Počet nalezených dokumentů: 602530
Publikováno od do

Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu
Kolář Karel; Jaroslava Zatloukalová; Hobst Leonard
2021 -
Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány jako kapalný středně radioaktivní odpad. Pro minimalizaci objemu radioaktivního odpadu je chladivo JE po každém palivovém cyklu upravováno na odparných stanicích za vzniku koncentrovaného solného roztoku, obsahujícího radionuklidy se středním poločasem rozpadu, jako jsou Cs-137, Cs-134, Co-60, Sr-90, Mn-54. Vzhledem ke zjevné nutnosti bezpečného uložení takového odpadu je potřeba navrhnout spolehlivou matrici pro zapouzdření EC jakožto primární obal multi-bariérového systému podzemního úložiště. Trvanlivost, radiační a teplotní stálost primárního obalu jsou důležitými vlastnostmi hledané matrice, a proto se nabízí jako výhodné použití materiálů na bázi cementu. Avšak, je známo, že přítomnost kyseliny borité v odparkovém koncentrátu komplikuje průběh hydratace portlandského cementu. Dále je nutno brát v potaz fenomén radiolýzy pórové vody vlivem ozáření vznikajícím rozpadem nestabilních nuklidů, jež způsobují uvolňování expandujícího plynného vodíku v uzavřeném prostředí, což představuje bezpečností rizika. Tato práce cílí na nalezení vhodného pojiva pro imobilizaci odparkových koncentrátů a dále studuje možnosti návrhu cementového kompozitu. Vývoj cementového kompozitu začíná studiem tuhnutí a tvrdnutí a reologií čerstvé pojivové směsi. Vytipované pojivo je dále testováno z hlediska radiační stability a odolnosti zvýšeným teplotám, rizik spojených s radiolýzou pórové vody a mechanických vlastností. Ozařování zdrojem Co-60 s celkovou absorbovanou dávkou 2 MGy probíhalo v rámci pracovní stáže autora v prostorách CEA ve Francii. Navazuje návrh cementového kompozitu a citlivostní analýza vlivu jednotlivých složek kompozitu a jejich poměrů na vybrané vlastnosti – objemové změny, mechanické vlastnosti, vyluhování radionuklidů a absorpce vody. Navržené pojivo založené na směsi portlandského cementu a bezsádrovcového cementu (NP), jež vykazovalo uspokojivý průběh hydratace po zamíchání s odparkovým koncentrátem, se prokázalo být radiačně a teplotně stálé i přes přítomnost velkého množství rozpuštěných solí, zejména sodných a draselných iontů, boritanů a dalších. Nanoindentací a elektronovou mikroskopií po ozáření bylo zjištěno mírné zpevňování cementové pasty po jejím vystavení radiaci jako důsledek tvorby alkalických uhličitanů. Přítomnost vysoké koncentrace solí v cementové pastě zmírnilo rychlost radiolýzy pórové vody, zejména přítomné dusičnany účinně potlačují tvorbu nebezpečného plynného vodíku. Kompozity založené na sulfo-aluminátovém cementu (SAC), jež byly zařazeny do výzkumu vzhledem k udávané vysoké schopnosti sorpce radionuklidů a dalším výhodným vlastnostem, prokázaly svou převahu z hlediska rychlého tuhnutí a tvrdnutí i mechanických vlastností, avšak pouze za laboratorních podmínek. Po jednoduchém testu tří cyklů vysušení a saturace kompozitů došlo k jejich úplnému rozpadu jako důsledek nestability hlavního hydratačního produktu – ettringitu. Naproti tomu, kompozity založené na navrženém pojivu NP, jež obsahují velmi malé množství ettringitu, vykazovaly po skončení testu nárůst pevnosti díky pokračující hydrataci. Všech 6 navržených směsí poslední etapy experimentů prokázalo svou vhodnost z hlediska vyluhování radionuklidů. SAC kompozit však neprokázal výrazně vyšší sorpci Cs+, naopak směsi obsahující metakaolin a přírodní zeolit dosáhly lepšího výsledku.Evaporator concentrates (EC) are classified as liquid inter-mediate-level radioactive waste (ILW). They are generated by nuclear power plants (NPPs) with pressurized reactors which use light water cooling system with addition of boric acid as a neutron absorber. After its lifetime, the coolant is usually treated by filtration, ion exchange and evaporation leaving behind a salt concentrate containing medium lived radionuclides, such as Cs-137, Cs-134, Co-60, Sr-90, Mn-54. Safe disposal of such waste is crucial, and the waste cannot be disposed of in its original liquid state. Therefore, a reliable solid matrix for the encapsulation of EC needs to be designed as a part of primary package of the multi-barrier system for underground disposal. Durability, radiation stability and temperature stability of the primary package are essential factors for the matrix performance, which may be met by the use of cement matrix. However, the presence of boron compounds in the evaporator concentrate hinders the hydration of Ordinary Portland Cement (OPC). Furthermore, the radioactivity of unstable nuclides in EC induces pore water radiolysis, which pose safety hazards thanks to expansive gaseous H2 generation. This thesis aims at finding a suitable binder for proper hydration of cement when mixed with evaporator concentrates and further studies the possibilities of suitable cement composite design for use as a reliable immobilization material. The development of cement composites starts with studies of setting, hardening and rheology leading to finding a favorable type of cement as the main binder component. The binder is tested for radiation stability and resistance to elevated temperatures by means of microstructure changes, risks of radiolysis induced phenomena and mechanical properties. Irradiation of cement pastes using source Co-60 up to absorbed doses of 2 MGy was conducted during author´s internship in CEA, France. The investigation of specific admixtures effect on the composite function and comparison with composite based on calcium-suplho-aluminate binder follows. The proposed composites are studied in terms of volume changes, mechanical properties, leaching and absorption properties. Klíčová slova: odparkový koncetrát; imobilizace; cementový kompozit; nakládání s radioaktivním odpadem; radioactive waste management; repository; evaporator concentrate; cement composite; radionuclides’ immobilization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu

Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér ...

Kolář Karel; Jaroslava Zatloukalová; Hobst Leonard
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví
Jarský Čeněk; Kateřina Petlíková; Gašparík Jozef
2021 -
Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. Modely založené na neuronových sítích mají potenciál zefektivnit a optimalizovat například výpočet doby provádění konkrétních stavebních procesů respektive nákladů na jejich realizaci. Za předpokladu, že bude k dispozici dostatečné množství dat, díky technologickému pokroku a zavádění Informačního modelování staveb (BIM), a že se současně provede další výzkum v oblasti optimalizace neuronových sítí, by měly postupy představené práci vést k optimálním predikčním modelům. Hlavní cíl práce spočívající v návrhu a testování modelů vytvořených pomocí neuronových sítí, byl splněn prostřednictvím třech příkladů, které na základě teoretických i reálných dat predikují vybrané výstupy a zkoumají závislosti mezi množstvím a podrobností vstupních dat a kvalitou neuronové sítě a obsahují metody určení parametrů, které mají neopomenutelný vliv na výsledné hodnoty.In the Czech Republic, established methods in work standardization are based solely on mathematical statistics. The authoress suggests using neural networks models in standardization of construction works or for other predictions in preconstruction phases. Such models are able to predict e.g. the time of implementation of the project and price of implemented projects based on the learned context (experience). Assuming that sufficient data will be available thanks to technological progress and the implementation of Building Information Modeling (BIM) and further research will be done in the field of neural network optimization, the suggested procedures should lead to the optimal predictive model. Preparatory processes will be automated and there will be more time left for qualified professional work. The main objective of the thesis the designing and testing models created using neural networks has been achieved through three examples which based on theoretical and real data predicted the selected outputs and examined the relationship between the amount and detail of input data and quality of neural network model and encompassed methods determining the parameters that have an unavoidable effect on the resulting values. Klíčová slova: normování práce; neuronové sítě; biologické algoritmy; automatizace; BIM; construction work standardization; neural networks; biological algorithms; automation; BIM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví

Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v ...

Jarský Čeněk; Kateřina Petlíková; Gašparík Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA
Lórencz Róbert; Filip Kodýtek; Vašíček Zdeněk
2021 -
This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ngerprint of the device they are implemented on, they oer an eective solution to security applications such as device identication, authentication, and secure storage of cryptographic keys. In this dissertation thesiswe provide a general description of PUFs and present numerous state-of-the-art PUF constructions focused on PUFs suitable for eld-programmable gate arrays (FPGAs). Moreover, we present and compare PUF evaluation metrics and their variants since they are not always uniform across publications. We then introduce our proposal of a PUF design based on ring oscillators (ROs) and we discuss its properties. Furthermore, several measurement techniques that are suitable for the proposed design are presented. The proposed PUF design with dierent measurement methods is analysed and tested on dierent FPGA families (Spartan-3E, Spartan-6, Spartan-7) at both a stable and varying temperature and voltage. Moreover, we made several dierent implementations using mutually asymmetric and symmetric ROs in order to compare their behaviour mainly at a varying temperature and voltage, since there had been indications that the symmetry of ROs may have an in uence on the stability of the PUF's responses. We present and discuss the results of our experiments performed on the proposed PUF design.This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ngerprint of the device they are implemented on, they oer an eective solution to security applications such as device identication, authentication, and secure storage of cryptographic keys. In this dissertation thesiswe provide a general description of PUFs and present numerous state-of-the-art PUF constructions focused on PUFs suitable for eld-programmable gate arrays (FPGAs). Moreover, we present and compare PUF evaluation metrics and their variants since they are not always uniform across publications. We then introduce our proposal of a PUF design based on ring oscillators (ROs) and we discuss its properties. Furthermore, several measurement techniques that are suitable for the proposed design are presented. The proposed PUF design with dierent measurement methods is analysed and tested on dierent FPGA families (Spartan-3E, Spartan-6, Spartan-7) at both a stable and varying temperature and voltage. Moreover, we made several dierent implementations using mutually asymmetric and symmetric ROs in order to compare their behaviour mainly at a varying temperature and voltage, since there had been indications that the symmetry of ROs may have an in uence on the stability of the PUF's responses. We present and discuss the results of our experiments performed on the proposed PUF design. Klíčová slova: Physical unclonable function; ring oscillator; hardware security; device identication; key generation; true random number generator; Physical unclonable function; ring oscillator; hardware security; device identication; key generation; true random number generator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA

This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since ...

Lórencz Róbert; Filip Kodýtek; Vašíček Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů
Pečený, Přemysl; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
2021 - český
1 Selected issues of legal regulation of genetically modified organisms Abstract Genetically modified organisms are one of the most pressing challenges of modern agriculture and other economic sectors. This is due to the large number of potential benefits and risks, which are quite often insufficiently scientifically researched, exacerbating the controversy associated with their use. It is a technology that has been used for a relatively long time, but its legal regulation is constantly challenged due to the dynamic development of the related scientific advances. Despite the aforementioned, some issues of the topic receive only marginal attention, which makes it difficult to create and apply a fully functioning legal regulation. The diploma thesis itself deals with selected issues of legal regulation of genetically modified organisms, focusing on the readiness of legal regulation, functionality of auxiliary instruments, as well as de lege ferenda considerations. These topics are formulated into three basic research questions, which the author tries to answer by analyzing relevant parts of the legal regulation. The aim of this thesis is to expand this vital part of environmental law with new findings and thus supplement other academic works that deal with legal regulation of genetically modified organisms.... právní úpravy geneticky modifikovaných organismů nejaktuálnějších výzev moderního zemědělství a hospodářských odvětví. Je tomu tak na základě velkého množství potenciálních přínosů i rizik, které jsou v některých případech nedostatečně vědecky koumány, což prohlubuje kontroverzi spojenou s jejich používáním. edná o již poměrně technologii, jejíž právní úprava je však neustále konfrontována dynamickým vývojem věcných souvislostí tématu. Navzdory řečenému se některým otázkám tématu věnuje pouze okrajová pozornost, což znesnadňuje tvorbu i aplikaci plnohodnotně Diplomová práce se věnuje modifikovaných organismů, přičemž se zaměřuje na aktuálnost právní úpravy, funkčnost podpůrných nástrojů a úvah jsou formulovány do tří výzkumných otázek, na které se autor snaží odpovědět analýzou dílčích částí rozšířit tuto důležitou část práva životního prostředí o nové poznatky a doplnit tak ostatní akademická díla, které se právní úpravou geneticky modifikovaných organismů přírodovědném a společenskovědním kontextu předmět a první principy), od kter všech ostatních podpůrných nástrojů. Třetí kapitola se zaměřuje na jádro právní úpravy, kterým je nakládání s GMO a jeho nejbližší podpůrné nástroje. Čtvrtá a pátá kapitola analyzují nejspecifičtější podpůrné účasti veřejnosti a zvládání mimořádných událostí. Kapitoly se... Klíčová slova: geneticky modifikované organismy; právní principy GMO; podpůrné nástroje právní úpravy GMO; genetically modified organisms; legal principles of GMOs; auxiliary instruments of GMO regulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů

1 Selected issues of legal regulation of genetically modified organisms Abstract Genetically modified organisms are one of the most pressing challenges of modern agriculture and other economic ...

Pečený, Přemysl; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.
Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
2021 - anglický
Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of purine levels is maintained by their synthesis, recycling and degradation. Excess purines are excreted in the urine as uric acid. Purine nucleotides may be recycled by salvage pathways catalysing the reaction of purine base with phosphoribosyl pyrophosphate. A completely new central molecule of purine metabolism, inosine monophosphate, can be synthesized from precursors during the de novo purine synthesis (DNPS). DNPS involves ten steps catalysed by six enzymes that form a multienzymatic complex, the purinosome, enabling substrate channelling through the pathway. DNPS is activated under conditions involving a high purine demand such as organism development. Currently, three DNPS-disrupting disorders have been described: ADSL deficiency, AICA-ribosiduria and PAICS deficiency. All three disorders are caused by genetic mutations leading to the impaired function of particular enzyme causing insufficient activity of respective DNPS step, manifested biochemically by accumulation of substrate of deficient enzyme, biologically by disruption of purinosome formation and clinically by unspecific neurological features,... Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že... Klíčová slova: De novo syntéza purinů; Deficit Adenylosukcinátlyázy; AICA-ribosidurie; Deficit PAICS; Lidský buněčný model; Purinosom; Suchá krevní kapka (DBS); Screening; Tandemová hmotnostní spektrometrie; HPLC-MS; MS; Nespecifické neurologické symptomy; De novo purine synthesis; Adenylosuccinate lyase deficiency; AICA-ribosiduria; PAICS deficiency; Human cellular model; Purinosome; Dried blood spots; DBS; Screening; Tandem mass spectrometry; HPLC-MS; MS; Unspecific neurological symptoms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.

Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of ...

Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.
Veškrňová, Veronika; Büchler, Tomáš; Mohelníková Duchoňová, Beatrice; Valík, Dalibor
2021 - český
Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the most common malignant tumor in both sexes in the Czech Republic. Prognostic factors in CRC can be classified as clinical (stage at the time of diagnosis, histological type of tumor), genetic (RAS, BRAF), immunological (Immunoscore)and biochemical (CEA, CA 19-9, miRNA). MicroRNAs (miRNAs) regulate the expression of oncogenes and tumor suppressors. The regulatory function of miRNAs is influenced by single nucleotide polymorphisms (SNPs) of target miRNA binding sites (miRSNPs). Aims: To evaluate the currently available prognostic factors for CRC patients treated using targeted therapies and assess the role of novel ones, including miRNA. Methods: The thesis includes clinical works focused on targeted treatment of colorectal cancer, original work focused on the role of miRNA in colorectal cancer pathogenesis and especially as a prognostic and predictive marker, work focused on functional polymorphisms of DNA repair genes and a review article summarizing biochemical factors influencing the effect of fluoropyrimidine cytostatics in the treatment of colorectal cancer. Results: We have identified miR-17/92 as a non-invasive biomarker for predicting post-treatment prognosis in patients with a higher risk of relapse, as well as miRSNPs rs8679 polymorphisms as a... Východiska: Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastějším zhoubným nádorem v součtu u obou pohlaví v ČR. Prognostické faktory můžeme rozdělit na klinické (stadium v době diagnózy, histologický typ nádoru), genetické (RAS, BRAF), imunologické (Immunoscore) a biochemické (CEA, CA 19-9, mikroRNA). MikroRNA (miRNA) regulují expresi onkogenů a nádorových supresorů. Regulační funkce miRNA je významně ovlivňována polymorfismy (single nucleotide polymorphisms, SNP) cílových míst vážících miRNA (miRSNP). Cíle: Vyhodnotit v současnosti používané prognostické faktory pro CRC v kontextu cílené léčby a posoudit roli nových faktorů, včetně miRNA. Metody: Vlastní výsledky a soubor publikovaných prací je rozdělěn do 4 okruhů: klinické práce zaměřené na cílenou léčbu kolorektálního karcinomu, původní práce zaměřené na roli miRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu a zejména jako prognostického a prediktivního markeru, práce zaměřené na funkční polymorfismy genů opravujících chyby DNA ve vztahu ke CRC a přehledový článek shrnující biochemické faktory ovlivňující efekt cytostatik ze skupiny fluoropyrimidinů v léčbě CRC. Výsledky: V pracích a publikacích jsme identifikovali miRNA z klastru miR-17/92, které představují neinvazivní biomarker pro predikci prognózy po léčbě u pacientů s nádory rekta s vyšším rizikem... Klíčová slova: kolorektální karcinom; mikroRNA; markery přežití; colorectal carcinoma; microRNA; survival markers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.

Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the most common malignant tumor in both sexes in the Czech Republic. Prognostic factors in CRC can be classified as clinical (stage at the time of diagnosis, ...

Veškrňová, Veronika; Büchler, Tomáš; Mohelníková Duchoňová, Beatrice; Valík, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press
Blažek, Dušan; Šťastný, Petr; Vágner, Michal
2021 - český
Title: The effect of breathing technique on intra-thoracic pressure, kinematics of barbell, and muscle activity during bench press exercise. Objectives: The main aim of this study is to determine relationship between breathing technique and bench press exercise. Furthermore, determine which breathing modification leads to overcoming highest resistance and how each individual breathing techniques (Valsalva maneuver (VM), Hold breath (HB), Lung packing (PAC), "reversed breathing" (REVB)) affects kinematics of barbell, and muscle activity, during different intensity (1 RM, 4RM, 8RM, 12RM). Methods: Experiment of cross-sectional character, with usage of our-calibrated sensor, for intrathoracic pressure measurements, 3D kinematics with passive markers and surface electromyography. For measuring anthropometric measurements was further used goniometer, digital scale, and measuring tape. Comparisons of the breathing techniques was done by analysis of covariance ANOVA, while particular parameters were compared by Pearson correlation. Results: Except of REVB technique, which indicated significantly lower load, there was no significant difference between techniques in lifted resistance. Similar effect was observed at results of intrathoracic pressure, where REVB technique showed significantly lower pressure,... Název: Vliv dechové techniky na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press. Cíle: Hlavním cílem této práce je určit vliv dechové techniky na nitrohrudní tlak při cviku bench press. Dále pak vyhodnotit, která dechová modifikace povede k překonání největší zátěže a jaký vliv mají vybrané dechové techniky (Valsalvův menévr (VM), zadržování dechu (HB), lung packing (pakování plic - PAC), "obrácené dýchání" (REVB)) na kinematiku činky a svalovou aktivitu vybraných svalů při různé intenzitě zvedané zátěže (1RM, 4RM, 8RM, 12RM). Metody: Experiment byl založen na průřezovém měření, ve kterém bylo využito samostatně kalibrovaného čidla k měření nitrohrudního tlaku, 3D kinematiky s pasivními markery a povrchové elektromyografie. Dále bylo využito goniometru, digitální váhy, či krejčovského metru k měření antropometrických údajů. Komparace dechových technik proběhla pomocí analýzy rozptylu ANOVA, přičemž dílčí závislosti parametrů byly porovnány Pearsonovým korelačním koeficientem. Výsledky: S výjimkou techniky REVB, jež vykazovala významně nižší překonanou zátěž, nebyl mezi jednotlivými technikami nalezen rozdíl v překonané zátěži. Podobný efekt byl pozorován u výsledků nitrohrudního tlaku, kdy technika REVB vykazovala významně nižší tlak, v porovnání s ostatními... Klíčová slova: elektromyografie; kritická fáze pohybu; výkon; nitrohrudní tlak; bench press; electromyography; sticking point; performance; intrathoracic pressure; bench press Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press

Title: The effect of breathing technique on intra-thoracic pressure, kinematics of barbell, and muscle activity during bench press exercise. Objectives: The main aim of this study is to determine ...

Blažek, Dušan; Šťastný, Petr; Vágner, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly
Lórencz Róbert; Simona Buchovecká; Macko Dominik
2021 -
The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, utilizing non-deterministic eects in analogue or digital circuits, since this is resource and power ecient way. In the dissertation thesis we propose and analyze the secure TRNG design, as well as we deal with the proper testing of hardware based TRNG, attempting also attacking the device. Further, we present the authentication protocols based on Physically Unclonable Function (PUF) as the PUFs usage is promising to solve the issue of secure storage of cryptographic keys. Instead of storing the key in memory, the key is generated at the time it is needed. We designed combined PUF/TRNG circuit as a suitable alternative for the purpose of key generation and authentication. We show the possibilities of securing communication and authentication of the embedded systems and simple micro-controllers used in Internet of Things (IoT) devices, using PUF and TRNG for secure key generation, without requirement to store secrets on the device itself, thus allowing to signicantly simplify the problem of key management on the simple hardware devices and micro-controllers.The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, utilizing non-deterministic eects in analogue or digital circuits, since this is resource and power ecient way. In the dissertation thesis we propose and analyze the secure TRNG design, as well as we deal with the proper testing of hardware based TRNG, attempting also attacking the device. Further, we present the authentication protocols based on Physically Unclonable Function (PUF) as the PUFs usage is promising to solve the issue of secure storage of cryptographic keys. Instead of storing the key in memory, the key is generated at the time it is needed. We designed combined PUF/TRNG circuit as a suitable alternative for the purpose of key generation and authentication. We show the possibilities of securing communication and authentication of the embedded systems and simple micro-controllers used in Internet of Things (IoT) devices, using PUF and TRNG for secure key generation, without requirement to store secrets on the device itself, thus allowing to signicantly simplify the problem of key management on the simple hardware devices and micro-controllers. Klíčová slova: cryptographic key; key generation; key storage; key management; TRNG; PUF; cryptographic key; key generation; key storage; key management; TRNG; PUF Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly

The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are ...

Lórencz Róbert; Simona Buchovecká; Macko Dominik
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Robustnost Turingova systému
Klika Václav; Michal Kozák; Beneš Michal
2021 -
Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních parametrů. Jsou provedeny dvě studie zkoumající vliv 1) konstatní advekce a 2) prostorové závislosti v kinetice. V prvním případě jsou uvažovány dva systémy mimo Turingův režim doplněné o několik okrajových podmínek; pro analýzu stability je využito Sturm-Liouvilleovy teorie a podmínky pro vznik vzoru prostřednictvím velikostí oblasti poháněné nestability jsou odvozeny z explicitního výpočtu vlastních čísel. V druhém případě je analyzován reakčně-difuzní systém s parametrem lineárního členu kinetiky ve formě skokové funkce a podmínky pro vznik vhodných vzorů jsou získány pomocí pečlivé kombinace analytických a numerických přístupů. Je ukázáno, že i malá advekce může podstatně změnit chování systému, a to v závislosti na volbě okrajových podmínek; a že přítomnost stability nebo nestability v Turingových modelech je lokální vlastností pro po částech konstantní parametry kinetik, a tedy že malá prostorová závislost tohoho tvaru významně nemění vznik Turingových vzorů.The presented work deals with the Turing model, one of the possible mechanisms describing the self-organisation, and its robustness, i.e. the amount of a dependence of the resulting patterns on small changes in input parameters. Two studies examining the effect of 1) constant advection and 2) spatial dependence in kinetics are performed. In the former case, two systems outside Turing regime supplemented by various boundary conditions are considered, the Sturm-Liouville theory is incorporated into stability analysis and the conditions for pattern emergence via domain-size-driven instability are deduced from explicit calculation of eigenvalues. In the latter case, the reaction-diffusion system with a step function as a parameter at linear kinetics term is analysed and conditions for plausible pattern formation are obtained using a careful combination of analytical and numerical approaches. It is shown that even a small advection can substantially change a behaviour of the system depending on the choise of the boundary conditions; and that the presence of stability or instability in Turing models is a local property for piece-wise constant kinetic parameters and thus, small spatial dependency of such a form does not significantly change the emergence of Turing patterns. Klíčová slova: Turingův system; robustnost; advekce; prostorová závislost; Turing system; robustness; advection; spatial dependency Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Robustnost Turingova systému

Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních ...

Klika Václav; Michal Kozák; Beneš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků
Králová, Šárka; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
2021 - český
Environmental protecting legislation in the context of land trust action This diploma thesis deals with legislation of land trusts. The concept of land trusts is not very known in the Czech republic - neither in the legal section - altough this instrument is really perspective in environmental protection. Land trusts are not dependent to state power. Land trust can be described as nonprofit nongovernmental organization which associates people who want to voluntarily participate in environmental protection in their surroundings. They are not motivated neither by state organizations nor by economic aspects. They are protecting the environment on the basis of their highly positive relationship with nature and on the basis of their responsibility towards environment. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter reveals what is land trust, how it can be estabilished and what is the essence of its mission. In the second chapter there are various legal relationships described which are used by land trusts for value land care purpose. There are also introduced some of the legal instruments used by land trusts. The third chapter enumerates another environmental actions of land trusts such as ecological education, ecological advicing and participation in the decision - making processes... Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků Diplomová práce se zabývá právní úpravou pozemkových spolků. Tento pojem není v českém právním prostředí příliš známý a povědomí o něm není hojně rozšířeno ani mezi veřejností. Jedná se o velmi perspektivní institut ochrany životního prostředí, který není závislý na státní moci. Pozemkový spolek je neziskovou nevládní organizací sdružující osoby, které se dobrovolně chtějí podílet na ochraně životního prostředí ve svém okolí. Nekonají tak ani z popudu státu, ani na základě ekonomické motivace, nýbrž na základě jejich pozitivního vztahu k přírodě a odpovědnosti vůči životnímu prostředí kolem nás. Diplomová práce se člení na pět kapitol. V první kapitole je popsáno, co je to pozemkový spolek, jak se zakládá a jaká je podstata jeho činnosti. Druhá kapitola obsahuje různé právní vztahy, které mohou pozemkové spolky za účelem péče o cenné pozemky uzavírat, a dále i některé zákonné nástroje využitelné pozemkovými spolky při jejich činnosti. Ve třetí kapitole jsou uvedeny další činnosti, které mohou pozemkové spolky vykonávat na poli ochrany životního prostředí, jako je ekologická výchova a osvěta, ekologické poradenství a účast v rozhodovacích procesech týkajících se ochrany životního prostředí. Čtvrtá kapitola popisuje... Klíčová slova: pozemkový spolek; dobrovolná ochrana životního prostředí; právní vztahy k pozemkům; land trust; voluntary environmental protection; land legal relationships Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků

Environmental protecting legislation in the context of land trust action This diploma thesis deals with legislation of land trusts. The concept of land trusts is not very known in the Czech republic - ...

Králová, Šárka; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze