Počet nalezených dokumentů: 691817
Publikováno od do

Outputs and Results
Rehák, Branislav
2023 - anglický
This manuscript aims to deliver a survey of results obtained during the solution of the project No. GA19-07635S of the Czech Science Foundation. The timespan dedicated to the work on this project was 1.3.2019 - 30.6.2022. The main area dealt with were\nnonlinear multi-agent systems and their synchronization, further, attention was paid to some auxiliary results in the area of nonlinear observers. This Report briefly introduces the Project, provides a summary of the results obtained and also sketches an outline how these results will be applied and extended in future. Klíčová slova: multi-agent systems; nonlinear multi-agent systems; synchronization Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Outputs and Results

This manuscript aims to deliver a survey of results obtained during the solution of the project No. GA19-07635S of the Czech Science Foundation. The timespan dedicated to the work on this project was ...

Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage
2023 -
Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, bateriových elektro-busů) kritickými konstrukčními uzly jsou svary tenkostěnných profilů, nejčastěji rohy otvorů pro dveře a okna. Únavové vlastnosti kritických konstrukčních uzlů jsou vyjádřeny S-N křivkami. S-N křivky lze předem stanovit provedením laboratorních únavových zkoušek. Hodnoty časových řad napětí v karoserii mají charakter náhodného procesu. Tato napětí lze určit s dostatečnou přesností pouze tenzometrickým měřením, buď za jízdy vozidla po reálných tratích, popř. na zkušebním polygonu. Únavové poškození pak lze odhadnout pomocí příslušné hypotézy kumulace únavového poškození. Článek demonstruje případovou studii, která využívá data z praktické spolupráce autorů s výrobci autobusů. Klíčová slova: Karoserie autobusů; Modelová testovací dráha; Skutečná cesta; Speciální zkušební dráha; Měření napětí; Historie stresu; Počítání průtoku deště; Stresová spektra; čára S-N; Výpočet únavové životnosti Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage

Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Klíčová slova: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů: Publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2022
Úřad průmyslového vlastnictví
2023 - český
Klíčová slova: patenty; užitné vzory; patents; utility models Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů: Publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2022

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2023

Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments
SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
2022 - anglický
Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments

Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures ...

SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
2022 - český
This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and 2019. The first part of the thesis focuses on the possibilities of academic success prediction (earning a bachelor's degree within 4 years) based on various factors: (i) success rate in the admission procedure, (ii) study index (modified average of marks), (iii) success rate in each part of admission procedure, (iv) passing exams in selected mandatory subjects for students of Chemistry study programme, eventually (v) based on obtained marks in selected subjects (as in (iv)). Furthermore, a prediction of entering Year 2 was also completed for three of these factors (i, iii and iv). The sample consists of 1,780 applicants for Chemistry study programmes. The results of the analysis proved a medium effect on success in the admission procedure on entering Year 2 (d = 0.52) and a large effect on academic success (d = 0.67). By additional comparison of predictive ability of knowledge tests (Maths, Biology, Chemistry) we proved that the Chemistry test has a greater prediction ability compared to the others - low effect on entering Year (d = 0.22), but medium on academic success (d = 0.40). Additionally, we... Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je... Klíčová slova: Analýza; Přijímací zkouška; Vzdělání; Výsledek; Chemie; Analysis; Entrance examination; Education; Result; Chemistry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy

This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and ...

Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
Univerzita Karlova, 2022

Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů
Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
2022 - český
The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed topic (Ikwuka et al., 2017). The authors of many studies, as well as the creators of national curricula, declare that it is necessary to focus on the transition from traditional teaching methods (eg. frontal teaching) to methods that activate pupils. At the same time, we are currently observing the low popularity of science subjects among primary and secondary school pupils (Szarka et al., 2014). Therefore, it is advisable to come up with methods that, on the one hand, create an interactive environment in which students can develop their knowledge, skills and competences, and on the other hand, interest and motivate students to further work. Thus, the main goal of the dissertation is to find out how animation affects the motivation and academic results of secondary school students (especially in science subjects). A didactic tool that could help fulfill these facts is educational animation. The majority of authors who deal with the issue of educational animations agree on the positive contribution of their use in classes in many aspects, however, there is currently a lack of research that has dealt with... Disertační práce se zabývá vlivem interaktivních výukových animací na motivaci a studijní výsledky žáků. V současné době je motivace žáků ve výuce velmi diskutované téma (Ikwuka et al., 2017). Autoři mnoha studií stejně jako tvůrci národních kurikul prohlašují, že je nutné zaměřit se na přechod od tradičních metod výuky (např. frontální výuka) k metodám aktivizujícím žáky. Zároveň v současné době sledujeme nízkou oblibu přírodovědných předmětů mezi žáky základních a středních škol (Szarka et al., 2014). Tudíž je vhodné přicházet s metodami, které jednak vytvoří interaktivní prostředí, ve kterém mohou žáci rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence, a jednak žáky zaujmout a motivovat k další práci. Proto je hlavním cílem disertační práce zjistit, jak působí animace na motivaci a studijní výsledky žáků středních škol (konkr. v přírodovědných předmětech). Didaktickým prostředkem, který by tyto skutečnosti mohl pomoci naplnit, je výuková animace. Většina autorů, kteří se věnují problematice výukových animací, se shodují na pozitivním přínosu jejich využití v hodinách v mnoha ohledech, nicméně výzkumů, které se zabývaly či zabývají ovlivnění motivace žáků je prozatím nedostatek (Stith, 2004; Barak et al. 2011; Szarka et al., 2016). Výukové animace používané ve výzkumu, který je součástí této... Klíčová slova: Výuková animace; motivace žáků; studijní výsledky žáků; mezipředmětové vztahy; přírodovědné předměty; Educational animation; pupils' motivation; academic achievements; international relationships; Science education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů

The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed ...

Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
Univerzita Karlova, 2022

Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu
Lacko, Michal; Španěl, Patrik
2022 - anglický
Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ionization of organic molecules, necessary for their detection and identification, are however often strongly affected by the presence of water vapours in form of sample humidity. In the present work, I studied the influence of water vapours on ion chemistry and, subsequently, the respective influence on sensitivity and selectivity of CI-MS techniques. Studies were carried out using several soft chemical ionization mass spectrometry instruments, including Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) and Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometry (SIFDT-MS). Experimental studies were also supplemented by theoretical simulation of proposed ion chemistry using the Kinetic of Ion-Molecular Interaction simulator (KIMI), developed by the author. In this thesis, I present a study of formaldehyde, glyoxal and phthalates ion chemistry with H3O+ , NO+ and O2 + reagent ions, focusing on secondary reactions with water vapours. Additionally, I also studied secondary reactions of protonated hydrated acetic acid with acetone. Finally, I have carried out... Metoda hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace je účinná analytická technika, umožňující detekovat v reálném čase stopová množství organických těkavých látek přítomné ve vzduchu. Procesy vedoucí k ionizaci organických molekul, nutné k jejich detekci a následnou identifikaci, jsou bohužel často ovlivněné přítomností vodní páry. V představené práci jsem studoval vliv vodní páry na chemii iontů a její následní vliv na citlivost a selektivitu metod hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace. Pro studium jsme využili několik hmotnostně-spektrometrických přístrojů, mimo jiné techniku hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS), techniku hmotnostní spektrometre pomocí reakce přenosu protonu (PTR-MS) a techniku hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubice s vybranými ionty (SIFDT-MS). Experimentální stude je doplněná teoretickými simulacemi studovaných procesů pomocí autorem vytvořeným simulačním programem KIMI. V disertační práci prezentuji výsledky zkoumání iontové chemie molekul formaldehydu, glyoxalu a ftalátů pomocí H3O+ , NO+ and O2 + reakčních iontů, přičemž se zaměřuji na pochopení sekundárních reakci iontových produktů s vodní párou. Následně jsem také studoval sekundární reakce protonovaných a hydratovaných molekul kyseliny mravenčí s... Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie pomocí měkké chemická ion|hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybr|reakce přenosu protonu; Soft chemical ionization mass spectrometry|selected ion flow tube mass spectrometry|proton transfer reaction mass spectrometry|selected ion flow drift tube mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu

Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ...

Lacko, Michal; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka
Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
2022 - český
The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of students' oral expression and how the use of the lab is connected to autonomous learning, self- assessment and multilingualism. The work examines under what conditions the SmartClass Robotel lab can be used in the teaching of the German language at a secondary school. Sixty- nine high school students took part in the research conducted in the form of a case study between December 2021 and February 2022. Data from the input and output records of the oral speech recordings of individual students have been used as the main source of the research. Each recording was evaluated by the student himself, his classmate and the teacher. The assessment focused on content and oral expression, lexical, grammatical and phonological competence. The evaluation also included an assessment of the quality and identification of the speech's weaknesses. The results show that, under certain conditions, teaching in a language lab can make it easier for teachers to implement conversational activities and allow students to work at their own pace and choose the order of activities. The benefit for teachers is the ability to collect data... Disertační práce se zabývá problematikou multimediálních jazykových laboratoří ve výuce cizího jazyka. Práce vychází z předpokladu, že laboratoř napomáhá nácviku rozvoje ústního projevu žáků a jak práce v laboratoři souvisí s koncepty autonomního učení, sebehodnocení a vícejazyčnosti. Práce zkoumá, za jakých podmínek lze laboratoř SmartClass Robotel využít ve výuce německého jazyka na střední škole. Výzkumného šetření realizovaného formou případové studie se v období prosinec 2021 až únor 2022 zúčastnilo 69 žáků střední školy. Zdrojem výzkumných dat byly vstupní a výstupní záznamy nahrávek ústního projevu jednotlivých žáků. Každá nahrávka byla hodnocena žákem samotným, jeho spolužákem a učitelem. Hodnocení se zaměřovala na obsah a ústní projev, lexikální, gramatickou a fonologickou kompetenci. Součástí hodnocení bylo také posouzení kvality a identifikace nedostatků projevu. Z výsledků vyplývá, že za určitých podmínek může výuka v jazykové laboratoři usnadnit učitelům realizaci konverzačních aktivit a umožnit žákům pracovat vlastním tempem a volit pořadí aktivit. Přínosem pro učitele je možnost sběru dat o učení žáků. Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení ústního projevu žáků, k největšímu v kategorii "obsah a projev". Součástí práce je také analýza současného stavu využívání... Klíčová slova: multimediální jazyková laboratoř; didaktika cizího jazyka; autonomní učení; vrstevnické hodnocení; případová studie; SmartClass; Robotel; digitální technologie; sebehodnocení; vícejazyčnost; multimedia language lab; foreign language didactics; autonomous learning; peer assessment; case study; SmartClass; Robotel; digital technology; self-assessment; multilingualism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka

The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of ...

Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Náhradní výživné v teorii a v praxi
Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2022 - český
Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. Substitute maintenance is a blanket benefit intended to cover the costs of maintenance and care of dependent children for whom maintenance responsibilities arising from a court decision have not been properly fulfilled. In addition to presenting a new public-law institute in the context of its historical roots and ways in which it is projected into the valid legal order of the Czech Republic, this work also aims to assess the degree of state interference into the private-law sphere of family rights. The introduction and the first part of the text focus on introducing maintenance responsibilities of parents towards children with an emphasis on the consequences of failure to pay maintenance. The author provides a detailed analysis of the issue of interest accrual on maintenance in court practice. The second part of the text presents the new legislation of substitute maintenance and takes an excursus into the history of the issue. This is followed by an analysis of Slovak legislation in the field. Part four of the text deals with impacts of substitute maintenance on selected legal areas and on the practice of the... Náhradní výživné v teorii a v praxi Abstrakt Autorka v této práci představila novou dávku sociální podpory, o kterou se od 1. 7. 2021 rozšiřuje systém státní sociální péče. Náhradní výživné je plošná dávka určená na krytí nákladů na výživu a péči o nezaopatřené děti, vůči nimž není řádně plněna vyživovací povinnost vyplývající ze soudního rozhodnutí. Cílem této práce je, vedle představení nového veřejnoprávního institutu v souvislostech jeho historických kořenů a způsobu promítnutí do platného právního pořádku České republiky, rovněž posouzení míry státní ingerence do soukromoprávní sféry rodinného práva. Úvod a první část práce jsou věnovány uvedení do problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem s důrazem na důsledky neplnění finanční dávky výživného. Autorka podrobněji analyzuje problematiku úročení výživného v soudní praxi. Ve druhé části práce je představena nová právní úprava náhradního výživného a učiněn exkurz do historie dané problematiky. Navazuje analýza slovenské právní úpravy v dané oblasti. Čtvrtá část práce je věnována přesahům náhradního výživného do vybraných právních oblastí a jeho vlivu na praxi dotčených subjektů při výkonu veřejné moci. V páté, ryze praktické kapitole autorka za pomoci dotazů a žádostí směrovaných kompetentním orgánům státní správy, dle zákona o svobodném přístupu... Klíčová slova: Vyživovací povinnost; náhradní výživné; sociální dávka; nezaopatřené dítě; Maintenance responsibilities; substitute maintenance; social benefit; dependent child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náhradní výživné v teorii a v praxi

Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. ...

Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze