Počet nalezených dokumentů: 245
Publikováno od do

Metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť a "intelektuálních elit"
Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
2016 - český
Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a odborných/výzkumných pracovišť. Metodika se zaměřuje také na možné využití orálněhistorických výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů a zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést. Metodika postihuje celý výzkumný proces v dané oblasti, od okamžiku zadání až po finální výstupy. The methodology offers a comprehensive picture of a realization of an oral history project in the “intellectual elite” environment, using the example of specialized research, academic or university institutes and research centers. The methodology also focuses on the possible use of oral history research in these areas as a tool for understanding past and present social phenomena, while highlighting the pitfalls that such research can bring. It covers the entire research process in the area, from the time of project assignment to the final outputs. Klíčová slova: intellectual elites; oral history; research; science; university Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť a "intelektuálních elit"

Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a ...

Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
Ústav pro soudobé dějiny, 2016

Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944
Smetana, Vít
2015 - český
Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi Východem a Západem“. Do konce roku se však jednoznačně proti postavil SSSR a spolu s ním komunistické vedení v Moskvě. Následovalo ochablé podvolení se a stále jednoznačnější orientace na Východ. This study demonstrates that the year 1944 was exceptional in the context of the overall development of Czechoslovak foreign policy. It was in this year, and only then, that the exile leadership proclaimed its ambition to play the role of a “bridge between East and West.” However, by the end of the year, the U.S.S.R., soon followed by the Communist leaders in Moscow, expressed its negative attitude to this idea. What followed was a flabby submission and a growing foreign policy orientation towards the East. Klíčová slova: Czechoslovakia; international relations; WWII Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944

Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi ...

Smetana, Vít
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944
Maršálek, Zdenko
2015 - český
Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších souvislostí se vyvíjela i situace československého exilu a jeho ozbrojených sil. První polovina roku 1944 byla přípravným obdobím na okamžik domnělého zásadního rozhodnutí. Na konci léta vstoupily československé formace na východní i západní frontě do bojových operací, okamžik konečného vítězství však byl ještě daleko. In the introduction, the article deals with the problems of the strategic situation of the Allies in the year 1944. In the summer of 1944, it seemed that the war could end soon, but despite the heavy losses, Germans managed to recover. The situation of the Czechoslovak exile and its military formations developed on this broader context. The first half of 1944 was thus a period of preparation for the moment of deemed critical decision. At the end of the summer, the Czechoslovak military formations entered the combat operations both on Eastern and Western fronts, the moment of final victory was however still far away. Klíčová slova: resistance in World War II; Czechoslovak army-in-exile; Czechoslovakia in World War II Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944

Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe
Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
2015 - český
Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení pravidel (kritérií pro zařazení) i význam pojmenování výjimek (posouzení z pohledu celku, souvztažnost pamětních míst). Dále metodika rozpracovává popis a dokumentaci pamětního místa a uvádí možné způsoby zpracování získaných dat, jež jsou nutným předpokladem pro odbornou analýzu a interpretaci. The methodology deals with a methodological capture of the phenomenon of memorial sites as basic elements of memory studies. It shows how rules (criteria applying to inclusion) are determined, as well as the importance of naming exceptions (assessment from the viewpoint of the whole complex of memorial places, correlation of memorial places). The methodology also elaborates the description and documentation of memorial places and presents techniques that can be employed to process collected data, which are a necessary prerequisite for a professional analysis and interpretation. Klíčová slova: memorial places; communist regime; cultural memory; contemporary history Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe

Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení ...

Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce
Bednařík, Petr
2014 - český
Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského soužití a ukázkou humanistického chování ve 20. století. The text deals with the question of how i could be personality humanist Přemysl Pitter uses in school education of Czechoslovakian history. Pitter is a good example for teaching the Czech-German- Jewish coexistence and demonstration of humanistic behavior in the 20th century. Klíčová slova: Přemysl Pittner; humanism; school education Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce

Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2014

Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
Nosková, Helena
2013 - český
Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a migracemi obyvatel. The paper deals with the history of grammar schools in Jeseník and Králiky. Changes and traditions, education and cultural capital of the years 1918-2000, with forays into the past, in the context of political change and human migration. Klíčová slova: education; cultural fund; high school; vzdělání; kapitál Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko

Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava
Kokoška, Stanislav
2013 - český
Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé sociální skupiny, zapojení do válečné výroby a postupné germanizaci podle rasových hledisek. The reform of the occupation administration played a major role in Heydrich´s occupation policy, which was based on the need to depoliticize Czech society, divide it up into individual social groups and link it to war production and gradual Germanisation according to racial considerations. Klíčová slova: Protectorate Bohemia and Moravia; Heydrich´s occupation policy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava

Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé ...

Kokoška, Stanislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska
Maršálek, Zdenko
2013 - český
Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi. On the case of on region, the article examines the phenomenon of death in war and its variability. It also describes the conflict of the fates of ordinary men with the major historical events. Klíčová slova: World War II; Czechoslovak resistance abroad; regionality Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska

Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Československo-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939)
Těšínská, Emilie
2012 - český
Příspěvek představuje okolnosti dojednání, technické realizace a nejasného konce společného projektu čs. ministerstva veřejných prací a francouzské Société Nouvelle des Substances Radioactives z let 1935-1938, jehož předmětem bylo vybudování výrobny koncentrovaného radonu v areálu pokusných laboratoří uvedené francouzské společnosti v Gif u Paříže. Radon měl sloužit především k lékařským účelům. Přístroj typu Mund-Porter vyrobila brněnská firma Pavel Meissel. Potřebné radium (502 mg Ra-el.) pronajal čs. stát. Na realizaci projektu spolupracoval fyzik František Běhounek a ruský emigrant Alexis Jakimach. Projekt byl ukončen krátce po uvedení výrobny do provozu, za dramatického vývoje historických událostí let 1938-1939. The paper outlines the history of a common project of the Czechoslovak Ministry of Public Works and the French firm Société Nouvelle des Substances Radioactives dating back to 1935-1938. The project aimed at building a plant to produce concentrated radon within the premises of the Society’s laboratories at Gif near Paris. The plant, put into operation in 1937, was equipped with an apparatus of Mund-Porter type constructed by Czechoslovak firm Pavel Meissel in Brno and containing radium salt solution (502 mg Ra-element) hired by the Czechoslovak state. Czech physicist František Běhounek and Russian emigree Alexis Jakimach took an active part in the project implementation. The project ended under dramatic historical circumstances of years 1938-1939 when Czechoslovakia was occupied by Nazi Germany. Klíčová slova: history of radiumtherapy; international cooperation; Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československo-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939)

Příspěvek představuje okolnosti dojednání, technické realizace a nejasného konce společného projektu čs. ministerstva veřejných prací a francouzské Société Nouvelle des Substances Radioactives z let ...

Těšínská, Emilie
Ústav pro soudobé dějiny, 2012

Slováci a jejich tradice na Jesenicku
Nosková, Helena
2012 - český
Slezsko sehrálo zvláštní roli v rámci dějin Československa a Polska. Po roce 1945 došlo k masivnímu vysídlení Němců z príhraničních regionů Polska i Československa. Část Slezska v Československu osídlovali kromě Moravanů a Čechů také Slováci ze Slovenska, slovenští reemigranti z Rumunska, Maďarska, Bulharska, malé míře i Slováci z Francie a Rakouska. Zejména Slováci z Rumunska v padesátých letech XX. století přenesli vlastní lidovou kulturu na Jesenicko a Javornicko. Udržovali ji i po roce 1989. Postupný zánik v současnosti způsobuje vymírání starší generace, migrace střední a mladší generace, asimilace a současný konzumní způsob života. Silesia played a special role in the history of Czechoslovakia and Poland. After 1945 there was a massive displacement of Germans from border regions of Poland and Czechoslovakia. Part of Silesia in Czechoslovakia Moravians settled in addition to the Slovaks and Czechs in Slovakia , Slovak re-emigrants from Romania, Hungary , Bulgaria, small scale and Slovaks from France and Austria. The Slovaks of Romania in the fifties, XX. century transferred to their own folk culture in the region Jesenicko a Javornicko. They kept it even after 1989. The gradual disappearance currently causing extinctions older generation , migration, middle and younger generation , assimilation and contemporary consumerism. Klíčová slova: Silesia; Poland; fulk culture of ethnic minorities Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slováci a jejich tradice na Jesenicku

Slezsko sehrálo zvláštní roli v rámci dějin Československa a Polska. Po roce 1945 došlo k masivnímu vysídlení Němců z príhraničních regionů Polska i Československa. Část Slezska v Československu ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze