Number of found documents: 622339
Published from to

Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice
Hájek Petr; Tomáš Vlach; Bílek Vlastimil
2021 -
Tato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení podmínek spolupůsobení a jeho zlepšení, modelováním chování takto vyztužené konstrukce na základě těchto experimentů pomocí softwaru pro nelineární analýzu betonových konstrukcí ATENA Engineering. Kromě samotné zkoušky spolupůsobení a jejího modelování je v práci uvedeno několik příkladů modelů na zkoušku ohybové pevnosti zkušebních desek z textilního betonu v porovnání s výsledky experimentálních zkoušek. Navazuje na výsledky diplomové práce předložené autorem v roce 2014. Od této doby začal sběr dat o textilních betonech s výztuží sycenou epoxidovou pryskyřicí, měření jejich veškerých materiálových parametrů pro následné numerické modelování a vývoj dalších podkladů pro přesnější a jednoduchý návrh konstrukcí z textilních betonů.This work is focused on the interaction of textile reinforcement impregnated with epoxy resin with a matrix of high-performance concrete. It deals with the possibility of easy experimental determination of the interaction conditions of these materials and its improvement, as well as modeling of the behavior of these both materials based on the experiments using software for nonlinear analysis of concrete and reinforced concrete structures ATENA Engineering. In addition to the interaction pull-out test itself and its modeling, the work presents several examples of models for testing of flexural strength of textile reinforced concrete slabs in comparison with the results of experimental tests. It follows the results of the diploma thesis submitted by the author in 2014. Since then, it began the collection of data on textile reinforced concretes with impregnated alkali-resistant glass roving, measurement of all material parameters for subsequent numerical modeling and development of process for more accurate and simple design of textile reinforced concrete structures. Keywords: textilní beton; textilní výztuž; technické textilie; vysokohodnotný beton; soudržnost; roving; epoxidová pryskyřice; numerické modelováni; textile reinforced concrete; textile reinforcement; technical textiles; high-performance concrete; cohesion; roving; epoxy resin; numerical modeling Available in digital repository of ČVUT.
Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice

Tato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení ...

Hájek Petr; Tomáš Vlach; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov
Cajthaml Jiří; Pavel Tobiáš; Štych Přemysl
2021 -
Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového kontextu 3D geografických informačních systémů (3D GIS). V práci je nejprve obecně rozebrán problém spolupráce BIM a GIS. Dále jsou popsány výsledky rešerše zaměřené konkrétně na informační modelování historických budov a procedurální modelování. Představen je přitom existující software, současné vědecké práce a používané metody. Stěžejním výstupem jsou dva pracovní postupy, které společně umožňují tvorbu jednoduchých informačních modelů historických budov v BIM, jejich integraci do GIS, správu výsledků v 3D prostorové databázi a nakonec vizualizaci v rámci procedurálně generovaných 3D webových scén okolní krajiny.This doctoral thesis investigates benefits of technologies developed for building information modelling (BIM) for the creation of information models of historic buildings and the integration of such models into the geospatial context of 3D geographic information systems (3D GIS). First in the thesis, the problem of BIM and GIS cooperation in general is analysed. Furthermore, the results of a review focused specifically on historic building information modelling and procedural modelling are described. Existing software, current scientific efforts and utilised methods are introduced. The crucial output is constituted by two workflows which together enable creation of simple information models of historic buildings in BIM, their integration into GIS, management of results in 3D spatial database and finally their visualisation within procedurally generated 3D web scenes of surrounding landscape. Keywords: BIM; informační modelování budov; 3D GIS; geografické informační systémy; procedurální modelování; kulturní dědictví; památková péče; BIM; building information modelling; 3D GIS; geographic information systems; procedural modelling; cultural heritage; heritage preservation Available in digital repository of ČVUT.
Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov

Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového ...

Cajthaml Jiří; Pavel Tobiáš; Štych Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí
Semerák Petr; Martin Černohorský; Vydra Vítězslav
2021 -
Ruku v ruce s technickým vývojem jsou na stavební materiály kladeny vyšší specifické nároky. Výjimkou není ani vzduchotěsnost, resp. průvzdušnost, která je klíčová pro tepelně vlhkostní fungování obvodových plášťů a pro energetickou náročnost budov. I přes snahu certifikace stavebních výrobků mohou být vlastnosti dodaného stavebního materiálu vlivem rozličných okolností různé. Tato práce se zabývá vývojem měřicího zařízení a optimalizací postupu měření právě pro ověření vzduchotěsnosti tuhých deskových stavebních materiálů, konkrétně OSB desek, pro které je tato vlastnost důležitá a také často diskutovaná. Sestrojená testovací sada pracuje na základě metody tlakového impulsu. Výhodou této metody je vhodný měřicí rozsah, jednoduché provedení zkoušky, krátká doba měření, možnost provádění v úvodní fázi výstavby nebo již při přejímce materiálu. Pro sestavené měřicí zařízení jsou použity cenově i skladově dostupné komponenty. Součástí práce je experimentální část, která ověřuje různé detaily prováděných měření.Building materials have to fulfill high specific requirements simultaneously with the technical development. Airtigntness resp. air permeability is no exception. This property is important for heat and moisture transport of building envelopes and for energy efficiency in buildings. In spite of building materials certification, the properties can be different due to many various processes. This thesis deals with development of measuring equipment and optimalization of measuring process the airtightness rigid building board materials, especially OSB board, in witch is this property important and often discussed. Constructed measuring set works on base of pressure puls method. This method has a nuber of advantages: suitable measuring rate for this aplication, simple performance, short duration, possibility of performance in different construction phases as well as by acceptance the material. Measuring assemble is made from cheap and available components. Experimental part specializes in various details of performance this measuring. Keywords: metoda tlakového impulsu; vzduchotěsnost; průvzdušnost; OSB desky; mikromanometr; pressure pulse method; airtightness; air permeability; OSB board; micromanometer Available in digital repository of ČVUT.
Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí

Ruku v ruce s technickým vývojem jsou na stavební materiály kladeny vyšší specifické nároky. Výjimkou není ani vzduchotěsnost, resp. průvzdušnost, která je klíčová pro tepelně vlhkostní fungování ...

Semerák Petr; Martin Černohorský; Vydra Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů
Pazderka Jiří; Hana Žáková; Dohnálek Jiří
2021 -
Zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v důsledku trhlin v železobetonových konstrukcích je jedním z nejčastějších problémů při použití základové vany z vodonepropustného betonu. Trhliny v konstrukci vodonepropustné základové vany vznikají zejména v důsledku sedání budovy a částečně též při smršťování betonu během tvrdnutí. Typická kritická místa, kde vznikají poruchy (dilatační spáry, technologické spáry, prostupy TZB), jsou obvykle preventivně chráněna pomocí přídavných prvků (těsnící pásky, bentonitové pásky apod.). Trhliny v konstrukci základové vany však téměř vždy vzniknou i mimo výše uvedená kritická místa a není je možné předem přesně predikovat. Z tohoto pohledu je velkou výhodou možnost posílení autogenního hojení betonu, které může za určitých podmínek (v závislosti na šířce trhlin a dalších parametrech) tento negativní jev z větší části eliminovat. Jednou z cest k posílení autogenního hojení betonu je použití krystalizačních materiálů, které jsou dnes běžně používány ve stavební praxi. Krystalizační přísady do betonu jsou těžištěm výzkumu popsaného v této disertační práci. Vedle toho se v současnosti také ve světě postupně rozvíjí výzkum spojený s možností použití mikroorganismů pro posílení autogenního hojení betonu. Tato problematika se v současné době nachází spíše v experimentální rovině a tato disertační práce se tímto tématem zabývá pouze okrajově, především z hlediska komparace vlivu krystalizačních přísad a mikroorganismů na posílení autogenního hojení betonu. Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit vliv krystalizačních přísad na posílení autogenního hojení betonu v místech trhlin a zároveň popsat vhodné okrajové podmínky, při kterých je zacelování trhlin nejúčinnější. Cílem disertační práce bylo zároveň zjistit i vliv krystalizačních přísad na autogenní hojení betonu v delším časovém horizontu.For newly created buildings it is necessary to ensure the adequate indoor environment inside their underground floors. One of the most common problems in concrete waterproof substructure is penetration of water into the interior of the substructure due to cracks. Structural cracks in the waterproof substructure occur mainly due to the settlement of the building. The cracks partly occur due to the shrinkage of the concrete as well. Typical places where the cracks occur (e.g. technological joints, expansion joints, HVAC penetrations, etc.) are usually protected by additional elements. However, cracks in the concrete substructure almost always occur even out of the above-mentioned typical places which cannot be accurately predicted in advance. From this point of view, the great advantage could be the possibility of improving of the autogenous healing (depending on crack width and other parameters). This could eliminate negative consequence of the crack creation. There are some ways how the autogenous healing can be supported. One way is using of crystalline admixtures, which are commonly used in practice. Research, which is described in this Ph.D. thesis is mainly focused on using of crystalline admixtures. However, the possibility of using microorganisms to enhance the autogenous healing of concrete is currently solved problem around the world but this issue is more on an experimental level. This Ph.D. thesis is focused on this topic (microorganisms) only marginally, the aim in this case was to compare the effect of crystalline admixtures and microorganisms on enhancing the autogenous healing of concrete. The main aim of the Ph.D. thesis was to determine the effect of crystalline admixtures on enhancing the autogenous healing of concrete and at the same time to describe suitable boundary conditions under which crack healing is most effective. The aim of the Ph.D. thesis was also to determine the long-term effect of crystalline admixtures on the autogenous healing of concrete. Keywords: Autogenní hojení betonu; Krystalizační přísada; Konstrukce spodní stavby budov; Beton; Textilií vyztužený beton; Autogenous healing of concrete; Crystalline admixture; Building substructure; Concrete; Textile reinforced concrete Available in digital repository of ČVUT.
Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů

Zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v ...

Pazderka Jiří; Hana Žáková; Dohnálek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění
Souček Pavel; Jan Grau; Skalla Jan
2021 -
Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových os a vřeten a jsou analyzovány jejich matematické modely. Nově zavedené propojené modely akčních celků obráběcích strojů jsou využity k vytvoření zjednodušené náhrady stroje z hlediska dynamického chování. Tvorba těchto modelů a analýza dynamického chování strojů s přihlédnutím k volbě nastavení konstant pohybových os je v této práci provedena pro středně velký soustružnický a frézovací stroj.This thesis presents newly acquired knowledge about the influence of drive settings in machine tool on the resulting stability of the machining process. The main attention is focused on the dynamic compliance of translational motion axes and spindles and their mathematical models are analyzed. Newly introduced coupled models of machine tool actuators are used to create a simplified machine replacement in terms of dynamic behavior. The creation of these models and the analysis of the dynamic behavior of the machines, taking into account the choice of setting the constants of the motion axes, is performed in this work for a medium-sized turning and milling machine. Keywords: dynamika obráběcího stroje; samobuzené kmitání; pohon obráběcího stroje; modelování; machine tool dynamics; chatter; feed drive control; modelling Available in digital repository of ČVUT.
Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění

Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost ...

Souček Pavel; Jan Grau; Skalla Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

New advanced methods in side crash testing
Růžička Milan; Jakub Jelínek; Hynčík Luděk
2021 -
This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and describes complete process. As the mechanical and geometrical parts have been already discussed in previous work, the main focus has been shifted to the fine-tuning of the boundary conditions and loading of the system in order to ensure correct biomechanical loads. It has been already decided that only pole strike is of interest and therefore the barrier strike will not be assessed and developed. This work is to give an overview of current methodology and subsequently propose a new advanced approach of combined virtual and physical testing. The main idea is to reduce development time and associated costs by using sled testing which used to be used mainly for physical simulation of frontal crashes. Simulation of side crash in sled environment is not a brand-new topic, but certainly very complex one. This method is not really used on regular basis especially due to predictability issues and low accuracy. This work presents new approach of combination both virtual and physical testing. The whole process starts with full crash simulation, goes through conversion of virtual model to reduced sled model, sled testing and finally is wrapped up with full vehicle crash. The new method uses mathematical-statistical method Design of Experiment, that offers many benefits for the physical test setup and furthermore the general overview of the sensitivity of system behaviour.Práce se zaměřuje na metodiku používanou na poli pasivní bezpečnosti a crash testování. Je založena na zkušenostech získaných v rámci projektů Active Lateral Impact Simulator (ALIS) popisuje celý proces. Hlavní zaměření je na finální a precizní nastavení počátečních podmínek a také zatížení celého systému tak, aby byla zajištěna dostatečná korelace biomechanických kritérií mezi saňovou zkouškou a zkouškou s celým automobilem. Na základě zkušeností bylo také rozhodnuto, že se bude vyvíjet pouze náraz na kůl. Náraz bariérou je díky nastavení zkoušky méně závažný. Tato práce shrnuje a dává přehled o současném stavu užívaných metodik a následně navrhuje nový přístup v kombinaci virtuálního a fyzického testování. Základní myšlenka je snížit potřebný vývojový čas automobilu a tím snížit i náklady za použití saňových zkoušek, které se primárně používají na testování čelních nárazů. Simulace bočních nárazů v saňovém formátu není novinkou, ale dozajista je velice komplexní. Tato metoda není v praxi používaná zejména kvůli obtížné prediktabilitě a nízké přesnosti. Tato práce představuje nový přístup a vhodně využívá kombinaci virtuálního a fyzického testování. Celý proces začíná virtuální simulací celého vozu, vede skrze redukci modelu celého bočního nárazu na model saňové zkoušky, vlastní fyzickou saňovou zkoušku až na závěr se dostaneme k fyzické zkoušku celého vozidla. Navržená metoda používá matematicko-statistickou metodu Design of Experiment, která poskytuje vhodný aparát a mnoho výhod pro účely fyzického testování a také lepší náhled do celkového chování systému, včetně citlivostní analýzy. Keywords: crash test; finite element method; design of experiment; biomechanical loads; DYCOT; ALIS; Nárazová zkouška; metoda konečných prvků; design of experiment; biomechanická zatížení; DYCOT; ALIS Available in digital repository of ČVUT.
New advanced methods in side crash testing

This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator ...

Růžička Milan; Jakub Jelínek; Hynčík Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování
Janovec Jiří; Michal Junek; Haušild Petr
2021 -
Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti parovodních systémů z hlediska výzkumu mikrostrukturní degradace a degradace mechanických vlastností orbitálních svarových spojů do úzkého úkosu 9% Cr martenzitických ocelí P91 a P92. Orbitální svařování do úzkého úkosu je nově využívanou technologií v oblasti svařování nejen VT parovodů energetických celků. Jedná se o vysoce produktivní a efektivní metodu svařování, která vede ke zvýšení produktivity, kvality a opakovatelnosti procesu svařování. Tato metoda nahrazuje původní metodu ručního svařování obalenou elektrodou do klasického úkosu. Degradovaných stavů svarových spojů bylo dosaženo izotermickým laboratorním žíháním bez napětí při 650, 675 a 700 °C po dobu až 30 000 h a pomocí creepových zkoušek při 600 a 650 °C. Mikrostrukturní degradace jednotlivých oblastí svarů (ZM, TOO, SK) byla popsána pomocí různých experimentálních metod (LM, SEM, TEM, EDS). Pro hodnocení degradace mechanických vlastností bylo využito měření tvrdosti, zkoušek rázem v ohybu a zkoušky tahem klasických a miniaturizovaných těles. Disertační práce popisuje vliv technologie orbitálního svařování na změny mikrostrukturních, mechanických a creepových vlastností v průběhu degradace. Na základě získaných výsledků je pak usuzováno na možnosti prodloužení projektované životnosti vysoko parametrických bloků elektráren.When assessing the service life of power plants, the most exposed places are inspected, which in the case of high-pressure steam pipelines are welds and bends. This thesis deals with the evaluation of the residual service life of high-pressure steam pipeline systems from the point of view of the description of the degradation of the microstructure and mechanical properties of orbital welded joints into a narrow bevel of 9% Cr creep resistant steels P91 and P92. Degraded states of welds were achieved by isothermal laboratory annealing without stress at 650, 675 and 700 °C for up to 30,000 h and by creep tests at 600 and 650 °C. Microstructural degradation of individual regions of welds was described by various experimental methods (light microscopy, transmission and scanning electron microscopy with EDS). Hardness measurements, impact tests and tensile tests of classic and miniaturized specimens were used to evaluate the degradation of mechanical properties. The thesis describes the influence of orbital welding technology on changes in microstructural, mechanical and creep properties during degradation. Based on the obtained results is considered for individual possibilities of extending the designed service life. Keywords: Martenzitické žáropevné oceli; P91; P92; svarový spoj; Lavesova fáze; creep; strukturní stabilita; životnost; Martensitic creep resistant steels; P91; P92; welds; Laves phase; creep; Structural stability; live assessment Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování

Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se ...

Janovec Jiří; Michal Junek; Haušild Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů
Máca Jiří; Petr Čada; Šejnoha Jiří
2021 -
Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky působící na objekt. Práce popisuje nejdříve základní metody návrhu na seizmické zatížení, které doplňuje o Kačanovovu hypotézu o poškození, jež prošla modifikací pro aplikaci na cyklicky namáhané kvazikřehké materiály. Funkčnost Kačanovova modelu je dále ověřena numerickými experimenty na zvolené konstrukci programem ATENA. Závěrem je představen návrh širšího použití tohoto přístupu, a to ve formě základní metodiky pro MKP aplikaci Kačanovova modelu.This doctoral thesis is focused on an alternative method of analysis of a cyclically loaded structural member (a lintel) from a reinforced concrete in a shear wall system. The cyclical loading simulates seismic effects on the structure. The thesis describes at first basic methods of seismic design and supplements them with the Kachanov hypothesis of damage, which has been modified to apply to a cyclically loaded quasi-fragile materials. The functionality of the Kachanov model is verified by numerical experiments on a chosen structure in the ATENA programme. Finally, the design of a broader use of this approach is presented in a form of basic methodology for FEM application of the Kachanov model. Keywords: Seizmicita; Kačanovova hypotéza; ztužující stěnový systém; metoda postupného přitěžování; ATENA; materiálový model s poškozením; Seismicity; Kachanov Hypothesis; Shear Wall System; Pushover Analysis; ATENA; Material Model with Damage Available in digital repository of ČVUT.
Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů

Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky ...

Máca Jiří; Petr Čada; Šejnoha Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu
Máca Jiří; Michael Macháček; Polák Michal
2021 -
Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje dominantní návrhové zatížení, které však mnohdy nebývá definované v normativních předpisech. U skupiny izolovaných vysokých budov dochází k tzv. aerodynamické interferenci, což znamená, že se vlivem vzájemné blízkosti těchto budov mění charakter proudění v jejich okolí i celkové zatížení budov větrem. Dochází tak k významným změnám lokálních tlaků na povrchu budov, ke změnám odporových sil konstrukcí a rovněž ke změnám aeroelastické odezvy. Disertační práce se zabývá především experimentální analýzou interference budov z hlediska aerodynamických sil a lokálních tlaků větru na jejich pláště. Práce předkládá nové znalosti v oblasti aerodynamických součinitelů dvojic a trojic budov se základními obdélníkovými a čtvercovými průřezy v dosud nepublikovaných geometrických sestavách. Práce obsahuje také experimentální analýzu interferenčních jevů konkrétní skupiny výškových budov s kruhovým průřezem a členitou fasádou, která byla zohledněna při reálném návrhu, a posouzení účinků zatížení větrem na této konstrukci. Pro tento případ trojice výškových budov hotelového komplexu v Gruzii, který je nyní ve výstavbě, byl experimentálně analyzován i vliv povrchové drsnosti fasády, která jak se ukázalo, podstatně ovlivňuje velikosti zatížení a interferenčního zesílení zatížení působícího větru.Nowadays high-rise buildings reach heights of several hundred meters with a very high slender ratio. Wind is dominant design loading for these structures, which is not fully defined in codes. In the case of a group of isolated tall buildings, the so-called aerodynamic interference occurs. The airflow within their proximity and the total wind loading changes due to the mutual proximity of the objects. There are significant changes in local pressures on the surfaces of buildings, changes in the aerodynamic drag forces of structures and changes in the aeroelastic response. The work publishes new knowledge in the field of aerodynamic coefficients for pair and three buildings with basic rectangular and square cross-sections in geometric assemblies not previously published. The work also includes an experimental analysis of interference phenomena of a specific group of high-rise buildings with a circular cross-section with a rough façade. The analysis was taken into account in the real design and assessment of the structure for the effects of wind loads. For this case of the three high-rise buildings of the hotel complex in Georgia, which is currently under construction, the influence of the surface roughness of the façade was experimentally analyzed, which turned out to significantly affect the magnitude of the load and the interference gain of the wind load. Keywords: aerodynamická interference; zatížení budov větrem; interferenční galloping; experimentální měření; aerodynamic interference; wind loading on buildings; interference galloping; experimental measurement Available in digital repository of ČVUT.
Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu

Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro ...

Máca Jiří; Michael Macháček; Polák Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

European Parliament elections 2019 in Poland and Germany and their reflection in the local media
Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá volbami do Evropského parlamentu v Polsku a SRN 2019 a jejich reflexí v tamních médiích, kterými jsou periodika Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World a Kultura Liberalna. V práci je představen historický vývoj Evropského parlamentu, jeho kompetencí a volebního systému. Seznamuje také čtenáře s jeho pravomocemi a složením v roce 2019. Autor v diplomové práci představuje první přímé volby do Evropského parlamentu v SRN v roce 1979 a v Polsku v roce 2004. Aby se vytvořil objektivní přehled o volbách, jsou prezentovány volby do Evropského parlamentu v Německu a v Polsku v roce 2009 a v roce 2014. Poté jsou hlavním tématem samotné volby v roce 2019 a zároveň jsou představeny kampaně stran s volebními průzkumy vybraných zemí. K nalezení odpovědí na výzkumné otázky posloužily kvantitativní a kvalitativní analýzy, které náležitě na tyto otázky odpovídají a jsou po prezentování důkladně okomentovány. Závěrečná část práce se zabývá porovnáním periodik, sumarizací kvalitativní analýzy a závěrem celé diplomové práce. The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World and Kultura Liberalna. The thesis presents the historical development of the European Parliament, its competencies, and the electoral system. It also acquaints the reader with its powers and composition in 2019. In the thesis, the author presents the first direct elections to the European Parliament in Germany in 1979 and in Poland in 2004. In order to create an objective overview of the elections for the reader, the author presents the elections in Germany and in Poland in 2009 and in 2014. Subsequently, the 2019 elections themselves are the main theme, along with party campaigns and election polls in the two selected countries. Quantitative and qualitative research of the selected media was conducted to find answers to the research questions, which it adequately did. These answers are thoroughly commented after presentation. The final part of the thesis deals with the comparison of periodicals, summarization of the qualitative analysis and the conclusion of the whole diploma thesis. Keywords: Evropský parlament; volby; Polsko; SRN; mediální analýza; European Parliament; elections; Poland; Germany; media analysis Available in a digital repository NRGL
European Parliament elections 2019 in Poland and Germany and their reflection in the local media

Diplomová práce se zabývá volbami do Evropského parlamentu v Polsku a SRN 2019 a jejich reflexí v tamních médiích, kterými jsou periodika Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ...

Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases