Počet nalezených dokumentů: 708531
Publikováno od do

Metalogeneze vybraných ložisek zlata Českého masívu
Němec, Matěj
2023 - anglický
The overall text was processed on the bases of two separate articles published recently by the author and collective, and one more article, which is currently submitted for editorial. All the articles in full are attached at the end of this work. First article is trying to decipher the evolution of formation of the Sb-Au deposits Krásná Hora-Milešov, and Příčovy. The second article is in very detail dedicated to transition of gold to aurostibite and formation of Au-Ag-Sb(S) phases at Krásná Hora-Milešov Sb-Au deposit. The third article is looking into genesis of the Voltýřov Au deposit. The Krásná Hora-Milešov and Příčovy deposits are examples of in the Bohemian Massif unique Sb-Au deposits. The deposits consist of vein type mineralization and ore is represented by massive to disseminated stibnite and disseminated gold postdating stibnite. The quartz gangue vein system is developed in Těchnice granodiorite, within robust E-W trending fault zone, and in close association with same oriented repeatedly tectonically rejuvenated lamprophyre dikes. The fluid inclusions (FI) study suggested formation of stibnite at ~250 to ~130 řC and gold at about ~200 to ~130 řC from low salinity aqueous fluids. The bulk of quartz precipitated from the same type of fluid. Disseminated arsenopyrite along with early quartz... Tato práce byla vypracována na základě dvou studií, publikovaných autorem a kolektivem v nedávné době, a jedné další studie, jež je v současné době v recenzním řízení. Tyto publikace jsou v plném znění přiloženy v závěru této práce. V první publikaci se autoři zabývají genezí Sb-Au ložisek Krásná Hora-Milešov a Příčovy. Druhý článek se v rámci ložiska Krásná Hora detailně zabývá procesem přeměny zlata na aurostibit a vznikem dalších Au-Ag-Sb(S) fází. Třetí článek se věnuje genezi Au ložiska Voltýřov. Ložisko Krásná Hora-Milešov a Příčovy jsou v Českém masivu unikátním příkladem Sb-Au ložisek. Rudní křemenné žíly jsou zde vyvinuty v těsné vazbě s tektonicky rejuvenovanými žilnými lamprofyry probíhajícími ve směru V-Z v rámci stejně orientovaného masivního poruchového pásma v těchnickém granodioritu. Podle výsledků studia fluidních inkluzí v křemeni a stibnitu probíhala precipitace stibnitu při teplotách od ~250 do ~130 řC, zlato se ukládalo při teplotách od ~200 do ~130 řC z nízko salinních H2O fluid. Z těchto fluid krystalizovala i většina žilného křemene. Vtroušený arsenopyrit spolu s raným křemenem krystalizoval z raných H2O-CO2 fluid (250 MPa, 400 řC) a jeho krystalizace není spojená s krystalizací Au. Ze studie stabilních izotopů kyslíku z pozdního kalcitu asociovaného s krystalizací stibnitu... Klíčová slova: ložiska zlata; fluidní inkluze; stabilní izotopy; gold deposits; fluid inclusions; stable isotopes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metalogeneze vybraných ložisek zlata Českého masívu

The overall text was processed on the bases of two separate articles published recently by the author and collective, and one more article, which is currently submitted for editorial. All the articles ...

Němec, Matěj
Univerzita Karlova, 2023

Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce
Svobodová, Aneta; Ruda, Tomáš; Voráček, Josef
2023 - český
Title: Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes Objectives: The thesis "Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes" is in its final form a useful source of information, expanding the knowledge of Domyno Fitness management about its customers and their motivation to visit the fitness centre. The aim of the thesis is to obtain information about the willingness of customers to attend group classes which can be further used by the group class manager at Domyno Fitness and included in her plans to improve the current situation. Methods: The thesis is based on theoretical knowledge related to the topic. Marketing research based on quantitative questionnaire method CAPI was used to determine customers' willingness to attend group classes. The research sample is Domyno Fitness customers older than 18 years of age. The sample is customers who visited the fitness center during the time of the research and were willing to participate. The responses to each question of the questionnaire are shown in the graphs. Results: The results of the research showed that the fitness centre has mainly loyal customers who have been visiting it for many years. These customers tend to be satisfied with almost all aspects asked in the questionnaire. The... Název: Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce Cíle: Diplomová práce "Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce" je ve své konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti managementu Domyno Fitness o svých zákaznících a jejich motivaci fitness centrum navštěvovat. Cílem práce je získání informací o ochotě zákazníků navštěvovat skupinové lekce, které může manažerka skupinových lekcí v Domyno Fitness dále využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. Metody: Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. Pro zjišťování ochoty zákazníků navštěvovat skupinové lekce byl použit marketingový výzkum založený na kvantitativním způsobu dotazování metodou CAPI. Výzkumným souborem jsou zákazníci Domyna Fitness starší 18 let. Výběrovým souborem jsou pak zákazníci, kteří fitness centrum navštívili v době probíhajícího výzkumu a byli ochotni se jej zúčastnit. Odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku jsou zachyceny v grafech. Na základě analýzy grafů jsou vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že má fitness centrum především věrné zákazníky, kteří jej navštěvují již mnoho let. Tito zákazníci jsou téměř se všemi aspekty, na které se dotazník tázal,... Klíčová slova: marketing; dotazník; spokojenost; služby; marketingový výzkum; marketing; questionnaire; satisfaction; services; marketing research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce

Title: Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes Objectives: The thesis "Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes" is in its ...

Svobodová, Aneta; Ruda, Tomáš; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití
Novotný, Vít; Pecháček, Stanislav; Aschenbrenner, Vít; Valášek, Marek
2023 - český
The thesis consciously builds on previous literature devoted to the life and work of Jan Hanuš, a significant 20th-century Czech composer. It focuses on his cantata and oratorio works, which form a distinctive part of the author's legacy. The thesis aims not only to study the defined area of interest from due theoretical perspectives, but also to intervene in relevant related practical fields: the field of artistic interpretation and the field of music pedagogy. The first, theoretically focused goal is to map the entire defined area of Hanuš's output in the context of musical and social development during the 20th century, in the context of related music by other Czech composers, and in the context of Hanuš's personal compositional development. The second goal is to bring one of the selected works, Poselství: svědectví o smrti Jana Palacha (The Legacy: A Testimony on the Death of Jan Palach) from 1969, to a world premiere in the symbolic and social context that the work deserves. The third goal is to create didactic material that uses the specifics of the studied area of Hanuš's work to bring the musical language of contemporary artificial music closer to today's students of general music education. All these three sub-goals combine into a more general objective that reaches beyond the scope of... Tato práce vědomě navazuje na předchozí literaturu věnovanou životu a dílu Jana Hanuše, významného českého skladatele 20. století. Zaměřuje se na jeho tvorbu kantátovou a oratorní, která tvoří svébytnou a významnou část autorova odkazu. Práce si klade za cíl vytyčenou oblast zájmu nejen náležitě teoreticky prostudovat, nýbrž zasáhnout i do relevantních příbuzných praktických oborů: oboru umělecké interpretace a oboru hudební pedagogiky. Prvním, teoreticky zaměřeným cílem je zmapovat celou definovanou oblast Hanušovy tvorby v kontextu hudebního i společenského vývoje v průběhu 20. století, v kontextu genologicky příbuzné hudby jiných českých autorů a v kontextu Hanušova osobního skladatelského vývoje. Druhým cílem je dovést jedno ze studovaných děl, Poselství: svědectví o smrti Jana Palacha z roku 1969, k historicky prvnímu kompletnímu provedení v symbolickém i společenském kontextu, který dílu náleží. Třetím cílem je pak vytvořit a výzkumně prověřit didaktický materiál, který využívá specifik studované oblasti Hanušovy tvorby k přiblížení hudebního jazyka soudobé artificiální hudby dnešním žákům všeobecné hudební výchovy. Všechny tyto tři dílčí cíle se spojují v cíl obecnější, který dosah této práce přesahuje: zviditelnit a zpřítomnit nesmírně inspirativní odkaz výjimečného umělce a člověka Jana... Klíčová slova: Jan Hanuš; kantáta; oratorium; vokálně-instrumentální hudba; Jan Palach; hudební pedagogika; hudební výchova; Jan Hanuš; cantata; oratorio; vocal-instrumental music; Jan Palach; music pedagogy; general music education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití

The thesis consciously builds on previous literature devoted to the life and work of Jan Hanuš, a significant 20th-century Czech composer. It focuses on his cantata and oratorio works, which form a ...

Novotný, Vít; Pecháček, Stanislav; Aschenbrenner, Vít; Valášek, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Porozumění a význam jakožto odhalující pojmy. Fenomenologický přístup k pragmatismu
Koloskov, Daniil; Švec, Ondřej; Leclercq, Bruno; Nitsche, Martin
2023 - anglický
1 Abstract. The basic goal of the dissertation is to formulate a pragmatic phenomenology, which would rely on the notion of praxis while dealing with the traditional for existential phenomenology goal of arriving at "an understanding of man and the world from any starting point other than that of their 'facticity.' (Merleau-Ponty 2002). The dissertation interprets disclosure of the world as a form of praxis based on Heideggerian vocabulary; gaining access to the world is an act that reveals what possibilities of being can the world offer to Dasein, which is understood as nothing but an ecstatic attempt to anchor in the world. The praxis of disclosure is guided by the need to maximize Dasein's ability-to-be and a constant attempt to increase the 'disclosing potential' of particular practices. This starting point ascribes a crucial methodological role to the mutuality between Dasein and the world: Dasein does not explain what possibilities of being the world can offer to it and the world cannot explain what possibilities of being Dasein would be able to reveal. We will demonstrate how a systematic emphasis on mutuality leads us towards dispensing with 'grounds' of traditional philosophy, i.e., fundamental explainers that are not explained by anything further; we will also show how this emphasis makes it... 1 Abstrakt Základním cílem disertační práce je formulovat pragmatickou fenomenologii, která by se opírala o pojem praxe při řešení tradičního cíle existenciální fenomenologie, který se spočívá ve snaze dospět k "porozumění člověka a světa z žádného jiného výchozího bodu, než jejich 'fakticita.'" (Merleau-Ponty 2002). Disertační práce interpretuje odhalování světa jako formu praxe na základě Heideggerovského slovníku; získání přístupu ke světu je aktem, který nám zjevuje jaké možnosti bytí může svět nabídnout pobytu, který je interpretován jako nic jiného než extatický pokus se zakořenit ve světě. Praxe odhalování je motivovaná potřebou maximalizovat schopnost-být pobytu a se neustále snáží zvyšovat "odhalovácí potenciál" konkrétních praktik. Tento přístup zdůrazňuje, ze vzájemnost vztahů mezi pobytem a světem hraje zásadní metodologickou roli: pobyt nevysvětluje, jaké možnosti bytí mu svět může nabídnout, a svět nevysvětluje, jaké možnosti bytí pobyt je schopny odhalit. V průběhu práce ukážeme, jak systematický důraz na vzájemnost vztahu mezi pobytem a světem nahrazuje nutnost odkazovat na "základy" tradiční filosofie, tj. fundamentálních vysvětlující prvky, které nejsou už dal vysvětlitelné; ukážeme také, jak tento důraz umožňuje líp uchopit agilní a fluidní povahu lidské fakticity. Klíčová slova: Fenomenologie|pragmatismus|primát praxe|smysl|radikální reflexe|Heidegger|Merleau-Ponty|odhalení|ústřední srozumitelnost|formy života; Phenomenology|pragmatism|primacy of practice|meaning|radical reflection|Heidegger|Merleau-Ponty|disclosure|average intelligibility|forms of life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porozumění a význam jakožto odhalující pojmy. Fenomenologický přístup k pragmatismu

1 Abstract. The basic goal of the dissertation is to formulate a pragmatic phenomenology, which would rely on the notion of praxis while dealing with the traditional for existential phenomenology goal ...

Koloskov, Daniil; Švec, Ondřej; Leclercq, Bruno; Nitsche, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Přípustnost a nepřípustnost odhadu
Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
2023 - slovenský
The quality of a parameter estimate is usually assessed using the mean squared error (MSE). For one dimensional parameter, the estimate constructed using the least squares method is the best. However, for a vector parameter with more than two dimensions this estimator becomes inadmissible. There is always some different estimator which domi- nates the least squares estimate regardless of the parameter value. This phenomenon is well known as the Stein Paradox. The aim of this bachelor thesis is to describe admissi- bility and inadmissibility of an estimator, define the James-Stein estimator and perform a simulation study to compare different estimators. 1 Kvalita odhadu parametra sa často posudzuje pomocou strednej kvadratickej odchýlky (MSE). Pre jednorozmerný parameter je odhad konštruovaný pomocou metódy najmen- ších štvorcov najlepší. Pri odhadovaní viac ako dvojrozmerného parametra sa však odhad stane neprípustný, teda vždy existuje vzhľadom k MSE iný odhad, ktorý bude lepší ako MSE odhad bez ohľadu na hodnotu parametra. Tento záver je známy ako James Stein pa- radox. V rámci tejto bakalárskej práce najprv zadefinujeme prípustnosť a neprípustnosť odhadu, definujeme James-Steinov odhad a porovnáme chovania rôznych odhadov. 1 Klíčová slova: Prípustnosť|Steinov odhad|stredná kvadratická odchýlka|odhad parametra; Admissibility|Stein's estimate|mean squared error|parameter estimate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přípustnost a nepřípustnost odhadu

The quality of a parameter estimate is usually assessed using the mean squared error (MSE). For one dimensional parameter, the estimate constructed using the least squares method is the best. However, ...

Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Určování mateřství
Dorážková, Zuzana; Salač, Josef; Zvára, Michael
2023 - český
182 Determination of motherhood Abstract The topic of this thesis is the determination of motherhood. Its aim is to identify the situ- ations that make the determination of motherhood difficult or impossible and to evaluate their legal regulation or to propose its supplementation. The thesis is divided into eight chapters, with the first chapter being devoted to the definition of the term motherhood and its history, current legislation and origins. The second chapter focuses on assisted reproduction. It describes its basic principles, his- torical development, current legislation and possible risks. Chapter three, focusing on surro- gacy, is also related to assisted reproduction. This chapter draws attention to the lack of legal regulation in this area and, after an assessment of the possible consequences of its absence, a de lege ferenda draft of the basis for legal regulation is drawn up. The highly controversial option of whole-body donation is also mentioned here. The fourth chapter briefly describes the legal regulation of adoption, as one of the possi- bilities of how a child can legally have a woman different from the one who gave birth to him or her on the birth certificate. The thesis here also alludes to the possibility of adopting a child by a person in a registered partnership and enabling it by... 181 Určování mateřství Abstrakt Tématem této diplomové práce je určování mateřství. Jejím cílem je zmapovat situace, které určování mateřství znesnadňují nebo znemožňují a zhodnotit jejich právní úpravu či na- vrhnout její doplnění. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž první kapitola je věnována definici pojmu mateřství a jeho historii, aktuální právní úpravě a vzniku. Druhá kapitola je zaměřena na asistovanou reprodukci. Popisuje její základní principy, historický vývoj, platnou právní úpravu a možná rizika. S asistovanou reprodukcí souvisí i ka- pitola třetí týkající se surogátního mateřství. V této kapitole je upozorňováno na nedostatečnost právní úpravy dané oblasti a po zhodnocení možných následků její absence je zpracován návrh základu právní úpravy de lege ferenda. Zmíněna je na tomto místě také vysoce kontroverzní možnost tzv. celotělního dárcovství. Čtvrtá kapitola popisuje ve stručnosti právní úpravu osvojení, jakožto jedné z možností, jak může mít dítě v souladu se zákonem v rodném listě zapsanou jako matku ženu odlišnou od té, která ho porodila. Naráží zde také na možnost osvojení dítěte osobou v registrovaném part- nerství a její umožnění zrušením části zákona o registrovaném partnerství Ústavním soudem. V páté kapitole jsou shrnuty situace, které mohou způsobit, že matka dítěte není... Klíčová slova: řízení o určení a popření mateřství; surogátní mateřství; určování mateřství; legal proceeding of establishing and disputing motherhood; surrogacy; determination of motherhood Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Určování mateřství

182 Determination of motherhood Abstract The topic of this thesis is the determination of motherhood. Its aim is to identify the situ- ations that make the determination of motherhood difficult or ...

Dorážková, Zuzana; Salač, Josef; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2023

Nutriční intervence u pacientů s obezitou v rámci komplexní úpravy životního stylu
Mlynčár, Filip; Forišek Paulová, Petronela; Matoulek, Martin
2023 - český
Introduction: Despite advances in the treatment of obesity, lifestyle intervention remains a key element of therapy. Successful weight loss requires increase in physical activity and modifications of dietary patterns, leading to a negative energy balance. This process requires time, patience, and the expertise of a multidisciplinary team. Nutrition therapist provides patients with obesity individualized dietary recommendations tailored to their health status and current living conditions. Regular nutritional intervention significantly contributes to higher success rates in weight reduction and maintanence of weight loss and dietary and exercise habits. Objectives: The aim of this study is to demonstrate the positive effects of a comprehensive lifestyle intervention program on body parameters and dietary habits in study population of patients over a three-month period. The effects of this program will be evaluated by comparing the body parameters with a control group of patients from the clinical study, who did not undergo this intervention. Methodology: Data collection was conducted at the Biomedical Center of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. The research included adult individuals with a BMI above 29 kg/m2 who underwent a comprehensive lifestyle intervention as a part of clinical... Úvod: I přes pokrok v léčbě obezity zůstává intervence životního stylu klíčovým prvkem terapie. Úspěšné snížení tělesné hmotnosti vyžaduje navýšení pohybové aktivity a úpravu stravovacích návyků, s cílem dosažení negativní energetické bilance. Tento proces vyžaduje čas, trpělivost a odborný dohled multidisciplinárního týmu. Nutriční terapeut poskytuje pacientům s obezitou individuální doporučení ohledně stravy přizpůsobené jejich zdravotnímu stavu a současným životním podmínkám. Pravidelná nutriční intervence a dlouhodobý kontakt s pacientem významně přispívá k vyšší úspěšnosti při redukci tělesné hmotnosti a především udržení váhového úbytku a stravovacích a pohybových návyků. Cíle: Cílem této práce je prokázat pozitivní účinek komplexního intervenčního programu na úpravu tělesných parametrů a zlepšení stravovacích návyků u výzkumného souboru pacientů během tříměsíčního období. Pro hodnocení úspěšnosti tohoto programu se provede srovnání tělesných parametrů s kontrolní skupinou pacientů z klinické studie, kteří neprošli touto intervencí. Metodika: Provedení sběru dat proběhlo v Biomedicínském Centru Slovenské Akademie Věd v Bratislavě. Do výzkumu byli zařazeni dospělí jedinci s BMI nad 29 kg/m2 , kteří podstoupili komplexní intervenci životního stylu, v rámci klinické studie Obezita. Byly získány... Klíčová slova: nutriční intervence; komplexní úprava životního stylu; obezita; tělesné složení; nutritional intervention; comprehensive lifestyle modification; obesity; body composition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nutriční intervence u pacientů s obezitou v rámci komplexní úpravy životního stylu

Introduction: Despite advances in the treatment of obesity, lifestyle intervention remains a key element of therapy. Successful weight loss requires increase in physical activity and modifications of ...

Mlynčár, Filip; Forišek Paulová, Petronela; Matoulek, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Změny v technice plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku v plaveckém oddíle Brandýs nad Labem
Hřídelová, Kateřina; Svobodová, Irena; Fořterová, Petra
2023 - český
The aim of the diploma thesis is to evaluate, based on observation and testing, the swimming technique of crawling in children of younger school age before the start and after the end of the swimming course in the swimming section. The theoretical part of the thesis deals with the history of the swimming crawl, the meaning of swimming, swimming lessons, a description of the swimming crawl technique, the clarification of the most frequently occurring errors in this swimming method and the characteristics of children of younger school age. The practical part consists of a description of the research and an analysis of the results. Several research methods were used to prepare the work. The method of compilation, observation, testing, scaling, and to process the results, a statistical method of analyzing the data obtained. KEYWORDS swimming, teaching methodology, swimming level diagnostics, elimination of errors, children's crawl swimming technique, errors in the swimming style of crawling Cílem diplomové práce je na základě pozorování a testování zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku před zahájením a po ukončení plaveckého kurzu v plaveckém oddílu. Teoretická část práce se zabývá historií plaveckého způsobu kraul, významem plavání, plaveckou výukou, popisem techniky plaveckého způsobu kraul, upřesněním nejčastěji se vyskytujících chyb u tohoto plaveckého způsobu a charakteristikou dětí mladšího školního věku. Praktická část je tvořena popisem výzkumu a rozborem zjištěných výsledků. Ke zpracování práce bylo využito několik výzkumných metod. Metoda kompilace, pozorování, testování, škálování, a ke zpracování výsledků statistická metoda analýzy získaných dat. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, metodika výuky, diagnostika plavecké úrovně, odstranění chyb, dětská technika plaveckého způsobu kraul, chyby u plaveckého způsobu kraul Klíčová slova: plavání; metodika výuky; diagnostika plavecké úrovně; odstranění chyb; dětská technika plaveckého způsobu kraul; chyby u plaveckého způsobu kraul; swimming; teaching methodology; diagnosis of swimming level; elimination of errors; children's crawl swimming technique; mistakes in crawl swimming Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změny v technice plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku v plaveckém oddíle Brandýs nad Labem

The aim of the diploma thesis is to evaluate, based on observation and testing, the swimming technique of crawling in children of younger school age before the start and after the end of the swimming ...

Hřídelová, Kateřina; Svobodová, Irena; Fořterová, Petra
Univerzita Karlova, 2023

Vzdělávání a rozvoj vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace
Vostrá, Karolína; Tureckiová, Michaela; Kolek, Jindřich
2023 - český
The diploma thesis deals with the area of learning and development of a selected group of employees in a specific organization. The aim of the thesis is to describe, analyse, and evaluate the current state of learning and development of a selected group of employees in a specific organization and to propose possible recommendations for improvement. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part of the thesis, relevant concepts from the field of andragogy, educational management and human resources management are defined in relation to the researched issue. The empirical part consists of methodology and research in the field of employee learning and development. The research is divided into partial phases that describe, analyse, and evaluate the current state of learning and development of a selected group of employees. The empirical part also includes a description of the specific organization and the definition of the selected group of employees, which consists of all employees in the position of IT Consultant IS. The research survey is carried out by combining the advantages of qualitative and quantitative strategies. The method used is the interview method, using semi-structured interview and questionnaire techniques, and the method of studying internal... Diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace. Cílem diplomové práce je v konkrétní organizaci popsat, analyzovat a zhodnotit současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců a navrhnout případná doporučení pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce jsou vymezeny relevantní pojmy z oblasti andragogiky, managementu vzdělávání a řízení lidských zdrojů ve vztahu ke zkoumané problematice. Empirická část sestává z metodologie a výzkumu v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Výzkum je rozdělen do dílčích fází, které popisují, analyzují a vyhodnocují současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců. Obsahem empirické části je též popis konkrétní organizace a definice vybrané skupiny pracovníků, kterou tvoří všichni zaměstnanci na pracovní pozici IT Konzultanta IS. Výzkumné šetření je realizováno kombinací kvalitativní a kvantitativní strategie. Využita je metoda dotazování za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku a metoda studia interních dokumentů organizace. Získaná data jsou analyzována technikou otevřeného kódování a metodou vytváření trsů seskupena do kategorií. Závěr práce zahrnuje souhrnné výsledky výzkumného šetření, které zodpovídají stanovené... Klíčová slova: další profesní vzdělávání; firemní vzdělávání; management vzdělávání; rozvoj; řízení lidských zdrojů; vzdělávání; zaměstnanec; corporate education; development; education; educational management; employee; further professional education; human resource management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání a rozvoj vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace

The diploma thesis deals with the area of learning and development of a selected group of employees in a specific organization. The aim of the thesis is to describe, analyse, and evaluate the current ...

Vostrá, Karolína; Tureckiová, Michaela; Kolek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2023

Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)
Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
2023 - slovenský
Thema works: Problematic issue with agility training in football (literary research) Student: Boris Kočiško Supervisor: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aims: The aim of the thesis was a literature search, which consists in focusing on the issue of agility in football and mainly observing, trying to record the currently available literature that relates to this issue and noting certain opinions and forming a certain node, which is the most relevant for coaches in this regard. Methodology: In this thesis, the method of literature search was used. While writing this thesis we used analyses of already existing foreign and Czech sources, which we commented with our own opinions. Results: Based on the literature search, an outline of the problem was made supported by other possible approaches, drawing on knowledge and experience from sport, football and agility training in both adult and youth settings. The thesis briefly analysed and then described briefly the issues in agility training. Thirty-two foreign sources and 10 Czech sources were studied, starting mainly from foreign sources as they offer a wider range of perspectives and experiences. We found that agility is a very important component of sport performance in soccer players. We pointed out the differences in different authors, the result... Názov bakalárskej práce: Problematika tréningu agility vo futbale (literárna rešerš) Zpracoval: Boris Kočiško Vedúci bakalárskej práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Ciele práce: Cieľom práce bola literárna rešerš, ktorá spočíva v tom, že sa zameriavame na problematiku agility vo futbale a hlavne sledujeme, snažíme sa zaznamenať aktuálne dostupnú literatúru, ktorá sa tejto problematiky týka a zaznamenaváme určité názory a vytvoriť určitý uzus, čo je pre trénerov z tohto hľadiska najpodstatnejšie. Metodika práce: V tejto práci bola použitá metóda literárnej rešerše. Pri písani tejto práce sme využívali analýzy už existujúcich zahraničných a českých zdrojov, ktoré sme okomentovali o vlastné názory. Výsledky: Na základe literárnej rešerše bol spravený náčrt problematiky podporený ďalšími možnými prístupmi, pričom sa vychádzalo z poznatkov a skúseností zo športu, futbalu a tréningu obratnosti v prostredí dospelých aj mládeže. Práca stručne analyzovala a následne opísala stručnú problematiku tréningu agility. Bolo preštudovaných 32 zahraničných zdrojov a 10 českých, výchádzali sme prevažne zo zahraničných zdrojov, pretože ponúkajú širšiu škálu perspektív a skúseností. Zistili sme, že agility je veľmi dôležitá komponenta športového výkonu u futbalistov. Poukazovali sme na odlišnosti u rôznych... Klíčová slova: fotbal; agility; trénink; literární rešerše; football; agility; training,review Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)

Thema works: Problematic issue with agility training in football (literary research) Student: Boris Kočiško Supervisor: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aims: The aim of the thesis was a literature ...

Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze