Počet nalezených dokumentů: 591417
Publikováno od do

Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC
Vráblík Lukáš; Milan Holý; Vítek Jan
2020 -
V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované mostovky z UHPC. Využití moderního materiálu UHPC umožňuje redukci tloušťky mostovky a tím také značnou redukci vlastní tíhy, dalším přínosem aplikace prefabrikátů z UHPC je minimalizace mokrého procesu ve styku se dřevem, zrychlení výstavby, redukce vlivu smršťování a dotvarování mostovky, která se projeví snížením dlouhodobých průhybů a omezením přerozdělení napětí z betonu do dřeva. Spřažené dřevo-betonové konstrukce obecně tvoří velmi komplexní téma. Jednak proto, že existuje velké množství možných způsobů provedení těchto konstrukcí, že zahrnují více různých kompozitních materiálů a dále pro jejich specifické statické působení dané poddajným spřažením. Podrobněji jsem se zaměřil na možnosti realizace v oblasti prefabrikace a aplikace UHPC, věnoval jsem se výpočetní analýze dřevo-betonových konstrukcí, návrhu a analýze konkrétního způsobu spřažení a návrhu prefabrikované mostovky z UHPC. Za podpory grantu TAČR TH02020730 mi bylo umožněno v Kloknerově ústavu provést množství experimentů. První část experimentů jsem zaměřil na ověření mechanických charakteristik navrženého systému spřažení, který je tvořen pomocí ocelových lišt zabudovaných do dřevěných trámů. Ocelové lišty jsou opatřeny smykovými trny, na které jsou nasazeny prefabrikáty s připravenými otvory, které jsou následně zality zálivkou. Navrhl jsem experimentální tělesa ve více variantách, aby bylo dosaženo různých způsobů porušení, což se také podařilo. Vzhledem k tomu, že UHPC je stále poměrně nový materiál a nejsou pro něj zatím v ČR vydány platné normy, další část experimentů jsem zaměřil na ověření ohybové únosnosti tenkých desek z UHPC lokální receptury. Pro verifikaci návrhu mostovky jsem navrhl ohybové testy se speciálními deskovými tělesy, provedl jsem jejich vyhodnocení a výsledky porovnal s hodnotami ohybové pevnosti stanovenými na základě různých platných norem v ČR. Chování optimalizované kompozitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC jsem zkoumal v rámci parametrické studie a dále jsem ho ověřil pomocí „full-scale“ experimentální konstrukce, na které byly také odzkoušeny jednotlivé výrobní detaily a postupy. Pro návrh a posouzení spřažené dřevo-betonové konstrukce jsem vytvořil vlastní výpočetní program. Po dosažení únosnosti experimentální konstrukce v podélném směru byla konstrukce rozřezána na segmenty, na nichž jsem dále ověřoval únosnost mostovky v příčném směru. Svoji práci hodnotím jako vstupní impuls do oblasti navrhování spřažených mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC. Pevně věřím, že získané poznatky znamenají posun v oblasti navrhování spřažených dřevo-betonových mostních konstrukcí a v oblasti konstrukcí z materiálu UHPC v ČR. Přínos mé práce dále spočívá v odhalení některých nedostatků aktuálně platných normových předpisů.I dealt with the topic of the optimization of the composite bridge structures made of timber and Ultra-High Performance Concrete (UHPC or UHPFRC) in my thesis. This optimization of the Timber-Concrete Composite (TCC) bridge structures consists mainly in the application of the precast bridge deck made of UHPC, which enables a reduction of the deck thickness and of its self-weight and presents other advantages: a minimization of wet process in contact with timber, a faster erection and a reduction of the shrinkage and creep effects of the deck. The TCC structures generally form a very complex topic. Firstly, because these structures include more different complex materials, and because of their specific static behavior given by the semi-rigid connection. I focused on prefabrication and using UHPC for TCC structure, dealt with the computational analysis of TCC structures, with the design and analysis of specific type of coupling elements and with the design of prefabricated deck made of UHPC in more detail. I was able to carry out a number of experiments at Klokner Institute of CTU in Prague under the support of the research project TH02020730 of the Technology Agency of the Czech Republic (TACR). The first part of my experiments was focused on the verification of mechanical characteristics of the proposed shear connection system. The shear connection is carried out by notches made of steel plates embedded in the timber beams supplemented with welded shear dowels (headed studs). The precast segments are provided with slots for the shear dowels, which are poured with UHPC after placing of the deck segments on the timber beams. Because UHPC is still a relatively new material in the Czech Republic and no standards have been issued yet, another part of my experiments was focused on the verification of the load bearing capacity of thin slabs made of local mixture of UHPC. Various bending tests for determining flexural strength of UHPC were executed. I compared results of tests on special test specimens with results of bending tests according to different valid standards. I have researched the behavior of optimized TCC bridge structure using parametric study and experimentally. I created my own computational program for design and verification of TCC structures. The experimental full-scale bridge structure was produced to verify some manufacturing details and the load-bearing capacity. After the overall load test was done, some bridge deck segments were cut from the structure and a load test of bridge deck in transversal direction were executed and compared with analytical prediction. I evaluate my work as an input impulse into the design of timber-UHPC composite bridge structures. I strongly believe that the achieved findings represent a progress in the area of the design of the TCC bridge structures and of the design of the structures made of UHPC in the Czech Republic. The benefit of my work is also in revealing some shortcomings of the currently valid standards. Klíčová slova: Spřažená dřevo-betonová konstrukce; UHPC; UHPFRC; prefabrikace; spřahovací prvky; protlačovací zkoušky; zatěžovací zkouška; ohybové testy; pevnost v tahu za ohybu; Timber-concrete composite structure; UHPC; UHPFRC; Prefabrication; Shear connectors; Push-out shear test; Load test; Bending test; Flexural strength of UHPFRC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC

V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované ...

Vráblík Lukáš; Milan Holý; Vítek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Daniel Slivinský; Líkař Petr
2020 -
Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ohodnocení, a to včetně výběru nejvhodnějšího řešení. Prostřednictvím těchto návrhů se hodnotí vliv výstavby nové paralelní dráhy na možnosti rozvoje této části letiště.The subject of the diploma thesis „Influence of the Parallel runway on the Prague Airport South area development“ is the proposal of possible scenarios of the development of the South area on the Prague Airport and their evaluation with the selection of the most suitable proposal. Thanks to this scenarios, it is possible to evaluate the influence of the new parallel runway on the development of this part of the airport. Klíčová slova: Letiště Praha; paralelní dráha; rozvoj letiště; areál Jih; odbavovací plocha; terminály; cargo; hangáry; údržba; všeobecné letectví; Prague Airport; parallel runway; development of the airport; south part; apron; terminals; cargo; hangars; maintenance; general aviation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla

Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ...

Stojić Slobodan; Daniel Slivinský; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Současné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kg
Andrýsek Jan; Dávid Jaš; Krula Lukáš
2020 -
Kategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování části dopravních potřeb obyvatelstva v hustě osídlených oblastech do vzdušného prostoru. Tato diplomová práce vnáší přehled do problematiky certifikované kategorie bezpilotních letadel s ohledem na aktuální a budoucí výzvy a problémy. Diplomová práce popisuje evropský a místní český legislativní rámec týkající se bezpilotních letadel. Řeší také koncept městské vzdušné mobility s popisem vybraných, aktuálně vyvíjených projektů, rizika spojená s provozem bezpilotních letadel certifikované kategorie a výzvy v oblasti autonomního létání. Rozsáhleji jsou popsané stávající možnosti integrace bezpilotních letadel do služeb řízení letového provozu s vnesením pohledu kompetentní instituce, jakou je ŘLP ČR. Prezentován je zde návrh rozšíření systému U-space do podoby umožňující v budoucnosti lepší integraci bezpilotních letadel do systému ATM. Klíčovou částí práce je analýza možností certifikace certifikované kategorie bezpilotních letadel pro civilní využití. Popsán je pohled ICAO, EASA, FAA, ale také českého ÚCL na současné certifikační možnosti. V práci je obsažen návrh, který může posloužit výrobcům a žadatelům o udělení typového certifikátu jako návod na postup v certifikačním procesu se zhodnocením současných omezení certifikace a popisem možností budoucího rozvoje.The certified category of unmanned aerial systems intended for the transportation of passengers and cargo represents a new branch of aviation in the context of urban air mobility, the aim of which is to transfer part of the population's transport needs in densely populated areas to airspace. This master’s thesis provides an overview of the issue of the certified category of UAS with regard to current and future challenges and problems. The master’s thesis describes the European and local Czech legislative framework concerning UAS. It also deals with the concept of urban air mobility including a description of selected, currently developing projects, risks associated with the operation of the certified-category UAS and challenges in the field of autonomous flying. The current possibilities of integration of unmanned aircraft into air traffic management system are described in more detail with views from competent institutions such as ANS CR. Presented in the thesis is a proposal to expand the U-space system into a form suitable for better integration of unmanned aircraft into the ATM system in the future. The key part of the thesis is the analysis of certification possibilities of the certified category of unmanned aircraft for civilian use. The view of ICAO, EASA, FAA, but also the Czech CAA on current certification options is discussed. The thesis contains a proposal that can serve manufacturers and applicants for type certificates as a guide to the certification process, with an evaluation of the current limitations of certification and a description of the possibilities for future development. Klíčová slova: bezpilotní letadla; legislativa; certifikace; vzdušný prostor; integrace; vzdušná mobilita; autonomní létání; unmanned aircraft; legislation; certification; airspace; integration; air mobility; autonomous flying Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Současné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kg

Kategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování ...

Andrýsek Jan; Dávid Jaš; Krula Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol
Čarský Jiří; Klára Cieslová; Kliment Jakub
2020 -
Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné hromadné dopravy, který zajistí kvalitní přestupní vazby mezi autobusovou a tramvajovou dopravou na území městské části Praha-Suchdol.The subject of the master thesis "Tram and bus public transport in the Prague-Suchdol district" is an analysis of the current state of the traffic situation in the Prague-Suchdol district and the design of a public transport interchange that will ensure quality interconnections between bus and tram public transport in the Prague-Suchdol district. Klíčová slova: městská hromadná doprava; autobusy; tramvaje; přestupní uzel; terminál; public transport; buses; trams; transport interchanges; interchange hub Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol

Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné ...

Čarský Jiří; Klára Cieslová; Kliment Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby
Čarský Jiří; Urmat Saparbekov; Pušman Vladimír
2020 -
Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh obsahuje dvě varianty řešení, které jsou zaměřeny hlavně na zkrácení přestupních vazeb, zajištění bezbariérovosti a zlepšení komfortu cestujících. Byla vybrána velkorysá varianta, která splnila hlavní nedostatek terminálu – přestupní vzdálenosti.The subject of the diploma thesis is the optimization of transfer connections in the Želivského terminal in Prague. The partial parts are the analysis of the current situation of the terminal, the analysis of deficiencies, the analysis of timetables and variant design solution. The design contains two variants of solutions, which are mainly focused on shortening transfer connections, ensuring accessibility and improving passenger comfort. A generous variant was chosen, which fulfilled the main deficiency of the terminal – the transfer distances Klíčová slova: přestupní uzel; Želivského; autobusový terminál; městská hromadná doprava; tramvaj; optimalizace; přestupní vazba; transfer; Želivského; bus terminal; public transport; tram; optimization; transfer connection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby

Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a ...

Čarský Jiří; Urmat Saparbekov; Pušman Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Technologie e-identifikace bezpilotních systémů
Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
2020 -
Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění E-identifikace. Cílem je, na základě této analýzy, doporučit technologii, která je nevhodnější pro užití na území ČR.The subject of the work Technology of E-identification of Unmanned Aerial Systems is to acquaint the reader with the newly introduced requirements and legislation, to explain the related concepts, and to perform an analysis and comparison of individual possibilities of ensuring E-identification. The aim is, based on this analysis, to recommend a technology that is most suitable for use in the Czech Republic. Klíčová slova: E-identifikace; UAS; UA; Bezpilotní prostředky; Identifikace; Legislativa; E-identification; UAS; UA; Unmanned Aerial vehicles; Identification; Legislation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Technologie e-identifikace bezpilotních systémů

Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých ...

Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Úpravy terminálu Doubravka v Plzni
Nováček Ondřej; Vojtěch Nižňanský; Lávic Jiří
2020 -
Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých dopravců.The subject of the master thesis „Modification of the Doubravka Transport Terminal in Plzeň“ is to increase parking area for public transport vehicles and to make transfer within this terminal more comfortable, with respect to other requirements of the city authorities of Plzeň and the transport companies. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; přestup; trolejbus; Plzeň; Doubravka; Public transport; transfer; trolleybus; Pilsen; Doubravka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Úpravy terminálu Doubravka v Plzni

Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům ...

Nováček Ondřej; Vojtěch Nižňanský; Lávic Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řešení cyklistické dopravy v Přerově
Kočárková Dagmar; Lenka Králíčková; Honc Tomáš
2020 -
Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska bezpečnosti cyklistů. Dále vhodně vybrat lokalitu, která by na základě zhodnocení stávajícího stavu přispěla ke zlepšení cyklistické dopravy ve městě.The subject of thesis „Solution of Cycle Infrastructure in Přerov is the analysis of current situation of the cycling infrastructure in Přerov and to verify future constructions solved in the City Mobility Plan from the point of view of cyclist safety. Furthermore, to appropriately select a location that would, based on an assessment of the current situation, contribute to the improvement of bicycle traffic in the city. Klíčová slova: Cyklistická doprava; intenzita; Přerov; bezpečnost; nehody; Cycle Infrastructure; intensity; Přerov; safety; accidents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Řešení cyklistické dopravy v Přerově

Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska ...

Kočárková Dagmar; Lenka Králíčková; Honc Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Koncept monitorovaného přiblížení
Hospodka Jakub; David Šefl; Valenta Viktor
2020 -
Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení pracovní zátěže vícečlenné posádky. Praktická část je věnovaná analýze leteckých nehod a komparací metody monitorovaného přiblížení s tradičními postupy pilota letícího a pilota monitorujícího.The diploma thesis deals with the issue of monitored approach. The failure of the human factor is a major cause of a significant number of accidents and incidents in air transport. This thesis shows an alternative way of distributing the workload of on individual crew members. The practical part is focused on the analysis of air accidents and comparative methods of monitored approach with the traditional procedures of the Pilot flying and the Pilot monitoring. Klíčová slova: Monitorované přiblížení; delegované přiblížení; CRM; lidský faktor; letecké nehody; letecké události; Monitored approach; delegated approach; CRM; human factor; aviation accidents; aviation incidents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Koncept monitorovaného přiblížení

Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje ...

Hospodka Jakub; David Šefl; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky
Čarský Jiří; Jan Ležák; Alinčová Lenka
2020 -
Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení celkového dopravního prostoru ulice Vídeňská a návrh obytné zóny z ulice U Rakovky. Cílem diplomové práce je úprava dopravního prostoru za účelem zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.The topic of this master´s thesis "Study of Revitalization of Vídeňská street (Section Pod Javory - U Tří svatých) is an analysis of the current traffic situation on Vídeňská street and proposal of residential area from street U Rakovky. The main goal of the thesis is a modification of the traffic space for the cause of increasing safety of pedestrians and cyclists. Klíčová slova: Kunratice; Vídeňská ulice; revitalizace; obytná zóna; zklidňování dopravy; cyklistická doprava; pěší doprava; doprava v klidu; Kunratice; Vídeňská street; revitalization; residential area; traffic calming; cycling; pedestrian traffic; parking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky

Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení ...

Čarský Jiří; Jan Ležák; Alinčová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze