Number of found documents: 40921
Published from to

Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel
Pátek Zdeněk; Robert Kulhánek; Šafařík Pavel
2020 -
Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se tomuto sportu věnuje celosvětově kolem 100 000 pilotů, zůstává padákový kluzák z teoretického hlediska neprobádaným aparátem. Tato práce se zaměřuje na možnost modelování degradace aerodynamického výkonu způsobeného flexibilitou křídla pomocí moderních výpočetních metod. Dále popisuje letové experimenty, ze kterých byla tato degradace vyhodnocena. Numerický model byl velice zjednodušen, tudíž nedošlo k absolutní shodě teorie s experimentem. Nakonec byl vytvořen návrhový model, který respektuje základní konstrukční parametry kluzáku. Práce komplexně pojednává o aerodynamice padákového kluzáku a popisuje jednotlivé faktory mající zásadní vliv na výkon kluzáku.This dissertation deals with an aerodynamic of exible wings, speci_cally paragliders. Paragliders became the favorite tools of enthusiastic aviators in the last decades. While there are about 1000 000 pilots worldwide a theory behind paragliders is not still satisfactory discovered. The dissertation focuses on the possibility of modeling the degradation of wing aerodynamic performance due to its own exibility by means of modern computational methods. It describes ight test experiments carried out for the identification of the degradation. The Numerical model was very simplified thus absolute match between experimental and theoretical results was not found. At the end, the model for preliminary analysis was created. This model respects basic design parametrs of a glider. This thesis treats aerodynamics of paraglider in a complex manner and describes particular factors which affect significantly the performance of paraglider wings. Keywords: Padákový kluzák; Aerodynamika; Experimentální aerodynamika; Letový test; Identifikace; Paraglider; Aerodynamics; Experimental aerodynamics; Flight test; Identification Available in digital repository of ČVUT.
Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel

Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených ...

Pátek Zdeněk; Robert Kulhánek; Šafařík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA
Novotný Tomáš; Eliška Martínková; Kopeć Marek
2020 -
Ideová studie revitalizace území pražského Výstaviště jako součásti veřejného prostoru parku Stromovka. V návaznosti na možný budoucí kontext lokality vzniká živé místo koncentrující kulturu, sport, vzdělání a občanskou vybavenost v kreativní městské části Praha 7Idea study concerning with the revitalisation of the Prague Exhibition grounds as part of the public space of Stromovka park. In connection with the possible future context of this area, a vibrant place emerges, concentrating culture, sport, education and civic facilities in the creative city district of Prague 7 Keywords: kultura; vzdělání; sport; Stromovka; park; veřejný prostor; výstava; expo; revitalizace; občanská vypavenost; culture; education; sport; Stromovka; park; public space; exhibition; expo; revitalisation; civic facilities Available in digital repository of ČVUT.
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

Ideová studie revitalizace území pražského Výstaviště jako součásti veřejného prostoru parku Stromovka. V návaznosti na možný budoucí kontext lokality vzniká živé místo koncentrující kulturu, sport, ...

Novotný Tomáš; Eliška Martínková; Kopeć Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách
Požár Josef; Josef Bernátek; Krulík Oldřich
2020 -
Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická opatření pro jejich alespoň částečnou eliminaci. V teoretické části disertační práce jsou definovány pojmy související s kybernetickou bezpečností kritické informační infrastruktury, uvedeny příslušné právní předpisy a subjekty podílející se na jejím zajištění. Zvláštní pozornost je věnována krizové dokumentaci a procesu určování chráněných aktiv. V analytické části disertační práce je hodnocen vývoj řešených kybernetických bezpečnostních incidentů v České republice za období LJK\–LJK^, evidovaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, pomocí elementárních charakteristik časových řad a stanovena predikce jejich vývoje na období následujících dvou let. Dále je výzkum zaměřen na rozsah zapracování aspektů kybernetické bezpečnosti v krizové dokumentaci vybraných subjektů, úroveň zpracování vybraného typového plánu a formuláře pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně posouzení rozsahu poskytovaných informací povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pro aplikovatelnost v praxi disertační práce obsahuje návrh na úpravu kritérií pro určování prvků kritické informační infrastruktury, změnu statistického vykazování, zrušení institutu základní služby, změnu formuláře pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, metodiky pro analýzu rizik a sjednocení rozsahu veřejnosti poskytovaných informací. V technické rovině jsou obsaženy návrhy pro implementaci automatizované kontroly na výskyt známých zranitelností a indikátorů kompromitace u provozovaných prvků kritické informační infrastruktury.The dissertation thesis deals with the issue of cybersecurity of critical information infrastructure of the Czech Republic, identifies deficiencies in its security and sets legislative, administrative, and technical measures for their at least partial elimination. The theoretical part of the thesis defines terms related to the cybersecurity of critical information infrastructure, the relevant legislation, and entities involved in its provision. Particular adention is given to crisis-related documentation and the process of identifying protected assets. The analytical part of the thesis evaluates the development of cybersecurity incidents in the Czech Republic addressed between LJK\ and LJK^ and registered by the National Cyber and Information Security Agency, using elementary characteristics of time series. It also predicts the development of incidents for the next two years. Furthermore, the research focuses on the extent to which cybersecurity aspects will be integrated in the crisis-related documentation of selected entities, the adequacy of the selected model action plan, and the forms for reporting cybersecurity incidents, including an assessment of the extent of the information provided by entities identified in the Freedom of Information Act. The dissertation contains a proposal to modify the criteria for identifying the elements of critical information infrastructure, amend statistical reporting, abolish the institute of essential service, revise the form for reporting cybersecurity incidents, modify risk analysis methodology and unify the scope of information provided to the public. At the technical level, the dissertation includes proposals for the implementation of automated control systems identifying known vulnerabilities and indicators of compromise in operating elements of critical information infrastructure. Keywords: Kritická informační infrastruktura; kritická infrastruktura; kybernetickábezpečnost; krizové řízení; ochrana obyvatelstva; analýza; Critical information infrastructure; critical infrastructure; cybersecurity; crisismanagement; population protection; analysis Available in digital repository of ČVUT.
Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách

Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, ...

Požár Josef; Josef Bernátek; Krulík Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu
Čuba Václav; Kseniya Popovich; Davídková Marie
2020 -
Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené buď fotoindukovanou metodou nebo technikou sol-gel. Jádro je obaleno amorfní vrstvou oxidu křemičitého pro zvýšení reaktivity povrchu nanočástic a následně konjugované s biomolekulou v závislosti na modalitě nanokompozitu. Protoporfyrin IX byl navázán pro aplikace v rentgenem buzené fotodynamické terapii (PDTX), protilátka anti-FasL byla zvolena pro použití nanokompozitního materiálu pro katodoluminiscenční biozobrazování. Byl testován koncept zajištění biokompatibility připravených materiálů pomocí konjugace molekul polyethylenglykolu (PEG) na povrch nanokompozitu.The main aims of this work were the design of the structure, synthesis, and evaluation of properties of multimodal luminescent nanocomposite materials. Luminescent nanocomposite materials consist of a scintillating core, which was prepared either by photo-induced method or by sol-gel technique. The core is coated with an amorphous silica layer and subsequently conjugated with a biomolecule, which was chosen depending on the modality of the nanocomposite. Protoporphyrin IX was bound for application in X-ray induced photodynamic therapy (PDTX), and anti-FasL antibody was chosen for application of the nanocomposite material in cathodoluminescence bioimaging. The concept of biocompatibilization of the prepared materials by conjugation with polyethylene glycol (PEG) molecules was also tested. Keywords: katodoluminiscence; biofunkcionalizace; biozobrazování; nanokompozit; nanočástice; PDTX; sol-gel; rentgenové záření; cathodoluminescence; biofunctionalization; bioimaging; nanocomposite; nanoparticle; PDTX; sol gel; X-ray Available at various departments of the ČVUT.
Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu

Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, ...

Čuba Václav; Kseniya Popovich; Davídková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2
Kozempel Ján; Petra Suchánková; Smrček Stanislav
2020 -
Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra na připravené nanočástice a kinetické experimenty s 223Ra při pH 6. Dále bylo provedeno značení nosičů 223Ra a 99mTc pro potřeby nukleární medicíny a byla sledována jejich in vitro stabilita v čase.The main aim of this thesis was to prepare and test a suitable carrier for alpha therapeutic radionuclides. Inorganic nanoparticles based on titanium dioxide are promising candidate for this purpose. The sorption mechanism of 223Ra by nanoparticles depending on pH and kinetics experiments with 223Ra at pH 6 were investigated. Moreover, the carrier radiolabelling by 223Ra and 99mTc were performed and the in vitro stability over time was studied. Keywords: oxid titaničitý; nanočástice; sorpce; kinetika; 223Ra; 99mTc; in vitro studie; titanium dioxide; nanoparticles; sorption; kinetics; 223Ra; 99mTc; in vitro study Available at various departments of the ČVUT.
Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2

Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán ...

Kozempel Ján; Petra Suchánková; Smrček Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M
Lebeda Ondřej; Jaroslav Červenák; Kučera Jan
2020 -
Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne analyzuje možnosti prípravy rádionuklidov s potenciálnym využitím v nukleárnej medicíne (hlavne 99mTc, 99Mo, 197m,gHg) vrátane ich teoretických výťažkov a tiež sa venuje excitačným funkciám využiteľným pre monitoring zväzku nabitých častíc na cyklotróne.This work describes measurement of excitation functions of protons on natMo, 197Au, natTi and natCu in the energy interval up to 36 MeV and deuterons on 197Au and natCu with energies up to 20 MeV. In-detail analysis of production routes resulting in production of medically relevant radionuclides (99mTc, 99Mo, 197m,gHg) is provided. Attention is paid to excitation functions of beam monitoring reactions of protons and deuterons. Keywords: excitačné funkcie; účinné prierezy; cyklotrón U-120M; protóny; deuteróny; príprava rádionuklidov; nukleárna medicína; monitorovacie reakcie; excitation functions; cross-sections; cyclotron U-120M; protons; deuterons; preparation of radionuclides; nuclear medicine; monitoring reactions Available at various departments of the ČVUT.
Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M

Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne ...

Lebeda Ondřej; Jaroslav Červenák; Kučera Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci
Vittek Peter; Daniela Letanovská; Schneiderová Petra
2020 -
Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. Pozornosť je venovaná takisto aj legislatíve, ktorá vytvára právny rámec pre vznik bezpečnostnej kultúry v leteckých organizáciách. Opísané sú aj nástroje pre meranie bezpečnostnej kultúry a následná tvorba systému pre meranie bezpečnostnej kultúre v oblasti vyvažovania lietadiel.The diploma thesis deals with the safety culture in the field of air transportation, specifically in the field of Load Control. The work summarizes the definitions of the terms safety and safety culture. Attention is also paid to legislation that creates a legal framework for the creating of a safety culture in aviation organizations. Decribed are tools for measuring safety culture and the subsequent creation of a system for measuring safety culture in the field of load control. Keywords: bezpečnosť; bezpečnostná kultúra; legislatíva; meranie bezpečnostnej kultúry; hmotnosť a vyváženie; nákladový list; Hudsonov model vyspelosti bezpečnostnej kultúry; safety; safety culture; legislation; measuring of safety culture; weight and balance; load sheet; Hudson´s maturity model of safety culture Available in digital repository of ČVUT.
Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci

Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. ...

Vittek Peter; Daniela Letanovská; Schneiderová Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzdálené řízení pro vojenské využití
Kraus Jakub; Alexandra Kostrhúnová; Vyklický Vladimír
2020 -
Předmětem diplomové práce „Vzdálené řízení pro vojenské použití“ je návrh zavedení systému vzdáleného řízení na vybraná armádní letiště v rámci České republiky. Práce obsahuje popis funkce systému vzdáleného řízení spolu s přehledem jeho využití v rámci Evropy. V práci je dále rozebrána vhodnost a způsob zavedení systému vzdáleného řízení na čtyři vojenská letiště.The subject of the thesis "Remote Control for Military Use" is a proposal for the introduction of a remote control system for selected military airports within the Czech Republic. Thesis contains a description of the function of the system together with an overview of its use in Europe. The work also discusses the suitability and method of introducing the remote control system to four military airports. Keywords: armáda České republiky; Evropská unie; letiště; řídící věž; řízení letového provozu; systém vzdáleného řízení; vzdušné síly; air force; airport; air traffic control; army of the Czech Republic; European Union; remote control system; TWR Available in digital repository of ČVUT.
Vzdálené řízení pro vojenské využití

Předmětem diplomové práce „Vzdálené řízení pro vojenské použití“ je návrh zavedení systému vzdáleného řízení na vybraná armádní letiště v rámci České republiky. Práce obsahuje popis funkce systému ...

Kraus Jakub; Alexandra Kostrhúnová; Vyklický Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza implementace PBN přiblížení pro GA na nepřístrojových drahách
Kraus Jakub; Kateřina Machula Půlpánová; Kvítek Tomáš
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá implementačním procesem, analýzou současných regulačních scénářů a možnosti dosažení implementace PBN (Performance Based Navigation) přiblížení pro všeobecné letectví (GA) na nepřístrojové dráhy v České republice. Po zanalyzování současného stavu v České republice a v zahraničí, jsou uvedeny provozní analýzy bezpečnosti přístrojového přiblížení na nepřístrojové dráhy při současném znění předpisů řady L. Z analýzy implementací PBN přiblížení v zahraničí vyplývají návrhy změn pro zajištění PBN přiblížení na nepřístrojových drahách. V poslední kapitole je zhodnocení navrženého řešení a předpokládaný budoucí vývoj pro Českou republiku.This diploma thesis deals with the implementation process, analysis of current regulatory scenarios, and the possibility of achieving the implementation of PBN (Performance Based Navigation) Approach for General Aviation (GA) at Non-Instrument Runways in the Czech Republic. An operational analysis of the safety of Instrument Approaches to Non-Instrument Runways is performed with the current wording of L-series Regulations after analyzing the current situation in the Czech Republic and abroad. The last chapter evaluates the proposed solution and the expected future development for the Czech Republic. Keywords: PBN; RNAV; RNP; GNSS; navigační výkonnost; nepřístrojová dráha; ATZ; RMZ; výcvik; AFIS; vzdušný prostor třídy G; letiště; EGNOS; meteorologické podmínky; mitigační procesy; implementační plán; PBN; RNAV; RNP; GNSS; Navigational Performance; Non-Insturment Runway; ATZ; RMZ; Training; AFIS; Airpsace class G; Aerodrome; EGNOS; meteorological conditions; Mitigation Procedures; Implementation Plan Available in digital repository of ČVUT.
Analýza implementace PBN přiblížení pro GA na nepřístrojových drahách

Tato diplomová práce se zabývá implementačním procesem, analýzou současných regulačních scénářů a možnosti dosažení implementace PBN (Performance Based Navigation) přiblížení pro všeobecné letectví ...

Kraus Jakub; Kateřina Machula Půlpánová; Kvítek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

ZAHRADNÍ PRVEK
Streit Filip; Markéta Vápeníková; Viktora Lukáš
2020 -
Cílem této diplomové práce je návrh ptačího krmítka na základě specifického zadání od konkrétní firmy. Analytickou částí práce je rešerše již existujících krmítek i vlastní výzkum testováním. Výsledkem práce je návrh ptačího krmítka, které dbá na všechny důležité aspekty doporučené ornitologem a zároveň představuje zcela originální design.The purpose of this diploma thesis is to design a bird feeder on the basis of a specific assignment of a specific company. The analytical part of the thesis is a research of existing bird feeders and also own research by testing. The result of the thesis is a design of a bird feeder which follows all the recommendations from the ornithologist and represents an original design. Keywords: pták; ptačí; krmítko; krmení; design; bird; feeder; feeding; design; birding Available in digital repository of ČVUT.
ZAHRADNÍ PRVEK

Cílem této diplomové práce je návrh ptačího krmítka na základě specifického zadání od konkrétní firmy. Analytickou částí práce je rešerše již existujících krmítek i vlastní výzkum testováním. ...

Streit Filip; Markéta Vápeníková; Viktora Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases