Number of found documents: 2044
Published from to

Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023
Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
2023 - Czech
Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje výrazně zvýšit počet stanovovaných látek a tfm i případný počet markerů, které lze následně ve spojení s jinými metodami využít pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší pomocí pokročilé statistické analýzy. Mezi markery stanovované pomocí\nNMR spektroskopie náleží různé organické kyseliny, sulfonové kyseliny nebo sacharidy, které jsou charakteristické pro příslušné zdroje znečištění. Aktualizovaná metodika také představuje identifikaci biogenního zdroje, který předcházející metodiky nedokázaly stanovit. The presented methodology proposes utilizatíon of the spectroscopy of nuclear magnetic resonance (NMR) as another analytical technique for the identification of compounds in atmospheric aerosols. This technique makes significantly increases the number of deterined substances and thus a number of possible markers, which can be subsequently used together with other methods to identify sources of air pollution using advanced statistical\nanalysis. Among the markers determined by NMR spectroscopy there are several organic and sulfonic acids or carbohydrates, wich are characteristic for relevant sources of air pollution. The updated methodology also shows the identification of a biogenic source that previous methodologies were not able to determine. Keywords: NMR spectroscopy; atmospheric aerosols; markers Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023

Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje ...

Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
Ústav chemických procesů, 2023

Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.
Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
2022 - Czech
Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také mikroplasty, je sorpce. Využívají se různé sorbenty ať již komerční, či laboratorně připravené jako zeolity, bentonity, aktivní uhlí a v poslední době také různé typy biocharů, které jsou připravovány pomocí pyrolýzy ze všech možných zbytků rostlinné biomasy. Jejich povrch se liší dle podmínek přípravy (max SBET kolem 300 m2/g), které jsou dále testovány při různých podmínkách na různorodých léčivech či jiných kontaminantech. Srovnávací studie různých typů biocharů spíše chybí, stejně tak jako jejich porovnání s komerčními sorbenty např. aktivním uhlím. Z těchto důvodů je tato studie zaměřená na srovnání sorpčních vlastností tří biocharů připravených z různých typů rostlinné biomasy (slunečnicové slupky, mořské makrořasy Ecklonia Maxima a sladkovodní mikrořasy Chlorella Vulgaris), jejichž sorpční vlastnosti byly porovnány s komerčním aktivním uhlím Supersorbonem. Účinnost sorbentů byla testována na diklofenaku (nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivé látce), jehož spotřeba je celosvětově enormní a běžně se nachází ve vodách, protože většina čistíren odpadních vod ho nezachytí. Všechny sorbenty vykázaly značnou účinnost, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo za použití biocharu připraveného ze sladkovodní mikrořasy (95%). Jeho vysoká účinnost byla ověřena při odstranění kontaminantu triklosanu (antibakteriální a antifungální desinfekční prostředek). Pro testování byla zvolena koncentrace kontaminantů (1 ppm), která odpovídá koncentracím běžně se vyskytujícím v odpadních vodách. Na základě výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím, avšak jejich příprava je ekonomicky výhodnější, protože cenu aktivního uhlí navyšuje nezbytnost následné aktivace.\n\n\n The growing amount of contaminants in the water has been a serious problem. Sorption is one of the effective methods for removal of various contaminants, such as drugs, detergents, or microplastics. Various sorbents are applied, whether commercial or laboratory prepared, as zeolites, bentonites, activated carbon and, more recently, various types of biochar, which are prepared by pyrolysis from variety of biomass residues. Their surface varies according to the preparation conditions (max SBET around 300 m2 / g) and there are tested under various conditions on variety of contaminants. Comparative studies of different types of biochar are rather lacking, similarly as their comparisons with commercial sorbents such as activated carbon.\nFor these reasons, this study aims to compare the sorption properties of three biochars prepared from different types of plant biomass (sunflower husks, seaweed Ecklonia Maxima and freshwater microalgae Chlorella Vulgaris), whose sorption properties were compared with commercial activated carbon, Supersorbon. The effectiveness of sorbents has been tested on diclofenac (a non-steroidal anti-inflammatory and anti-rheumatic drug) whose consumption is enormous worldwide and it is commonly found in water, owing to that most wastewater treatment plants do not capture it. All sorbents showed considerable efficiency, with the best results being obtained using a biochar prepared from freshwater microalgae (95%). Its high effectiveness has been verified in removing the contaminant triclosan (antibacterial and antifungal disinfectant). The concentration of contaminants (1 ppm) was chosen for testing, which corresponds to the concentrations commonly found in wastewater. Based on the result, it was found that all prepared sorbents are comparable effective with activated carbon, however, their preparation is more economically advantageous, because the price of activated carbon increases the need for subsequent activation. \n\n Keywords: biochar; diclofenac; contaminants Available in digital repository of the ASCR
Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.

Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také ...

Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2022

Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)
Kameníková, Petra; Šyc, Michal
2022 - Czech
Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, tablety apod. V posledních letech poptávka dále narůstá v souvislosti s rozvojem elektromobility. Baterie obsahují řadu cenných složek, které by po ukončení životnosti baterie měly být recyklovány. Tato zpráva shrnuje dostupné informace o složení různých typů baterií a existující metody pro jejich recyklaci. The production of lithium-ion batteries has been increasing every year since their introduction to the market in the 1990s, initially for use in portable devices such as cameras, mobile phones, tablets, etc. In recent years, demand has continued to grow driven by the development of electromobility. Batteries contain a number of valuable components that should be recycled at the end of the battery's lifetime. This report summarises available information on the composition of different types of batteries and methods for their recycling. Keywords: lithium-ion batteries; LIB composition; recycling Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)

Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, ...

Kameníková, Petra; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2022

Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)
Storch, Jan
2022 - Czech
Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě (VJ01010065), podává podrobné informace o chirálním dělení modifikátorů – helicenů na jednotlivé opticky čisté formy, které budou v dalším řešení projektu využity pro modifikaci SERS aktivních povrchů.\nZpráva je vytvořena jako výstup etapy WP2a, jejíž realizace probíhala v období 1/2022 – 12/2022 dle projektové dokumentace. Modifikátory připravené v rámci WP1b byly v tomto roce děleny pomocí chirální HPLC na opticky čisté formy. Protože jde z velké části o nově připravené látky, pro každou molekulu bylo třeba vyvinout zcela novou metodu chirální separace nejprve v analytickém měřítku, poté v preparativním.\n Preliminary result (VJ01010065-V2) of the project Express and portable detection of banned compounds with using innovative techniques: flexible and chiral SERS, selective surface extraction, neural networks (VJ01010065), provides detailed information on the chiral resolution of modifiers - helicenes to individual optically pure forms, which will be used for modification of SERS active surfaces in the future project.\nThe report is an output of the WP2a stage, which was carried out in the period 1/2022 - 12/2022 according to project documentation. The modifiers prepared under WP1b were separated during this year using chiral HPLC to optically pure forms. Since these compounds, are mostly newly prepared, a completely new method of chiral separation had to be developer for each molecule. First in the analytical scale, then at the preparative scale.\n Keywords: SERS detection; Raman spectroscopy; helicene; chiral plasmonics Available on request at various institutes of the ASCR
Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)

Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové ...

Storch, Jan
Ústav chemických procesů, 2022

Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in a Rotary Kiln
Kozakovič, M.; Čada, J.; Kokavcová, A.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
2022 - English
The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another objective was to investigate the effect of the number of flights on the formation of an active particle surface in the airborne phase, which enables efficient heat transport. The studied rotary kiln is a low-angle cylinder with a length of 0.5 meter and a diameter of 0.108 meter with regularly arranged flights on the inside. The heat is transported into the rotary kiln by hot air at the inlet. The load in the rotary kiln consists of spherical particles with 1 millimeter diameter. The rotary kiln rotation speed is 21.5 rpm. For each simulation, 20 rotations were performed. The Discrete Element Method implemented in an open-source code LIGGGHTS was used for simulations.Efficient heat transfer is made possible primarily by the large number of particles in the airborne phase, which are heated by the warm air blowing in. To begin with, the number of flights and their geometry were found to be a key parameter controlling the amount of particles in the gaseous regime. It was also found that an area in the right part of the base of the cylinder is formed which is not reached by particles from the flights. This phenomenon is due to the dynamics of particle transport, as the particles are not maintained in the active phase and move rapidly towards the load due to gravity. In conclusion, the effect of this zone is negative, as hot air flows through it without resistance, preventing the system from heating effectively. Keywords: granular dynamics; discrete element method; particulates system; rotary kiln Available in a digital repository NRGL
Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in a Rotary Kiln

The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another ...

Kozakovič, M.; Čada, J.; Kokavcová, A.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
Ústav chemických procesů, 2022

Analysis of textile waste streams in the Czech Republic
Shtukaturova, Anastasia
2022 - English
Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste and hardly available official data about its production, lack of recycling technologies and obsolete waste collection system.\n Keywords: textile waste streams; analysis; new waste treatment law Available in a digital repository NRGL
Analysis of textile waste streams in the Czech Republic

Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste ...

Shtukaturova, Anastasia
Ústav chemických procesů, 2022

What happens to microplastics in nature
Spáčilová, Markéta
2022 - English
This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate, and polystyrene) were used for preparation. Microplastics were prepared by grinding common used plastics to match the actual microplastics present in the environment as closely as possible. The shape and size of the prepared particles\nwere obtained by scanning electron microscopy. Raman and infrared spectroscopy were used to characterize the microplastic structures. Simultaneously, methodology to determine the amount of microplastic particles in simulated water samples was developed. Keywords: microplastic particles; raman spectroscopy; uv degradation Available in a digital repository NRGL
What happens to microplastics in nature

This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, ...

Spáčilová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2022

Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly
Edr, Antonín
2022 - English
In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates. Keywords: symmetrical dendrons; drug nanocarrier assembly; drug delivery Available in a digital repository NRGL
Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly

In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates.

Edr, Antonín
Ústav chemických procesů, 2022

Sezónní změny stabilního izotopového složení uhlíku (Δ13C) v aerosolu a plynné fázi na předměstské stanici v Praze
Vodička, Petr; Kawamura, K.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2022 - Czech
Izotopová frakcionace mezi plynnou a aerosolovou fází je důležitým jevem při studiu atmosférických procesů. V této práci jsme zkoumali sezónní změny poměru stabilních izotopů uhlíku (δ13C) celkového uhlíku (TC, δ13CTC) a organického uhlíku rozpustného ve vodě (WSOC, δ13CWSOC) v jemných aerosolových částicích (PM2,5) a celkového uhlíku plynné fáze (TCgas, δ13CTCgas) na příměstské lokalitě v Praze. In this work, seasonal variations in the stable carbon isotope ratio (δ13C) of total carbon (TC, δ13CTC) and water-soluble organic carbon (WSOC, δ13CWSOC) in fine aerosol\nparticles (PM2.5) as well as in the total carbon of the gas phase (TCgas, δ13CTCgas) were studied. Despite the different seasonal compositions of carbonaceous aerosols, the\nisotope differences (Δδ13C) between the analyzed bulk aerosol parts and gas phases were similar during the seasons. This shows that the fractionation of stable carbon isotopes is a predominantly physical process in which the chemical composition of individual compounds in bulk aerosols does not play a major role. Keywords: atmospheric aerosol; gas phase; δ13C, seasonal variation Available in a digital repository NRGL
Sezónní změny stabilního izotopového složení uhlíku (Δ13C) v aerosolu a plynné fázi na předměstské stanici v Praze

Izotopová frakcionace mezi plynnou a aerosolovou fází je důležitým jevem při studiu atmosférických procesů. V této práci jsme zkoumali sezónní změny poměru stabilních izotopů uhlíku (δ13C) celkového ...

Vodička, Petr; Kawamura, K.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2022

The Impact of the IMO-2020 Shipping Regulation on the Atmospheric Deposition of Sulfur around the Western English Channel and the Use of the V/Ni ratio as a Shipping Marker.
Windell, L.; Bell, T.; White, C.; Schwarz, Jaroslav; Ussher, S.
2022 - English
Anthropogenic aerosols are shown to have a great impact on marine ecosystems and human health, with the shipping industry contributing as a significant source of these\nemissions, and annual growth on the rise. In the marine environment, shipping emissions often dominate atmospheric deposition of sulfur. With around 70% of shipping activity\nbeing carried out within 400 km of the coast, its contribution to atmospheric sulfur is of great interest. The International Maritime Organisation (IMO) introduced a regulation on\n01/01/2020 restricting global marine fuel sulfur content from 3.5% to 0.5% w/w. The vanadium/nickel (V/Ni) ratio has been widely used as a marker of shipping emissions, with the range of 2.5 to 4 indicating shipping activity. The regulation has called into question the viability of the earlier use of the V/Ni ratio. Keywords: IMO-2020 Global sulfur cap; shipping emissions; sulfur Available in a digital repository NRGL
The Impact of the IMO-2020 Shipping Regulation on the Atmospheric Deposition of Sulfur around the Western English Channel and the Use of the V/Ni ratio as a Shipping Marker.

Anthropogenic aerosols are shown to have a great impact on marine ecosystems and human health, with the shipping industry contributing as a significant source of these\nemissions, and annual growth on ...

Windell, L.; Bell, T.; White, C.; Schwarz, Jaroslav; Ussher, S.
Ústav chemických procesů, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases