným způsobem s tradičním zděným rodinným domem.The author of this bachelor thesis deals with description of individual types of construction systems of wooden structures, ways of construction and solution for hydro isolation of the substructure. It further describes pre-manufactured plumbing cores not only form the historical point of view, but especially from the point of view of their application in current construction of family houses. The author points out the possibilities of connecting constructional isolated SIP panels, construction by using ground screws and usage of pre-manufactured cores as a way of effective and time saving construction of singe-storey family houses. Part of the thesis is a comparison of the time needed for construction of wooden structures in the way described above and traditional brick family house. Klíčová slova: Konstrukční systémy dřevostaveb,Zakládání dřevostaveb,Prefabrikovaná instalační jádra,Harmonogram výstavby; Construction systems of wooden structures,foundation of wooden structure,pre-manufactured plumbing cores,construction schedule Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb

Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační ...

Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze