Number of found documents: 1
Published from to

Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
2021 - Czech
Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO vybudovat systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento cíl se podařilo splnit a systém má podobu blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele, dvou-semestrálního školení pro budoucí lektory a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní/ publikační praxe. Všechny části systému jsou propojené a, mimo jiné, vedly i ke vzniku tzv. PhD Akademie (doktorské školy). Tímto byla započata cesta k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů ve formě kurzů ze strany odborníků na vědecké psaní v angličtině a Ústřední knihovny VŠB-TUO. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti a rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do více zdrojů. The project TL01000274 was investigated from March 2018 to November 2021 by two workplaces, VŠB-TUO and Centre for Academic Writing (CAP) with the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. The goals of the project were to develop a system of supportive mechanims for academic writing and PhD student publication activities in English at VŠB-TUO. The project goals were met and the system has the form of blended-learning courses of Writing for Publication for PhD students, workshops for supervisors, two-semester teacher training and a teaching manual for future teachers in Writing for Publication courses. All the parts of the system are interconnected, and inter alia, led to the establishment of the so-called PhD Academy (doctoral school). This way, VŠB-TUO started working towards a systemic change through a university-wide support for PhD student publication activities in the form of courses provided by scientific writing specialists and also experts from the VŠB-TUO University Library. The expected outcome is improved PhD students' research and communication skills, which shall lead to less painful publication and distribution of supervisors' mentoring resposibilites among more actors. Keywords: academic writing support; PhD students; supervisors; writing for publication Available at various institutes of the ASCR
Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO ...

Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases